UCHWAŁA NR 470/XLIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r., Nr 55, poz.755) Rada Miejska w Woźnikach uchwala : § 1. W uchwale nr 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany: 1)skreśla się § 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Śląskiego i obowiazuje w roku podatkowym 2011. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach Stefan Długaj

Id: EJAVZ-UWIRS-PGLYE-ZSCNB-UXJCH. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful