You are on page 1of 13

SVEUILITE

ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARADIN


DOKTORSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD:

METAMODEL METODA STRATEKO PLANIRANJE I SEDAM NAVIKA USPJENIH LJUDI

KOLEGIJ: METAMODELIRANJE

Student: Franjo Cimerman

Varadin, sijeanj, 2008.

SADRAJ

1. UVOD.................................................................................................................................3 2. METODA STRATEKOG PLANIRANJA...........................................................................3 2.1. OPIS METODE...........................................................................................................3 2.2. POJAVNOSTI I RAZINE MODELIRANJA..................................................................5 2.3. METAMODEL.............................................................................................................6 3. METODA 7 NAVIKA USPJENIH LJUDI .........................................................................7 3.1. OPIS METODE...........................................................................................................7 3.2. POJAVNOSTI I RAZINE MODELIRANJA..................................................................9 3.3. METAMODEL...........................................................................................................10 4. ZAJEDNIKI METAMODEL............................................................................................11 5. PRETVORBA U RELACIJSKI METAMODEL..................................................................12 6. ZAKLJUAK....................................................................................................................13

1. UVOD
Ovaj seminarski rad temelji se na dvije metode koje se stvarno koriste u realnom svijetu. Metode su uzete iz poduzea PIB-extra d.o.o. iz tefanca. Poduzee se bavi izradom modela (prototipova) za velike ljevaonice. Specijalizirani su za modele veih dimenzija (od 1 do 10 metara), a najee ih izrauju od drveta. Poduzee broji pedesetak zaposlenika i gotovo u potpunosti je izvozno orijentirano za razliite ljevaonice diljem Europe. Tipini proizvodi za koje se izrauju drveni prototipovi su elise hidroelektrana ili velikih brodova, kuita za velike brodske motore, kuita turbina, ventili za naftovode velikog promjera, itd. Prva metoda je metoda stratekog planiranja koja se u ovome poduzeu redovito primijenjuje ve dui niz godina, prvenstveno orijentirana na utvrvanje dugoronih i kratkoronih ciljeva za ostvarenje strategije. Druga metoda koja je uzeta iz tog poduzea je metoda Sedam navika uspjenih ljudi iji principi i naela su implementirani na itavom nizu mjesta u ERP sustavu toga poduzea. U ovome seminarskom radu je prikazana veza ove metode prema stratekom planiranju i na koji nain je napravljen zajedniki model ovih dviju metoda u tome poduzeu.

2. METODA STRATEKOG PLANIRANJA


2.1. OPIS METODE
Metoda stratekog planiranja se u ovome poduzeu konstantno koristi ve dui niz godina s time da se glavni strateki plan izrauje svaki cca 6 mjeseci. Prve dvije faze stratekog planiranja (utvrivanje postojeeg as-is stanja i eljenog budueg to be stanja) se rade prilino neformalno, najee ostaju zapisane samo u obliku pisanog teksta. Rezultat druge faze je postavljanje (ili revidiranje prole) vizije poduzea koje opisuje stanje u kojem se poduzee eli nalaziti u razdoblju nakon cca 5 godina. Sr vizije se obino zapisuje u obliku jedne ili dvije reenice i ona predstavlja glavni cilj koji je potrebno postii u zadanom razdoblju. Nakon toga se u obliku hijerarhije razrauju dugoroni ciljevi koji se dijele na vie kratkoronih. Npr. iz zacrtane petogodinje vizije se obino definira nekoliko (od 2 do 5) godinjih ciljeva koje je potrebno ispuniti da bi se poduzee razvilo do zacrtane vizije. Nadalje se za svaki od godinjih ciljeva definira nekoliko kratkoronih ciljeva koje je potrebno izvriti u razdoblju od mjesec do tri mjeseca. Na temelju tih kratkoronih ciljeva uprava poduzea (direktori i menedment) daju zaposlenicima konkretne zadatke koje

moraju izvriti u zadanom razdoblju koje se najee odnosi na jedan radni tjedan. Ideja ove razrade ciljeva je u tome da poduzee tono zna to mora napraviti u narednih godinu dana da bi se kretali prema zacrtanoj viziji, nadalje to moraju raditi u narednom kvartalu da bi izvrili zacrtane godinje ciljeve, te na kraju to moraju raditi u konkretnom radnom tjednu i pojedinom danu da bi se ispunili zacrtani kratkoroni ciljevi. Na taj nain je obavljanje kljunih zadataka u podzeu u potpunosti usklaeno sa stratekim planom i svaki radni dan doprinosi izvrenju zacrtane strategije.
Vizija (5 god) (#1) Postati jedna od 3 vodeih modelarija u Europi

