You are on page 1of 80

Godina XV Utorak, 19. jula/srpnja 2011.

godine

Broj/Broj

58

Godina XV Utorak, 19. jula 2011. godine ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH


210
Na osnovu ~lana 29. Zakona o duhanu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/10), ~lana 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i ~lana 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donosi

PRAVILNIK
O REGISTRIRANJU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRERADE I PROZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom ure|uju se: a) uslovi koje proizvo|a~ duhanskih proizvoda mora ispunjavati da bi se bavio preradom i proizvodnjom duhanskih proizvoda; b) vo|enja evidencija i izvje{taja proizvo|a~a duhanskih proizvoda. ^lan 2. (Sadr`aj, oblik i na~in vo|enja Registra proizvo|a~a duhanskih proizvoda) Sadr`aj obrazaca i na~in vo|enja Registra proizvo|a~a duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: Registar proizvo|a~a) propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u skladu s ~lanom 36. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o duhanu) i Registrom poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registrom klijenata Bosne i Hercegovine propisanih Zakonom o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08).

POGLAVLJE II. USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA ^lan 3. (Proizvo|a~i duhanskih proizvoda) Proizvodnju duhanskih proizvoda mogu obavljati pravna lica koja imaju sjedi{te u BiH i koja ispunjavaju uslove propisane ~lanom 29. Zakona i ovim Pravilnikom. ^lan 4. (Prostor za proizvodnju duhanskih proizvoda) Prostor za proizvodnju duhanskih proizvoda jedinstvena je tehnolo{ka cjelina koja sadr`i: a) skladi{te obra|enog duhana; b) skladi{te repromaterijala; c) odjel pripreme duhana; d) odjel izrade i pakiranja cigareta; e) skladi{te gotove robe; f) laboratoriju za analizu i kontrolu kvaliteta; g) energetsko postrojenje. ^lan 5. (Skladi{te obra|enog duhana) (1) Skladi{te obra|enog duhana namijenjeno je skladi{tenju obra|enog duhana u koli~ini dovoljnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje. (2) U skladi{tu obra|enog duhana ne mo`e se skladi{titi ni{ta osim duhana. ^lan 6. (Skladi{te repromaterijala) (1) Skladi{te repromaterijala namijenjeno je skladi{tenju repromaterijala u koli~ini dovoljnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje. (2) Uz skladi{te repromaterijala mora postojati klimatizirani prostor za priru~no skladi{te repromaterijala, kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje. ^lan 7. (Odjel pripreme duhana) (1) Odjel pripreme duhana sastoji se od: a) prostora za pripremu mje{avine;

Broj 58 - Strana 2

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

(2)

(3)

(1)

(2)

b) tehnolo{ke linije za pripremu duhana; c) skladi{ta rezanog duhana; d) kuhinje za pripremu sosova i aromata. Prostor za pripremu mje{avine (priru~no skladi{te obra|enog duhana) treba zadovoljiti jednodnevnu proizvodnju, a slu`i za slaganje i prethodnu kontrolu duhana prije upu}ivanja u preradu. Prostor tehnolo{ke linije za pripremu duhana i skladi{te rezanog duhana su klimatizirani ili termoventilirani. ^lan 8. (Tehnolo{ka linija za pripremu duhana) Tehnolo{ka linija za pripremu duhana sastoji se od: osnovne tehnolo{ke linije za pripremu duhana; tehnolo{ke linije za obradu duhanskog rebra; tehnolo{ke linije za obradu berleja. Tehnolo{ka linija za pripremu duhana po kapacitetu mora zadovoljiti najmanje dnevne potrebe instaliranih linija u odjelu izrade i pakiranja cigareta. ^lan 9. (Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duhana) Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duhana sastoji se od: ure|aja za cijepanje duhanskih bala; ure|aja za kontinuirano i kontrolirano doziranje duhana u proizvodni postupak; ure|aja za kondicioniranje duhana s opremom za kontrolu i regulaciju vlage i temperature duhana na izlazu iz ure|aja; ure|aja za izdvajanje neduhanskih primjesa; ure|aja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-sosova; najmanje dva silosa za mije{anje; ure|aja za izdvajanje metalnih predmeta; ma{ine za rezanje duhana; ure|aja za su{enje duhana s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje duhana, te opremom za regulaciju i kontrolu vlage duhana nakon su{enja; ure|aja s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-aromata, ekspandiranog duhanskog rebra i duhana iz recikliranih cigareta; ure|aja za punjenje duhana u spremnike ili silose za rezani duhan. ^lan 10. (Tehnolo{ka linija za obradu duhanskog rebra) Tehnolo{ka linija za obradu duhanskog rebra sastoji se od: prostora za pripremu mje{avine duhanskog rebra; ure|aja za kontinuirano doziranje duhanskog rebra u proizvodni postupak; ure|aja za vla`enje duhanskog rebra; najmanje dva silosa za mije{anje i odle`avanje duhanskog rebra; ure|aja za valjanje duhanskog rebra; ure|aja za izdvajanje metalnih predmeta; ma{ine za rezanje duhanskog rebra; ure|aja za ekspanziju rezanog duhanskog rebra s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje; ure|aja za su{enje ekspandiranog duhanskog rebra s opremom za kontrolu i regulaciju izlazne vlage; ure|aja za izdvajanje neizrezanog i neekspandiranog duhanskog rebra; silosa za pohranu duhanskog rebra do trenutka dodavanja u osnovnu mje{avinu. ^lan 11. (Tehnolo{ka linija za obradu berleja) Tehnolo{ka linija za obradu berleja sastoji se od: prostora za pripremu mje{avine berleja; ure|aja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja;

ure|aja za pr`enje i rekondicioniranje berleja s opremom za pode{avanje i kontrolu temperature pr`enja i izlazne vlage berleja; silosa za pohranu pripremljenog berleja do trenutka dodavanja u osnovnu mje{avinu. ^lan 12. (Skladi{te rezanog duhana) (1) Skladi{te rezanog duhana su spremnici ili silosi kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje, namijenjeni pohrani pripremljenog duhana do trenutka potro{nje na ma{ini za izradu cigareta. (2) Temperatura i vla`nost zraka u skladi{tu rezanog duhana trebaju biti kontrolirani. ^lan 13. (Kuhinja za pripremu sosova i aromata) Kuhinja za pripremu sosova i aromata mora biti opremljena posudama s mje{alicom za mije{anje i zagrijavanje aditiva, ure|ajima za doziranje komponenti i kontrolu temperature sosova i aromata. ^lan 14. (Odjel izrade i pakiranja cigareta) Odjel izrade i pakiranja cigareta klimatizirani je prostor opremljen najmanje jednom linijom za izradu i pakiranje cigareta. ^lan 15. (Linija za izradu cigareta) Linija za izradu cigareta sastoji se od: ma{ine za izradu cigaretnog svitka; ma{ine za aplikaciju filter {tapi}a; ma{ine za skupljanje cigareta u slagajnice (u slu~aju da linija izrade i linija pakiranja ~ine jednu tehnolo{ku liniju ova ma{ina nije potrebna); ure|aja za distribuciju filter {tapi}a (prema ma{inama za izradu cigareta); ure|aja za prijem filter {tapi}a. ^lan 16. (Kontrola na liniji za izradu cigareta) Na liniji za izradu cigareta moraju postojati slijede}e kontrole: mase cigareta; pre~nika cigarete; napunjenosti vrha cigarete; prisutnost filtera; prisutnosti i pozicije papira za pisak cigarete; o{te}enja cigarete; ventilacije filtera cigarete. ^lan 17. (Linija za pakiranje cigareta) Linija za pakiranje cigareta sastoji se od: ure|aja za pra`njenje slagajni (ukoliko linija izrade i linija pakiranja ~ine jednu tehnolo{ku liniju ovaj ure|aj nije potreban); ma{ine za formiranje paketi}a; ure|aja za postavljanje nadzornih markica; ma{ine za omatanje paklica, grupiranje paklica u potro{a~ko pakiranje (u daljnjem tekstu: {teka), te formiranje {teke i omatanje. ^lan 18. (Kontrola na liniji za pakiranje cigareta) Na liniji za pakiranje cigareta moraju postojati slijede}e kontrole: prisutnosti svih cigareta u paklici; duhanskog punjenja na vrhu cigarete; prisutnosti filtera; prisutnosti unutra{njeg omota (alu-folija ili sli~no); prisutnosti ovratnika (kod tvrdog pakiranja); prisutnosti vanjskog omota;

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 3

prisutnosti nadzorne markice; prisutnosti vrpce za otvaranje paklice; prisutnosti omotnog filma paklice; prisutnosti omota {teke; prisutnosti svih paklica u {teki. ^lan 19. (Energetsko postrojenje proizvo|a~a duhanskih proizvoda) U sklopu energetskih postrojenja proizvo|a~ duhanskih proizvoda treba osigurati snabdijevanje i distribuciju vodene pare i komprimiranog zraka odnosno usisni izduvni zrak. ^lan 20. (Skladi{te gotovih proizvoda) (1) Skladi{te gotovih proizvoda namijenjeno je skladi{tenju dovoljnih koli~ina gotovih proizvoda radi nesmetanog odvijanja proizvodnje i pravovremene distribucije na tr`i{te. (2) U skladi{tu gotovih proizvoda isklju~ivo se mogu skladi{titi duhanski proizvodi namijenjeni krajnjoj potro{nji. ^lan 21. (Laboratorija za analizu i kontrolu kvaliteta duhanskih proizvoda) Laboratorija za analizu i kontrolu kvaliteta duhanskih proizvoda mora imati opremu za pra}enje fizi~kih i hemijskih svojstava duhanske mje{avine (blend) i glavnih sastojaka cigaretnog dima i to: a) za pra}enje fizi~kih svojstava duhanske mje{avine (blend): su{ionik (200C); sklop sita za mjerenje frakcije duhana; mjera~ denziteta duhana; precizna vaga (najmanje 2 decimalna mjesta); mjera~ promjera filtera cigareta, odnosno tvrdo}e cigareta i filtera; b) hemijske analize duhanske mje{avine (blend): ure|aja za odre|ivanje nikotina u duhanskoj mje{avini; ure|aja za odre|ivanje {e}era (redukuju}i i ukupni) u duhanskoj mje{avini; ure|aj za odre|ivanje bjelan~evina, azota bjelan~evina, ukupnog azota; ure|aj za odre|ivanje sadr`aja sirovog pepela; ure|aj za odre|ivanje pH vrijednosti; c) za pra}enje glavnih sastojaka cigaretnog dima: ma{ina za pu{enje cigareta prema ISO standardima; ure|aj za odre|ivanje vode u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivanje nikotina u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivanje ugljen-monoksida (CO) u sirovom dimnom kondenzatu; analiti~ka vaga (najmanje 4 decimalna mjesta). ^lan 22. (Stru~ni kadar u proizvodnji duhanskih proizvoda) U objektu za proizvodnju duhanskih proizvoda proizvo|a~ mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje po jednog zaposlenika: VSS hemijskog smjera; VSS agronomskog ili prehrambeno-tehnolo{kog smjera; VSS elektrotehni~kog usmjerenja; VSS ma{inskog usmjerenja. ^lan 23. (Rje{enje o ispunjenju uslova za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda) (1) Nadle`ni organ na zahtjev pravnog lica, po ispunjenju uslova propisanih ovim Pravilnikom, izdaje Rje{enje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. (2) Ukoliko nadle`ni organ ustanovi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uslove donosi rje{enje kojim se zahtjev odbija.

(3) Protiv ovog Rje{enja mo`e se podnijeti `alba nadle`nom organu, u roku od 15 dana od dana dostave. ^lan 24. (Rje{enje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda) (1) Rje{enje kojim se ustanovljava da odre|eno pravno lice ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda oduzima se: a) na zahtjev imatelja Rje{enja; b) ako imatelj Rje{enja prestane ispunjavati uslove propisane ovim Pravilnikom; (2) Nadle`ni organ je du`an, u roku od osam dana od dana nastupanja ~injenice utvr|ene u stavu (1) ovog ~lana, donijeti Rje{enje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda. ^lan 25. (Upis u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda) (1) Da bi se pravno lice moglo baviti proizvodnjom duhanskih proizvoda mora biti upisano u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda 15 dana nakon dobijanja Rje{enja iz ~lana 23. stav (1) ovog Pravilnika. (2) Na~in upisa u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda propisan je Pravilnikom o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|enja Registara, u skladu s ~lanom 36. Zakona o duhanu. POGLAVLJE III. EVIDENCIJE I IZVJE[TAJI ^lan 26. (Vo|enje evidencija) (1) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je voditi evidenciju o utro{ku duhana i na njemu zasnovanih surogata (duhanski otpaci, tehnolo{ki obra|eno rebro, duhanska folija), pojedina~no za svaku grupu cigareta te zbirno za ostale duhanske proizvode, koji se proizvode, izvoze i stavljaju u promet u Bosni i Hercegovini. (2) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je voditi evidenciju o kupljenim i u skladi{te zapremljenim koli~inama duhana i evidenciju o proizvedenim i prodanim koli~inama gotove robe. (3) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je obrasce iz stava (1) ovog ~lana ~uvati pet godina. ^lan 27. (Evidencija o zalihama duhana i na njemu zasnovanih surogata) Evidencija proizvo|a~a duhanskih proizvoda o zalihama duhana i na njemu zasnovanih surogata mora sadr`avati podatke o: a) zalihama duhana i na njemu zasnovanih surogata, u vlasni{tvu i na skladi{tima proizvo|a~a na po~etku izvje{tajnog perioda; b) kupljene i u skladi{tu zaprimljene koli~ine duhana; c) prodane i isporu~ene koli~ine duhana; d) utro{aku duhana u pojedinim grupama cigareta i zbirni utro{ak u ostalim duhanskim proizvodima; i zalihe na kraju izvje{tajnog perioda. ^lan 28. (Evidencije o utro{ku duhana i na njemu zasnovanih surogata) U evidencijama iz ~lana 27. ovog Pravilnika proizvo|a~ ustrojava evidenciju o utro{ku duhana i na njemu zasnovanih surogata na na~in tako da za svaku grupu cigareta utvrdi koli~inu utro{enih doma}ih duhana i na njima zasnovanih surogata, i to tipova virginija su{ena toplim zrakom i berlej su{en u hladu, te koli~ina istih takvih tipova nearomati~nih duhana iz uvoza, kao i ukupna koli~ina utro{enih duhana i na njima zasnovanih sugorata. ^lan 29. (Izvje{tavanje o utro{ku duhana po pojedinim grupama cigareta i ostalih duhanskih proizvoda) (1) Proizvo|a~ je du`an najmanje jednom godi{nje, i to do 31. januara teku}e godine za proteklu godinu, izvijestiti nadle`ni organ o utro{ku duhana po pojedinim grupama cigareta i

Broj 58 - Strana 4

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

ostalih duhanskih proizvoda na na~in kako je propisano u evidenciji o zalihama, nabavkama, prodaji i utro{ku duhana iz ~lana 26. i ~lana 27. (2) Nadle`ni organ mo`e zatra`iti od proizvo|a~a izvje{taj iz ~lana 26. i ~lana 27. i za odre|ene kra}e periode unutar godine. ^lan 30. (Forma i elementi evidencija) Forma i elementi koje sadr`e evidencije iz ~lana 26., i 27. sastavni su dio Pravilnika o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|enja registara, u skladu s ~lanom 37. Zakona o duhanu. POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 31. (Uskla|ivanje uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda) Pravna lica koja su u trenutku stupanja na snagu Zakona o duhanu proizvodila duhanske proizvode du`na su uskladiti uslove za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda, u skladu s odredbama ovog Pravilnika u roku od {est mjeseci. ^lan 32. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 08-3-28-4429-14/10 4. jula 2011. godine Sarajevo Ministar Mladen Zirojevi}, s. r.

Na temelju ~lanka 29. Zakona o duhanu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/10), ~lanka 9. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i ~lanka 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donosi

PRAVILNIK
O REGISTRIRANJU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRERADE I PROZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ^lanak 1. (Predmet) Ovim se Pravilnikom ure|uju: a) uvjeti koje proizvo|a~ duhanskih proizvoda mora ispunjavati da bi se bavio preradom i proizvodnjom duhanskih proizvoda; b) vo|enja evidencija i izvje{}a proizvo|a~a duhanskih proizvoda. ^lanak 2. (Sadr`aj, oblik i na~in vo|enja Registra proizvo|a~a duhanskih proizvoda) Sadr`aj obrazaca i na~in vo|enja Registra proizvo|a~a duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: Registar proizvo|a~a) propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, sukladno ~lanku 36. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o duhanu) i Registrom poljoprivrednih gospodarstava i/ili Registrom klijenata Bosne i Hercegovine propisanih Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08).

