You are on page 1of 6

UCHWAA NR VIII/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie: nadania nazw odcinkom drg oraz placom pooonym na terenie gminy Bieru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., wraz z pniejszymi zmianami) RADA MIEJSKA W BIERUNIU postanawia: 1)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Baracowej, biegncemu naprzeciw posesji nr 72 do ul. Borowinowej ulica Narcyzw, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej Uchway. 2)Nada nazw bocznemu odcinkowi drogi, biegncemu naprzeciw posesji nr 1 przy ul. Borowinowej do nieruchomoci gminnych ulica Bratkw, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 2 do niniejszej Uchway. 3)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Wita, biegncemu pomidzy posesj nr 19 i 19a - ulica Skrajna, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 3 do niniejszej Uchway. 4)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Krlowej Jadwigi, biegncemu za posesj nr 1 ulica Krlowej Bony, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 4 do niniejszej Uchway. 5)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Kolejowej, biegncemu wzdu posesji nr 12 do koca odcinka drogi oznaczonego jako dziaka nr 2113/82 ulica Sosnowa, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej Uchway. 6)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Kolejowej, biegncemu wzdu posesji nr 23 do ul. Szlaku Solnego ulica Modrzewiowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 6 do niniejszej Uchway. 7)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Kolejowej, biegncemu wzdu posesji nr 28 do ul. Szlaku Solnego ulica Jodowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 7 do niniejszej Uchway. 8)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Borowinowej, biegncemu przed posesj nr 21 do linii kolejowej ulica Lena, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 8 do niniejszej Uchway. 9)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Rdzinnej, biegncemu po byej kolejce do granicy projektowanej drogi ulica Krysztaowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 9 do niniejszej Uchway. 10)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Bogusawskiego, stanowicego przeduenie ul. Kamiennej do bramy KWK Piast ulica Krzemowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 10 do niniejszej Uchway. 11)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Pszennej, biegncemu za posesj nr 8 do ogrdkw dziakowych ulica Grafitowa, zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej Uchway. 12)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Bohaterw Westerplatte, biegncemu przed posesj nr 49 do rowu melioracyjnego ulica Powstacw lskich, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 12 do niniejszej Uchway. 13)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Warszawskiej, biegncemu pomidzy posesj nr 376 a 390 ulica Satynowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 13 do niniejszej Uchway. 14)Nada nazw odcinkowi drogi, stanowicemu cznik ul. Wawelskiej z ul. Bohaterw Westerplatte ulica Ogrodowa, zgodnie z zacznikiem nr 14 do niniejszej Uchway. 15)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Bojszowskiej, biegncemu od toru kolejowego do zabudowa pooonych przy ul. Bojszowskiej 70 ulica Soneczna, zgodnie z zacznikiem nr 15 do niniejszej Uchway. 16)Nada nazw odcinkowi drogi, biegncemu od mostu na rz. Mlecznej do granicy z m. Ldziny ulica Ldziska, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 16 do niniejszej Uchway.

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 1

17)Nada nazw odcinkowi drogi, biegncemu od ul. wierczynieckiej do granic z m. Tychy ulica Lokalna, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 17 do niniejszej Uchway. 18)Nada nazw bocznemu odcinkowi ul. Wylotowej, biegncemu za posesj nr 57 ulica Gajowa, zgodnie z zacznikiem graficznym nr 18 do niniejszej Uchway. 19)Nada nazw Plac w. Walentego, placowi pooonemu pomidzy ul. Chemikw, Krakowsk i ul. Zdrowia, zgodnie z zacznikiem nr 19 do niniejszej Uchway. 20)Nada nazw Plac Alfreda Nobla, placowi obejmujcemu zatok autobusow przy ul. Chemikw i tereny zieleni pooone w rejonie budynku biurowca i Domu Zbornego Nitroerg S.A., zgodnie z zacznikiem graficznym nr 20 do niniejszej Uchway. 21)Wykonanie uchway powierzy Burmistrzowi Miasta. 22)Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczcy Rady Mejskiej Henryk Skupie

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.JPG 1 NARCYZW Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.JPG 2 BRATKW Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik3.JPG 3 SKRAJNA Zacznik Nr 4 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik4.JPG 4 KRLOWEJ BONY Zacznik Nr 5 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik5.JPG 5 SOSNOWA Zacznik Nr 6 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik6.JPG

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 3

6 MODRZEWIOWA Zacznik Nr 7 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik7.JPG 7 JODOWA Zacznik Nr 8 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik8.JPG 8 LENA Zacznik Nr 9 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik9.JPG 9 KRYSZTAOWA Zacznik Nr 10 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik10.JPG 10 KRZEMOWA Zacznik Nr 11 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik11.JPG 11 GRAFITOWA

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 12 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik12.JPG 12 POWSTACW LSKICH Zacznik Nr 13 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik13.JPG 13 SATYNOWA Zacznik Nr 14 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik14.JPG 14 OGRODOWA Zacznik Nr 15 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik15.JPG 15 SONECZNA Zacznik Nr 16 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik16.JPG 16 LDZISKA Zacznik Nr 17 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik17.JPG

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 5

17 LOKALNA Zacznik Nr 18 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik18.JPG 18 GAJOWA Zacznik Nr 19 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik19.JPG 19 PLAC W WALENTEGO Zacznik Nr 20 do Uchway Nr VIII/11/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik20.JPG 20 PLAC ALFREDA NOBLA

Id: ABMCN-ETELP-IDEWK-GPHBW-BIHGB. Podpisany

Strona 6