You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 95/KT/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Gmin Mikow z siedzib w Mikoowie, Rynek 16 reprezentowan przez Burmistrza Marka Balcera. 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Mikow prowadzenia zadania p.n.: Projekt budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 925 w Mikoowie 2. Wojewdztwo lskie powierza Gminie Mikow penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje: a) opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 925 w Mikoowie w km 14+613 14+942, 16+137 17+454, 17+460 19+133, 21+948 22+641 cznie na dugoci 4012 m oraz stosownie do potrzeb innych projektw i elementw wymaganych do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalajcej na realizacj inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa winna by przygotowana na podstawie wytycznych Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach dostpnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (za. 1A,1B, 1C, 1D, 1F). b) przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymaga do czci geodezyjnej Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach dostpnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (za. 1E). c) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, o ktrej mowa w porozumieniu. 4. Gmina Mikow uzyska opinie niezbdne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej o ktrej mowa pkt. 1. Wymagane w tym celu penomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy. Wniosek o udzielenie penomocnictwa winien zosta zoony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej. 5. Gmina Mikow uzyska wymagan prawem decyzj zezwalajc na realizacj inwestycji drogowej objtej projektem, o ktrym mowa pkt 1. Wymagane w tym celu penomocnictwo zostanie udzielone przez Zarzd Wojewdztwa lskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Mikow na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie penomocnictwa winien zosta zoony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach skompletowanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej bdcej przedmiotem porozumienia. 6. Termin zakoczenia realizacji zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2011 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynosi 150.000 z (sto pidziesit tysicy zotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnego projektu budowlanego i koszt przygotowania geodezyjnego inwestycji.
Id: LSHYE-MZNDS-EVPGY-NCEZO-JYSIE. Podpisany Strona 1

Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego

2. Gmina Mikow uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 100 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Gmina Mikow posiada rodki finansowe na zabezpieczenie kosztw realizacji zadania w 2011 r. w wysokoci 150.000 z. 4. Wojewdztwo lskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania. 5. Po przeprowadzeniu postpowania przetargowego Gmina Mikow niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia. 6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 Gmina Mikow niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego. Koszt zadania zwikszony o kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 bdzie sfinansowany przez Gmin, natomiast w przypadku braku moliwoci sfinansowania Gmina odstpi od porozumienia. 7. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie okrelony po zawarciu umowy/w z wybranym/mi wykonawc w aneksie do niniejszego porozumienia. 8. Gmina Mikow udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7,w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Gmina Mikow otrzyma dotacj celow w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Gminie Mikow rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. 2. Do wniosku wymienionego w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokou odbioru zadania, pozytywnej opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach, o ktrej mowa w 5 pkt 2 oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Gmina Mikow zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Gmina Mikow przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Gmina Mikow niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego oraz Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon/e za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Gmina Mikow przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy rzeczywisty koszt zadania . 6. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie/ach z wykonawc/ami, z zastrzeeniem pkt 7, podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu. Okrelenie szczegowego zakresu tych prac wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Gminy Mikow i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach.
Id: LSHYE-MZNDS-EVPGY-NCEZO-JYSIE. Podpisany Strona 2

7. Koszty prac zwizanych z popraw dokumentacji przygotowanej niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami, o ktrych mowa w 1 pkt 3, zwizanych ze zmian kompletnej dokumentacji projektowej le po stronie Gminy Mikow i nie mog obcia budetu Wojewdztwa lskiego. 8. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 9. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gmina Mikow zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy. 10. Gmina Mikow bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych. 5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy koordynatora do wsppracy z Gmin Mikow w zakresie biecej realizacji zadania. 2. Gmina Mikow dokona odbioru kocowego projektu, o ktrym mowa w 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach do poszczeglnych jego czci. 3. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 7. Gmina Mikow owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporzdzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach, o ktrych mowa w 1 pkt 3. 8. 1. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2011 r.

Id: LSHYE-MZNDS-EVPGY-NCEZO-JYSIE. Podpisany

Strona 3

2. Realizacja budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 925 w Mikoowie w zakresie objtym projektem bdzie przedmiotem odrbnych postpowa i uzgodnie midzy stronami. 3. Opracowany projekt budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 925 w Mikoowie przekazany zostanie na rzecz Wojewdztwa lskiego. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Gmina Mikow

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

BURMISTRZ MIKOOWA dr in. Marek Balcer

CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK MIASTA Barbara Gajda

Id: LSHYE-MZNDS-EVPGY-NCEZO-JYSIE. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJ NR 925 W MIKOOWIE Zacznik do porozumienia nr 95/KT/2010 z dnia 29.07.2010

L.p Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania 1 Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania 2 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania 3 Przygotowanie SIWZ 4 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 5 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc 6 Uzyskanie opinii Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach i odbir zadania 7 Przekazanie rodkw finansowych 8 Decyzja pozwolenie na budow /zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej / zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) - Gmina

Planowany termin realizacji II procze 2010 r.

Czerwiec/Lipiec 2010 Gmina,Wojewdztwo r. - Gmina - Gmina - Gmina - Gmina - Wojewdztwo lskie - Gmina Lipiec 2010 r. Sierpie 2010 r. Wrzesie 2010 r. Listopad 2011 r. Nie pniej ni do grudnia 2011 r. 2011 r./2012 r.

Id: LSHYE-MZNDS-EVPGY-NCEZO-JYSIE. Podpisany

Strona 1