5 god. ciljevi

(#3) Poveanje strunosti osoblja

(#2) Poveanje automatizacije proizvodnje

(#4) Izgradnja vlastitog branda u grani

God. ciljevi

(#7) Poveati iskoritenje postojeih strojeva

(#8) Nabava novijih CNC strojeva

(#9) Uhodati pouzdanu kooperaciju

Kratkoroni ciljevi

(#13) Prouiti ponudu i komparativne prednosti

(#14) Ispitati mogunosti kreditiranja

(#15) Ponuditi stare strojeve na prodaju

Zadaci

JOSIP Datum 13.4.2007. 15.4.2007. 15.4.2007.

Napraviti Nazvati poduzee CLK... Poslati upit za CNC... Proitati upute za ....

Status Veza cilj Rijeeno #13 Rijeeno #13 U postupku

MARKO Datum 12.4.2007. 15.4.2007. 16.4.2007.

Napraviti Audit kontrole kvalitete Staviti CNC u oglasnik Naruiti nove ploe

Status Rijeeno Odgoeno

Veza cilj #15

Svaki od zadanih ciljeva, od glavne vizije pa do kratkoronih ciljeva ima svoju oznaku (brojanu ifru) koja ga jedinstveno odreuje, zatim opis cilja, okvirni rok do kojeg mora biti izvren te status u kojem se trenutno nalazi (mogui statusi su: planiran, u izvrenju, izvren ili odgoen). Svaki cilj u hijerarhiji ciljeva moe imati vie podciljeva (s kraim horizontom) koji doprinose njegovom izvrenju, a uvijek pripada samo jednom cilju dueg horizonta, osim vizije koja nema cilj iznad sebe. Zadaci koje uprava i menedment zadaju svojim zaposlenicima imaju strogo odreen formalni oblik. Svaki zadatak mora imati ifru zaposlenika kojemu se dodijeljuje, kratki opis zadatka, status zadataka (jednako kao i status cilja) te posebnu oznaku ukoliko se taj zadatak odnosi na izvrenje strategije. Dakle zadatak moe biti strateki (direktno vodi izvrenju nekog cilja iz strategije) i tada u sebi ima navedenu jedinstvenu oznaku cilja na koji se odnosi, ili pak nije strateki zadatak nego spada u redovno izvrenje poslova ili

rjeavanje nekih izvanrednim poslova nevezano uz strategiju razvoja. Zadavanje zadataka i manipulacija njima su u potpunosti sprovedeni preko ERP sustava te je njihovo praenje vrlo jednostavno i uvijek aurno. U ERP sustavu poduzea je takoer napravljena i hijerarhija stratekih ciljeva te praenje njihove realizacije. Svaki zadatak je uvijek zadan jednom, i samo jednom radniku. Ukoliko se on odnosi na vie radnika ili neki tim, to je napisano u opisu zadatka, ali formalno on se uvijek alje samo jednom radniku. Svaki radnik moe imati vie zadanih zadataka, ali ne mora imati nijedan. Svaki zadatak ima svoj broj koji ga jedinstveno odreuje i identifikacijski je neovisan, ali egzistencijalno je vezan uz radnika i ne moe biti zadan ako nije dodijeljen odreenom radniku. Povijesne promjene stratekog plana se za sada ne prate, nego samo trenutno aktivno stanje.

2.2. POJAVNOSTI I RAZINE MODELIRANJA


Objekti tip znaajka Tip cilj zadatak radnik Radnik Josip Marko Josip Marko Znaajka opis rok status

datum kvadrant

Cilj Zadatak Status Nazvati poduzee... Poveanje... Rijeeno Poslati upit... Izgradnja vlastitog... U postupku Nazvati poduzee... Poslati upit... Poveanje... Izgradnja vlastitog... Rijeeno U postupku

2.3. METAMODEL
ZADATAK
zadatak_broj opis datum status [1,1] [0,1] [0,M]

CILJ
cilj_broj opis rok status rang [1,0]

[0,M]

RADNIK
[0,M] radnik_broj prezime ime

Metamodel metode strateko planiranje se sastoji od 3 tipa entiteta: Zadatak, Cilj i Radnik. Zadatak ima jedinstveni identifikator zadatak_broj i tri dodatne znaajke. Cilj ima jedinstveni identifikator cilj_broj i 4 dodatne znaajke. Radnik ima identifikator i dvije dodatne znaajke. Svaki zadatak pripada nijednom ili jednom cilju, a svaki cilj ima nijedan ili vie zadataka. Svaki cilj je u hijerarhijskoj vezi sam sa sobom na nain da svaki cilj ima nijedan ili jedan nadreeni cilj, a takoer svaki ima nijedan ili vie podreenih ciljeva. Svaki Zadatak pripada jednom i samo jednom radniku, a svaki radnik ima nijedan ili vie zadataka.

3. METODA 7 NAVIKA USPJENIH LJUDI


3.1. OPIS METODE
Metoda 7 navika uspjenih ljudi je skupni naziv za itav niz metoda i naela koje je u svojem bestselleru Seven habits od highly effective people opisao Stephen Covey. Knjiga je postala ubrzo planetarno popularna je sadri velik niz savjeta, naela, uputa, postupaka i prijedloga za koje se pokazalo da vrijede u svim ivotnim i poslovnim situacijama. Ta su naela izvedeno djelomino iz prouavanja stvarnih navika vrlo uspjenih ljudi i organizacija, a veim dijelom prouavanjem literature izdane u posljednjih stotinjak godina koja se bavi uspjenou ljudi i organizacijom te literaturom popularnih religija. itava knjiga je koncipirana u sedam poglavlja, gdje je svako poglavlje bazirano na jednom glavnom naelu. Vrlo kratko je u nastavku svako od naela opisano jednom reenicom. Prvo naelo je naelo proaktivnosti koje govori da pojedinac ne smije u ivotu prepustiti stvari sluaju ili obavljati poslove koje mu okolina namee, ve svijesno mora odabirati koje e stvari raditi, te na koji e nain reagirati na poticaje koji mu dolaze iz okoline. Drugo naelo, ponite imajui kraj na umu, govori da se stvari i poslovi uspjenije rade ukoliko se unaprijed planiraju i ukoliko se njihov cilj jasno definira i vizualizira. Tree naelo stavite najvanije na prvo mjesto govori da u privatnom i poslovnom ivotu moramo prvo raditi one stvari koje doprinose realizaciji nae vizije i ciljeva, a ne one koje se zbog hitnosti ili lagode ine da imaju prioritet. Prva tri naela se odnose na unutarnje djelovanje pojedinca, a slijedea tri na odnos pojedinca prema drugim ljudima. Tako etvrto naelo pristup pobjednik/pobjednik govori o tome da u svakom poslovnom ili privatnom odnosu nijedna strana ne smije izai kao gubitnik, ve svoj uspjeh moramo graditi na temelju odnosa u kojima emo i mi i druga strana (pojedinac ili organizacija) imati koristi. Peto naelo nastojte prvo shvatiti, a onda biti shvaeni se bavi komunikacijom meu ljudima i na koji nain je potrebno prezentirati svoja vienja stvari i pravilno vrednovati tua vienja. esto naelo je udruite snage koje govori da dvoje ljudi zajedno moe napraviti vie toga nego dva pojedinca zbrojeno te o prednostima sinergijskih uinaka u timskom radu ili suivotu s drugim ljudima. Posljednje naelo, bruenje alata govori o potrebi konstantnog razvoja i odravanja ovjeka na intelektualnom, tjelesnom, socijalno/emotivnom i duhovnom planu. Poduzee PIB-extra je takoer pokualo sve ove metode i naela implementirati na to vie mjesta u poslovanju. U sam ERP sustav su dodane mnoge nadogradnje koje moraju

