You are on page 1of 6

Uchwala Nr XLVII/645/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaworznickie Centrum Medyczne w Jaworznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pn. zm.), po stwierdzeniu zgodnoci ustale planu miejscowego ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna przyjtym uchwa Nr XLI/566/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co nastpuje: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAWORZNICKIE CENTRUM MEDYCZNE W JAWORZNIE

Rozdzia 1 USTALENIA OGLNE


1 1. Przedmiotem regulacji przepisami planu s tereny o cznej powierzchni 8,32 ha obejmujce tereny istniejcych obiektw usug zdrowia o znaczeniu oglnomiejskim wraz z terenami przeznaczonymi do rozwoju tego typu usug. 2. Regulacje, o ktrych mowa w ust. 1 wyraone s przepisami okrelajcymi sposoby zagospodarowania i zabudowy terenw przeznaczonych do przeksztace w kierunku dalszej rozbudowy istniejcego centrum medycznego. 3. Integraln czci niniejszej uchway jest zacznik graficzny nr 1 w skali 1:1000 o nazwie Rysunek planu, ktry obowizuje w zakresie: 1) ustalonych graficznie granic opracowania planu, 2) ustalonych graficznie linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3) ustalonych symbolami literowymi sposobw przeznaczenia i uytkowania podstawowego terenw, 4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 4. Zastosowane na rysunku planu, o ktrym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczaj: 1) oznaczenie cyfrowe kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczajcymi w ramach danego przeznaczenia podstawowego, 2) oznaczenia literowe przeznaczenie podstawowe terenu. 5. Integraln czci uchway jest zacznik nr 2 o nazwie Rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu" oraz zacznik nr 3 o nazwie "Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

1/6

6. Oznaczenia literowe, o ktrych mowa w ust. 4 pkt. 2, oznaczaj nastpujce przeznaczenia podstawowe terenw: 1) UP tereny usug publicznych, 2) MN tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci, 7. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione w ust. 3 pkt 1-4 s elementami informacyjnymi planu i nie obowizuj jako ustalenia planu. 2 Ilekro w przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1) celach publicznych naley przez to rozumie przeznaczenia terenw na cele publiczne wymienione w obowizujcej ustawie o gospodarce nieruchomociami, 2) infrastrukturze technicznej naley przez to rozumie sieci i urzdzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodocigowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepownicze, telekomunikacyjne, 3) linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie cig lini na rysunku planu rozdzielajc tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ograniczajc cz terenu na ktrej dopuszcza si wznoszenie nadziemnych czci budynkw i budowli. Linia ta nie dotyczy balkonw, wykuszy, gzymsw, okapw, zadasze nad wejciami do budynkw, 5) parkingu samodzielnym wielopoziomowym naley przez to rozumie wielokondygnacyjn budowl lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodw, 6) parkingu terenowym otwartym naley przez to rozumie jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe dla samochodw lub ich zgrupowania opierajce si na gruncie i nie bdce elementem pasa drogowego, 7) planie - naley przez to rozumie ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaworznickie Centrum Medyczne w Jaworznie, 8) przepisach szczeglnych - naley przez to rozumie przepisy obowizujcych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 9) przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie cz przeznaczenia terenu, ktra uzupenia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposb okrelony w ustaleniach planu, 10)przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie cz przeznaczenia terenu, ktre ma dominowa na danym terenie w sposb okrelony w ustaleniach planu, 11)przeznaczeniu zabronionym naley przez to rozumie takie przeznaczenie terenw, ktre jest kolizyjne lub wykluczajce si z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie, 12)rysunku planu - naley przez to rozumie zacznik graficzny do niniejszej uchway w skali 1:1000, 13)terenie naley przez to rozumie obszar ograniczony liniami rozgraniczajcymi na rysunku planu oraz opisany symbolem przeznaczenia podstawowego w planie, 14)terenach publicznych - naley przez to rozumie tereny przeznaczone do uytku publicznego, oglnodostpne, 15)terenie zabudowanym budynkiem naley przez to rozumie teren zajty przez budynek ograniczony zewntrznym obrysem cian zewntrznych w jego rzucie poziomym, 16)uchwale - naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miejskiej w Jaworznie, 17)usugach komercyjnych naley przez to rozumie usugi, ktrych wyrnikiem jest ich czysto rynkowy charakter, do ktrych zaliczaj si usugi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze i instytucje finansowe, 18)usugach publicznych - naley przez to rozumie tereny i obiekty przeznaczone do penienia funkcji administracji publicznej, owiaty, zdrowia, opieki spoecznej, kultury i kultu religijnego,

