You are on page 1of 7

UCHWAA NR 527/LVI/2010 RADY GMINY KOSZCIN zdnia21wrzenia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pooonego we wsi azy,wGminie Koszcin. Napodstawieart.18ust.2punkt5ustawyzdnia08marca1990r.osamorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.2001r.Nr142poz.1591zpniejszymizmianami),art.20ust.1,art.27ustawyzdnia27marca2003r. oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U.zdnia10maja2003r.,nr80,poz.717zpniejszymi zmianami)orazwzwizkuzuchwanr334/XXXVI/2009RadyGminywKoszciniezdnia18marca2009r. wsprawieprzystpieniadoopracowaniazmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowazach, po stwierdzeniu zgodnocizustaleniamistudiumuwarunkowaikierunkwzagospodarowaniaprzestrzennegoGminy Koszcin,RadaGminywKoszcinie uchwala, co nastpuje: 1.Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar we wsi azy,wgranicach okrelonych na rysunku planu. 2.Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) zaczniknr1- rysunek planu; 2) zaczniknr2- rozstrzygnicieosposobierozpatrzeniauwagdoprojektuplanu 3) zaczniknr3- rozstrzygnicieosposobierealizacji,zapisanychwplanie,inwestycjizzakresuinfrastruktury technicznej,ktrenaledo zadawasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 3.Ilekrowuchwalejestmowao: 1) dziace naley przez to rozumiezabudowanlub niezabudowandziakgruntu,ktrejwielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaeniewurzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogirealizacjiobiektwbudowlanychwynikajcezodrbnychprzepiswiniejestobjtawniniejszymplanie zakazem zabudowy; 2) kolorzenaturalnymdachwki naley przez to rozumietzw. czerwondachwk; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumielini, ktrejprojektowanybudynekniemoe przekroczy; 4) planie naley przez to rozumieniniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 5) przeznaczeniu terenu naley przez to rozumieustalonewplaniezagospodarowanieterenu,ktrepowinno przewaanadanymterenieiktremupowinnybypodporzdkowane inne sposoby zagospodarowania, okrelone jako dopuszczalne; 6) terenie naley przez to rozumiepowierzchniwydzielonna rysunku planu linirozgraniczajc, posiadajc odrbne oznaczenie; 7) usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumieusugi opieki zdrowotnej, opieki spoecznejisocjalnej, domy kultury, wietlicewiejskie,handluwobiektachdo30m powierzchni sprzeday, gastronomii, usug turystyki, biura, punkty usugowe, itp.; ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany. Strona 1 / 7 8) ustaleniach regulacyjnych rysunku planu naley przez to rozumieustalony na rysunku planu przebieg linii rozgraniczajcych, linii zabudowy;

7) usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumieusugi opieki zdrowotnej, opieki spoecznejisocjalnej, domy kultury, wietlicewiejskie,handluwobiektachdo30m powierzchni sprzeday, gastronomii, usug turystyki, biura, punkty usugowe, itp.; 8) ustaleniach regulacyjnych rysunku planu naley przez to rozumieustalony na rysunku planu przebieg linii rozgraniczajcych, linii zabudowy; 9) wskaniku powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumiewartostosunku powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziaki wyraonwprocentach[%] 10) wskaniku zabudowy dziaki naley przez to rozumiewartostosunkupowierzchnizabudowyobiektw kubaturowych do powierzchni dziaki wyraonwprocentach[%]. Rozdzia1 Przeznaczenieterenworazzasadyochronyiksztatowania aduprzestrzennego,wtymparametry iwskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 41.Ustala siprzeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.U teren zabudowy usugowej. 2. W granicach terenu 1.U: 1) dopuszcza siusugi uytecznocipublicznejzgodniezdefinicjokrelonw3pkt7 2) dopuszcza sifunkcjmieszkaniowdo 50% powierzchni cakowitej budynku, 3) dopuszcza siobiektysportuirekreacji. 3. Ustala si, e lokalizacja zabudowy garaowej, gospodarczej, zieleni urzdzonej, stref pieszych, miejsc parkingowychwgranicachterenu1.Ujestzgodnazplanem. 4. Dopuszcza silokalizacjobiektwiurzdzeinfrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych dziakach opowierzchnido400m2.Likwidacjaobiektuluburzdzenia infrastruktury technicznej powoduje zmian przeznaczenia tego terenu na przeznaczenie terenu przylegego. 5. Nie ustala sitymczasowego sposobu uytkowania terenu. 5.Ustala siwskaniki zagospodarowania dziaki: 1) maksymalny wskanik zabudowy: 60%, 2) minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej: 20%. 6.Ustala sinastpujcezasadyochronyiksztatowania adu przestrzennego: 1) zasady ksztatowania zabudowy: a) maksymalna wysokozabudowy: 12 m, b) nachylenie gwnychpoacidachowych:3040, c) geometriadachu:dachdwulubwielospadowy,dachnaczkowypokryciedachu:dachwkalubinnymateria wfakturzeikolorzezblionymdoczerwonejdachwki, d) kalenicebudynkwwinnybyrwnolege lub prostopade do nieprzekraczalnych linii zabudowy, e) zakazuje sistosowania pytelewacyjnychwykonanychztworzywsztucznychimitujcych deskowanie ciany; 2) zasadylokalizacjizabudowywodniesieniudoustaleregulacyjnych rysunku planu:
ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany.

a) wzgldem nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodniezzasadamiokrelonymiw3pkt3, b) wzgldem linii rozgraniczajcych:wodlegociminimum3m

Strona 2 / 7

e) zakazuje sistosowania pytelewacyjnychwykonanychztworzywsztucznychimitujcych deskowanie ciany; 2) zasadylokalizacjizabudowywodniesieniudoustaleregulacyjnych rysunku planu: a) wzgldem nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodniezzasadamiokrelonymiw3pkt3, b) wzgldem linii rozgraniczajcych:wodlegociminimum3m 3) zasadybudowyobiektwgaraowychigospodarczych: a) wysoko: do6mdlaobiektwzdachamistromymionachyleniupoacidachowychjakwpkt1lit.bdo3,5 mdlaobiektwodachachpaskich, b) ukad kalenicy: prostopadylubrwnolegydobudynkuoprzeznaczeniupodstawowymlubgranicydziaki; 4) zasady rozbudowy: a) budynku krytym dachem stromym: rozbudowa winna bykrytadachemstromymonachyleniupoaci jak wbudynkupodlegajcymrozbudowie,ztolerancjdo10%,wgranicachustalonychwpkt1lit.b, b) budynku krytym dachem paskim: rozbudowa winna bykryta dachem paskim, c) dopuszcza sirozbudowzwieczontarasem stanowicym powierzchniuytkowwyej pooonej kondygnacji, przy czym powierzchnia zabudowy nie moe przekroczy25 m; d) tektonika elewacji winna nawizywado istniejcego budynku, chyba, e jej zmiana nastpuje na caym obiekcie, czniezistniejcym; 5) zasady nadbudowy: a) dopuszczalna wysoko: zgodnazodpowiednimiustaleniamizawartymiwpkt1ipkt3, b) geometriadachu:zgodnazodpowiednimiustaleniamizawartymiwpkt1ipkt3 6) zasady budowy ogrodze: a) wysokodo1,60m,wtympene do wysokoci 0,60 m, przy czym dopuszcza sizachowanie istniejcych ogrodzenie speniajcych przedmiotowego kryterium, b) zakazuje sibudowy ogrodzewykonanychzprefabrykowanychelementwbetonowych.

Rozdzia2 Zasady ochrony rodowiska, przyrody 7.Ustala si: 1) na terenie 1.U obowizujdopuszczalne poziomy haasujakdlaterenwzabudowymieszkaniowo- usugowej; 2) docelwgrzewczychnaley planowastosowanie paliw ekologicznych; 3) gospodarowanie odpadami innymi niniebezpieczne naley prowadzizgodniezgminnymplanemgospodarki odpadami; 4) dziaalnogospodarcza nie moe powodowauciliwoci wykraczajcychpozagraniceterenu,doktrego inwestor posiada tytuprawny. Rozdzia3
ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany.

Zasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnej

Strona 3 / 7

8.Na obszarze planu nie wystpujobiektydziedzictwakulturowegoizabytki nie ustala sizasad ochrony.

Rozdzia3 Zasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnej 8.Na obszarze planu nie wystpujobiektydziedzictwakulturowegoizabytki nie ustala sizasad ochrony. Rozdzia4 Wymagania wynikajcezpotrzebksztatowania przestrzeni publicznych 9.Ustala sinastpujce wymagania dotyczce ksztatowania przestrzeni publicznych: 1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujcych ograniczenie dostpnoci przez osoby niepenosprawne; 2) w strefach ruchu pieszego ustala sizakaz stosowania nawierzchni bitumicznych; 3) w strefach pieszych naley przewidziestrefywypoczynkuzzielenitowarzyszc; 4) obiekty maej architektury winny charakteryzowasijednorodnocistylu,zeszczeglnymuwzgldnieniem zastosowanych materiaw 5) powierzchnibiologicznie czynnrealizowajako zieleurzdzon; 6) usytuowanieszyldwwinnospenianastpujce warunki: a) dopuszcza siumieszczenienaogrodzeniuposesjiwpasie1,50modwejcia / wjazdu na posesj, b) umieszczone na elewacji budynku: -. nie mogdeformowabryy ani zakcafasady, -. wycznie do wysokoci stropu nad 1. kondygnacj, wpasiemax1,5mwokwejcia do budynku; 7) usytuowanie reklam winno spenianastpujce warunki: a) zakazuje siumieszczania na ogrodzeniu posesji, b) ustala simoduprojektowy reklamy 30 x 60 cm, c) umieszczone na elewacji budynku: -. do wysokoci1.kondygnacji:umieszczonewukadzie pionowym lub poziomym, - powyej1.kondygnacji:wukadziepionowym,owysokoci minimum jednej kondygnacji budynku . iszerokoci do 1,80 m zajmujc maksymalnie 20% powierzchni elewacji, d) dopuszcza sisytuowanie wolnostojcychreklamowysokocido4,80miszerokocido1,8mwminimalnej odlegoci 4,00 m od linii rozgraniczajcych drogi publicznej.

Rozdzia5 Graniceisposobyzagospodarowaniaterenwlubobiektwpodlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnychprzepisw 101.W granicach planu wystpujeobszarchronionynapodstawieprzepiswPrawawodnego: 1) obszar GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec Myszkw. 2. W granicach planu wystpujnastpujceobszarychronionenapodstawieprzepiswoochronieprzyrody: 4 / 7 ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany. Strona 1) otulina Parku Krajobrazowego LasynadGrnLiswartna podstawie rozporzdzenia Wojewody Czstochowskiegonr28/98zdnia21.12.1998r.,od01.01.200r.wchodziwskad ZespouParkw

1) obszar GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec Myszkw. 2. W granicach planu wystpujnastpujceobszarychronionenapodstawieprzepiswoochronieprzyrody: 1) otulina Parku Krajobrazowego LasynadGrnLiswartna podstawie rozporzdzenia Wojewody Czstochowskiegonr28/98zdnia21.12.1998r.,od01.01.200r.wchodziwskad ZespouParkw KrajobrazowychWojewdztwalskiego na mocy rozporzdzenia Wojewody lskiegonr222/99zdnia 19.11.1999 r.

Rozdzia6 Szczegowezasadyiwarunkiscalaniaipodziau nieruchomoci 11.Nie ustala sigranicobszarwwymagajcych scaleipodziawnieruchomoci. 121.Ustala sizasadyiwarunkipodziau nieruchomoci: 1) podzianieruchomoci winien uwzgldniwskaniki zagospodarowania terenu, 2) dziaka winna miezapewniony bezporedni dostp do drogi publicznej. Rozdzia7 Szczeglnewarunkizagospodarowaniaterenworazograniczeniawichuytkowaniu 13.Na rysunku planu nie wystpujobszary podlegajce ograniczeniom wynikajcymzprzepiswodrbnych. Rozdzia8 Zasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwkomunikacji 141.Ustala siminimalne iloci miejsc parkingowych na dziacezgodnieztabelnr1.Tabelanr1 miejsca parkingowe funkcja obiektu 1 mieszkania biura sklepyipunktyusugowe do 30 m2 powierzchni sprzeday / obsugiklientw restauracje domy kultury boiska sportowe hotele, pensjonaty, schroniska, domy opieki 2. Warunki zjazdu ustala zarzdca drogi publicznej. Rozdzia9 Zasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwinfrastrukturytechnicznej ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany. 151.Ustala sinastpujcezasadyzaopatrzeniawwod: 1) dopuszcza simoliwokorzystaniazindywidualnychstudnidoczasupodczenia sido sieci wodocigowej.
Strona 5 / 7