POGLAVLJE II. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA ^lanak 3. (Proizvo|a~i duhanskih proizvoda) Proizvodnju duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedi{te u BiH i koje ispunjavaju uvjete propisane ~lankom 29. Zakona i ovim Pravilnikom. ^lanak 4. (Prostor za proizvodnju duhanskih proizvoda) Prostor za proizvodnju duhanskih proizvoda jedinstvena je tehnolo{ka cjelina koja sadr`i: a) skladi{te obra|enog duhana; b) skladi{te repromaterijala; c) odjel pripreme duhana; d) odjel izrade i pakiranja cigareta; e) skladi{te gotove robe; f) laboratorij za analizu i kontrolu kakvo}e; g) energetsko postrojenje. ^lanak 5. (Skladi{te obra|enog duhana) (1) Skladi{te obra|enog duhana namijenjeno je skladi{tenju obra|enog duhana u koli~ini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje. (2) U skladi{tu obra|enog duhana ne mo`e se skladi{titi ni{ta osim duhana. ^lanak 6. (Skladi{te repromaterijala) (1) Skladi{te repromaterijala namijenjeno je skladi{tenju repromaterijala u koli~ini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje. (2) Uz skladi{te repromaterijala mora postojati klimatizirani prostor za priru~no skladi{te repromaterijala, kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje. ^lanak 7. (Odjel pripreme duhana) (1) Odjel pripreme duhana sastoji se od: a) prostora za pripremu mje{avine; b) tehnolo{ke linije za pripremu duhana; c) skladi{ta rezanog duhana; d) kuhinje za pripremu sosova i aromata. (2) Prostor za pripremu mje{avine (priru~no skladi{te obra|enog duhana) treba zadovoljiti jednodnevnu proizvodnju, a slu`i za slaganje i prethodnu kontrolu duhana prije upu}ivanja u preradu. (3) Prostor tehnolo{ke linije za pripremu duhana i skladi{te rezanog duhana su klimatizirani ili termoventilirani. ^lanak 8. (Tehnolo{ka linija za pripremu duhana) (1) Tehnolo{ka linija za pripremu duhana se sastoji od: osnovne tehnolo{ke linije za pripremu duhana; tehnolo{ke linije za obradu duhanskog rebra; tehnolo{ke linije za obradu berleja. (2) Tehnolo{ka linija za pripremu duhana po kapacitetu mora zadovoljiti najmanje dnevne potrebe instaliranih linija u odjelu izrade i pakiranja cigareta. ^lanak 9. (Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duhana) Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duhana sastoji se od: ure|aja za cijepanje duhanskih bala; ure|aja za kontinuirano i kontrolirano doziranje duhana u proizvodni postupak; ure|aja za kondicioniranje duhana s opremom za kontrolu i regulaciju vlage i temperature duhana na izlazu iz ure|aja; ure|aja za izdvajanje neduhanskih primjesa;

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 5

ure|aja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-sosova; najmanje dva silosa za mije{anje; ure|aja za izdvajanje metalnih predmeta; stroja za rezanje duhana; ure|aja za su{enje duhana s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje duhana, te opremom za regulaciju i kontrolu vlage duhana nakon su{enja; ure|aja s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-aromata, ekspandiranog duhanskog rebra i duhana iz recikliranih cigareta; ure|aja za punjenje duhana u spremnike ili silose za rezani duhan. ^lanak 10. (Tehnolo{ka linija za obradu duhanskog rebra) Tehnolo{ka linija za obradu duhanskog rebra sastoji se od: prostora za pripremu mje{avine duhanskog rebra; ure|aja za kontinuirano doziranje duhanskog rebra u proizvodni postupak; ure|aja za vla`enje duhanskog rebra; najmanje dva silosa za mije{anje i odle`avanje duhanskog rebra; ure|aja za valjanje duhanskog rebra; ure|aja za izdvajanje metalnih predmeta; stroja za rezanje duhanskog rebra; ure|aja za ekspanziju rezanog duhanskog rebra s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje; ure|aja za su{enje ekspandiranog duhanskog rebra s opremom za kontrolu i regulaciju izlazne vlage; ure|aja za izdvajanje neizrezanog i neekspandiranog duhanskog rebra; silosa za pohranu duhanskog rebra do trenutka dodavanja u osnovnu mje{avinu. ^lanak 11. (Tehnolo{ka linija za obradu berleja) Tehnolo{ka linija za obradu berleja se sastoji od: prostora za pripremu mje{avine berleja; ure|aja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja; ure|aja za pr`enje i rekondicioniranje berleja s opremom za pode{avanje i kontrolu temperature pr`enja i izlazne vlage berleja; silosa za pohranu pripremljenog berleja do trenutka dodavanja u osnovnu mje{avinu. ^lanak 12. (Skladi{te rezanog duhana) (1) Skladi{te rezanog duhana su spremnici ili silosi kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje, namijenjeni pohrani pripremljenog duhana do trenutka potro{nje na stroju za izradu cigareta. (2) Temperatura i vla`nost zraka u skladi{tu rezanog duhana trebaju biti kontrolirani. ^lanak 13. (Kuhinja za pripremu sosova i aromata) Kuhinja za pripremu sosova i aromata mora biti opremljena posudama s mje{alicom za mije{anje i zagrijavanje aditiva, ure|ajima za doziranje komponenti i kontrolu temperature sosova i aromata. ^lanak 14. (Odjel izrade i pakiranja cigareta) Odjel izrade i pakiranja cigareta klimatizirani je prostor opremljen najmanje jednom linijom za izradu i pakiranje cigareta. ^lanak 15. (Linija za izradu cigareta) Linija za izradu cigareta sastoji se od: stroja za izradu cigaretnog svitka;

stroja za aplikaciju filtar {tapi}a; stroja za skupljanje cigareta u slagajnice (u slu~aju da linija izrade i linija pakiranja ~ine jednu tehnolo{ku liniju ovaj stroj nije potrebit); ure|aja za distribuciju filtar {tapi}a (prema strojevima za izradu cigareta); ure|aja za prijam filtar {tapi}a. ^lanak 16. (Kontrola na liniji za izradu cigareta) Na liniji za izradu cigareta moraju postojati slijede}e kontrole: mase cigareta; promjera cigarete; napunjenosti vrha cigarete; prisutnost filtra; prisutnosti i pozicije papira za pisak cigarete; o{te}enja cigarete; ventilacije filtra cigarete. ^lanak 17. (Linija za pakiranje cigareta) Linija za pakiranje cigareta se sastoji od: ure|aja za pra`njenje slagajni (ukoliko linija izrade i linija pakiranja ~ine jednu tehnolo{ku liniju ovaj ure|aj nije potrebit); stroja za formiranje paketi}a; ure|aja za postavljanje nadzornih markica; stroja za omatanje paklica, grupiranje paklica u potro{a~ko pakiranje (u daljnjem tekstu: {teka), te formiranje {teke i omatanje. ^lanak 18. (Kontrola na liniji za pakiranje cigareta) Na liniji za pakiranje cigareta moraju postojati slijede}e kontrole: prisutnosti svih cigareta u paklici; duhanskog punjenja na vrhu cigarete; prisutnosti filtra; prisutnosti unutarnjeg omota (alu-folija ili sli~no); prisutnosti ovratnika (kod tvrdog pakiranja); prisutnosti vanjskog omota; prisutnosti nadzorne markice; prisutnosti vrpce za otvaranje paklice; prisutnosti omotnog filma paklice; prisutnosti omota {teke; prisutnosti svih paklica u {teki. ^lanak 19. (Energetsko postrojenje proizvo|a~a duhanskih proizvoda) U sklopu energetskih postrojenja proizvo|a~ duhanskih proizvoda treba osigurati opskrbu i distribuciju vodene pare i komprimiranog zraka odnosno usisni ispu{ni zrak. ^lanak 20. (Skladi{te gotovih proizvoda) (1) Skladi{te gotovih proizvoda namijenjeno je skladi{tenju dostatnih koli~ina gotovih proizvoda radi nesmetanog odvijanja proizvodnje i pravodobne distribucije na tr`i{te. (2) U skladi{tu gotovih proizvoda isklju~ivo se mogu skladi{titi duhanski proizvodi namijenjeni krajnjoj potro{nji. ^lanak 21. (Laboratorij za analizu i kontrolu kakvo}e duhanskih proizvoda) Laboratorij za analizu i kontrolu kakvo}e duhanskih proizvoda mora imati opremu za pra}enje fizi~kih i kemijskih svojstava duhanske mje{avine (blend) i glavnih sastojaka cigaretnog dima i to: a) za pra}enje fizi~kih svojstava duhanske mje{avine (blend): su{ionik (200C); sklop sita za mjerenje frakcije duhana;

Broj 58 - Strana 6

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

mjera~ denziteta duhana; precizna vaga (najmanje 2 decimalna mjesta); mjera~ promjera filtra cigareta, odnosno tvrdo}e cigareta i filtra; b) kemijske analize duhanske mje{avine (blend): ure|aja za odre|ivanje nikotina u duhanskoj mje{avini; ure|aja za odre|ivanje {e}era (redukuju}i i ukupni) u duhanskoj mje{avini; ure|aj za odre|ivanje bjelan~evina, azota bjelan~evina, ukupnog azota; ure|aj za odre|ivanje sadr`aja sirovog pepela; ure|aj za odre|ivanje pH vrijednosti; c) za pra}enje glavnih sastojaka cigaretnog dima: stroj za pu{enje cigareta prema ISO standardima; ure|aj za odre|ivanje vode u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivanje nikotina u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivanje uglji~nog monoksida (CO) u sirovom dimnom kondenzatu; analiti~ka vaga (najmanje 4 decimalna mjesta). ^lanak 22. (Stru~ni kadar u proizvodnji duhanskih proizvoda) U objektu za proizvodnju duhanskih proizvoda proizvo|a~ mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje po jednog uposlenika: VSS kemijskog smjera; VSS agronomskog ili prehrambeno-tehnolo{kog smjera; VSS elektrotehni~kog usmjerenja; VSS strojarskog usmjerenja. ^lanak 23. (Rje{enje o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda) (1) Mjerodavno tijelo na zahtjev pravne osobe, po ispunjenju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, izdaje Rje{enje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. (2) Ukoliko mjerodavno tijelo ustanovi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete donosi rje{enje kojim se zahtjev odbija. (3) Protiv ovog Rje{enja se mo`e podnijeti `alba mjerodavnom tijelu, u roku od 15 dana od dana dostave. ^lanak 24. (Rje{enje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda) (1) Rje{enje kojim se ustanovljava da odre|ena pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda oduzima se: a) na zahtjev imatelja Rje{enja; b) ako imatelj Rje{enja prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom; (2) Mjerodavno tijelo du`no je u roku od osam dana od dana nastupanja ~injenice utvr|ene u stavku (1) ovog ~lanka donijeti Rje{enje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti prerade i proizvodnje duhanskih proizvoda. ^lanak 25. (Upis u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda) (1) Da bi se pravna osoba mogla baviti proizvodnjom duhanskih proizvoda mora biti upisana u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda 15 dana nakon dobivanja Rje{enja iz ~lanka 23. stavak (1) ovoga Pravilnika. (2) Na~in upisa u Registar proizvo|a~a duhanskih proizvoda propisan je Pravilnikom o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|enja Registara, sukladno ~lanku 36. Zakona o duhanu.

POGLAVLJE III. EVIDENCIJE I IZVJE[]A ^lanak 26. (Vo|enje evidencija) (1) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je voditi evidenciju o utro{ku duhana i na njemu temeljenih surogata (duhanski otpaci, tehnolo{ki obra|eno rebro, duhanska folija), pojedina~no za svaku skupinu cigareta te zbirno za ostale duhanske proizvode, koji se proizvode, izvoze i stavljaju u promet u Bosni i Hercegovini. (2) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je voditi evidenciju o kupljenim i u skladi{te zapremljenim koli~inama duhana i evidenciju o proizvedenim i prodanim koli~inama gotove robe. (3) Proizvo|a~ duhanskih proizvoda du`an je obrasce iz stavka (1) ovog ~lanka ~uvati pet godina. ^lanak 27. (Evidencija o pri~uvama duhana i na njemu temeljenih surogata) Evidencija proizvo|a~a duhanskih proizvoda o pri~uvama duhana i na njemu temeljenih surogata mora sadr`avati podatke o: a) pri~uvama duhana i na njemu temeljenih surogata, u vlasni{tvu i na skladi{tima proizvo|a~a na po~etku izvje{tajnog razdoblja; b) kupljene i u skladi{tu primljene koli~ine duhana; c) prodane i isporu~ene koli~ine duhana; d) utro{aku duhana u pojedinim skupinama cigareta i zbirni utro{ak u ostalim duhanskim proizvodima; i pri~uve na kraju izvje{tajnog razdoblja. ^lanak 28. (Evidencije o utro{ku duhana i na njemu temeljenih surogata) U evidencijama iz ~lanka 27. ovoga Pravilnika proizvo|a~ ustrojava evidenciju o utro{ku duhana i na njemu temeljenih surogata na na~in tako da za svaku skupinu cigareta utvrdi koli~inu utro{enih doma}ih duhana i na njima temeljenih surogata, i to tipova virginija su{ena toplim zrakom i berlej su{en u hladu, te koli~ina istih takvih tipova nearomati~nih duhana iz uvoza, kao i ukupna koli~ina utro{enih duhana i na njima temeljenih sugorata. ^lanak 29. (Izvje{tavanje o utro{ku duhana po pojedinim skupinama cigareta i ostalih duhanskih proizvoda) (1) Proizvo|a~ je du`an najmanje jednom godi{nje, i to do 31. sije~nja teku}e godine za proteklu godinu, izvijestiti mjerodavno tijelo o utro{ku duhana po pojedinim skupinama cigareta i ostalih duhanskih proizvoda na na~in kako je propisano u evidenciji o pri~uvama, nabavkama, prodaji i utro{ku duhana iz ~lanka 26. i ~lanka 27. (2) Mjerodavno tijelo mo`e zatra`iti od proizvo|a~a izvje{}e iz ~lanka 26. i ~lanka 27. i za odre|ena kra}a razdoblja unutar godine. ^lanak 30. (Forma i elementi evidencija) Forma i elementi koje sadr`e evidencije iz ~lanka 26., i 27. sastavni su dio Pravilnika o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|enja registara, sukladno ~lanku 37. Zakona o duhanu. POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 31. (Uskla|ivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda) Pravne osobe koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona o duhanu proizvodile duhanske proizvode du`ne su uskladiti uvjete za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda, sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku od {est mjeseci.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 7

^lanak 32. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 08-3-28-4429-14/10 4. srpnja 2011. godine Ministar Sarajevo Mladen Zirojevi}, v. r. Na osnovu ~lana 29. Zakona o duvanu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/10), ~lana 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i ~lana 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa donosi

(2) U skladi{tu obra|enog duvana ne mo`e se skladi{titi ni{ta osim duvana. ^lan 6. (Skladi{te repromaterijala) (1) Skladi{te repromaterijala namijeweno je skladi{tewu repromaterijala u koli~ini dovoqnoj za nesmetano odvijawe proizvodwe. (2) Uz skladi{te repromaterijala mora da postoji klimatizovani prostor za priru~no skladi{te repromaterijala, kapaciteta najmawe jednodnevne proizvodwe. ^lan 7. (Odjeqewe pripreme duvana) (1) Odjeqewe pripreme duvana sastoji se od: a) prostora za pripremu mje{avine; b) tehnolo{ke linije za pripremu duvana; c) skladi{ta rezanog duvana; d) kuhiwe za pripremu sosova i aromata. (2) Prostor za pripremu mje{avine (priru~no skladi{te obra|enog duvana) treba da zadovoqi jednodnevnu proizvodwu, a slu`i za slagawe i prethodnu kontrolu duvana prije upu}ivawa u preradu. (3) Prostor tehnolo{ke linije za pripremu duvana i skladi{te rezanog duvana su klimatizovani ili termoventilirani. ^lan 8. (Tehnolo{ka linija za pripremu duvana) (1) Tehnolo{ka linija za pripremu duvana sastoji se od: osnovne tehnolo{ke linije za pripremu duvana; tehnolo{ke linije za obradu duvanskog rebra; tehnolo{ke linije za obradu berleja. (2) Tehnolo{ka linija za pripremu duvana po kapacitetu mora da zadovoqi najmawe dnevne potrebe instaliranih linija u odjeqewu izrade i pakovawa cigareta. ^lan 9. (Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duvana) Osnovna tehnolo{ka linija za pripremu duvana sastoji se od: ure|aja za cijepawe duvanskih bala; ure|aja za kontinuirano i kontrolisano dozirawe duvana u proizvodni postupak; ure|aja za kondicionirawe duvana sa opremom za kontrolu i regulisawe vlage i temperature duvana na izlazu iz ure|aja; ure|aja za izdvajawe neduvanskih primjesa; ure|aja za dodavawe aditiva sa opremom za dozirawe i kontrolu dozirawa aditiva-sosova; najmawe dva silosa za mije{awe; ure|aja za izdvajawe metalnih predmeta; ma{ine za rezawe duvana; ure|aja za su{ewe duvana sa napravom za kontrolisano kontinuirano dozirawe duvana, te opremom za regulisawe i kontrolu vlage duvana nakon su{ewa; ure|aja sa opremom za dozirawe i kontrolu dozirawa aditiva-aromata, ekspandiranog duvanskog rebra i duvana iz recikliranih cigareta; ure|aja za puwewe duvana u spremnike ili silose za rezani duvan.

PRAVILNIK
O REGISTROVAWU I USLOVIMA ZA OBAVQAWE DJELATNOSTI PRERADE I PROZVODWE DUVANSKIH PROIZVODA GLAVA I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom ure|uju se: a) uslovi koje proizvo|a~ duvanskih proizvoda mora da ispuwava da bi se bavio preradom i proizvodwom duvanskih proizvoda; b) vo|ewa evidencija i izvje{taja proizvo|a~a duvanskih proizvoda. ^lan 2. (Sadr`aj, oblik i na~in vo|ewa Registra proizvo|a~a duvanskih proizvoda) Sadr`aj obrazaca i na~in vo|ewa Registra proizvo|a~a duvanskih proizvoda (u daqem tekstu: Registar proizvo|a~a) propisuje ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u skladu sa ~lanom 36. Zakona o duvanu Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Zakon o duvanu) i Registrom poqoprivrednih gazdinstava i/ili Registrom klijenata Bosne i Hercegovine propisanih Zakonom o poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08). GLAVA II - USLOVI ZA OBAVQAWE DJELATNOSTI PROIZVODWE DUVANSKIH PROIZVODA ^lan 3. (Proizvo|a~i duvanskih proizvoda) Proizvodwu duvanskih proizvoda mogu da obavqaju pravna lica koja imaju sjedi{te u BiH i koja ispuwavaju uslove propisane ~lanom 29. Zakona i ovim Pravilnikom. ^lan 4. (Prostor za proizvodwu duvanskih proizvoda) Prostor za proizvodwu duvanskih proizvoda jedinstvena je tehnolo{ka cjelina koja sadr`i: a) skladi{te obra|enog duvana; b) skladi{te repromaterijala; c) odjeqewe pripreme duvana; d) odjeqewe izrade i pakovawa cigareta; e) skladi{te gotove robe; f) laboratoriju za analizu i kontrolu kvaliteta; g) energetsko postrojewe. ^lan 5. (Skladi{te obra|enog duvana) (1) Skladi{te obra|enog duvana namijeweno je skladi{tewu obra|enog duvana u koli~ini dovoqnoj za nesmetano odvijawe proizvodwe.

^lan 10. (Tehnolo{ka linija za obradu duvanskog rebra) Tehnolo{ka linija za obradu duvanskog rebra sastoji se od: prostora za pripremu mje{avine duvanskog rebra; ure|aja za kontinuirano dozirawe duvanskog rebra u proizvodni postupak; ure|aja za vla`ewe duvanskog rebra;

Broj 58 - Strana 8

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

najmawe dva silosa za mije{awe i odle`avawe duvanskog rebra; ure|aja za vaqawe duvanskog rebra; ure|aja za izdvajawe metalnih predmeta; ma{ine za rezawe duvanskog rebra; ure|aja za ekspanziju rezanog duvanskog rebra sa napravom za kontrolisano kontinuirano dozirawe; ure|aja za su{ewe ekspandiranog duvanskog rebra sa opremom za kontrolu i regulisawe izlazne vlage; ure|aja za izdvajawe neizrezanog i neekspandiranog duvanskog rebra; silosa za pohranu duvanskog rebra do trenutka dodavawa u osnovnu mje{avinu.

