You are on page 1of 50

1

\[S"H, 7002

NKB\ DGNQ

TYZGRG\, PDPG\ CKXGT, [VKJF GFKCJ SCKC\K

IGY IGV[ FPKET

PKKSGEF [N YZQ X'ZNS F' ZCSGQ

PMGQ KZG[NKO NIYZ K[ZBN

FPZMH NPEKRKG\ SCKC\K\

2
FEVSF: EVGS "BIGF" CT"P, KZG[NKO

# 7002, PMGQ KZG[NKO NIYZ K[ZBN


1868-330 NSSI

ZI' ZE"Y 02, KZG[NKO 68129 CK\ IK BNK[Z

FECZKO FRBPZKO FO TN ET\ FPICZ\ CNCE VZSGO HF ZGBF BGZ CSKGT YZQ X'ZNS F' ZCSGQ, RKG-KGZY FCBF NEVGS: IPGJN BVN TZKM\ N[GQ: GZEF CQ-KGSU

waL noitamrofnI fo modeerF ehT


NKB\ DGNQ

naloG taiL

TYZGRG\, PDPG\ CKXGT, [VKJF GFKCJ SCKC\K IGY IGV[ FPKET


VZSGPK FPZMH NPEKRKG\ SCKC\K\ PS' 62

v iii iii

dnuorgkcaB

ecaferP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

snoitadnemmoceR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................................

RSVI C { SKMGO VSYK EKQ PZMHKKO CRG[B IGY IGV[ FPKET . . . . . . . . . . . RSVI B { RGSI FVRKKF NP[ZEKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FPNXG\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F\GXBG\ FPKKEKG\ [N IGY IGV[ FPKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYKZ\ PDPG\ CVSKYF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK[GO FIGY CZ[GKG\ CTRKKRKO SCKC\KKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FTZG\ TN \DGC\ P[ZEK FPP[NF MYCGXF GTN FP[PTG\ NDCK FIGY . . RK\GI \[GCG\ P[ZEK FPP[NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIGY CZ[G\ FPCXT\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VTKNG\ FZ[GKG\ TN VK FIGY GVTKNG\O [N C\K FP[VJ . . . . . . . . . . . . . . . VZSGO KHGO [N PKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BDZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FDGZPKO FVGTNKO CPSDZ\ FIGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYZGRG\ FIGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGY IGV[ FPKET GPZMKCKG ZYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V\I ECZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \GEG\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TN FPICZ\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 34 93 63 13 82 72 62 22 12 81 71 61 11 9 7 5 5

\GMQ TRKKRKO

5
FPIYZ. NPZMH NPEKRKG\ SCKC\K\ CPMGQ KZG[NKO NIYZ K[ZBN [\PL GSKKT NBGZL MN FTKRKKO [SKKTG NK ZCG\. BNGQ JN; E"Z BFGE I`[Q GTG"E GNRJKRF RNKQ TN FTZG\KFO FPGTKNG\ GPBKZG\ N[GVJ )CEKPGS( [NPF [GFO, RXKC FEGZG\ FCBKO N[TCZ; VZGV' PZ[F DNVK; E"Z CTZKM\ FP[VJ FP[GGF. YGJ TN FTZG\ FTZKMF FPGTKNG\; NBVZ\ YGX'RSYK, ECKZ BGZQ GJN ZG\O TN FSKGT C\MRGRG; NE"Z RJT HKG TN FTZG\KF FI[GCG\. MPG MQ CZXGRK NFGEG\ NTG"E TGVZ N[GVJ ERKBN VK[, [FKF PTGZC C[NCKG FPGYEPKO [N FPIYZ, SKKT GKKTW ZCG\

\GEG\

CMRS\ GCVDK[G\ CP[ZEK FPP[NF F[GRKO CY[Z N[KRGK FIGY. FRI\F B\ FSJGERJKO C\MRK\ CM\KC\ FXT\ FIGY CRG[B, F[\\VF CEKGRKO SCKC\K, FKK\F VTKNF C[KRGK FFSEZ FP[VJK FRGDT NVZSGO PKET SCKC\K NXKCGZ, GFVYGNJF NP[VJKO CBGRKCZSKJ\ \N BCKC. CPSDZ\ TCGE\F C\MRK\ NXEY

NKB\ DGNQ PRIF CMKZF C\MRK\ NXEY SCKC\K [N CKF"S NSCKCF T"[ VGZJZ

TN FPICZ\

7
1 FTCGEF PTGEMR\ N\IKN\ [R\ 5002.

NYKEGO FPJZG\ [CCSKS FIGY.1 [N FTCGEF PSMO B\ FPSYRG\ FTGNG\ P[RK INYKF FBIZKO GPTNF FXTG\ FTCGEF P\PYE CKK[GO IGY IGV[ FPKET CZ[GKG\ GCC\K FP[VJ. FINY F[NK[K CKYGZ\K\, P\GL SYKZF F[GGB\K\ YXZF [N P[VJ ZNGGRJK. INYF F[RK [N FTCGEF PIGNY\ N[NG[F INYKO. INYF FZB[GQ TGSY CFGZBG\ FIGY CZBKKF FF\RFNG\ FSCKC\K\ FTEMRK\. GNMQ FGCBF CTCGEF HG SYKZF MNNK\ ZICF KG\Z, [K[ CF MEK N[VGL BGZ TN GNVZ[RG\ FGZBG\KG GTYZGRG\KG TN KEK CK\ FP[VJ K[ Y[Z FEGY NFKCJ FSCKC\K, GCN\K PPXF. TGE F\CZZ, MK NF\RFNG\ FMNNK\ CY[Z NKK[GO FIGY CZ[GKG\ CIGY "XTKZ" KISK\, F\CZZ [FPKET FRGDT NKK[GPG CFKCJ FSCKC\K CNCE PGTJ TCGEF HG RGTEF NSYGZ B\ KK[GPKG FSCKC\KKO [N IGY IGV[ FPKET. FKG\ [PEGCZ

V\I ECZ

9
4 3 2 H' SDN, FHMG\ NET\ CBGZ IGY IGV[ FPKET )N[M\ TGZMK FEKQ, \["S{0002(. F[GVJ BFZGQ CZY, IGV[ FPKET GCK\ FP[VJ, YZK\ FP[VJ, [R\GQ FYZKF FBYEPK\, MZL D. FGGTEF F\PR\F CPBK 4991, GFDK[F B\ PSYRG\KF C[R\ 5991.

FPG[\\KO TN FDRF PZCK\ [N IGV[ FVZJ GTN YKGO HMGKG\ FVZJ PGN VTGNG\ CKEK FZ[GKG\. FKG\F [N K[ZBN PEKRF EPGYZJK\, CTN\ [KJ\ PP[N GBGZI IKKO FYG FCSKSK [RYJ FIGY, EFKKRG, [K[ NFMKZ CHMG\ FBHZI NYCN PKET FPGIHY HB\, VSYK FEKQ [RYJG DK[F PZIKCF CY[Z NIGCF NPSGZ PKET, FO [F\GG B\ GBGNO, FVSKYF [RK\RF NB FKK\F CTN\ DGGQ BIKE GNB [KYVF DK[F BIKEF.4 TO FVZJ CP[L F[RKO. CMN FY[GZ NIGC\ FZ[GKG\ NPSGZ PKET NVGRKO BNKFQ FKF INY C[PKZF TN HMGKG\ CFDKRG\, \PMF BU FKB CIGC\ PSKZ\ FPKET.3 NVZ[RG\ FNKCZNK\ [N C\K FP[VJ "RBPRG\ FXKCGZ", FPIHKYG\ CPKET CTCGZ FXKCGZ GNPTRG GFPIGKCG\ NRFGD MNVKG FCT\ ETF, XZKL PKET [TN CSKSG \\DC[ BG\F FETF. FKG\Q [N Z[GKG\ F[NJGQ PKET, YZK { FHMG\ NET\, FGMZF MINY BKRJDZNK PPKXGK IGV[ FCKJGK, [MQ CJZO GNPEKRKG\ F[NJGQ FZBGKF, PXZKL HZKPF IGV[K\ [N PKET. MPG MQ, FHMG\ NYCN FEPGYZJK. DKCG[ FINJG\ PG[MNG\ [N FVZJ, NP[N, CY[Z NRXKDK F[NJGQ CHMG\ NYCN PKET JZO IYKY\ FIGY. ZB[GQ FJTPKO: BGVKG [N FP[JZ FHMG\ NYCN PKET. MPF JTPKO TPEG CCSKS FNMG\ CK\ FP[VJ FTNKGQ [FMKZG CT[GZKO [YEPG NIYKY\ FIGY R\Q CK\ FP[VJ FTNKGQ VSYK EKQ ZCKO CRG[B FKG PTGDRKO CFGZBG\ IGY, NPTJ IZKDKO PTJKO. [CG, PBH YGO FPEKRF, FHMG\ NYCN PKET [CKEK FZ[GKG\ GFKYVF [N FHMG\ NB NTRKKQ IGV[ FPKET, GTEF [\PMF CPSYRG\KF CIYKY\ FIGY.2 FIGY [O YW NPXC [RG\ EKGRKO GNBIZ [[Z FP[VJKO EBH, VZGV' EGKE NKCBK, PKRF GTEF XKCGZK\ FPKET(, TN KEK FMRS\, GRMRS N\GYU NBIZ M[RF. FIGY RIYY C\GO KG\Z PBZCT CPBK 8991 RIYY IGY IGV[ FPKET, F\[R"I{8991 )NFNQ { FIGY BG IGY IGV[

ZY T

01
5 PEKR\ K[ZBN, FGGTEF FXKCGZK\ NTRKKQ IGV[ FPKET, EKQ GI[CGQ, \PGH F\[R"F{KGNK 5991.

YRKKRQ FVZJK. T\ [R\CY[G, GNTGP\Q, FKG Z[GKG\ [RFDG [NB NPSGZ PKET MNN GRFDG CG MBKNG FKF FIGY FRFKDG FZ[GKG\ FSEZKO [GRKO; FKG Z[GKG\ [SKVYG PKET ZXKU G[DZ\K MN FIGY FCKB NKEK [KRGK PFG\K CRG[B IGV[ FPKET CK[ZBN. C[RKO [YEPG NIYKY\ [N FZ[GKG\ FXKCGZKG\ FZGBG\ CPKET RIN\Q FVZJK\.5 [\PMF CIGY. FGGTEF FEDK[F DO B\ I[KCG\ FFKCJ FIKRGMK [C[KZG[ F\VKSF FFNMG\ [IKKCG B\ PSKZ\ FPKET TPEG DO CCSKS PSYRG\KF [N FGGTEF FXKCGZK\ FNMF NPT[F, NYZB\ RKSGI FTYZGRG\ [RYNJG CIGY. FJTPKO [TPEG CCSKS FVSKYF, [RK\RF C\YGVF [CJZO FIGY FRGDT NPSKZ\ PKET, FMKRF B\ FYZYT,
TNKF PMGI FGZBG\ IYGYG\. BG [GRG\ GRVZEG\ PBNF, B[Z FQ RGCTG\ PRBPRG\ HG BG FGYRG NF BG FGJNG PGVYE CKEKF MRBPQ, GM[NTXPF BKQ NF HMGKG\ BG IGCG\ RGSVG\ TN BNF, NB RGXZF MK BO N[Z\ B\ FMNN, GP[NF BKQ NF GNB MNGO: MN B[Z K[ NF C\GL [NF FKB TG[F, CZXG\F PTRKYF GCZXG\F PSZC\, GBKNG HG MN MGNF FPPNB\ \VYKE TN-VK EKQ. NB FZK Z[G\ FKIKE MFZK Z[G\ FXKCGZ, [HG G\K[PT PVK BEO BG \BDKE VZJK... BCN BKQ FKB R[PT\ PVK Z[G\ FJTRF MK CBKQ IGCF IGYK\ NDNG\, Z[BK BRK NMSG\ GNB NDNG\ { KMGN

KEG, KMNG NFKM\C DO FKGO: [O SKZCF N[M\ TGZMK FEKQ NSVY NTG\Z B\ RKPGYKF NEIKK\ \NGRF [FGD[F TN ECZKO [M\C F[GVJ IKKO MFQ CTRKKQ [VKZB R' FGGTE FPIGHK [N N[M\ TGZMK FEKQ, [YCTG B\ FDK[F [CCSKS FIGY. F[NJGQ, EFKKRG, FKG\ F[NJGQ P[Z\G [N FVZJ GNB NFKVL, PBVKKRKO BNF FO
NKB\ DGNQ

11
7 6 STKU 3 NIGY. ZBF STKU 2)01( NIGY.

FGB NJVN CCY[G\ NYCN\ PKET GNKK[O B\ FGZBG\ FIGY CZ[G\ [FGB TGCE CF.7 MN Z[G\ PIGKC\ NPRG\ PYZC TGCEKF PPGRF TN IGV[ FPKET. \VYKEG [N FPPGRF RFGDG\ CZ[GKG\ YGEO NIYKY\ FIGY. GNBGVQ FJKVGN CCY[G\. FFSEZ PINKU B\ IGSZ FBIKEG\ CEZMK FJKVGN [FKG FIGY YGCT FSEZ BIKE, FIN TN MN FZ[GKG\, CRGDT NEZL FVRKKF NYCN\ PKET FRGDTG\ NIGV[ FPKET, GRYCTF FIGCF NFVKY EG"IG\ TN PKET CZ[GKG\ F[GRG\. CCY[G\ NYCN\ PKET; RYCTG BPG\ PKEF [TN C\K FP[VJ NFVTKN, CEGRO CT\KZG\ CCY[G\ NYCN PKET; RYCT PSEZ F[KYGNKO [K[ N[YGN MB[Z Z[G\ PINKJF RGXZ \VYKE [N "PPGRF TN IGV[ FPKET" CMN Z[G\ GZ[G\; RYCTF EZL FJKVGN FIGY KKSE MPF PRDRGRKO PZMHKKO, FPVGZJKO NFNQ, [RGTEG NBV[Z B\ FVTN\G: TGE YJDGZKF MGNN\ DGVKO XKCGZKKO PSGKPKO.6 Z[GKG\ PYGPKG\ GZ[GKG\ BIZG\ FVGTNG\ C\IGO FPSIZK, MDGQ ICZG\ PP[N\KG\. C\K FP[VJ GPGSEG\ NBGPKKO MDGQ FR[KB. K[ DO Z[GKG\ CZPF FPYGPK\, MDGQ PDGGQ ZIC [N Z[GKG\. INYQ Z[GKG\ CZPF FNBGPK\, MDGQ P[ZEK FPP[NF, FMRS\, FIGY PDEKZ B\ FZ[GKG\ FXKCGZKG\ FMNGNG\ CDEZG, Z[KPF BZGMF NPEK, GCF
NFGZBG\ IGY HF." "NMN BHZI K[ZBNK BG \G[C FHMG\ NYCN PKET PZ[G\ XKCGZK\ CF\BO

[N FTKYZGQ [CCSKS FIGY: PFZ[G\ GB\ FFSEZKO FJMRKKO FY[GZKO CML. STKU 1 YGCT B\ \IGN\G FMNNK\ IGY IGV[ FPKET YGCT B\ FTYZGRG\ FINKO TN HMG\G [N FVZJ NYCN PKET

TYZGRG\ FIGY

IGY IGV[ FPKET GPZMKCKG

21
62 )15/L( /J/O 3002 ,)CE/4/3002( CEE/313/09 evitceriD licnuoC gnilaepeR dna noitamrofnI latnemnorivnE ot sseccA cilbuP no 3002 yraunaJ fo evitceriD licnuoC 8403 .tatS 011 ,132-401 .oN waL cilbuP yB dednemA sA ,255 } .C.S.U 5 tcA noitamrofnI fo modeerF ehT

01 9 8

NTGP\ FPXC [[ZZ NVRK IYKY\G. CPKET GPCNK [TNKG NXKKQ B\ FSKCF NCY[\ FPKET, FKB BIE FIKEG[KO FPZMHKKO CIGY, FYCKTF, [NBHZI BG N\G[C HMG\ NYCN PKET CTN BGVK XKCGZK PFZ[GKG\, NNB Y[Z NTRKKQ BK[K

CY[Z NXGZ\ FTPE\G [N FPKET NZ[G\ FPCY[, IGY IGV[ FPKET YGCT MK FZ[G\ IGE[KKO.01 PEGCZ CCY[F PGZMC\ BG CMPG\ DEGNF [N IGPZ, KGTCZ FPKET NPCY[ C\GL KSVY PKET SCKC\K NPCY[ FPKET CFYEO, GNMN FKG\Z C\GL IGE[ KPKO. BO YKKP\ EKZYJKCF FRGDT\ NDK[F XKCGZK\ NPKET SCKC\K, GFKB YGCT\ MK DGU XKCGZK TO Z[G\ BIZ\(, Z[G\ KMGNF NYCN BZMF [N TGE T[ZF KPKO.9 CEKQ FBKZGVK CNCE. CPYZKO IZKDKO )NP[N, BO FPKET RPXB CB\Z ZIGY, BG [REZ[\ F\KKTXG\ CTGNO. CBZXG\ FCZK\, NP[N, Z[G\ REZ[\ NSVY B\ FPKET C\GL T[ZKO KPKO RXKKQ MK FIGY PBV[Z NZ[G\ [FG\ PPG[M\ NFTCZ\ PKET NTGP\ FPYGCN FPSKZF FPBGIZ. PKGIEKO, [BH BV[Z NPSGZ B\ FPKET PBGIZ KG\Z. NB RYCTF CIGY PDCNF NPGTE PIPK[F T[Z KPKO PKGO FFINJF, BNB BO YKKPKO NET\ FPPGRF JTPKO BO FINKJF FZ[G\ NPSGZ B\ FPKET, TNKF NT[G\ MQ C\GL HPQ SCKZ GNB KBGIZ FP\BKPG\, NFINKJ C\GL PBF GT[ZKO KPKO BO NPSGZ B\ FPKET. KMGNF NTNG\ TN [K[KO KPKO RGSVKO. MNGPZ, CSF"M FIGY PBV[Z NZ[G\, CRSKCG\ NB \TNF TN VZY FHPQ FP\IKKC PFJTPKO FBPGZKO, GCMN PYZF FBZMF BKRF FREZ[ BG PGZMCG\G PIKKCKO HB\, RK\Q NFBZKL TGE B\ VZY FHPQ. FBZMF FRGSV\ FBZMF \RGPY G\KPSZ NPCY[ CM\C. CPYZKO PKGIEKO, MB[Z FKYVG [N FPKET CCY[\G, BL RK\Q NFBZKL VZY HPQ HF C[NG[KO KPKO RGSVKO, C\RBK [FINJ\ NZ[G\ RK\Q VZY HPQ, TE [NG[KO KPKO, MEK NFGEKT NPCY[ FPKET PF FGINJ NFKG\ PGD[\ CM\C NPPGRF, BL BKQ IGCF NXKKQ B\ FJTO NCY[F.8 STKU 7 NIGY YGCT B\ FRGFN NFD[\ CY[G\ NYCN PKET GNJKVGN CFQ. CY[F IKKC\
NKB\ DGNQ

31
31 STKU 8)1({)5( NIGY. 21 STKU 7)G( NIGY. 11 STKU 7)F( NIGY.