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

2/6

19)uytkowaniu terenu - naley przez to rozumie rzeczywist lub planowan funkcj terenu lub sposb jego wykorzystania, 20)wskaniku zabudowy naley przez to rozumie warto okrelajc procentowy udzia powierzchni zabudowy budynkw znajdujcych si na danej dziace lub terenie do cakowitej powierzchni tej dziaki lub terenu. 3 1. W granicach opracowania planu nie wystpuj: 1) zespoy lub obiekty o wartociach kulturowych objte ochron prawn lub wymagajce ochrony konserwatorskiej, 2) zespoy lub obiekty o wartociach przyrodniczych objte ochron prawn lub wymagajce ochrony, 3) tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi, 4) tereny zagroone osuwaniem si mas ziemnych. 2. Cay obszar objty planem znajduje si w obszarze terenu grniczego Jaworzno - Jele. 3. Dla obszaru objtego planem nie ustala si warunkw wynikajcych z biecej eksploatacji grniczej z uwagi na pooenie tego obszaru poza rejonem biecej eksploatacji grniczej. 4. W granicach wystpowania na obszarze opracowania planu terenw dokonanej pytkiej eksploatacji ustala si konieczno przeprowadzenia wymaganych przepisami pomiarw lub bada geologicznych poprzedzajcych zamierzenia inwestycyjne pod ktem wykluczenia potencjalnych zagroe istniejcych w grotworze. 5. W zakresie ochrony rodowiska ustala si nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepo przy wykorzystaniu systemw charakteryzujcych si brakiem lub minimaln emisj pyu do powietrza. 6. W zakresie ochrony przed haasem ustala si, e poziom dwiku przenikajcego do rodowiska nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych w przepisach odrbnych, przy czym: 1) tereny UP naley traktowa, w myl przepisw odrbnych dotyczcych haasu, jako tereny szpitali w miastach, 2) tereny MN naley traktowa, w myl przepisw odrbnych dotyczcych haasu, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 7. Na obszarze objtym planem obowizuj nastpujce zasady ochrony wd podziemnych, ktre wynikaj z jego pooenia w zasigu triasowego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 452 Chrzanw: 1) zakaz zrzucania nieoczyszczonych ciekw bezporednio do wd opadowych oraz do gruntu, 2) zakaz lokalizacji wysypisk i skadowisk odpadw, 3) zakaz stosowania nawozw sztucznych i rodkw ochrony rolin, 4) nakaz podczenia nowych budynkw do systemu kanalizacji sanitarnej 4 1. W zakresie zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw ustala si: 1) konieczno lokalizacji nowej zabudowy w nawizaniu do ukadu budynkw istniejcych w granicach opracowania planu, 2) na terenie UP moliwa jest lokalizacja dominant przestrzennych, jako obiektw okrelajcych pooenie planowanego zespou w ukadzie przestrzennym miasta, 3) zabrania si realizacji: a) dachw budynkw z przesuniciem poziomu poaci w kalenicy, b) ogrodze z zastosowaniem betonowych przse prefabrykowanych,

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

3/6

c) jaskrawych wyrniajcych si z otoczenia kolorystyk elewacji budynkw oraz obiektw i urzdze reklamowych. 2. W zakresie zasad ksztatowania przestrzeni publicznych ustala si: 1) w ramach terenw o symbolach UP przeznaczonych dla usug publicznych naley przewidzie tereny stanowice przestrzenie publiczne dostpne w czasie funkcjonowania obiektw uytecznoci publicznej. 5 1. Ustala si nastpujce zasady rozbudowy i modernizacji ukadu komunikacji: 1) przy realizacji komunikacji wewntrznej na terenach o symbolach UP i MN obowizuj nastpujce ich minimalne linie rozgraniczajce: a) 10,0 m dla drg o funkcji dojazdowej, b) 6,0 m dla cigw pieszojezdnych, c) 4,0 m dla cigw pieszo-rowerowych. 2. Ustala si nastpujce normatywy suce do wyliczania minimalnej iloci miejsc parkingowych dla samochodw osobowych w zalenoci od programu, jaki realizowany moe by na terenach o symbolach UP: 1) szpital 1 miejsce na 4 ka, 2) przychodnia zdrowia 4 miejsca na 1 gabinet, 3) inne obiekty opieki zdrowotnej 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uytkowej, 4) biura 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uytkowej, 5) hotel 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych, 6) obiekty handlowe 1 miejsce na 50 m2 powierzchni cakowitej, 7) obiekty gastronomiczne 1 miejsce na 6 m2 powierzchni cakowitej. 3. Ustala si nastpujce moliwoci realizacji parkingw dla samochodw osobowych: 1) parkingi wbudowane, 2) parkingi wielopoziomowe samodzielne, 3) parkingi jednopoziomowe samodzielne wycznie jako podziemne, 4) parkingi terenowe otwarte, 5) parkowanie przyuliczne w liniach rozgraniczajcych drg wewntrznych. 6 Ustala si nastpujce zasady rozbudowy i modernizacji systemw infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod z wodocigu miejskiego poprzez rozbudow sieci rozdzielczej, 2) rozdzielczy system kanalizacji, poprzez odprowadzenie ciekw z systemu rozdzielczego do kolektora oglnomiejskiej kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wd opadowych do kanalizacji deszczowej, 3) zaopatrzenie terenw w gaz i budowa rozdzielczej sieci gazowej, oraz moliwo zaopatrzenia terenw w ciepo poprzez rozbudow wysokoparametrowej rozdzielczej sieci ciepowniczej, 4) zaopatrzenie terenw w energi elektryczn i budowa rozdzielczej sieci kablowej redniego i niskiego napicia; dopuszcza si lokalizacj stacji transformatorowych pod warunkiem, e bd wbudowane w budynki o funkcji usugowej, 5) dla planowanych i istniejcych sieci infrastruktury technicznej ustala si konieczno zachowania stref obsugi technicznej zgodnie z obowizujcymi przepisami, 6) dopuszcza si moliwo przebudowy istniejcych sieci infrastruktury technicznej, 7) dopuszcza si moliwo realizacji sieci infrastruktury technicznej rwnie poza terenami w liniach rozgraniczajcych drg publicznych i wewntrznych.

