You are on page 1of 3

Zacznik nr 3 z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2009R.

L.P.

Nazwa zadania

Dzia Rozdzia

Planowane rodki w 2009r. do dnia 31.12.2009r. w tym: Ogem rodki z dochodw wasnych
4

Poniesione wydatki do 31.12.2009r. w tym: Kredyt bankowy rodki z dochodw wasnych


9

Poyczki z WFOiGW

Poyczki z NFOiGW

Dotacje z WFOiGW

Poyczki z WFOiGW

poyczki z NFOiGW

Dotacje z WFOiGW

Kredyt bankowy

Ogem

Uwagi (*)

10

11

12

13

14

15

"Soneczny basen w Myszkowie". Wykorzystanie energii sonecznej do produkcji energii cieplnej sucej do 1. wytwarzania ciepej wody uytkowej krytej pywalni w Myszkowie i biura MOSiR w Myszkowie Udzia gminy Myszkw w finansowaniu zadania "e Myszkovia" - Rozwj 2. elektronicznych usug publicznych oraz nowoczesny samorzd w powiecie myszkowskim "Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spdzielcza, 3. Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Straacka, elazna, Stalowa, Poarowa, Wska, rednia, Grna, Kamienna, Piaskowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygodzka, Krtka, Jedwabna, Rana, Odlewnicza 4. zadanie realizowane w ramach projektu "Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej w Myszkowie" - I etap projektu 5. Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budow kanalizacji sanitarnej

926

92695 6050 841,419 841,419 0 0 0 0 841,418 0 0 0 0 841,418

750

75023 6620 248,193 248,193 0 0 0 0 248,193 0 0 0 0 248,193

900

90001 6050

900

90001 6050

20,753 600 6016 6050 23,360

20,753 23,360

0 0

0 0

0 0

0 0

19,642 23,360

0 0

0 0

0 0

0 0

19,642 23,360

Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budow kanalizacji 6. deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kociuszki i ul. ytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. ytniej wraz z kanalizacj deszczow, stanowicej 7. dojazd do projektowanej pompowni ciekw - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Myszkowie" - IV etap projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w 8. ulicach:Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Myszkowie" II etap projektu Budowa drogi w ul. Jana Pawa II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Sowackiego, oraz budowa kanalizacji: 9. deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawa II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawa II

600

60016 6050 59,836 59,836 0 0 0 53,192 0 0 0 0 53,192

900

9001 6050

500

500

500

500

900

90001 6050

20,040

20,040

18,344

18,344

600

60016 6050

45,136

45,136

44,165

44,165

Strona 1 z 3

Zacznik nr 3 z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobieskiego, Batorego,Powstacw lskich, 10. Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramach zadania "Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej" - V etap projektu "Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km 11. wraz z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynku Zespou 12. Szk Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kociuszki 30 Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w 13. Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow i kanalizacj sanitarn oraz wodocigiem Budowa drogi czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacj 14. deszczow oraz budow kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej 15. Przebudowa drogi w ul. owczej Budowa drogi w ul. Traugutta w 16. Myszkowie wraz z jej odwodnieniem Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w 17. Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow Budowa drogi w ul. Modrzejowskiej w Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow 18. oraz budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej Przebudowa drogi w ul. 1 Maja - III etap w 19. Myszkowie wraz z budow kanalizacji deszczowej Budowa wydzielonego owietlenia 20. ulicznego na kocowym odcinku ul. Jaworznickiej Budowa wydzielonego owietlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o 21. przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawa II Budowa wydzielonego owietlenia 22. ulicznego w ulicy czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego "Mrzygodzki rynek". Rewitalizacja rynku 23. w Myszkowie-Mrzygodzie jako przestrzeni publicznej miasta Odprowadzenie wd opadowych i roztopowych z terenw przy ul. Siewierskiej do rowu 24. melioracyjnego znajdujcego si na kocu ul. Kwarcowej 25. Budowa owietlenia ulicznego w ul. Topolowej Budowa wydzielonego owietlenia ulicznego w 26. ul. Sowackiego na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. wirowej Budowa kanalizacji sanitarnej w cigu drogi 27. powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej Przebudowa ulicy Lenej na odcinku od ul. 28. Pisudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej Budowa na terenie ZSP nr 5 w Myszkowie boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni 29. do piki nonej, oglnie dostpnego dla dzieci i modziey Budowa hali sportowo-wdowiskowej przy ul. Lenej w Myszkowie 31. Budowa drogi w ul. Wyszyskiego 30.

