You are on page 1of 12

NO 3780 21 JULI 2011

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, HERCKENRATHSTRAAT 52 MOC.NIEUWS@THUISBLADEN.NL


2681 DG, MONSTER, TEL. 0174-280921, FAX 0174-280922 MOC.ADVERTENTIE@THUISBLADEN.NL
NEGEN- EN- ZEVENTI GSTE J AARGANG
VERSPREIDINGSGEBIED: MONSTER POELDIJK TER HEIJDE AAN ZEE
M
thuisbladen.nl
thuisbladen.nl
6 4 3
Met rondvaartboot
naar Varend Corso Vitis Welzijn Colofon
10
Programma Monster
goes Tropical
8
Gedicht: Noodweer
Piet van den Berg
Keursl ager
Molenbrink 50, Monster
www.pietvandenberg.keurslager.nl
KOOKI DE E
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag
Shoarma-
pakket
incl. broodjes
en saus
6
50
GRAT|S HOORTOESTELLEN
%PFEF
(3"5*4
IPPSUFTU
CJK)FOLEF7JTTFS
)PPSUFDIOJFL
CFMWPPSFFOBGTQSBBL
0|74-44476
7
,

0
0t00
I000
WLYRPSV
Op de braderie in s-Gravenzande
heeft de Lionsclub Westland streek-
producten verkocht, zoals tomaatjes,
radijs, komkommer, paprika, courget-
tes en aubergine. Door het publiek op
verschillende manieren te laten proe-
ven zoals rouwkost en wokken was er
veel interesse voor de verse streekpro-
ducten. Vooral de witte radijsjes van
Jong Fresh vonden de mensen verras-
send. Ook het wokken was vernieu-
wend, de bezoekers vonden het heer-
lijk en hadden er veel vragen over.
Mede door de sponsors Q.P.I. de
groente, Jong Fresh en Zwing
Brothers de radijs en de Jong de ver-
pakking was het een geheel een groot
succes. De opbrengst van 2 dagen bra-
derie verkoop was 1616,- Dit bedrag
is voor de basisschool van Wim v.d.
Burg in Kenia.
In de eerste week van de zomer-
vakantie organiseerde Manege El
Sham weer voor de jonge ruiters
een heus ponykamp. Elke dag van
10.00-16.00 stond de manege cen-
traal voor 14 ruiters.
Deze ponykamp was gericht op de
verzorging van ponys, theorie en vaar-
digheden van het paardrijden. De eer-
ste dag hebben ze alles geleerd over
de verzorging van ponys. Dit was
een belangrijk onderdeel, omdat ze
het de rest van de week allemaal zelf
moesten doen. De tweede dag stond
in het teken van ieders lievelingspo-
ny. Op de foto met je lievelingspony
hoorde daar natuurlijk helemaal bij.
De derde dag is een bezoek gebracht
aan het Geertje. Hier hebben de rui-
ters pasgeboren geitje melk gegeven.
Ze vonden het prachtig, maar al gauw
verlangde ze ook weer naar hun eigen
manage. Paardrijden vinden ze toch
allemaal het leukst. Maar eerst moest
de ochtend worden afgesloten met
een pannenkoek. Met een lege maag
kan namelijk niet gereden worden. De
vierde dag werd de theorie over paar-
den en ponys getest. Een speurtocht
door de manege en alleen als je heel-
veel wist over ponys, paarden, dres-
suur en springwedstrijden kon je de
eindstreep halen. Het was verbazing-
wekkend hoeveel de ruiters op hun
jonge leeftijd wisten over paarden. De
middag werd afgesloten met een was-
beurt voor de ponys. Dit gaf wel heel
veel waterpret.
De laatste dag was het hoogtepunt
van de week. Een buitenrit met een
picknick in Madestein en s middags
een pimp my pony optocht voor alle
ouders. Het was weer een geweldige
en vermoeiende week. We kijken nu
al weer uit naar volgend jaar.
Mini Ponykamp
Manege El Sham weer feest
voor jonge ruiters
Gift voor School in Kenia
Extra openingen
Westlands Museum
De vakantie is begonnen en daarom is het Westlands Museum tijdens
de maanden juli en augustus extra geopend. Van dinsdag tot en met
vrijdag gaat het museum al om 10.30 uur open.

Het Westlands Museum kent in juli en augustus
de volgende openingsuren:
Dinsdag t/m vrijdag : 10.30 17.00 uur,
Zaterdag : 13.30 17.00 uur,
De eerste zondag van de maand : 13.00 17.00 uur.

In het museum wordt de Westlandse geschiedenis behandeld van prehis-
torie tot heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de (glas)
tuinbouw, de verschillende tuinbouwteelten, de belangrijkste type kas-
sen en het veilingsysteem. Bij het museum bevindt zich een historische
tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met origineel materiaal van een
Westlands tuinbouwbedrijf uit vroeger tijd. In de historische tuin worden
op ouderwetse wijze producten gekweekt die vroeger veel voorkwamen in
het Westland, zoals de tafeldruif, perziken, pruimen en asperges.
De historische tuin van het Westlands Museum staat er hartje zomer
prachtig bij. Allerlei groenten en fruit worden geoogst, of zijn bijna oogst-
rijp. Verschillende bloemen staan in bloei en vooral de dahlias zijn een
lust voor het oog.Voor de jeugd is er een speurtocht door het museum
met een verrassing voor ieder die de goede oplossing weet te vinden. Als
wisseltentoonstelling is te zien Alles voor die Kinderen, een expositie
over 100 jaar lager onderwijs in het Westland en kinderboekenschrijvers
Leonard Roggeveen en Annie M.G. Schmidt. Het Westlands Museum is
gevestigd aan de Middelbroekweg 154 in Honselersdijk en te bereiken via
0174-621084 of www.westlandsmuseum.nl.
Buiten deze extra zomeropening is het Westlands Museum het gehele jaar
geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 17.00 uur en de eerste
zondag van de maand van 13.00 17.00 uur.
Zomerreces
gemeente-
raad
De gemeenteraad van Westland is van
4 juli tot en met 12 augustus met zo-
merreces. Dat betekent dat er in deze
periode geen raadsvergaderingen en
raadsinformatieavonden plaatsvin-
den. De eerste vergadering na het zo-
merreces is op dinsdag 16 augustus.
Start Punt is een Jobcoachorganisatie
in Monster van s Heeren Loo
Zorggroep voor mensen met een licht
verstandelijke beperking. De organi-
satie ondersteunt hen in het zoeken en
begeleiden naar en het behouden van
werk. Op woensdag 25 mei opende
Start Punt ofcieel haar deuren met
een banenmarkt op het terrein van s
Heeren Loo in Monster.
s Heeren Loo biedt verspreid over
nagenoeg heel Nederland ondersteu-
ning aan mensen van alle leeftijden
met een lichte tot ernstige (meervou-
dig) verstandelijke beperking. De on-
dersteuning is gevarieerd en op maat;
van enkele uren zorg/ begeleiding bij
clinten thuis tot dagelijkse intensieve
24-uurs opvang op woonlocaties. Van
logeeropvang tot dagbesteding en be-
geleide werkvormen.
Jobcoachorganisatie Start Punt
van s Heeren Loo geopend
MONSTERSE COURANT PAGINA 2 21 JULI 2011
www.begrafenIsverzorgIngdenhollander.nl
8egrafenIssen In het Westland en omstreken.
DpbaarmogelIjkheden In een door u gewenst
uItvaartcentrum of thuIs met koelIng.
Ceen crematIes.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
|ozartlaan 1J
J1J1 ES 7laardIngen
TeI. 010 - 460050
begrafenIsverzorgIng
0en HoIIander
UITVAARTVERZORGING
Voor
VOOR HET GEHELE WESTLAND
W. P. VAN WINGERDEN
Verzorging van:
Begrafenissen - Crematies - Grafmonumnenten
Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk - Tel. 0174-622022
0174 - 29 29 26
Herenstraat 66a
2291 BH Wateringen
www.dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
Samen met u... Samen met u...
FAMILIE BERICHTEN
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke begeleiding
Henk van der Kruijk
Jolanda Sonneveld - Tijhof
Zandeveltweg 75 2692 AS `s-Gravenzande.
Tel. 0174-412230
E-mail: gmeer@caiway.nl
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
Wij zijn er voor u
EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL
Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk
www.lupine.nl
Voor al uw
moderne & klassieke
rouwarrangementen
Omdat t gewoon goed moet zijn
Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl
Bloemen- en plantencentrum
Voor alle indrukwekkende
gebeurtenissen
in het leven hebben wij
voor u het
geschikte bloemwerk.
*HVSHFLDOLVHHUG
LQURXZZHUN
Molenstraat 3 2681 BL Monster.
1el.: 014-21312
:::%/2(0$55$1*(0(17(1021,48(1/
De herinnering aan aI hel medeIeven in de
vorm van bIoemen kaarlen of uv persoonIi|ke
aanvezigheid bi| de begrafenis van mi|n
dierbare vrouv onze zorgzame moeder en
Iieveoma
/enieScheIIevis
geeflonseengevoeIvangroledankbaarheid
Uv sleun en medeIeven maken hel gemis niel
kIeinermaargevenonskrachlenheIpenonsin
demoeiIi|keli|ddienogvooronsIigl
CeesScheIIevis
kinderenen
kIeinkinderen
Monsler|uIi
Met verdriet maar vol bewondering voor haar moed
hebben wij afscheid moeten nemen van onze
medezangeres en vriendin
Martine Borsboom
Met hart en ziel was zij trouw koorlid
van ons koor Laus Deo
We zullen Martine missen.
Wij wensen haar partner Coos, de kinderen
en kleinkinderen sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden van het parochiekoor Laus Deo
Monster 12 juli 2011
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor
de overweldigende belangstelling voor en na het
overlijden van mijn man en maatje, vader, schoonvader
en opa Snor
Philip Philipse
Anne
Wouter en Simone
Jessie en Beau
Marleen en Jan-Andr
Stefan en Sanne
Juli 2011
Hartmanplein 7
2681 TH Monster
FELICITATIE
H
o
e
r
a
!
0LMQRSDHQRPD9HHQPDQ
JDDQKHWUXVWLJHUDDQGRHQ
'HZRQLQJLQULFKWLQJEOLMIWEHVWDDQ
PDDURPGDWGHZLQNHOGLFKWJDDW
]DOHUYHHOPHHUWLMGYRRUPLMRQWVWDDQ
+HHOYHHOJHOXN
;/LHNH
21*(/2)(/,-.
Onqclocli|kvcclvcrdrict
Onqclocli|kvcclhandcn,kaartcncnkusscn
Onqclocli|kvcclmcnscndicdccldcninonsvcrdrict
Onqclocli|kdatzovcclmcnscnonshcbbcnqcstcund
Ontzcttcndbcdanktvoordchandcn,kaartcncnkusscn
Ontzcttcndbcdanktdatudccldcinonsvcrdrict
Ontzcttcndbcdanktvoordcaanwcziqhcidcnstcun
bi|hctaschcidvanonzc
MarcoStorm
Ditqcctonsmcdcdckrachtomdoortcqaan
oqmaalsbcdankt,
DcsircStorm-Sonncnbcrq
Michacl
MirandacnJordy
Britncy,Shania
cnvcrdcrcamilic
Monstcr,|uli2011
Vanaf zaterdag Z3 ulI zIn wI vanaf
16.00 uur geslcten I.v.m. vakantIe.
DInsdag 9 augustus. vanaf 08.00 uur.
staan wI weer vccr u klaar.
/LYLUZ[YHH[4VUZ[LY
VAKANTlE!
GRATIS HERBALIFE
PROEFPAKKET
SMS proefpakket
naar 06-13266269
thuisbladen.nl
Kijkt u eens op
onze internetsite.
Elke week weer up to date!
MONSTERSE COURANT PAGINA 3 21 JULI 2011
HW staat voor hoog water en LW voor laag water.
Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
Vrijdag 22 juli
HW 08:25 20:40 LW 01:14 14:20
Zaterdag 23 juli
HW 09:16 21:23 LW 02:14 15:10
Zondag 24 juli
HW 10:00 22:36 LW 03:04 15:55
Maandag 25 juli
HW 11:00 23:40 LW 04:05 18:00
Dinsdag 26 juli
HW 12:05 LW 06:30 18:45
Woensdag 27 juli
HW 00:44 13:36 LW 07:15 19:46
Donderdag 28 juli
HW 01:49 14:19 LW 08:00 20:10
HW staat voor hoog water en LW voor laag water.
Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
Dierenbescherming
afd. Westland en Rijswijk:
Klachten- en informatielijn, tel.: 630863.
Kwadraad Maatschappelijke Dienstverlening
Telefoon: 0900 - 120 21 50 (lokaal tarief )
(0182) 59 47 10
info@stichtingkwadraad.nl
www.stichtingkwadraad.nl
Algemeen Maatschappelijk Werk
Molenweg 43a
Spreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur
Opvoedbureau
Schubert 2 - Spreekuur: vrijdag 10.30 - 11.30 uur
Schoolmaatschappelijk werk
Aanmelding via de basisschool
Meldpunt Bezorgd?
Voor meer informatie: 0900 - 040 040 5
Meldpunt Huiselijk Geweld?
Voor meer informatie: 0900 - 040 048 4
Woningstichting Arcade:
Telefoon `s-Gravenzande : 0174-283200
Telefoon Monster : 0174-285959
Careyn:
Algemeen telefoonnummer: 088-1239988
Thuiszorg-Wijkverpleging:
Maandag tot en met vrijdag
telefonisch spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur
Voor de plaats Monster : 0174-213594
Voor de plaats Poeldijk : 0174-245950
Ouder en Kindzorg
Consultatiebureau Monster,
Schubert 2 te Monster. tel.: 0174-283214
Bureau is op dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur,
Woensdag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur.
Maandag tot en met vrijdag
telefonisch spreekuur van 8:30 tot 17.00 uur
op het algemene nummer.
Inloopspreekuur iedere dinsdag van 9 tot 10 uur.
Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg (IKG)
Onafhankelijk bureau voor vragen
en klachten. Gratis advies en ondersteuning.
Tel: 0900-2437070 (0,10 per minuut) of
070-39 249 39.
www.zorgbelang-zuidholland.nl
Zorg in de laatste levensfase
Voor mensen in de laatste fase van hun leven
biedt de St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
(VPTZ) hulp. Vrijwilligers van de stichting onder-
steunen clinten en hun familieleden. Informatie:
06-12471661.
Incontinentie?
Heeft U vragen? Bel ma. t/m vr. tussen
13.00 en 14.00 uur. Telefoon: 0174-213594.
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest:
WoonZorgCentrumDe Opmaat
Van Goghlaan 2
2681 KA Monster
Tel. 0174 248 064
Wilt u meer informatie?
ClintenService: 015 - 251 36 90
clientenservice@pietervanforeest.nl
Slachtofferhulp Haaglanden,
bureau Westland:
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk,
tel. (0174) 645958 of 0900 8844.
Emotionele, praktische en juridische opvang,
alsmede informatie en advies voor iedereen
die slachtofer is geworden van een misdrijf
of (verkeers-) ongeval.
Spreekuur op maandag t/m vrijdag van 9-12 uur
en dinsdagavond van 19 tot 21.00 uur.
VBOK:
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren
Kind. Voor hulp aan moeder en kind bij niet
gewenste zwangerschap. Landelijke Diensten
centrum, tel.: 06-0730 (24 uur gratis bereikbaar).
Vogelasiel:
de Houtsnip, Rondgang 2,
Hoek van Holland. Tel.: 387282
De Wulp, Heliotrooplaan 15,
Den Haag. Tel.: 070 - 3231568.
Dierenkliniek Monster:
Herenstraat 49. Tel.: 0174-212663.
A.A. (Anonieme Alcoholisten):
Werkgroep Westland. Groepsavond:
elke maandagavond van 19.45-22.00 uur.
Adres: De Hunselaer 1, Honselerdijk
Inl.: 0174-628870 (Peter)
0174-621853 (Martin)
Werkgroep Al-Anon Westland:
(Werkgroep voor vrienden en familieleden van
alcoholisten). Groepsavond: elke maandagavond
van 20.00-22.00 uur.
Inl.: 0174-213730 (Hans) / 0174-515105 (Cor)
Werkgroep Alateen Westland:
(Werkgroep voor kinderen/tieners waarvan
1 of beide ouders verslaafd zijn aan alcohol).
Inl.: 06-30308077 (Marina)
info.marina@hotmail.com
Kinderopvang 2Samen
(voorheen St. Kinderopvang Monster):
Al 70 jaar thuis in kinderopvang.
U kunt bij ons terecht voor:
* Hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
* Buitenschoolse opvang
(voor- en na schooltijd en/of in de vakanties) voor
kinderen van 4-13 jaar.
Wij zijn dagelijks open van 7.00 18.00 uur. In
Monster hebben we 3 locaties:
- 2Ballonnen (Kloosterlaan 53 / 281026) biedt
dagopvang en buitenschoolse opvang voor De
Ichtusschool, St. Aloysiusschool en Het Kompas.
- 2Zandkastelen (Slangenkruid 11 / 244443)
biedt dagopvang en buitenschoolse opvang voor
de Immanuelschool en de Willemschool.
- 2Vliegers (Duyvenvoordestraat 80 / 244471)
biedt dagopvang en buitenschoolse opvang voor
de Montessorischool.
U bent altijd welkomvoor een rondleiding, neemt
u dan contact op met het centrumvan uwkeuze.
Voor inschrijvingen
en algemene informatie: tel. 070-3385500
en www.2samen.nl.
Stichting Peuterzaal ,,De Kabouters Monster
Voor inlichtingen en inschrijving:
van maandag t/mvrijdag van 09.00-12.00 uur.
Kloosterlaan 6 te Monster. Tel.: 248200.
Peuterspeelzaal Hummeloord
Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk.
Telefoon: 0174-243859.
U kunt uw kind elke donderdag tussen
09.00 en 10.00 uur aanmelden.
E-mail: psz.hummeloord@xs4all.nl.
Kinderdagverblijf Simba
Professionele kinderopvang in een huiselijke
sfeer. Simba biedt:
Dagopvang (hele en halve dagen, 0-4 jaar);
Buitenschoolse opvang (voorschoolse-,
tussenschoolse, naschoolse opvang
en vakantieopvang, 4 tot 13 jaar).
Openingstijden van 7.30 tot 18.00 uur.
Voor informatie of een rondleiding:
0174-243104 / info@kdvsimba.nl
of kijk op www.kdvsimba.nl.
Simba 1 (dagopvang en bso 4-7 jaar)
Zilvermeeuwstraat 1, telefoon: 0174-243104
Simba 2 (bso 8+)
Hazelaarstraat 46, telefoon: 06-20026617
Simba 3 (dagopvang)
Julianastraat 49, Poeldijk, tel.: 0174-287775
Discriminatie:
Klachten over onderscheid tussen groepen
individuen, op grond van kenmerken die niet re-
levant zijn, kunnen worden gemeld bij het Bureau
discriminatiezaken.
Tel.: 070-3028686.
Cultureel Centrum De Noviteit:
Kloosterlaan 33, Monster. Centrum voor
activiteiten, evenementen en uitvoeringen van
sociaal culturele instellingen.
Info: Stichting Dorpshuis.
De Noviteit. Tel.: 0174-241405
Centrale huisartsenpost Westland:
Werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur
Weekenddiensten van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
Uitsluitend op afspraak! Telefoon: 0174-638738
Adres: Middelbroekweg 2a, 2e etage in Behandel CentrumWestland,
2671 ME Naaldwijk.
Openingstijden Apotheek Monster:
Maandag t/mvrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Openingstijden Apotheek Poeldijk:
Maandag t/mvrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur.
Weekenddienst:
Zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en zondag van 08.00 tot 23.00 uur.
Apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 35, Naaldwijk. Iedere nacht van 23.00 uur tot 08.00 uur,
Apotheek binnen de Centrale Huisartsenpost: 0800-APOWEST of 0800-2769378
Algemeen alarmnummer voor
Ambulance, brandweer en Politie
Wijkagent Monster: Frans van der Stelt en Nicky Ruijter
0900-8844 - www.politie.nl
of www.gemeentewestland.nl
Politie Haaglanden - Bureau Westland:
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk. Geopend: dag en nacht.
Openingstijden : voor aangifte: 7 dagen per week 08.00 uur - 22.00 uur.
Overige zaken : 0900-8844 - Meld Misdaad anoniem: 0800-7000
Storingsdienst Westland Energie : (gratis dag en nacht) 0800-1265
Storingsdienst Electra en Gas : 0800-9009
Storingsdienst Evides Waterbedrijf : (gratis dag en nacht) 0800-1529
s avonds, weekend en feestdagen : 010-4618383
Woningstichting Westambacht : 0174-285959
:::
(+%2
02167(51/
Belangrijke telefoonnummers
Diensten gezondheidszorg
Belangrijke adressen
Colofon
NO 3769
28 APRIL 2011
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, HERCKENRATHSTRAAT 52
MOC.NIEUWS@THUISBLADEN.NL
2681 DG, MONSTER, TEL. 0174-280921, FAX 0174-280922
MOC.ADVERTENTIE@THUISBLADEN.NL
NEGEN- EN- ZEVENTI GSTE J AARGANG
VERSPREIDINGSGEBIED: MONSTER POELDIJK TER HEIJDE AAN ZEE M
thuisbladen.nl
/dverteren? 1el.: 0J7428092J Telefoon: 0174 - 24 89 69 www.vanbaar.nl
Kom binnen kijken! U bent van harte welkom!
Den Haag, Oostmadeweg 11, Vraagprijs 569.000 k.k. Hoek van Holland, s-Gravenzandsewg 250, Vraagprijs 695.000 k.k.
Monster, Zeereep 45, Vraagprijs 237.500 k.k.
Monster, Vlotlaan 20, Vraagprijs 545.000 k.k.
Monster, Zeereep 49, Vraagprijs 215.000 k.k. Monster, Hazelaarstraat 31, Vraagprijs 235.000 k.k.
Monster, Molenweg 44, Vraagprijs 159.000 k.k.
Monster, Herenstraat 50, Vraagprijs 205.000 k.k.
s-Gravenzande, Robijn 27, Vraagprijs 249.000 k.k.
Monster, Molenstraat 100, Vraagprijs 244.000 k.k.
Monster, Slangekruid 2, Vraagprijs 495.000 k.k.
Monster, Zeestrt 6, winkel+woning Vraagprijs 449.000 k.k.
Aspergetijd : SCHOLTES BEENHAM De Lekkerste
GRAT|S HOORTOESTELLEN
%PFEF (3"5*4 IPPSUFTU CJK)FOLEF7JTTFS )PPSUFDIOJFL CFMWPPSFFOBGTQSBBL 0|74-44476
Eenvoudige jaren 30 eengezins- woning met 3 slaapkamers dicht- bij het strand. 169.500,- k.k.
MONSTER Duinstraat 66 In het Westland zijn vrijstaande woningen op een top-kindvriendelijke locatie schaars. En
dan ook nog hoogwaardig afgewerkt. De eigenaar heeft de woning geheel in de stijl van
de jaren 30 ingericht: visgraadparketvloer, paneeldeuren, lambrisering en smaakvolle keu-
keninrichting en dito sanitair. Maar wat het geheel echt compleet maakt is een tuinkamer
van 21 m2. Ziet u het zich al voor u? Een speelkamer waar het een
rommeltje mg zijn en de rest van de woning blijft netjes.
Ik wel! 675.000,- k.k.
NAALDWIJK De Zijpe 21
Elke week presenteren wij n van onze favoriete woningen. Deze week is het een unieke woning aan De Zijpe. MONSTER Duinstraat 66
Modern hoekherenhuis met zon- nige tuin. 4 riante slaapkamers; luxe badkamer. 349.000,- k.k.
MONSTER s-Gravenzandseweg 1 L Sfeervol vrijstaand herenhuis met diverse oorspronkelijke details.
POELDIJK Nieuweweg 58
Goed onderhouden eengezins- woning. 4 slaapk. en een zon. achtertuin (ZO). 275.000,- k.k.
POELDIJK Dwarsland 3 Heeft u interesse in deze woning? Neem dan contact op met de makelaar. Irene Borgdorf Tel: 0174 2860 80
In prijs verlaagd
Verkocht
T 0174 28 60 80 www.borgdorf.nl
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
DE MAKELAARSFAVORIET
DE REALISTISCHE MAKELAAR
Piet van den Berg Keursl ager Molenbrink 50, Monster www.pietvandenberg.keurslager.nl
KOOKI DE E Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag Shoarma- pakket incl. broodjes en saus 600
Afgelopen zondag, 24 april, waren de heer en mevrouw P.M.A. Zuidgeest- van der Klugt in Monster 60 jaar ge- trouwd. Ter gelegenheid hiervan heeft burgemeester Van der Tak heeft het echtpaar Zuidgeest een felicitatiebe- zoek gebracht op de dag waarop dit huwelijksjubileum is gevierd en wel
op dinsdag 26 april. Op de foto wordt het echtpaar Zuidgeest ge ankeerd door burgemeester Van der Tak en wethouder Marga de Goeij-van der Klugt, die familiebanden heeft met het diamanten bruidspaar. Het zijn namelijk een oom en tante van haar. De redactie van de Monsterse Courant feliciteert het echtpaar uiteraard van harte met dut jubileum en wenst hen nog vele jaren gezondheid, liefde en geluk toe. Foto: Thierry Schut Fotogra e
Zestig jaar getrouwd
Verdachte omstandigheden
rond autos Een getuige zag woensdag 20 april om 00.35 uur dat twee mannen
veel interesse hadden in geparkeerde autos in de Zeestraat in Monster.
Politieagenten hielden niet veel later op de Molenbrink een man aan die
inbrekersgereedschap in zijn auto had liggen.
De agenten troffen in de Zeestraat twee mannen van 18 en 21 jaar uit Den
Haag aan. Uit onderzoek bleek dat de mannen geen strafbaar feit hadden
gepleegd maar uit voorzorg onderzochten agenten wel de omgeving. Op
de Molenbrink troffen zij een voertuig aan waarin een 35-jarige Hagenaar
zat. De man bleek door de politie gezocht te worden. In het voertuig trof-
fen agenten verschillende inbrekersgereedschappen en een zakje wiet. De
man is hierop aangehouden. Hij bleek een vriend te zijn van n van de
twee mannen die in de Zeestraat staande gehouden was. De 35-jarige man
zit nog vast. Ziet u iets verdachts rond voertuigen? Vertrouwt u het niet?
Bel direct 112.
Huisvuil- inzameling Op Koninginnedag, zaterdag 30 april zijn alle gemeentewerven gesloten. Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn alle gemeentekantoren en ge- meentewerven gesloten. Oud papier ophalen gaat volgens rooster, evenals huisvuilinzameling. Op vrijdag 6 mei zijn alle gemeentekantoren en ge- meentewerven eveneens gesloten en verloopt de huisvuilinzameling, op- halen oud papier, inzamelroute grof- vuil en inzamelroute KGA volgens rooster.
De Monsterse Courant
is een uitgave van:
pieterdeGroot/druk bv
Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster
Telefoon : 0174-280921
Fax : 0174-280922
E-mail adres:
moc.advertentie@thuisbladen.nl
Verschijning:
elke donderdag huis aan huis
bezorgd.
Opgeven van advertenties en
redactionele teksten:
advertenties en redactionele tekst
moeten vr dinsdag
12.00 uur, worden opgegeven.
Oplage : 9.500
Advertentieprijs : 0,30 per mm.
Voorpagina : 6x tarief
Bij contract en/of meerdere
plaatsingen, gereduceerde prijzen.
Ons e-mail adres voor
persberichten in deze krant is:
moc.nieuws@thuisbladen.nl
Uiterste inlevertijd van
persberichten via e-mail
is dinsdag 12.00 uur.
Bezorging:
ontvangt u niet of onregelmatig de
Monsterse Courant?
Bel dan 0174-514508, dan kunnen wij
uw klacht verhelpen.
Arnold Beugelsdijk, voor veel mensen
bekend door zijn WOS-programma :
Westland een streek apart start 1
augustus vanuit de Cultuurschuur
te Monster met een cursus Buiten
Landschappen Tekenen.
Niet iedereen is de zomertijd op va-
kantie en dan is het jn om juist in de
eigen omgeving in de buitenlucht cre-
atief bezig te zijn.
En wat is heerlijker dan met een
groepje mensen met dezelfde inte-
resse buiten op een mooie plek het
landschap te gaan tekenen. En dat
ook nog onder begeleiding van een
bekende en zeer ervaren docent, die
tijdens zijn vele reizen altijd het land-
schap heeft getekend en geschilderd,
waarvan meer informatie op www.aj-
beugelsdijk.nl. De cursus bestaat uit 6
maandagochtenden van 1 augustus tot
5 september.
Ook start Arnold in de Cultuurschuur
met een orientatie/combinatiecursus
tekenen op de maandagavond 15 au-
gustus, 6 avonden lang. In deze cursus
laat Arnold u kennismaken met zes
verschillende themas. Onderwerpen
waarbij u op verrassende manier
kennis maakt met het werk van kun-
stenaars uit de kunstgeschiedenis
en uw eigen werk. Een snuffelstage
op het gebied van creativiteit . Meer
informatie over het gehele activitei-
ten aanbod op www.cultuurschuur.nl
Aanmelden voor de cursus bij Arnold
Beugelsdijk 06-41720276
Zomercursus
Buiten Landschap Tekenen
met Arnold Beugelsdijk
Inschrijving
presentatie
zomerbloemen
in Nederland
van start
Van donderdag 11 augustus tot
en met zondagmiddag 14 augus-
tus 2011 vindt de 26e Nationale
Zomerbloemententoonstelling
plaats. Ook dit jaar vormt de
VKC-keuring van zomerbloe-
men het middelpunt van de
show die door de vele inzen-
dingen, landelijk gezien, de be-
langrijkste presentatie van zo-
merbloemen is. Het thema van
deze editie is: Zomerdromen
en de bloem die dit jaar cen-
traal staat is Alstroemeria.
Al 26 jaar biedt de Nationale
Zomerbloemententoonstelling
zomerbloementelers een po-
dium om zich te proleren.
Dat zij daar dankbaar gebruik
van maken, blijkt uit de vele
honderden inzendingen aan zo-
merbloemen van professionele
telers, die elk jaar opnieuw de
basis van dit unieke evenement
vormen.
Leden van de vaste keurings-
commissie (VKC) beoordelen
en keuren alle inzendingen, die
aan de hoogste maatstaven die-
nen te voldoen en een Nationale
Zomerbloemententoonstelling
waardig zijn.
Belangrijke criteria voor de
keuring zijn de gelijke lengte
van de stelen, de gelijkheid van
de bloemen en de juiste rijp-
heid. Zo moet, tijdens de keu-
ring, bij enkelbloemige soorten
de bloem gesprongen zijn, ter-
wijl bij meerbloemige soorten
minimaal een derde van het
aantal aanwezige bloemen vol-
ledig in bloei moet staan.
Wilt u als teler van zomerbloe-
men voor uw product(en) ook
een plaats in de tentoonstel-
ling? Meldt u zich dan vr
5 augustus a.s. aan bij Gerrit
en Wil Spruijt, per e-mail:
spruijtjes@kabelfoon.nl; per
telefoon of fax: 0174-623820
of 06-57309376.
Voor meer en actuele in-
formatie over de Nationale
Zomerbloemententoonstelling,
verwijzen wij u naar de site:
www.nzbt.nl.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zuid-Holland heeft in het tweede
kwartaal van 2011 een bedrag van
427.350 euro ter beschikking gesteld
aan 117 verschillende projecten en
activiteiten in Zuid-Holland op de
werkterreinen podiumkunsten, zoals
muziek en theater, beeldende kunst,
geschiedenis en letteren en natuurbe-
houd.
Ook aan projecten in de gemeente
Westland zijn nancile bijdragen
toegekend. Zo ontvangt de Stichting
Culturele Raad Naaldwijk 3.000 euro
ten behoeve van het Newton festival.
En ontvangt Muziekvereniging Pius
X 1.150 euro ten behoeve van aan-
schaf van instrumenten.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is
een particulier fonds met een lande-
lijk bureau en vijftien afdelingen in
de provincies. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid-Holland is n van
de afdelingen. Door het verlenen van
nancile bijdragen, het opzetten van
projecten en het uitreiken van prijzen
zet het cultuurfonds zich in voor cul-
tuur en natuurbehoud in Nederland.
Het bestuur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid-Holland beoor-
deelt, in vier rondes per jaar, aanvra-
gen voor nancile ondersteuning van
projecten op het gebied van cultuur en
natuur. Het bestuur laat zich bijstaan
door 2 adviescommissies.
Het budget dat het de afdeling Zuid-
Holland jaarlijks te besteden heeft be-
draagt ongeveer 1,5 miljoen euro. Dit
geld komt uit verschillende bronnen:
de jaarlijkse Anjercollecte, donaties
en de Lotto en de BankGiroLoterij.
Per jaar worden zon 750 projecten
ingediend en behandeld. Financile
bijdragen worden verleend voor con-
crete culturele projecten of investe-
ringen gericht op cultureel gebruik.
Verzoeken kunnen worden ingediend
door culturele stichtingen en vereni-
gingen. Een aanvraagformulier kan
via de website www.cultuurfonds.nl
worden verkregen. Aanvragen kun-
nen worden ingediend bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland,
Postbus 90602 2509 LP Den Haag.
Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid-Holland
geeft cultuur de kans
MONSTERSE COURANT PAGINA 4 21 JULI 2011
Vacaturebank
Vrijwilliger
voor de drinkpauze
Bij deze vacature gaat u helpen op
een groep binnen Dc Woutershof
Monster. De groep bestaat uit ou-
derwordende clinten met een ver-
standelijke en of lichamelijke beper-
king. Met het helpen/ondersteunen
van drink en eetsituaties binnen de
groep. Er is plek op de donderdagoch-
tend/middag.
Docent Mobieltjes4all
In samenwerking met het ISW col-
lege in s-Gravenzande biedt het
Rode Kruis Hoek van Holland een
cursus mobieltjes4all voor senioren.
De cursus bestaat uit 6 lessen. Hier-
voor is het Rode Kruis dringend op
zoek naar een docent. Van de docent
wordt verwacht dat hij/zij goed kan
omgaan met de doelgroep en over
voldoende mobiele telefoon kennis
beschikt voor deze basiscursus. Het
lesmateriaal wordt steeds bijgewerkt.
Leerlingen van het ISW college hel-
pen de ouderen tijdens de lessen. Dit
doen zij in het kader van maatschap-
pelijke stage. In die vorm begeleiden
de scholieren de senioren tijdens de
lessen.
Tuinman
voor WoonZorgCentrum Duinhof
De tuin van zorgcentrum de Duinhof
in Ter Heijde heeft wat extra verzor-
ging nodig. Heeft u groene vingers
en wat uurtkes in de week over? De
taken zijn o.a. plantjes poten, water
geven en voorkomende werkzaamhe-
den. De werktijden zijn in overleg.
Ht punt voor vrijwilligerswerk in de regio
Vaste activiteiten:
Monster,
Paviljoen de Masemude
Elke maandag is er kaarten, aanvang
13.30 uur. Bij droog weer is er jeu
de boules om 13.45 uur. Op donder-
dag is er koersbal, aanvang 9.30 uur.
Vrijdag: gymmen met ouderen onder
leiding van een deskundige docent,
aanvang 9.15 uur, meer informatie
of aanmelden via Stiploket Monster,
0174-315044 elke werkdag van 9.00-
12.00 uur.
Monster, De Noviteit
Klaverjassen
Vanaf begin september kunt u weer
elke week op woensdagmiddag vanaf
13.30 uur klaverjassen in de Noviteit.
Iedereen mag meedoen ook als u al-
leen bent.
Monster,
K.B.O. in Fata Morgana
Donderdag vanaf 14.00 uur gezellig
onderling klaverjassen, bridgen en
bordspelletjes.
Ter Heijde,
ANBO in gebouw Het Vrondel
Even weken op dinsdag: bingo en kaart-
middag, aanvang 14.00 uur zaal open
vanaf 13.30 uur. Oneven weken op
woensdag: bingo en kaartmiddag, aan-
vang 14.00 uur zaal open vanaf 13.30
uur. Tevens organiseert de ANBO regel-
matig busreisjes en andere activiteiten.
Activiteiten agenda
voor Monster en Poeldijk
MONSTER
Loketten
voor wonen,
zorg en welzijn.
U kunt voor meer informatie
terecht bij de medewerkers
van Vitis Welzijn
in het Stip Westland loket.
HAVENSTRAAT 16
2681 LD MONSTER
TELEFOON 0174-315044.
U bent welkom iedere werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur.
Internet: www.vitiswelzijn.nl
E-mail: info@stipwestland.nl.
Ouderen die zo lang mogelijk
zelfstandig willen blijven wonen
hebben op maat gesneden, goed
georganiseerde dienstverlening aan
huis nodig. Het huidige aanbod
is zeer gevarieerd. Zonder goede
informatie, is bewust kiezen
dan ook lastig.
Via het Stip Westland
loket Monster kunt u zich
aanmelden voor voorzieningen
en/of informeren naar de
mogelijkheden die er zijn op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.
Hebt u meerdere vragen of
problemen waar u deskundig advies
en/of begeleiding bij nodig heeft,
maak dan vooraf een afspraak
met de ouderenadviseur van
Vitis Welzijn.
De ouderenadviseur zoekt samen
met u naar een oplossing,
begeleidt, steunt, bemiddelt
en verwijst soms door.
De ouderenadviseur
bezoekt u desgewenst thuis.
Op de digitale vacaturebank van Vitis Vrijwillige Inzet vindt u een breed aanbod
aan vrijwilligersvacatures in Westland en Hoek van Holland. Onderstaand
treft u de nieuwste vacatures. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar weet u
niet wat? Kijk bij Vrijwillige Inzet op www.vitiswelzijn.nl. Voor vragen kunt
u terecht via e. vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of t. 0174 281290. Vrijwillige
Inzet is voor bezoek open op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur, Havenstraat 16 te Monster.
KERKDIENSTEN - ZATERDAG 23 T/M ZONDAG 24 JULI 2011
Christelijke Gereformeerde Kerk,
s-Gravenzande (Maranathakerk):
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Stud. A.D. Fokkema.
Q om 16.30 uur:
Stud. A.D. Fokkema.
Oud Geref. Gemeente in Nederland:
Q Zondag 24 juli om 09.45 uur:
Leesdienst.
Q om 15.45 uur:
Leesdienst.
Gereformeerde Gemeente
s-Gravenzande Westerkerk:
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Leesdienst.
Q om 15.30 uur:
Leesdienst.
Dovendienst Delfland:
Q Zondag 24 juli om 10.00 uur:
Ds. E. Dibbets-v.d. Roest.
Een gecombineerde dienst in de Dorpskerk,
Dorpstraat 3, 2636 CB Schipluiden.
R.K. Kerk H. Machutus:
Q Zaterdag 23 juli om 19.00 uur:
Gn viering.
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Woord- en communieviering.
De dienst zal worden geleid door een Volt-groep.
St. Bartholomeuskerk, Poeldijk:
Q Zaterdag 23 juli:
Gn viering.
Q Zondag 24 juli om 11.00 uur:
Viering o.l.v. parochianen en cantor.
Hervormde gemeente Monster:
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Ds. J. Geene.
Q om 16.30 uur:
Ds. M. Messemaker.
Hervormde gemeente Ter Heijde a/z:
Q Zondag 24 juli om 10.00 uur:
Ds. G. Kalsbeek, Rijswijk.
Q om 19.00 uur:
Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk.
Protestantse Gemeente, Monster:
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Mevr. Ds. H. Kamphuis, Den Haag.
Hersteld Hervormde Gemeente
Monster - s-Gravenzande - ZUIDERKERK:
Q Zondag 24 juli om 10.00 uur:
Niet bekend.
Q om 16.30 uur:
Kand. G.K. Terreehorst, Sommelsdijk.
Hervormde gemeente Poeldijk:
Q Zondag 24 juli om 10.00 uur:
Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk.
Q om 19.00 uur:
Ds. B. Brunt, Valkenburg.
Gereformeerde Kerk, Monster
(Vrijgemaakt):
Q Zondag 24 juli om 09.30 uur:
Ds. R. Heida.
Q om 16.30 uur:
Ds. R. Heida.
Volle Evangelie Gemeente De Aar,
s-Gravenzande:
Q Zondag 24 juli om 10.30 uur:
Dick Hartendorp.
Onder de noemer HOVO biedt de
Leidse Universiteit al sinds 1994 col-
leges voor vijftig-plussers. De colleges
worden gewoonlijk overdag en doorde-
weeks gegeven. Voor het eerst biedt het
HOVO dit najaar ook een collegereeks
aan op de zaterdagochtend. Dit om te-
gemoet te komen aan het verzoek van
mensen die doordeweeks werken. 12
weken lang zal op de zaterdagochtend
2 uur college zijn over de flosofe van
de levenskunst. De HOVO-cursussen
worden doorgaans gegeven door do-
centen en oud-docenten van deze uni-
versiteit. We hebben de docenten van
de Honours Class - colleges voor bui-
tengewoon getalenteerde studenten
bereid gevonden hun collegereeks over
literatuur en geneeskunde eenmalig
te herhalen voor HOVO-studenten. In
augustus kunnen vijftigplussers deel-
nemen aan de korte cursus De kunst
van de fotografe, aan de hand van de
unieke collectie historisch fotogra-
fe die in de Universiteitsbibliotheek
wordt bewaard. Een bijzonder kijkje in
een collectie die anders alleen op aan-
vraag van specifeke fotos in te zien is.
Het nieuwe aanbod aan collegereeksen
van HOVO biedt met ruim dertig cur-
sussen niet alleen een breed scala van
onderwerpen, maar speelt ook in op de
diversiteit van de groep van vijftigplus-
sers. Vijftigplussers die steeds actiever
zijn, langer blijven werken, intensiever
willen studeren, behoefte hebben aan
interactieve werkvormen. Voor wie
echt zelf wil studeren start het HOVO
dit najaar een digitale cursus Archeolo-
gie en de bijbel. Van de deelnemers aan
deze cursus wordt wel wat gevraagd:
vier onderwerpen (Archeologie en de
bijbel algemeen, enkele Bijbelverhalen
uitgediept, de Kananieten, de Filis-
tijnen) bestudeert u thuis met behulp
van digitaal materiaal. Naar schatting
neemt dit 7 uur in beslag. Vervolgens
is er maandelijks drie uur werkcol-
lege waarin de bestudeerde stof en de
bijbehorende opdrachten worden be-
sproken. Daarnaast werkt HOVO sinds
2008 samen met Teylers Museum te
Haarlem. In de prachtige Grote Ge-
hoorzaal van dit museum vinden colle-
ges plaats op het gebied van de natuur-
wetenschappen. Dit najaar een college
over de natuurlijke verwantschap, in-
deling en naamgeving in de biologie.
Sinds onderzoek aan het DNA, de hulp
van elektronenmicroscopen en de hulp
van computers is het aloude systeem
van classifceren van dieren onder druk
komen te staan en veranderd. Voor de
colleges van HOVO is geen specifeke
vooropleiding nodig, wel wordt van de
deelnemers gevraagd een aantal uren
HBO opleidingen
voor Vijftigplussers
per week zelfstandig Nederlandse en
Engelse teksten te bestuderen.
Voor het volledige programma en
voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot het bureau van HOVO,
postbus 9555, 2300 RB Leiden, tel.
071-5277299 (ma. t/m do. 10-13 uur),
http://www.leidenuniv.nl/hovo.
Een jaarlijks terugkerend evenement
als het Poeldijkse Dweilfestival is
voor de meeste mensen alleen maar
genieten! Heerlijk rond struinen,
hier en daar een praatje, een natje en
een droogje. Veel bekenden en gezel-
lige muziek zijn dingen die maken dat
zon middag alleen maar genieten is.
Als je dit waardeert, kun je dat la-
ten blijken door lid te worden van
de groep Vrienden van het Dweil-
festival. Hoe wordt je Vriend van
het Dweilfestival? Stort 20 euro op
rekening nummer 14.22.11.818 ten
name van Muziekver. Pius X uit Poel-
dijk met vermelding van je naam en
adres. Je krijgt dan een waardebon
thuis die je tijdens het Dweilfestival,
dat dit jaar voor de 20e keer wordt
gehouden, kan inwisselen voor een
leuke attentie bij de Promokraam.
Deze Promokraam is tijdens het
Dweilfestival op 4 september, te vin-
den op het parcours. Vrienden die het
geld liever contant afrekenen kunnen
dat natuurlijk ook doen.
Vrienden van het
Dweilfestival 2011 gezocht
MONSTERSE COURANT PAGINA 5 21 JULI 2011
SCHALKE
VERWARMING

Wij installeren ook voor:
Stationsweg 22, 2681 RV Monster, Tel. 0174-213066
Piet van den Berg, Keurslager
Molenbrink 50, 2681 EZ Monster
0174-213313 www.pietvandenberg.keurslager.nl
KE UR S L AGE R KOOP J E
t/m zaterdag 23 juli:
Gepaneerde
varkensschnitzels
van het graanvarken,
dus meer smaak!
4 voor
6
50
Ook kunt u op vrijdag 22 en
zaterdag 23 juli weer bij ons terecht
voor Dickninghe IJs.
Voor de speciale
braderie prijs van
2
95
(normaal 3,89)
Op vrijdag 22 juli (vanaf 14.00 uur)
en zaterdag 23 juli (vanaf 10.00 uur)
organiseren we wederom een speciale
proeverij waar u de verschillende
smaken kunt proberen.
Elke dinsdag en woensdag:
Gehaktdag
Gehaktdag
Elke maandag en dinsdag een voordelige weekstarter!
VOOR EEN COMPLETE BARBECUE
BENT U OOK BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
MAALT I J D V. D. WE E K
t/m zaterdag 23 juli
Goulash
makkelijk met rijst en n
van onze rauwkostsalades,
500 gram 5
48
Zomerzuurkool
stamppotje met ananas,
500 gram 3
98
Kom tijdens de braderie op vrijdag 22 en
zaterdag 23 juli de honger stillen met:
Broodje warme
beenham
met honingmosterdsaus 3
50
Broodje hamburger
met sla en uien 3
00
Aan te vullen met een
cool drankje vanaf 1
50
Voor uw warme of koude buffet, diverse salades
en hapjes bent u bij ons aan het juiste adres,
zie ook onze website:
dag:
g
er!
Elke donderdag:
Biefstukdag
www.pietvandenberg.keurslager.nl
Let op ons Kookidee,
zie de voorpagina!
s-GRAVENZANDE
K
i
j
k
h
i
e
r
n
o
u
!
Onze Zeeuwse superaardappelen
Frieslanders, 5 kilo .............................................................. 2,99
Overheerlijke meloenen uit de Westlandse kas
Oogmeloen, zeldzaam lekker va. ............ 1,99
Aardbeien, honingzoet, 500 gram..................... 2,50
Hollandse kersen, 500 gram ................................................ 2,99
Hollandse Opal pruimen, heel kilo .................. 2,50
Ananas Chiquita gold, slechts .................... 0,99
Westlandse kas-aubergines, 2 voor ..... 1,00
VRIJDAG + ZATERDAG
Witlof, klasse I, heel kilo ...................................................... 0,99
Hollandse sperziebonen, 500 gram ........ 0,99
MAANDAG + DINSDAG
Spitskool, 500 gram, gesneden ............................................... 0,69
Westlandse kas-postelein, heel kilo ..... 1,29
Groot assortiment
tuin- en kamerplanten
Kon. Wilhelminastraat 1,
D. v.d. Kasteeleplein 2,
Na 33 jaar met veel plezier
en toewijding de winkel te
hebben gerund, sluiten wij
aanstaande vrijdag 22 juli
2011 denitief de deur van
Veenman Lingerie.
Veenman Woninginrichting
blijft wel gewoon bestaan.
Ik neem u graag mee om
een kijkje te nemen in de
showroom van een bevriende
collega waar een uitgebreide
collectie stalen te vinden
is, zoals u van Veenman
Woninginrichting gewend
bent.
Wilt u een afspraak maken
voor de woninginrichting?
Neemt u dan gerust contact
met mij op. Het telefoon-
nummer is 06-54398786. Via
deze weg willen wij al onze
klanten bedanken voor het
vertrouwen dat u in ons heeft
gehad. Dankzij u hebben wij
al deze jaren met veel plezier
gewerkt.
Uiteraard hopen wij u nog
eens te ontmoeten als klant
voor de woninginrichting.
Nogmaals bedankt!
Jan en Marian Veenman
Veenman Lingerie;
Vrijdag sluiten onze deuren!
ADVERTORIAL
VEENMAN
LINGERIE
Graaf Florisplein 6-8
2691 ZW s-Gravenzande
Tel. (0174) 41 29 24
Schoonm
aken
bij oudere
m
ensen thuis
in het
Westland.
thuiszorginholland.nl
www.jssecurity.nl
0174 422887
Lozerlaan 10, 2544 LG Den Haag
Telefoon 070-3676090
www.manegeberestein.nl

Druiven proeven
bij Geniet
Woensdag tot zaterdag
Schoonmaken vervelend?
De ruilkring helpt!
Bij thuiskomst van vakantie stelde een lid
van de Ruilkring Delft & Westland vast dat er
wel een bezem door het huis mocht en zette
een verzoek om huishoudelijke hulp op de
maillijst. Een ander lid van de ruilkring bood
diezelfde dag aan om een (halve) dag huis-
houdelijke hulp te verrichten om zo wat eend-
jes de betaaleenheid van de ruilkring te
verdienen.
Ze zullen elkaar beslist hebben gevonden.
Want dat is zo leuk van de ruilkring: dat je
haast altijd vindt wat je zoekt. En meestal
ook op heel korte termijn want de mail wordt
gelezen door 90 leden, dus de kans op suc-
ces is erg groot. Ben je net nieuw, dan krijg
je een aantal eentjes mee zodat je snel kunt
beginnen. En het is nog gezellig ook: je leert
nieuwe mensen kennen die eveneens tegen
eentjes ook gezamenlijke activiteiten zoals
een plantjesruilbeurs, wandelingen en eten-
tjes organiseren. Ook op het maandelijkse
kLETS caf bij een deelnemer thuis kun je
elkaar ontmoeten en deals sluiten.
Benieuwd geworden naar de Ruilkring Delft
& Westland? Kom dan naar het eerstvolgende
kLETS caf in het Westland op zondag 17 juli
om 14.00 uur aan de Nieuwlandsedijk 16 70
te s Gravenzande.
Kijk voor meer info op www.ruilkringdelft.
nl of bekijk het lmpje: http://www.youtube.
com/watch?v=DV200OjLXAs
MONSTERSE COURANT PAGINA 6 21 JULI 2011
Dt mag op een tegeltje
t is O
ranje,
t blijft O
ranje,
van alle huizen
de vlaggen uit!
Vers Kwekerij Westland
WWW.VERSKWEKERIJWESTLAND.NL
Raaphorstlaan 11 - Monster
Openingstijden: vrijdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur
zaterdag van 09.00 - 14.00 uur
Westlandse aardbeien en meloenen,
beiden om te zoenen!
Een intelligent persoon
heeft hersens,
een slim persoon
gebruikt ze ook
Open: Dinsdag t/m Vrijdag: 14.00 - 17.30 uur - Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Telefoon: 06-10573235
Herenstraat 28
te Monster
Een goede Zaak
Voor 1 liter icetea,
bereidingstijd: ca. 15 minuten,
exclusief afkoelen en
ijsklontjes maken.
Nodig:
1 zakje Thee rooibos spicy orange*,
1-2 el Honing vloeibaar*
(of meer naar smaak),
2 bloedsinaasappels,
veel ijsklontjes.
Ingredinten gemarkeerd met een *
zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel
Bereiding:
Breng ruim 1 liter water aan de kook.
Laat even doorkoken en giet in een
kan. Voeg het theezakje en de honing
toe en laat ca. 10 minuten trekken. Ver-
wijder het theezakje en laat afkoelen
tot kamertemperatuur. Dek de kan af
met huishoudfolie en zet in de koel-
kast. Boen de schil van de sinaasappels
goed schoon met heet water en snijd
iedere sinaasappel in 8 parten. Haal
vlak voor het serveren de ijsklontjes uit
de vriezer en crush ze met behulp van
een machine of leg de ijsklontjes in een
schone theedoek en sla ze stuk met een
hamer, deegroller of een ander hard
voorwerp. Vul 4 glazen met 4 sinaas-
appelparten per glas en vul tot de rand
met crushed ice. Giet de koude icetea
erover en serveer met stamper of lepel.
Cold & Spicy Icetea
Aanbieding geldig t/m 18 december 2010
Gratis
receptkaarten!
Haal ze op in de
Wereldwinkel of op
22 of 23 juli
op de Monsterse Braderie.
Aanbieding is geldig t/m 16 juli 2011
De bovengrondse papiercontainers
gaan verdwijnen. Deze worden door
de Gemeente Westland weggehaald
omdat deze te weinig papier opleve-
ren. Wel blijft het mogelijk om uw
oud papier en karton te brengen naar
de inleveradressen van kerken en ver-
enigingen. Dus vragen wij U om uw
papier en karton te brengen naar de
container achter gebouw Irene in
Ter Heijde aan Zee. Wij zijn daar aan-
wezig om het van U aan te nemen ie-
dere week op woensdag van 17.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur. Bij voorbaat hartelijk dank
namens de vrijwilligers actie oud pa-
pier Ter Heijde aan Zee.
Inzamelen oud papier en karton
Red Bull zoekt
snelste racetalent
van Nederland
Wil jij weten hoe het voelt om onder
begeleiding van F1 coureur Daniel
Ricciardo voor een volle tribune te
racen? Grijp dan nu je kans! In de
hele maand juli is Red Bull samen
met coureur Robert Doornbos in
vier hoeken van Nederland op zoek
naar ht snelste racetalent in de
kart, de klasse waar F1 wereldkam-
pioen Sebastian Vettel op 13-jarige
leeftijd werd opgepikt.
Op zaterdag 23 juli en zondag 24 juli
wordt vanaf 12.00 uur gestreden bij
Van der Ende Racing Inn Poeldijk, in
het westen van Nederland. De snelste
karters in de leeftijdscategorie tot en
met 14 jaar en boven 14 jaar kwali-
ceren zich voor de grote nalerace,
die op het programma staat tussen de
RTL GP Masters of Formula 3, 14 au-
gustus op Circuit Park Zandvoort.
Tijdens deze nale van Red Bull Kart
Fight krijgen de jonge talenten de
ervaring mee van een echte coureur.
De nalisten strijden tegen elkaar
op een uitgezet kartparcours voor de
hoofdtribune, waar Red Bull junior
en HRT F1 coureur Daniel Ricciardo
aanwezig is om de jonge sterren van
de Masters te begeleiden.
Vrijwel iedere coureur maakt zijn eer-
ste racekilometers in de kart. Red Bull
Racing teambaas Christian Horner
geeft aan dat dit ook voor Daniel
Ricciardo geldt: Daniel is lid van het
Red Bull Junior Team. Hij begon met
karting waarmee hij al snel succes
boekte, waarna hij de overstap maakte
naar de single seaters. Daniel staat een
mooie toekomst te wachten. Hij wist
eerder het Britse Formule 3-kampi-
oenschap al te winnen. Ook F1 we-
reldkampioen Sebastian Vettel begon
in de kart.
Op 13-jarige leeftijd werd hij als kart-
talent opgepikt en vervolgens via de
Formule BMW en de Formule 3 naar
de Formule 1 begeleid. Daar schit-
terende hij eerst bij het juniorenteam
Scuderia Toro Rosso en vervolgens
groeide hij door naar Red Bull Racing.
Op zaterdag 23 en zondag 24 juli is
Van der Ende Racing Inn Poeldijk
d plek waar de karters hun snelste
rondetijd kunnen neerzetten. Iedere
racefanaat kan hieraan meedoen.
Mochten de zenuwen toeslaan of je
bent simpelweg nog niet erg ervaren,
dan is de Nederlandse coureur Robert
Doornbos aanwezig om je te coachen
tijdens jouw race.
De snelte karters in de twee leeftijds-
categorien op de zaterdag en de snel-
sten op de zondag kwaliceren zich
voor de nalerace in Zandvoort, waar
ze strijden tegen de vier nalisten van
de drie andere Red Bull Kart Fight
kwalicatiewedstrijden.
Inschrijving
Hillenraad
100
aanstormend
talent
Net zoals vorig jaar is Hillenraad op
zoek naar veelbelovende bedrijven
voor het Jonge Bedrijven Klassement
van de Hillenraad 100. Bedrijven die
daarvoor in aanmerking komen zijn
actief in de Nederlandse glastuin-
bouwsector, kunnen uitmuntende
marktresultaten tonen en bestaan niet
langer dan zeven jaar. Zij mogen zich
aanmelden bij Hillenraad, maar ook
derden kunnen deze jonge bedrij-
ven voordragen bij de redactie van
Hillenraad.

Net als bij de leidende top 100 com-
petitie, zoekt Hillenraad in dit Jonge
Bedrijven Klassement naar bedrijven
die toonaangevend zijn en goed pres-
teren op ondernemerschap, strategie,
marktpositie, duurzaamheid en toe-
komstgerichtheid. Bijzondere aan-
dacht gaat uit naar innovatieve bedrij-
ven in marktbenadering, technologie
of organisatievorm. Hillenraad wil
zich inzetten om juist deze bedrij-
ven een stapje vooruit te helpen in
de versterking van de sector. De 10
meest toonaangevende nieuwkomers
worden in het Hillenraad 100 maga-
zine gepresenteerd, dat uitkomt op 28
oktober.
Aanmelding voor het Jonge Bedrijven
Klassement 2011 van de Hillenraad
100 is mogelijk via de site www.hil-
lenraad.nl. Voor aanvullende informa-
tie kan contact opgenomen worden
met de heer Ferri Radstake 0174 - 610
438 of ferriradstake@hillenraad.nl.

De schipper kent de route van het
Varend Corso en heeft van te voren
een mooi plekje uitgekozen om aan
te kunnen leggen. Vanaf het water
heeft u vervolgens een eersterangs
zitplaats met een schitterend uit-
zicht op de ongeveer 60 deelnemen-
de corsoboten. Het thema van het
corso dit jaar is Theater door het
water. Drie dagen lang trekt een
vrolijke stoet van 60 boten, zeilen-
de Westlanders, sloepen en vletten
door de wateren van het Westland
en omgeving. Deelnemers laten op
indrukwekkende wijze zien welke
mooie producten er in het Westland
allemaal geteeld worden. Kleurige
bloemen, fraaie planten, smakelijke
groenten en frisse fruitsoorten zijn
de belangrijkste decoratiemateria-
len voor de vaartuigen.
U kunt meevaren
met de volgende tochten:
Vrijdag 5 augustus:
Rondvaartbedrijf De Gantel, ver-
trek vanaf de Kwakelweg, bij de
steiger van de veerpont Midden-
Deland om 18.00 uur. Deze boot
legt eerst bij een mooi plekje aan,
zodat het corso voorbij kan varen.
Daarna vaart de boot achter het
corso aan, om in Maasland langs de
afgemeerde corsoboten te varen.
12,50 (incl. frisdrankje en hapjes)
Rondvaart Westland, vertrek vanaf
Sporthal De Pijl in Naaldwijk om
11.45 uur
9,50 / 6,00 (kind 4-12 jr)
De Westlandse Vloot, vertrek vanaf
de Lange Wateringkade (nabij de
zeeverkenners) in Kwintsheul, ver-
trektijd nog niet bekend.
12,50 (incl. presentator en kofe en
thee)
Zaterdag 6 augustus:
Rondvaartbedrijf De Gantel,
vertrek vanaf de Havenstraat in
Monster om 12.00 uur
9,00 (incl. frisdrankje en hapjes)
Rondvaartbedrijf De Gantel, ver-
trek vanaf de steiger achter zorg-
centrum De Witte Brug in Poeldijk
om 10.30 uur. Deze boot is geschikt
voor rolstoelgebruikers.
10,00 (incl. frisdrankje en hapjes)
Rondvaart Westland, vertrek vanaf
Sporthal De Pijl in Naaldwijk om
11.45 uur
9,50 / 6,00 (kind 4-12 jr)
De Westlandse Vloot, vertrek vanaf
de Lange Wateringkade (nabij de
zeeverkenners) in Kwinsheul, ver-
trektijd nog niet bekend.
12,50 (incl. presentator en kofe en
thee)
Zondag 7 augustus:
Rondvaart Westland, vertrek vanaf
het Domplein/Rankplein in De Lier
om 9.30 uur.
9,50 / 6,00 (kind 4-12 jr)
De Westlandse Vloot, vertrek vanaf
de Lange Wateringkade (nabij de
zeeverkenners) in Kwintsheul, ver-
trektijd nog niet bekend.
12,50 (incl. presentator en kofe en
thee)
Voor meer informatie, prijzen en
dergelijke kunt een kijken op de
website van VVV Westland: www.
vvvwestland.nl, onder het kopje
evenementen. Voor reserveringen
kunt u contact opnemen met VVV/
ANWB Westland, Wilhelminaplein
10 in Naaldwijk, telefoon (0174)
61 00 31 of info@vvvwestland.nl.
VVV/ANWB Westland is geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot
17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. Gelieve uiterlijk n
dag van te voren reserveren, i.v.m.
het bepalen of de tocht wel of niet
doorgaat. Voor alle tochten geldt
namelijk een minimum aantal pas-
sagiers. De kaartjes moeten van te
voren worden opgehaald en betaald
bij de VVV.
Met rondvaartboot
naar Varend Corso
VVV/ANWB Westland organiseert in samenwerking met de Westlandse
rondvaartbedrijven boottochten richting het Varend Corso. Deze
rondvaarten worden ieder jaar populairder en zijn ook steeds sneller
uitverkocht. De boottochten naar het Varend Corso gaan op vrijdag
5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus.
Schenkerij Geniet hangt momenteel
vol met heerlijke Frankenthalers en
Muskaatdruiven.
Het geeft een ontspannen nostal-
giesche sfeer. In deze toch eigen-
tijdse atmosfeer is het heerlijk om
de Westlandse druiven te proeven.
U bent van woensdag tot en met za-
terdag welkom bij Margo en Sjaak
U vindt Schenkerij Geniet bij Ter
Heyde aan Zee tegenover sporthal de
Wielenpet. Voor info kunt u bellen
met 0654786155 of mailen sjaakba-
rendse@hetnet.nl
Druiven proeven bij Geniet
MONSTERSE COURANT PAGINA 7 21 JULI 2011
Ok voor al uw elektriciteits- werkzaamheden!
Erkend RDW-inleveradres
voor uw sloopauto, -bus

