You are on page 1of 2

UCHWAA NR LI/403/10 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU LSKIM z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie ustanowienia zespou przyrodniczo-krajobrazowego PASIEKI.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 43, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Katowicach. Rada Miejska w Miasteczku lskim uchwala: 1. 1. Ustanowi zesp przyrodniczo-krajobrazowy Pasieki o powierzchni ok. 10,00 ha, pooony w Miasteczku lskim w kompleksie lasw Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe Nadlenictwo wierklaniec oraz zajmujcy po czci tereny oddziaw lenych o nr 168-170 i 197-199, na nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie jako cz dziaki nr 11, 20, 45/10 jednostka ewidencyjna k.m. 1 o/Bibiela. 2. Obszar, pooenie i granice Zespou okrela mapa, stanowica zacznik graficzny do uchway. 2. 1. Zespoem przyrodniczo-krajobrazowym Pasieki s zbiorowiska borowe oraz zbiorowiska rolin wodnych z udziaem rzadkich elementw flory i fauny na terenie o atrakcyjnej krajobrazowo rzebie, powstaej w wyniku dawnej dziaalnoci grniczej (warpie). Pasieki cechuj si zarwno wysokimi walorami krajobrazu jako caoci jak i pojedynczymi jego elementami, do ktrych nale fragmenty naturalnych i pnaturalnych wodnych, kowych i gowych zbiorowisk rolinnych z rzadkimi gatunkami rolin i bogat faun pazw. S cenn ostoj florystyczn i faunistyczn, majc znaczenie dla zachowania rnorodnoci biologicznej. 2. Celem ochrony zespou przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ekosystemu bdcego siedliskiem i ostoj chronionych i zagroonych wyginiciem gatunkw rolin i zwierzt. Zakres ochrony czynnej obejmuje: 1) utrzymanie i ochron ekosystemu wodnego, a w szczeglnoci naturalnych wysikw ze zbiornikw wodnych i roww; 2) zachowanie istniejcych zakrzewie i zadrzewie; 3) tworzenie zielno-krzewiastych stref buforowych wok zbiornikw; 4) utrzymanie istniejcych mikrorodowisk oraz rodzimej dla tego miejsca fauny i flory; 5) utrzymanie i odtwarzanie zbiorowiska rolinnoci nadbrzenej i wodnej; 6) ograniczanie rozwoju rolinnoci inwazyjnej, zwaszcza gatunkw obcych geograficznie; 7) ochrona wystpujcych gatunkw bezkrgowcw, pazw, gadw oraz ptakw, zalatujcych i wykorzystujce ten obszar jako tereny lgowe; 8) utrzymanie wartoci przyrodniczych i kulturowych oraz walorw krajobrazowych dla celw edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych; 9) zachowanie bogatej rnorodnoci biologicznej, unikatowej tego ekosystemu. 3. Na terenie uytku wprowadza si zakazy:
Id: RKOCT-JUXNB-DRKDS-NXULV-ATDIU. Podpisany Strona 1

1. niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu lub obszaru, 2. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budow, odbudow, utrzymywaniem, remontem lub napraw urzdze wodnych; 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4. dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, lenej, wodnej lub rybackiej; 5. umylnego zabijania dziko wystpujcych zwierzt, niszczenia nor, legowisk zwierzcych oraz tarlisk i zoonej ikry, z wyjtkiem amatorskiego poowu ryb oraz wykonywania czynnoci zwizanych z racjonaln gospodark roln, len, ryback i owieck; 6. zbioru, niszczenia, uszkadzania rolin i grzybw na obszarach uytkw ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi rolin i grzybw chronionych; 7. umieszczania tablic reklamowych; 4. Nadzr nad zespoem przyrodniczo-krajobrazowym PASIEKI sprawuje Burmistrz Miasta. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady mgr in. Jzef Myliwczyk

Zacznik do Uchway Nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Miasteczku lskim z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.jpg za Pasieki kopia

Id: RKOCT-JUXNB-DRKDS-NXULV-ATDIU. Podpisany

Strona 2