You are on page 1of 9

UCHWAA NR XLVI/434/2010 RADY POWIATU W YWCU z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Modzieowego Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z pn. zm./, art. 58 ust.6, art. 60 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm./, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./ i 1 pkt. 2 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutw placwek publicznych /Dz.U. Nr 52 poz. 466/ oraz 6, 7, 8, 10 i 67 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajw i szczeglnych zasad dziaania placwek publicznych, warunkw pobytu dzieci i modziey w tych placwkach oraz wysokoci i zasad odpatnoci wnoszonej przez rodzicw za pobyt ich dzieci w tych placwkach /Dz.U. nr 52, poz. 467 z pn. zm./ Rada Powiatu w ywcu uchwala co nastpuje: 1. Uchwala si Statut Szkolnego Schroniska Modzieowego Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie w brzmieniu stanowicym zacznik do uchway. 2. Traci moc Uchwaa nr XXIV/215/08 Rady Powiatu w ywcu z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Modzieowego - Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Stanisaw Zontek

Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLVI/434/2010 Rady Powiatu w ywcu z dnia 16 sierpnia 2010 r. Statut Szkolnego Schroniska Modzieowego - Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie Rozdzia 1 Przepisy oglne 1. Szkolne Schronisko Modzieowe Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie, zwane dalej schroniskiem, dziaa na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty /tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z pn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz. 1240 z pn. zm./ Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutw placwek publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 52, poz. 466/ i Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajw i szczegowych zasad dziaania placwek publicznych, warunkw pobytu dzieci i modziey w tych placwkach oraz wysokoci i zasad odpatnoci wnoszonej przez rodzicw za pobyt w tych placwkach /Dz.U. z 2005 r. nr 52, poz. 467 z pn .zm./. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 padziernika 2009 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeglnych typach publicznych szk i rodzajach publicznych placwek /Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 184, poz. 1436/ Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szk i wypadkw, w ktrych mona zatrudni nauczycieli nie majcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli /Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 50, poz. 400/ Rozdzia 2 Postanowienia wstpne 2. 1) Schronisko nosi nazw: Szkolne Schronisko Modzieowe Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie. 2) 2. Ustalona nazwa jest uywana przez Schronisko w penym brzmieniu, z tym, e na pieczciach i stemplach oraz w dokumentach moe by uywany czytelny skrt nazwy schroniska: SSM - OEE w Rajczy Nickulinie 3) Schronisko posiada filie w Soli Onej, Rycerce Kolonii oraz Soblwce. a) Filie uywaj nazwy: 1) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Soli Onej 2) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Rycerce Kolonii 3) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Soblwce 4) Schronisko uywa pieczci o treci: a) Szkolne Schronisko Modzieowe Orodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie, 34-370 Rajcza 374. Na pieczci mona umieci nr telefonu, NIP, REGON oraz nazw powiatu. b) Filie uywaj pieczci: 1) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Soli Onej. 2) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Rycerce Kolonii. 3) Szkolne Schronisko Modzieowe w Rajczy Nickulinie Filia w Soblwce. 4) Na pieczci uywanej przez Filie moe by umieszczony adres i nr telefonu.

Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany

Strona 1

5) Na budynkach schroniska i jego filiach umieszczona jest trjktna tablica o wymiarach 60x60x60 cm z napisem: Szkolne Schronisko Modzieowe, wykonanym duymi biaymi literami na zielonym tle. 6) Przedmiotem dziaalnoci jest wedug Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) rodzaj przewaajcej dziaalnoci: 55 20 Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krtkotrwaego zakwaterowania. 7) Organem prowadzcym schronisko jest Powiat ywiecki 8) Obsug finansowo-ksigow schroniska prowadzi Powiatowy Zarzd Owiaty w ywcu. 9) Organem sprawujcym nadzr pedagogiczny jest lski Kurator Owiaty w Katowicach. Rozdzia 3 Cele i zadania schroniska 3. 1) Cele schroniska: a) Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa krajoznawczych i turystycznych u dzieci i modziey. b) Pogbianie wiedzy w zakresie krajoznawstwa. c) Upowszechnianie wiedzy o kulturze i tradycjach regionu. d) Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wrd dzieci i modziey szkolnej. e) Ksztatowanie waciwych postaw wobec problemw rodowiska. f) Wdraanie do podanych postaw i zachowa turystycznych. g) Ksztatowanie podanych postaw spoecznych i etycznych. h) Wdraanie dzieci i modziey szkolnej do czynnych i aktywnych form wypoczynku. i) Promowanie walorw przyrodniczych i turystycznych Powiatu ywieckiego 2) Zadania schroniska i sposb ich wykonywania: a) Zapewnienie tanich miejsc noclegowych. b) Pomoc w organizowaniu rekreacji turystycznej po najbliszej okolicy. c) Propagowanie regionalizmu i dziedzictwa kulturowego regionu. d) Podejmowanie dziaa profilaktycznych i wychowawczych. e) Stwarzanie prozdrowotnych warunkw do wypoczynku dzieci i modziey szkolnej. f) Pomoc nauczycielom-opiekunom w realizacji treci w zakresie krajoznawstwa i turystyki po najbliszej okolicy. g) Zapewnienie bezpiecznych warunkw pobytu w placwce pomoc w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziemi i modzie szkoln przebywajc w schronisku. h) Zapewnienie informacji turystycznej zawierajcej wykaz niezbdnych numerw telefonw, informacj o rozkadzie jazdy komunikacji oraz o dostpnej bazie ywieniowej, a take informacje o lokalizacji obiektw zabytkowych, kulturalnych i sportowych. i) Zapewnienie ekspozycji i materiaw informacyjnych o regionie w tym map, przewodnikw, folderw. j) Prowadzenie zaj, wykadw i warsztatw ekologicznych. k) Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej w zakresie innowacji i nowoczesnych technik stosowanych w ekologii i ochronie rodowiska. Rozdzia IV Kompetencje i zadania dyrektora schroniska 4. 1) Kompetencje i zadania dyrektora: a) Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie caoksztatu dziaalnoci schroniska.
Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany Strona 2

b) Reprezentowanie schroniska na zewntrz. c) Dysponowanie rodkami okrelonymi w planie finansowym, a take organizowanie obsugi administracyjnej, finansowej i gospodarczej schroniska. d) Aktywne dziaanie na rzecz maksymalnego wykorzystania obiektu na cele edukacyjne, dbanie o uzupenienie i celowe wykorzystanie sprztu i pomocy, stae podnoszenie standardu placwki oraz jej modernizowanie poprzez systematyczne prowadzenie remontw biecych, dbao o estetyk placwki i jej otoczenia. e) Dbao o stan techniczny obiektu, przestrzeganie przez pracownikw, grupy wycieczkowe przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. f) Utrzymanie cisej wsppracy z organem prowadzcym placwk. 2) Dyrektor jest kierownikiem zakadu pracy dla pracownikw zatrudnionych w schronisku i decyduje w sprawach: a) Zatrudniania i zwalniania pracownikw. b) Przyznawania nagrd i wyrnie oraz wystpowania z wnioskami w sprawach odznacze i awansw. c) Wymierzania kar porzdkowych przewidzianych w Kodeksie Pracy. d) Ustalania zada dla poszczeglnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania. 3) Dyrektor organizuje prace i zadania majce na celu sprawniejsze funkcjonowanie schroniska oraz podnoszenie standardu pomieszcze i wiadczonych usug. a) Dyrektor wsppracuje z instytucjami, organizacjami, szkoami i innymi placwkami owiatowowychowawczymi i turystycznymi, ktre dziaaj na rzecz dzieci i modziey. b) Dyrektor dy do tworzenia atmosfery yczliwoci i troski o turystw oraz pracownikw, eliminuje przyczyny konfliktw. c) W razie nieobecnoci dyrektora jego obowizki peni zastpca dyrektora. Rozdzia 5 Zakresy zada pracownikw schroniska 5. 1) W schronisku zatrudnieni s: wychowawcy, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsugi. 2) Do obowizkw wychowawcy naley: a) przygotowanie programw zaj dydaktycznych, b) przygotowanie tematyki zaj warsztatowych, c) prowadzenie zaj dydaktycznych, d) nadzr nad prawidowym sprawowaniem opieki wychowawczej przez opiekunw grup, e) kierowanie i nadzr pracy pracownikw administracyjnych i obsugi schroniska, f) przyjmowanie grup, udostpnianie pomieszcze turystom, pobieranie opat za usugi i wystawianie faktur, g) opieka nad sal edukacyjn i zgromadzonymi eksponatami, h) pomoc wychowawcom grup w sprawowaniu opieki wychowawczej nad dziemi i modzie . 3) Do obowizkw recepcjonisty, bdcego pracownikiem administracyjnym naley: a) prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych dla grup zorganizowanych i turystw indywidualnych, przygotowanie waciwej dokumentacji, b) prowadzenie i ewidencja korespondencji przychodzcej i wychodzcej, c) zaopatrzenie schroniska w materiay biurowe i rodki czystoci, d) dokonywanie przegldw sprztu oraz stanu technicznego pomieszcze,
Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany Strona 3

