You are on page 1of 22

UCHWAA NR XLVII/370/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) w nawizaniu do Uchway Nr XI/74/07 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw i po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary uchwalonego Uchwa XXXVI/287/2009 Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2009 r., na wniosek Wjta Gminy Psary Rada Gminy Psary uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POOONEGO W SOECTWIE PRECZW Rozdzia 1. Ustalenia oglne planu 1. 1. Plan obejmuje obszar soectwa Preczw o powierzchni okoo 359 ha. 2. Granic opracowania wyznacza granica soectwa: od pnocy granica z soectwem Malinowice i granica administracyjna z gmin Mierzcice, od wschodu granica administracyjna z miastem Dbrowa Grnicza, od zachodu granica z soectwem Sarnw, od poudnia granica administracyjna z miastem Bdzin. 2. 1. Ustalenia planu zawarte s w formie: 1) tekstowej niniejszej uchway zawierajcej ustalenia okrelone w 4, 2) graficznej - Rysunek Planu sporzdzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000 zawierajcy ustalenia przestrzenne oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway i bdcy jej integraln czci. 2. Integraln czci niniejszej uchway s rwnie kolejne zaczniki zawierajce: 1) rozstrzygnicie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zacznik Nr 2, 2) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zacznik Nr 3. 3. 1. Na Rysunku Planu obowizuj nastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objtego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3) obowizujce linie zabudowy dla pierwszej linii zabudowy, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) symbole literowe okrelajce przeznaczenie terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U - tereny zabudowy usugowej, UM - tereny zabudowy usugowej i zabudowy mieszkaniowej,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 1

US - tereny usug sportu i rekreacji, UKR - tereny zabudowy usug kultu religijnego, UZ - tereny zabudowy usug zdrowia i opieki spoecznej, R - tereny rolnicze, RZ - tereny rolnicze - ki i pastwiska, ZLD - tereny rolnicze do zalesienia, PU - tereny obiektw produkcyjnych i usug, ZC - teren cmentarza, ZW - tereny zieleni nieurzdzonej, ZL - tereny lasw, WS - tereny wd powierzchniowych pyncych, KD - teren drg publicznych: GP gwna ruchu przyspieszonego, Z zbiorcze, L lokalne, D - dojazdowe, KDW - tereny drg wewntrznych, KPR - tereny cigw pieszo rowerowych, dojazdw do pl, dojazdw awaryjnych i drg poarowych, KS - teren parkingu, KK - tereny komunikacji kolejowej, 6) budynek zabytkowy objty ochron ustaleniami planu, 7) kaplice i krzye przydrone objte ochron ustaleniami planu, 8) stanowiska archeologiczne, 9) strefy sanitarne od cmentarza, 10) granica terenw zamknitych, 11) granica terenw rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych. 2. Na Rysunku Planu wystpuj rwnie oznaczenia dodatkowe informacyjne: 1) granica administracyjna gminy Psary, 2) hydroizobaty, 3) obszar bezporedniego zagroenia powodzi, 4) linie elektroenergetyczne wysokich i rednich napi ze strefami technicznymi, 5) istniejce trasy sieci infrastruktury technicznej, 6) schematy projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiajcych zasady obsugi, 7) istniejce i projektowane urzdzenia infrastruktury technicznej okrelone symbolem graficznym tego urzdzenia, 8) granice nieruchomoci wraz z numerami dziaek. 4. 1. Przedmiotem ustale planu jest okrelenie: 1) przeznaczenia terenu, parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego rozdzia 2, 2) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego rozdzia 3,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 2

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej rozdzia 4, 4) szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym rozdzia 5, 5) szczeglnych warunkw zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy rozdzia 6, 6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji rozdzia 7, 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej rozdzia 8, 8) stawek procentowych dla nieruchomoci, ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu rozdzia 9, 9) ustale kocowych rozdzia 10. 2. Na obszarze objtym planem nie wystpuj przesanki do okrelenia: 1) wymaga dotyczcych ksztatowania przestrzeni publicznych, 2) granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 4) granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci, 5) granic obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, 6) granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji, 7) granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych, a take ograniczenia dotyczce prowadzenia na ich terenie dziaalnoci gospodarczej, okrelone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady std te nie ustala si wymaga w tym zakresie. 5. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dziace budowlanej naley przez to rozumie definicj zawart w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) dziaalnoci nieuciliwej, usudze nieuciliwej jest to taki sposb zagospodarowania, uytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, ktry nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwole i nie powoduje przekroczenia standardw jakoci rodowiska okrelonych w przepisach odrbnych, a ktrej ewentualna uciliwo ogranicza si do granicy dziaki budowlanej lub granicy terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, 3) froncie dziaki naley przez to rozumie bok dziaki przeznaczonej pod zabudow, z ktrego odbywa si gwny wjazd i wejcie na dziak, 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ograniczajc obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz budowli nadziemnych nie bdcych liniami przesyowymi i sieciami uzbrojenia technicznego terenu, 5) obiektach agroturystycznych naley przez to rozumie budynki lub lokale uytkowe, w ktrych prowadzona jest dziaalno zwizana z obsug ruchu turystycznego, oferujca nocleg i wyywienie, wypoczynek i rekreacj, 6) obowizujcej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, wzdu ktrej naley sytuowa budynki o funkcji podstawowej terenu, 7) planie naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w tekcie i na rysunkach planu zgodnie z 3 i 4, dotyczce terenw o ktrych mowa w 1, 8) przeznaczeniu podstawowym jest to przeznaczenie terenu, ktre przewaa powierzchniowo i funkcjonalnie na dziace budowlanej lub na terenie, do ktrego inwestor posiada tytu prawny,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 3

9) przeznaczeniu uzupeniajcym, funkcji uzupeniajcej naley przez to rozumie przeznaczenie terenu inne ni podstawowe, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe lub moe z nim wspistnie na warunkach okrelonych w planie, 10) przepisach odrbnych naley przez to rozumie odpowiednie przepisy obowizujcych ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi, 11) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie powierzchni kondygnacji parterowej budynku lub sum powierzchni parterw wszystkich budynkw znajdujcych si na okrelonej dziace lub terenie, liczon w zewntrznym obrysie budynku, 12) rysunku planu naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w formie graficznej, 13) terenie naley przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczony symbolem literowym okrelajcym jego przeznaczenie, 14) usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumie tereny i obiekty z zakresu: kultury, kultu religijnego, owiaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoecznej i socjalnej, administracji publicznej, obsugi bankowej, turystyki, sportu i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo usugowymi i gastronomi, 15) zabudowie usugowej naley przez to rozumie budynki usug (w tym sportu i rekreacji), rzemiosa oraz handlu o powierzchni sprzeday nie przekraczajcej 400 m2 . 2. Pozostae okrelenia uyte w ustaleniach planu naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w obowizujcych przepisach odrbnych. Rozdzia 2. Przeznaczenie terenu, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 6. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 27MN ustala si przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn z nieuciliwymi usugami jako funkcj uzupeniajc. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbdn infrastruktur techniczn, 2) lokalizacj usug i rzemiosa jako usug wbudowanych w budynek mieszkalny, ktrych uciliwo ograniczy si do granicy lokalu uytkowego, 3) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy mieszkaniowej, usugowej i gospodarczej, z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeeniem ustale 24 dla budynku zabytkowego objtego ochron ustaleniami planu, 4) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych przy lokalizacji : a) budynkw wolnostojcych 600 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 18 m, b) zabudowy bliniaczej 400 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 14 m, c) zabudowy szeregowej 250 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 6 m, 5) dojazdy do dziaek budowlanych oraz do budynkw i urzdze z nimi zwizanych z drogi publicznej w drugiej i dalszych liniach zabudowy o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 5,0 m i minimalnej szerokoci jezdni 3,5 m, 6) budynki mieszkalne i mieszkalno - usugowe wolnostojce, bliniacze i w zabudowie szeregowej o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 7) dachy budynkw mieszkalnych, mieszkalno usugowych paskie, ukowe, jedno, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, 8) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 3, 9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy wolnostojcej i bliniaczej maksymalnie 0,25, a dla zabudowy szeregowej 0,35,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 4

10) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy wolnostojcej i bliniaczej 60 %, dla zabudowy szeregowej 50%, 11) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku mieszkalnego lub mieszkalno usugowego, 12) wskaniki obowizujce przy rozbudowie lub nadbudowie istniejcych wolnostojcych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego obiektw usugowych: a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej - maksymalnie 0,45, b) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 35 %, c) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 9,0 m, lecz nie wysze ni budynek mieszkalny, d) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, e) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, 13) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 2 stanowiska, 14) w przypadku lokalizacji usug wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. W przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy : 1) od strony drogi publicznej obowizuj w tym zakresie minimalne odlegoci usytuowania obiektw budowlanych od zewntrznej krawdzi jezdni okrelone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) od strony drogi wewntrznej ustala si minimaln odlego usytuowania budynkw od linii rozgraniczajcej tereny zabudowy mieszkaniowej i drg wewntrznych na 4,0 m, 4. Jeeli obowizujce linie zabudowy nie s prostopade do bocznych granic dziaki, wwczas traktowa je naley jako lini styczn do jednego z naronikw budynku z zachowaniem rwnolegoci co najmniej jednej ciany do granicy dziaki. 5. Wyznaczone graficznie na rysunku planu obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz robt budowlanych przy istniejcej zabudowie. 6. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z cegy lub kamienia, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 14, 3) lokalizacji nowych budynkw przeznaczonych do chowu lub hodowli zwierzt gospodarskich, za wyjtkiem terenw istniejcych gospodarstw i zabudowy zagrodowej, z zachowaniem ustale ust. 7 pkt 6. 7. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) przy rozbudowie i przebudowie istniejcych obiektw oraz budowie przy istniejcych obiektach budynkw gospodarczych i garay dopuszcza si odstpstwo od zasad okrelonych w ust. 2, za wyjtkiem parametru wysokoci oraz ustale pkt 9 i 10, 2) przy nadbudowie o poddasze uytkowe istniejcych dwukondygnacyjnych budynkw mieszkalnych, o ile wie si to ze zmian konstrukcji dachu wg standardw okrelonych w niniejszym paragrafie parametr wysokoci nie obowizuje, 3) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 5

4) wydzielanie dziaek nie speniajcych parametrw o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 wycznie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomoci ssiadujcych, oraz jeeli wynika to z wydzielenia drg publicznych i wewntrznych drg dojazdowych, a take pod urzdzenia infrastruktury technicznej, 5) na dziakach o powierzchni powyej 800 m2 , lokalizacj obiektw usugowych samodzielnych lub jako przybudowanych do budynku mieszkalnego z zachowaniem nastpujcych ustale: a) maksymalna wysoko budynku usugowego - 12,0 m, lecz nie wiksza ni budynku mieszkalnego, b) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, c) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,45, e) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 35%, 6) przebudow, rozbudow i odtworzenie budynkw w zabudowie zagrodowej z zachowaniem nastpujcych ustale: a) budynki mieszkalne wolnostojce o maksymalnej wysokoci 10,0 m, b) budynki gospodarcze i inwentarskie o maksymalnej wysokoci 10,0 m, c) dachy budynkw zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 2 pkt 7 i 8, d) minimalna powierzchnia dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1200 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, e) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,40, f) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 40%, g) ogranicza si wielko hodowli byda i trzody chlewnej do 3 DJP, h) dopuszcza si lokalizacj budowli zwizanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 7) lokalizacj maych domw mieszkalnych (do 4 mieszka), dla ktrych ustala si: a) minimalna powierzchnia dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1000 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, b) maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych 12,0 m, c) dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna itp.), d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,50, e) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30%, f) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie, 8) lokalizacj obiektw agroturystycznych, 9) umieszczanie reklam lub szyldw na obiektach, 10) odstpstwo od minimalnej szerokoci frontu dziaki ustalonej w ust. 2 pkt 4 lit a i b dla dziaek wydzielanych przy istniejcych drogach pod warunkiem, e podzia nie spowoduje zmiany szerokoci frontu dziaki oraz nie spowoduje moliwoci wydzielenia dziaki budowlanej w trzeciej linii zabudowy: a) dziaek niezabudowanych, jeeli realizacja budynku mieszkalnego stanowi bdzie uzupenienie pierwszej linii istniejcej zabudowy, b) dziaek zabudowanych w pierwszej linii zabudowy na ktrych istnieje moliwo realizacji drugiej linii zabudowy, 11) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, garay, wiat, altan, budynkw gospodarczych, wewntrznych drg dojazdowych, terenw zieleni urzdzonej, obiektw maej architektury, urzdze melioracji wodnych oraz urzdze wodnych,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 6

12) sytuowanie budynku w odlegoci 1,5 m lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan, 13) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 14) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych, 15) zmian sposobu uytkowania budynkw gospodarczych na funkcj usugow, 16) przebudow i rozbudow istniejcych obiektw usugowych i produkcyjnych, 17) realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej wycznie o nieznacznym oddziaywaniu. 8. Przy lokalizacji i projektowaniu nowej zabudowy naley uwzgldni wystpowanie strefy pytkiego zalegania pierwszego poziomu wd gruntowych oznaczonej graficznie na rysunku planu (hydroizobaty 1 m). 9. Przy projektowaniu nowej zabudowy na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 3MN, 7MN, 9MN, 10MN, 13MN, 14MN, 16MN, od 18MN do 21MN i od 23MN do 26MN ustala si obowizek wykonania bada geotechnicznych na potrzeby projektowanego obiektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 10. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 7MN, 9MN,10MN, 11MN, 12MN, 17MN, od 23MN do 25MN i 27MN ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i rednich napi, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 11. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 10MN, 13MN, 16MN, 20MN, 21MN, od 23MN do 26MN ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw przylegych do powierzchniowych wd, okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 12. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, od 8MN do 11MN, 14MN, 17MN i 27MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 13. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 18MN, 19MN, od 23MN do 27MN ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w 50-cio metrowej strefie od stopy wau, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 7. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala si przeznaczenie pod nieuciliw zabudow usugow. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1.000 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,6, 4) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30 %, 5) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 12 m, 6) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z kamienia wapiennego lub cegy klinkierowej, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 5 pkt 1 i 11,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 7

3) lokalizacji baz, skadw i magazynw. 4. Wyznaczone graficznie na rysunku planu obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz robt budowlanych przy istniejcej zabudowie. 5. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) stosowanie jako materiaw elewacyjnych blachy falistej i trapezowej przy przebudowie i rozbudowie istniejcych budynkw usugowych, wycznie w przypadku jeeli elewacja istniejcego budynku wykonana jest z tych materiaw 2) lokalizacj usug rzemiosa, 3) lokalizacj obiektw agroturystycznych, 4) lokalizacj wolnostojcych reklam, 5) umieszczanie reklam lub szyldw na obiektach, 6) wszystkie formy i konstrukcje dachw, 7) lokalizacj wolnostojcych reklam, 8) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 9) lokalizacj terenw zieleni urzdzonej, obiektw i urzdze sportowo rekreacyjnych oraz obiektw maej architektury, 10) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 11) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych. 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefie technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napicia, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UM ustala si przeznaczenie pod nieuciliw zabudow usugow, usugowo - mieszkaniow i mieszkaniow. 2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 przy realizacji zabudowy usugowej i usugowo -mieszkaniowej ustala si : 1) realizacj nowej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 9,0 m, 3) budynki usugowo - mieszkalne o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 4) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 800 m2 i minimaln szeroko frontu dziaki 18 m, 5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy: a) usugowej maksymalnie 0,60, b) usugowo mieszkaniowej - maksymalnie 0,50, 6) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy: a) usugowej 30 %, b) usugowo mieszkaniowej - 40 %, 7) dachy budynkw mieszkalno usugowych paskie, ukowe, jedno, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, dachy budynkw usugowych - wszystkie formy i konstrukcje, 8) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna itp.), pozostaych dachw wszystkimi materiaami, z zastrzeeniem ust. 6 pkt 2,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 8

9) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku mieszkalnego lub usugowo - mieszkalnego, 10) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 2 stanowiska, 11) w przypadku lokalizacji usug wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych wedug wskanika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 przy realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowizuj ustalenia zawarte w 6 ust. 2. 4. Wyznaczone graficznie na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z kamienia lub cegy, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 6 pkt 8, 3) lokalizacji baz, skadw i magazynw. 6. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) realizacj w pierwszej kolejnoci zabudowy mieszkaniowej, 2) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw, 3) lokalizacj wolnostojcych reklam wycznie na dziakach z samodzielnymi lub przybudowanymi do budynku mieszkalnego obiektami usugowymi, 4) umieszczanie reklam lub szyldw na obiektach, 5) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay, wiat, altan i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 6) lokalizacj terenw zieleni urzdzonej, obiektw i urzdze sportowo rekreacyjnych oraz obiektw maej architektury, 7) sytuowanie budynku w odlegoci 1,5 m od granicy lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan, 8) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych. 7. Na dziakach ze zlokalizowan na nich zabudow mieszkaniow dopuszcza si realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej wycznie o nieznacznym oddziaywaniu. 8. Dla terenu, o ktrym mowa w ust. 1 ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i rednich napi, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala si przeznaczenie pod tereny usug sportu i rekreacji. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj zabudowy zgodnej z funkcj podstawow oraz urzdze sportowo rekreacyjnych, 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,10, 3) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 70 %, 4) nowe obiekty budowlane nie wysze ni 9 m, 5) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach terenu wedug wskanika: 10 miejsc postojowych na 100 uytkownikw.
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 9

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), i blach, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych. 4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 2) lokalizacj obiektw i urzdze tymczasowych o funkcji zgodnej z funkcj podstawow terenu, 3) lokalizacj obiektw uzupeniajcych funkcj podstawow gastronomia, hotelarstwo, 4) umieszczanie reklam na obiektach, 5) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych, dla ktrych nie okrela si parametru wysokoci maksymalnej. 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKR ustala si przeznaczenie terenu pod zabudow usug kultu religijnego wraz obiektami towarzyszcymi. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) budynki towarzyszce zabudowie kocioa, z wyjtkiem garay i budynkw gospodarczych, o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 3) dla budynku kocioa nie okrela si parametru wysokoci maksymalnej, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,5, 5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30 %, 6) dachy budynkw towarzyszcych zabudowie kocioa: dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna), 7) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynkw towarzyszcych zabudowie kocioa. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, 3) lokalizacji wolnostojcych reklam i masztw. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie dziaalnoci usugowej w zakresie usug publicznych : nauki, owiaty, opieki spoecznej i zdrowotnej, 2) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, zieleni urzdzonej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy. 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UZ ustala si przeznaczenie terenu pod zabudow usug zdrowia i opieki spoecznej. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) moliwo rozbudowy, przebudowy, odbudowy i podwyszenia standardu uytkowego istniejcych budynkw, 2) realizacj nowej zabudowy zgodnej z funkcj podstawow,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 10

3) dachy budynkw dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 20 do 45 stopni, 4) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna itp.), 5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,4, 6) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 40 %, 7) nowe budynki o maksymalnej wysokoci 12,0 m, 8) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki wedug wskanika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej, lecz nie mniej ni 2 miejsca postojowe. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) zmian funkcji obiektw na inn usug uytecznoci publicznej z zakresu: kultury, owiaty, nauki, administracji publicznej, turystyki, sportu i rekreacji wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo usugowymi i gastronomi, 2) realizacj terenw zieleni urzdzonej oraz terenowych urzdze sportowo rekreacyjnych, 3) umieszczanie reklam lub szyldw na obiektach, 4) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy. 12. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU ustala si przeznaczenie pod obiekty produkcyjne oraz zabudow usugow. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) lokalizacj nowej zabudowy produkcyjnej, magazynowo skadowej i usugowej, wraz z zapleczem administracyjno socjalnym oraz niezbdn infrastruktur, z zachowaniem ustale 26 ust. 4 dla terenu 1PU, 2) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 3) nowe budynki o maksymalnej wysokoci 12,0 m, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,60, 5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziaki budowlanej 25 %, 6) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe plus 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza si: 1) wszystkie formy i konstrukcje dachw, 2) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 3) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych. 13. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 22R ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) rolniczego wykorzystania ciekw,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 11

3) likwidacji zadrzewie rdpolnych, 4) grodzenia pl elementami uniemoliwiajcymi lub utrudniajcymi migracje zwierzt. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie wewntrznych drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 2) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz urzdze melioracji wodnych. 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18R dopuszcza si lokalizacj obiektw nie wyszych ni 6 m wykorzystywanych bezporednio do upraw warzywniczych, ogrodnictwa, szkkarstwa lub hodowli. 14. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RZ do 20RZ ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze k i pastwisk. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) rolniczego wykorzystania ciekw, 3) lokalizacji obiektw budowlanych za wyjtkiem urzdze wodnych, 4) likwidacji zadrzewie rdpolnych, 5) grodzenia pl elementami uniemoliwiajcymi lub utrudniajcymi migracje zwierzt. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 2) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych i kablowych elektroenergetycznych oraz kubaturowych stacji transformatorowych oraz urzdze melioracji wodnych. 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13RZ ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacenia obszaru, 2) wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 5) likwidowania, zasypywania i przeksztacania naturalnych zbiornikw wodnych oraz obszarw wodno botnych, 6) zmiany sposobu uytkowania ziemi, 7) wydobywania do celw gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamieniaoci, w tym kopalnych szcztkw rolin i zwierzt, 8) umieszczania tablic reklamowych. 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala si przeznaczenie pod cmentarz. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz lokalizacji zabudowy nie zwizanej z funkcj terenu. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych i urzdze infrastruktury technicznej zwizanych z obsug cmentarza. 4. Ustala si maksymaln wysoko budynkw lokalizowanych na terenie 1ZC - 6 m. 16. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZO do 3ZO ustala si przeznaczenie pod ziele przydomow, w tym ogrody i sady. 2. Dla terenw, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni czci dziaki budowlanej przeznaczonej pod ziele przydomow 0,85. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz:
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 12

linii

1) lokalizacji funkcji mieszkaniowej w tym rwnie zabudowy siedliskowej, 2) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 3) zalesiania. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) lokalizacj obiektw, nie wyszych ni 6,0 m, wykorzystywanych bezporednio do upraw warzywniczych , ogrodnictwa i szkkarstwa, 2) lokalizacj altan i budynkw gospodarczych nie wyszych ni 6,0 m, 3) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 17. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZL do 5ZL ustala si utrzymanie lasw ochronnych. 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony naley prowadzi wedug planu urzdzenia lasu zgodnie z ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r o lasach. 18. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami 1ZLD i 2ZLD ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze do zalesienia. 2. Zasady zagospodarowania oraz warunki zalesiania terenw, o ktrych mowa w ust. 1 okrelaj przepisy ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach. 19. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZW do 10ZW ustala si przeznaczenie pod ziele nieurzdzon. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz lokalizacji obiektw budowlanych w tym rwnie tymczasowych, z zastrzeeniem ust. 3 pkt 3. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie cieek pieszych, rowerowych i szlakw turystycznych, 2) prowadzenie wszelkich prac majcych na celu pielgnacj i utrzymanie istniejcej zieleni, 3) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 20. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 12WS ustala si przeznaczenie pod wody powierzchniowe pynce. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si nakaz: 1) zachowania istniejcej funkcji, 2) utrzymania i konserwacji koryta ciekw. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) lokalizacji obiektw nie zwizanych bezporednio z utrzymaniem i konserwacj ciekw, 2) zasypywania, 3) skadowania wszelkiego rodzaju odpadw. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie prac zwizanych z konserwacj i utrzymaniem koryta, a take z zapewnieniem bezpieczestwa przeciwpowodziowego, 2) lokalizacj nowych obiektw inynieryjnych umoliwiajcych ruch pieszy i rowerowy, 3) lokalizacj urzdze i obiektw hydrotechnicznych bezporednio zwizanych z utrzymaniem ciekw wodnych. 5. Na terenach przylegych do powierzchniowych wd pyncych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 8WS obowizuj nakazy i zakazy okrelone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala si przeznaczenie pod parking dla samochodw osobowych i samochodw dostawczych o dopuszczalnej masie cakowitej 3,5 t.

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 13

2. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 1 ustala si nakaz: 1) zastosowania odpowiednich rodkw i urzdze ochrony wd i gleb przed zanieczyszczeniem, 2) zabezpieczenia przed moliwoci nie kontrolowanego przenikania zanieczyszcze do wd powierzchniowych i podziemnych. 3. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 1 dopuszcza si lokalizacj tymczasowych obiektw zwizanych z funkcjonowaniem cmentarza w okresie witecznym. 22. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KK przeznacza si pod tereny komunikacji kolejowej. 2. Na terenie, o ktrych mowa w ust. 1 dopuszcza si wszelkie roboty budowlane zwizane z biecym utrzymaniem lub modernizacj linii kolejowej, budowli i urzdze przeznaczonych do zarzdzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej. Rozdzia 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 23. 1. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, z zastrzeeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PU dopuszcza si realizacj przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko. 3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U dopuszcza si realizacj przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko wycznie z zakresu usug i rzemiosa na potrzeby ludnoci. 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN dopuszcza si funkcjonowanie istniejcych przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko oraz lokalizacj nowych stacji obsugi rodkw transportu o maksymalnie dwch stanowiskach, pod warunkiem, e oddziaywanie na rodowisko nie przekroczy granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 5. Na obszarze objtym planem dopuszcza si realizacj inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, obiektw cznoci publicznej i sygnalizacji, urzdze przeciwpowodziowych oraz rozbudow i modernizacj istniejcych. 6. Zasig oddziaywania na rodowisko dziaalnoci usugowej, handlowej lub rzemielniczej prowadzonej na wszystkich terenach MN, UM, U i PU nie moe przekracza granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 7. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz chowu i hodowli zwierzt gospodarskich w liczbie wyszej ni 3 due jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP), zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczeglnych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko. 8. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala si obowizek zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej czci dziaek budowlanych lub do rekultywacji innych terenw zdegradowanych. 9. W zakresie ochrony powietrza ustala si: 1) obowizek ochrony powietrza polegajcy na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji wedug zasad okrelonych w przepisach odrbnych, 2) dopuszcza si ogrzewanie budynkw w oparciu o indywidualne rozwizania przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza. 10. W zakresie ochrony wd podziemnych ustala si: 1) zakaz odprowadzania ciekw bezporednio do gruntu i wd powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ciekw poprzez kanalizacj gminn do oczyszczalni ciekw,