AUTOBEDRIJF DE VOEGHT
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,
de Honsel Noord, Tel. 0174-630938
www.devoeght.nl
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs ! !
KWALITEITS
ZORG
SCHADEHERSTEL
EUROGARANT
ERKEND
4 jaar Focwa garantie
Gratis vervangend vervoer
Geen eigen risico
Reparatie voor alle verzekerings
maatschappijen
Spot-repairs -
Uitdeuken zonder spuiten
Tevens spuiten van meubels en keukens
Vlotlaan 802 2681 TX Monster
Telefoon 0174 - 242 363
s
d
:DVPDFKLQHVWXN"
VEBIT
Verenigde
Bedrijven
Intern Transport
Intern Transport Service Westland
Lierweg 75 2678 CT De Lier
Telefoon 0174 - 52 11 96 Fax 0174 - 52 18 85
Mobiel 06 - 22 49 16 26
www.itswestland.nl
STERK IN SERVICE & ONDERHOUD
Onze werkplaats is prima ge-outileerd om allerlei
soorten reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
aan uw vorkheftruck en/of palletwagen te plegen.
Ook mobiele service aan huis.
Indien gewenst kunnen wij u een
onderhoudscontract op maat aanbieden
Tractiebatterijen
Banden
Vorken
Zittingen
Filters
Accessoires
VEILIGHEIDSKEURINGEN
Glas- en Schildersbedrijf
Vlotlaan 103, 2681 TW Monster
Tel. 0174 - 212722
Condens tussen uw dubbelglas ?
Glasschade ?
Tel. 0174 - 21 27 22
Bel voor een vrijblijvende prijsopgaaf.
Tevens levering van o.a. dekoratief glas - isolatieglas
glas in lood / koper en brons
thuisbladen.nl
Kijkt u eens op
onze internetsite.
Elke week weer up to date!
Het was feest voor The Marantos
in de s-Gravenzandse Westlandhal,
vorig weekeinde. The Marantos
uit Ter Heijde aan Zee organiseer-
den deze dag voor de tiende keer
een landelijk majorette- en twirl
concours onder auspicin van
de C.B.S.D. met 170 deelnames.
Tijdens dit concours behaalde de
organiserende Marantos vijf keer
goud, twee tweede plaatsen, drie
derde plaatsen, twee promoties en
plaatsingen voor de Nederlands
Kampioenschappen.
Melanie Meerman behaalde met haar
routine twirling 1 baton preteen be-
ginner de vijfde plaats. En met haar
routine rhythmic twirl pre-teen be-
ginner behaalde zij de derde plaats.
Monique Geleijnse behaalde met haar
routine twirling 1 baton senior begin-
ner de zesde plaats.
Trainster Bibi Muller behaalde met
haar routine twirling 2 baton senior
beginner advance de eerste plaats
met goud en plaatsing N.K. Het duo
Antoinette van Bommel Claudia
Fresco behaalde met hun routine duo
twirling senior beginner de eerste
plaats met goud, promotie en plaat-
sing N.K. Maranto selectie A behaal-
de met hun routine small team twir-
ling senior beginner de eerste plaats
met goud.
Het was de eerste keer dat de dames
deze routine tijdens een concour uit-
voerden. Amanda van der Toorn be-
haalde met haar routine rhythmic twirl
senior beginner de tweede plaats. In
de routine solo sectie A jeugd 3 ba-
sis behaalden Deveny van Dijk en
Madelon van Velden een gedeelde
zesde plaats en Michelle Schuit werd
zevende. Claudia Fresco behaalde met
haar routine solo sectie A senior basis
de eerste plaats met goud plus promo-
tie en plaatsing N.K. Het duo Rachel
Plaizier Miranda Wesstein behaalde
met hun routine duo sectie A jeugd 3
basis de tweede plaats en kwam net
0,40 punten tekort voor plaatsing.
Maranto selectie C behaalde met hun
routine team sectie A jeugd 3 basis de
derde plaats.
En als laatste deelnemer behaalde het
Maranto Parade Corps met hun rou-
tine in peloton Parade Corps jeugd
2 basis de eerste plaats met goud
en plaatsing voor de Nederlands
Kampioenschappen. Ook hebben de
jongsten van The Marantos goede re-
sultaten behaald in het onderdeel ba-
sic strut. In het onderdeel basic strut
peewee werd Marjolein Luiten zesde
en Nathalie Willems zevende. En in
het onderdeel basic strut juvenille
werd Lisette Luiten derde en Marit
van der Laan vierde. De bezoekers
van dit concours hebben ook deze dag
kunnen genieten van de vele schit-
terende routines en kunnen zien dat
majorette en twirl chte TOP-sport is,
welke veel weg heeft van ritmische
gymnastiek maar dan met een baton
(majoretten stok).
Meer weten van deze TOP-sport? Kijk
dan een op de site van Twirl- & Show
Dance vereniging The Marantos
www.themarantos.nl of mail naar
info@themarantos.nl.
Goud en promotie
voor Marantos
De 16 jarige judoka van de Stichting
Topjudo Westland Kodokan is door
de bondscoach Mark Huizinga ge-
selecteerd om van 23 tot 30 juli deel
te nemen aan het Europees Jeugd
Olympisch Festival in Trabzon,
Turkije. Samen met 70 andere
Nederlandse sporters in de leeftijd
van 12 tot en met 16 jaar verblijft zij
in het Olympisch dorp daar, om deel
te nemen aan dit evenement met on-
geveer 4000 sporters uit 49 Europese
landen. Lonneke is met 4 andere
dames en 5 heren judokas de ploeg
waar medailles van worden verwacht.
De andere sporters, die voor de me-
dailles moeten zorgen voor Nederland
zijn basketbal (meisjes), handbal
(meisjes), atletiek, turnen en zwem-
men. Afgelopen woensdag vond de
teamoverdracht plaats op Papendal
van de verschillende sportbonden
naar het NOC * NSF.
Lonneke heeft de laatste maanden tij-
dens wedstrijden in Duitsland, Polen,
Kroati en Portugal al mooie resulta-
ten geboekt en kan nu laten zien wat
ze tijdens een Olympisch toernooi kan
presteren.
Lonneke Zuidgeest
naar Jeugd
Olympische Spelen
MONSTERSE COURANT PAGINA 8 21 JULI 2011
Advocatenkantoor W. C. de Jonge
Hoofdvestiging te Vlaardingen (C).
Tel.: 010-2343220
Mr.W. C. de Jonge.
Gespecialiseerd in:
medische zaken,WW,WAO,
bijstand,Wvg en rentegratie.
Nevenvestiging te
Hoek van Holland.
Tel.: 0174-383115
Mr. I. Correlj.
Gespecialiseerd in o.m.:
familierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht,
incassozaken, huurrecht, verbintenissenrecht.
De verzekeringsadviseur
Vakane en de zorgverzekering
Op vakane wilt u onbezorgd genieten.
Maar het kan gebeuren dat u in het bui-
tenland medische hulp nodig hebt. Hoe zit
het precies met uw zorgverzekering als u
in het buitenland bent?
Het is belangrijk dat u thuis al de dekking
van uw zorgverzekering controleert. Is er
wel voldoende dekking voor zorg in het
buitenland? Uw zorgverzekering vergoedt
niet alle kosten voor zorg in het buitenland.
Op welke zorg u recht hebt, is aankelijk
van uw verzekering en het land waar u naar
toe gaat.
Heb ik in het buitenland
een reisverzekering nodig?
Wilt u er zeker van zijn dat alle zorgkosten
die u in het buitenland maakt vergoed wor-
den? Dan is een reisverzekering een goed
advies. De zorgverzekering dekt immers
niet alle kosten. Neem bijvoorbeeld het
vervoer van een gewonde of zieke reiziger
vanuit het buitenland naar zijn thuisadres
of ziekenhuis in eigen land (repatriring).
Dat is in de zorgverzekering alleen in geval
van een acute/ernsge ziekte f bij ernsg
ongevallenletsel gedekt.
Moet ik mijn zorgpas
meenemen op vakane?
Ja, neem aljd uw zorgpas mee op
vakane. Uw zorgpas is overal ter wereld
uw verzekeringsbewijs. Dit geldt ook voor
kinderen. Controleer voordat u op vakane
gaat of alle gegevens kloppen.
Wat moet ik doen als ik hulp
of zorg in het buitenland nodig heb?
Bel in dat geval met de alarmcentrale.
Het telefoonnummer daarvan staat op
uw zorgpas. Een team van Nederlandse
verpleegkundigen staat dag en nacht voor
u klaar om u in binnen- en buitenland te
helpen en van medisch advies te voorzien.
Moet ik de kosten eerst zelf betalen
of wordt deze rechtstreeks vergoed?
Over het algemeen wordt de nota recht-
streeks aan de zorgverzekeraar verstuurd.
De kosten waarvoor u verzekerd bent, wor-
den dan door de zorgverzekeraar vergoed.
Het kan aljd gebeuren dat u de nota toch
eerst zelf moet voorschieten. In dat geval
kunt u de voorgeschoten notas later als-
nog bij uw zorgverzekeraar declareren.
Vallen zorgkosten in het buitenland
ook onder het verplichte eigen risico?
Ja, alleen de huisarts, verloskundige zorg,
kraamzorg, gras bevolkingsonderzoek
en de griepprik voor risicogroepen vallen
niet onder het eigen risico. Het verplichte
eigen risico bedraagt 170 per persoon per
kalenderjaar en geldt voor iedereen vanaf
18 jaar.
Wij wensen u
een jne vakane!
Mocht u vragen hebben over uw zorgver-
zekering, neem dan gerust contact met
ons op.
Onderdeel van SNS REAAL
Wie regelmatig door het duingebied
van Hoek van Holland wandelt of
etst, herkent ongetwijfeld de gro-
te gele bloemen: de Teunisbloem.
Het is een van de soorten waar de
deelnemers aan de struintocht op
zondag 24 juli meer over te horen
krijgen van hun enthousiaste gids
van De Zeetoren.
De Teunisbloem is een heel opval-
lende verschijning in de duinen, die in
een groot deel van het gebied moeite-
loos in het oog springt.
Hoewel de planten grote bloemen
hebben lijkt het of ze moeite of wei-
nig zin hebben om volledig open te
gaan. Wie de bloem in volle glorie wil
zien, moet wachten tot de avond of het
geluk hebben van een zwaarbewolkte
dag. In tegenstelling tot de meeste
planten bloeit de Teunisbloem voor-
namelijk s nachts. Dit doet hij omdat
hij nachtvlinders wil lokken voor be-
stuiving in tegenstelling tot de bijen
die de meeste planten lokken en over-
dag vliegen. De bloemen die overdag
veel eters op bezoek krijgen zijn de
Blauwe zeedistel in het stuifduin en
het Koninginnenkruid in de vochtige
duinvallei. Het zijn de nectarkroegen
waar vlinders, zweefvliegen en an-
dere insecten die nectar eten dankbaar
gebruik van maken.
De struintochten zijn ideale gelegen-
heden voor iedereen die wel eens iets
meer wil weten over het leven in de
duinen. Tijdens de tocht krijgen de
deelnemers uitleg over de natuurlijke
ontwikkelingen in het gebied en inte-
ressante en mooie soorten die er hun
thuis hebben.
De struintocht van vertrekt zondag 24
juli vanaf 13.00 uur bij De Zeetoren
aan de Helmweg. De kosten van deel-
name bedragen 4,00 per persoon,
kinderen tot 6 jaar gratis. Reserveren
wordt aanbevolen: tel. 0174 38 34 15
of info@zeetoren.nl
Struintocht De Zeetoren
door bloeiende duinen
Er lijkt vooralsnog geen einde te
komen aan de succesreeks van de
Racing Team Holland by Ekris
Motorsport coureurs. De racepiste
in het Belgische Zolder vormde
het strijdtoneel voor de volgende
drie races in het Europees en het
Dutch GT4 kampioenschap. Lotus-
coureur Stefano DAste won de eer-
ste Europese race voor Ricardo van
der Ende, die met de oranje BMW
M3 GT4 wel de winnaar van de
HTC Dutch GT4 werd.
In de tweede race zegevierde Jeroen
Bleekemolen in beide kampioen-
schappen en pakte RTH Ekris
Motorsport coureur Duncan Huisman
de tweede plaats in de Nederlandse
titelstrijd. Race nummer drie bracht
voor de oranje BMW teams een twee-
de (Huisman & Van der Ende) en een
zevende plaats (Bernhard van Oranje).
Van Oranje, verdedigde de belangen
van Racing Team Holland by Ekris
Motorsport in de Legends Klasse.
Naast de zevende plaats in de eerste
race, eindigde hij als tiende plaats in
race twee en sloot de dag af met een
knappe zesde plaats. Ricardo van der
Ende voert nu zowel het Europees als
het Dutch GT4 kampioenschap aan.
Voorafgaand aan het raceweekend op
Zolder waren de verwachtingen bin-
nen het team niet al te hoog gespan-
nen. Rotterdammer Duncan Huisman:
We wisten dat het niet makkelijk zou
worden.
Door het gewicht van onze BMW
is het hier zwaar. Teamgenoot
Poeldijker Ricardo van der Ende
vult aan: Zeker door de 40 kilogram
succesgewicht en het feit dat dit een
circuit is waar je veel moet accele-
reren en remmen verwachtten wij
zeker niet in het voordeel te zijn. De
vrije training verliep wat ons betreft
dan ook boven verwachting en in de
kwalicatie had ik tot net voor het
eind zelfs de snelste tijd en pole po-
sition. Bastiaans ging er in de laatste
ronde onderdoor en daarmee stond ik
tweede op de startgrid. Ik pakte de
kopstart en had al snel een voorsprong
van een seconde of zes. Halverwege
de race kwam Stefano D Aste snel
dichterbij. Hij rijdt alleen voor het
Europees Kampioenschap en om zelf
niet veel te verliezen heb ik hem voor
laten gaan. Daarmee reed ik voor het
HTC Dutch nog steeds aan de leiding
en voor het EK op een tweede plaats.
Voor deze races had ik getekend voor
die resultaten en ben er nu dan ook
superblij mee. Zeker zo mooi was de
zevende plaats waarmee Bernhard van
Oranje met een identieke BMW M3
GT4 de race afsloot.
Race nummer twee werd eveneens op
zaterdag verreden. Duncan Huisman
nam deze race voor zijn rekening
en klasseerde zich in het totale veld
als derde. Op zich was ik ook best
te spreken over mijn kwalicatie. Er
had een fractie meer ingezeten en
achteraf had ik daarmee op de eer-
ste startrij gestaan. Nu vertrok ik als
derde en verloor in de hectiek voor de
start ook nog een plek. Bij de chicane
ging iedereen er al vandoor, terwijl
het licht nog op rood stond. Retera
had ik even later al weer te pak-
ken en reed derde achter DAste en
Bleekemolen. Dat hield ik een ronde
of drie vol, maar moest ze laten gaan
en mijn eigen race gaan rijden. Ik
wilde mijn banden en remmen sparen,
op dat moment hadden wij namelijk
al twee sets vernieuwd. De Lotussen
zijn hier zeker in het voordeel en van
Jeroen Bleekemolen weten wij dat hij
snel is. Voor ons is het hier in Zolder
zaak om aansluiting te houden en zo-
veel mogelijk punten te scoren. Met
deze resultaten is dat prima gelukt.
Bernhard van Oranje had het weer
prima naar zijn zin, ging de strijd aan
met de mensen om hem heen en sloot
die af met een tiende plaats.
Race nummer drie kende voor de
RTH by Ekris Motorsport BMW met
nummer 50 een prachtige start. Net
als anders nam Duncan Huisman het
eerste deel van de race voor zijn reke-
ning. Ik startte vanaf plaats nummer
vier en iedereen dook naar de bin-
nenkant. Ik koos voor de buitenlijn,
remde veel later en kwam als tweede
uit de bocht achter Phil Bastiaans .
Ik wilde nog een actie maken om er
voorbij te komen, maar zag in dat het
niet verstandig was, omdat Phil de
deur soms redelijk hard dichtgooide.
Daarmee lag ik vast op plaats twee en
wilde zover mogelijk bij Peter van der
Kolk vandaan komen. Hij deelt zijn
auto met Jeroen Bleekemolen en is
Ricardo van der Ende
ruim aan de leiding
van het EK en Dutch
GT4 kampioenschap
daarmee onze meest directe concur-
rent. Bastiaans kwam ik niet voorbij,
dus toen het kon ben ik de pits inge-
gaan, om de auto aan Ricardo over te
dragen.
Van der Ende had het ritme snel te
pakken. Duncan bracht een mooie
auto naar binnen waar ik voldoende
mee kon. Ik kwam de baan op als
tweede achter DAste. Dat was voor
ons prima, want DAste rijdt alleen
Europees. Nadat Bleekemolen het
stuur van de Corvette had overgeno-
men zat hij al snel achter mij.Om geen
tijd te verliezen heb ik hem voor laten
gaan en sloot aan. Daarmee lagen we
tweede in het Dutch en derde in het
EK. Jeroen voerde de druk bij DAste
op. Die maakte even later een foutje
en liep een lekke band op.
Dat was voor ons een cadeautje. Wij
eindigden als tweede in het HTC
Dutch GT4 en in het EK. Ik sta nu in
allebei de kampioenschappen ruim
op de eerste plaats! Bernhard van
Oranje reed de derde race over ruim
50 minuten met een pitstop volledig
alleen. Bernhard vocht zijn weg naar
voren van een 14e plek door naar de 6e
plek. Daarbij remde hij op spectacu-
laire wijze de Porsche van Zumbrink
en Harkema uit. Hij eindigde hierdoor
achter Cor Euser en dit was dan ook
het hoogst haalbare resultaat dat in
deze race te behalen viel.
Noodweer
Regen, regen
nog eens regen
Nederland werd
kleddernat
mensen die op
campings zitten
worden het
een beetje zat
zwaar getrofen
door het noodweer
druipt het water
van hun tent
dit staats haaks
op de verwachting
als je op
vakantie bent
Maar natuur kent
eigen wetten
stoort zich niet
aan de kritiek
van de vele
recreanten
met zn allen
hiervan ziek
buien als een
vlek op radar
kondigden
misre aan
na de droogte
van het voorjaar
staat nu regen
bovenaan
Millimeters
zijn gevallen
soms genoeg
voor een record
niemand kon
dit feit voorkomen
en het trok
een heftig spoor
laten we geen
moed verliezen
wellicht straalt
straks weer de zon
kunnen we ons
laten bruinen
op het strand
of een balkon
Peter Kleer
Noodweer
geeft
inspriratie
Het noodweer van verleden week
zorgde er voor dat veel mensen bin-
nen bleven. Wie niet naar buiten
hoefde deed het niet. Voor de n een
tijd om te gaan zitten kniezen, voor
de ander was het dagje noodweer juist
een inspiratiebron, zoals voor Peter
Kleer, die een gedicht schreef over de
bewuste, natte, donderdag.
MONSTERSE COURANT PAGINA 9 21 JULI 2011
HORECAPLEIN
@ BRADERIE MONSTER
SPONSORED BY
CAF DE KLEINE JAN
2
0

J
U
L
I

2
0
1
1
T
H
E

C
L
A
R
K
S
2
2

J
U
L
I

2
0
1
1
G
L
E
N
N
I
S

G
R
A
C
E
Kerkplein 10 in Monster
MONSTERSE COURANT PAGINA 10 21 JULI 2011
Monster goes Tropical
22 en 23 juli staat het centrum van de plaats
Monster in het teken van de tropen. Twee
dagen lang kunt u genieten van Zumba tot
Salsa, zijn er diverse optredens o.a. de band
Trafassi zorgt voor losse heupen en zangeres
Glennis Grace voor de tropische verrassing,
kunt u meedoen met Djembee, Sacraledans of
Zumba. laat je rijden in n van de Tuk Tuks.
In de Feesttent op het Kerkplein zal er de
gehele dag en avond van alles te beleven zijn.
Wil je door een echte Indonesische kokkin tips
krijgen, kom dan naar het kookplein waar demon-
straties gegeven worden. Ook kunt u genieten van
heerlijke gerechten van Surinaams tot Indonesisch,
Van Spaans tot Italiaans, zoet en hartig het staat er
allemaal, en er zijn zitplaatsen gecreerd.
Wilt u een heerlijk drankje bij een van de verrassen-
de bars, zo kunt u genieten van heerlijke Smoothie
bij de echte Smoothiebar. of cocktailtje drinken, na-
tuurlijk is De Kleine Jan er weer met heerlijk schui-
mend bier, maar zelfs heerlijke kof e bij de Mocca-
meid is te proeven.
Natuurlijk zijn er standhouders met bijzondere tro-
pische producten en zomerse aanbiedingen.
Ook de plaatselijke middenstand van Monster doet
mee om er een waar tropisch feest van te maken.Zo
zullen er mode impressies zijn van Koozy en Mod
Aparto, staat Hoogvliet met diverse fruitspecials,
en komen de winkeliers met leuke tropische aanbie-
dingen. Cafe De Kleine Jan heeft voorafgaand aan
Monster goes Tropical een optreden van De Clarks
en een DJ contest.
Naast het evenement is er ook nog de jaarlijkse
kermis op het Wouterseplein. Met vele leuke
attracties staat Monster bol van plezier.
Dus kom proeven, ruiken, beleven!!!
Extra iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd.
Heb jij een mooie foto van een tropisch moment,
locatie of onderwerp, stuur hem op en maak kans
op een van de prijzen die aangeboden door de
deelnemers.
De voorafgaand is er bij voldoende aanmeldingen
een vliegerwedstrijd. Je kunt al vanaf 4,50 een
vlieger komen maken.
Voor meer informatie www.mgttrop.webs.com
MONSTER GOES
Programma
13.00 uur - 14.00 uur: Djemb Tougoudougou
14.15 uur - 14.30 uur: O cile Opening
plus impressie Koozy mode Monster
14:45 uur - 15:00 uur: Mode Aporto Impressie
16.00 uur - 16.45 uur: De Rocky Show band
16.45 uur - 17.00 uur: Tropische DJ
17.00 uur - 17.30 uur: Dansworkshop
17.30 uur - 18.15 uur: De Rocky Show band
18.15 uur - 18.30 uur: Tropische DJ
18.30 uur - 18.45 uur: Tropische dansshow
18.45 uur - 19.00 uur: Tropische DJ
19.00 uur - 19.30 uur: Trafassi man !!!!!
19.30 uur - 20.00 uur: De Rocky Show band
21:00 uur - 23.:30 uur: DJ Latin House
23:30 uur - 00.:30 uur: Glennis Grace!!!!
Programma
Monster goes Tropical
23 juli 2011
13:00 uur - 13:30 uur:
Kookdemonstratie Japans
( Kookplein / Horecaplein )
14:00 uur 14:30 uur:
Poppenkast met knutselen
( Kookplein / Horecaplein )
15:00 uur 15:30 uur:
Kookdemonstratie Indonesisch
( Kookplein / Horecaplein )
Feesttent
13:00 uur 13:30 uur:
Zumba dansdemonstratie
14:00 uur 14:30 uur:
Sacrale dans demonstratie Lucia de Jong
15:00 uur 15:30 uur:
Zumba dansdemonstratie
15:30 uur 16:30 uur:
Djemb Tougoudougou
17.00 uur 17.30 uur:
Bekendmaking Fotowedstrijd
19.00 uur - 19.30 uur:
De Tropische Modeshow van Ufo Mode Den Haag
19.45 uur 20.15 uur:
Bekendmaking Miss Tropical Model 2011
met show Sarong jurkjes vanTe Fifties Store
uit Scheveningen.
21:00 uur - 01:00 uur:
Back to 70 / 80 Party with Special Guest
Z
a
t
e
r
d
a
g

o
p
d
e
Braderie va
n
a
f

1
0
.
0
0

u
u
r
:
Herenstraat 6, 2681 BG Monster. Tel.: (0174) 243318
Madeweg 1 bis, Monster.
Tel. 0174-247713,
Fax 0174-280299
Bloemen- en plantencentrum
=20(52358,0,1*
.RUWLQJHQWRWZHO
Let op!
Tijdens de bouwvak
geopend, t/m 5 augustus,
van 09.00-17.00 uur!
Sla je slag bij:
4
0
%
MONSTERSE COURANT PAGINA 11 21 JULI 2011
D
e
d
r
o
g
e
r
d
e
fe
c
t
?
SPAANS ELEKTRO
WASSEN DROGEN KOELEN KTV VIDEO AUDIO
Herenstraat 15 Monster. Tel. (0174) 213715
De elektrovakman
die je kent!
Met eigen servicedienst,
snel en voordelig!
Autorijschool
A. VAN ONSELEN
Rijnweg 59-61 - 2681 SC Monster
Tel. (0174) 21 29 62
Lessen in BMW Theorieles dinsdag 19.30 uur
Kijk op de website en
maak een vrijvlijvende afspraak!
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
E.M. Bonte - Maasland
- Voor particulier en bedrijf
- Aan huis of kantoor
- Systeem en netwerkbeheer
- Alle merken PCs en notebooks
- TV / multimedia
- Verkoop hardware / software
- Webhosting en online-backup
- Serviceabonnement
Muziekschool Rob Stolze
Verdilaan 121 Monster (0174) 24 76 77
www.robstolze.nl
<>I66G 9?:B7: @:N7D6G9
(Door: Arie-Jacob Storm)
Het was me daar altijd een geweldige
drukte te mijne huize ten tijde van de uit-
slagendienst van de (K)oninklijke (N)eder-
landse (D)am (B)ond in de zeventiger- en
tachtiger jaren van de vorige eeuw. Alle
uitslagen van de landelijke hoofdklasse,
eerste- en tweede klasse moesten gedetail-
leerd binnenkomen. We begonnen elke za-
terdag als er een speelronde was na 12.30
uur met het verzamelen van de opstellin-
gen en dan gingen we aan de slag. De op-
stellingen werden op stencil getikt en als
dan alles klaar was, werd er alvast met wat
bijzonderheden begonnen. Bijvoorbeeld
als Iser Koeperman weer eens meespeelde
hier of daar, of welke tegenstander Ton
Sijbrands of Harm Wiersma trof. Tijd om
te eten was er nauwelijks. Als je geluk had
kwam de eerste uitslag nog voor 18.00
uur binnen. De stroom van uitslagen van
uit het gehele land ging dan door tot plus
minus 19.45 uur. Dan moest er een wed-
strijdverslag gemaakt dat dan opgenomen
werd op een bandrecorder en vanaf 20.00
uur kon de eerste journalist zich aanmel-
den om de zo begerenswaardige uitslagen
en standen binnen te krijgen. Sommige
kregen alleen de uitslagen maar andere
moesten wat meerdere uitgebreidere de-
tails hebben en dan werd de bandrecorder
te hulp geroepen. Mijn vrouw nam de tele-
foon op en ik was ondertussen de stencils
aan het vervolmaken, zodat er een dikke
250 brieven, naast al het telefoonverkeer,
voor 24.00 uur de deur uit konden.
De bandrecorder was eigenlijk een verhaal
apart. We leefden natuurlijk nog niet in de
hedendaagse wereld met alle technieken
van dien, maar nee het was toen meer be-
helpen. Vooral mijn twee oudste dochters
maar later ook de jongste moesten aan de
microfoon om het verhaal in te spreken.
De oudste (Coby) vond het maar zo zo,
maar deed het natuurlijk wel. De jongste
(Conny), die het de laatste jaren deed, was
wel serieus, maar daarom juist ook altijd
wel zenuwachtig. De middelste (Jolanda)
was daarin een echte (dam)kei!
Toen het haar beurt was glom ze helemaal
van trots. Volgens mij had ze er ook ink
op geoefend zonder dat ik dat wist.
De eerste de beste keer dat zij het verslag
mocht (moest) doen pakte ze de micro-
foon, nadat ze zich wat had opgedirkt,
beet en begon dan met een prachtige glim-
lach van oor tot oor, alsof ze zojuist voor
de televisie mocht verschijnen met haar
allerliefste stem: ,,Goedenavond u luistert
naar Jolanda Storm. Vandaag heb ik de
volgende uitslagen en meer uitgebreidere
details voor u van de wedstrijden gespeeld
voor de K.N.D.B.!!!
Daarna begon ze dan met de opsomming
die ongeveer 8 minuten in beslag nam. (Zie
ook de aevering met Jannes van der Wal
in de hoofdrol) Ze kweet zich van deze
taak op uiterst bekwame en ludieke wijze.
Later heb ik wel eens van dammers ver-
nomen die mij vertelde dat als indien zij
verloren hadden en ze luisterde naar het
verslag van mijn dochter Jolanda, dat de
nederlaag dan lang niet zo hard aangeko-
men was. Een vriendelijke stem vermag
blijkbaar heel wat te doen!.
Ruim elf seizoenen lang hebben wij dit
gedaan. Nu nog als ik er op terugblik kan
ik met het uitslagen-team van toen zeer te-
vreden zijn, maar de nostalgie viert daar-
bij dan voor mij hoogtij. Terwijl ik verder
peins schotel ik jullie, zoals te doen ge-
bruikelijk, drie diagrammen voor, van een
verschillend kaliber. In het 1e diagram be-
gint zwart en wint wit, de tweede behelst
een coup royal waarbij wit begint en wint.
Het derde is het klapstuk van deze aeve-
ring ook hier begint wint en zwart wint!!!
Ik pik dan onderwijl een traantje weg bij
mijn mijmeringen van toen en denk aan
deze dochter (Jolanda) die tijdens een bij-
belvertelling sprak over Nico De Mus ter-
wijl Ton Sijbrands eens vroeg: ,,Wat zijn
echter Bommeldingen? Tja, een mini
ster heeft het over bom meldingen denk ik
dan, wat kan vroeger toch veel bij je naar
boven halen. Ook nu pas ik mijn lijfspreuk
toe: ,,Alles gaat voorbij, maar lang niet al-
les gaat verloren! Het leven gaat door en
Jolanda is ondertussen Oma (zie foto).
Diagram 1:
Soms knoei ik maar wat af achter het dam-
bord en een enkele keer waan ik me als
een Ton Sijbrands en dat is dan hier het
geval: Arie-Jacob Storm-Ben de Koning
(Naaldwijk-Monster dd. 12-10-10): Ben
is aan zet 15-20. Het vervolg: 25x14, 31-
36, 03-09, 18-23, 09-31!! 36x27, 14-10,
27-31, 10-04, 31-36, 04-10, 23-29, 10-15,
29-34, 40x29, 36-41 15-10!+ Natuurlijk
heeft Ben ergens de remise gemist, maar
die moet je in tijdnood dan altijd nog wel
vinden? Klein maar jn.

Diagram 2:
27-22, 18x27, 32x21, 23x34, 40x09,
03x14* 21-16!!+
Diagram 3:
Het klapstuk vormt dus diagram 3: Ary
Rijsdam-Nico Campolattano (onderl.
MDV dd.30-09-10):
Ary is aan zet en werpt hier 39-34?
Waarschijnlijk heeft hij gedacht aan: 24-
30, 34x25, 14-20, 25x23, 18x29, 33x24,
16-21, 27x18, 13x42, 37x48, 26x46 en
er zou een fraaie lokzet ontstaan zijn.
Immers, na 43-38, 46x30, 35x24 komt
wit een vol schijf voor. Nico zag het ech-
ter vanuit deze derde diagramstelling veel
scherper en speelde na 39-34, de volgende
zettenreeks: 39-34, 24-29! 34x23* 18x29,
33x24, 19x30, 35x24, 16-21!!27X18,
13X42, 37X48, 26X46!!!+ Als wit nu de
dam afneemt dan staat hij wel twee schij-
ven achter. Veel plezier hier mee.
Reacties gaarne op het adres: Piet
Heinstraat 2 2684 XB Ter Heijde aan Zee
email: ariejacobstorm@caiway.nl
Jolanda nu als oma!
Stormdam tweentwintig
,,Goedenavond u luistert
naar Jolanda Storm!
Het is belangrijk dat in geval van nood
overal in no time hulp moet kunnen wor-
den geboden. Het kustgebied vormt hierop
geen uitzondering. Zonne- en zeebaders
moeten snel door reddingsbrigades en/of
andere hulpdiensten kunnen worden be-
reikt als daartoe aanleiding is.
Helaas is een snelle bereikbaarheid van
in nood verkerende strandbezoekers en
mensen in zee niet zo vanzelfsprekend-
heid. De bemanning van de reddingsboot
van de KNRM in Ter Heijde kan u er alles
over vertellen. Tijdens drukke stranddagen
komt het regelmatig voor dat de weg van
de reddingsloods naar het strand wordt
versperd door nonchalant gestalde etsen
en brometsen. Het vrijmaken van de rou-
te naar het strand leidt dan tot onnodig tijd-
verlies en dat kan fatale gevolgen hebben
voor het in nood verkerende slachtoffer.
Strandbezoekers die met de ets of brom-
ets naar het strand gaan worden dan ook
uitdrukkelijk verzocht hun ets of brom-
ets alleen te parkeren op de plaatsen die
daarvoor bestemd zijn en de strandtoegan-
gen vrij te houden. De Westlandse red-
dingsbrigades en andere hulpdiensten zijn
u er dankbaar voor. Immers, in levensbe-
dreigende situaties geldt dat elke seconde
telt. Het is verboden te parkeren op de
strandopgangen voor alle (brom)etsen en
andere voertuigen. Dit wordt duidelijk met
bebording aangegeven, maar soms toch ge-
woon genegeerd. Als de vakken vol staan
met etsen dan dient u buiten het terrein
van de KNRM te parkeren. De strandop-
gang en het overige terrein van de KNRM
is dus verboden gebied.
De toezichthouders van de gemeente
Westland houden toezicht op het parkeren.
Staat uw ets verkeerd geparkeerd dan
wordt u gewaarschuwd door middel van
een label aan uw ets. Voor brometsen,
scooters en autos geldt geen pardon. Daar
volgt bij foutparkeren direct een bekeu-
ring. Indien nodig worden de (brom)etsen
en andere voertuigen verplaatst of wegge-
haald. Zet uw ets/bromets daarom al-
leen in de daarvoor bestemde rekken en
uw auto op een toegestane parkeerplaats.
Extra stalling voor etsen dankzij Arcade
Het regelmatige tekort aan etsparkeer-
plaatsen in Ter Heijde en rond het KNRM-
terrein, heeft er onlangs toe geleid dat de
gemeente de mogelijkheden om etsen te
stallen in de omgeving van de Strandweg
heeft uitgebreid. Woningcorporatie Arcade
heeft hiervoor een stuk braakliggend ter-
rein ter beschikking gesteld, waarop de ge-
meente nu tijdelijk etsparkeervoorzienin-
gen heeft geplaatst. De komende tijd wordt
gezocht naar een permanente oplossing.
Houd strandopgangen vrij van fetsen en bromfetsen
Geef reddingsbrigades en hulpdiensten
de ruimte, want elke seconde telt
MONSTERSE COURANT PAGINA 12 21 JULI 2011

Related Interests