You are on page 1of 1

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXXV/332/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 wrzenia 2010 r.

UMOWA DOTACJI zawarta w dniu.roku w Istebnej pomidzy 1. Gmin Istebna reprezentowan przez Wjta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwan dalej Dotujcym oraz 2. zam. dokument tosamoci .. seria ..numer zwanym dalej Dotowanym 1. Umowa jest zawarta na mocy art. 400a ust. 1 pkt 5 i art. 403 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz uchway Nr XXXV/332/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 wrzenia 2010 r. w sprawie wspomagania ze rodkw budetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urzdze zaopatrzenia w wod (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa lskiego Nr..... poz.....) na realizacj grupowego urzdzenia zaopatrzenia w wod w .., po zaakceptowaniu przez Dotujcego wniosku zarejestrowanego pod nr .... 2. Dotowany zobowizuje si do wybudowania urzdzenia, o ktrym mowa w 1 do dnia. . oraz do pisemnego zawiadomienia Dotujcego o oddaniu urzdzenia do uytku. 3. Wysoko dotacji wyniesie jedn (1/..) kosztw wykonania ujcia wody wchodzcego w skad urzdzenia, o ktrym mowa w 1, nie wicej ni zotych 4. Umowa moe zosta rozwizana przez Dotujcego w razie: a) nie ukoczenia budowy urzdzenia, o ktrym mowa w 1, w terminie okrelonym w 2, b) binnego naruszenia przez Dotowanego warunkw umowy. 5. Wypata kwoty dotacji nastpuje w terminie 14 dni od podpisania protokou stanowicego zacznik nr 3 do uchway powoanej w 1, przelewem na rachunek bankowy Dotowanego ................................................... 6. Do spraw nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy uchway Nr XXXV/332/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 wrzenia 2010r. w sprawie wspomagania ze rodkw budetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urzdze zaopatrzenia w wod (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa lskiego Nr........ , poz. ) oraz przepisy prawa cywilnego. 7. Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Dotowany Dotujcy