e) kierowanie i nadzorowanie pracy pracownikw obsugowych, f) udzia w pracy komisji inwentaryzacyjnej, dokonywanie oznakowania rodkw trwaych i przedmiotw nietrwaych zgodnie z zapisem w ksice inwentarzowej, g) prowadzenie kartoteki magazynowej oraz przedmiotw maowartociowych, h) prowadzenie dokumentacji meldunkowej i finansowej dotyczcej osb korzystajcych z usug schroniska, pobieranie opat za usugi i wystawianie rachunkw, i) podpisywanie dokumentw wewntrznych schroniska /potwierdzenie rezerwacji noclegw, zestawienia, noty i inne dokumenty/, j) sporzdzanie miesicznych sprawozda statystycznych, k) wydawanie bielizny pocielowej turystom oraz do pralni oraz dokonywanie kontroli ilociowej i jakociowej przy jej przyjmowaniu, l) udostpnienie pokoi sypialnych turystom i ich odbir w dniu wyjazdu, m) odpowiedzialno majtkowa za mienie znajdujce si w przechowalni bagau i recepcji. n) wykonywanie wszelkich prac porzdkowych zwizanych z utrzymaniem czystoci i estetyki w pomieszczeniach i w otoczeniu schroniska, nadzr nad schroniskiem w zakresie prawidowoci uytkowania pomieszcze i sprztu, 4) Do obowizkw pracownikw obsugi naley a) wykonywanie wszelakich prac porzdkowych zwizanych z utrzymaniem czystoci we wszystkich pomieszczeniach schroniska (sypialnie, sanitariaty, kuchnia samoobsugowa, jadalnia korytarze, klatka schodowa), b) wykonywanie wszelakich prac porzdkowych zwizanych z utrzymaniem czystoci i estetyki w otoczeniu schroniska, nadzr nad schroniskiem w zakresie prawidowoci uytkowania pomieszcze i sprztu w czasie godzin pracy, c) pomoc w zakupach rodkw czystoci, sprztu kwaterunkowego, kocw, bielizny pocielowej i innych przedmiotw, d) przegld, wymiana i naprawa zniszczonego sprztu, e) przegld urzdze CO oraz wodno-kanalizacyjnych i usuwanie drobnych awarii, f) wymiana sprztu owietleniowego, wycznikw, g) wykonywanie drobnych prac remontowych (malowanie zniszczonych fragmentw cian, naprawa zamkw, zabezpieczenie uszkodze sprztu lub urzdze), h) palenie w piecach i CO. 5) Fili kieruje kierownik filii. Do obowizkw kierownika filii naley: a) organizowanie, kierowanie i nadzorowanie biecej dziaalnoci filii, b) nadzr nad pracownikami zatrudnionymi w filii, c) prowadzenie dokumentacji dotyczcej filii, d) wnioskowanie do dyrektora we wszystkich sprawach dotyczcych funkcjonowania podlegej filii. e) obowizki kierownika filii powierza si wychowawcy zatrudnionemu w danej filii. 6) W schronisku tworzy si stanowisko zastpcy dyrektora. Do obowizkw zastpcy dyrektora naley: a) zastpowanie dyrektora schroniska w czasie jego nieobecnoci. b) kierowanie i nadzorowanie pracy pracownikw schroniska i kierownikw filii c) udzia w pracy komisji inwentaryzacyjnej, dokonywanie oznakowania rodkw trwaych i przedmiotw nietrwaych zgodnie z zapisem w ksice inwentarzowej,

Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany

Strona 4

d) prowadzenie dokumentacji meldunkowej i finansowej dotyczcej grup wycieczkowych i turystw indywidualnych korzystajcych z usug schroniska, e) wystawianie faktur i pobieranie odpatnoci za pobyt, dokonywanie rozlicze okresowych projektw i programw realizowanych przez schronisko, f) podpisywanie dokumentw wewntrznych schroniska /potwierdzenie rezerwacji noclegw, zestawienia, noty i inne dokumenty/, g) sporzdzanie miesicznych sprawozda statystycznych, h) pomoc wychowawcom grup w organizacji pobytu 7) Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikw okrelaj odrbne przepisy. Rozdzia 6 Organizacja schroniska 6. 1) Szkolne Schronisko Modzieowe posiada status placwki staej prowadzcej dziaalno w cigu caego roku kalendarzowego, w ktrej nie s przewidziane ferie szkolne. 2) Schronisko dysponuje 200 staymi miejscami noclegowymi z tego: a) 50 miejsc w Rajczy Nickulinie, w tym 8 miejsc w sypialniach 4-osobowych i 42 miejsca w sypialniach wieloosobowych, b) 30 miejsc w Soli Onej, w tym 6 miejsc w sypialniach 2- i 4-osobowych i 24 miejsca w sypialniach wieloosobowych, c) 60 miejsca w Rycerce Kolonii, w tym 16 miejsc w sypialniach 2-, 3-, i 4-osobowych i 34 miejsca w sypialniach wieloosobowych. d) 60 miejscami w Soblwce, w tym 10 miejsc w sypialniach 2-, 3-, i 4-osobowych i 40 miejsc w sypialniach wieloosobowych. 3) Schronisko posiada: a) Powierzchni mieszkaln nie mniejsz ni 2,5m2 na osob przy kach jednopoziomowych i nie mniejsz ni 1,5 m 2 na osob przy wyposaeniu w ka pitrowe. b) Pomieszczenia mieszkalne wyposaone w ka pitrowe lub tapczany, kodry lub koce, szafy ubraniowe lub wieszaki, st, krzesa lub taborety, lustro i kosz na mieci. c) Pomieszczenie do przechowywania bagau lub sprztu turystycznego oraz do suszenia odziey. d) Ogrzewanie zapewniajce utrzymanie w pomieszczeniach minimum 180 C. 4) Schronisko spenia wymagania placwki caorocznej i posiada w Rajczy Nickulinie oraz w filiach : a) azienki wyposaone w umywalki z lustrem, w iloci nie mniejszej ni 1 umywalka na 10 miejsc noclegowych oraz prysznice, w iloci nie mniejszej ni 1 prysznic na 15 miejsc noclegowych, b) Toalety w iloci nie mniejszej ni 1 toaleta na 15 miejsc noclegowych, c) Kuchni samoobsugow wyposaon w sprzt kuchenny. d) Jadalni e) wietlic. 5) Schronisko dysponuje dodatkowo: a) Izb Edukacji Ekologicznej wyposaon w pomoce naukowe i eksponaty, b) polem namiotowym. 6) Podstawowymi dokumentami schroniska s: a) Plan finansowy. b) Dokumentacja z zakresu spraw finansowych, kadrowych, gospodarczych i administracyjnych.
Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany Strona 5

c) Program dziaalnoci schroniska. 7) Ze wzgldu na specyfik pracy placwki do obowizujcej dokumentacji nale rwnie: a) Ksiga rejestracyjna. b) Terminarz rezerwacji. c) Cennik opat za usugi. d) Teczka materiaw informujcych z zakresu krajoznawstwa i turystyki. e) Ksika ycze i zaale. 8) Szczegow organizacj dziaania placwki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacyjny placwki opracowany przez dyrektora placwki do dnia 30 kwietnia kadego roku, zatwierdzony przez organ prowadzcy do 30 maja kadego roku. 9) W arkuszu schroniska okrela si w szczeglnoci: a) Okres dziaalnoci placwki b) Liczb pracownikw, w tym pracownikw pedagogicznych. c) Liczb miejsc noclegowych. d) Liczb wykorzystanych miejsc noclegowych w poprzednim roku szkolnym. e) Planowan liczb miejsc noclegowych dla dzieci i modziey w danym roku szkolnym. 10) System rezerwacji miejsc: a) Schronisko prowadzi rezerwacj miejsc noclegowych dla szkolnych grup wycieczkowych. b) Zasady funkcjonowania systemu rezerwacji s nastpujce: 1) rezerwacji mona dokonywa osobicie, telefonicznie, faksem, listownie lub elektronicznie, 2) ostatecznym potwierdzeniem dokonanej rezerwacji jest wpacenie zaliczki w wysokoci 20-25% przewidywanej ceny noclegw, 3) zaliczka podlega zwrotowi jeli rezygnacja z rezerwacji nastpi nie pniej ni na 10 dni przed planowanym przyjazdem, 4) rezerwacji dokona moe jedynie wychowawca grupy lub opiekun grupy studenckiej. c) Turyci indywidualni w grupach poniej 5 osb s przyjmowani na nocleg bezporednio w schronisku w miar wolnych miejsc z tym, e pierwszestwo przysuguje modziey szkolnej i studenckiej. d) Filia w Soli Onej przyjmuje tylko grupy zorganizowane, po wczeniejszej rezerwacji miejsc. 11) Przyjmowanie osb do schroniska odbywa si od godz. 17-ej do 21-ej. 12) Doba w schronisku trwa od godz.1700 do godz..1000 dnia nastpnego. 13) Cisza nocna rozpoczyna si o 2200 i trwa do 600. 14) Prawo do korzystania ze schroniska przysuguje modziey szkolnej i studenckiej, nauczycielom i nauczycielom akademickim oraz pracownikom owiaty, czonkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Modzieowych oraz czonkom Midzynarodowej Federacji Schronisk Modzieowych posiadajcym legitymacj ze znaczkiem IYHF. 15) Z noclegw w schronisku, w miar wolnych miejsc, mog korzysta rwnie inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu. 16) Pracownik schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgoszenia si osoby bdcej pod wpywem alkoholu lub narkotykw, bd zachowujcej si w sposb niezgodny z zasadami wspycia spoecznego) ma prawo odmwi przyjcia turysty na nocleg. 17) Za wszystkie zaistniae uszkodzenia pomieszcze, urzdze i sprztu stanowicego wasno schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub turysta indywidualny. Wysoko odszkodowania ustala dyrektor lub upowaniony przez niego pracownik.
Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany Strona 6