voditi rauna o tome da se poslovni procesi obavljaju u skladu s ovih sedam naela. U ovome seminarskom radu je prikazano na koji nain je metoda 7 navika uspjenih ljudi primjenjena u podruju zadavanja zadataka zaposlenicima. Metoda 7 navika u poduzeu PIB-extra, na podruju zadavanja zadataka se provodi u tri faze. Prvo je potrebno utvrditi podruje kruga preokupacija i kruga utjecaja. Prema naelima ove metode, poduzee se mora baviti samo onim stvarima koje su u njegovom krugu utjecaja i na koje moe utjecati. Ukoliko na neto ne moe utjecati, tada to ne smije biti predmet djelovanja u poduzeu. Npr. ako uprava naredi knjigovodstvu da ispita zato poduzee plaa porez na dodanu vrijednost 22% i kako to utjee na poslovanje poduzee, a samo poduzee nema nikakav mehanizam da utjee na smanjenje ili poveanje te stope, tada taj zadatak nije zadan u skladu s naelima 7 navika. Nadalje, dunost poduzea je da iri svoj krug preokupacija maksimalno koliko je to mogue. Npr. ako komercijalista zove potencijalnog kupca na telefon i ovaj se ne javlja, komercijalista ne smije zavriti zadatak odgovorom da je kupca zvao, ali se ovaj nije javio ve mora proiriti svoj krug utjecaja i probati s njime stupiti u kontakt preko npr. mobitela, e-maila, prijatelja, itd.
JOSIP Datum 13.4.2007. 15.4.2007. 15.4.2007. Napraviti Kontaktirati CLK... Poslati upit za CNC... Proitati upute za .... Status Veza cilj Rijeeno #13 Rijeeno #13 U postupku

1. Budite proaktivni

2. ...kraj na umu Izvan kruga utjecaja

Hitno

Nije hitno Vano

I. III.

II. IV.

3. Najvanije prvo

Nije vano

ZADATAK: Kontaktirati CLK...

4. Pobjednik -pobjednik

5. Prvo shvatiti...

6. Udruite snage 7. Bruenje alata

NAVIKA 1: Budite proaktivni Koju ste poduzeli praktivnu radnju ? Kako ste proiri krug utjecaja ? NAVIKA 2: Ponite imajui kraj na umu Koji je cilj zadatka ? NAVIKA 3: Stavite najvanije na prvo mjesto to prvo treba napraviti ? NAVIKA 4: Pristup pobjednik/pobjednik to je druga strana dobila ? NAVIKA 5: Udruite snage Kako sam suradnjom poboljao izvrenje ? NAVIKA 6: Nastojte shvatiti, a onda biti shvaeni to druga strana misli/eli ? NAVIKA 7: Bruenje alata Kako unaprijediti proces ?

Nadalje, prema naelima 7 navika, svi zadaci se moraju razvrstati u 4 kvadranta s obzirom na hitnost i vanost samog zadatka u odnosu na zacrtanu viziju. To je potrebno iz razloga da se moe analizirati koliko vremena zaposlenik provodi u hitnim poslovima, a koliko u vanim.

U konanici da bi se zadavanje zadataka to vie usuglasilo s naelima 7 navika, u poduzeu PIB-extra je napravljen mehanizam kontrolnih upitnika ili check listi koje moraju osgurati da se svaki zadatak provodi u skladu s zadanim naelima. Za svako od naela je definirano nekoliko pitanja kojima se zaposlenik mora potaknuti da odreeni zadatak obavi u skladu s navedenim naelom. Prilikom zadavanja zadatka, onaj koji zadaje moe odabrati nijedno ili vie pitanja na koja e korisnik prije ili nakon rjeavanja zadatka morati ponuditi odgovor. Na taj nain on mora svjesno razmisliti o pojedinim naelima i obaviti zadatak u skladu s njima. Svako pitanje iz ek liste je vezano uz samo jedno naelo i egzistencijalno i identifikacijski je vezano uz naelo. Metoda je koncipirana tako da uz 7 navedenih naela, poduzee moe definirati i vlastita naela, koja mogu imati nijedno ili vie pitanja.