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 14

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez przydomowe oczyszczalnie ciekw lub za pomoc szczelnych zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci pynne. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podczenia si do niej i likwidacji zbiornika na cieki, 3) ze wzgldu na pooenie caego obszaru planu w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych (GZWP 455 Dbrowa Grnicza), obowizuje zakaz: a) wysypywania i wylewania nieczystoci do wd i do gruntu, b) rolniczego wykorzystania ciekw, c) lokalizacji inwestycji, ktre mog zanieczyci wody podziemne ze wzgldu na wytwarzane cieki, emitowane pyy i gazy oraz skadowane odpady, d) lokalizacji inwestycji mogcych pogorszy stan rodowiska wodnego. 11. W zakresie ochrony przed haasem ustala si, e poziom haasu przenikajcy do rodowiska nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym wskazuje si, zgodnie z przywoan ustaw, e dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowizuj poziomy haasu jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow, UM jak dla terenw mieszkaniowo usugowych, dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami US obowizuj poziomy haasu jak dla terenw przeznaczonych na cele rekreacyjno sportowe. 12. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala si, e poziom pl elektromagnetycznych w rodowisku nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym: 1) dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i UM obowizuj dopuszczalne poziomy pl elektromagnetycznych jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow, 2) dla wszystkich pozostaych terenw w granicach planu, elektromagnetycznych jak dla miejsc dostpnych dla ludnoci. 13. W zakresie postpowania z odpadami ustala si: 1) obowizuje odbir odpadw w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, 2) zakaz wylewania, zakopywania i skadowania odpadw na terenach nie przeznaczonych do tego celu oraz skadowania odpadw niebezpiecznych dla rodowiska. 14. W zakresie ochrony przyrody ustala si: 1) ograniczenie zmiany uytkowania k i pastwisk na grunty orne bd inne uprawy rolne, 2) nakaz utrzymania melioracji wodnych, 3) zachowanie pasw rolinnoci wzdu roww melioracyjnych i ciekw, 4) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewie rdpolnych. Rozdzia 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 24. 1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego obejmuje si ochron ustaleniami planu, oznaczone na rysunku planu graficznie zabytki nieruchome, posiadajce warto historyczn i stanowice przykady lokalnej tradycji budowlanej: 1) chaupa drewniana przy ul. Wiejskiej 20; konstrukcja drewniana, wiek XX, 2) kapliczka przydrona przy ul. Polnej, 3) kapliczka przydrona przy ul. Dbowej, 4) krzy przydrony przy skrzyowaniu ul. Dbowej i ul. Sosnowej. obowizuj dopuszczalne poziomy pl

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 15

2. Dla zabytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.1 ustala si nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali i gabarytw, a dla obiektu wymienionego w ust. 1, pkt 1 rwnie geometrii i pokrycia dachu, podziau architektonicznego elewacji (rozmiar, ksztat i rozmieszczenie otworw). 3. Dla zabytku chronionego ustaleniami planu, wymienionego w ust. 1 pkt 1 dopuszcza si: 1) wyburzenia ze wzgldu na zdarzenia losowe lub zy stan techniczny obiektu z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2) przebudow w celu podnoszenia standardu uytkowego, 3) odbudow do stanu pierwotnego, 4) wymian pokrycia dachu na identyczne (typ i kolor), 5) wymian stolarki okiennej i drzwiowej na stolark o identycznej formie, gabarytach i podziaach. 4. Dla obiektw o ktrych mowa w ust. 1 ustala si, e roboty budowlane wymagajce pozwolenia na budow lub rozbirk obiektu budowlanego naley prowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5. Dla wyznaczonej strefy ochrony archeologicznej oznaczonej graficznie na rysunku planu, obejmujcych otoczenie stanowiska archeologicznego w promieniu 25m, oznaczonego graficznie na rysunku planu ustala si nakaz: 1) przeprowadzania bada wyprzedzajcych w przypadku zamierze inwestycyjnych na terenie wystpowania zlokalizowanych stanowisk archeologicznych, 2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym zwizanym z realizacj sieci infrastruktury technicznej, budow drg i fundamentowaniem budynkw. 6. Dla zabytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1 pkt. 2 do 4 dopuszcza si, przy przebudowie ulic, przeniesienie poza pas drogowy. Rozdzia 5. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 25. 1. Podziay terenw na dziaki budowlane w ramach jednej wasnoci mog by dokonywane w trybie indywidualnym przez wacicieli z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami oraz z zachowaniem ustale 6 ust. 2 pkt 4, 7 ust. 2 pkt 2 i 8 ust. 2 pkt 4. 2. W przypadku, gdy istniejcy ksztat i wielko dziaek wyklucza moliwo podziau na dziaki budowlane wg ustale planu, naley przeprowadzi scalenia i wtrny podzia w trybie przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. 3. Wtrny podzia nieruchomoci gruntowej zabudowanej dokonywany w sposb, ktry dzieli istniejce budynki dopuszczalny jest na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Rozdzia 6. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 26. 1. W zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach sanitarnych od terenu cmentarza oznaczonych graficznie na rysunku planu obowizuje: 1) do 50 m zakaz wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej, zakadw produkujcych artykuy ywnociowe, zakadw ywienia zbiorowego i zakadw przechowujcych artykuy ywnociowe, 2) od 50 do 150 m dopuszcza si wycznie lokalizacj budynkw, ktre bd podczone do sieci wodocigowej. 2. Ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i redniego napicia zgodnie z zasadami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska.

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 16

3. Na terenach przylegych do powierzchniowych wd pyncych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 8WS obowizuj nakazy i zakazy okrelone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 18MN, 19MN, od 23MN do 27MN i 1PU obowizuj ograniczenia w zagospodarowaniu 50-cio metrowej strefy od stopy wau okrelone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 5. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, od 8MN do 11MN, 14MN, 17MN i 27MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdzia 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji 27. 1. Ustala si, e obsug komunikacyjn obszaru planu zapewnia si poprzez ukad istniejcych i projektowanych drg publicznych oraz niepublicznych drg wewntrznych. 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDGP1/2 przeznaczony jest pod drog publiczn klasy gwnej ruchu przyspieszonego o nastpujcych ustaleniach: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie drogi gwnej ruchu przyspieszonego, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 28,0 60,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) dwie jezdnie, kada o dwch pasach ruchu, ze rodkowym pasem dzielcym, 4) przekrj poprzeczny drogowy, 5) dostpno z drg ukadu lokalnego wycznie poprzez skrzyowanie zwyke lub skanalizowane z istniejc drog powiatow oznaczon na rysunku planu symbolem 2KDZ1/2. 3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ1/2 i 2KDZ1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic zbiorczych, co oznacza, e przy ich modernizacji lub przebudowie obowizuj nastpujce ustalenia: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy zbiorczej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 7,0 16,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) w zakresie wyposaenia w urzdzenia ruchu pieszego i rowerowego - co najmniej jednostronnie chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL1/2 do 4KDL1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza, e przy budowie, modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy lokalnej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 6,0 15,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD1/2 do 6KDD1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, e przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia : 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy dojazdowej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 4,0 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia o dwch pasach ruchu, 4) jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si brak wyodrbnienia jezdni i chodnikw. 6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do 8KDW przeznacza si na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewntrznych, o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 4,0 do 8,0 m.

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 17

7. W przypadku braku moliwoci uzyskania normatywnej szerokoci w liniach rozgraniczajcych terenu pod drogi ze wzgldu na istniejce zainwestowanie dopuszcza si miejscowe zawenie terenu w liniach rozgraniczajcych, zgodnie z rysunkiem planu. 8. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KPR do 3KPR ustala si przeznaczenie terenu na cigi pieszo rowerowe, dojazdy do pl, dojazdy awaryjne i drogi poarowe. 9. Dla terenw wymienionych w ust. 2 do 6 dopuszcza si lokalizacj obiektw i prowadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami okrelonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdzia 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 28. Ustala si nastpujce zasady oglne: 1) prowadzenie nowych sieci w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i planowanych drg oraz zieleni, 2) dopuszcza si korekty przebiegu istniejcych sieci oraz lokalizacj urzdze infrastruktury technicznej w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia terenu oraz uwzgldniajcy wymogi ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 3) obowizek podczyszczania wd opadowych i roztopowych odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenw zabudowy mieszkaniowej oraz usug w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomw zanieczyszcze okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 29. 1. Ustala si e pokrycie zapotrzebowania na wod na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpoarowego (urzdze hydrantowych) dla obszaru planu realizowane bdzie na bazie istniejcych sieci wodocigowych, poprzez ich rozbudow, stosownie do potrzeb. 2. Dopuszcza si realizacj uj wd podziemnych (studni), zgodnie z warunkami okrelonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 30. 1. Ustala si nastpujce zasady w zakresie odprowadzania ciekw sanitarnych: 1) docelowe odprowadzenie ciekw sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny do planowanej oczyszczalni ciekw Psary, poprzez planowan kanalizacj sanitarn, 2) do czasu realizacji systemu, o ktrym mowa w pkt. 1 dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez oczyszczalnie przydomowe, oczyszczalnie lokalne lub za pomoc szczelnych zbiornikw bezodpywowych. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podczenia si do niej i likwidacji zbiornika na cieki. 2. Przy realizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ciekw obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 3. Ustala si, e wody opadowe odprowadzane bd do lokalnych odbiornikw zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. Dopuszcza si odprowadzanie wd opadowych i roztopowych do ziemi przy spenieniu wymogw okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 31. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si: 1) dostaw ciepa z indywidualnych rde przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza, 2) dopuszcza si dostaw ciepa z sieci ciepowniczej zdalaczynnej, zasilanej z centralnego rda ciepa. 32. Ustala si, e dostawa gazu dla nowych odbiorcw zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana bdzie z istniejcej sieci redniego cinienia, po jej rozbudowie stosownie do potrzeb. 33. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn: 1) bezporedni obsug odbiorcw z istniejcej sieci rozdzielczej niskiego napicia, po niezbdnej modernizacji oraz z sieci projektowanej,
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 18

2) dopuszcza si wymian transformatorw na jednostki o wikszej mocy na stacjach transformatorowych posiadajcych odpowiednie warunki techniczne. 34. Ustala si nastpujce zasady w zakresie telekomunikacji: 1) rozwj telekomunikacji w oparciu o istniejc i now sie z dopuszczeniem obsugi przez rnych uprawnionych operatorw sieci, 2) realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej w iloci odpowiadajcej potrzebom istniejcego i planowanego zainwestowania. Rozdzia 9. Stawki procentowe dla nieruchomoci, dla ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu i na podstawie ktrych ustala si opat o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 35. 1. Dla nieruchomoci lub czci nieruchomoci pooonych w granicach terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 7MN, 8MN, od 10MN do 17MN, od 20MN do 22MN, 27MN i 28MN dla ktrych w planie dokonano przeznaczenia gruntw rolnych i nieuytkw na cele budownictwa mieszkaniowego oraz 1UM dla ktrych w planie dokonano przeznaczenia gruntw rolnych i nieuytkw na cele zabudowy usugowej i budownictwa mieszkaniowego ustala si stawk procentow od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30 % (sownie; trzydzieci procent). 2. Dla pozostaych terenw, ustalenia niniejszego planu nie spowodoway wzrostu wartoci nieruchomoci, std nie ustala si dla nich stawki procentowej. Rozdzia 10. Ustalenia kocowe 36. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na stronie internetowej Gminy Psary. 37. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy. 38. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik nr 1

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 19

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw wyoonego do publicznego wgldu w dniach od 14 czerwca do 12 lipca 2010 r., nieuwzgldnionych przez Wjta Gminy Psary. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw zawartych w dokumentacji prac planistycznych Wykaz uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw. 1. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w czci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 2 (nr 494/3 k.m. 3) dotyczcej przeznaczenia dziaki w caoci pod zabudow. Uwaga zostaa uwzgldniona przez Wjta Gminy czciowo poszerzono teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow od ul. Polnej, wyczajc moliwo zabudowy czci dziaki zlokalizowanej w strefie bezporedniego zagroenia powodzi oraz tereny k nadbrzenych (rz. Czarna Przemsza). Zgodnie z ustaleniami Studium tereny o ktrych mowa s to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone na rysunku studium symbolem E11RZ. Uwzgldnienie w caoci uwag byoby niezgodne z ustaleniami studium oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwagi w caoci. 2. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w czci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 11 dotyczcej przeznaczenia dziaek zlokalizowanych pomidzy ul. Poln, ul. Grn, rz. Czarna Przemsz i by Wytwrni Lodw MILANO w caoci pod zabudow. Uwaga zostaa uwzgldniona przez Wjta Gminy czciowo poszerzono tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow od ul. Polnej na gboko ok. 60 m (z 40 m). Zgodnie z ustaleniami Studium tereny o ktrych mowa s to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone na rysunku studium symbolami E8R i E11RZ. Uwzgldnienie w caoci uwagi byoby niezgodne z ustaleniami studium. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwagi w caoci. 3. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionej w czci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 8 dotyczcej wprowadzenia do ustale planu ul. Jaworowej jako drogi publicznej oraz wprowadzenia do ustale planu drogi wewntrznej. Uwaga uwzgldniona zostaa przez Wjta Gminy w zakresie oznaczenia ul. Jaworowej jako drogi publicznej. Nie zostaa uwzgldniona w zakresie ustalenia w planie drogi D-941. W ustaleniach aktualnie obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu grniczego Kopalni Piasku Kunica Waryska S.A. w czci pooonej w granicach Gminy Psary przyjtego Uchwa Nr XIX/171/2000 Rady Gminy Psary z dnia 22 wrzenia 2000 r. droga D-941 nie wystpuje. Natomiast teren D-941 jest kwalifikowany jako teren drogi w ewidencji gruntw. Brak w sporzdzanym planie oznaczenia terenu drogi D-941 jako terenw drg (KD) nie oznacza, e droga ta zostaa zlikwidowana. Zgodnie z ustaleniami planu, na terenach MN dopuszcza si realizacj drg dla obsugi zabudowy, co oznacza m. innymi, e wydzielone ewidencyjnie w tych terenach drogi zachowuj swoje przeznaczenie.
Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany Strona 1

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami: ... za dostp do drogi publicznej uwaa si rwnie wydzielenie drogi wewntrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich suebnoci dla wydzielonych dziaek gruntu albo ustanowienie dla tych dziaek innych suebnoci drogowych, jeeli nie ma moliwoci wydzielenia drogi wewntrznej z nieruchomoci objtej podziaem. W wietle powyszego, w miejscowym planie nie ma obowizku zapewnienia bezporedniej dostpnoci z drg publicznych do wszystkich nieruchomoci. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie w caoci uwagi. 4. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionych w caoci przez Wjta Gminy uwag: 1) zgoszonej pod Nr 9 (dz. nr 849), 2) zgoszonej pod numerem 13 (dz. nr 855/1 i 856/1 k.m.5), 3) zgoszonej pod Nr 14(dz. nr 853/1) dotyczcych przeznaczenia dziaek pod zabudow mieszkaniow. Zgodnie z ustaleniami Studium tereny o ktrych mowa s to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone na rysunku studium symbolem E2RZ. Uwzgldnienie uwag byoby niezgodne z ustaleniami studium. Wobec powyszego nieuwzgldnienie uwag uzna naley za uzasadnione. 5. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w czci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 12 dotyczcej przeznaczenia dziaki rolnej nr 177/10 pod zabudow mieszkaniow. Zgodnie z ustaleniami Studium, teren o ktrym mowa w uwadze jest to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczony na rysunku studium symbolem E3R. Ponadto wskaza trzeba, e prawie caa dziaka o ktrej mowa w uwadze, s to grunty rolne III klasy bonitacyjnej, podlegajce szczeglnej ochronie. Na przeznaczenie tych gruntw na cele nierolnicze brak jest zgody Ministra Rolnictwa. Wobec powyszego nieuwzgldnienie uwagi uzna naley za uzasadnione. 6. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 16 dotyczcej przeznaczenia dziaki rolnej nr 177/10 pod zabudow mieszkaniow. Dziaka pooona jest w pradolinie Czarnej Przemszy. Zgodnie z ustaleniami Studium, teren o ktrym mowa w uwadze jest to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczony na rysunku studium symbolem E11RZ. W studium teren ten, m.in. dla zachowania istniejcej biornorodnoci, proponowany jest do objcia ochron prawn w formie uytku ekologicznego - Starorzecze Przemszy w Preczowie z siedliskiem gu olszowo jesionowego i zakolami rzeki stanowicymi ostoj rozrodcz pazw.Tak wic uwzgldnienie uwagi jest niezgodne z ustaleniami studium. Ponadto, zauway naley, e wedug Opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Psary nieruchomo, o ktrej mowa w uwadze charakteryzuje si niekorzystnymi warunkami topoklimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodno gruntowymi i powinna by wyczona z przeznaczenia pod funkcje mieszkaniowo gospodarcze. Wobec powyszego nieuwzgldnienie uwagi uzna naley za uzasadnione.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami), w oparciu o Prognoz skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. W zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Preczw gmina Psary poniesie wydatki na nastpujce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej : a) realizacj gminnych drg publicznych, b) realizacj sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. 2. rdem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 bd : a) budet gminy, b) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i poyczki z funduszy krajowych), c) partnerstwo publiczno prywatne. 3. Inwestycje bd realizowane sukcesywnie w miar pozyskania do zasobw gminnych gruntw w pasach drogowych wyznaczonych w planie, drg publicznych. 4. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 przyjmuje si na lata 2011 - 2025, sukcesywnie w miar pozyskiwania rodkw finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkacw okrelane w wieloletnim programie inwestycyjnym i w budetach rocznych.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: PDVKT-BAGOA-SJDHA-HSEEP-NUNPR. Podpisany

Strona 1