18) Schronisko nie ponosi odpowiedzialnoci za wniesione przez goci przedmioty wartociowe i pienidze, jeeli nie zostay one zoone do depozytu. 19) W razie naruszenia statutu schroniska dyrektor usuwa winnego z placwki, zatrzymuje legitymacj szkoln (studenck), a ponadto zawiadamia o tym fakcie waciw szko, uczelni lub organizacj. 20) Osoby korzystajce ze schroniska mog wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywa do ksiki ycze i zaale, a w przypadkach spornych kierowa je do organu sprawujcego nadzr nad schroniskiem. Dyrektor jest obowizany do udostpnienia ksiki ycze i zaale na yczenie goci. 21) We wszystkich sprawach, nie ujtych w statucie i regulaminie, a dotyczcych np. zapewnienia porzdku, ochrony mienia i przestrzegania zasad wspycia spoecznego, osoby korzystajce ze schroniska s obowizane do stosowania si do wskaza dyrektora oraz pracownikw schroniska. 22) Szczegowe zasady funkcjonowania schroniska okreli dyrektor w regulaminie schroniska. Rozdzia 7 Dziaalno finansowa 7. 1) Schronisko jest jednostk budetow. 2) Schronisko prowadzi gospodark finansow i materiaow zgodnie z odrbnymi przepisami. 3) Wysoko opat za usugi wiadczone w schronisku ustala Zarzd Powiatu na wniosek dyrektora schroniska, uwzgldniajc warunki, jakimi dysponuje placwka. 4) Schronisko moe prowadzi dziaalno gospodarcz zgodnie z odrbnymi przepisami. Rozdzia 8 Wsppraca za stowarzyszeniami i organizacjami 8. 1) Schronisko w ramach realizacji zada statutowych wsppracuje z: a) Szkoami i innymi placwkami owiatowo-wychowawczymi. b) Polskim Towarzystwem Schronisk Modzieowych. c) Midzynarodow Federacj Schronisk Modzieowych. d) Instytucjami i organizacjami dziaajcymi na rzecz dzieci i modziey zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 56 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty. e) Zespoem Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego, Nadlenictwem Ujsoy, Beskidzkim Oddziaem LOP, Urzdem Wojewdzkim, WFOiGW w Katowicach, placwkami naukowymi i innymi dziaajcymi na rzecz ochrony rodowiska. Rozdzia 9 Prawa i obowizki dzieci i modziey przebywajcych w schronisku 9. 1) Dzieci i modzie maj prawo do: a) Opieki wychowawczej i pobytu w schronisku w warunkach zapewniajcych higien, bezpieczestwo, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bd psychicznej oraz ochron i poszanowanie ich godnoci. b) yczliwego i podmiotowego traktowania. c) Korzystania z pomocy w przygotowaniu si do realizacji celw turystycznych. d) Swobody wyraania myli i przekona. e) Rozwijania zainteresowa, zdolnoci i talentw. f) Korzystania z pomieszcze, sprztu i urzdze schroniska. g) Penej i rzetelnej informacji turystycznej.

Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany

Strona 7

h) Wnioskowania w sprawach zwizanych z pobytem oraz spdzania czasu wolnego, jeli nie naruszaj tym dobra innych osb. i) Dostpu do informacji kulturalno-turystycznej, a take pomocy ze strony pracownikw w zakresie zada schroniska. 2) Dzieci i modzie oraz turyci indywidualni maj obowizek: a) Okaza dokument tosamoci w celach meldunkowych. b) Dokona opaty za pobyt. c) Przestrzega regulaminu schroniska, podporzdkowania si zaleceniom pracownikw i zarzdzeniom dyrektora. d) Przestrzega zasad kultury wspycia w zespole. e) Dba o wasne ycie i zdrowie. f) Dba o higien osobist oraz czysto uytkowanych pomieszcze schroniska. g) Dba o wsplne dobro, ad i porzdek w schronisku. 3) Turystom schroniska kategorycznie zabrania si: a) Spoywania alkoholu. b) Palenia tytoniu. c) Uywania i dystrybucji narkotykw oraz innych rodkw odurzajcych. d) Dopuszczania si chuligaskich czynw, rozbojw i kradziey. e) Dewastacji sprztu bdcego na wyposaeniu schroniska. Uywania grzaek elektrycznych i otwartego ognia, a take zabrania si przemieszczania sprztu w sypialniach. 4) Tryb skadania skargi w przypadku naruszenia praw dziecka: a) W sytuacji naruszenia praw dziecka przez pracownika schroniska przysuguje prawo zoenia skargi przez poszkodowanego do dyrektora schroniska. Skarga winna by zoona w okresie pobytu w placwce. b) Dyrektor rozpatruje skarg i informuje poszkodowanego o sposobie jej zaatwienia. c) W przypadku skargi na naruszenie praw dziecka przez dyrektora schroniska, poszkodowany moe j wnie do organu sprawujcego nadzr pedagogiczny. Rozdzia 10 Postanowienia kocowe 10. 1) Statut schroniska tworzy dyrektor i dokonuje w nim wszelkich zmian. 2) Statut schroniska i jego zmiany, po przedoeniu przez dyrektora, uchwala organ prowadzcy. 3) Wprowadzenie piciu zmian do Statutu powoduje konieczno opracowania jednolitego tekstu Statutu. 4) Statut, regulamin schroniska, cennik opat za korzystanie ze schroniska oraz ksika ycze i zaale umieszczone s w dostpnym miejscu.

Id: CBEZV-FSMEO-CVOJX-YKSMJ-YNYHP. Podpisany

Strona 8