^lan 11. (Tehnolo{ka linija za obradu berleja) Tehnolo{ka linija za obradu berleja sastoji se od: prostora za pripremu mje{avine berleja; ure|aja za dodavawe aditiva sa opremom za dozirawe i kontrolu dozirawa; ure|aja za pr`ewe i rekondicionisawe berleja sa opremom za pode{avawe i kontrolu temperature pr`ewa i izlazne vlage berleja; silosa za pohranu pripremqenog berleja do trenutka dodavawa u osnovnu mje{avinu. ^lan 12. (Skladi{te rezanog duvana) (1) Skladi{te rezanog duvana su spremnici ili silosi kapaciteta najmawe jednodnevne proizvodwe, namijeweni pohrani pripremqenog duvana do trenutka potro{we na ma{ini za izradu cigareta. (2) Temperatura i vla`nost vazduha u skladi{tu rezanog duvana trebaju da budu kontrolisani. ^lan 13. (Kuhiwa za pripremu sosova i aromata) Kuhiwa za pripremu sosova i aromata mora da bude opremqena posudama sa mje{alicom za mije{awe i zagrijavawe aditiva, ure|ajima za dozirawe komponenti i kontrolu temperature sosova i aromata. ^lan 14. (Odjeqewe izrade i pakovawe cigareta) Odjeqewe izrade i pakovawa cigareta je klimatizovan prostor opremqen najmawe jednom linijom za izradu i pakovawe cigareta. ^lan 15. (Linija za izradu cigareta) Linija za izradu cigareta sastoji se od: ma{ine za izradu cigaretnog svitka; ma{ine za aplikaciju filter {tapi}a; ma{ine za skupqawe cigareta u slagajnice (u slu~aju da linija izrade i linija pakovawa ~ine jednu tehnolo{ku liniju ova ma{ina nije potrebna); ure|aja za distribuciju filter {tapi}a (prema ma{inama za izradu cigareta); ure|aja za prijem filter {tapi}a. ^lan 16. (Kontrola na liniji za izradu cigareta) Na liniji za izradu cigareta moraju da postoje sqede}e kontrole: mase cigareta; promjera cigarete; napuwenosti vrha cigarete; prisutnost filtera; prisutnosti i pozicije papira za pisak cigarete;

o{te}ewa cigarete; ventilacije filtera cigarete. ^lan 17. (Linija za pakovawe cigareta) Linija za pakovawe cigareta sastoji se od: ure|aja za pra`wewe slagajni (ukoliko linija izrade i linija pakovawa ~ine jednu tehnolo{ku liniju ovaj ure|aj nije potreban); ma{ine za formirawe paketi}a; ure|aja za postavqawe nadzornih markica; ma{ine za omatawe paklica, grupirawe paklica u potro{a~ko pakovawe (u daqem tekstu: {teka), te formirawe {teke i omatawe. ^lan 18. (Kontrola na liniji za pakovawe cigareta) Na liniji za pakovawe cigareta moraju da postoje sqede}e kontrole: prisutnosti svih cigareta u paklici; duvanskog puwewa na vrhu cigarete; prisutnosti filtera; prisutnosti unutra{weg omota (alu-folija ili sli~no); prisutnosti ovratnika (kod tvrdog pakovawa); prisutnosti vawskog omota; prisutnosti nadzorne markice; prisutnosti vrpce za otvarawe paklice; prisutnosti omotnog filma paklice; prisutnosti omota {teke; prisutnosti svih paklica u {teki. ^lan 19. (Energetsko postrojewe proizvo|a~a duvanskih proizvoda) U sklopu energetskih postrojewa proizvo|a~ duvanskih proizvoda treba da obezbijedi snabdijevawe i distribuciju vodene pare i komprimiranog vazduha odnosno usisni izduvni vazduh. ^lan 20. (Skladi{te gotovih proizvoda) (1) Skladi{te gotovih proizvoda namijeweno je skladi{tewu dovoqnih koli~ina gotovih proizvoda radi nesmetanog odvijawa proizvodwe i pravovremene distribucije na tr`i{te. (2) U skladi{tu gotovih proizvoda iskqu~ivo se mogu skladi{titi duvanski proizvodi namijeweni krajwoj potro{wi. ^lan 21. (Laboratorija za analizu i kontrolu kvaliteta duvanskih proizvoda) Laboratorija za analizu i kontrolu kvaliteta duvanskih proizvoda mora da ima opremu za pra}ewe fizi~kih i hemijskih svojstava duvanske mje{avine (blend) i glavnih sastojaka cigaretnog dima i to: a) za pra}ewe fizi~kih svojstava duvanske mje{avine (blend): su{ionik (200C); sklop sita za mjerewe frakcije duvana; mjera~ denziteta duvana; precizna vaga (najmawe 2 decimalna mjesta); mjera~ pre~nika filtera cigareta, odnosno tvrdo}e cigareta i filtera; b) hemijske analize duvanske mje{avine (blend): ure|aja za odre|ivawe nikotina u duvanskoj mje{avini; ure|aja za odre|ivawe {e}era (redukuju}i i ukupni) u duvanskoj mje{avini;

Utorak, 19. 7. 2011. c)

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 9

ure|aj za odre|ivawe bjelan~evina, azota bjelan~evina, ukupnog azota; ure|aj za odre|ivawe sadr`aja sirovog pepela; ure|aj za odre|ivawe pH vrijednosti; za pra}ewe glavnih sastojaka cigaretnog dima: ma{ina za pu{ewe cigareta prema ISO standardima; ure|aj za odre|ivawe vode u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivawe nikotina u sirovom dimnom kondenzatu; ure|aj za odre|ivawe ugqen-monoksida (CO) u sirovom dimnom kondenzatu; analiti~ka vaga (najmawe 4 decimalna mjesta).

(2) Proizvo|a~ duvanskih proizvoda du`an je da vodi evidenciju o kupqenim i u skladi{te zapremqenim koli~inama duvana i evidenciju o proizvedenim i prodatim koli~inama gotove robe. (3) Proizvo|a~ duvanskih proizvoda du`an je da obrasce iz stava (1) ovog ~lana ~uva pet godina. ^lan 27. (Evidencija o zalihama duvana i na wemu zasnovanih surogata) Evidencija proizvo|a~a duvanskih proizvoda o zalihama duvana i na wemu zasnovanih surogata mora da sadr`ava podatke o: a) zalihama duvana i na wemu zasnovanih surogata, u vlasni{tvu i na skladi{tima proizvo|a~a na po~etku izvje{tajnog perioda; b) kupqene i u skladi{tu primqene koli~ine duvana; c) prodate i isporu~ene koli~ine duvana; d) utro{aku duvana u pojedinim grupama cigareta i zbirni utro{ak u ostalim duvanskim proizvodima; i zalihe na kraju izvje{tajnog perioda. ^lan 28. (Evidencije o utro{ku duvana i na wemu zasnovanih surogata) U evidencijama iz ~lana 27. ovog Pravilnika proizvo|a~ ure|uje evidenciju o utro{ku duvana i na wemu zasnovanih surogata na na~in tako da za svaku grupu cigareta utvrdi koli~inu utro{enih doma}ih duvana i na wima zasnovanih surogata, i to tipova virginija su{ena toplim vazduhom i berlej su{en u hladu, te koli~ina istih takvih tipova nearomati~nih duvana iz uvoza, kao i ukupna koli~ina utro{enih duvana i na wima zasnovanih sugorata. ^lan 29. (Izvje{tavawe o utro{ku duvana po pojedinim grupama cigareta i ostalih duvanskih proizvoda) (1) Proizvo|a~ je du`an da, najmawe jednom godi{we, i to do 31. januara teku}e godine za proteklu godinu, izvijesti nadle`ni organ o utro{ku duvana po pojedinim grupama cigareta i ostalih duvanskih proizvoda na na~in kako je propisano u evidenciji o zalihama, nabavkama, prodaji i utro{ku duvana iz ~lana 26. i ~lana 27. (2) Nadle`ni organ mo`e da zatra`i od proizvo|a~a izvje{taj iz ~lana 26. i ~lana 27. i za odre|ene kra}e periode unutar godine. ^lan 30. (Forma i elementi evidencija) Forma i elementi koje sadr`e evidencije iz ~lana 26, i 27. sastavni su dio Pravilnika o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|ewa registara, u skladu sa ~lanom 37. Zakona o duvanu. GLAVA IV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 31. (Uskla|ivawe uslova za obavqawe djelatnosti proizvodwe duvanskih proizvoda) Pravna lica koja su u trenutku stupawa na snagu Zakona o duvanu proizvodila duvanske proizvode du`na su da usklade uslove za obavqawe djelatnosti proizvodwe duvanskih proizvoda, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od {est mjeseci. ^lan 32. (Stupawe na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 08-3-28-4429-14/10 4. jula 2011. godine Sarajevo Ministar Mladen Zirojevi}, s. r.

^lan 22. (Stru~ni kadar u proizvodwi duvanskih proizvoda) U objektu za proizvodwu duvanskih proizvoda proizvo|a~ mora da ima u stalnom radnom odnosu najmawe po jednog zaposlenika: VSS hemijskog smjera; VSS agronomskog ili prehrambeno-tehnolo{kog smjera; VSS elektrotehni~kog usmjerewa; VSS ma{inskog usmjerewa. ^lan 23. (Rje{ewe o ispuwewu uslova za obavqawe djelatnosti prerade i proizvodwe duvanskih proizvoda) (1) Nadle`ni organ na zahtjev pravnog lica, po ispuwewu uslova propisanih ovim Pravilnikom, izdaje Rje{ewe o ispuwavawu uslova za obavqawe djelatnosti proizvodwe, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. (2) Ukoliko nadle`ni organ ustanovi da podnosilac zahtjeva ne ispuwava uslove donosi rje{ewe kojim se zahtjev odbija. (3) Protiv ovog Rje{ewa mo`e se podnijeti `alba nadle`nom organu, u roku od 15 dana od dana dostavqawa. ^lan 24. (Rje{ewe o oduzimawu dozvole za obavqawe djelatnosti prerade i proizvodwe duvanskih proizvoda) (1) Rje{ewe kojim se ustanovqava da odre|eno pravno lice ispuwava uslove za obavqawe djelatnosti prerade i proizvodwe duvanskih proizvoda oduzima se: a) na zahtjev imaoca Rje{ewa; b) ako imalac Rje{ewa prestane da ispuwava uslove propisane ovim Pravilnikom; (2) Nadle`ni organ je du`an da, u roku od osam dana od dana nastupawa ~iwenice utvr|ene u stavu (1) ovog ~lana, donese Rje{ewe o oduzimawu dozvole za obavqawe djelatnosti prerade i proizvodwe duvanskih proizvoda. ^lan 25. (Upis u Registar proizvo|a~a duvanskih proizvoda) (1) Da bi se pravno lice moglo baviti proizvodwom duvanskih proizvoda mora da bude upisano u Registar proizvo|a~a duvanskih proizvoda 15 dana nakon dobijawa Rje{ewa iz ~lana 23. stav (1) ovog Pravilnika. (2) Na~in upisa u Registar proizvo|a~a duvanskih proizvoda propisan je Pravilnikom o sadr`aju obrazaca i na~inu vo|ewa Registara, u skladu sa ~lanom 36. Zakona o duvanu. GLAVA III - EVIDENCIJE I IZVJE[TAJI ^lan 26. (Vo|ewe evidencija) (1) Proizvo|a~ duvanskih proizvoda du`an je da vodi evidenciju o utro{ku duvana i na wemu zasnovanih surogata (duvanski otpaci, tehnolo{ki obra|eno rebro, duvanska folija), pojedina~no za svaku grupu cigareta te zbirno za ostale duvanske proizvode, koji se proizvode, izvoze i stavqaju u promet u Bosni i Hercegovini.

Broj 58 - Strana 10

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 46. sjednici, odr`anoj 12. jula 2011. godine, donijela

ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE SANSKI MOST ODR@ANIH DANA 26.06.2011. GODINE ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine. (2) Za na~elnika Op}ine Sanski Most izabran je Avdagi} Mustafa, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lan 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasanja prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke. ^lan 3. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-632-21/11 12. jula 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 9. i ~lanka 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 46. sjednici, odr`anoj 12. srpnja 2011. godine, donijelo

(2) Za na~elnika Op}ine Sanski Most izabran je Avdagi} Mustafa, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lanak 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasovanja prijevremenih izbora iz ~lanka 1. stavak (1) ove odluke. ^lanak 3. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-632-21/11 12. srpnja 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i ~lana 5.32 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 46. sjednici, odr`anoj 12. jula 2011. godine, donijela

ODLUKU
O POTVR\IVAWU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP[TINE SANSKI MOST ODR@ANIH DANA 26.06.2011. GODINE ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine. (2) Za na~elnika Op{tine Sanski Most izabran je Avdagi} Mustafa, kandidat SDA - Stranke demokratske akcije. ^lan 2. Sastavni dio ove odluke je izvje{taj o rezultatima glasawa prijevremenih izbora iz ~lana 1. stav (1) ove odluke. ^lan 3. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-632-21/11 12. jula 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.

ODLUKU
O POTVR\IVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKA OP]INE SANSKI MOST ODR@ANIH DANA 26.06.2011. GODINE ^lanak 1. (1) Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 11

Broj 58 - Strana 12

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H c)

Utorak, 19. 7. 2011.

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu ~lana 4. stav (2) Pravilnika o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je

2.

DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK
ZA AFRI^KU SVINJSKU KUGU ^lan 1. (Predmet) Dijagnosti~kim priru~nikom za afri~ku svinjsku kugu (u daljnjem tekstu: Priru~nik) utvr|uju se dijagnosti~ki postupci, na~in uzorkovanja i faktori za procjenu laboratorijskih metoda koje se preporu~uju u dijagnosticiranju afri~ke svinjske kuge, opisani u Prilogu ovog Priru~nika, koji je njegov sastavni dio. ^lan 2. (Potvrda prisutnosti) Potvrda prisutnosti afri~ke svinjske kuge, koja se utvr|uje u skladu s Pravilnikom o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), mora se zasnivati na: a) klini~kim znakovima i post mortem nalazu; b) otkrivanju virusa, virusnih antigena ili genoma u uzorcima tkiva, organa, krvi ili tjelesnih izlu~evina svinja; c) postojanju specifi~ne reakcije antitijela u uzorku krvi, u skladu s dijagnosti~kim postupcima, metodama uzimanja uzoraka i faktorima za ocjenjivanje rezultata testova utvr|enim u Prilogu ovog Priru~nika. ^lan 3. (Laboratorije) (1) Laboratorija ovla{tena za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge mo`e primijeniti modifikacije laboratorijskih testova koji su opisani u Prilogu iz ~lana 1. ovog Priru~nika ili druge testove pod uslovom da imaju jednaku osjetljivost i specifi~nost kao u njemu opisani testovi. (2) Osjetljivost i specifi~nost modificiranih ili drugih testova iz stava (1) ovog ~lana procjenjuje se u okviru provo|enja periodi~nih uporednih testiranja, koje za afri~ku svinjsku kugu organizira Referentna laboratorija OIE/EU za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge (u daljnjem tekstu: Referentna laboratorija OIE/EU). (3) Referentna laboratorija OIE/EU za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge je Centro de Investigacin en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, [panija. ^lan 4. (Stupanje na snagu) Ovaj Priru~nik stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 02-7-02-2-205-3/11 Direktor 5. jula 2011. godine Doc. dr. Drago N. Nedi}, s. r. PRILOG DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK ZA AFRI^KU SVINJSKU KUGU Poglavlje I. Uvod, ciljevi i definicije 1. Kako bi se osigurali ujedna~eni postupci dijagnosticiranja afri~ke svinjske kuge (u daljnjem tekstu 'ASK') ovim Priru~nikom se: a) daju smjernice i minimalni uslovi koje moraju zadovoljavati dijagnosti~ki postupci, metode uzorkovanja te kriteriji za ocjenjivanje rezultata klini~kih i postmortem pregleda te laboratorijskih testova za ispravnu dijagnozu ASK-a; b) odre|uju minimalni biosigurnosni uslovi i standardi kvaliteta kojih se treba pridr`avati u laboratorijima za dijagnosticiranje ASK-a te prilikom prijevoza uzoraka; 3.

A. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

B. 1.

odre|uju laboratorijski testovi koji se koriste za dijagnosticiranje ASK-a i laboratorijske tehnike koje se koriste za genetsku tipizaciju izolata virusa ASK-a. Ovaj Priru~nik je namijenjen prvenstveno nadle`nim organima odgovornim za nadzor ASK-a. Stoga je naglasak na na~elima i primjenama laboratorijskih testova te ocjenjivanju njihovih rezultata, a ne na detaljnim laboratorijskim tehnikama. U smislu ovog Priru~nika, osim definicija navedenih u ~lanu 2. Pravilnika, primjenjuju se slijede}e definicije: a) sumnjivo gazdinstvo ozna~ava svinjogojsko gazdinstvo na kojem se za jednu ili vi{e svinja sumnja da su zara`ene virusom ASK-a, ili kontaktno gazdinstvo kako je definirano u ~lanu 2. ta~ki (j) Pravilnika; b) epidemiolo{ka podjedinica ili podjedinica ozna~ava zgradu, mjesto ili obli`nji prostor na kojem se grupe svinja s gazdinstva dr`e na takav na~in da ~esto dolaze u direktan ili indirektan me|usobni kontakt, ali se istovremeno dr`e odvojeno od drugih svinja s istog gazdinstva; c) svinje u kontaktu su svinje koje su tokom posljednjih 21 dan na gazdinstvu bile u direktnom kontaktu s jednom ili vi{e svinja za koje se sumnja da su zara`ene virusom ASK-a. Poglavlje II. Opis ASK-a s naglaskom na diferencijalnoj dijagnozi UVOD Uzro~nik ASK-a je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae. Sojevi virusa ASK-a razlikuju se po virulenciji, iako se ne mogu identificirati razli~iti serotipovi. Virus ASK-a je vrlo stabilan u izlu~evinama zara`enih svinja, u trupovima i svje`em mesu svinja te u nekim proizvodima od mesa svinja. Kako bi se osiguralo njegovo inaktiviranje u okoli{u, moraju se koristiti odgovaraju}i dezinficijensi. Glavni prirodni put zaraze svinja je oronazalni, direktnim ili indirektnim kontaktom sa zara`enim svinjama ili hranjenjem hranom koja je kontaminirana virusom. Me|utim, u onim podru~jima u kojima postoje vektori, prijenos putem tih vektora ima vrlo va`nu ulogu u postojanosti i {irenju virusa. ASF se tako|er mo`e {iriti indirektnim kontaktom s kontaminiranim materijalima i ugrizom insekata koji mehani~ki prenose virus ASF-a. Mogu}a je i zaraza putem sjemena zara`enih nerasta. Period inkubacije kod pojedinih `ivotinja iznosi oko pet do 15 dana, ali u uslovima na terenu klini~ki simptomi na gazdinstvu mogu postati vidljivi tek nekoliko sedmica nakon uvo|enja virusa, pa i du`e ako se radi o slabim sojevima virusa. Javljaju se akutni, subakutni i hroni~ni oblici ASK-a, a razlika zavisi uglavnom od virulencije virusa. Kod svinja koje se nakon zaraze klini~ki oporave, viremija traje 40 do 60 dana, i te svinje postaju prijenosnici virusa. Virus ASK-a se kod svinja prijenosnika izolira do {est mjeseci nakon zaraze. AKUTNI OBLIK Prvi klini~ki znak bolesti je obi~no visoka tjelesna temperatura (vi{a od 40C), koja je pra}ena depresijom, gubitkom apetita, brzim i te{kim disanjem te izlu~evinama iz nosa i o~iju. Svinje pokazuju nekoordinirane pokrete i stiskaju se jedna uz drugu. Krma~e mogu pobaciti u svim stepenima trudno}e. Kod nekih svinja mo`e do}i do povra}anja i opstipacije, dok se kod nekih mo`e razviti krvavi proljev. Postaju vidljiva potko`na podru~ja kongestije ili krvarenja, posebno na ekstremitetima i u{ima. Prije smrti mo`e do}i do kome, koja se javlja jedan do sedam dana nakon razvoja klini~kih znakova. Stopa pobola i smrtnosti unutar gazdinstva mo`e biti 100%.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 13

Postmortem nalazi pokazuju tipi~an hemoragijski sindrom s op}om kongestijom trupa, krvavom teku}inom u prsnoj i trbu{noj {upljini, pove}anom tamnom slezenom, hemoragi~nim limfnim ~vorovima koji nalikuju ugru{cima krvi, posebno bubre`ni i gastrohepati~ni limfni ~vorovi, petehijalnom hemoragijom u bubrezima (kortikalnim i medularnim piramidama i bubre`noj nakapnici), abdominalnoj serozi, `elu~anoj i crijevnoj sluznici i srcu (epikard i endokard), hidrotoraksom i petehijalnim krvarenjem pleure. 2. Akutni oblik klasi~ne svinjske kuge obi~no dovodi do klini~ke i patolo{ke slike koja je vrlo sli~na kao kod afri~ke svinjske kuge. Kada su prisutna, krvarenja na ko`i i u{ima se prili~no lako otkrivaju i navode na sumnju na akutnu klasi~nu ili afri~ku svinjsku kugu. Malo je drugih bolesti koje dovode do sli~nih promjena. Na akutni oblik ASK-a treba tako|er posumnjati i kod sumnje na: crveni vjetar, reprodukcijski i respiratorni sindrom svinja, otrovanje kumarinom, hemoragijsku purpuru, sindrom kr`ljavosti odbite prasadi, sindrom dermatitisa i nefropatije svinja, infekcije salmonelom ili Pasteuerellom te bilo koje probavne ili respiratorne sindrome pra}ene povi{enom tjelesnom temperaturom kod kojih svinje ne reagiraju na lije~enje antibioticima. C. SUBAKUTNI OBLICI Subakutni oblici su u~estaliji u endemskim podru~jima. Za subakutnu infekciju je karakteristi~na promjenjiva povi{ena temperatura, depresija i pneumonija. Smrt mo`e uslijediti radi prestanka rada srca. O{te}enja kod subakutnih oblika su sli~na onima kod akutnog oblika, ali su bla`a. Karakteristi~na o{te}enja su velika krvarenja u limfnim ~vorovima, bubrezima i slezeni, kongestija i edem plu}a te u nekim slu~ajevima intersticijska pneumonija. D. HRONI^NI OBLICI Hroni~ni oblici ove bolesti su rijetki. Kod hroni~nih oblika mo`e se zapaziti sekundarna bakterijska infekcija. Budu}i da su klini~ki znaci hroni~nog ASK-a prili~no nespecifi~ni, za postavljanje diferencijalne dijagnoze potrebno je razmotriti mnoge druge bolesti. Povi{ena tjelesna temperatura nije nu`no prisutna kod svake `ivotinje, ali se na zara`enom gazdinstvu mo`e uvijek otkriti kod nekoliko svinja. Klini~ki simptomi hroni~nog ASK-a mogu uklju~ivati respiratorne probleme, poba~aje, artritis, hroni~ne ko`ne ~ireve ili nekroze, koji ne nalikuju tipi~noj klini~koj slici zaraze virusom ASK-a. O{te}enja mogu biti minimalna ili ih uop}e nema. Patohistolo{ki nalazi su karakterizirani pove}anim limfnim ~vorovima i slezenom, pleuritisom i fibrinoznim perikarditisom, te infiltriranim pneumonitisom. Tako|er su opisane `ari{ne kazeozne nekroze i mineralizacija plu}a. Poglavlje III. Smjernice za glavne kriterije prema kojima se neko gazdinstvo mo`e smatrati sumnjivim na zarazu afri~kom svinjskom kugom 1. Odluka o tome da se neko gazdinstvo smatra sumnjivim donosi se na osnovu slijede}ih nalaza, kriterija i razloga: a) klini~ki i patolo{ki nalazi na svinjama. Glavni klini~ki i patolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: povi{ena tjelesna temperatura s pobolom i smrtno{}u svinja svih starosti, povi{ena tjelesna temperatura s hemoragijskim sindromom; petehijalna i ehimozna krvarenja, posebno u limfnim ~vorovima, bubrezima, slezeni (koja je pove}ana i tamna, posebno kod akutnih oblika) i mokra}nom mjehuru te ulceracije na `u~nom mjehuru; b) epidemiolo{ki nalazi. Glavni epidemiolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: gdje su svinje bile u direktnom ili indirektnom kontaktu sa svinjogojskim gazdinstvom za koje je dokazano da je zara`eno virusom ASK-a,

gdje je gazdinstvo isporu~ilo svinje za koje se naknadno pokazalo da su zara`ene virusom ASK-a, gdje su krma~e bile umjetno oplo|ene sjemenom koje poti~e iz sumnjivog izvora, gdje je bilo direktnog ili indirektnom kontakta s divljim svinjama u populaciji u kojoj se pojavila ASK, gdje se svinje dr`e na otvorenom u podru~ju u kojem su divlje svinje zara`ene virusom ASK-a; gdje se svinje hrane napojem i postoji sumnja da se tim napojem nije postupalo na takav na~in da se inaktivira virus ASK-a; gdje je postojala mogu}nost izlaganja, na primjer preko lica koja dolaze na gazdinstvo, prijevoznih sredstava i sl. koja dolaze iz gazdinstva za koje postoji sumnja da je zara`eno virusom ASK-a, gdje se na podru~ju gazdinstva pojavljuju vektori. 2. U svakom slu~aju, gazdinstvo se mora smatrati sumnjivim ukoliko se radi klini~kih ili patolo{kih nalaza pojavi sumnja na klasi~nu svinjsku kugu na gazdinstvu ali klini~ka, epidemiolo{ka i laboratorijska istra`ivanja nisu potvrdila ovu bolest niti su utvrdila izvore ili uzro~nike druge bolesti na predmetnom gazdinstvu. Poglavlje IV. Postupci provjere i uzimanja uzoraka A. SMJERNICE I POSTUPCI ZA KLINI^KI PREGLED I UZIMANJE UZORAKA SVINJA SA SUMNJIVIH GAZDINSTAVA 1. Nadle`ni veterinarski inspektor mora narediti obavljanje odgovaraju}ih klini~kih pregleda, uzimanje uzoraka i laboratorijske pretrage kako bi se potvrdila ili isklju~ila ASK, u skladu sa smjernicama i postupcima utvr|enim u ta~kama 2. do 6. Bez obzira jesu li na predmetnom gazdinstvu usvojene mjere iz ~lana 4. stava (2) Pravilnika, ove smjernice i postupci se moraju primijeniti tako|er i u slu~ajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnosti~ki sumnja na ASK. Tu se svrstavaju i slu~ajevi kada klini~ki znakovi i epidemiolo{ki podaci o toku bolesti kod svinja ukazuju na malu vjerovatnost pojave ASK-a. U svim ostalim slu~ajevima, kad se sumnja da su jedna ili vi{e svinja zara`ene virusom ASK-a, na doti~nom sumnjivom gazdinstvu usvajaju se mjere iz ~lana 4. stava (2) Pravilnika. U slu~aju sumnje na ASK kod svinja u klaonici ili u prijevoznom sredstvu, tako|er se primjenjuju smjernice i postupci utvr|eni ta~kama 2. do 6., mutatis mutandis. 2. Kada nadle`ni veterinarski inspektor posjeti sumnjivo gazdinstvo kako bi potvrdio ili isklju~io ASK: mora provjeriti podatke o proizvodnji i zdravstvenom stanju na gazdinstvu, ukoliko takvi podaci postoje; mora pregledati sve podjedinice na gazdinstvu kako bi se odabrale svinje koje }e biti klini~ki pregledane. Klini~ki pregled mora uklju~ivati mjerenje tjelesne temperature i mora prvenstveno biti proveden na slijede}im svinjama ili grupama svinja: bolesne ili anoreksi~ne svinje, svinje koje su nedavno dovedene na gazdinstvo iz potvr|enih podru~ja izbijanja bolesti ili iz drugih sumnjivih izvora, svinje koje su se dr`ale u podjedinicama koje su nedavno posjetila lica koja su nedavno bila u bliskom kontaktu sa svinjama zara`enim ili sumnjivim na ASK ili lica za koja je utvr|eno da su imala druge posebno rizi~ne kontakte s potencijalnim izvorom virusa ASK-a, svinje koje su ve} uzorkovane i serolo{ki testirane na ASK, u slu~aju kada rezultati tih pretraga ne omogu}avaju isklju~ivanje ASK-a, i svinje koje su bile u kontaktu sa zara`enim svinjama, svinje koje su nedavno preboljele bolest.

Broj 58 - Strana 14

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Ukoliko pregledom sumnjivog gazdinstva nisu na|ene svinje ili grupe svinja navedene u gornjem podstavu, nadle`ni veterinarski inspektor, ne dovode}i u pitanje ostale mjere koje se mogu primijeniti na doti~nome gazdinstvu u skladu s Pravilnikom i uzimaju}i u obzir epidemiolo{ku situaciju: nare|uje i nadzire provedbu daljnjih pregleda na doti~nom gazdinstvu u skladu s ta~kom 3., ili nare|uje i nadzire uzimanje uzoraka krvi svinja s doti~nog gazdinstva za laboratorijske testove (u tom se slu~aju kao smjernice koriste postupci uzimanja uzoraka utvr|eni u ta~ki 5. i u odjeljku F stavu (2), ili nare|uje i nadzire provedbu mjera utvr|enih ~lanom 4. stavom (2) Pravilnika, do daljnjih istra`ivanja na predmetnom gazdinstvu, ili isklju~uje sumnju na ASK. 3. Kod pozivanja na ovaj stav, na predmetnom se gazdinstvu mora obaviti klini~ki pregled na slu~ajno odabranim svinjama iz podjedinica za koje je utvr|eno ili se sumnja da postoji opasnost da je u njih unesen virus ASK-a. Minimalni broj svinja koje treba pregledati mora s 95%-tnom sigurno{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature, ako je povi{ena tjelesna temperatura prisutna kod 10% jedinki u tim podjedinicama. 4. Ako se na sumnjivom gazdinstvu otkriju uginule svinje ili svinje na umoru, moraju se obaviti postmortem pregledi, po mogu}nosti na najmanje pet takvih svinja, a naro~ito na svinjama: koje su prije ugibanja pokazivale vrlo o~igledne znakove bolesti, koje imaju visoku tjelesnu temperaturu, koje su uginule nedavno. Ako takvi pregledi ne poka`u o{te}enja koja ukazuju na prisutnost ASK-a, ali se smatra da je zbog epidemiolo{ke situacije potrebno provesti daljnja istra`ivanja: u podjedinici u kojoj su se dr`ale uginule svinje ili svinje na umoru mora se obaviti klini~ki pregled kako je utvr|eno u ta~ki 3. te se moraju uzeti uzorci krvi kako je utvr|eno u ta~ki 5., i mogu se obaviti postmortem pregledi na tri do ~etiri svinje koje su bile u kontaktu s uginulim ili umiru}im svinjama, posebno ako te svinje pokazuju klini~ke znakove. Bez obzira na prisutnost ili izostanak lezija koje ukazuju na ASK, od svinja podvrgnutih postmortem pregledu moraju se uzeti uzorci organa ili tkiva radi obavljanja virolo{kih testova u skladu s Poglavljem V. dijelom B. ta~kom 1. Preporu~ljivo je da to budu uzorci od nedavno uginulih svinja. Pri obavljanju postmortem pregleda, nadle`ni veterinarski inspektor nare|uje i nadzire: poduzimanje potrebnih mjera predostro`nosti i higijenskih mjera radi sprje~avanja {irenja bolesti, i, da svinje, ako se radi o svinjama na umoru, budu usmr}ene na human na~in, u skladu s Pravilnikom o za{titi `ivotinja pri klanju ili usmr}ivanju ("Slu`beni glasnik BiH", br. 46/10). 5. Ukoliko se na sumnjivom gazdinstvu otkriju daljnji klini~ki znakovi ili lezije koji bi mogli ukazivati na ASK, ali Ured uz saglasnost nadle`nih organa entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da ti nalazi nisu dovoljni da se potvrdi izbijanje ASK-a te da stoga treba provesti laboratorijske testove, tada od sumnjivih svinja i od drugih svinja u svakoj od podjedinica u kojima se dr`e sumnjive svinje treba uzeti uzorke krvi za laboratorijske testove, u skladu sa slijede}im postupcima: (a) minimalni broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10% seroprevalencije u predmetnoj podjedinici;

(b) broj uzoraka koji se uzima za virolo{ke testove mora biti u skladu s uputama Ureda koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetljivosti laboratorijskih testova koji se koriste i o postoje}oj epidemiolo{koj situaciji. 6. Ukoliko se nakon obavljenih pregleda na sumnjivom gazdinstvu ne otkriju klini~ki znakovi ili lezije koji ukazuju na ASK, ali Ured uz saglasnost nadle`nih organa entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da su potrebni daljnji laboratorijski testovi kako bi se ASK isklju~ila, kao smjernice se upotrebljavaju postupci uzorkovanja utvr|eni u ta~ki 5. B. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GAZDINSTVU PRI USMR]IVANJU SVINJA NAKON [TO JE BOLEST POTVR\ENA 1. U svrhu utvr|ivanja na~ina na koji je virus ASK-a unesen na zara`eno gazdinstvo i utvr|ivanja vremena koje je proteklo od njegovog uno{enja, pri usmr}ivanju svinja na gazdinstvu, nakon {to je izbijanje bolesti potvr|eno u skladu s ~lanom 5. stavom (1) ta~kom a) Pravilnika, od svinja se radi obavljanja serolo{kih testova moraju nasumi~no uzeti uzorci krvi. 2. Minimalni broj svinja ~iji se uzorci uzimaju mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. Uzorci za virolo{ke testove moraju se tako|er uzimati u skladu s uputama Ureda, koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetljivosti laboratorijskih testova koji }e se koristiti i o epidemiolo{koj situaciji. Na onim podru~jima na kojima je dokazana prisutnost vektora zara`enih virusom ASK-a, mora se tako|er uzeti u obzir odgovaraju}e sakupljanje krpelja za virolo{ke testove, u skladu s uputama nadle`nog organa i Prilogom III. Pravilnika. 3. Me|utim, u slu~aju sekundarnih izbijanja, nadle`ni veterinarski inspektor mo`e odlu~iti da odstupi od ta~aka 1. i 2. te odrediti druge postupke uzorkovanja, uzimaju}i u obzir ve} raspolo`ive epidemiolo{ke podatke o ishodi{tu i na~inima na koji je virus unesen na gazdinstvo i o mogu}nostima {irenja bolesti s tog gazdinstva. C. POSTUPCI UZORKOVANJA PRI USMR]IVANJU SVINJA U OKVIRU PREVENTIVNIH MJERA NA SUMNJIVOM GAZDINSTVU 1. Radi potvrde ili isklju~ivanja ASK-a i radi prikupljanja dodatnih epidemiolo{kih informacija, pri usmr}ivanju svinja u okviru preventivne mjere na sumnjivom gazdinstvu u skladu s odredbama ~lana 4. stava (3) ta~ke a) ili ~lana 7. stavova (3) i (4) Pravilnika, moraju se, u skladu s postupkom utvr|enim ta~kom 2., uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove te uzorci krvi za virolo{ke testove. 2. Uzorkovanje se prvenstveno odnosi na: svinje koje pokazuju znakove ili postmortem lezije koje upu}uju na ASK te svinje koje su bile u kontaktu s tim svinjama; druge svinje koje su mogle biti u rizi~nim kontaktima sa zara`enim ili sumnjivim svinjama ili onima za koje se sumnja da su kontaminirane virusom ASK-a. Uzimanje uzoraka od ovih svinja mora biti u skladu s uputama Ureda, pri ~emu ona mora uva`avati epidemiolo{ku situaciju. Osim toga, svinje porijeklom iz svake od podjedinica na gazdinstvu, od kojih se uzimaju uzorci, moraju se odabrati metodom slu~ajnoga odabira. U tom slu~aju, minimalan broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10%-tne seroprevalencije u predmetnoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju biti u skladu s uputama Ureda koja mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu primijeniti, o osjetljivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 15

D. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVANJA PRIJE DAVANJA ODOBRENJA ZA PRESELJENJE SVINJA IZ GAZDINSTAVA SMJE[TENIH U ZARA@ENIM I UGRO@ENIM PODRU^JIMA, I U SLU^AJU KLANJA ILI USMR]IVANJA TIH SVINJA (^LANOVI 10. I 11. PRAVILNIKA) 1. Kako bi se u skladu s ~lanom 10. stavom (3) Pravilnika odobrilo preseljenje svinja s gazdinstava smje{tenih u za{ti}enim ili nadziranim zonama, klini~ki pregled koji nare|uje i nadzire nadle`ni veterinarski inspektor mora: biti obavljen unutar perioda od 24 sata prije preseljenja svinja, biti u skladu s odredbama ta~ke A. stava 2. 2. Ako se radi o svinjama koje treba preseliti na drugo gazdinstvo, osim ispitivanja koje treba provesti u skladu s ta~kom 1., u svim podjedinicama gazdinstva u kojima se dr`e svinje koje se sele potrebno je provesti klini~ki pregled svinja, uklju~uju}i mjerenje tjelesne temperature odre|enom broju svinja. Minimalni broj svinja koje treba provjeriti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 10% svinja. 3. Ukoliko se radi o svinjama koje treba preseliti u klaonicu, u pogon za preradu ili na druga mjesta na kojima }e biti usmr}ene ili zaklane, osim pretraga koje se obavljaju u skladu s ta~kom 1., u svim podjedinicama u kojima se dr`e svinje koje se sele potrebno je provesti klini~ki pregled svinja. Ako se radi o svinjama starijim od tri do ~etiri mjeseca taj pregled mora uklju~iti i mjerenje tjelesne temperature odre|enom broju svinja. Minimalni broj svinja koje treba provjeriti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 20% svinja. 4. Kod usmr}ivanja ili klanja svinja iz ta~ke 3., potrebno je od svinja koje poti~u iz svake od podjedinica iz kojih se svinje sele, uzeti uzorke krvi za provedbu serolo{kih pretra`ivanja ili uzorke krvi ili organa, kao {to su tonzile, slezena ili limfni ~vorovi za provedbu virolo{kih testova. Minimalni broj uzoraka koji treba uzeti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10%-tne seroprevalencije ili prevalencije virusa u svakoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju biti u skladu s uputama Ureda koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu primijeniti, o osjetljivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji. 5. Me|utim, ukoliko se pri klanju ili usmr}ivanju svinja otkriju klini~ki znakovi ili postmortem lezije koje ukazuju na ASK, odstupaju}i od ta~ke 4., primjenjuju se odredbe za uzorkovanje utvr|ene u odjeljku C. 6. Odstupanja predvi|ena u ~lanu 10. stavu (5) i ~lanu 11. stavu (4) Pravilnika mogu se odobriti ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradnji s Uredom odrede da se {ema intenzivnog uzorkovanja i testiranja primijeni tako|er i na grupe svinja koje se provjeravaju i uzrokuju u skladu s ta~kama 2., 3. i 4. U okviru te {eme minimalan broj uzoraka krvi koji treba uzeti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u doti~noj grupi svinja. E. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVANJA NA GAZDINSTVU PRI OBNOVI POPULACIJE 1. Kad se svinje ponovo dovode na gazdinstvo u skladu s ~lanom 13. stavom (3) Pravilnika, primjenjuju se slijede}i postupci uzorkovanja: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|enja svinja, ako se na gazdinstvo dovode sentinel svinje, uzorci krvi moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja da

se s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivanje 10%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu; ukoliko se obavlja obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 20% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu. 2. Kad se svinje ponovo dovode na gazdinstvo u skladu s ~lanom 13. stavom (4) Pravilnika, primjenjuju se slijede}i postupci uzorkovanja: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|enja svinja, ako se na gazdinstvo dovode sentinel svinje, uzorci krvi moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 5 %-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu; ukoliko se obavlja obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu. Zatim se postupak utvr|en u tre}oj alineji gore, mora ponoviti najranije 60 dana nakon potpune obnove populacije. 3. Nakon svakog ponovnog dovo|enja svinja, nadle`ni veterinarski inspektor mora narediti da se u slu~aju bilo kakve bolesti ili smrti svinja na gazdinstvu radi nepoznatog razloga, doti~ne svinje odmah testiraju na ASK. Ove se odredbe primjenjuju sve dok se za doti~no gazdinstvo ne ukinu ograni~enja kretanja svinja iz ~lana 13. stava (3) ta~aka a) i b) i stava (4) Pravilnika. F. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GAZDINSTVIMA U ZARA@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDANJA OGRANI^ENJA 1. Kako bi se u zara`enom podru~ju omogu}ilo ukidanje mjera iz ~lana 10. Pravilnika, na svim gazdinstvima u tom podru~ju: treba provesti klini~ki pregled u skladu s postupcima utvr|enim u odjeljku A stavovima 2. i 3. moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove u skladu s ta~kom 2. 2. Minimalni broj uzoraka koje treba uzeti mora omogu}iti da se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivanje 10%-tne seroprevalencije kod svinja u svakoj podjedinici na gazdinstvu. Me|utim, odstupanja predvi|ena u ~lanu 10. stavu (5) i ~lanu 11. stavu (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradnji s Uredom odrede da broj uzetih uzoraka krvi s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ava otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. G. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GAZDINSTVIMA U UGRO@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDANJA OGRANI^ENJA 1. Da bi se u ugro`enom podru~ju mogle ukinuti mjere iz ~lana 11. Pravilnika, moraju se na svim gazdinstvima u toj zoni obaviti klini~ki pregled u skladu s postupcima utvr|enim odjeljkom A. stavom 2. Osim toga, moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove od svinja: na svim ostalim gazdinstvima za koje nadle`ni veterinarski inspektor smatra da je u njima potrebno uzorkovanje, u svim centrima za sakupljanje sjemena. 2. Kad se uzimanje uzoraka krvi za serolo{ke testove provodi na gazdinstvima smje{tenim u ugro`enom podru~ju, broj uzoraka krvi koji se moraju uzeti na tim gazdinstvima mora biti u skladu s odjeljkom F stavom 2., prvom re~enicom.

Broj 58 - Strana 16

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Me|utim, odstupanja predvi|ena ~lanom 10. stavom (5) i ~lanom 11. stavom (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradnji s Uredom odrede da se uzorci krvi za serolo{ke testove uzmu na svakom gazdinstvu u toj zoni. Minimalan broj uzetih uzoraka krvi mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}avati otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. H. POSTUPCI SEROLO[KOGA NADZORA I UZORKOVANJA U PODRU^JIMA NA KOJIMA SE SUMNJA U POJAVU AFRI^KE SVINJSKE KUGE ILI JE AFRI^KA SVINJSKA KUGA POTVR\ENA KOD DIVLJIH SVINJA 1. U slu~aju serolo{kog nadzora divljih svinja u podru~jima u kojima je potvr|ena afri~ka svinjska kuga ili se na nju sumnja, treba prethodno utvrditi veli~inu i geografsko podru~je ciljane populacije od koje }e se uzimati uzorci kako bi se odredio broj uzoraka koje treba uzeti. Veli~ina uzorka odre|uje se prema procijenjenom broju `ivih `ivotinja, a ne prema broju ustrijeljenih `ivotinja. 2. Ako nema podataka o gusto}i i veli~ini populacije, treba utvrditi geografsko podru~je na kojem }e se uzimati uzorci, vode}i pri tom ra~una o stalnoj prisutnosti divljih svinja i postojanju prirodnih i umjetnih prepreka koje djelotvorno sprje~avaju velika i stalna kretanja `ivotinja. Ako takvih okolnosti nema ili se radi o velikim podru~jima, preporu~uje se da se za uzimanje uzoraka odrede podru~ja veli~ine od oko 200 km2, na kojima obi~no `ivi izme|u 400 i 1000 divljih svinja. 3. Ne dovode}i u pitanje odredbe ~lana 15. stava (2) ta~ke c) Pravilnika, minimalni broj svinja od kojih je potrebno uzeti uzorak unutar utvr|enog podru~ja, mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 5%-tne seroprevalencije. U tu je svrhu potrebno uzeti uzorke od najmanje 56 `ivotinja sa svakog utvr|enog podru~ja. 4. Uzimanje uzoraka od divljih svinja koje su ustrijeljene ili su prona|ene uginule, za potrebe virolo{kih testova, obavlja se na na~in utvr|en u Poglavlju V. Odjeljku B. stavu 1. Ukoliko se smatra da je potreban virolo{ki nadzor ustrijeljenih divljih svinja, on se provodi prvenstveno na `ivotinjama starosti do jedne godine. 5. Svi uzorci koji se upu}uju u laboratoriju moraju biti propra}eni upitnikom iz ~lana 16. stava (4) ta~ke h) Pravilnika. Poglavlje V. Op}i postupci i kriteriji za prikupljanje i prijevoz uzoraka A. OP]I POSTUPCI I KRITERIJI 1. Prije obavljanja uzorkovanja na sumnjivom gazdinstvu, mora se pripremiti nacrt tog gazdinstva te se moraju utvrditi njegove epidemiolo{ke podjedinice. 2. Svaki put kad se ocijeni da bi moglo zatrebati ponavljanje uzimanja uzoraka, sve svinje kojima su uzeti uzorci moraju se ozna~iti na jedinstven na~in kako bi se olak{alo ponovno uzimanje njihovih uzoraka. 3. Svi se uzorci {alju u laboratoriju, pra}eni odgovaraju}im obrascima, u skladu sa zahtjevima koje odre|uje Ured. Ti obrasci moraju sadr`avati historijske podatke o svinjama od kojih su uzeti uzorci te zapa`ene klini~ke znakove ili postmortem lezije. Ako se radi o svinjama koje se dr`e na gazdinstvu, treba dati jasne podatke o starosti, kategoriji i gazdinstvu porijekla svinja od kojih su uzeti uzorci. Preporu~uje se da se za svaku svinju od koje se uzima uzorak zabilje`i njezino mjesto na gazdinstvu zajedno s njenom jedinstvenom identifikacijskom oznakom. B. PRIKUPLJANJE UZORAKA ZA VIROLO[KE TESTOVE 1. Za otkrivanje virusa, antigena ili genoma ASK-a kod uginulih ili eutanaziranih svinja, najprikladniji uzorci su

tkiva tonzila, limfnih ~vorova (gastrohepatalnih, bubre`nih, submandibularnih i retrofaringealnih) slezene, bubrega i plu}a. U slu~aju le{ina u raspadu, primjeren uzorak je cijela duga ili prsna kost. 2. Uzorci nezgru{ane i/ili zgru{ane krvi moraju se uzeti od svinja koje pokazuju znakove povi{ene tjelesne temperature ili druge znakove bolesti u skladu s uputama Ureda. C. PRIJEVOZ UZORAKA 1. Preporu~uje se da se svi uzorci: pravilno ozna~e, prevoze i pohrane u nepropusnim spremnicima, dr`e na hladnom na temperaturi hladnjaka, me|utim, ukoliko se o~ekuje da }e uzorci sti}i u laboratoriju za vi{e od 48 sati, treba od laboratorije zatra`iti upute u pogledu najprikladnijih temperaturnih uslova tokom prijevoza, isporu~e laboratoriji {to je br`e mogu}e, dr`e u pakiranju u kojem se za odr`avanje niske temperature koriste ledeni ulo{ci ili suhi led, da se uzorci tkiva i organa smjeste u zasebne, zape~a}ene i propisno ozna~ene plasti~ne vre}ice. One se zatim smje{taju u ve}e spremnike i oblo`e dovoljnom koli~inom upijaju}eg materijala za za{titu od o{te}enja i za upijanje u slu~aju curenja, kad god je to mogu}e, da ih odgovorno lice preveze direktno u laboratoriju kako bi se osigurao brz i pouzdan prijevoz. 2. Vanjska strana paketa mora biti ozna~ena adresom odredi{ne laboratorije i mora biti vidljivo istaknuta slijede}a poruka: "@ivotinjski patolo{ki materijal; pokvarljivo; lomljivo; ne otvarati izvan laboratorije za ASF." 3. Odgovorno lice u prijemnoj laboratoriji mora biti pravovremeno obavije{teno o vremenu stizanja uzoraka. 4. Za zra~ni prijevoz uzoraka u Referentnu laboratoriju OIE/EU za ASK, paket mora biti ozna~en u skladu s propisima IATA-e. Poglavlje VI. Na~ela i upotreba virolo{kih testova i ocjena njihovih rezultata A. OTKRIVANJE VIRUSNOG ANTIGENA 1. Direktni imunofluorescentni test (DIFT) Na~elo ovog testa je mikroskopsko otkrivanje virusnog antigena u brisevima ili tankim kriostatskim rezovima tkiva svinja za koje se sumnja da su zara`ene virusom ASK-a. Intracelularni antigeni se otkrivaju upotrebom specifi~nih antitijela konjugiranih s fluoroscein izotiocijanatom (FIT). U citoplazmi zara`enih }elija pojavljuju se fluorescentna inkluzijska tjele{ca ili zrnca. Prikladni organi su bubrezi, slezena i razni limfni ~vorovi. Kod divljih svinja bi se tako|er mogao upotrijebiti razmaz }elija ko{tane sr`i, ako njihovi organi nisu dostupni ili se raspadaju. Test se mo`e izvesti u roku od dva sata. Budu}i da se uzorci organa mogu dobiti samo od mrtvih `ivotinja, njegova je primjena za analiti~ke svrhe ograni~ena. Ovaj je test vrlo osjetljiv za slu~ajeve akutne afri~ke svinjske kuge. Za subakutne ili hroni~ne oblike, osjetljivost DIFT-a je samo oko 40%, vjerovatno radi prisutnosti kompleksa antigena-antitijela koji blokiraju reakciju s ASK konjugiranim antitijelima. Pouzdanost rezultata testa mo`e biti ograni~ena radi dvojbenog bojenja, posebno ako nedostaje potrebno iskustvo u obavljanju ovog testa ili ako se testirani organi raspadaju. 2. ELISA za otkrivanje antigena Virusni antigeni se tako|er mogu otkriti upotrebom ELISA tehnike, ali ova se tehnika preporu~uje samo za akutne oblike bolesti zbog svoje niske osjetljivosti kada su prisutni kompleksi antigena-antitijela. Osjetljivost ELISA-e za otkrivanje antigena mora biti dovoljno visoka kako bi dala pozitivan rezultat kod `ivotinja koje pokazuju klini~ke znakove akutnog ASK-a. U

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 17

svakom slu~aju, preporu~uje se da se ovaj test koristi samo kao test 'stada' zajedno s drugim virolo{kim testovima. B. IZOLACIJA VIRUSA I IDENTIFIKACIJA POMO]U HEMADSORPCIJSKOG TESTA (HAD) 1. Izolacija virusa zasniva se na inokulaciji materijala uzorka u prijem~ive primarne }elijske kulture tkiva organa svinja, monocite i makrofage. Najbolji uzorci za izolaciju virusa ASK-a su cjelovita krv i leukociti dobijeni iz nekoaguliranih uzoraka krvi ili organa navedenih u odjeljku A stavu 1. Ako je virus ASK-a prisutan u uzorku, on }e se razmno`iti u }elijama te }e se u zara`enim }elijama razviti karakteristi~an citopatolo{ki efekt. 2. Metoda HAD se preporu~uje za identifikaciju izolata virusa ASK-a radi njene visoke osjetljivosti i specifi~nosti. HAD se zasniva na sposobnosti virusa ASK-a da se razmno`ava u mikrofagima svinje i izaziva hemadsorpciju u prisutnosti eritrocita svinje. Oko zara`enih mikrofaga stvara se karakteristi~na 'rozeta' eritrocita. Me|utim, manji broj divljih sojeva virusa ASK-a ne izaziva hemadsorpciju, ali oni proizvode citopatolo{ki efekt. Ovi se sojevi mogu specifi~no identificirati upotrebom DIF testa na sedimentima }elijskih kultura ili pomo}u PCR-a. 3. Izolacija virusa je primjerenija za ispitivanje uzoraka malog broja `ivotinja nego za masovan nadzor. Postupak izolacije virusa zahtijeva intenzivan rad i potrebna su jedan do tri dana da se dobiju rezultati. Postoji mogu}nost da }e za otkrivanje malih koli~ina virusa u uzorku trebati dvije dodatne pasa`e virusa. Ispitivanje tako mo`e potrajati i desetak dana prije nego {to se dobije kona~ni rezultat. Uzorci koji se raspadaju mogu za }elijsku kulturu biti citotoksi~ni, pa je njihova upotreba ograni~ena. 4. Izolacija virusa i identifikacija pomo}u HAD-a preporu~uje se kao referentni test za potvr|ivanje pozitivnih rezultata prethodno obavljenih testova ELISA, PCR ili DIFT. Ova se metoda tako|er preporu~uje kada je ASK ve} potvr|en nekom drugom metodom, posebno u slu~ajevima primarnog izbijanja ili slu~aja ASK-a. Virusi ASK-a izolirani u mikrofagima svinje mogu se upotrijebiti za karakterizaciju virusa i molekularnu epidemiologiju. 5. Svi izolati virusa ASK-a iz svih primarnih izbijanja, iz primarnih slu~ajeva me|u divljim svinjama ili iz slu~ajeva u klaonicama ili u prijevoznim sredstvima moraju se genetski karakterizirati u referentnoj laboratoriji u Bosni i Hercegovini ili u referentnoj laboratoriji OIE/EU, u skladu s odjeljkom E. U svakom slu~aju, ovi se izolati virusa mogu poslati u Referentnu laboratoriju OIE/EU za sakupljanje virusa. C. OTKRIVANJE VIRUSNOG GENOMA 1. Za otkrivanje virusnog genoma u uzorcima krvi, seruma, tkiva ili organa primjenjuje se polimerazno lan~ana reakcija (PCR). Mali djeli}i virusnog DNA umno`avaju se uz pomo} PCR-a do koli~ine koju je mogu}e otkriti. Upotrebom starter-molekule iz visoko o~uvanih regija genoma mo`e se otkriti {iroki raspon izolata koji pripadaju svim poznatim genotipovima virusa, uklju~uju}i nehemadosrbiraju}e viruse i izolate niske virulencije. Budu}i da se ovim testom otkriva samo genomski slijed virusa, PCR mo`e biti pozitivan ~ak i kad se izolacijom virusa ne otkrije nikakav infektivni virus (npr. u raspadnutim tkivima ili na uzorcima svinja koje se oporavljaju ili svinja koje su se oporavile i postale klini~ki normalne). 2. PCR se mo`e upotrijebiti na ograni~enom broju pomno odabranih uzoraka uzetih od sumnjivih `ivotinja. Ova se metoda preporu~uje za uzorke organa koji su citotoksi~ni, pa stoga nije mogu}a izolacija virusa (na primjer, uzorci od divljih svinja). 3. Materijal prikladan za dijagnozu PCR-om su organi opisani za izolaciju virusa i serum. PCR-om se mogu analizirati i homogenati krpelja.

4. PCR se mo`e obaviti u jednom radnom danu. Zahtijeva odgovaraju}u laboratorijsku opremu, zasebne prostorije i osposobljeno osoblje. Prednost je {to se infektivni virus ne mora umno`avati u laboratoriji. PCR je vrlo osjetljiva metoda, ali pri njenom provo|enju mo`e lako do}i do kontaminacije, {to rezultira la`no pozitivnim rezultatima. Stoga su bitni strogi postupci nadzora kvaliteta. D. PREPORU^ENI VIROLO[KI TESTOVI I OCJENA REZULTATA Virolo{ki testovi su bitni za potvr|ivanje ASK-a. Izolaciju virusa i HAD treba smatrati referentnim virolo{kim testovima i treba ih, prema potrebi, upotrebljavati kao potvrdne testove. Njihova se upotreba posebno preporu~uje kada pozitivni rezultati DIF-a ili PCR-a nisu propra}eni uo~avanjem klini~kih znakova ili lezija uzrokovanih bole{}u i u svim drugim sumnjivim slu~ajevima. Me|utim, primarno izbijanje ASK-a se mo`e potvrditi ako su kod svinja utvr|eni klini~ki znakovi ili lezije uzrokovane bole{}u i ako su najmanje dva posebna testa za otkrivanje antigena, genoma ili antitijela dala pozitivne rezultate na uzorcima uzetim od iste sumnjive svinje. Sekundarno izbijanje ASK-a mo`e se potvrditi ako su osim epidemiolo{ke poveznice s potvr|enim izbijanjem ili slu~ajem kod predmetnih svinja otkriveni klini~ki znakovi ili lezije uzrokovane bole{}u, a testovi za otkrivanje antigena, genoma ili antitijela su dali pozitivan rezultat. Primarni slu~aj ASK-a kod divljih svinja mo`e se potvrditi izolacijom virusa ili ako su najmanje dva testa za otkrivanje antigena, genoma ili antitijela dala pozitivne rezultate. Daljnji slu~ajevi ASK-a kod divljih svinja, za koje postoji epidemiolo{ka poveznica s ranije potvr|enim slu~ajevima, mogu se potvrditi ako je test za otkrivanje antigena, genoma ili antitijela dao pozitivan rezultat. E. GENETSKA KARAKTERIZACIJA IZOLATA VIRUSA ASK-a 1. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a posti`e se utvr|ivanjem uzoraka restrikcijskih enzima i nukleotidnih sljedova pojedinih dijelova genoma virusa. Sli~nost ovih restrikcijskih uzoraka ili sljedova sa sljedovima dobijenim iz ranijih izolata virusa mo`e pokazivati da li su izbijanja bolesti uzrokovana virusima koji slijede evropski ili afri~ki molekularni model. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a je izuzetno va`na za pobolj{anje postoje}eg znanja o molekularnoj epidemiologiji ASK-a i o genetskim varijacijama virusa. Molekularni podaci omogu}avaju klasifikaciju novih izolata i pru`aju informacije o njihovom mogu}em porijeklu. 2. Ako molekularnu karakterizaciju virusa nije mogu}e u kratkom roku obaviti u referentnoj laboratoriji ili u bilo kojoj drugoj laboratoriji ovla{tenoj za dijagnosticiranje ASK-a, tada se izvorni uzorak ili izolat virusa mora {to prije poslati na molekularnu karakterizaciju u Referentnu laboratoriju OIE/EU. Podaci dobijeni analizom restrikcijskih enzima i sljedova izolata virusa ASK-a kojima raspola`u laboratorije ovla{tene za dijagnosticiranje ASK-a moraju se proslijediti Referentnoj laboratoriji OIE/EU kako bi bili uneseni u postoje}e baze podataka ove laboratorije. Poglavlje VII. Na~ela i upotreba serolo{kih testova i ocjena njihovih rezultata A. OSNOVNA NA^ELA I DIJAGNOSTI^KA VRIJEDNOST 1. Utvr|ivanje antitijela specifi~nih za ASK preporu~uje se kod subakutnih i hroni~nih oblika, kao i za programe opse`nog testiranja i iskorjenjivanja ASK-a, iz vi{e razloga: (i.) antitijela se kod zara`ene svinje brzo stvaraju. Kod tih svinja se antitijela obi~no mogu otkriti u uzorcima seruma od sedam do deset dana nakon infekcije;

Broj 58 - Strana 18

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

2.