BIZ\ GBKQ CFVRKK\ FPCY[ BNKF P[GO FMCEF CN\K SCKZF TNKG.31 HF { TN FZ[G\ NFGEKT NPCY[ BKL KGMN NF[KD B\ FPKET(; FPKET CKEK Z[G\ [BKRG CKEK FZ[G\; PKET [MCZ VGZSO BG [FGB MCZ TGPE NZ[G\ FXKCGZ )CPYZF [BK\GZG MZGL CYG[K; PKET [NB RK\Q NB\ZG NBIZ RYKJ\ BPXTKO SCKZKO BG BGVKKO FJMRK: XGZL NFYXG\ P[BCKO CN\K SCKZKO MEK NJVN CCY[F; PKET K[Q PYZKO [CFO Z[BK\ Z[G\ NEIG\ CY[F [N IGV[ PKET. FP[G\U NMGNO FGB GBO C[N YKGPG [N BKSGZ PGINJ TN FTCZ\ FPKET. STKU 8 NIGY PVZJ IPK[F FRSKCG\ FPBV[ZG\ NZ[G\ NEIG\ CY[F NYCN\ PKET { BO TN VK [KYGN ET\F TRKKQ RGSU, I[GC NB VIG\ PYCKT\ FEZMKO NPSKZ\ PKET NPCY[, FGB PMNGN NF[KD B\ FPKET TNGN NZVG\ B\ KEO [N VGRKO ZCKO [CY[\O REI\F. CXKCGZ FGB CEZL MNN YJQ. CRSKCG\ BNG, FXGZL CF[YT\ P[BCKO ZCKO MEK PFG\O, P[VKTKO TN XKCGZ ZIC. GBGNO FRHY FPP[K FPKKEK FRDZO NMN VZJ SKZGC NVRKK\O. TRKKQ HF ZNGGRJK CKG\Z NPKET SCKC\K. RHYKO SCKC\KKO, PTXO F[YTF NB PCGJN\ [N HPQ GPPGQ, GK[ NFRKI [FKB PZ\KTF ZCKO PNTZTZ TN V[GJ, HZKH GHGN. CDKQ MN SKZGC REZ[ FVGRF NFDK[ T\KZF, F\RFNG\ FPXZKMF CNCE NFD[\ T\KZF. FIGY NB YCT PRDRGQ [KBV[Z NFDK[ TZZ TN FFINJF CFNKL B\ FPKET NZ[G\ FBHZI { TE BZCTF IGE[KO )MPVGZJ NTKN(, NBHZI RK\Q IGE[ NZ[G\ FXKCGZK\, CRSKCG\ P\BKPG\, NFBZKL B\ \YGV\ FFINJF { BO NFTPKE [[PGZF NG FHMG\ NF[KD TN FFINJF CT\KZF NCK\ FP[VJ.21 CTGE FIGY PBV[Z INYG, TNKF NFGEKT NG TN ML CM\C, NVZJ B\ FRKPGYKO NSKZGC GNKKET BG\G BO FINKJF FZ[G\ [NB NFTPKE NZ[G\ FPCY[ B\ FPKET FPCGY[, MGNG BG FKTEZ IGCF TN FZ[G\ NPSGZ B\ FPKET CBGVQ [KBV[Z NPCY[ NFCKRG. FJTPKO FTGPEKO CCSKS FIGCF NPSKZ\ FPKET RVDT, BG NPXTZ R\YN CYG[K, C[N [FGB CKEK FZ[G\, BKRG RFKZ NBHZI FISZ FM[ZF PYXGTK\ C\IGO. PKPG[ [FGB NZ[G\ FPCY[.11 MB[Z PEGCZ CPKET SCKC\K, K[ [FPKET FDGNPK, MVK BKRF IKKC\ NTCEG NXGZMK FPCY[; MN [TNKF NT[G\ FGB NFTPKE B\ FPKET MVK
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

41
51 ZBF FTZF 9 NTKN. CERPZY C=8991 TN KEK 03 PEKRG\ GRYZBF TN [O FTKZ [CF RI\PF. ZBF FTZF 8 NTKN. SCKC\K P=0991, GPJZ\F NKK[O B\ BPR\ suhraA [N FBG"O GFBKIGE FBKZGVK, [RI\PF NFGZBG\KF. EKZYJKCF HG FINKVF, NPT[F, B\ FEKZYJKCF FYGEP\ CECZ IGV[ DK[F NPKET 41 EKZYJKCF FKB FRIKKF FPIKKC\ B\ FPEKRG\ FICZG\ CYFKNF NF\BKO B\ FEKQ FVRKO-PEKR\K

F\I[CG\ CBKRJZS FXKCGZK CI[KV\ FPKET.51 GGNGRJZK. FEKZYJKCF YGCT\ TGE, MK FSKCG\ NSKZGC KVGZ[G VKZG[ XZ, P\GL PKET FRGDT NVZJKG\G [N BEO FPGDR\ CIGY GFDRF TN PYGZ [SKVY PKET CBGVQ NPSGZ PKET: SGEKG\ FNKMKO [N DGVKO XKCGZKKO, MB[Z SGEKG\ HG PGCJI\ CIGY, IGPZKO [RVNJG NSCKCF KIGN CPYZKO RGSVKO [CFO FZ[G\ Z[BK\ N[YGN BO CEKZYJKCF FBKZGVK\ CECZ IGV[ DK[F NPKET SCKC\K41 RYCT MK FSKKD CECZ PJTPKO [N [PKZF TN BKMG\ FSCKCF. [CDKNGK FPKET { PJTPKO [N [PKZF TN CZKBG\ FXKCGZ BG TN CJKIG\G BG FZ[G\ NK\Q ET\F NTRKKRG [N FPCY[ CPKET, BO XKKQ HB\, GMQ NTRKKQ FXKCGZK PKET. FSTKU YGCT [CCGBF N[YGN SKZGC NPSGZ PKET, PMGI STKVKO 8 BG 9, TN STKU 01 NIGY P\GGF YGGKO PRIKO [TN VKFO IKKC\ FZ[G\ N[YGN SKZGC NSVY HMG\ FXKCGZ NYCN PKET FRGDT K[KZG\ NCZKBG\G. NFKVDT TYC PSKZ\ FPKET. IZKD HF P[YU BKHGQ ZBGK CKQ BKRJZS [N FKIKE GCKQ GYZKRF [NB CZ[G\ FKIKE, NB \KR\Q FDRF NBKRJZSKO MNMNKKO DO BO FO TNGNKO NIGPZKO [RVNJG, SGNYG BG FG[NMG NSCKCF, GMQ CRGDT N\GXBG\ PEKEG\ ZT[, ZKI CTRKKQ HF K[ IZKD FRGDT NTRKKRK BKMG\ FSCKCF. STKU 9)C()6( YGCT MK CRGDT RHY NBKRJZS YRKKRK [N XE [NK[K, MDGQ BKRJZS MNMNK, PYXGTK BG PSIZK. NKMGN\F NDC[ FINJG\, CPKET TN TRKKRKO VRKPKKO BG CPKET [DKNGKG TNGN NDZGO CTKYZ CPXCKO [CFO KFKF CDKNGK FPKET P[GO FVZTF PP[K\ N\VYGE FZ[G\ BG PKET [BKQ NDNG\G TN VK MN EKQ. YCGX\ FPYZKO [CFO BKQ IGCF NDNG\ PKET TGSY\ C[NGPG [N BEO, PKET [DKNGKG PFGGF VDKTF CVZJKG\ TN VK IGY FDR\ FVZJKG\ BG I[[ NVDKTF CCKJIGQ FPEKRF, CKISK FIGW [NF, CCKJIGQ FXKCGZ BG CCKJIGRG BG [CFO RK\Q NZ[G\ [KYGN ET\ BO NPSGZ PKET. BSGZ NPSGZ PKET [K[ CDKNGKG STKU 9 NIGY TGSY CPYZKO [CFO IN BKSGZ TN FZ[G\ NPSGZ PKET GCPYZKO
NKB\ DGNQ

51
91 F[GVJ BFZGQ CZY, IGV[ FPKET GCK\ FP[VJ, YZK\ FP[VJ, [R\GQ FYZKF FBYEPK\, MZL D. 81 CEZL MNN P\IGO F\T[KKF BG FREN"Q. 71 BNB BO FGEKT FXE F[NK[K CM\C MK FGB PGG\Z TN HMG\G NFDK[ B\ FT\KZF. CI[CGQ FBZMG\ [GRG\ [BV[Z NYCN. NZ[G\ CJZO P\Q FINJF TYZGRK\ BO FPKET KKPSZ FGB IPK[KO GBIE KPKO, PCNK NFCKB 61 KPKO BNG BKRO RMNNKO CPRKKQ FKPKO [RYCTG CSTKU 7 NIGY. CPYZKO BNG FHPQ [PBV[Z FIGY

P\IKKC CZPF FTYZGRK\.91 KGXB\ EGVQ FPBV[Z\ NG, CZPF FVZJRK\, NFGZG\ TN PSKZ\ PKET [DKNGKG BKRG [CDKNGK FPKET TGNF TN FJTO [CPRKT\ FDKNGK. CML RK\RF NCK\ FP[VJ SPMG\ N[RG\ B\ FBKHGRKO [RYCTG CIGY, BO FGB SCGZ MK CPYZF [NVRKG FTRKKQ FXKCGZK GCNCE [DKNGK FPKET BKRG BSGZ TN VK EKQ. NPT[F, NCK\ FP[VJ RK\Q [KYGN ET\ BO NET\G FTRKKQ FXKCGZK CDKNGK FPKET TEKU GDGCZ TN FJTO NEIKK\ FCY[F, NPGSZG(, Z[BK CK\ FP[VJ NFGZG\ TN P\Q PKET, MGNG BG INYG GC\RBKO [KYCT, NIGY. STKU HF YGCT [NPZG\ FGZBG\ STKU 9 )PKET [BKQ NPGSZG BG [BKQ IGCF SPMG\G [N CK\ FP[VJ GF\VYKE FI[GC [KKTE NG FIGY PGCFZKO CSTKU 71)E( FKPKO CJZO PSKZ\ FPKET DEN NT\KO DKEGN RKMZ. MKGGQ [CPYZKO ZCKO PSKZ\ PKET SCKC\K TNGNF NVDGT CXEEKO [NK[KKO,81 PRKKQ [NB RYCTF PSDZ\ HPRKO [C\GMF TN FZ[G\ N\\ FINJF CF\RDEG\ FXE F[NK[K. FF\RDEG\, BG CJZO FGINJ NEIG\ B\ FT\KZF, NVK FTRKKQ.71 I[GC N[KO NC CJZO INVF F\YGVF NFD[\ FT\KZF, YZK, IGE[ PKGO FFINJF NEIKK\ F[NK[K, FKB \GEKT NG CM\C TN HMG\G NT\GZ RDE FINJ\F GMK FPKET NB KKPSZ GBIE KPKO.61 TGE YGCT STKU 31 MK BO \INKJ FZ[G\ NEIG\ B\ F\RDEG\ FXE F[NK[K CM\C TN FD[\ FCY[F GTN HMG\G NF\RDE NPSKZ\ FPKET C\GL T[ZKO FCY[F NPKET MGNN\ PKET [PSKZ\G TNGNF NVDGT CXE [NK[K, \GEKT FZ[G\ NXE STKU 31 NIGY PVZJ B\ FFDRG\ FRK\RG\ NXE [NK[K GYGCT, CKQ FK\Z, MK BO [NB RK\Q NPSGZ, C[KRGKKO BG P\GL F\RKK\ \RBKO. NPSGZ PPKET [RK\Q NPSGZ, CBPXTG\ RYKJ\ PBPXKO SCKZKO GF[PJ\ VZJKO PSKZ\ PKET CPKE\ FBV[Z. FSTKU PIKKC B\ FZ[GKG\ NFVZKE PKET [NB RK\Q STKU 11 NIGY, FTGSY CPSKZ\ PKET INYK, PCFKZ TE MPF PG[O CIGY ED[ TN
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

61
32 STKU 9)C()6( NIGY. 22 STKU 9)B()3( NIGY. 12 SGDKF HG \[P[ CGGEBK RG[B NPIYZ CT\KE, BL FKB IGZD\ PPSDZ\ TCGEF HG. FPGEZRKKO. 02 FSGVZ D'GZD' BGZGGN, CSVZG FRGET 4891, R\Q CKJGK PXPZZ NF[\NJG\ DGZPK FPKET TN FIKKO

NIGPZKO [RVNJKO BG R[VMKO NSCKCF, CBKHGQ [RT[F CIGY CKQ FHMG\ FYRKKRK\ BKRF IKKC\ NPSGZ PKET [FGB SGE PSIZK BG SGE PYXGTK.32 GBGNO, CKIS FIGY PDQ TN BKRJZSKO YRKKRKKO [N XEEKO [NK[KKO. ML RYCT MK Z[G\ XKCGZK\ BO FDKNGK PG\Z TN VK EKQ.22 NPSGZ PKET [DKNGKG PFGGF VDKTF CVZJKG\, MP[PTG\F CIGY FDR\ FVZJKG\, BNB TN PKET [RPSZ NZ[G\ TN KEK XE [NK[K. FIGY DO BKRG PBV[Z NZ[G\ XKCGZK\ GHF [N FVZJ { [NB KIEZG BN IKKG FVZJKKO.12 FIGY MGNN FGZBG\ [RGTEG NFDQ FIGY, NBGZ \MNK\G GFXGZL NBHQ CKQ [RK SGDK FIGV[, HF [N FVZJ { NYCN PKET, CY[G\ IGV[ PKET, GBKQ XGZL NGPZ [HFG BIE FFKCJKO FPTRKKRKO CKG\Z [N FIGY RGYJ EZMKO [GRG\ NFDQ TN FVZJ PVRK IEKZF N\IGPG FVZJK CBPXTG\ EKGRK GTEG\, PIYZKO, TCGEG\ GEKGGIKO. [N PKET PSGDKO [GRKO: BSGVG\ R\GRKO, EG"IG\ SJJKSJKKO, VZGJGYGNKO [N CY[G\ NFK\ZK CRKKF GTGE. RGSU TN ML, FZ[GKG\ TXPQ PKKXZG\ MPG\ DEGNF PBGE FRPSZKO TN KEG NZ[G\, MDGQ EKGGIKO NZ[GKG\ FPS, CY[G\ NZK[KGRG\ TSY, GMNF CHF [C\TGE\ FVJKZF. VZJKO ZCKO RBSVKO CPSDZ\ EKGGIKO GCY[G\ FZ[GKG\ K[ PKET TN BEO CMN BI\ P\IRG\ IKKG, FIN PFPKET [C\TGE\ FNKEF NZKMGH PKET GBISGRG, TN MN BEO CK[ZBN RBSU GRBDZ PKET ZC CKG\Z.02 BXN C[N FPTGZCG\ FDCGFF [N FZ[GKG\ CIKKO FPGEZRKKO, GCTYCG\ [KJG\ IE[RKG\ XEEKO [NK[KKO [PKET F[KKL NFO BG RGDT NFO RPSZ NZ[G\. BNF [RK FDGZPKO FPZMHKKO, FVTKNKO CKG\Z. GBGNO K[RO TGE P[\\VKO { FDEZ\Q CSTKU 2 NIGY. RXKDK FZ[GKG\ FO FPPGRKO TN IGV[ FPKET CMN Z[G\. PKET { MN BHZI BG \G[C. PGNO TGPEKO PIHKYK FPKET { FZ[GKG\, TN VK MPF DGZPKO VGTNKO CPSDZ\ IGY IGV[ FPKET. ZB[GRKO FO FHMBKO NYCN

FDGZPKO FVGTNKO CPSDZ\ FIGY


NKB\ DGNQ

71
K[ZBN IKKO P\I\ NYG FTGRK. F[GGKGQ CF\INYG\ FFMRSG\ 3002 { YGCT MK %4.22 PFVZJKO G-%3.91 PFP[VIG\ CPEKR\ 72 EG"I FTGRK FBIZGQ, [VGZSO C[R\ 4002 GTGSY CR\GRKO [N [R\ 3002 { PEEK FTGRK GBK NXKCGZ. 62 CEKQ FBPZKYRK K[ NZ[G\ [KYGN ET\ CFINJF NGG\Z TN FBDZF BO FKB SCGZF [FPKET I[GC FFGZBG\ BIKEG\, NNB Y[Z NDGEN FCY[F, NRDK[G\ FPKET GMKG"C. 52 YKKPKO IZKDKO PTJKO NML, MDGQ PKET [BEO PCY[ TN TXPG GTN HMGKG\KG, BL MMNN { 42 FFGZBG\ CECZ \[NGO FBDZF YCGTG\ C\YRG\ IGV[ FPKET )BDZG\(, F\[R"J{9991.

[N KPKRG, [CF MIPK[K\ PFBGMNGSKKF CPEKRF IKF P\I\ NYG FTGRK.72 PTNG\ YG[K NB PCGJN. YG[K HF PYCN P[RF \GYU CPXKBG\ FICZ\K\ GFMNMNK\ MRBPQ. FPDCNG\ FMSVKG\ [FIGY PXKC NXKCGZ, CJZO PKPG[ HMG\G NYCN\ FPKET, GBDZG\. KSGE FTRKKQ FGB CHMG\G [N FXKCGZ NYCN PKET PFZ[G\ FPIHKYF CG MGIF [N FZ[G\ NBSGU GNBDGZ PKET RK\Q NF TN KEK FXKCGZ, CBPXTG\ PSKO PNCY[ PKET C\IGO HF. FVZJ TCGZ FJKVGN CPKET FSCKC\K GFVY\G, K[ MEK NFZ\KT VGRKO VGJRXKBNKKO FPKET KKT[F BU FGB TN I[CGRG [N PCY[ FPKET.62 CF[\\ TNGKG\ DCGFG\ TN CBDZF [NK[K\, CSL 90.1 ["I NMN TPGE XKNGO BG VNJ PI[C [FGVY.52 P[NGI CCY[F CSL 44 ["I NMN [TF, FIN PF[TF F[NK[K\. PCY[ FPKET KIGKC TGE NFTCKZ B\ FPKET, KIGKC FVGRF CBDZF RGSV\ CTCGZ BK\GZ, PKGQ BG JKVGN BIZ FCY[F F\IKKCG\ N[B\ CBDZ\ JKVGN GFVYF TE 402 ["I. BO FSMKPF FZ[G\ ZB[K\, TN FVGRF N[NO BDZ\ CY[F CSL 28 ["I. [RK\, TN FVGRF NXZU NBDZ\ FZ[G\ NB \\IKN NCEGY CY[\ PKET PCNK [K\YKKPG [RK \RBKO PYEPKKO. FSGDKF [N \[NGO BDZF CTCGZ YCN\ PKET FKB BI\ FSGDKG\ FCTKK\KG\ CIGY.42

BDZF

NXGZL B\ PSKZ\ FPKET FSCKC\K NVGRF. MDGQ CRKJGZ GCEKDGO. VZGXEGZF HG K[ CF, NET\ MG\C\ FPBPZ, MEK NTMC [NB NPVTNKO MEK NYCN B\ TPE\O CJZO PSKZ\ PKET TN IGPZKO [RVNJG NSCKCF, HB\, FP[ZE NBKMG\ FSCKCF RGFD { CPSDZ\ FGZBG\ STKU 31 NIGY { NVRG\ GFFDRF TN SGE PSIZK BKRF INF CPYZF [N PKET FRGDT NVNKJG\ NSCKCF. NPZG\ GCKQ FBKRJZS FXKCGZK [CDKNGK FPKET, KEG [N FBKRJZS FXKCGZK TN FTNKGRF,
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

81
23 13 03 92 82 \YRF 7 N\YRG\ IGV[ FPKET, F\[R"J{9991. \YRG\ IGV[ FPKET, F\[R"J{9991. STKU 6 NIGY. STKU 5)B( NIGY. STKU 5 NIGY. FIGY P\KZ NPPGRF NVZSO CRVZE B\ FEG"I TN BGEG\ FVTN\ FIGY.

YZKBF BNYJZGRKKO )smoor gnidaer(. FIGPZ CIEZK FYZKBF XZKL NFKG\ PYGJND FYKKP\ CTGNO FPTZCK. CEKQ FBPZKYRK, NEGDPF, PIGKCG\ FZ[GKG\ NFYKO IEZK FIGY BKRG PIKKC VZSGO KHGO RGSU [N PKET [CKEK FZ[G\ { CRKDGE NPDPF I[KCG\ XKCGZK\.23 FT\KZG\ [FGD[G CDKQ FINJG\KG GB\ \PXK\ FFINJG\ CT\KZG\ FNNG, [K[ NFQ [RTRG C[NKNF, B\ FTKNG\ CIGY [TPEG CCSKS FSKZGC NCY[G\, B\ PSVZ [FGD[G NZ[G\ C[RF FIGNV\. FEG"I XZKL NMNGN, CKQ FK\Z, B\ PSVZ FCY[G\ FPPGRF TN IGV[ FPKET PIGKC BU FGB CEG"I [R\K FRGDT NCY[G\ IGV[ FPKET NMNGN CEG"I. N\YRG\ IGV[ FPKET,13 \YRF FMGNN\ NB VIG\ PIPK[F T[Z RG[BKO [IGCF B\ FZ[GKG\ CEZL TCGE\Q.03 FP\MGR\ FPEGKY\ [N FEG"I PGDEZ\ C\YRF 6 CYZC FXKCGZ, GFGB CDEZ RKSKGQ "NFZKO B\ FPSL" PTN VTGNG\ G[KYGNKO FPRKTKO FSTKU RGTE NFCKB N[YKVG\ DEGNF KG\Z [N TCGE\ FZ[GKG\ G[N [KYGNK VTGNG\KFQ FPKRFNKG\ { NB ZY NBNF FY[GZG\ NIGV[ FPKET. VKFQ VGTN\ FZ[G\ G[K[ NFQ RDKTF BG I[KCG\ NXKCGZ. STKU HF PMGGQ NMN FFRIKG\ TN Z[GKG\ XKCGZKG\ FKB FIGCF NFTPKE NTKGQ FXKCGZ B\ FFRIKG\ FPKRFNKG\ [TN \VYKEKF GSPMGKG\KF GEKGGI [N FPPGRF TN FVTN\ FIGY.92 IGCF BIZ\ [FGJNF FEG"I BPGZ NTSGY CRG[BKO FBNF: PKET TN VTKNG\F [N FZ[G\, FSCZ TN Z[G\.82 GSPMGKG\KF. FEG"I IKKC NMNGN DO EKGGI TN FVTN\ IGY IGV[ FPKET CBG\F GI[CGQ [R\K TN VTKNG\F GTN \IGPK BIZKG\F, MGNN FSCZ TN \VYKEKF CKQ K\Z FPJNG\ [CIGY, STKU 5)C( NIGY PIKKC MN Z[G\ XKCGZK\ NVZSO EKQ

VZSGO KHGO [N PKET


NKB\ DGNQ

91
RK\Q NVZSPG PKKE. 63 FTKMGC YKKO NPZG\ FTGCEF [-%07 PFPKET P\YCN CVGZPJ BNYJZGRK, GNVIG\ PCIKRF JMRK\, FSGE FPSIZK. ET\ CFINJF BO NPSGZ B\ FPKET FPNB CTYCG\ CY[\ IGV[ PKET SVXKVK\, NBIZ CEKY\ FPNB, DO TN SGEG\ PSIZKKO, GF[RK, INYK, FI[GU N[KPG[ FXKCGZ MGNG. N-APE K[ [KYGN 53 FPVTNKO PDK[KO [RK SGDKO [N EG"IG\: BIE N[KPG[ VRKPK [N F-APE, FMGNN B\ FPKET MKPK\. B[Z IGYY C[R\ 6891 CTYCG\ BSGQ CFGEG, [CG RFZDG [R\KKO YGEO NMQ 0052 BK[ C\BGRF 43
)3991/ppuS( 10011 C.S.U 24 tcA wonK ot thgiR ytinummoC dna gninnalP ycnegremE 8403 .tatS 011 ,132-401 .oN waL cilbuP yB dednemA sA ,255 } .C.S.U 5 tcA noitamrofnI fo modeerF ehT

33

PSIZKKO.53 RXKKQ MK P[L FHPQ PKGO YCN\ FPKET GTE VZSGPG { M[R\KKO.63 BGMV\ B\ FIGYKO MZBGK. TO HB\, F-ARCPE PBV[Z DO FDRF PSGKP\ TN SGEG\ F-IRT PBV[Z NTYGC BIZK TPKEF C\RBK F-ARCPE GNGGEB MK F-APE BMQ CF\BPF(. NP[ZE NBKMG\ FSCKCF )ycnegA noitcetorP latnemnorivnE )NFNQ IRT G-APE, CBGVQ PPGI[C NPSE R\GRKO )yrotnevnI esaeleR cixoT( [N FPYCKNF FBPZKYRK\ [R\K TN VNKJG\ [N IGPZKO ZTKNKO NBGGKZ PTN ZPF PSGKP\ GTGE. FPKET PGTCZ [PTN NPKRKPGO PSGKO, Z[KP\ PNBK IGPZKO PSGMRKO PTN NMPG\ PSGKP\, EKGGI R\GRKO [GRKO, NZCG\ VNKJG\ IKZGO [N IGPZ [FGDEZ PSGMQ GRPXB CMPG\ FIKZGO GHMG\ FYFKNF NET\ )NFNQ ARCPE(.43 FIGY EGZ[ PPVTNKO NEGGI FIGY FPZMHK FPIKKC VZSGO PKET SCKC\K NXKCGZ CBZXG\ FCZK\ FGB IGY \MRGQ P[BCKO CN\K SCKZF. CF [XVGK NF\BZL, TNGNF NFK\YN CSKZGC PXE FZ[G\ CRKPGY [N F[YT\ TN VK EKQ GME'. CY[F NB PPGYE\ [N IGPZ ZC, VZJ NTNG\F FDCGFF GNHPQ FJKVGN CYG[K NET\ PF NCY[, FKMQ YKKP\ CTKF, BKHF PVTN IGZD PFVNKJG\ FPG\ZG\ NG FK\Z, P[GO [CY[\ IGV[ PKET XZKMF NFKG\ PPGYE\. VTPKO ZCG\ R\YNKO VGRKO PDPF HG RKMZ\ CTKYZ CRGDT NPKET SCKC\K. VZSGO KHGO [N PKET SCKC\K I[GC, CKQ T\KE NFKG\ RG[B NCY[F RGSV\.33 CBKREYS GNMNGN PKET [F\YCN CCY[\ IGV[ PKET, B[Z FZ[G\ SCGZF MK FGB
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

02
14 noitullop detargetni gninrecnoc 6991 rebmetpeS 42 fo /CE /16/69 evitceriD licnuoC 04 ZBF FTZG\ 9 G-31 NTKN. FBKRJZSKO FNBGPKKO, FMNNKKO GFBK[KKO [CFDRF TN SGEKG\ PKET. C-10.01.21 FGXKB F\GCT FMNNK tforchsA nhoJ PSPL FYGZB NCEKYF PNBF GPYKVF [N NFMKQ GNCXT \MRK\ NRK\GI SKMGRKO, GINYKO PSGKPKO PF\MRK\ VGZSPG NXKCGZ. RGSU TN ML, F-APE FSKZ PKET [VGZSO CPSDZ\ IGY FBGGKZ FRYK FBPZKYRK; FIGY IKKC PVTNKO 93 R\GRKO FGSZG PB\ZK FBKRJZRJ [N P[ZE F\ICGZF, P[ZE FBRZDKF GFP[ZE NVKYGI DZTKRK. 83 06 ,sserP ytisrevinU drofxO ,troper hcraeser ycilop knab dlrow A ,yrtsudnI gnineerG
943 933 .J .pmyS .L .dliW 9 lortnoc dna noitneverp

?wonk ot thgiR sv ytiruceS etiS ytilicaF lacimehC :waL latnemnorivnE dna msirorreT
,legeiS .A .J

73 :msirorreT ot gnidnopseR :sehcnerT latnemnorivnE eht ni msirorreT gnitabmoC

SCKC\KKO.14 STKU 51 NEKZYJKCF PIKKC B\ FRXKCG\ FBKZGVK\ NVZSO PKET MPG MQ, C[R\ 6991 F\YCNF FEKZYJKCF FTGSY\ CPRKTF GCYZF [N HKFGPKO SCKC\K\ GFTZM\ SKMGRKO FY[GZKO NBNPRJKO SCKC\KKO. IGPZKO [IGCF NFVKW CBGVQ VTKN, NZCG\ EKGGIKO TN PXC FSCKCF, PIYZK F[VTF NFKG\ RDK[ NXKCGZ CBPXTG\ PBDZK PKET BNYJZGRKKO. FSTKU MGNN Z[KPF [N STKU 7 NBPRF PIKKC B\ FPEKRG\ FICZG\ CBPRF NFCJKI MK PKET SCKC\K KFVGL BKZGVF. CKRGBZ 3002 RI\PF FEKZYJKCF CECZ DK[F XKCGZK\ NPKET SCKC\K.04 FPDPF [N FDCZ\ F[YKVG\ CBPXTG\ VZSGO KHGO [N PKET NB VSIF DO TN F[VT\F FPNBF TN VZSGO PKET CMNN GTN PKET SCKC\K CVZJ. ZGI BIZ\ CPP[N FBPZKYRK CY[Z NFVX\ PKET,93 GTEKKQ NB CZGZ PF \FKF GCMN HB\, K[ NSKKD PTJ B\ FBPGZ NTKN, FKG\ [PBH BKZGTK 11 CSVJPCZ PR[C\ ZPG\ HKFGO DZPG NFGZEF RKMZ\ CZPG\ FHKFGO [N PVTNKO.83 ZPG\ HKFGO [N PVTNKO [GRKO, GCPYZKO PSGKPKO FGETF TN VZSGO T\KEK [N F[VTF PP[K\ TN PIKZK FPRKG\ [N F\T[KG\ F[GRG\. MPG MQ, VZSGO PKET TN P\V\IG\, [CFQ SJREZJKO RPGMKO [N BMKVF, VZSGO PKET SCKC\K NXKCGZ F[VKT CKKXGZO.73 CFY[Z HF RXKKQ, [PIYZ [N FCRY FTGNPK FGMKI MK DO CPEKRG\ FVNKJG\ [N FIGPZKO FMKPKKO FMNGNKO C-ARCPE, NPZG\ TNKKF [N %82 MK CPFNL [PGRF F[RKO FZB[GRG\ PBH FGYO, FKK\F KZKEF [N %34 CMPG\ GBGNO, N-IRT FKK\F F[VTF RKMZ\ CKG\Z TN PXC FSCKCF. PIYZ SJJKSJK YCT
NKB\ DGNQ

12
64 tni.ue.cec.repe.www 54 ZPG\ FSU FREZ[G\ NEKGGI PVGZJG\ CRSVI A3 NFINJF. C[RF FYGEP\. \GXBG\ FEKGGIKO FYGEPKO, FPEKRG\ P\CY[G\ NFKTZL NEKGGI CSGU MN [RF TN PXC FVNKJG\ [R\ 3002. FEKGGI F[RK, NDCK [R\ 4002, FKF XZKL NFK[NI CKGRK 6002. FIN P[R\ 8002, TN VK 44 [R\ FEKGGI FZB[GRF FKK\F 1002, GFPEKRG\ FKG PIGKCG\ NFTCKZ B\ FPKET NDCKF TE NKGRK 34 CE/974/0002 noisiceD 24 FPEKRG\ FICZG\ FQ 51 PEKRG\ FBKIGE FBKZGVK GMQ RGZGGDKF GFGRDZKF.

FK[ZBNK\. CIKR\ VTKNG\O [N [RK DGZPKO BNF KMGNF NFBKZ B\ \FNKL YNKJ\ FIGY CICZF FP[VJ PPNBKO VGRYXKF BIZ\ { CKYGZ\ TN IGYKG\ FVTGNG\ [N FZ[GKG\. PKET; F[NK[K\ { FVY\ EG"IG\ [R\KKO TN BGEG\ VTKNG\ FZ[GKG\. NTGP\Q, C\K NBV[Z CKXGT [N FGZBG\ FIGY; F[RKKF { P\Q PTRF NVRKG\ PFXKCGZ NPSKZ\ VGRYXKG\ CY[Z NIGY: FZB[GRF { FYP\ PTZL VZSGRNK GPYXGTK [\VYKEG FZ[GKG\ PTGZCG\ K[KZG\ CCKXGT FIGY. RHMGZ MK MN Z[G\ XKCGZK\ PPNB\ [NG[ PV\I TN VK IGY IGV[ FPKET PBH MRKS\G N\GYU: Z[GKG\ F[NJGQ GC\K FP[VJ. FFTZG\ [NFNQ KTSYG CTKYZ CF[GGBF CKQ VTKNG\O [N [RK DGZPKO CTNK \VYKEK

VTKNG\ FZ[GKG\ TN VK FIGY GVTKNG\O [N C\K FP[VJ

FRGDT NF[VT\O TN CZKBG\ FBEO GFSCKCF.64 \KBGZK TN FIGPZKO, F[KPG[KO [RT[KO CFO, DGZPK FVNKJF FTKYZKKO, GMQ PKET PEGGI TN VNKJG\ NSCKCF [N IPK[KO PHFPKO PTN SU PSGKO,54 PSVY PKET F-REPE PZMH PKET TN VNKJG\ NSCKCF [N T[Z\ BNVKO P\YRK \T[KKF. FB\Z )NFNQ REPE(. FBKRJZRJ.44 CF\BO NFINJF HG FGYO F-retsigeR noissimE noitulloP naeporuE FEKGGIKO FREZ[KO CBPXTKO BNYJZGRKKO, GTN FRXKCG\ NVZSO B\ FPKET CZ[\ ''noisiceD REPE``. STKU 4 NFINJF HG PIKKC B\ FPEKRG\ FICZG\ NFTCKZ B\ 34 TN CSKS FSTKU FBPGZ, F\YCNF C[R\ 0002 FINJF [N FRXKCG\ FBKZGVK\ { TN VNKJG\ [N PHFPKO NSCKCF, TN CSKS PKET [F\YCN PFPEKRG\ FICZG\.24
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

22
F\GXBG\ [F\YCNG K[ MEK N\BZ \PGRF MNNK\. REDK[, [FKG\ GBKQ PEGCZ CPIYZ PETK PYKU, ZBGK NFKHFZ PPSYRG\ RIZXG\, GTO HB\, CRK\GI PFP[ZEKO PEGCZ CMPG\ NB PCGJN\ [N PKET, PF [KGXZ YG[K CTKCGE FIGPZ GCFTCZ\G. FVTN\G [N FIGY CZ[GKG\ KTGEEG B\ FTCZ\ FPKET CPFKZG\. TO HB\, BV[Z [CINY FPPGRF TN IGV[ FPKET; [KTZRG [TRKKQ HF GMQ FTGCEF [FPKET F\CY[ CTCGZ PIYZ TN FPKET TXPQ { FGB RG[B [BKRG CTKK\K, NMBGZF, GPPKNB YKKP\ IGCF NVZSO INY PPRG CEG"I XKCGZKG\ BIZG\ RGFDG\ BIZ\ G[FPSYRG\ NDCKFQ KFKG BIZG\. RG[B FCY[F { CY[G\ IGV[ 15 PVB\ PDCNG\ FPIYZ RCEYG Z[GKG\ XKCGZKG\ ZY CZPF [N P[ZEK PP[NF. BV[Z [Z[GKG\ F[GRG\. CT\KE KFKF PTRKKQ NCXT PIYZ RGSU, [KCEGY BO YKKPKO FCENKO CYNKJ\ FIGY CKQ FZ[GKG\ CKG\Z. VRKKF RGSV\, NK\Z FZ[GKG\ FXKCGZKG\ TN VK FIGY, IGZD\ PPSDZ\ TCGEF PXGPXP\ HG. FVRKG\ R[NIG NP[ZEK FPP[NF, CFRIF [BNG MCZ FSVKYG NYNGJ B\ FIGY CXGZF FJGCF RGSI FVRKG\ FKF BIKE. ZBF RSVI B. NPTQ FRGIG\, P[ZE PCYZ FPEKRF PGDEZ MP[ZE PP[N\K. 30.1.61 05 94 84 74

F\[GCG\ PZGMHG\ CJCNF [NFNQ. NI\L FVTKNG\ CP[ZEK FPP[NF CY[Z NIGY GPTKEG\ TN KISO BNKG.15 F\[GCG\ [N MN P[ZEK FPP[NF [VRKRG BNKFO CPFNL FPIYZ PSVYG\ EGDPF FP[ZEKO F\CY[G NSVY DO VKZGJ SVXKVK [N CY[G\ [TSYG CBKMG\ FSCKCF. MN CY[F GB\ BGVQ FJKVGN CF, NZCG\ YCN\F BG EIKK\F GFRKPGYKO NSKZGC. FCY[G\ [F\YCNG PMGI FIGY C[RKO 9991{3002, N\BZ B\ FRG[B FSVXKVK [N NFVTN\ FIGY, CFED[ TN FFKCJ FSCKC\K.05 FO F\CY[G N\\ VKZGJ [N MN STKU 7)B(1 NIGY. CVRKG\94 F\CY[G FP[ZEKO NPSGZ PKET CRG[BKO FY[GZKO CBPXT KRGBZ 3002,74 RTZMG VRKG\ CPSDZ\ TCGEF HG N-22 P[ZEK PP[NF84 TN VK
NKB\ DGNQ

FIGY CZ[G\ FPCXT\

32

35 P[ZE PCYZ FPEKRF RMNN CPIYZ { BU [BKRG P[ZE PP[N\K { C[N KKIGEG MDGU PCYZ. 25 CP[ZEKO [CKY[G BDZ\ CY[F, FHPQ FGB PSVZ FKPKO NBIZ \[NGO FBDZF.

P[ZE ZB[ FPP[NF {


+ +

{ {

NB R\YCN MN PKET. FBDZF. FPM\C NB RTRF. R[NI PM\C \HMGZ\ NBIZ \[NGO

P[ZE FIYNBG\

P[ZE PCYZ FPEKRF35


+ +

RGSV\ CSL 102 ["I. CCY[F. BIZ ML F\CY[F BDZF GZY NBIZ [[GNPF, F\IKN FJKVGN F\YCN PM\C N\[NGO BDZ\ CY[F JZO FS\KKPF. CB\Z FBKRJZRJ. FMR\G [N EG"I 2002 FVRKKF NEG"I FPPGRF N[R\ 1002

P[ZE F\KKZG\
+

FPPGRF TN IGY IGV[ FPKET, MREZ[. NBSJZJDKF GPEKRKG\ GNB TN KEK RTR\F TN KEK SPRM"N CMKZ YCN\O KIN FJKVGN CCY[F. FCY[F JGVS CY[F. RBPZ MK ZY NBIZ PM\C FPCY[ \[NGO BDZF GPKNGK IGE[ NBIZ [NKI\ FPM\C, F\YCN NB F\YCN GFPKET BDZF [GNPF FTZG\

FP[ZE FPP[N\K

54 KPKO25 C\GL YCN\ FPKET

P-54 KPKO BDZF NBIZ KG\Z SKC\ FSKZGC N\[NGO YCN\ FPKET BO FCY[F REI\F { FK\F CY[F

\[GCG\ P[ZEK FPP[NF

IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

P[ZE F\Y[GZ\

NFVY\ FPKET CN\K SCKZF FYXB\ P[BCKO

P[ZE FP[VJKO

\DGCF DO NCY[F F[RKKF. FCY[F R[NIF C[RK\. NB FDKTF MN

P[ZE FIKRGL
+ +

[TEKKQ P\YKKO CKZGZ CTRKKQ. 03 FKPKO C-03 KPKO RGSVKO, CRKPGY NBIZ YCN\ F\[NGO, FGBZMF \YGV\ VRKKF NVRK F\IN\ JKVGN CCY[F. FPCY[ \[NGO BDZF GPKNGK JGVS NBIZ MPF KPKO F\YCN PM\C

P[ZE FVRKO

CFGZBG\ FIGY GPTCZ NREZ[ TCGE\ PIYZ PTN FCY[F PIKKC\ {

NFDKT NP[ZEKO GNTKKQ CCY[G\. CFGZBG\ FIGY. XGKQ MK K[ BV[ZG\ TCGE\ PIYZ PTN GPTCZ NREZ[ F\YCNF \[GCF [FCY[F PIKKC\ VRKKF RGSV\ FGD[F CBPXT SVJPCZ.

GFSVGZJ P[ZE FPET, F\ZCG\


+

{
+ +

\VYKE FPPGRF. [P\BZKL HF PPNB\ FP[KCF B\ [F\YCNG FIN P=1002.8, CRKPGY FCY[F RTR\F CPNGBF CRGDT NCY[G\ GBDZ\ JKVGN CSL 472 ["I. REZ[F BDZ\ CY[F CSL 57 ["I

P[ZE FTCGEF GFZGGIF

P[ZE FIGW INYK


+

F\YCNF \DGCF RGSV\. FCY[F FGTCZF NJKVGN FPPGRF. NB [NG[F IGE[KO NBIZ PMQ FGEKTG MK FGEKTG CJNVGQ MK BKQ NFO PPGRF. C[RK\. NB FKK\F \DGCF RGSV\. \DGCF MNNK\ CNCE. FCY[F R[NIF

P[ZE FCKRGK GF[KMGQ 54 KPKO C\GL YCN\ FPKET

42

NKB\ DGNQ
FTZG\

FP[ZE FPP[N\K

P-54 KPKO BDZF NBIZ KG\Z SKC\ FSKZGC N\[NGO YCN\ FPKET BO FCY[F REI\F { FK\F CY[F

NB F\YCN GFPKET BDZF [GNPF

52

P[ZE FBGXZ INYK


+

{ { { { { { { FVRKKF NEG"I FPPGRF CB\Z FBKRJZRJ. FPKET MGNG F\YCN C\GL 42 KPKO. \DGCF DO NCY[F F[RKKF. FCY[F R[NIF C[RK\. NB FKK\F MN FCY[F RTR\F CPNGBF GCVKZGJ. F\YCNF \[GCF MNNK\ GINYK\ CNCE. {
+

FCY[F FGTCZF NP[ZE NBKMG\ FSCKCF

FP[ZE NYNKJ\ TNKKF {

P[ZE FCKJIGQ

P[ZE F\[\KG\ FNBGPKG\ {


+

P[ZE FCZKBG\

FP[ZE NTRKKRK E\G\

P[ZE F\ICGZF INYK


+

FVKZGJ [F\CY[F(. )FPKET CEG"I BKRG MGNN B\ ZP\ FVRKKF NEG"I FPPGRF CB\Z FBKRJZRJ

FP[ZE NCKJIGQ VRKO INYK


+

{ {

VKZGJ. NB R\YCNF \[GCF RGSV\. MNNK\ PBGE. [NIRG CY[F NK\Z \HMGZ\ PJTPRG. F\[GCF FKK\F F\[GCF FZB[GRK\ F\YCNF NBIZ CY[G\. FRG[BKO F[MKIKO [CTRKKRO F\YCNG F\YCNF \[GCF MNNK\ CKG\Z TN

P[ZE F\T[KKF GFPSIZ

IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K


+

FP[ZE NBKMG\ FSCKCF


+

FP[ZE NBKMG\ FSCKCF CPSDZ\ FIGY. [TKYZF { FT\KZG\ [FGD[G RDE FZB[GRF F\YCNF \[GCF INYK\, RGSV\. M-9 IGE[KO NBIZ FVRKKF P[NB R\YCN FPKET, R[NIF \HMGZ\ FVYF TE SL 702 ["I. FBDZF [GNPF. N\[NGO BDZF GF\IKKCG\ NBDZ\ NBIZ FVRKKF FZB[GRF, F\YCN PM\C CTYCG\ PM\C \HMGZ\, M-5 [CGTG\

62
BDZF )[[GNPF( BL FPKET NB F\YCN. PSVZ GTE NPTNF PIGE[ PKGO [NKI\ FVRKKF. P[ZE FIYNBG\, MBPGZ, CKY[ FBDZF BG PSVZ I[CGQ CRY ZNGGRJK N\[NGO FBDZF, FDKT C\GL VZY HPQ [N KPKO NJVN CCY[F ZY NBIZ YCN\ FBDZF. FPM\C N\[NGO FBDZF [MNN JGVS N\[NGO P\GMO CKY[G DO BDZ\ JKVGN GFVYF. MN IP[\ FP[ZEKO [EZ[G BDZF FING [CT\ FP[ZEKO [SKVYG PKET PNB, BZCTF CKY[G \[NGO BDZ\ CY[F. [RKKO DO CRG[B FBDZF NB RPXBF BIKEG\ C\DGC\ FP[ZEKO F[GRKO NCY[F HFF. P\GL CIGY: P\Q \[GCF TN TXO FCY[F G[NKI\ FPKET NBIZ PMQ. )BGNO NB RKPY B\ FTKMGC MREZ[(. RXKKQ MK NB RT[\F VTGNF EG-[NCK\ MREZ[ P\GL FIPK[F )P[ZE FIKRGL( FBZKL B\ F\YGVF TN VK FVZGXEGZF FYCGTF CIGY IPK[F P[ZEKO SKVYG B\ FPKET C\GL VZY HPQ FTGNF TN 54 KPKO. P[ZE BIE [CTF P[ZEKO SKVYG B\ FPKET )MGNN PKET INYK( C\GL 54 KPKO, MREZ[ CIGY. NP[ZEKG GNTKKQ CIGPZ FZNGGRJK. ] TCGE\ PIYZ PTN GPTCZ NREZ[ CFGZBG\ FIGY. TO HB\, FP[ZE BV[Z NFDKT C[N FXGZL CFYXB\ P[BCKO CN\K SCKZF; P[ZE FVRKO JTQ MK FCY[F PIKKC\ [RK P[ZEKO SKZCG NPSGZ B\ FPKET: P[ZE F\Y[GZ\ SKZC NPSGZ B\ FPKET FP[ZE NBKMG\ FSCKCF. P[ZE FIYNBG\ NB PSZ B\ FPKET, BU [[GNPF BDZF. FP[VJKO, P[ZE FCZKBG\ GP[ZE FBGXZ. FBIZGQ FTCKZ B\ FCY[F NJKVGN IPK[F P[ZEKO NB TRG MNN NCY[G\: P[ZE FIGW, P[ZE ZB[ FPP[NF, P[ZE GP[ZE F\ICGZF. FBKRJZRJ: P[ZE FCKJIGQ )FEG"I PVGZJ GK[ CG PKET ZC PFREZ[ CIGY( GFP[ZE NBKMG\ FSCKCF. [RK P[ZEKO FVRG NEG"IG\ IGV[ FPKET CB\Z GF[KMGQ, P[ZE F\T[KKF GFPSIZ, FP[ZE NCKJIGQ VRKO, FP[ZE NYNKJ\ TNKKF F\[\KG\ FNBGPKG\. IPK[F P[ZEKO SKVYG \[GCG\ INYKG\: P[ZE FCKRGK GFSVGZJ, P[ZE FIKRGL, FP[ZE NTRKKRK E\G\, P[ZE FTCGEF GFZGGIF GP[ZE \[GCG\ PNBG\: P[ZE F\KKZG\, P[ZE PCYZ FPEKRF, P[ZE FPET, F\ZCG\ FKK\F HFF, \DGCG\ P[ZEK FPP[NF F[GRKO NB FKG BIKEG\. [CTF P[ZEKO R\RG ZGC FVRKG\ NP[ZEK FPP[NF HMG N\DGCF GNJKVGN. GBGNO, BU [FVRKKF NMGNO

RK\GI \[GCG\ P[ZEK FPP[NF


NKB\ DGNQ

72
TNKG N\IGO B\ FPKET FPCGY[ MEK [NB KFKF ZIC PEK GNB KIKKC FYXB\ FY[GZKO NPKET SCKC\K, TNKG NFP\KQ N\DGC\G [N XE [NK[K NCY[\ FPKET. IGCF TE NSKGO VZYK FHPQ FRK\RKO NZ[G\ N[YGN B\ FCY[F. VTPKO ZCG\, CTRKKRKO CSEZ\ IGCG\ GEZK[G\ CT\ FVRKKF NYCN PKET; TNKG NVRG\ CCY[F CM\C GNFP\KQ F\SMGN [PCJBKO RXKDK FXKCGZ CY[Z NIGY. FIGY PIKKC B\ PCY[ FPKET NTPGE [R[NIG BNKFQ, CTGE [PGRF P[ZEKO NB SKVYG PKET. \GXBF HG KMGNF NFSCKZ B\ MVK [\GBZ NTKN, BZCTF T[Z P[ZEKO SKVYG \[GCG\ )NB MGNQ PNBG\( NCY[G\ NVTPKO BU NNB \[NGO BDZF. FCY[F [FGVR\F BNKFO CPSDZ\ TCGEF HG, CTGE BIZKO SKVYG B\ FPKET, CSTKVKO 8{9 NIGY. P[ZEKO PTJKO T[G [KPG[ CSKKDKO BNF MEK NEIG\ B\ IGY IGV[ FPKET PBV[Z NZ[G\ NSZC NFKTRG\ NCY[F CRKPGYKO FPVGZJKO ISZGRG\KF CGNJKO. PTJG\, K\ZGRF [N PTZM\ CKGZGYZJK\ BKRG KMGN NCGB NKEK CKJGK GEGGYB CY[G\, PMKGGQ [FPTZM\ FPJVN\ KGXZ\ RGFNK TCGEF YCGTKO; MB[Z K[ CY[G\ PTJG\ NYCN\ PKET. CKGZGYZJKHXKF KMGNF NKTN B\ FJKVGN CFKYU RZIC [N CY[G\ ZCG\ KISK\ CMN [RF, GBKNG CP[ZEKO BIZKO P\YCNG\ ZY CY[G\ BIKEG\ CFKYU FVRKG\ NP[ZEKO F[GRKO. CINY YJQ PFP[ZEKO PJGVNG\ CKGZGYZJKKO BIKEKO FRGDTKO NIGY CMN P[ZEK FPP[NF. ZBGK NXKKQ [BKQ FG[NO, GPVRKG\ NP[ZEK FPP[NF F[GRKO TGNF [TEKKQ NB FGRFDG SJREZJKO TKCGE FCY[G\ NYCN\ PKET PFZ[GKG\ G[N \DGC\Q NCY[G\. \FNKL HF JZO PF\[GCG\ NVRKG\ BNG BV[Z NFSKY MK FIGY FCKB N"CKGZGYZJKHXKF" [N

NDCK FIGY FTZG\ TN \DGC\ P[ZEK FPP[NF MYCGXF GTN FP[PTG\

NB RPSZ(. CFP[L RBPZ MK FCY[F FGTCZF NJKVGNG [N FPPGRF )FCY[F NB JGVNF GFPKET [GRG\. \[GCF JNVGRK\ ZB[GRK\ DZSF MK BKQ PPGRF. C\[GCF CM\C [F\YCNF NBSJZJDKF GPEKRKG\ GNB FPPGRF TN IGV[ FPKET. CP[ZE FIGW F\YCNG \[GCG\ CY[Z NPPGRF TN IGV[ FPKET, CP[ZE F\KKZG\ TRF NCY[F SPRM"N CMKZ
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

82
NTPGE CVZGXEGZF FYCGTF CIGY. CTYCG\ VRKKF JNVGRK\, GBKNG FKGO, VTPKO ZCG\ PGVRF PCY[ FPKET NPPGRF TN FIGY GREZ[ CYZC TGCEK FZ[GKG\. NVRK IYKY\ FIGY, TGCEK Z[GKG\ [EDNG C[YKVG\ FKG PTCKZKO PKET 45 K[ FJGTRKO MK FIGY BU VDT CHPKRG\ FPKET. ETF HG R[PTF NB BI\ CYZC BZDGRKO KZGYKO GBU

C C Y [G \ . FGSJNKO [N "TPKDGZ" FPKGTEKO NTGNKO Y[K[KO. NB RPSZ PKET TN BGVQ FJKVGN CPSDZ\ FIGY, [NG[-BZCT VRKG\ FRGDTG\ NBRJRG\ SNGNZKG\ [FG\YRG TN DDG\ FP[ZE NYNKJ\ TNKKF. C\[GC\ FP[ZE RPSZ MK C[RKO FBIZGRG\ F\YCNG, [NB T[ZKO G[NG[ VRKG\ [N IGV[ PKET. NXGZMK CKYGZ\(. RXKKQ MK CP[L [NG[ F[RKO [RCEYG F\YCNG CP[ZE CSF"M )FPDEKZ B\ PCYZ FPEKRF Z[G\ XKCGZK\, NPTJ CRGDT NPKET [F\YCN CP[ZE BNYJZGPDRJK\ CN\K PKKRR\ CXF"N. FCY[F REI\F TN VK STKU 2)4( NIGY P[ZE PCYZ FPEKRF. C[R\ 2002 F\YCNF VRKKF CRGDT NSKMGRK YZKRF TN JKVGN CVRKG\ CRG[BKO SCKC\KKO, MENYPQ: P\GL BZCTF T[Z P[ZEKO [TRG NVRKKF )\[GCF PNBF BG INYK\(, IPK[F EKGGIG

KK[GO FIGY CZ[GKG\ CTRKKRKO SCKC\KKO

BIKEG\, [N RGFN GPFG\. CBKJKG\ CYZC FZ[GKG\, GK[ NFRKI [KKEZ[G TGE MPF [RKO TE [KGRFDG CFQ RGZPG\ NXKCGZ. \FNKL [KRGK FRGZPG\ GYNKJ\ FDK[F FCSKSK\ [CKSGE FIGY P\ZI[ CCY[G\. RZBF MK INY PFZ[GKG\ JZO F[\IZZG PPRFDQ NMSG\ PKET GNB NDNG\G K[ TEG\ PFG\K\ NFKTEZ DK[F BIKEF BXN FZ[GKG\ F[GRG\ CRGZPG\ FJKVGN FPXEKY B\ FIGCG\ FIE[G\ FING\ TN FVGRKO.45 NNCO [N BNF FJGTRKO [FIGY NB FCKB, CVGTN, N[KRGK FPXC FYGEO { [KRGK CEZK[G\ FIGY, GCMPIXK\ PFPYZKO NB \\YCN \[GCF PNBF. BV[Z BVGB NFCKQ FCY[G\, BHK CM[NK[ PQ FPYZKO NB \\YCN \[GCF NCY[F BU [FVGRF TPE RKMZKO. BO FVRKKF CPYZF ERQ P[P[\ EGDPF PKKXD\ NJKVGN FZ[GKG\ CMNN P[BCKO CN\K SCKZF. CPYZKO ZCKO TNKG N[NO BDZF GEPK JKVGN CSMGPKO
NKB\ DGNQ

92
55 STKU 9)C()2( NIGY.

FSKCF NSKZGC FINYK { VDKTF CVZJKG\. BI\, [RTR\F INYK\ C[R\ 2002. FCY[F RDTF NCEKYG\ ZT[ [CGXTG CPVTN. PVZJKO ZY B\ FCY[G\ [NB RTRG CPNGBQ. CRGDT NBKMG\ FSCKCF RPXBF CY[F FBKRJZRJ. CB\Z RK\Q NPXGB B\ FEG"IG\ N[RKO 2002 G-3002 CNCE. FEG"IG\ CY[Z NP[ZE F\T[KKF GFPSIZ, SYZRG B\ EG"IG\ FP[ZE FPVGZSPKO CB\Z NVGRF FGTCZF CBPXTG\ XF"N. [PKZF TN BKMG\ FSCKCF CPTZM\ FCKJIGQ. FVRKKF F\YCNF CXF"N GF\[GCF CKJIGRK. FVRKKF RTR\F ZY CINYF. FVRKKF F[RKKF RT[\F TN KEK BHZI, CTRKKQ RT[\F CBPXTG\ TG"E FPKKXD BDGEF, CRGDT NFKCJKO [N BKMG\ FSCKCF CPVTN P[ZE FCKJIGQ. C[R\ 1002 F\YCNG [\K VRKG\ CRG[BKO SCKC\KKO. VRKKF BI\ CENY. FVGRF FGVRF NRXKCG\ FPKO. F( CY[F NYCN\ PKET TN HKFGO PK \FGO GPYGZG\ FPKO [N K[ZBN [PYGZG [FPKET PSGGD. \GXBG\ EKDGO FPKO RPSZG. FIGU" G\GXBG\ EKDGO PKO CCBZG\ CTKQ MZPN. FPSPL NB RPSZ CRKPGY E( CY[F NYCN\ PSPL TN "\MRGQ Z[\ RKJGZ PK \FGO PVRK ENKVG\ ENY CBYGGKVZ GCY[F NYCN\ EG"IG\ [N FPMGQ FDKBGNGDK. FVGRF FGVRF NPMGQ FDKBGNGDK. D( CY[F NYCN\ PKET TN RKJGZ MKPK CPYGZG\ FPKO NBK\GZ HKFGO SVXKVK CRKPGY [FIGPZ BKRG RPXB CP[ZE. C( CY[F FRGDT\ NYKEGI PKO CBYGGKVZ FIGU. FVGRF FGVRF NRXKCG\ FPKO, FPBV[Z VJGZ.55 CEG"I VRKPK [JZO BGPW, GC[NC [N EKGRKO VRKPKKO GDKCG[ PEKRKG\ { [NC B( CY[F NYCN\ EG"I TN \IRF "VIPK\" RGSV\. FVRKKF REI\F CRKPGY [PEGCZ CP[ZE C[RKO FZNGGRJKG\ NPIYZ, IP[ TSYG CRG[BKO SCKC\KKO: P[ZE F\[\KG\ FNBGPKG\. P\GL T[ZKO GBZCT CY[G\ [N IGV[ PKET [F\YCNG
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

03
75 9991 )41(, 0002 )06(, 1002 )99(, 2002 )001(, 3002 )031(, CPIXK\ 4002 )85(. )005,9(, 3002 )005,9(. 65 CB\Z FP[ZE BV[Z NPXGB R\GRKO TN PSVZ VRKG\ FXKCGZ C[RKO FBIZGRG\: 1002 )007,8(, 2002

CPSVZ FVRKG\ PJTO DGVKO KZGYKO. TGZMK FEKQ FO DGZPKO VTKNKO C[EF HF MN PDPF MNNK\ [N TNKKF CPSVZ FBHZIKO FP[\P[KO CIGY GKZKEF KISK\ FP[ZE PTKEKO TN PDPF [N F\KKTNG\. CRGDT NHFG\ FVGRKO P\GYU FIGY, RKMZ\ BGCIQ RKPGY PZMHK [CDKRG REIG FCY[G\. CY[Z NPGTE FPTRF NVRKG\, EG"IG\ KG\Z CY[G\ C[KTGZ PGCFY. ML DO CRGDT NRKPGY [CCSKS FSKZGC NPSGZ PKET: NB NRG[BKO FSCKC\KKO FPCGY[KO, NB RPXBG RG[BKO SCKC\KKO [CTRKKRO PGD[G\ MK PSVZ FVRKG\ NVK IGY IGV[ FPKET FPGD[G\ NP[ZE TGNF CF\PEF.75 CY[Z VRKG\ FXKCGZ65 )INYQ CY[G\ NYCN\ PKET CRG[BKO [GRKO(. TO HB\, BV[Z NZBG\ PSYKZ\ FR\GRKO TGNF MK [KTGZ FVRKG\ TN VK FIGY [GNK CKG\Z )M-%1.0( P\GL MNN CKK[GO FIGY. KK[GO FIGY C[RF HG, RSYZ EG"I VRKG\ FXKCGZ N[RF HG, [VZY YXZ CG TGSY GMQ EG"I IXK-[R\K N[R\ 4002. CRGDT N[R\ 3002, FKG\ GNB VGZSO CB\Z EG"I TN FBKRJZRJ [N FP[ZE. CPSDZ\ FPIYZ RSYZG EG"IG\ FPPGRF N[RKO 9991{2002 CRG[B, RSYZG EG"IG\ KK[GO FIGY CP[ZE NBKMG\ FSCKCF FPVGZSPKO CB\Z C[RKO BNG RDE FPPGRF TN IGV[ FPKET CP[ZE. NRGMI FPKET FPXGPXO [F\YCN INYK\ BG [REIG C[RKO 9991{3002 GVKZJ IP[ \CKTG\ [N IGV[ PKET [FGD[G FP[ZE NBKMG\ FSCKCF R\Q \[GCF MNNK\ CKG\Z TN MPF PFCY[G\ [RTRG, [RTRG HG. TO HB\, NB FGD[G T\KZG\ MRDE FSKZGCKO. MK IGSZ FVRPF [N TYZGRG\ FIGY GFIGCG\ PMGIG FGB [TPE CCSKSF [N F\RFNG\ PTJ PBGE VRKG\ [N IGV[ PKET, NB SCKZ [TGPS TCGEF FKF SKC\ FFVRKF; REPF KIKEG\ SPL [N FP[ZE GTN MQ INF TNKG IGC\ PTRF DO CTRKKRKFQ. MKGGQ [R\YCNG FPKO GNPMGQ FDKBGNGDK. FVRKF HG PTGZZ\ \FKKF, NRGMI FTGCEF [KIKEG\ BNF FQ FSCKCF RTR\F ZY BI\, GBU FKB RTR\F ZY CINYF. [NG[ VRKG\ FGVRG NRXKCG\ [RCEYG F\YCNG ZY T[ZKO GBZCT VRKG\. P\GL IP[ VRKG\ FRGDTG\ NBKMG\ CGNJ\ CTKYZ CBGVQ JKVGNG [N P[ZE F\[\KG\ FNBGPKG\. CP[L IP[ F[RKO PFBPGZ NTKN TGNF \PGRF [N PSKZF INYK\ CNCE [N FPKET FSCKC\K. \GVTF HG
NKB\ DGNQ

13
IGV[ FPKET FBPZKYRK. 85 C\K FP[VJ CBZXG\ FCZK\, NP[N, PKK[PKO C[RKO FBIZGRG\ YG VZ[RK [PZRK CY[Z NIGY

VGRYXKGRNK\". TN MQ FGINJ [PVTN FVKS RMNN CDEZ FIGY. NXGZMK IGY IGV[ TN KEG BKRG IKGRK, K[ CG SPPRKO XKCGZKKO PGCFYKO; PCIQ HF PMGRF "IKGRKG\ FYZKJZKGRKO [N DGU XKCGZK: FGB PXKD B\ TXPG MDGU XKCGZK, GBU [F[KZG\ [RK\Q CSTKU 2 NIGY. NRGMI BGVKG FXKCGZK [N PVTN FVKS, RYCT MK FGB TGRF TN FVKS FGB "Z[G\ XKCGZK\" TN VK FDEZ\F CIGY, BU [BKRG RMNN CDGVKO FPVGZJKO PGDEZG\ C\YGVG\ PGDEZG\. CK\ FP[VJ FKF XZKL NFMZKT C[BNF BO PVTN R' PVTN FVKS, CKY[ FTG\Z NYCN PKET TN MZJKSK NGJG [FGRVYG C\IRG\ NGJG TN VK FIGY. DK[\ CK\ FP[VJ FKK\F DK[F PZIKCF. CT\"P )\"B( 20/0931, DGZQ NYCN PKET PFZ[GKG\. MPF VSYK EKQ ERG C[BNF BKNG DGVKO KKI[CG Z[G\ XKCGZK\ FFRIF [CCSKS VSYK FEKQ FKB, MBPGZ CSTKU 1 NIGY, [NMN BHZI BG \G[C FHMG\ PXGZVKO CRSVI C NPBPZ )TP' 54(. FIGY, INYO PC\K FP[VJ NTRKKRKO PKRFNKKO GINYO PCK\ FP[VJ FTNKGQ, GCPDPG\ FTGNG\ PFO. SKMGO [N K\Z VSYK FEKQ FPZMHKKO [RK\RG PBH XB\ REPF [HG BKRRF FPDPF FMNNK\. RTSGY NFNQ CINY YJQ CNCE PVSYK FEKQ CFZCF.85 RXKKQ MK NBIZGRF R\Q CK\ FP[VJ FTNKGQ MPF VSYK EKQ PXPXPKO, BGNO FBV[ZK\, GFKF BV[Z NVZ[ B\ FKYU FDKNGK FREZ[ TN VK FIGY VKZG[ PXGPXO FBHZI TN KEK DKNGK PKET F[PGZ BXN FZ[GKG\. DK[F VZ[RK\ HG BKRF FKIKEF FZGBF CIGY BPXTK NFDCKZ B\ [YKVG\ VTGNG\ F[NJGQ GNFTXKO B\ MGIG [N CPKET [CKEK FZ[GKG\ PKET F[KKL NXKCGZ. BV[Z NHFG\ CVSKYF YG MNNK [FG\GGF CFNMG\ [YEPG NIYKY\ FIGY, MKGGQ [TN VKG, CEZL MNN, K[ NZBG\ FP\KZKO [NB NI[GU PKET. F\GXBF FKB FZICF PFG\K\ [N FMKGGQ VTN\RK\ GPZIKCF CVZ[RG\O NIGCF NI[GU PKET CVRK FVGRKO GCXPXGO FSKKDKO NTGP\ YXC YNKJ\ FIGY CYZC FZ[GKG\, C\K FP[VJ PDNKO, CEZL MNN, DK[F

SYKZ\ PDPG\ CVSKYF

P\GYU FIGY. F[RKO, GZBGK NXKKQ [DO PVTNKO FO CKQ FVGRKO FYCGTKO NYCN PKET SCKC\K
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

23
06 ZBF DO SKMGO [N T\"P )\"B( 10/9721, TG"E BNKFGE KTZK R' ZB[ TKZKK\ \"B-KVG, CRSVI "C". [Z FCZKBG\ GBI', [O REGRF F[BNF BO \BDKEK CZKBG\ FO CCIKR\ Z[G\ XKCGZK\. 95 CK\ FP[VJ IHZ TN TKYZGQ HF CVSY EKQ RGSU, T\"P )\"B( 20/9411, YG [KZG\K ZVGBF CT"P R'

GBGNO, K[ NXKKQ MK CK\ FP[VJ FTNKGQ YCT NBIZGRF, CTT"O 40/1517, FJMRKGQ { VGZPNK\.06 [N FZICF ZGICK\ [N \IGN\ FIGY DO TN DGVKO [BKRO "Z[G\ XKCGZK\" [FPKRFN NB [GMRT MK K[ JTO NEIG\ B\ FCY[F. CML BV[Z NHFG\ CVSKYF PDPF FPKRFN [NB NPSGZ B\ FPKET, NPZG\ F\RDEG\ FPTZTZ\, NRGMI FTGCEF FMZGL CF\Y[ZG\G V\GI NTKGRG [N FXKCGZ". CK\ FP[VJ CKYZ B\ FINJ\ FZ[G\ ZGBKO BG\G MKGET GPSMKO, MK { CMVGU NSKKDKO FYCGTKO CIGY { FPKET [FTCKZ FDGZO FTSYK NZ[G\ PMGI FIGHF. DGU TSYK FCGIZ NF\Y[Z TO F\Y[ZG\ IGHK\ CKQ Z[G\ XKCGZK\ NCKQ DGZO TSYK-VZJK GCVZJK F\[NGPKO [R\CY[ TN-KEK FP[KC FGB PKET CTN BGVK XKCGZK PGCFY. FNGB FPEGCZ C\RBK [TNKG NXKKQ B\ FSKCF NCY[\ FPKET. CK\ FP[VJ FTNKGQ YCT ["FPKET PFZ[GKG\ PKET CTN BGVK XKCGZK, DO BO BKQ NG TRKKQ BK[K CPKET GPCNK [FIKEG[ CIGY IGV[ FPKET FKF CYCKT\G, [NBHZI BG \G[C HMG\ NYCN NIGY, GFQ KMGNG\ NF\CSS TN "FGZBG\ MN EKQ". CK\ FP[VJ FTNKGQ XKKQ [JTRG\ RDE I[KV\ PKET TN KEK XE [NK[K PGDCNG\ NTKNG\ FPVGZJG\ CSTKU 9 MNMNKKO GBIZKO. CK\ FP[VJ FTNKGQ YCT [FTZMBF FZB[GRF [D\F CYCKT\F [DKNGKG [N FPKET FPCGY[ KVDT CVZJKG\F, CTKSGYF GCBKRJZSKO [NF { NCK\ FP[VJ FPIGHK, GHF VSY NJGC\G. CTZTGZ IHZF FPTZTZ\ TN JTRG\KF, FPKRFN GNET\ B\ VZJK F\[NGPKO [CGXTG CY[Z NIGHF. P[RTRF CSKZGC, FGB VRF F\MRGQ. FP[KC 1, \G[C ZB[ FTKQ, CKY[ NYCN B\ FFSMO CKQ FPTZTZ\ NCKQ K[ZBN N\MRGQ YZYT CBHGZ ZB[ FTKQ, TO BGVXKF NZMG[ B\ FYZYT NBIZ [NC SK.VK.BO. CT"P R' BPKZ NKZQ GBI', HM\F FPTZTZ\ CPMZH [N PKRFN PYZYTK FPKET FRGDT NF\Y[ZG\G TO FZ[G\. CT"B 10/6756, FICZF NKKHGO PKKSGEF [N TGE RYCT MK DGU TSYK-VZJK FP\Y[Z TO Z[G\ XKCGZK\ KFKF PIGKC NPSGZ B\ MN VGRYXKGRNK\ GNBG EGGYB IKGRKG\ YKGPK\.95 FPKET, FDEKZ CK\ FP[VJ B\ FPG[D "IKGRKG\ F[KZG\ [RK\Q" IKGRKG\
NKB\ DGNQ

33
BDGEF NYKEGO FIKRGL CK[ZBN R' FPGTXF NF[MNF DCGFF GBI'. 10/9577, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P R' P[ZE FP[VJKO GBI'; T\"P 40/984, TPG\\ [IZ { K[ZBN { P[ZE FP[VJKO; TC' 0717, E"Z XPI YKSZ GBI' R' BGRKCZSKJ\ CZ BKNQ; T"B R' TKZKK\ FZXNKF GBI'; T\"P )K-O( 20/687, noitaroproC smetsyS ataD cinortcelE R' PEKR\ CT"P R' FPPGRF TN IGV[ FPKET CP[ZE FCZKBG\ GBI'; T\"P )\"B( 20/5341, E"Z BGZCKQ SGNK 36 ZBF CRSVI C, NEGDPF, SKMGO [N VSYK FEKQ FBNF: T\"P )K-O( 10/592, FGXB\ TK\GQ "FBZW" 26 V"P \[R"I )3( 583. CRSVI C. 16 ZBF DO SKMGO [N ZT"B 99/192, E.R.E BSVY\ BCQ KZG[NKO GBI' R' PRFN PS TZL PGSU,

CT\"P )K-O( 20/717, FZC TG"E BGZK ZDC GBI' R' KE G[O, CKY[G FTG\ZKO [KGTCZ NIKKC B\ DKNGKG \DCZ { NPZG\ FBV[ZG\ [N DZKP\ RHY NZ[G\. FEKGQ KFKF DNGK. FFRIF FKB, [MMN [NXKCGZ K[ TRKKQ DEGN KG\Z CSGDKF, FRJKKF HFG\O [N FP[\\VKO CEKGQ GIGPZ\ FVDKTF C\VYGEF [N FZ[G\ { BO \GMQ DGZPKO: FI[KCG\ FXKCGZK\ [N FSGDKF FRKEGRF, FTRKKQ FBK[K [K[ NVGRF CPKET, F\[GCF N[BNF BO EKGQ VRKPK KHMF NKFRG\ PFIKSKGQ [CIGY \NGKF CMPF BV[ZK\ C\VYGEF F\YKQ [N FZ[G\ GMKG"C. HGMF NTEKVG\, DO CPYZKO [CFO PEGCZ CVDKTF CBV[ZG\ NRFN EKGQ VRKPK, CVDKTF XGZMK FZ[G\ NCKQ FTRKKQ FXKCGZK CDKNGK, RZBF MK CZGC FPYZKO F[KYGN [N DKNGK FKGO RCEYG NTGPYQ JTRG\ [FGTNG MEK NFXEKY FKPRTG\ PDKNGK PKET. CBKHGQ CKQ TN KEK FMZHF TPGPF [PEGCZ CJKGJG\ BG CEKGRKO VRKPKKO, GC\KYKO B[Z REGRG TE VSYK FEKQ FPZMHKKO [RSYZG.36 CK\ FP[VJ YCT MK NB RK\Q NZ[GKG\ NMSG\ PKET FSKKD "EKGRKO VRKPKKO" FKF HF [CDKRG CKY[G FZ[GKG\ NFKPRT PPSKZ\ PKET CZGC PXPXP\. FP\KZKO NZ[G\ NEIG\ CY[G\ NIGV[ PKET TN VK STKU 9 NIGY HMG NVZ[RG\ HMG\ )Z[G\( CKEG NISGO B\ FPKET TNKG NFGMKIF".26 K\Z TN MQ: FSKKDKO "PMBQ K\E GVKRF NYCGT MK FP\RDE NDKNGK FGB CCIKR\ 'FPGXKB PICZG' GBO SKZGCF.16 CT\"P )\"B( 99/0602, N[M\ TGF"E R' [Z FP[VJKO, RYCT MK PCIKRF [N RGFN, RYCT [Z[G\ FPCY[\ [NB NPSGZ PKET RG[B\ CRJN [N FXEY\ CIGY, FKG\ [FGB BKRG TGRF TN FFDEZG\ [N Z[G\ XKCGZK\ CSTKU 2 NIGY. PMGQ JMRGNGDK NK[ZBN RDE NKBGQ EU, MK FJMRKGQ BKRG Z[G\ XKCGZK\ MP[PTG\F
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

43
FKG\F, NET\G, MGCN\ K\Z TN FPKEF B\ [KYGNKFO [N PK [XZKL NBHQ CKQ MN NKEK FTG\Z\. GBGNO CK\ FP[VJ FTNKGQ EIF B\ PCIQ "FVDKTF FPKGIE\" C[N FREGQ NB F\YKKPG RKPGYKO [FXEKYG B\ FVTN\ FSKKDKO, GYCT [FPKET KGTCZ CYKGO VDKTF PKGIE\, \TPGE NEKGQ JTR\ FIKSKGQ. CK\ FP[VJ FMZKT [CPYZF PKGIE\ FRGCT\ PBG\G IKSGK". ZY MB[Z KTNF CKEK FZ[G\ FPKRFNK\ N[MRT [FPCIQ FIN TN BK PSKZ\ PKET CPYZKO MDGQ BNF FGB FPCIQ [N "VDKTF [N FZ[G\ [BKQ CG TRKKQ NXKCGZ GVDKTF CBKRJZS MNMNK GPSIZK(. CK\ FP[VJ YCT REI\F TN CSKS STKU 9)C( )4({)6( NIGY )FSKKDKO CECZ EKGRKO VRKPKKO, RKFGN VRKPK [GRKO NYZB\ F\KKISG\ NZVGZPF CPTZM\ FB[VGH FDZKBJZK [N FP[ZE. CY[\F FCZKBG\. CTZMBF FZB[GRF CKY[F FTG\Z\ NYCN PKEK P[ZE FCZKBG\ PSPMKO B\ FFNMF [RYCTF CT\"P )K-O( 10/443, BKDGE C\K BCG\ { B.C.B. R' P.K. P[ZE CT"B 20/5281, P.K. { P[ZE FCZKBG\ R' BKDGE C\K BCG\ { B.C.B., B[Z FVL TO HB\, I[GC NXKKQ B\ VSY FEKQ [RK\Q NBIZGRF TN KEK CK\ FP[VJ FTNKGQ, NDNG\O, KFKG CT\KE DNGKKO NTKQ FXKCGZ. ML [EKGRKO VRKPKKO ZCKO FTGSYKO CTRKKRKO XKCGZKKO, [CTCZ NB FKK\F IGCF B\ FVZGJGYGNKO, CF[PJ\ [PG\ FEGCZKO. VSKYF MDGQ CTRKKQ CGRFGVZ PXCKTF TN CVTKNG\O [N BR[K XKCGZ CPSDZ\ \VYKE XKCGZK. CPYZF HF FGINJ [K[ NPSGZ XKCGZK\ DEGNF KG\Z, FRJKKF \FKF NIKKC PSKZ\ FPKET, CKKIGE MB[Z PEGCZ YCT [K[ NPSGZ B\ FVZGJGYGNKO GYCT RGSIF [NVKF MMN [ECZ FGB CTN I[KCG\ XKCGZK\, G[FGGTEF NB \GMN N\VYE BO NB \K[PZ SGEKG\ FEKGRKO. CK\ FP[VJ FSKKD [CSTKU 9)C()4(; TGE JTRG, [PEGCZ CFINJF CTN\ P[PTG\ MSVK\ GZDK[G\ CEKGRKO VRKPKKO. FP[KCKO JTRG [PEGCZ CEKGRKO VRKPKKO PGCFYKO, [IN TNKFO FXKCGZ. NJTR\O, FP[KCKO BKRO KMGNKO NFS\\Z PBIGZK FJTRF FNYGRK\ [PEGCZ I[KCG\ XKCGZK\ GFKSJGZK\ MF DEGNF KKI\L CPS\ZKO, FZIY PTKRG FCGIR\ [N P\VYKEKF FYCGTKO CIGY [N FP[KCF 2, GCRSKCG\ BNF NB KK\MQ [TRKKQ CTN NEIG\ B\ FCY[F. FTG\ZKO JGTRKO MK FFMZF CISKEK BGPG\ FTGNO FKB BIE )NFNQ { IGY KE G[O (. GTEF [N KE G[O ERF CCY[F NFMKZ CPGTPE BL FINKJF DGU SJJGJGZK [FGYO PMGI IGY HKMZGQ F[GBF GFDCGZF, KE G[O, F\[K"D{3591 FIGPZ [TPE NVRKF GMQ FYZKJZKGRKO FPRIKO B\ TCGE\ FGGTEF. FP[KCF 1 FKB FTKYZK FPCGY[ Y[GZ NVZGJGYGNKO [N FEKGRKO [YKKPF FGGTEF NXGZL FINJ\F, NTKGRO PKET FRGDT NSKZGC NFMKZ CEKJZKL CGRFGVZ ISKE BGPG\ FTGNO. FPKET
NKB\ DGNQ

53
[N FIGY CTRKKQ HF. YCKTF PVGZ[\ [N CK\ FP[VJ FKK\F PKK\Z\ B\ FRGFD [N FRVNJKO NSCKCF NB KIGN FSKKD [N SGEG\ PSIZKKO { NPZG\ FGZBG\KG FCZGZG\ REI\F, RPRT CK\ FP[VJ PNYCGT FNMF CZGZF GIE-P[PTK\, [CPYZF [N IGPZKO DKNGK TN VK IGY IGV[ FPKET. CTRKKQ HGDNGCY, BU [F\RDEG\ FPVTN NPSKZ\ FPKET FXNKIF NCSS B\ JTR\F, [PSKZ\ FFK\Z \VDT CSGEG\ PSIZ [NF, FPGDRKO PVRK FP[VJ EIF B\ FT\KZF, GFGSKU MK JTRG\ FTG\Z\ FKG MNNKG\ GMK FKB NB NPVTN PMGI IGY PRKT\ HKFGO FKO PPYGZG\ KC[\KKO, F\[P"I{8891. CK\ NTPG\F NFDR\ FSCKCF FT\Y [N FFK\Z NFHZP\ VSGN\ G[VMKO NKO, [RK\Q FP[ZE NBKMG\ FSCKCF, CKY[F FTG\Z\ NVSGN FINJF [N FP[KCF { NPSGZ GBGNO, CT\"P )IK'( 20/885, RYRKY RFZKF C[Z HGDNGCY CT"P R' PEKR\ K[ZBN { NCTN FSGE. YCT CK\ FP[VJ MK K[ XGZL NBHQ CKQ [KYGNKO CTE DKNGKG NCKQ RHYKO VGJRXKBNKKO [BKQ NZ[G\ MN [KYGN ET\ GIKKC\ FKB NPSGZ PKET PSGD HF. NDCK K\Z FPKET BG FG[NMG NSCKCF; CRGDT NBNF, NBGZ FIZKD FYCGT CSTKU 9)C()6( NIGY, RYCT [RK SGDKO [N PKET CTN TZL PSIZK: PKET TN IGPZKO [RVNJG, R[VMG, SGNYG FKF PVTN [MQ, [RKFN FNKMKO [GRKO RDE FPVTN FMKPK. CK\ FP[VJ FCIKQ CKQ NJTR\ FP[KCKO, FIGPZ MNN SGEG\ PSIZKKO GPSKZ\G \CKB NDKNGKKO. FPCY[ SYZ SCKC\K GSYZ FTZM\ SKMGRKO [FGD[G CPSDZ\ \MRK\ NFZIC\ PVTN MKPK. FPKET CP[ZE NBKMG\ FSCKCF )NB VGZSO(, REZ[ FP[ZE NBKMG\ FSCKCF NDNG\ CT\"P )C"[( 10/342, VNSJGYKJ \T[KG\ )3991( CT"P R' FPPGRF TN IGV[ NF\KKTXGKG\ VRKPKG\. HB\, NB FG\Z TKGQ CEKGQ FVRKPK [N FGGTEF, P[GO [FGIN TNKG FSKKD FRGDT JZGO FVYEF, P[GO [NB PEGCZ CF\KKTXG\ VRKPK\ BNB CPSPL PGDPZ. NTGP\ IGV[ FPKET FZIKC B\ HMG\ FTKGQ, GYCT [K[ NBV[Z TKGQ C\MRKG\ TGE C[NC [N MPF \MRKG\ [FKG C[NCK FVYEF BL JZO FGVYEG CVGTN. CK\ FP[VJ XKKQ [IGY FGGTEF FPIGHK\ NF\RDEGKG\, CY[Z N\MRK\ CRKKF CBHGZ ZB[ FTKQ, GNTKKQ CPSPMK CP[ZE FVRKO, VRF TG\Z XKCGZK NP[ZE FVRKO CCY[F NTKKQ CVZGJGYGNKO [N EKGRK CFY[Z FSCKC\K: CT\"P )\"B( 10/7601, BPKZ NKZQ R' FPPGRF TN IGV[ FPKET 71)E( NIGY. FBKRJZSKO: FZ[G\ { CPSDZ\ STKU 01 NIGY, GCK\ FP[VJ { CPSDZ\ STKU
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

63
FSKGT [N FYNKRKYF NXEY SCKC\K CBGRKCZSKJ\ \N BCKC. 46 ETF HG FG[PTF C[RKO FBIZGRG\ CVGZGPKO ZCKO GCVDK[G\ TO RXKDK BZDGRKO, CPSDZ\ \MRK\

NFSCKZ CBPXTG\ MPF DGZPKO. FDGZO FZB[GQ { FZ[GKG\ FQ FRG[BG\ CRJN B\ FVTZ CKQ KK[GO FIGY TN KEK C\K FP[VJ NCKQ KK[GPG TN KEK FZ[GKG\ BV[Z FMKGGQ FVZ[RK CVSKYF, FMKGGQ [N PSKZ\ PKET NPCY[KO. F[GVJ\, NTGP\ HB\, FCKB FIGY NFCFZ\ FPSDZ\ FRGZPJKCK\ GNIKHGY RKMZ [N MF N[KRGK \VKS\ FIGCG\ FPFG\KG\ [N PSKZ\ PKET CZ[G\ FPCXT\. CZ[G\ GFQ C\[GCG\ FRK\RG\ NPCY[K FPKET. F\FGG\ F\FNKL FCKGZGYZJK NB FCKBF TE FPCXT\ FCKB FIGY N\FNKL [N CKGZGYZJKHXKF, FQ CJKVGN CCY[G\ NYCN PKET CBGVQ MNNK RJTQ [TE FKGO HMF FIGY NKIS [GRF CMN BI\ P[\K FZ[GKG\: CZ[G\ NBGZ FRKSKGQ [FXJCZ C[\K FZ[GKG\ FNNG { FZ[G\ FPCXT\ GFZ[G\ F[GVJ\. FPIYZ GTN CSKS RK\GI FVSKYF CRG[B TE FKGO, RXKT MPF PSYRG\ NDCK FIGY, TN CSKS FPKET [RBSU PP[ZEK FPP[NF, C\[GCF NVRKKF BIKEF BNKFO NXGZL CMN FY[GZ NPSKZ\ PKET. DKSB, PVSYK FEKQ [RK\RG PBH RIYY FIGY RZBF [FIGY FCKB NKEK [KRGK [N PP[ [FIGY NB KXZ CVGTN RDK[G\ DEGNF KG\Z NPKET FPGIHY CKEK FZ[GKG\. PBKEL FKB [FIGY NB FCKB "IGV[ PKET" FNMF NPT[F.46 ETF HG PCJB\ B\ F\IG[F RZBF MK FETF FZGGI\ CYZC VTKNK XKCGZ { CTKYZ PBZDGRKO NB PP[N\KKO { PBH IYKY\ IGY IGV[ FPKET R[PTG\ ETG\ [GRG\ TN PKE\ FXNI\G. PIE DKSB,

F\GXBG\ FPKKEKG\ [N IGY IGV[ FPKET

CVTKNG\ F[NJGQ MNVK FBHZI BG F\G[C. BIZKO PBNF [FVTKNG CTCZ. K[ PSZ CVSKYF { PSZ [N [YKVG\ DEGNF KG\Z CXGZF CZGZF MK FKGO, NBIZ IYKY\ FIGY, IKKCG\ FZ[GKG\ NFVTKN SJREZJKO PFG\K CY[Z NIGC\ FZ[GKG\ NPSGZ PKET. PVSYK FEKQ FRK\RKO CT\KZG\ TGNF TO HB\, BV[Z NGPZ MK FVZ[RGKG\ [N C\K FP[VJ PSPRG\, CEZL MNN, [KRGK FPKET. PSKZ\ PKET TN VNKJG\ [N PHFPKO NSCKCF, RGFD FPTMC [NB NXGZL B\ YCN\ FP[ZE NBKMG\ FSCKCF NVRG\ NDGZPKO FPHFPKO, PMGI STKU 31)B( NIGY, CJZO
NKB\ DGNQ

73

[\FNKMK YNKJ\ FIGY JZO FS\KKPG. Z[GKG\ [GRG\. FKCJ HF FGB BPRO FKCJ RGFNK DZKEB, BL K[ CG MEK NFXCKT TN ML FIGY. MVK [XGKQ NTKN, CY[F HFF BKRF HGMF NJKVGN HFF BG N\DGCF HFF BXN NET\ MG\C\ FPBPZ, FZ[GKG\ TEKKQ R\GRG\ C[NCK F\BZDRG\ ZB[GRKKO NYNKJ\ \FNKL HF KBZL TGE HPQ PF. GTNKFQ NFS\DN NPXC IE[ NINGJKQ, [CG FRGZPF FKB PSKZ\ PKET GNB MKSGKG. FKK\F \VKSF PSGZ\K\ TYZGRK\ [FPKET [BXNQ [KKL NXKCGZ BNB \VKSF FVGMF, TYZGRG\ MNNKKO [NB TSYG CPXCKO SVXKVKKO. FPXC CZ[GKG\ [GRF; CZ[GKG\ NB CSGDKG\ [N IGV[ PKET, PMKGGQ [RYCTG MNNKO PSGEZKO CPYGO [YGEO NMQ FKG ZY F[KRGKKO [CIGY FIE[. FGZBG\ FIGY FYNG TN C\K FP[VJ B\ PNBM\ FVZ[RG\ FREZ[ PC\K FP[VJ. FVSKYF [YEPF NIGY MCZ FMKRF B\ FYZYT NYZB\ FDGZO F[RK { TN FZ[GKG\ NFS\DN, CTYCG\ IYKY\ FIGY, N[KRGK DEGN PHF [C[NC FCKYGZ\ YN KG\Z NTPGE TN PFG\Q GN\YRQ. NF\PGEE TO PSVZ ZC KISK\ [N CY[G\. CZPF HG BK BV[Z NFKPRT PJTGKG\ NNB JKTGRKO P[VJKKO PVG\IKO CRGDT NIGPZ FPCGY[, GCINY PQ FPYZKO TNKFQ FPT[K [N CKXGT FIGY GKK[GPG. TNKFQ NF\PGEE TO FIGPZ FDGNPK [N FCY[G\ {
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

83

93
[PVTKNG\ FZ[GKG\. BPG\ FPKEF [PVTKNKO C\K FP[VJ NKK[GO FIGY [GRG\ PBPG\ FPKEF PFVGRKO KXNKIG NFCKB B\ TRKKRO NCKZGZ CTZMBG\, GZBGK NFKPRT PPXC [CG TYZGRG\ FIGY TN KEK C\K FP[VJ. FZK KEGT, CSGVG [N ECZ, [ZY INY YJQ CZ[GKG\ F[GRG\, MEK [NB \KGGXZ CZ[GKG\ \GVTF [N VTKNG\ FRGDE\ B\ KK[GO 1. PGPNW [P[ZE FP[VJKO KVKW B\ VSYK FEKQ CRG[B NPPGRKO TN IGV[ FPKET [N IGV[ PKET. PKG[PG\ CBGVQ [GRF CZ[GKG\ F[GRG\ GMK TEKKQ BKQ DK[F BIKEF NJKVGN CCY[G\ RGSU TN FKTEZ FVRPF PSVY\ [N TYZGRG\ FIGY CZ[GKG\, RKMZ MK FGZBG\ FIGY Z[G\ [NB TN VK FGZBG\ FIGY. FFXNIF [N T\KZF CTYCG\ SKZGC [N Z[G\ XKCGZK\ NPSGZ PKET BG F\RFNG\ [N NPSGZ PKET. REPF [FXJCZF VSKYF CMPG\ [EK CF MEK N[YGN B\ VGJRXKBN RGYJKO DK[F PZIKCF KG\Z PFZ[GKG\ CVKZG[ FIGCF FYCGTF CFGZBG\ FIGY CKQ C\K FP[VJ NZ[GKG\ FBPGRG\ TN PSKZ\ FPKET NVK FIGY. MMNN, C\K FP[VJ FCEN [N PP[ TEKKQ RKMZ C\VKS\ FTYZGRG\ GFBKHGRKO [RYCTG CIGY IGV[ FPKET YXZ GFP\RF [N IGE[KO PSVZ \KK\Z B\ FXGZL CYCN\G. INYK CNCE(. FIGY BKRG RG\Q PTRF FGNO NPXCKO [CFO FPKET RIGW C\GL VZY HPQ F\RFNG\F [NB TN VK FGZBG\ FIGY )MGNN BK TPKEF CPSDZ\ FHPQ BG PSKZ\ PKET )MGNN BDZG\( GFXGZL NPPQ FD[\ T\KZF CDKQ SKZGC FZ[G\ NPSGZ PKET BG CDKQ N[BGN, FXGZL NTPGE CVZGXEGZF P\K[F )MGNN FP\RF PPG[M\(, TNGKG\ MNMNKG\ FCSKSK\ { NYCN PKET CMNN GPKET SCKC\K CVZJ; MZGL CHF FYG[K NET\ PF TO HB\, FIGY FKGO BKRG RG\Q PTRF PSVY NVGRF FPCY[ NPP[ B\ HMG\G GB\ I[KCG\G [N TYZGQ F[YKVG\. DO BO NB CPKEF PSVY\, B\ FFMZF CHMG\G [N FBHZI NYCN PFZ[GKG\ PKET FPSYRF FPZMHK\ FRGCT\ PTCGEF HG FKB { [IGY IGV[ FPKET YKEO CEZL MNN, FFPNXG\ [NFNQ PMGGRG\ NYFNKO [GRKO: BHZIKO, Z[GKG\ GPYCNK FINJG\.