ilomiejsc parkingowych 2 12 1 min. 1 1 1 1+ 1 1

jednostka odniesienia 3 1 mieszkanie 3040m pow. uytkowej

48m pow. dla goci 15osbodwiedzajcych 50 m pow.sportowej+1015 odwiedzajcych 26ek

Rozdzia9 Zasadymodernizacji,rozbudowyibudowysystemwinfrastrukturytechnicznej 151.Ustala sinastpujcezasadyzaopatrzeniawwod: 1) dopuszcza simoliwokorzystaniazindywidualnychstudnidoczasupodczenia sido sieci wodocigowej. 2. Ustala sinastpujce zasady odprowadzenia ciekwopadowych: 1) przyjmuje sizasadwyposaeniaobszarwzainwestowaniawsystemykanalizacjideszczowej 2) ustala sikoniecznopodczyszczania ciekwwytworzonychwzwizkuzprowadzondziaalnoci gospodarcz, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeeli nie bdodpowiaday normom jakociowym. 3. Ustala sinastpujcezasadywzakresieodprowadzeniaioczyszczaniaciekw: 1) przyjmuje sizasadwyposaeniaterenwzainwestowaniawsystemkanalizacjisanitarnej,podczony do oczyszczalni ciekw 2) dopuszcza si, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ciekwdoszczelnych, bezodpywowych,okresowowybieralnychzbiornikw 3) ustala sikoniecznopodczyszczania ciekwwytworzonychwzwizkuzprowadzondziaalnoci gospodarczprzed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeeli nie bdodpowiaday ustalonym normom jakociowym. 4. Ustala sinastpujcezasadywzakresieelektroenergetyki: 1) zasilaniewenergielektrycznzistniejcychliniizmoliwociich rozbudowy; 2) na obszarze planu wymaga siprowadzenia nowych linii redniegoiniskiegonapicia pod powierzchni terenu. 5. Ustala sinastpujcezasadywzakresiesieciteletechnicznych: 1) sieci teletechniczne naley prowadzipod powierzchniterenu; 2) dopuszcza sibudowliniinapowietrznychtylkowprzypadkugdyniematechnicznychmoliwoci przeprowadzenia ich pod ziemi. 6. Ustala sinastpujcezasadywzakresiegospodarkicieplnej: 1) gospodarka cieplna powinna zostaoparta na indywidualnych kotowniach pracujcych na paliwie gazowym lub na paliwach ropopochodnych; 2) dopuszcza sistosowanie kotwekologicznychnapaliwostae (np.: spalajce drewno, somlub wgiel zpaleniskiemekologicznym,np.:retortowym) 3) zakazuje silokalizowaniazbiornikwnagazwpasieterenudziaki pooonym midzy liniami rozgraniczajcymidrgacianbudynku. 161.Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub realizacja urzdzejest moliwa na obszarze planu. Wielkoterenu przeznaczonego pod urzdzenia infrastruktury technicznej nie moe przekroczy500 m. Dopuszcza siwydzielenie na ten cel dziakigruntu,doktrejdojazdpowinienspeniawymagania przejazdu poarowego. 2. Dopuszcza sizmiany przebiegu istniejcych sieci infrastruktury technicznej.
ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany. Strona 6 / 7

Rozdzia10 Przepisy kocowe

2. Dopuszcza sizmiany przebiegu istniejcych sieci infrastruktury technicznej. Rozdzia10 Przepisy kocowe 17.Ustala sistawkprocentowstanowicpodstawdo okrelania opaty,oktrejmowawart.36ust. 4ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U.nr80z10maja2003,poz. 717zpniejszymizmianami)rwn0,1%. 18.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyKoszcin. 19.Uchwaawchodziwyciewterminie30dnioddatyjejogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy wKoszcinie MichaAnio Zacznik do Uchway Nr 527/LVI/2010 Rady Gminy Koszcin zdnia21wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznuiknr1douchway 527/LVI/2010

ID: WYSUY-QBTNU-UREPK-YIUVS-YAQMC. Podpisany.

Strona 7 / 7