You are on page 1of 2

UCHWAA NR L/214/10 RADY GMINY GILOWICE z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie podwyszenia kryterium dochodowego do pomocy w zakresie doywiania i ustalenia warunkw odpatnoci za pomoc w formie posiku na lata 2010-2013. Na podstawie art. 5 ust. 2 i art.6 ust.2 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania z dnia 29.12.2005 roku (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z pn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art 42 ustawy o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) Rada Gminy Gilowice uchwala co nastpuje 1. Podwysza si do 175% kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004r (tj. Dz. U. z 2009 nr 175 poz. 1362 z pn. zm.) uprawniajce do przyznania nieodpatnej pomocy w zakresie doywiania osobom i rodzinom, o ktrych mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania (Dz.U z 2005r Nr 267 poz.2259z pn. zm.) 2. Obowizek odpatnoci za pomoc w formie posiku dla osb okrelonych w art.3 pkt.1 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania spoczywa na wiadczeniobiorcy, jeeli dochd osoby samotnie gospodarujcej lub dochd na osob w rodzinie przekracza 175% kryterium dochodowego okrelonego w art.8. ust.1 ustawy o pomocy spoecznej ( tj. Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.) 3. Zasady odpatnoci, o ktrej mowa w 2 okrela tabela stanowica zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 4. Odpatno o ktrej mowa w 2 za pomoc w formie posiku, uiszcza wiadczeniobiorca bezporednio w placwce realizujcej pomoc. 5. Szczegowy tryb przyznawania pomocy w formie posiku oraz okrelenie wysokoci i zasad odpatnoci o ktrych mowa w 3 okrela ustawa o pomocy spoecznej i przepisy wykonawcze. 6. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Gilowice. 7. Uchwaa wchodzi w ycie po 14 dniach od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewody lskiego.

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: HNKEZ-HVRDT-VDDKI-RJGIX-GPQDW. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr L/214/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. Tabela okrelajca zasady odpatnoci ponoszonych przez wiadczeniobiorcw, za pomoc w formie posiku.

Uprawnieni

% dochodu w stosunku do kryterium dochodowego okrelonego w art.8. ust.1ustawy o pomocy spoecznej od 175,01% do 200% od 200,01% do 225% od 225,01% do 250% powyej 250%

% odpatnoci wiadczeniobiorcy do kosztw posiku 25% 50% 70% 100%

Dzieci do 7 roku ycia orazuczniowie do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej. Osoby i rodziny znajdujce si w sytuacjach wymienionychw art.7 ustawy o pomocy spoecznej

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: HNKEZ-HVRDT-VDDKI-RJGIX-GPQDW. Podpisany

Strona 1