FPNXG\

04
FKGO PFGZBG\ FIGY; F\RDEG\G [N XE [NK[K NPSKZ\ PKET [TNGN NVDGT CG. NGI HPRKO MHF RTEZ E. NYCGT NGI HPRKO [CPSDZ\G TN Z[G\ XKCGZK\ N\\ FINJF CTRKKQ [BKRG EGZ[ FGXBF MSVK\ RKMZ\; CTRKKQ PSKZ\ PKET. K\ZGRG [N FNKL FTZZ CFKG\G FNKL V[GJ GYXZ KISK\, D. NFGSKU NIGY FNKL [N TZZ, [KFKF FFNKL FPZMHK FEQ CFINJF [N Z[G\ C. NYCGT VZGXEGZF [N JKVGN PHGZH CCY[F, BO K[ RKPGYKO FPXEKYKO HB\; B. NYXZ B\ VZYK FHPQ [RYCTG CIGY NPSKZ\ PKET; 5. TGE PGPNW: PKET [NET\ FPPGRF T\KE NFKG\ RG[B NCY[F RGSV\. KHGO [N PKET [MCZ RK\Q NVGRF CTYCG\ CY[F SVXKVK\, GMQ VZSGO KHGO [N PKET SCKC\K CVZJ. CTRKKQ HF BV[Z NBPW B\ FV\ZGQ FBPZKYRK { VZSGO NFDCZ\ F[YKVG\ GN[K\GU FXKCGZ CBPXTG\ VZSGO VTKN [N PKET CMNN G[N FEPGYZJKKO [CPZMH FFGGKF CPEKRF IGV[K\. FZ[GKG\ XZKMG\ NVTGN 4. F[YKVG\ PKJKCF TO [NJGQ RBGZ, G\VYKEF DO NIHY B\ F\FNKMKO MN[FG CPSDZ\ [N CY[\ IGV[ PKET. TZGMKO CKEKTF [K[ SCKZG\ { DCGFF CFZCF PCTCZ { [FO KKPSZG NDGZO FINJG\, BG PSPMKO [CSGVG [N ECZ KGIHYG CKEK FZ[GKG\, XZKMKO NFKG\ 3. PSPMKO [PMKRKO CTCGZ FZ[GKG\ XEEKO [NK[KKO GDGZPKO FP[\\VKO CYCN\ F[GGB\K\ [N FIYKYF CRG[B IGV[ FPKET CPEKRG\ FPTZC. FXKCGZ GNY[KKO [FXKCGZ R\YN CFO. TGE PGPNW, NFXKD CF[\NPGKG\ SYKZF RXKDK FZ[GKG\ NRXKDK FXKCGZ T\KE NKXGZ EKBNGD PTRKKQ GPVZF CRGDT NXGZMK \EKZ CIGY, GMQ DGZPKO [R\YNG CY[KKO CPKPG[ HMG\O NVK FIGY. FPVD[ CKQ PKGIEKO NPRTG PFXKCGZ. PGPNW NFHPKQ NBG\O PVD[KO DGZPKO FTG[KO [KPG[ MK FPKET MGNG FGB ZMG[ FXKCGZ GTNKG NFKG\ [YGU, BNB BO K[ RKPGYKO IGHZG\ CKK[GO FIGY. CPSDZ\ FFSCZF NPPGRKO TN IGV[ FPKET, K[ NFEDK[ FP[VJK\ FP\BKPF [N FGZBG\ FIGY CPXCKO [GRKO GFF\PGEEG\ TO CTKG\ CZ[GKG\ CRG[BKO BNF: FTYZGRG\ [CCSKS FIGY, FVZGXEGZF, FVZ[RG\ 2. PGPNW [P[ZE FP[VJKO KYKKO KPK TKGQ GF[\NPGKG\ NPPGRKO TN IGV[ FPKET
NKB\ DGNQ

14
GMQ CIGCZ\ [TG\Y [NF KFKF V\GI NTKGQ FXKCGZ CP[ZEK FZ[G\. 76 PGPNW [FPKET PMN FZ[GKG\ KZGMH CB\Z FP[ZE NBKMG\ FSCKCF, CPBDZ RDK[ GRGI N[KPG[, P[PT TE KGO 60.1.72. GBGNO IN TKMGC CFMR\ F\YRG\ GTE NPGTE [RYCT FQ NB FKG PGMRG\. NBK[GZ GTE\ FVRKO GBKMG\ FSCKCF [N FMRS\ C\GL [K[F IGE[KO PKGO VZSGO F\KYGQ NIGY, NTKGQ FXKCGZ, EZMK FTPE\O GFPGTEKO NML { FG[BZF N\YRG\ [FKG BPGZG\ NFKG\ PGCBG\ G\GXBG\ [N PEKEG\ ZT[, ZKI GYZKRF [NB CZ[G\ FKIKE. FFINJF { BKNG VZJK PKET KGTPEG Z[G\ XKCGZK\ \TPKE NTKGQ FXKCGZ PKET TN IGPZKO [RVNJG, R[VMG, SGNYG BG FG[NMG NSCKCF \KYGQ [[KRF B\ FPXC FIGYK CY[Z NPKET SCKC\K. F\KYGQ NIGY IGV[ FPKET YGCT MK MN 66 FTCGEF PTGEMR\ N\IKN\ [R\ 5002. GBGNO CKGO 50.7.72 TCZ CMRS\ \KYGQ NIGY IGV[ FPKET,
''waL latnemnorivnE dna msirorreT :msirorreT ot gnidnopseR`` no lenap ,''sehcnerT latnemnorivnE eht ni msirorreT gnitabmoC`` :.C.D ,notgnihsaW ni 2002 lirpA ,ecnerefnoC ta noitatneserP ,legeiS .A.J ;06 ,sserP ytisrevinU drofxO ,

56

tropeR hcraeseR yciloP knaB dlroW A ,yrtsudnI gnineerG

B. C[NC FZB[GQ RXKT NFIKN TN FZ[GKG\ IGCF NVZSO CKGHP\Q76 B\ MN CRG[B HF { RXKT MPF FXTG\ N\KYGQ FIGY CFY[Z FSCKC\K:66 FP[VKT K[KZG\ TN CZKBG\G GBKMG\ IKKG, GNBGZ FED[ [RK\Q MCZ FKGO CIGY FPDPF FYKKP\ CTGNO FPTZCK, NBGZ HMG\G FCSKSK\ [N MN BEO NYCN PKET 6. TN MQ, NRGMI FY[KKO [FXKCGZ R\YN CFO GFPISGZ CPKET SCKC\K HPKQ, NBGZ P[PTG\K\ CZPG\ FHKFGO.56 PSGKPKO BU FGETF TN VZSGO T\KEK [N PKET TN ZPG\ HKFGO, DZPG NFGZEF BMKVF, VZSGO PKET SCKC\K TN ZPG\ HKFGO [N PVTNKO [GRKO, GCPYZKO FTGNPK FGMKI MK DO CPEKRG\ P\V\IG\, [K[ CFQ SJREZJKO RPGMKO [N NF[VTF FIKGCK\ FRKMZ\ [K[ NXTE HF TN PXC FSCKCF. PIYZ [N FCRY PKET SCKC\K TN [KTGZ VNKJ\ FPHFPKO NSCKCF, PXB TEG\ IE-P[PTK\ NEGDPF, PIYZ SJJKSJK [RTZL CBZXG\ FCZK\, TN FF[VTF [K[ NVZSGO PIYZKO FZBG Y[Z CKQ VZSGO PKET SCKC\K GCKQ F\RFNG\ SCKC\K\ \YKRF. K EK F Z [G \ . PZB[, GNISGL CML HPQ PPG[L GPKG\Z TE N[NKI\ JGVS FBDZF NVGRF TN GCZ[G\ FEGBZ, MEK [KFKF BV[Z N[NGI B\ FCY[F CXKZGU \[NGO FBDZF NINGVKQ, NFCJKI [JGVSK FBDZF KFKG HPKRKO N\[NGO CB\ZK FBKRJZRJ NJKVGN CCY[F FIN PKGO YCN\ FCY[F GNB PKGO \[NGO FBDZF, BG F. NFGXKB FRIKF CZGZF PJTO P[ZE FP[VJKO, [\DEKZ B\ VZY FHPQ
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

24
FRVNJG\ NSCKCF NVK FIGPZ GDGZO FVNKJF. BK[KKO, P\GL FED[F [N VNKJG\ FIGZDG\ PFPG\Z TN VK EKQ G[N R\GRKO TN MPGKG\ [R\KG\ ZKI GZEGQ GF\RBKO FRGDTKO NVNKJG\ { NZCG\ CZK[KGRG\ TSY, CFK\ZK FHZPF NKO GCXGGKO VNKJG\ IKZGO [\MNGN B\ SGD FIGPZ FRVNJ GMPG\G, \GXBG\ [N PEKEG\ YZKRF NSGDKF, ZT[, 86 FMGGRF CTKYZ N\GXBG\ [N CEKYG\, RKJGZ GEKDGO [N VNKJG\ NBGGKZ, NYZYT GNPKO, FGETF TN

CPEKRF EPGYZJK\, KDCKZ B\ BPGQ FXKCGZ CZ[GKG\ GKKJKC B\ PXC FSCKCF. NET\ MG\C\ FPBPZ, KK[GO FFXTG\ [FGCBG NTKN KDCKZ B\ F[YKVG\ FPIGKC\ FBKRJZRJ. [N EKGGI BNYJZGRK; VGZPJ MHF KBV[Z FTNBF PFKZF [N FPKET NB\Z SCKC\K PPVTNKO GPDGZPKO BIZKO, KEBDG NYCN B\ FPKET CVGZPJ BIKE FZ[GKG\ FXKCGZKG\ { GCZB[Q FP[ZE NBKMG\ FSCKCF { FPYCNG\ PKET FBKRJZRJ, [FKB HPKRF GRDK[F NXKCGZ. MINY PPFNL HF, PGPNW [MN GNBDKZ\G CBPXTKO BNYJZGRKKO [KFKG RGIKO N[KPG[ { NP[N EZL Z[\ [Z[G\ XKCGZK\ \VTN NBKSGU MN FPKET FSCKC\K [C\IGO BIZKG\F E. MEK NYEO B\ F[YKVG\ CRG[B GB\ RDK[G\ FXKCGZ NPKET FSCKC\K, PGPNW BNYJZGRK K[KZG\ NPI[C [N FPCY[; NPCY[ FPKET PI[C BG [K[ NG DK[F RGIF NPI[C, KK[NI FPKET CEGBZ D. PGPNW [FIGPZKO FPGVKTKO CYJNGD KKPXBG DO CVGZPJ BNYJZGRK. BO K[ [K\CY[ GKKPSZ NVGRF KVGZSO NBIZ PMQ CB\Z BKRJZRJ; CNCE, C\GL VZY HPQ YXZ KISK\, [NB KTNF TN [NG[F [CGTG\. MN PKET NVRG\ NZ[G\ GNYCN MN VZKJ PFYJNGD, NNB \[NGO BG C\[NGO SPNK PSGEZ GPVGZJ [N K\Z FPKET FSCKC\K [CZ[G\F. PCY[ FPKET KGMN C. NDCK K\Z FPKET FSCKC\K FPXGK CZ[G\F, RXKT MK MN Z[G\ \VZSO YJNGD KVGZSO CBGVQ [KFKF RFKZ DO NBEO [BKRG CTN MK[GZKO PYXGTKKO C\IGO; FPKET FRGDT NIGPZKO [RVNJKO, R[VMKO BG PSGNYKO NSCKCF.86 FPKET
NKB\ DGNQ

34
*

\GL MPF HPQ FGTCZ FPKET FPCGY[ NVGRF BG FRKPGYKO NSKZGC. FEKGRKO CT\KZG\ BNG. VKZGJ [N FINJG\ FP[ZE [CDKRQ FGD[G T\KZG\ TV"K FIGY, PF FKG \GXBG\ FRKPGY NSKZGC. CPKEF GNB F\YCNF FCY[F CPNGBF, PF FKF FIGPZ [NB FGTCZ GPF FKF

* *

NTKN, BCY[ NYCN B\ FVZJKO FCBKO: 2. CRGDT NCY[G\ [TRKKRQ BKMG\ SCKCF )CPGCQ FZIC(, PTCZ NPCGY[ CSTKU 1 GFRKPGY NSKZGC(. FRG[B FSVXKVK [N MN CY[F GCY[F, GBGVQ FJKVGN CF )YCNF BG EIKKF 1. VKZGJ MN FCY[G\ NYCN\ PKET [R\YCNG PMGI FIGY C[RKO 9991{3002: NYCN B\ FPKET MENYPQ: FRRK NVRG\ BNKKL PMGI STKU 7)B(1 NIGY IGV[ FPKET { F\[R"I{8991 CCY[F FREGQ: CY[F NVK IGY IGV[ FPKET { F\[R"I{8991 B.D.R, P[ZE _______________ FPPGRF TN IGY IGV[ FPKET N M CG E \ B ZK L

RGSI FVRKKF NP[ZEKO RSVI B

44

NKB\ DGNQ, TG"E CMCGE ZC,

5. C\GEF PZB[ TN THZ\MO CPIYZ. 4. BGEF NJKVGNL FPFKZ CRG[B. SCKC\K CBGRKCZSKJ\ \N BCKC. IGY IGV[ FPKET CTRKKRK BKMG\ FSCKCF, [RTZL CPSDZ\ F\GMRK\ NXEY 3. BXKKQ, MK FPKET FPCGY[ EZG[ TCGZ PIYZ BYEPK, CB[Z NBGVQ KK[GPG [N
NKB\ DGNQ

54
NTRKKRKO PKRFNKKO { PMKGGQ [PF [F\CY[ CVGTN FKF \YKV\ [KYGN FET\ [N FSPMG\ NEGQ CF FKB CKEK CK\ FP[VJ FTNKGQ C[C\G MCD"W GNB CKEK CK\ FP[VJ [T[G [KPG[ CMSVKO CRKDGE NIGY. CK\ FP[VJ EIF B\ FT\KZF, [MQ NET\G NKYGKK CRKKF GFO TGPEKO CSMR\ F\PGJJG\ CZTKE\ BEPF; HKFGK TPG\G\ GDGVKO NIG"N CRKDGE NFGZBG\ G/BG PKRFN \YKQ; HKFGK PCRK XKCGZ [RCEYG GRPXBG CFO FPGIHY TN KEK PCYZ FPEKRF: [PG\ [N CMKZKO CPP[NF GCPKRFN FXKCGZK [JSG PCYZ FPEKRF, CKY[ TK\GQ "FBZW" NYCN PKET C[NG[F RG[BKO [GRKO P\GL PKET C T\"P )\"B( 20/1401, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P R' PEKR\ K[ZBN { P[ZE MQ { K[ NFTEKU B\ FBKRJZS FXKCGZK CDKNGK FPKET. CPMZH. CK\ FP[VJ FCKT SVY BO SKCF HG RMRS\ CDEZ STKU 9)C(, BL YCT [DO BO TSY CVZJKO CIGHF TN CEKY\ I[EG\ NTCKZG\ CY[Z NBI\ FICZG\ [HM\F NPSKZ\ PKET PSGKO PMGI STKU 9)6()C( NIGY )BKRJZS MNMNK BG PYXGTK(. FPKET [RI\PG CTYCG\ PMZH. FTG\Z\ F[\\VF CPMZH BL NB HM\F CG. FP[KC F\RDE FP[VJKO, CKY[F FTG\Z\, ICZ\ \GMRF, MK KGTCZG NKEKF FIGHKO FPNBKO C T\"P )IK'( 20/484, \GMRF NTRKKQ CT"P R' FPPGRF TN IGV[ FPKET CP[ZE B\ F[KPG[ CSKKD [N "EKGRKO VRKPKKO". ECZKFO KFKG R\GRKO NCKYGZ\ XKCGZK\. P[PTG\ VSY FEKQ { [K[ NFDCKN PBGE PXCO [N ICZK FGGTEF FG[GGF NHF [N ICZK GTEG\ PMZHKO [XZKMKO NXVG\ MK FMNGNF CSTKU 9)C()4( NIGY. CK\ FP[VJ FMZKT [K[ NPSGZ B\ FVZGJGYGNKO. NSKZGC FZ[G\ NSVY B\ FPKET TN SPL FFDCNF FRGDT\ N"EKGRKO VRKPKKO", IGY CKJGI CZKBG\ PPNM\K, F\[R"E{4991. CK\ FP[VJ F\CY[ NVSGY CRGDT NKEKF B\ MN FVZGJGYGNKO [N EKGRK FGGTEF FXKCGZK\ NFZIC\ SN F\ZGVG\, TN VK FP[VJ KGZF NP[KCKO, P[ZE FCZKBG\ GFPPGRF TN IGV[ FPKET CP[ZE, NPSGZ CP[ZE FCZKBG\ GBI', CKY[F FTG\Z\, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P, MK CK\ C T\"P )K-O( 10/592, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P R' FPPGRF TN IGV[ FPKET