900

90001 6050

900

90095 6050 237,981 237,981 0 0 0 0 191,560 0 0 0 0 191,560

801

80195 6050 1,087,684 592,290 389,914 0 105,480 0 312,448.00 389,914 0 105,480 0 807,842

600

60016 6050 395,014 395,014 0 0 0 0 391,417 0 0 0 0 391,417 Ponadto z GFOiGW wydatkowano 142466,07

600 600 600 600

60016 6050 60016 6050 60016 6050 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,009 133,223 93,000 890,009 133,223 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,015 115,180 6,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,015 115,180 6,710

600

60016 6050 57,971 57,971 0 0 0 0 57,570 0 0 0 0 57,570

600

60016 6050 220,075 220,075 0 0 0 0 219,940 0 0 0 0 219,940

900

90015 6050 25,985 25,985 0 0 0 0 14,596 0 0 0 0 14,596

900

90015 6050 48,641 48,641 0 0 0 0 43,066 0 0 0 0 43,066

900

90015 6050 50,000 50,000 0 0 0 0 43,873 0 0 0 0 43,873

900

90095 6050 150,720 150,720 0 0 0 0 148,230 0 0 0 0 148,230

900

90001

6050 40,000 40,000 13,360 0 0 0 0 0 0 0 0 15,250 13,359 0 0 0 0 0 0 0 0 15,250 13,359

900

90015

6050

13,360

900

90015

6050 45,000 45,000 0 0 0 0 12,243 0 0 0 0 12,243

900

90001

6050 50,752 50,752 0 0 0 0 50,752 0 0 0 0 50,752

600

60016

6050 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

926

92695

6050 100,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0


Strona 2 z 3

0 0 0

100,000 29,707 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,000 29,707 0

926 600

92695 60016

6050 6050

30,000 0

Zacznik nr 3 z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok

Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budow 32. wydzielonego owietlenia ulicznego Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w zwizku z budow skrzyowa 33. dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Budowa przepustu drogowego w ul. Armii 34. Krajowej na kocowym odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej Budowa przepustu drogowego w cigu ul. Armii 35. Krajowej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Jesionowej Budowa komory wd deszczowych w ul. Siewierskiej 37. Dobudowy owietlenia ulicznego 36. Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych Gminy Myszkw znajdujcych si w budynkach mieszkalnych wsplnot 38. mieszkaniowych przy ulicach: Lena 7, Lena 7 c, Lena 7e, Wolnoci 27/10, Wolnoci 27/9, Kociuszki 70a 39. 40. Budowa drg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego Adaptacja budynku nr 25 przy ul. Krlowej Jadwigi w Myszkowie na budynek socjalny Budowa komory wd deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokoci posesji nr 86

600

60016

6050 29,768 29,768 0 0 0 0 29,768 0 0 0 0 29,768

600

60016

6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600

60016

6050 2,453 2,453 0 0 0 0 2,452 0 0 0 0 2,452

600 600 900

60016 60016 90015

6050 7,625 6050 6050 0 50,000 7,625 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,625 0 40,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,625 0 40,389

700

70095

6050

65,760 600 700 60016 70095 6050 6050 976 600 60016 6050 610 600 60016 6050 6,100 600 60016 6050 1,220 5,094,164 0

65,760 0

64,052 0

0 0

0 0

0 0

0 0

64,052 0

976

976

976

41.

610

610

610

Budowa drogi czcej ul. Wyzwolenia z ul. 42. Batalionw Chopskich 43. Budowa kadki dla pieszych i rowerw nad rzek Wart w cigu ul. Kociuszki Razem

6,100

6,100

6,100

1,220 4,498,770 389,914 0 205,480 0

0 3,700,702

0 389,914

0 0

0 105,480

0 0

0 4,196,096

(*) - Wydatki planowane w 2009r. z GFOiGW

Strona 3 z 3

Related Interests