B. 1.

2.

3.

(ii.) ne postoji cjepivo protiv ASK-a- To zna~i da stvaranje antitijela specifi~nih za ASK uzrokuje samo infekcija virusom ASK-a; (iii.) dugotrajna reakcija stvaranja antitijela. Kod svinja koje su preboljele ovu bolest, specifi~na antitijela mogu se u visokim nivoima otkriti tokom nekoliko slijede}ih mjeseci, a kod nekih od tih svinja i do`ivotno. Tokom prvih sedmica `ivota, kod prasadi se mogu na}i antitijela specifi~na za ASK porijeklom od majke. Polu`ivot maj~inih antitijela kod prasadi iznosi oko tri sedmice. Ako se ustanove kod prasadi starije od tri mjeseca, vrlo je malo vjerovatno da su ta antitijela ASK-a porijeklom od majke. Utvr|ivanje antitijela protiv virusa ASK-a u serumu ili plazmi iz dostavljenih organa provodi se kao pomo} pri dijagnosticiranju ASK-a na sumnjivim gazdinstvima za odre|ivanje datuma uno{enja zaraze u slu~aju potvr|enog izbijanja i za potrebe pra}enja i nadzora. Mjesto na gazdinstvu na kojem se nalaze seropozitivne svinje mo`e ponuditi vrijedne informacije o tome kako i gdje je virus ASK-a u{ao na gazdinstvo. Me|utim, u okviru istra`ivanja koja se provode u slu~aju sumnje na ASK ili potvr|enog ASK-a, u skladu s ~lanom 8. Pravilnika, mora se provesti precizna procjena rezultata serolo{kih testova, uzev{i u obzir sve klini~ke, virolo{ke i epidemiolo{ke nalaze. PREPORU^ENI SEROLO[KI TESTOVI Testovi izbora za serolo{ko potvr|ivanje dijagnoze ASK-a su ELISA, indirektni imunofluorescentni test (IIFT) i imunobloting test (IB). Kvalitet i djelotvornost serolo{ke dijagnostike, koju izvode ovla{tene dijagnosti~ke laboratorije, treba redovno provjeravati u okviru me|ulaboratorijskog uporednog testiranja koje periodi~no organizira Referentna laboratorija OIE/EU. ELISA je najpouzdaniji i najkorisniji test za velika serolo{ka istra`ivanja. Temelji se na otkrivanju antitijela protiv virusa ASK-a, koji se ve`u na virusne proteine, koji se vezuju na ~vrstu podlogu dodavanjem proteina A konjugiranog s enzimom, koji proizvodi vidljivu reakciju boje pri reakciji s odgovaraju}im supstratom. Ovla{tene dijagnosti~ke laboratorije moraju redovno obavljati nadzor kvaliteta osjetljivosti i specifi~nosti svake serije ELISA reagensa, koriste}i pri tom paletu referentnih seruma koji su pripremljeni u Referentnoj laboratoriji OIE/EU. Oni uklju~uju: serume svinja u ranom stepenu zaraze virusom ASK-a (manje od 17 dana od po~etka zaraze), serume svinja u rekonvalescenciji (vi{e od 17 dana nakon zaraze). Test ELISA koji se upotrebljava za serolo{ko dijagnosticiranje ASK-a mora otkrivati sve referentne serume dobijene od svinja koje se oporavljaju. Svi rezultati dobijeni referentnim serumima moraju biti ponovljivi.

4.

5.

1.

2. 3.

4.

Preporu~uje se tako|er otkrivanje svih pozitivnih seruma iz ranih stadija. Rezultati dobijeni referentnim serumima, uzetim od svinja u ranoj fazi zaraze, pokazatelj su osjetljivosti testa ELISA. IIFT je brza tehnika s visokom osjetljivo{}u i specifi~no{}u za otkrivanje antitijela ASK-a iz seruma ili iz tkivnog eksudata. Temelji se na otkrivanju antitijela ASK-a koja se ve`u na monosloj MS }elija zara`enih prilago|enim virusom ASK-a. Reakcija antitijela i antigena otkriva se proteinom A, obilje`enim fluorescinom. Pozitivni uzorci pokazuju specifi~nu fluorescenciju u blizini jezgre zara`enih }elija. Kombinirana upotreba testova DIFT i IIFT za testiranje organa, krvi i eksudata, uzetih od `ivotinja koje pokazuju klini~ke znakove ASK-a, mo`e omogu}iti brzo i pouzdano potvr|ivanje bolesti. IB test je visoko specifi~na i osjetljiva metoda koja se zasniva na upotrebi nitroceluloznih traka koje sadr`e virusne proteine kao antigene. Specifi~na reakcija antitijela i antigena otkriva se dodavanjem konjugata proteina A-peroksidaze i odgovaraju}eg supstrata. Vrlo je koristan za testiranje seruma koji primjenom ELISA-e nisu dali sigurne rezultate. Poglavlje VIII. Minimalni sigurnosni uslovi za laboratorije za ASK Minimalne uslove utvr|ene u Tabeli 1. moraju ispunjavati sve laboratorije u kojima se virus ASK-a razmno`ava u }elijskim kulturama. Me|utim, postmortem pregledi, priprema uzoraka za DIFT ili PCR i serologija kod koje se koriste inaktivirani antigeni, mogu se izvoditi na ni`em nivou kontrole kontaminacije, uz uslov da su ispunjeni osnovni uslovi iz Tabele 1., da se primjenjuju osnovna higijenska na~ela te da se nakon rada obavi dezinfekcija sa sigurnim odlaganjem le{ina, tkiva i seruma. Uslove utvr|ene Tabelom 2. moraju ispunjavati sve laboratorije u kojima se `ivotinje cijepe virusom ASK-a. Sve zalihe virusa ASK-a moraju se dr`ati sigurno pohranjene, bilo duboko zamrznute ili biofilizirane. Svaka pojedina ampula mora se jasno ozna~iti te treba voditi opse`ne evidencije o zalihama virusa zajedno s datumima i rezultatima provedenih provjera kvaliteta. Tako|er treba voditi evidenciju virusa pridodanih zalihi koja mora sadr`avati pojedinosti o izvoru, a evidencija se mora voditi i o virusima koji su izdati drugim laboratorijima. Preporu~uje se da se biosigurnosna jedinica za rad s virusom ASK-a dodatno osigura okolnim prostorijama u kojima se ne rukuje virusom ASK-a. Te druge prostorije moraju biti na raspolaganju za pripremanje staklenog posu|a i medija, za odr`avanje i pripremu nezara`enih }elijskih kultura, za obradu seruma i serolo{kih testova (osim metoda koje koriste `ive viruse ASK-a), te za upravu i uredske poslove.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 19

Broj 58 - Strana 20

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H c)

Broj 58 - Strana 21

Na temelju ~lanka 4. stavak (2) Pravilnika o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je

2.

DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK
ZA AFRI^KU SVINJSKU KUGU ^lanak 1. (Predmet) Dijagnosti~kim priru~nikom za afri~ku svinjsku kugu (u daljnjem tekstu: Priru~nik) utvr|uju se dijagnosti~ki postupci, na~in uzorkovanja i faktori za procjenu laboratorijskih metoda koje se preporu~aju u dijagnosticiranju afri~ke svinjske kuge, opisani u Privitku ovoga Priru~nika, koji je njegov sastavni dio. ^lanak 2. (Potvrda prisutnosti) Potvrda prisutnosti afri~ke svinjske kuge, koja se utvr|uje sukladno Pravilniku o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), mora se temeljiti na: a) klini~kim znakovima i post mortem nalazu; b) otkrivanju virusa, virusnih antigena ili genoma u uzorcima tkiva, organa, krvi ili tjelesnih izlu~evina svinja; c) postojanju specifi~ne reakcije protutijela u uzorku krvi, sukladno dijagnosti~kim postupcima, metodama uzimanja uzoraka i faktorima za ocjenjivanje rezultata testova utvr|enim u Privitku ovoga Priru~nika. ^lanak 3. (Laboratoriji) (1) Laboratorij ovla{ten za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge mo`e primijeniti modifikacije laboratorijskih testova koji su opisani u Privitku iz ~lanka 1. ovoga Priru~nika ili druge testove pod uvjetom da imaju jednaku osjetljivost i specifi~nost kao u njemu opisani testovi. (2) Osjetljivost i specifi~nost modificiranih ili drugih testova iz stavka (1) ovog ~lanka procjenjuje se u okviru provo|enja periodi~nih usporednih testiranja, koje za afri~ku svinjsku kugu organizira Referentni laboratorij OIE/EU za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge (u daljnjem tekstu: Referentni laboratorij OIE/EU). (3) Referentni laboratorij OIE/EU za dijagnosticiranje afri~ke svinjske kuge je Centro de Investigacin en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, [panjolska. ^lanak 4. (Stupanje na snagu) Ovaj Priru~nik stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 02-7-02-2-205-3/11 Direktor 5. srpnja 2011. godine Doc. dr. Drago N. Nedi}, v. r. PRIVITAK DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK ZA AFRI^KU SVINJSKU KUGU Poglavlje I. Uvod, ciljevi i definicije 1. Kako bi se osigurali ujedna~eni postupci dijagnosticiranja afri~ke svinjske kuge (u daljnjem tekstu 'ASK') ovim se Priru~nikom: a) daju smjernice i minimalni uvjeti koje moraju zadovoljavati dijagnosti~ki postupci, metode uzorkovanja te kriteriji za ocjenjivanje rezultata klini~kih i postmortem pregleda te laboratorijskih testova za ispravnu dijagnozu ASK-a; b) odre|uju minimalni biosigurnosni uvjeti i standardi kakvo}e kojih se treba pridr`avati u laboratorijima za dijagnosticiranje ASK-a te prilikom prijevoza uzoraka; 3.

A. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

B. 1.

odre|uju laboratorijski testovi koji se koriste za dijagnosticiranje ASK-a i laboratorijske tehnike koje se koriste za genetsku tipizaciju izolata virusa ASK-a. Ovaj Priru~nik je namijenjen prvenstveno mjerodavnim tijelima odgovornim za nadzor ASK-a. Stoga je naglasak na na~elima i primjenama laboratorijskih testova te ocjenjivanju njihovih rezultata, a ne na detaljnim laboratorijskim tehnikama. U smislu ovoga Priru~nika, osim definicija navedenih u ~lanku 2. Pravilnika, primjenjuju se slijede}e definicije: a) sumnjivo gospodarstvo ozna~ava svinjogojsko gospodarstvo na kojemu se za jednu ili vi{e svinja sumnja da su zara`ene virusom ASK-a, ili kontaktno gospodarstvo kako je definirano u ~lanku 2. to~ki (j) Pravilnika; b) epidemiolo{ka podjedinica ili podjedinica ozna~ava zgradu, mjesto ili obli`nji prostor na kojemu se skupine svinja s gospodarstva dr`e na takav na~in da ~esto dolaze u izravan ili neizravan me|usoban doticaj, ali se istodobno dr`e odvojeno od drugih svinja s istog gospodarstva; c) svinje u doticaju su svinje koje su tijekom posljednjih 21 dan na gospodarstvu bile u izravnom doticaju s jednom ili vi{e svinja za koje se sumnja da su zara`ene virusom ASK-a. Poglavlje II. Opis ASK-a s naglaskom na diferencijalnoj dijagnozi UVOD Uzro~nik ASK-a je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz obitelji Asfarviridae. Sojevi virusa ASK-a razlikuju se po virulenciji, iako se ne mogu identificirati razli~iti serotipovi. Virus ASK-a je vrlo stabilan u izlu~evinama zara`enih svinja, u trupovima i svje`em mesu svinja te u nekim proizvodima od mesa svinja. Kako bi se osiguralo njegovo inaktiviranje u okoli{u, moraju se koristiti odgovaraju}i dezinficijensi. Glavni prirodni put zaraze svinja je oronazalni, izravnim ili neizravnim kontaktom sa zara`enim svinjama ili hranjenjem hranom koja je kontaminirana virusom. Me|utim, u onim podru~jima u kojima postoje vektori, prijenos putem tih vektora ima vrlo va`nu ulogu u postojanosti i {irenju virusa. ASF se tako|er mo`e {iriti neizravnim doticajem s kontaminiranim materijalima i ugrizom kukaca koji mehani~ki prenose virus ASF-a. Mogu}na je i zaraza putem sjemena zara`enih nerasta. Razdoblje inkubacije kod pojedinih `ivotinja iznosi oko pet do 15 dana, ali u uvjetima na terenu klini~ki simptomi na gospodarstvu mogu postati vidljivi tek nekoliko tjedna nakon uvo|enja virusa, pa i dulje ako se radi o slabim sojevima virusa. Javljaju se akutni, subakutni i kroni~ni oblici ASK-a, a razlika ovisi uglavnom o virulenciji virusa. Kod svinja koje se nakon zaraze klini~ki oporave, viremija traje 40 do 60 dana, i te svinje postaju prijenosnici virusa. Virus ASK-a se kod svinja prijenosnika izolira do {est mjeseci nakon zaraze. AKUTNI OBLIK Prvi klini~ki znak bolesti je obi~no visoka tjelesna temperatura (vi{a od 40C), koja je pra}ena depresijom, gubitkom apetita, brzim i te{kim disanjem te izlu~evinama iz nosa i o~iju. Svinje pokazuju nekoordinirane pokrete i stiskaju se jedna uz drugu. Krma~e mogu pobaciti u svim stupnjevima trudno}e. Kod nekih svinja mo`e do}i do povra}anja i opstipacije, dok se kod nekih mo`e razviti krvavi proljev. Postaju vidljiva potko`na podru~ja kongestije ili krvarenja, posebice na ekstremitetima i u{ima. Prije smrti mo`e do}i do kome, koja se javlja jedan do sedam dana nakon razvoja klini~kih znakova. Stopa pobola i smrtnosti unutar gospodarstva mo`e biti 100%.

Broj 58 - Strana 22

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Postmortem nalazi pokazuju tipi~an hemoragijski sindrom s op}om kongestijom trupa, krvavom teku}inom u prsnoj i trbu{noj {upljini, pove}anom tamnom slezenom, hemoragi~nim limfnim ~vorovima koji nalikuju ugru{cima krvi, posebice bubre`ni i gastrohepati~ni limfni ~vorovi, petehijalnom hemoragijom u bubrezima (kortikalnim i medularnim piramidama i bubre`noj nakapnici), abdominalnoj serozi, `elu~anoj i crijevnoj sluznici i srcu (epikard i endokard), hidrotoraksom i petehijalnim krvarenjem pleure. 2. Akutni oblik klasi~ne svinjske kuge obi~no dovodi do klini~ke i patolo{ke slike koja je vrlo sli~na kao kod afri~ke svinjske kuge. Kada su prisutna, krvarenja na ko`i i u{ima se prili~no lako otkrivaju i navode na sumnju na akutnu klasi~nu ili afri~ku svinjsku kugu. Malo je drugih bolesti koje dovode do sli~nih promjena. Na akutni oblik ASK-a treba tako|er posumnjati i kod sumnje na: crveni vjetar, reprodukcijski i respiratorni sindrom svinja, otrovanje kumarinom, hemoragijsku purpuru, sindrom kr`ljavosti odbite prasadi, sindrom dermatitisa i nefropatije svinja, infekcije salmonelom ili Pasteuerellom te bilo koje probavne ili respiratorne sindrome pra}ene povi{enom tjelesnom temperaturom kod kojih svinje ne reagiraju na lije~enje antibioticima. C. SUBAKUTNI OBLICI Subakutni oblici su u~estaliji u endemskim podru~jima. Za subakutnu infekciju je karakteristi~na promjenjiva povi{ena temperatura, depresija i pneumonija. Smrt mo`e uslijediti radi zatajenja srca. O{te}enja kod subakutnih oblika su sli~na onima kod akutnog oblika, ali su bla`a. Karakteristi~na o{te}enja su velika krvarenja u limfnim ~vorovima, bubrezima i slezeni, kongestija i edem plu}a te u nekim slu~ajevima intersticijska pneumonija. D. KRONI^NI OBLICI Kroni~ni oblici ove bolesti su rijetki. Kod kroni~nih se oblika mo`e zapaziti sekundarna bakterijska infekcija. Budu}i da su klini~ki znaci kroni~nog ASK-a prili~no nespecifi~ni, za postavljanje diferencijalne dijagnoze potrebito je razmotriti mnoge druge bolesti. Povi{ena tjelesna temperatura nije nu`no prisutna kod svake `ivotinje, ali se na zara`enom gospodarstvu mo`e uvijek otkriti kod nekoliko svinja. Klini~ki simptomi kroni~nog ASK-a mogu uklju~ivati respiratorne probleme, poba~aje, artritis, kroni~ne ko`ne ~ireve ili nekroze, koji ne nalikuju tipi~noj klini~koj slici zaraze virusom ASK-a. O{te}enja mogu biti minimalna ili ih uop}e nema. Patohistolo{ki nalazi su karakterizirani pove}anim limfnim ~vorovima i slezenom, pleuritisom i fibrinoznim perikarditisom, te infiltriranim pneumonitisom. Tako|er su opisane `ari{ne kazeozne nekroze i mineralizacija plu}a. Poglavlje III. Smjernice za glavne kriterije prema kojima se neko gospodarstvo mo`e smatrati sumnjivim na zarazu afri~kom svinjskom kugom 1. Odluka o tome da se neko gospodarstvo smatra sumnjivim donosi se na temelju slijede}ih nalaza, kriterija i razloga: a) klini~ki i patolo{ki nalazi na svinjama. Glavni klini~ki i patolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: povi{ena tjelesna temperatura s pobolom i smrtno{}u svinja svih dobi, povi{ena tjelesna temperatura s hemoragijskim sindromom; petehijalna i ehimozna krvarenja, posebice u limfnim ~vorovima, bubrezima, slezeni (koja je pove}ana i tamna, posebice kod akutnih oblika) i mokra}nom mjehuru te ulceracije na `u~nom mjehuru; b) epidemiolo{ki nalazi. Glavni epidemiolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: gdje su svinje bile u izravnom ili neizravnom doticaju sa svinjogojskim gospodarstvom za koje je dokazano da je zara`eno virusom ASK-a,

gdje je gospodarstvo isporu~ilo svinje za koje se naknadno pokazalo da su zara`ene virusom ASK-a, gdje su krma~e bile umjetno oplo|ene sjemenom koje potje~e iz sumnjivog izvora, gdje je bilo izravnog ili neizravnog doticaja s divljim svinjama u populaciji u kojoj se pojavila ASK, gdje se svinje dr`e na otvorenom u podru~ju u kojem su divlje svinje zara`ene virusom ASK-a; gdje se svinje hrane napojem i postoji sumnja da se tim napojem nije postupalo na takav na~in da se inaktivira virus ASK-a; gdje je postojala mogu}nost izlaganja, na primjer preko osoba koje dolaze na gospodarstvo, prijevoznih sredstava i sl. koja dolaze iz gospodarstva za koje postoji sumnja da je zara`eno virusom ASK-a, gdje se na podru~ju gospodarstva pojavljuju vektori. 2. U svakom slu~aju, gospodarstvo se mora smatrati sumnjivim ukoliko se radi klini~kih ili patolo{kih nalaza pojavi sumnja na klasi~nu svinjsku kugu na gospodarstvu ali klini~ka, epidemiolo{ka i laboratorijska istra`ivanja nisu potvrdila ovu bolest niti su utvrdila izvore ili uzro~nike druge bolesti na predmetnom gospodarstvu. Poglavlje IV. Postupci provjere i uzimanja uzoraka A. SMJERNICE I POSTUPCI ZA KLINI^KI PREGLED I UZIMANJE UZORAKA SVINJA SA SUMNJIVIH GOSPODARSTAVA 1. Mjerodavni veterinarski inspektor mora narediti obavljanje odgovaraju}ih klini~kih pregleda, uzimanje uzoraka i laboratorijske pretrage kako bi se potvrdila ili isklju~ila ASK, sukladno smjernicama i postupcima utvr|enim u to~kama 2. do 6. Bez obzira jesu li na predmetnom gospodarstvu usvojene mjere iz ~lanka 4. stavka (2) Pravilnika, ove se smjernice i postupci moraju primijeniti tako|er i u slu~ajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnosti~ki sumnja na ASK. Tu se svrstavaju i slu~ajevi kada klini~ki znakovi i epidemiolo{ki podaci o tijeku bolesti kod svinja ukazuju na malu vjerojatnost pojave ASK-a. U svim ostalim slu~ajevima, kad se sumnja da su jedna ili vi{e svinja zara`ene virusom ASK-a, na doti~nom sumnjivom gospodarstvu usvajaju se mjere iz ~lanka 4. stavka (2) Pravilnika. U slu~aju sumnje na ASK kod svinja u klaonici ili u prijevoznom sredstvu, tako|er se primjenjuju smjernice i postupci utvr|eni to~kama 2. do 6., mutatis mutandis. 2. Kada mjerodavni veterinarski inspektor posjeti sumnjivo gospodarstvo kako bi potvrdio ili isklju~io ASK: mora provjeriti podatke o proizvodnji i zdravstvenom stanju na gospodarstvu, ukoliko takvi podaci postoje; mora pregledati sve podjedinice na gospodarstvu kako bi se odabrale svinje koje }e biti klini~ki pregledane. Klini~ki pregled mora uklju~ivati mjerenje tjelesne temperature i mora prvenstveno biti proveden na slijede}im svinjama ili skupinama svinja: bolesne ili anoreksi~ne svinje, svinje koje su nedavno dovedene na gospodarstvo iz potvr|enih podru~ja izbijanja bolesti ili iz drugih sumnjivih izvora, svinje koje su se dr`ale u podjedinicama koje su nedavno posjetile osobe koje su nedavno bile u bliskom doticaju sa svinjama zara`enim ili sumnjivim na ASK ili osobe za koje je utvr|eno da su imale druge posebno rizi~ne kontakte s potencijalnim izvorom virusa ASK-a, svinje koje su ve} uzorkovane i serolo{ki testirane na ASK, u slu~aju kada rezultati tih pretraga ne omogu}uju isklju~ivanje ASK-a, i svinje koje su bile u doticaju sa zara`enim svinjama, svinje koje su nedavno preboljele bolest.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 23

Ukoliko pregledom sumnjivog gospodarstva nisu na|ene svinje ili skupine svinja navedene u gornjem podstavku, mjerodavni veterinarski inspektor, ne dovode}i u pitanje ostale mjere koje se mogu primijeniti na doti~nome gospodarstvu sukladno Pravilniku i uzimaju}i u obzir epidemiolo{ku situaciju: nare|uje i nadzire provedbu daljnjih pregleda na doti~nome gospodarstvu sukladno to~ki 3., ili nare|uje i nadzire uzimanje uzoraka krvi svinja s doti~noga gospodarstva za laboratorijske testove (u tom se slu~aju kao smjernice koriste postupci uzimanja uzoraka utvr|eni u to~ki 5. i u odjeljku F stavku (2), ili nare|uje i nadzire provedbu mjera utvr|enih ~lankom 4. stavkom (2) Pravilnika, do daljnjih istra`ivanja na predmetnom gospodarstvu, ili isklju~uje sumnju na ASK. 3. Kod pozivanja na ovaj stavak, na predmetnom se gospodarstvu mora obaviti klini~ki pregled na slu~ajno odabranim svinjama iz podjedinica za koje je utvr|eno ili se sumnja da postoji opasnost da je u njih unesen virus ASK-a. Minimalni broj svinja koje treba pregledati mora s 95%-tnom sigurno{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature, ako je povi{ena tjelesna temperatura prisutna kod 10% jedinki u tim podjedinicama. 4. Ako se na sumnjivom gospodarstvu otkriju uginule svinje ili svinje na umoru, moraju se obaviti postmortem pregledi, po mogu}nosti na najmanje pet takvih svinja, a osobito na svinjama: koje su prije ugibanja pokazivale vrlo o~igledne znakove bolesti, koje imaju visoku tjelesnu temperaturu, koje su uginule nedavno. Ako takvi pregledi ne poka`u o{te}enja koja ukazuju na prisutnost ASK-a, ali se smatra da je zbog epidemiolo{ke situacije potrebito provesti daljnja istra`ivanja: u podjedinici u kojoj su se dr`ale uginule svinje ili svinje na umoru mora se obaviti klini~ki pregled kako je utvr|eno u to~ki 3. te se moraju uzeti uzorci krvi kako je utvr|eno u to~ki 5., i mogu se obaviti postmortem pregledi na tri do ~etiri svinje koje su bile u doticaju s uginulim ili umiru}im svinjama, posebice ako te svinje pokazuju klini~ke znakove. Bez obzira na prisutnost ili izostanak lezija koje ukazuju na ASK, od svinja podvrgnutih postmortem pregledu moraju se uzeti uzorci organa ili tkiva radi obavljanja virolo{kih testova sukladno Poglavlju V. dijelu B. to~ki 1. Preporu~ljivo je da to budu uzorci od nedavno uginulih svinja. Pri obavljanju postmortem pregleda, mjerodavni veterinarski inspektor nare|uje i nadzire: poduzimanje potrebitih mjera predostro`nosti i higijenskih mjera radi spre~avanja {irenja bolesti, i, da svinje, ako se radi o svinjama na umoru, budu usmr}ene na human na~in, sukladno Pravilniku o za{titi `ivotinja pri klanju ili usmr}ivanju ("Slu`beni glasnik BiH", br. 46/10). 5. Ukoliko se na sumnjivom gospodarstvu otkriju daljnji klini~ki znakovi ili lezije koji bi mogli ukazivati na ASK, ali Ured uz suglasnost mjerodavnih tijela entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da ti nalazi nisu dostatni da se potvrdi izbijanje ASK-a te da stoga treba provesti laboratorijske testove, tada od sumnjivih svinja i od drugih svinja u svakoj od podjedinica u kojima se dr`e sumnjive svinje treba uzeti uzorke krvi za laboratorijske testove, sukladno slijede}im postupcima: (a) minimalni broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10% seroprevalencije u predmetnoj podjedinici;

(b) broj uzoraka koji se uzima za virolo{ke testove mora biti sukladan napucima Ureda koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetljivosti laboratorijskih testova koji se koriste i o postoje}oj epidemiolo{koj situaciji. 6. Ukoliko se nakon obavljenih pregleda na sumnjivom gospodarstvu ne otkriju klini~ki znakovi ili lezije koji ukazuju na ASK, ali Ured uz suglasnost mjerodavnih tijela entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da su potrebiti daljnji laboratorijski testovi kako bi se ASK isklju~ila, kao smjernice se uporabljavaju postupci uzorkovanja utvr|eni u to~ki 5. B. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GOSPODARSTVU PRI USMR]IVANJU SVINJA NAKON [TO JE BOLEST POTVR\ENA 1. U svrhu utvr|ivanja na~ina na koji je virus ASK-a unesen na zara`eno gospodarstvo i utvr|ivanja vremena koje je proteklo od njegova uno{enja, pri usmr}ivanju svinja na gospodarstvu, nakon {to je izbijanje bolesti potvr|eno sukladno ~lanku 5. stavku (1) to~ki a) Pravilnika, od svinja se radi obavljanja serolo{kih testova moraju nasumi~no uzeti uzorci krvi. 2. Minimalni broj svinja ~iji se uzorci uzimaju mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici gospodarstva. Uzorci za virolo{ke testove moraju se tako|er uzimati sukladno napucima Ureda, koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetljivosti laboratorijskih testova koji }e se koristiti i o epidemiolo{koj situaciji. Na onim podru~jima na kojima je dokazana prisutnost vektora zara`enih virusom ASK-a, mora se tako|er uzeti u obzir odgovaraju}e sakupljanje krpelja za virolo{ke testove, sukladno napucima mjerodavnog tijela i Privitku III. Pravilnika. 3. Me|utim, u slu~aju sekundarnih izbijanja, mjerodavni veterinarski inspektor mo`e odlu~iti da odstupi od to~aka 1. i 2. te odrediti druge postupke uzorkovanja, uzimaju}i u obzir ve} raspolo`ive epidemiolo{ke podatke o ishodi{tu i na~inima na koji je virus unesen na gospodarstvo i o mogu}nostima {irenja bolesti s tog gospodarstva. C. POSTUPCI UZORKOVANJA PRI USMR]IVANJU SVINJA U OKVIRU PREVENTIVNIH MJERA NA SUMNJIVOM GOSPODARSTVU 1. Radi potvrde ili isklju~ivanja ASK-a i radi prikupljanja dodatnih epidemiolo{kih informacija, pri usmr}ivanju svinja u okviru preventivne mjere na sumnjivom gospodarstvu sukladno odredbama ~lanka 4. stavka (3) to~ke a) ili ~lanka 7. stavaka (3) i (4) Pravilnika, moraju se, sukladno postupku utvr|enom to~kom 2., uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove te uzorci krvi za virolo{ke testove. 2. Uzorkovanje se prvenstveno odnosi na: svinje koje pokazuju znakove ili postmortem lezije koje upu}uju na ASK te svinje koje su bile u doticaju s tim svinjama; druge svinje koje su mogle biti u rizi~nim doticajima sa zara`enim ili sumnjivim svinjama ili onima za koje se sumnja da su kontaminirane virusom ASK-a. Uzimanje uzoraka od ovih svinja mora biti sukladno napucima Ureda, pri ~emu ona mora uva`avati epidemiolo{ku situaciju. Osim toga, svinje podrijetlom iz svake od podjedinica na gospodarstvu, od kojih se uzimaju uzorci, moraju se odabrati metodom slu~ajnoga odabira. U tom slu~aju, minimalan broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10%-tne seroprevalencije u predmetnoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju biti sukladni napucima Ureda koja mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu primijeniti, o osjetljivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji.

Broj 58 - Strana 24

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

D. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVANJA PRIJE DAVANJA ODOBRENJA ZA PRESELJENJE SVINJA IZ GOSPODARSTAVA SMJE[TENIH U ZARA@ENIM I UGRO@ENIM PODRU^JIMA, I U SLU^AJU KLANJA ILI USMR]IVANJA TIH SVINJA (^LANCI 10. I 11. PRAVILNIKA) 1. Kako bi se sukladno ~lanku 10. stavku (3) Pravilnika odobrilo preseljenje svinja s gospodarstava smje{tenih u za{ti}enim ili nadziranim zonama, klini~ki pregled koji nare|uje i nadzire mjerodavni veterinarski inspektor mora: biti obavljen unutar razdoblja od 24 sata prije preseljenja svinja, biti sukladan odredbama to~ke A. stavka 2. 2. Ako se radi o svinjama koje treba preseliti na drugo gospodarstvo, osim ispitivanja koje treba provesti sukladno to~ki 1., u svim podjedinicama gospodarstva u kojima se dr`e svinje koje se sele potrebito je provesti klini~ki pregled svinja, uklju~uju}i mjerenje tjelesne temperature odre|enom broju svinja. Minimalni broj svinja koje treba provjeriti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 10% svinja. 3. Ukoliko se radi o svinjama koje treba preseliti u klaonicu, u pogon za preradu ili na druga mjesta na kojima }e biti usmr}ene ili zaklane, osim pretraga koje se obavljaju sukladno to~ki 1., u svim podjedinicama u kojima se dr`e svinje koje se sele potrebito je provesti klini~ki pregled svinja. Ako se radi o svinjama starijim od tri do ~etiri mjeseca taj pregled mora uklju~iti i mjerenje tjelesne temperature odre|enom broju svinja. Minimalni broj svinja koje treba provjeriti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 20% svinja. 4. Kod usmr}ivanja ili klanja svinja iz to~ke 3., potrebito je od svinja koje potje~u iz svake od podjedinica iz kojih se svinje sele, uzeti uzorke krvi za provedbu serolo{kih pretra`ivanja ili uzorke krvi ili organa, kao {to su tonzile, slezena ili limfni ~vorovi za provedbu virolo{kih testova. Minimalni broj uzoraka koji treba uzeti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 10%-tne seroprevalencije ili prevalencije virusa u svakoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju biti sukladni napucima Ureda koji mora voditi ra~una o rasponu testova koji se mogu primijeniti, o osjetljivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji. 5. Me|utim, ukoliko se pri klanju ili usmr}ivanju svinja otkriju klini~ki znakovi ili postmortem lezije koje ukazuju na ASK, odstupaju}i od to~ke 4., primjenjuju se odredbe za uzorkovanje utvr|ene u odjeljku C. 6. Odstupanja predvi|ena u ~lanku 10. stavku (5) i ~lanku 11. stavku (4) Pravilnika mogu se odobriti ukoliko mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH u suradnji s Uredom odrede da se {ema intenzivnog uzorkovanja i testiranja primijeni tako|er i na skupine svinja koje se provjeravaju i uzrokuju sukladno to~kama 2., 3. i 4. U okviru te {eme minimalan broj uzoraka krvi koji treba uzeti mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u doti~noj skupni svinja. E. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVANJA NA GOSPODARSTVU PRI OBNOVI POPULACIJE 1. Kad se svinje ponovno dovode na gospodarstvo sukladno ~lanku 13. stavku (3) Pravilnika, primjenjuju se slijede}i postupci uzorkovanja: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|enja svinja, ako se na gospodarstvo dovodu sentinel svinje, uzorci krvi moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja

svinja da se s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivanje 10%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gospodarstvu; ukoliko se obavlja obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 20% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gospodarstvu. 2. Kad se svinje ponovno dovode na gospodarstvo sukladno ~lanku 13. stavku (4) Pravilnika, primjenjuju se slijede}i postupci uzorkovanja: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|enja svinja, ako se na gospodarstvo dovode sentinel svinje, uzorci krvi moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 5 %-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gospodarstvu; ukoliko se obavlja obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoljnog broja svinja kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivanje 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gospodarstvu. Zatim se postupak utvr|en u tre}oj alineji gore, mora ponoviti najranije 60 dana nakon potpune obnove populacije. 3. Nakon svakog ponovnog dovo|enja svinja, mjerodavni veterinarski inspektor mora narediti da se u slu~aju bilo kakve bolesti ili smrti svinja na gospodarstvu radi nepoznatog razloga, doti~ne svinje odmah testiraju na ASK. Ove se odredbe primjenjuju sve dok se za doti~no gospodarstvo ne ukinu ograni~enja kretanja svinja iz ~lanka 13. stavka (3) to~aka a) i b) i stavka (4) Pravilnika. F. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GOSPODARSTVIMA U ZARA@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDANJA OGRANI^ENJA 1. Kako bi se u zara`enom podru~ju omogu}ilo ukidanje mjera iz ~lanka 10. Pravilnika, na svim gospodarstvima u tom podru~ju: treba provesti klini~ki pregled sukladno postupcima utvr|enim u odjeljku A stavcima 2. i 3. moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove sukladno to~ki 2. 2. Minimalni broj uzoraka koje treba uzeti mora omogu}iti da se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivanje 10%-tne seroprevalencije kod svinja u svakoj podjedinici na gospodarstvu. Me|utim, odstupanja predvi|ena u ~lanku 10. stavku (5) i ~lanku 11. stavku (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH u suradnji s Uredom odrede da broj uzetih uzoraka krvi s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ava otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gospodarstva. G. POSTUPCI UZORKOVANJA NA GOSPODARSTVIMA U UGRO@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDANJA OGRANI^ENJA 1. Da bi se u ugro`enom podru~ju mogle ukinuti mjere iz ~lanka 11. Pravilnika, moraju se na svim gospodarstvima u toj zoni obaviti klini~ki pregled sukladno postupcima utvr|enim odjeljkom A. stavkom 2. Osim toga, moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove od svinja: na svim ostalim gospodarstvima za koje mjerodavni veterinarski inspektor smatra da je u njima potrebito uzorkovanje, u svim centrima za sakupljanje sjemena. 2. Kad se uzimanje uzoraka krvi za serolo{ke testove provodi na gospodarstvima smje{tenim u ugro`enom podru~ju, broj uzoraka krvi koji se moraju uzeti na tim gospodarstvima mora biti sukladan odjeljku F stavku 2., prvom re~enicom.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 25

Me|utim, odstupanja predvi|ena ~lankom 10. stavkom (5) i ~lankom 11. stavkom (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH u suradnji s Uredom odrede da se uzorci krvi za serolo{ke testove uzmu na svakom gospodarstvu u toj zoni. Minimalan broj uzetih uzoraka krvi mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}avati otkrivanje 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gospodarstva. H. POSTUPCI SEROLO[KOGA NADZORA I UZORKOVANJA U PODRU^JIMA NA KOJIMA SE SUMNJA U POJAVU AFRI^KE SVINJSKE KUGE ILI JE AFRI^KA SVINJSKA KUGA POTVR\ENA KOD DIVLJIH SVINJA 1. U slu~aju serolo{kog nadzora divljih svinja u podru~jima u kojima je potvr|ena afri~ka svinjska kuga ili se na nju sumnja, treba prethodno utvrditi veli~inu i zemljopisno podru~je ciljane populacije od koje }e se uzimati uzorci kako bi se odredio broj uzoraka koje treba uzeti. Veli~ina uzorka odre|uje se prema procijenjenom broju `ivih `ivotinja, a ne prema broju ustrijeljenih `ivotinja. 2. Ako nema podataka o gusto}i i veli~ini populacije, treba utvrditi zemljopisno podru~je na kojemu }e se uzimati uzorci, vode}i pri tome ra~una o stalnoj prisutnosti divljih svinja i postojanju prirodnih i umjetnih prepreka koje u~inkovito spre~avaju velika i stalna kretanja `ivotinja. Ako takvih okolnosti nema ili se radi o velikim podru~jima, preporu~a se da se za uzimanje uzoraka odrede podru~ja veli~ine od oko 200 km2, na kojima obi~no `ivi izme|u 400 i 1000 divljih svinja. 3. Ne dovode}i u pitanje odredbe ~lanka 15. stavka (2) to~ke c) Pravilnika, minimalni broj svinja od kojih je potrebito uzeti uzorak unutar utvr|enog podru~ja, mora s 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivanje 5%-tne seroprevalencije. U tu je svrhu potrebito uzeti uzorke od najmanje 56 `ivotinja sa svakog utvr|enog podru~ja. 4. Uzimanje uzoraka od divljih svinja koje su ustrijeljene ili su prona|ene uginule, za potrebe virolo{kih testova, obavlja se na na~in utvr|en u Poglavlju V. Odjeljku B. stavku 1. Ukoliko se smatra da je potrebit virolo{ki nadzor ustrijeljenih divljih svinja, on se provodi prvenstveno na `ivotinjama dobi do jedne godine. 5. Svi uzorci koji se upu}uju u laboratorij moraju biti propra}eni upitnikom iz ~lanka 16. stavka (4) to~ke h) Pravilnika. Poglavlje V. Op}i postupci i kriteriji za prikupljanje i prijevoz uzoraka A. OP]I POSTUPCI I KRITERIJI 1. Prije obavljanja uzorkovanja na sumnjivom gospodarstvu, mora se pripremiti nacrt tog gospodarstva te se moraju utvrditi njegove epidemiolo{ke podjedinice. 2. Svaki put kad se ocijeni da bi moglo zatrebati ponavljanje uzimanja uzoraka, sve svinje kojima su uzeti uzorci moraju se ozna~iti na jedinstven na~in kako bi se olak{alo ponovno uzimanje njihovih uzoraka. 3. Svi se uzorci {alju u laboratorij, pra}eni odgovaraju}im obrascima, sukladno zahtjevima koje odre|uje Ured. Ti obrasci moraju sadr`avati povijesne podatke o svinjama od kojih su uzeti uzorci te zapa`ene klini~ke znakove ili postmortem lezije. Ako se radi o svinjama koje se dr`e na gospodarstvu, treba dati jasne podatke o dobi, kategoriji i gospodarstvu podrijetla svinja od kojih su uzeti uzorci. Preporu~a se da se za svaku svinju od koje se uzima uzorak zabilje`i njezino mjesto na gospodarstvu zajedno s njezinom jedinstvenom identifikacijskom oznakom. B. PRIKUPLJANJE UZORAKA ZA VIROLO[KE TESTOVE 1. Za otkrivanje virusa, antigena ili genoma ASK-a kod uginulih ili eutanaziranih svinja, najprikladniji uzorci su

tkiva tonzila, limfnih ~vorova (gastrohepatalnih, bubre`nih, submandibularnih i retrofaringealnih) slezene, bubrega i plu}a. U slu~aju le{ina u raspadu, primjeren uzorak je cijela duga ili prsna kost. 2. Uzorci nezgru{ane i/ili zgru{ane krvi moraju se uzeti od svinja koje pokazuju znakove povi{ene tjelesne temperature ili druge znakove bolesti sukladno napucima Ureda. C. PRIJEVOZ UZORAKA 1. Preporu~a se da se svi uzorci: pravilno ozna~e, prevoze i pohrane u nepropusnim spremnicima, dr`e na hladnom na temperaturi hladnjaka, me|utim, ukoliko se o~ekuje da }e uzorci sti}i u laboratorij za vi{e od 48 sati, treba od laboratorija zatra`iti naputke glede najprikladnijih temperaturnih uvjeta tijekom prijevoza, isporu~e laboratoriju {to je br`e mogu}no, dr`e u pakiranju u kojemu se za odr`avanje niske temperature koriste ledeni ulo{ci ili suhi led, da se uzorci tkiva i organa smjeste u zasebne, zape~a}ene i propisno ozna~ene plasti~ne vre}ice. One se zatim smje{taju u ve}e spremnike i oblo`e dovoljnom koli~inom upijaju}eg materijala za za{titu od o{te}enja i za upijanje u slu~aju curenja, kad god je to mogu}no, da ih odgovorna osoba preveze izravno u laboratorij kako bi se osigurao brz i pouzdan prijevoz. 2. Vanjska strana paketa mora biti ozna~ena adresom odredi{nog laboratorija i mora biti vidljivo istaknuta slijede}a poruka: "@ivotinjski patolo{ki materijal; pokvarljivo; lomljivo; ne otvarati izvan laboratorija za ASF." 3. Odgovorna osoba u prijemnom laboratoriju mora biti pravodobno obavije{tena o vremenu stizanja uzoraka. 4. Za zra~ni prijevoz uzoraka u Referentni laboratorij OIE/EU za ASK, paket mora biti ozna~en sukladno propisima IATA-e. Poglavlje VI. Na~ela i uporaba virolo{kih testova i ocjena njihovih rezultata A. OTKRIVANJE VIRUSNOG ANTIGENA 1. Izravni imunofluorescentni test (DIFT) Na~elo ovog testa je mikroskopsko otkrivanje virusnog antigena u brisevima ili tankim kriostatskim rezovima tkiva svinja za koje se sumnja da su zara`ene virusom ASK-a. Intracelularni antigeni se otkrivaju uporabom specifi~nih protutijela konjugiranih s fluoroscein izotiocijanatom (FIT). U citoplazmi zara`enih stanica pojavljuju se fluorescentna inkluzijska tjele{ca ili zrnca. Prikladni organi su bubrezi, slezena i razni limfni ~vorovi. Kod divljih svinja bi se tako|er mogao uporabiti razmaz stanica ko{tane sr`i, ako njihovi organi nisu dostupni ili se raspadaju. Test se mo`e izvesti u roku od dva sata. Budu}i da se uzorci organa mogu dobiti samo od mrtvih `ivotinja, njegova je primjena za analiti~ke svrhe ograni~ena. Ovaj je test vrlo osjetljiv za slu~ajeve akutne afri~ke svinjske kuge. Za subakutne ili kroni~ne oblike, osjetljivost DIFT-a je samo oko 40%, vjerojatno radi prisutnosti kompleksa antigena-protutijela koji blokiraju reakciju s ASK konjugiranim protutijelima. Pouzdanost rezultata testa mo`e biti ograni~ena radi dvojbenog bojenja, posebice ako nedostaje potrebito iskustvo u obavljanju ovog testa ili ako se testirani organi raspadaju. 2. ELISA za otkrivanje antigena Virusni antigeni se tako|er mogu otkriti uporabom ELISA tehnike, ali ova se tehnika preporu~a samo za akutne oblike bolesti zbog svoje niske osjetljivosti kada su prisutni kompleksi antigena-protutijela. Osjetljivost ELISA-e za otkrivanje antigena mora biti dovoljno visoka kako bi dala pozitivan rezultat kod `ivotinja koje pokazuju klini~ke znakove akutnog ASK-a. U

Broj 58 - Strana 26

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

svakom slu~aju, preporu~a se da se ovaj test koristi samo kao test 'stada' zajedno s drugim virolo{kim testovima. B. IZOLACIJA VIRUSA I IDENTIFIKACIJA POMO]U HEMADSORPCIJSKOG TESTA (HAD) 1. Izolacija virusa temelji se na inokulaciji materijala uzorka u prijemljive primarne stani~ne kulture tkiva organa svinja, monocite i makrofage. Najbolji uzorci za izolaciju virusa ASK-a su cjelovita krv i leukociti dobiveni iz nekoaguliranih uzoraka krvi ili organa navedenih u odjeljku A stavku 1. Ako je virus ASK-a prisutan u uzorku, on }e se razmno`iti u stanicama te }e se u zara`enim stanicama razviti karakteristi~an citopatolo{ki efekt. 2. Metoda HAD se preporu~a za identifikaciju izolata virusa ASK-a radi njezine visoke osjetljivosti i specifi~nosti. HAD se temelji na sposobnosti virusa ASK-a da se razmno`ava u mikrofagima svinje i izaziva hemadsorpciju u prisutnosti eritrocita svinje. Oko zara`enih mikrofaga stvara se karakteristi~na 'rozeta' eritrocita. Me|utim, manji broj divljih sojeva virusa ASK-a ne izaziva hemadsorpciju, ali oni proizvode citopatolo{ki efekt. Ovi se sojevi mogu specifi~no identificirati uporabom DIF testa na sedimentima stani~nih kultura ili pomo}u PCR-a. 3. Izolacija virusa je primjerenija za ispitivanje uzoraka malog broja `ivotinja nego za masovan nadzor. Postupak izolacije virusa zahtijeva intenzivan rad i potrebita su jedan do tri dana da se polu~e rezultati. Postoji mogu}nost da }e za otkrivanje malih koli~ina virusa u uzorku trebati dvije dodatne pasa`e virusa. Ispitivanje tako mo`e potrajati i desetak dana prije nego {to se dobije kona~ni rezultat. Uzorci koji se raspadaju mogu za stani~nu kulturu biti citotoksi~ni, pa je njihova uporaba ograni~ena. 4. Izolacija virusa i identifikacija pomo}u HAD-a preporu~a se kao referentni test za potvr|ivanje pozitivnih rezultata prethodno obavljenih testova ELISA, PCR ili DIFT. Ova se metoda tako|er preporu~a kada je ASK ve} potvr|en nekom drugom metodom, posebice u slu~ajevima primarnog izbijanja ili slu~aja ASK-a. Virusi ASK-a izolirani u mikrofagima svinje mogu se uporabiti za karakterizaciju virusa i molekularnu epidemiologiju. 5. Svi izolati virusa ASK-a iz svih primarnih izbijanja, iz primarnih slu~ajeva me|u divljim svinjama ili iz slu~ajeva u klaonicama ili u prijevoznim sredstvima moraju se genetski karakterizirati u referentnom laboratoriju u Bosni i Hercegovini ili u referentnom laboratoriju OIE/EU, sukladno odjeljku E. U svakom slu~aju, ovi se izolati virusa mogu poslati u Referentni laboratorij OIE/EU za sakupljanje virusa. C. OTKRIVANJE VIRUSNOG GENOMA 1. Za otkrivanje virusnog genoma u uzorcima krvi, seruma, tkiva ili organa primjenjuje se polimerazno lan~ana reakcija (PCR). Mali djeli}i virusnog DNA umna`aju se uz pomo} PCR-a do koli~ine koju je mogu}no otkriti. Uporabom starter-molekule iz visoko o~uvanih regija genoma mo`e se otkriti {iroki raspon izolata koji pripadaju svim poznatim genotipovima virusa, uklju~uju}i nehemadosrbiraju}e viruse i izolate niske virulencije. Budu}i da se ovim testom otkriva samo genomski slijed virusa, PCR mo`e biti pozitivan ~ak i kad se izolacijom virusa ne otkrije nikakav infektivni virus (npr. u raspadnutim tkivima ili na uzorcima svinja koje se oporavljaju ili svinja koje su se oporavile i postale klini~ki normalne). 2. PCR se mo`e uporabiti na ograni~enom broju pomno odabranih uzoraka uzetih od sumnjivih `ivotinja. Ova se metoda preporu~a za uzorke organa koji su citotoksi~ni, pa stoga nije mogu}na izolacija virusa (na primjer, uzorci od divljih svinja). 3. Materijal prikladan za dijagnozu PCR-om su organi opisani za izolaciju virusa i serum. PCR-om se mogu analizirati i homogenati krpelja.

4. PCR se mo`e obaviti u jednom radnom danu. Zahtijeva odgovaraju}u laboratorijsku opremu, zasebne prostorije i osposobljeno osoblje. Prednost je {to se infektivni virus ne mora umna`ati u laboratoriju. PCR je vrlo osjetljiva metoda, ali pri njenom provo|enju mo`e lako do}i do kontaminacije, {to rezultira la`no pozitivnim rezultatima. Stoga su bitni strogi postupci nadzora kvalitete. D. PREPORU^ENI VIROLO[KI TESTOVI I OCJENA REZULTATA Virolo{ki testovi su bitni za potvr|ivanje ASK-a. Izolaciju virusa i HAD treba smatrati referentnim virolo{kim testovima i treba ih, prema potrebi, uporabljavati kao potvrdne testove. Njihova se uporaba posebice preporu~a kada pozitivni rezultati DIF-a ili PCR-a nisu propra}eni uo~avanjem klini~kih znakova ili lezija uzrokovanih bole{}u i u svim drugim sumnjivim slu~ajevima. Me|utim, primarno izbijanje ASK-a se mo`e potvrditi ako su kod svinja utvr|eni klini~ki znakovi ili lezije uzrokovane bole{}u i ako su najmanje dva posebna testa za otkrivanje antigena, genoma ili protutijela dala pozitivne rezultate na uzorcima uzetim od iste sumnjive svinje. Sekundarno izbijanje ASK-a mo`e se potvrditi ako su osim epidemiolo{ke poveznice s potvr|enim izbijanjem ili slu~ajem kod predmetnih svinja otkriveni klini~ki znakovi ili lezije uzrokovane bole{}u, a testovi za otkrivanje antigena, genoma ili protutijela su dali pozitivan rezultat. Primarni slu~aj ASK-a kod divljih svinja mo`e se potvrditi izolacijom virusa ili ako su najmanje dva testa za otkrivanje antigena, genoma ili protutijela dala pozitivne rezultate. Daljnji slu~ajevi ASK-a kod divljih svinja, za koje postoji epidemiolo{ka poveznica s ranije potvr|enim slu~ajevima, mogu se potvrditi ako je test za otkrivanje antigena, genoma ili protutijela dao pozitivan rezultat. E. GENETSKA KARAKTERIZACIJA IZOLATA VIRUSA ASK-a 1. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a posti`e se utvr|ivanjem uzoraka restrikcijskih enzima i nukleotidnih sljedova pojedinih dijelova genoma virusa. Sli~nost ovih restrikcijskih uzoraka ili sljedova sa sljedovima dobivenim iz ranijih izolata virusa mo`e pokazivati da li su izbijanja bolesti uzrokovana virusima koji slijede europski ili afri~ki molekularni model. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a je iznimno va`na za pobolj{anje postoje}eg znanja o molekularnoj epidemiologiji ASK-a i o genetskim varijacijama virusa. Molekularni podaci omogu}avaju klasifikaciju novih izolata i pru`aju informacije o njihovom mogu}nom podrijetlu. 2. Ako molekularnu karakterizaciju virusa nije mogu}no u kratkom roku obaviti u referentnom laboratoriju ili u bilo kojem drugom laboratoriju ovla{tenom za dijagnosticiranje ASK-a, tada se izvorni uzorak ili izolat virusa mora {to prije poslati na molekularnu karakterizaciju u Referentni laboratorij OIE/EU. Podaci dobiveni analizom restrikcijskih enzima i sljedova izolata virusa ASK-a kojima raspola`u laboratoriji ovla{teni za dijagnosticiranje ASK-a moraju se proslijediti Referentnom laboratoriju OIE/EU kako bi bili uneseni u postoje}e baze podataka ovog laboratorija. Poglavlje VII. Na~ela i uporaba serolo{kih testova i ocjena njihovih rezultata A. OSNOVNA NA^ELA I DIJAGNOSTI^KA VRIJEDNOST 1. Utvr|ivanje protutijela specifi~nih za ASK preporu~a se kod subakutnih i kroni~nih oblika, kao i za programe opse`nog testiranja i iskorjenjivanja ASK-a, iz vi{e razloga: (i.) protutijela se kod zara`ene svinje brzo stvaraju. Kod tih se svinja protutijela obi~no mogu otkriti u uzorcima seruma od sedam do deset dana nakon infekcije;

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 27

2.

B. 1.

2.

3.

(ii.) ne postoji cjepivo protiv ASK-a- To zna~i da stvaranje protutijela specifi~nih za ASK uzrokuje samo infekcija virusom ASK-a; (iii.) dugotrajna reakcija stvaranja protutijela. Kod svinja koje su preboljele ovu bolest, specifi~na protutijela mogu se u visokim razinama otkriti tijekom nekoliko sljede}ih mjeseci, a kod nekih od tih svinja i do`ivotno. Tijekom prvih tjedana `ivota, kod prasadi se mogu na}i protutijela specifi~na za ASK podrijetlom od majke. Polu`ivot maj~inih protutijela kod prasadi iznosi oko tri tjedna. Ako se ustanove kod prasadi starije od tri mjeseca, vrlo je malo vjerojatno da su ta protutijela ASK-a podrijetlom od majke. Utvr|ivanje protutijela protiv virusa ASK-a u serumu ili plazmi iz dostavljenih organa provodi se kao pomo} pri dijagnosticiranju ASK-a na sumnjivim gospodarstvima za odre|ivanje nadnevka uno{enja zaraze u slu~aju potvr|enog izbijanja i za potrebe pra}enja i nadzora. Mjesto na gospodarstvu na kojemu se nalaze seropozitivne svinje mo`e ponuditi vrijedne informacije o tome kako i gdje je virus ASK-a u{ao na gospodarstvo. Me|utim, u okviru istra`ivanja koja se provode u slu~aju sumnje na ASK ili potvr|enog ASK-a, sukladno ~lanku 8. Pravilnika, mora se provesti precizna procjena rezultata serolo{kih testova, uzev{i u obzir sve klini~ke, virolo{ke i epidemiolo{ke nalaze. PREPORU^ENI SEROLO[KI TESTOVI Testovi izbora za serolo{ko potvr|ivanje dijagnoze ASK-a su ELISA, neizravni imunofluorescentni test (IIFT) i imunobloting test (IB). Kakvo}u i djelotvornost serolo{ke dijagnostike, koju izvode ovla{teni dijagnosti~ki laboratoriji, treba redovito provjeravati u okviru me|ulaboratorijskog usporednog testiranja koje periodi~no organizira Referentni laboratorij OIE/EU. ELISA je najpouzdaniji i najkorisniji test za velika serolo{ka istra`ivanja. Temelji se na otkrivanju protutijela protiv virusa ASK-a, koji se ve`u na virusne proteine, koji se vezuju na ~vrstu podlogu dodavanjem proteina A konjugiranog s enzimom, koji proizvodi vidljivu reakciju boje pri reakciji s odgovaraju}im supstratom. Ovla{teni dijagnosti~ki laboratoriji moraju redovito obavljati nadzor kakvo}e osjetljivosti i specifi~nosti svake serije ELISA reagensa, koriste}i pri tom paletu referentnih seruma koji su pripremljeni u Referentnom laboratoriju OIE/EU. