You are on page 1of 2

UCHWAA NR L/532/2010 RADY POWIATU WODZISAWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchway Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisawskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach, placwkach owiatowych i placwkach opiekuczo wychowawczych, dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Wodzisawski okrelajcy wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego, szczegowy sposb obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw oraz wysoko i warunki wypacania nagrd i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy nauczycieli w szkoach, placwkach owiatowych i placwkach opiekuczo wychowawczych Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z pn. zm.), po uzgodnieniu ze zwizkami zawodowymi zrzeszajcymi nauczycieli, dziaajcymi w szkoach i placwkach owiatowych, dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Wodzisawski Rada Powiatu Wodzisawskiego uchwala, co nastpuje: 1. Zmieni Uchwa Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisawskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach, placwkach owiatowych i placwkach opiekuczo wychowawczych, dla ktrych organem prowadzcym jest Powiat Wodzisawski okrelajcy wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego, szczegowy sposb obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw oraz wysoko i warunki wypacania nagrd i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy nauczycieli w szkoach, placwkach owiatowych i placwkach opiekuczo wychowawczych (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa lskiego z 2009r. Nr 63, poz. 1398) w ten sposb, e w zaczniku do uchway 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Wysoko dodatku funkcyjnego ustala si wedug poniszej tabeli:

Id: JFGMM-MTBSL-PTIXH-QFAUR-BWWAU. Podpisany

Strona 1

2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Wodzisawskiego. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady mgr in. Eugeniusz Wala

Id: JFGMM-MTBSL-PTIXH-QFAUR-BWWAU. Podpisany

Strona 2