SKMGO VSYK EKQ PZMHKKO CRG[B IGY IGV[ FPKET RSVI C

64
BIZG\; HGJG\; IKNGVK ECZKO GETG\ CDKQ JTRG\ FTG\Z NTRKKQ FRVY\ BK[GZKO [CKY[. FGPXB NG FT\Y FVZGJGYGN GCG RPIYG [NG[F SGDKO [N ECZKO: CY[G\ NYCN NKEKG B\ VZGJGYGN FEKGQ [N FGGTEF FPYGPK\ N\MRGQ GNCRKKF [ERF CFK\Z C T\"P )\"B( 20/5341, E"Z BGZCKQ SGNK R' TKZKK\ FZXNKF GBI', CKY[ FTG\Z FT\KZF REI\F. FISKRG\ [RK\RF NFQ NCKQ HMG\ FXKCGZ NET\ TN KEK VZSGO \PXK\ FPSPL. DKNGK ECZKO FMNGNKO CPSDZ\ BG\G STKU. RYCT MK FZ[GKG\ BKHRG FKJC CKQ YCT CK\ FP[VJ MK STKU 41)8( NIGY PTRKY NZ[GKG\ FIYKZF ISKRG\ ZICF PVRK PKET, MKGGQ [RK\RF \[GCF BVYJKCK\, RK\Q NEGQ CT\KZF. CTRKKQ PSKZ\ FPSPL CT\KZ\G. GBGNO, CPYGO [DGZPKO PGSPMKO CZ[G\ TGRKO C[NKNF TN CY[F NYCN PKET TN VK FVZGXEGZF FYCGTF CSTKU 7 CIGY, GBO NB T[F MQ { BKQ NEGQ [RTZL TO BNIRQ JRRCGKO. CK\ FP[VJ YCT MK CBGVQ ZDKN BHZI IKKC NVRG\ NYCN FP[VJKO GBI', CKY[F FTG\Z\ NYCN NKEKF B\ FPSPL [N P\GGF FIYKZF C T\"P )\"B( 40/6141, PTZKC FGXB\ PGEKTKQ CT"P R' PEKR\ K[ZBN { P[ZE FTG\Z B\ FPSPMKO FPCGY[KO. FRGDTKO NF\Y[ZG\ TO TG"E MFQ CTRKKQ. CK\ FP[VJ IKKC B\ FTKZKKF NPSGZ NKEK [FGJN TN P\IO THZKBNK GCFTCZ\ FJKVGN CTRKKQ NTG"E EQ MFQ, GMQ PSPMKO FTG\Z NIKKC B\ FTKZKKF NFTCKZ BNKG B\ MN FPSPMKO FTGSYKO CFKJN F[CIF C T\"P )\"B( 10/9721, TG"E BNKFGE KTZK R' ZB[ TKZKK\ \N BCKC{KVG, CKY[ FET\. F\YKQ [N FZ[G\, REIG TN KEK CK\ FP[VJ, GRYCT [K[ NPSGZ NTG\Z B\ IGG\ FRGDTKO NF\KKTXGKG\ VRKPKG\ BG [PSKZ\ IGG\ FET\ TNGNF NFVZKT N\VYGEF \TCGZF. FR[KB FINKJ NEIG\ B\ CY[\ FIRKRF. JTRG\ FP[KCKO, [INKO FSKKDKO NYZB\ YCN\ FINJF TN KEG CCY[\ IRKRF [FDK[ NG FTG\Z CY[Z NTCKZG\ CKY[ FTG\Z NTKKQ CIGG\ ET\ P[VJK\ [N [Z FP[VJKO [RK\RF NR[KB FPEKRF C T\"P )\"B( 20/9511, ZGQ [VKDN R' FPPGRF TN IGV[ FPKET CP[ZE FP[VJKO, NPSGZ. XKCGZK\, BL FGB DO YGCT [K[ SGDK PKET FPDKTKO NKEK FPCYZ [BKQ FGB Z[BK CK\ FP[VJ MK STKU 2)4( NIGY BPRO PMNKN B\ P[ZE FPCYZ CFDEZF [N Z[G\ FPCYZ CRGDT NPF [KKMNN CEG"IG\ GPF [NB KKMNN CFO. CY[Z NPKET BIZ YCT
NKB\ DGNQ

74
VSY FEKQ XKJJ VSY EKQ [N CK\ FEKQ FBZXK NTCGEF CTRKKQ T"T 30/96, 30/86, BK[K )NDKJKPK( CPKET, GFGZF TN PSKZ\ FVZGJGYGNKO CPIKY\ [PG\ FEGCZKO. NFIKN B\ FSKKD [N STKU 9)4( NIGY IGV[ FPKET MB[Z PEGCZ CBEO [K[ NG TRKKQ FP[KCF CPSDZ\ \CKT\G RDE VKJGZKG. CK\ FP[VJ NB YKCN B\ FJTRG\ [K[ NYCN XG FPGZF NP[KCF NDNG\ NG B\ MN FVZGJGYGNKO [N GTE\ FPKRGKKO [N C TC' 30/0717, E"Z XPI YKSZ GBI' R' BGRKCZSKJ\ CZ-BKNQ, FDK[ F\GCT CY[F FFGZBG\ [N IGY IGV[ FPKET PYZKRG\ TN FNKMKO BIZKO FTGSYKO CP\Q PKET. FPKET NB FKF TRKKQ XKCGZK. NF\TZC CFINJ\ FZ[G\ NPSGZ B\ FPKET, GYCT MK NB FGMI [TRKKRG [N PCY[ VK FBPRF NCKJIGQ SGXKBNK [CKQ K[ZBN NPTZC DZPRKF. CK\ FP[VJ FINKJ [NB FFSMPKO FKG Y[GZKO NTSYKG [N FTG\Z, [RDTG CP\Q [KZG\KO NPKPG[ HMGKG\ TN [FGD[ RDE FTG\Z, GFFSMO F[RK TSY CFSMO CKRG NCKQ Z[GKG\ FPS. [RK CKQ FTG\Z NCKQ FPEKRF. BIE FFSMPKO TSY CFSMPF EKGRK\ CRGDT NM\C BK[GO PSKZ\ PKET [FZ[G\ FSMKPF NFTCKZ NPCY[. CBG\G PYZF RI\PG [RK FSMPKO TN IGV[ FPKET(, REGRF SKJGBXKF IZKDF. FTG\Z, XE [NK[K NTRKKQ, CKY[ NPRGT C T\"P )K-O( 30/567, K[ZBN VZK R' PEKR\ K[ZBN { P[ZE FP[VJKO )FPPGRF YKKO BKRJZS MHF, FKMGN NDCGZ TN FBKRJZS [N FZ[G\, GNB F\KZ NTKKQ CFO. FBKRJZS [N FZ[G\ NMSG\ TNKFO. NDCK [BZ FPSPMKO FINKJ CK\ FP[VJ [NB FP[VJ YCT [NTG\Z\ BKRJZS NDKJKPK NTKKQ CPSPMKO F\YXKCKKO GFGB DGCZ TN PFIKSKGQ FRK\Q NEKGRKO VRKPKKO TN VK STKU 9)4( NIGY IGV[ FPKET. CK\ \YXKCKKO GBIZKO. FP[KCF EI\F BG\F CJTRF [INY PFPSPMKO RFRKO GFP[KCF FGEKTF TN CKJGN FPMZH. FTG\Z\ EZ[F NTKKQ CMN PSPMK FPMZH, TN KEK [RK FXEEKO, FO NB FXNKIG NXPXO B\ FVTZKO F\YXKCKKO CKRKFO, PPGI[C ZIC FKYU CTCGZ P[ZE FP[VJKO. CSGVG [N ECZ, NPZG\ PBPXKO [RT[G P[ZE FP[VJKO, FTG\Z\ FKK\F FP\PGEE\ FKIKEF CPMZH NFYP\ PTZL C T\"P )K-O( 20/687, noitaroproC smetsyS ataD cinortcelE R' PEKR\ K[ZBN { F[GRKO. VRKPKKO P[\ZT TNKFO GPKE\ FDKNGK [RT[F [KYVF BKHGQ RBG\ CKQ F[KYGNKO GBKRO PFGGKO PKET ZNGGRJK NTRKKRG [N FTG\Z, GMK FIKSKGQ FPGTRY NEKGRKO G\CKT\G FT\KEK\. CK\ FP[VJ YCT [ECZKO BNF PFGGKO SGD [N "ZMKNG\ EKGRK\"
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

84
VSY FEKQ YCT [PEGCZ CHMG\ KISK\ FRSGDF CVRK FSKKDKO FMNGNKO CIGY.
FI[PN NK[ZBN, V"E PI)3( 947, 697( FZ[G\ NKKSE SKZGCF." )T"B 39/6296 PSVRG\ K[ZBN CT"P R' ICZ\ NTKKQ CPSPMKO { FQ TN EZL FMNN FQ TN EZL FVZJ { FRJN FGB TN NVRK FRGDT CECZ; GSKZGC MK KK[PT PVK Z[G\, NBV[Z NBG\G RGDT CECZ "FRF-FKRF FKB FEGYJZKRF: PSPMK Z[G\ FXKCGZ V\GIKO FO, MTYZGQ,

FZ[G\ FXKCGZK\ C[GYNF SKZGC NPSGZ PKET(. CN[GQ F[GVJ I[KQ: FPGRF, CKQ FK\Z, B\ TRKKRG [N FPCY[ CPKET MRSKCF [\[VKT TN [KYGNK [N PCY[ FPKET FPSGKO PGRI TN FMU )GF[GG NSTKU 01 NIGY IGV[ FPKET, IGV[ FPKET ~0002| 11(. ML FGB, PYN GIGPZ, CHMG\ FTKGQ FVZJK\, CF DGZNG BK[K M\RBK NFCJI\ HMG\ FTKGQ )ZBG: HBC SDN, FHMG\ NET\ CBGZ IGY FXKCGZK\; HG NPT[F C[GZ\G [N IGY IGV[ FPKET, [BKRG PIKKC TGE TRKKQ FZ[G\ N[NGN B\ FTKGQ { IGC\ FFGMIF TNKF. ML FECZ CHMG\ FTKGQ CKEK Z[G\ PZ[GKG\ F[NJGQ BPGZ NFKG\ RDK[ NTKGRG [N FVZJ. PCY[\ CRBPRG\ TCGZ BHZIK FPEKRF G\G[CKF. NMQ FFRIF FKB, [MN PKET [PGIHY STKU 1 NIGY IGV[ FPKET(. FPKET RBSU TN-KEK Z[GKG\ F[NJGQ GPGIHY BXNQ K[ZBNK BG \G[C FHMG\ NYCN PKET PZ[G\ XKCGZK\" )MVK [PXFKZ MKGO FHMG\ FMNNK\ NDK[F NPKET [CKEK FPKRFN. BMQ, FMNN FGB, ["NMN BHZI HMG\ FTKGQ [N FVZJ CPSPMK Z[G\ FRGDTKO NTRKKRG RMRS\ DO \I\ MRVKF [N TO IYKY\ IGY IGV[ FPKET GYCT: F[DF TN [GPG\ PS. VSY FEKQ TSY C[KRGKKO CEKQ GC[YKVG\ VTGNG\ FPKRFN [ING FP[VJ FTNKGQ CHMG\O [N RK[GPKO NTKKQ CIGPZ IYKZF [CKEK FZ[GKG\ CFNKL [N C ZT"B 99/192, E.R.E. BSVY\ BCQ KZG[NKO GBI' R' PRFN PS TZL PGSU, EQ CK\ CDKNGK FPKET. CHMG\ NVZJKG\ [N BG\O BSKZKO, G[BKRJZS HF DGCZ TN FBKRJZS [N FTK\GQ ZKXGK PIXK\ P\YGV\ FPBSZ [RDHZF TNKFO. CK\ FP[VJ FINKJ MK FVZSGO KVDT NDNG\ B\ [PG\ FBSKZKO [HMG NFKMNN CZ[KP\ BSKZKO FKMGNKO NF[\IZZ BIZK KZG[NKO GBI', FINKJ CK\ FP[VJ NEIG\ CY[\ IGV[ PKET [N TK\GQ "FBZW" CTRKKQ T\"P )\"B( 20/3201, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P GBI' R' [C"S PJF TRKKRG [N BEO [FKRG IKXGRK NICZK FGGTEF BKRG EKGQ VRKPK. E"Z EQ DGNE[PKE R' FJMRKGQ { PMGQ JMRGNGDK NK[ZBN, [DO [O RYCT MK EKGQ TN
NKB\ DGNQ

94
R\YCNF P\GL RKDGE TRKKRKO [N PK [K[ NFO TRKKQ BK[K [NB NYKKO NKPGEKO VZFBK[K\, K[KZG\ GY[G\, PQ FFINJF [N FPGTXF, GJTR\G FKB, [FINJ\ FPGTXF V\ZGQ [N DKNGK INYK, P[GO [CPYZF HF PEGCZ CHMG\ FTKGQ FVZJK\ [N PK [RVDT CF[PJ\ [PG\ FEGCZKO. CK\ FP[VJ YCT MK CPYZF FPEGCZ BK BV[Z NRYGJ CK\ FP[VJ NB YKCN DO B\ CY[\F FINGVK\ [N FP[KCF { NDNG\ PSPMKO FTEZ [YKVG\. GNPT[F NB FCKBF CI[CGQ EGGYB B\ FVDKTF FXVGKF CBPGQ FXKCGZ CF, C[N FKG\ [CPYZF FPEGCZ NB FGMKIF FP[KCF PFK FVDKTF [TNGNF NFKDZO NF, NFTCKZ NTKGQ FPCY[\ B\ FVZGJGYGNKO [N FEKGRKO [YKKPF FP[KCF CTRKKRF, FRHY [KKDZO TYC FDKNGK FPCGY[ GB\ TRKKRG [N FPCY[. CK\ FP[VJ FGZF CKQ F[KYGNKO F[GRKO GN\\ NFO B\ FP[YN FZBGK. CKQ FK\Z, TNKF NCIGQ B\ FEDK[ MK DO FSKZGC NDNG\ MVGU NMNNK FP[VJ FPKRFNK. NVKML, TN FZ[G\ NBHQ CK\ FP[VJ YCT MK FZ[G\ BKRF IKKC\ NDNG\ VZGJGYGNKO [N EKGQ VRKPK, BL RKDGE TRKKRKO [N INY PICZK FP[KCF. CKY[F NI[GU B\ FVZGJGYGNKO [N FEKGRKO, CPJZF NFGMKI B\ JTR\F CECZ NKPGEKO VZF-YNKRKKO CPSDZ\ [NGIF [N BGRKCZSKJF HZF CK[ZBN. FPCY[\ DCGFF GBI', SKZCF FPGTXF NF[MNF DCGFF NFTRKY NPCY[\ ZK[KGQ NYKKO C T\"P 40/984, TPG\\ [IZ { BDGEF NYKEGO FIKRGL CK[ZBN R' FPGTXF NF[MNF PVGZJ NIGG\ FET\ [N VZYNKJ\ FPEKRF, KE HMG\ FXKCGZ NET\ TN FTNKGRF. TN ISKGRO [N EKGRKO VRKPKKO, GCF\I[C CTGCEF [FKGTW FP[VJK FVRF CBGVQ [N [CTF [GVJKO, RYCT [CBKHGQ FMGNN CKQ HMG\ FXKCGZ NET\ NCKQ FXGZL N[PGZ B\ F\GXBF [RYCTF CCK\ FP[VJ FPIGHK TN VKF, GCSGVG [N EKGQ BZGL, CFZMC T\KZ\ FTK\GQ, GFTZTGZ FGD[ CVRK CK\ FP[VJ FTNKGQ. CK\ FP[VJ FTNKGQ FVL FPEKRF, BGNO NB FGCBG VZJK BG\F IGG\ ET\. CK\ FP[VJ FPIGHK EIF B\ ET\ BZGMF GPRGPY\. C\GL IGG\ FET\ XGKRF IGG\ ET\F FIGNY\ [N VZYNKJ\ FP[VJK NPP[NF, NBIZ F\KKTXGKG\, [NB NFDK[ M\CK BK[GO, GFGB FGXKB IGG\ [GRG\, CVZ[F [RGETF CXKCGZ M"VZ[\ R\RKFG{TPEK". CBG\F VZ[F FINKJ FKGTW CTRKKRO [N CRK FHGD R\RKFG, CY[Z NFD[\ M\C BK[GO RDEO TN TCKZG\ VNKNKG\ FGXB\ TK\GQ "FBZW" NYCN NKEKF IGG\ ET\ [RM\CF TN KEK VZYNKJ\ FPEKRF C T"B 10/9577, FGXB\ TK\GQ "FBZW" CT"P R' P[ZE FP[VJKO GBI', CKY[F
IGY IGV[ FPKET: FTYZGRG\, PDPG\ FCKXGT, F[VKJF GFFKCJ SCKC\K

05

[FKG HPKRKO. FT\KZF REI\F. BIZG\. RGSU TN ML, FTKZKKF FSMKPF NFTCKZ NKEK FTG\ZKO PSPMKO GJCNBG\ FP\KKISKO N\YGVF MF BZGMF KPRT PFZ[G\ B\ FBV[ZG\ NK\Q PTRF NVRKG\ NPFZ NFS\PL TN RKPGYKO PSGD HF, BGNO FXGZL NIV[ "KO [N PSPMKO" P[CT [RKO NVRK FVRKKF. FT\KZF REI\F. CK\ FP[VJ XKKQ [FZ[G\ BKRF XZKMF P[BCKO CN\K SCKZF PFZ[G\ G[FT\KZF RGDT\ NPKET [F\YCN BXN FZ[G\ KG\Z NFIKN B\ FSTKVKO 8)21( G8-)2( NIGY, EFKKRG { [FJKVGN CCY[F KEZG[ FYXB\ FPGMKI B\ JTR\O. CRSKCG\ FPYZF YKCN CK\ FP[VJ B\ JTR\ FTKZKKF [K[ TCGEG\ MBNF. FPSPMKO F\CY[G MKGGQ [NB FKG CKEKFO YCNG\ BG \KTGE BIZ FKK\F [[KNPG CTCZ CDKQ TCGEG\ FVK\GI GMK BKQ NFJKN TNKFO [GC BDZG\ CDKQ PSPMKO [RDTG N\YGVF FP[\ZT\ TN VRK KG\Z PBZCTKO [RF. JTR\ F\G[CKO NFJN\ BDZF CDKQ CKXGT TCGEG\ \[\K\ CZIGCG\. R\CY[G KG\Z PBIE T[Z SGDK [DZG C[NG[F ZIGCG\ CTKZ NYCN NKEKFO PSPMKO ZCKO CPSDZ\ F\RDEG\O C T\"P )\"B( 10/2421, BGZQ ZIN GBI' R' TKZKK\ FZXNKF, CKY[F YCGX\ \G[CKO FBKRJZSKO PIKKC B\ DKNGK [PG\ FEGCZKO. FEGCZKO. NVKML, CRSKCG\ FPSGKPG\ [N FPYZF, SCZ CK\ FP[VJ MK FBKHGQ [CKQ GCJGFZ PRKTKFO [N PYCNK FFINJG\ CPSDZ\F { PIKKC B\ I[KV\ [PG\ FBKRJZS FBK[K [N FTG\Z\ BNB DO FBKRJZS FXKCGZK { HF [N BPGQ FXKCGZ CF FEGCZKO TNGN NICN CPJZF [N[PF R\CY[ DKNGKO [N FVZGJGYGNKO, BL NB ZY YNKRKKO CPSDZ\ [NGIG\ [N BGRKCZSKJBG\ PIG"N. BK DKNGK [PG\KFO [N
NKB\ DGNQ