3.2. POJAVNOSTI I RAZINE MODELIRANJA

Objekti tip znaajka Tip zadatak radnik Radnik Josip Marko Josip Marko Znaajka opis rezultat

odgovor pitanje

datum status

Pitanje Zadatak Status Koji je cilj...? Poveanje... Rjeeno Kako unaprijediti...? Izgradnja vlastitog... U postupku Koji je cilj...? Kako unaprijediti...? Poveanje... Izgradnja vlastitog... Rjeeno U postupku

3.3. METAMODEL
ZADATAK
zadatak_broj opis datum status u_krugu_utj kvadrant [0,M] [1,1]

ODGOVOR
pitanje_broj zadatak_broj odgovor [1,1] [0,M]

PITANJE
pitanje_broj opis [1,1]

[1,1]

RADNIK
[0,M] radnik_broj prezime ime

NAELO
naelo_broj opis [0,M]

Metamodel metode 7 navika se sastoji od 5 tipova entiteta: zadatak, odgovor, pitanje, radnik i naelo. Svaki radnik ima nijedan ili vie zadataka koje mora izvriti, a svaki zadatak pripada jednom i samo jednom radniku. Svaki zadatak moe imati vie pitanja na ek listi, i svako pitanje se moe postaviti na vie zadataka. Ali svaka kombinacija zadatak - pitanje ima samo jedan odgovor, tj. svaki odgovor pripada jednoj, i samo jednoj kombinaciji pitanje-zadatak. Svako pitanje se odnosi na jedno i samo jedno naelo, a svako naelo moe imati nijedo ili vie pitanja. Veza tipa entiteta odgovor prema pitanju i zadatku je identificirajua jer je odgovor identifikacijski i egzistencijalno vezan uz pitanje i zadatak. Ostale veze su neidentificirajue.

4. ZAJEDNIKI METAMODEL
CILJ
cilj_broj [0,M] opis rok status rang

[0,M]

[1,0]

[0,1]

ZADATAK
zadatak_broj opis datum status u_krugu_utj kvadrant [0,M] [1,1]

ODGOVOR
pitanje_broj zadatak_broj odgovor [1,1]

[0,M]

PITANJE
pitanje_broj opis [1,1]

[1,1]

RADNIK
[0,M] radnik_broj prezime ime

NAELO
naelo_broj opis [0,M]

Zajedniki tipovi entiteta izmeu metamodela ovih dviju metoda su zadatak i radnik. Metoda stratekog planiranja je donijela svoj tip entiteta cilj, a metoda 7 navika tipove entiteta odgovor, pitanje i naelo. Tip entiteta Zadatak nije imao jednak skup znaajni u oba prijanja metamodela pa je ovdje prikazana unija svih znaajni tog tipa entiteta u oba izvorna metamodela.

5. PRETVORBA U RELACIJSKI METAMODEL


CILJ
cilj_broj [0,M] opis rok status rang nadcilj_broj(FK) [1,0]

[0,M]

[0,1]

ZADATAK
zadatak_broj opis datum status u_krugu_utj kvadrant cilj_broj(FK) radnik_broj(FK) [1,1] [0,M] [1,1]

ODGOVOR
pitanje_broj (FK) [1,1] zadatak_broj(FK) odgovor [0,M]

PITANJE
pitanje_broj opis [1,1] naelo_broj(FK)

RADNIK
[0,M] radnik_broj prezime ime

NAELO
naelo_broj opis [0,M]

S obzirom da su sve veze na metamodelu bile tipa 1:M, pretvorba u relacijski model je napravljena dodavanjem vanjskog kljua u tip entiteta na strani vie. Tip entiteta odgovor jedini ima identificirajuu vezu pa vanjske kljueve ima u podruju kljueva (oni su ve prije stavljeni kao identifikator), a ostali entiteti su dobili vanjske kljueve u podruju znaajki.

6. ZAKLJUAK
Ovim je seminarskim radom prikazano spajanje metamodela dviju razliitih metoda: stratekog planiranja i 7 navika uspjenih ljudi na nain kako se one koriste u konkretnom poduzeu. Poseban problem predstavlja metoda 7 navika uspjenih ljudi koja zapravo opisuje intelektualne postupke i principe te je teko odrediti njezin podatkovni model. Tek konkretnom primjenom na konkretnom sluaju, ovdje strateko planiranje, potrebno je u stvarnom svijetu osmisliti obrasce i podatke kojima e se realizirati spomenuta metoda, a nakon ega ju je mogue i metamodelirati. Ovako napravljen zajedniki metamodel omoguuje da se napravi informacijski sustava koji e podrati obje metode u zajednikom radu i sinergijskim rezultatima, to je u sluaju navedenog poduzea i realizirano u praksi.