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

4/6

Rozdzia 2 USTALENIA SZCZEGOWE


7 1. Dla terenw o symbolu 1UP i 2UP, o podstawowym przeznaczeniu dla obiektw i budynkw uytecznoci publicznej zwizanych z usugami zdrowia ustala si nastpujce przeznaczenia dopuszczalne: 1) obiekty i pomieszczenia usug publicznych uzupeniajce usugi zdrowia, 2) obiekty i pomieszczenia usug komercyjnych stanowice uzupenienie usug publicznych, 3) ziele parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urzdzenia maej architektury, stawy, oczka wodne, 4) parkingi i garae, 5) sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej, 6) drogi dojazdowe, wewntrzne, cigi i place ruchu pieszego, chodniki, cieki spacerowe, 7) ldowisko dla helikopterw. 2. Dla terenw o symbolu 1UP i 2UP ustala si nastpujce przeznaczenia zabronione: 1) obiekty i urzdzenia o funkcji produkcyjnej, place skadowe, hurtownie i magazyny nie uzupeniajce funkcji podstawowej, 2) wolnostojce obiekty i urzdzenia obsugi komunikacji koowej, 3) wolnostojce obiekty handlowe, 4) budynki o wycznej funkcji mieszkaniowej. 3. Dla terenw o symbolu 1MN i 2MN, o podstawowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala si nastpujce przeznaczenia dopuszczalne: 1) ulice dojazdowe, parkingi i chodniki, 2) garae wolnostojce dla samochodw osobowych pod warunkiem, e ilo garay nie bdzie wiksza ni 2 stanowiska na 1 mieszkanie zlokalizowane na tej samej wydzielonej geodezyjnie dziace, 3) budynki gospodarcze i usugowe towarzyszce zabudowie wolnostojcej, 4) sieci, obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, 5) ogrody, trawniki, obiekty i urzdzenia maej architektury. 4. Dla terenw 1UP i 2UP dopuszcza si podzia dziaek zabudowanych pod warunkiem, e linia podziau bdzie prostopada do pasa drogowego, szeroko powstaych dziaek bdzie nie mniejsza ni 20m, a wydzialana cz pozwoli na samodzielne funkcjonowanie znajdujcych si na dziace obiektw. Wydzielane dziaki nie mog by mniejsze ni 1000m2, za wyjtkiem dziaek na potrzeby obiektw infrastruktury. 8 1. Ustala si nastpujce parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terew: 1) na terenie o symbolu 1UP: a) maksymalna wysoko zabudowy 10 kondygnacji nadziemnych, b) w ramach poszczeglnych inwestycji co najmniej 30 % terenu dziaki budowlanej naley przeznaczy dla powierzchni biologicznie czynnej, c) moliwo podniesienia poziomu gruntu o nie wicej ni 1,5 m, 2) na terenie o symbolu 2UP: a) maksymalna wysoko zabudowy 5 kondygnacji nadziemnych,

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

5/6

b) w ramach poszczeglnych inwestycji co najmniej 30 % terenu dziaki budowlanej naley przeznaczy dla powierzchni biologicznie czynnej, c) moliwo podniesienia poziomu gruntu o nie wicej ni 0,5 m, 3) na terenach o symbolach 1MN i 2MN: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkalnej 12 metrw, b) maksymalna wysoko garay i budynkw gospodarczych 6 metrw, c) w ramach poszczeglnych inwestycji co najmniej 50 % terenu dziaki budowlanej naley przeznaczy dla powierzchni biologicznie czynnej, d) maksymalny wskanik zabudowy dziaki 40 %.

Rozdzia 3 USTALENIA KOCOWE


9 Ustala si stawk procentow suc naliczaniu opaty jednorazowej, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) w wysokoci 30 %. 10 Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i publikacji na stronie internetowej Urzdu Miejskiego w Jaworznie. 11 Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 12 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek

ID: EDMHZ-EZQAZ-JBTNO-KHWAO-AIPMG. Podpisany

6/6