You are on page 1of 7

UCHWAA NR XLVIII/476/10 RADY GMINY JASIENICA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla soectwa Biery dziaki nr 200/10 i 200/27. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodnoci planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Rada Gminy Jasienica uchwala: zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, zatwierdzonego uchwa Rady Gminy Jasienica Nr XXVI/245/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w nastpujcy sposb: 1. Plan obejmuje dziaki nr 200/10 i 200/27 pooone w soectwie Biery zgodnie z zacznikiem graficznym do uchway nr XXXVII/329/09 z dnia 03 wrzenia 2009r. 2. 1. Integraln czci planu s zaczniki do niniejszej uchway: 1) zacznik graficzny nr 1 rysunek planu w skali 1:1000; 2) zacznik nr 2 rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 3) zacznik nr 3 rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 2. Na rysunku planu, o ktrym mowa w 2 ust. 1 pkt 1, obowizuj nastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica opracowania, jako granica obszaru objtego planem; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 4) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, okrelajce przeznaczenie terenu. 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, penice funkcje informacyjn: 1) drogi publiczne poza obszarem opracowania; 2) napowietrzne linie energetyczne niskiego napicia; 3) napowietrzne linie energetyczne redniego napicia; 4) gazocigi; 5) wodocigi. 3. W wyodrbnionych liniami rozgraniczajcymi terenach ustala si nastpujcy rodzaj przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu: P tereny zabudowy produkcyjnej, KDW tereny drg wewntrznych. 4. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Gminy Jasienica, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 1

2) planie naley przez to rozumie komplet ustale dotyczcych terenu objtego zasigiem opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica w granicach okrelonych niniejsz uchwa, o ile z treci przypisw nie wynika inaczej; 3) terenie naley przez to rozumie jednostk o okrelonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczon na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi; 4) rysunku planu naley przez to rozumie rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway; 5) ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z pn. zm.); 6) przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie ustalony planem przewaajcy (tj. stanowicy co najmniej 51% powierzchni) sposb zagospodarowania dziaki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajcymi; 7) przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe, stanowice uzupenienie zakresu funkcji podstawowych i suce obsudze funkcji podstawowej; 8) wskaniku zabudowy naley przez to rozumie wyraony w % stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkw zlokalizowanych w obrbie dziaki budowlanej do powierzchni tej dziaki; 9) powierzchni terenu biologicznie czynnej naley przez to rozumie grunt rodzimy pokryty rolinnoci oraz wod powierzchniow na dziace budowlanej, a take 50% sumy nawierzchni tarasw i stropodachw, urzdzonych jako stae trawniki lub kwietniki na podou zapewniajcym ich naturaln wegetacj, o powierzchni nie mniejszej ni 10 m2 ; 10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumie lini ograniczajc obszar w liniach rozgraniczajcych terenu, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli, ktrej nie moe przekroczy aden punkt rzutu budynku z wyczeniem: czci podziemnych obiektw budowlanych, balkonw, loggii, gzymsw, okapw, zadasze nad wejciami do budynkw; 11) infrastrukturze technicznej - naley przez to rozumie sieci uzbrojenia technicznego, a w szczeglnoci sieci elektroenergetyczne, ciepownicze, gazowe, wodocigowe, telekomunikacyjne, z wyczeniem przyczy do budynku, a take obiekty budowlane suce obsudze sieci; 12) dachu paskim - naley przez to rozumie dach o nachyleniu poaci dachowych nieprzekraczajcym 10; 13) wysokoci budynku - naley przez to rozumie wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku, nie bdcym wycznie wejciem do pomieszcze gospodarczych i technicznych, do grnej najwyej pooonej czci poaci dachowej lub attyki. 5. Wyznacza si tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem P1 . 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, skady i magazyny. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usugowa, urzdzenia i obiekty technicznego wyposaenia i infrastruktury technicznej, drogi wewntrzne, cigi piesze, parkingi i ziele urzdzona. 3. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) maksymalny wskanik zabudowy - 65% powierzchni dziaki budowlanej; 2) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej 25% powierzchni dziaki; 3) powierzchnia uytkowa funkcji usugowej nie moe przekroczy 40% oglnej powierzchni uytkowej zabudowy wymienionej w ust. 1 dla kadej dziaki budowlanej; 4) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odlegoci wynikajcych z przepisw odrbnych oraz norm w stosunku do sieci i urzdze infrastruktury technicznej; 5) maksymalna wysoko budynkw - 12m za wyjtkiem urzdze technicznych zwizanych z obiektem budowlanym zapewniajcym moliwo jego uytkowania lub wynikajcym z funkcji terenu; 6) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowej do 45 z zachowaniem zasady symetrii;

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 2

7) ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy w odlegoci 10m od poudniowej granicy dziaki nr 200/27 oraz w odlegoci 4m od linii rozgraniczajcej terenu drogi wewntrznej o symbolu KDW1, zgodnie z rysunkiem planu; 8) zakaz sytuowania zabudowy w odlegoci mniejszej ni 4m od granic dziaek stanowicych, wydzielone ewidencyjnie, drogi wewntrzne. 4. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych jest wymagany raport oddziaywania na rodowisko, z wyjtkiem sieci, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 2) nakaz stosowania ekologicznych systemw grzewczych, nieuciliwych dla otoczenia; 3) nakaz utwardzania drg, placw i parkingw w sposb zabezpieczajcy rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem; 4) odprowadzanie ciekw deszczowych powinno si odbywa z zachowaniem obowizujcych norm, stosownie do przepisw odrbnych z zakresu prawa wodnego i ochrony rodowiska; 5) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzgldnieniem ich segregacji, zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony rodowiska; 6) obowizek uzgodnienia sposobu postpowania z odpadami niebezpiecznymi stosownie do obowizujcych przepisw odrbnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony rodowiska; 7) zakaz skadowania wszelkiego rodzaju odpadw; 8) sposb zagospodarowania i uytkowania terenu powinien wyklucza uciliwoci tj.: a) przekroczenie dopuszczalnego poziomu haasu na granicy ssiednich terenw zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisw odrbnych z zakresu ochrony rodowiska, b) powstawanie zanieczyszcze powietrza uciliwych dla mieszkacw ssiednich terenw zabudowy mieszkaniowej; 9) sposb zagospodarowania i uytkowania terenu powinien wyklucza szkodliwe oddziaywanie na Park Krajobrazowy Beskidu lskiego wraz z otulin, zgodnie z Rozporzdzeniem Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu lskiego wraz z otulin (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9/98, poz. 111); 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw: nie ustala si na obszarze objtym planem nie wystpuj elementy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, w szczeglnoci obiekty wpisane do rejestru zabytkw oraz gminnej ewidencji. 6. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) obsuga komunikacyjna z drogi publicznej nr 490123s ( droga Rolnicza ) za porednictwem drogi wewntrznej oznaczonej symbolem KDW1, z uwzgldnieniem potrzeb ochrony przeciwpoarowej; 2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garay w granicach wasnoci, w iloci wystarczajcej dla obsugi projektowanej funkcji, jednak nie mniej ni 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione na przedmiotowym terenie oraz 3 miejsca postojowe na kade 100m2 powierzchni uytkowej usug. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw: nie ustala si na obszarze objtym planem nie wystpuj elementy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, w szczeglnoci obiekty wpisane do rejestru zabytkw oraz gminnej ewidencji. 8. Zasady obsugi komunikacyjnej: 1) obsuga komunikacyjna z drogi publicznej nr 490123s ( droga Rolnicza ) za porednictwem drogi wewntrznej oznaczonej symbolem KDW1, z uwzgldnieniem potrzeb ochrony przeciwpoarowej; 2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garay w granicach wasnoci, w iloci wystarczajcej dla obsugi projektowanej funkcji, jednak nie mniej ni 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione na przedmiotowym terenie oraz 3 miejsca postojowe na kade 100m2 powierzchni uytkowej usug. 9. Szczegowe zasady podziaw oraz scale i podziaw nieruchomoci:
Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany Strona 3

1) granice nowo wydzielanych dziaek winny by prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczcymi ochrony przeciwpoarowej oraz z uwzgldnieniem stref technicznych od istniejcego i projektowanego uzbrojenia; 2) minimalna powierzchnia dziaki budowlanej 3000m2 za wyjtkiem dziaek wydzielanych dla drg wewntrznych oraz infrastruktury technicznej; 3) dziaka budowlana powinna graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 6. Wyznacza si teren drogi wewntrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW1 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewntrzna 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) zatoki parkingowe; 2) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsuga drogi; 3) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwizane z funkcja komunikacyjn drogi. 3. Szeroko drogi w liniach rozgraniczajcych - zgodnie z rysunkiem planu. 4. Obowizuje pas o utwardzonej nawierzchni i szerokoci co najmniej 4,5 metra przystosowany do poruszania si pojazdw koowych i speniajcy wymagania drogi poarowej; 7. W obszarze objtym Planem nie wystpuj obszary zagroone osuwaniem si mas ziemnych. 8. W obszarze objtym Planem nie wystpuj obszary naraone na niebezpieczestwo powodzi. 9. Wszystkie tereny, dla ktrych plan miejscowy ustala okrelone przeznaczenie, mog by zagospodarowane, urzdzone i uytkowane tymczasowo w sposb dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem. 10. Wysoko stawki, o ktrej mowa w art. 36 ust.4 ustawy, sucej naliczaniu jednorazowej opaty w przypadku sprzeday nieruchomoci objtej planem, ktrej warto wzrosa w zwizku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala si na 20%; 11. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na stronie internetowej Urzdu Gminy Jasienica. 12. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jasienica. 13. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.PNG Rysunek planu

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie w sprawie rozpatrzenia uwag Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z pn. zm.) Rada Gminy Jasienica stwierdza w oparciu o dokumentacj z wyoenia projektu planu do publicznego wgldu brak uwag wymagajcych rozstrzygnicia cznie z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80,poz. 717/ Rada Gminy Jasienica uchwalajc zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla soectwa Biery dziaki nr: 200/10 i 200/27 dla inwestycji zwizanej z zabudow mieszkaniow jednorodzinn, stwierdza, e uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy.

Id: SCLTP-AWBRW-BSRXO-MUUZT-WPCUT. Podpisany

Strona 1