You are on page 1of 1

UCHWAA NR LVII/988/10 RADY MIEJSKIEJ W DBROWIE GRNICZEJ z dnia 27 padziernika 2010 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomoci, podatku lenego i podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisj Budetow Rada Miejska w Dbrowie Grniczej uchwala: 1. Zarzdzi pobr od osb fizycznych podatku od nieruchomoci, podatku lenego i podatku rolnego przez inkasentw podatkowych w nastpujcych dzielnicach Dbrowy Grniczej : Nazwa dzielnicy Bdw Kuniczka Nowa ka osie Strzemieszyce Mae Strzemieszyce Wielkie Trzebiesawice Ujejsce Zbkowice Marianki, Ratanice Okradzionw Jerzy Tylec Teresa Tylec Grayna Zalewska Grayna Patoleta Ela Woniak Jolanta Bojda Marek Zientara Wanda Rachwa Jzef Gala Lidia Sikora Maria Szydo Czesawa Nowak Magdalena Kowalczyk Imi i nazwisko inkasenta

2. Za pobr w drodze inkasa podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 8 % od zainkasowanej kwoty. 3. Inkasent pobierajcy podatki odprowadza w caoci pobran kwot do budetu miasta. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczca Rady Miejskiej w Dbrowie Grniczej Agnieszka Pasternak

Id: WWGAB-YEJVI-FJVZR-XVOUS-AIZGL. Podpisany

Strona 1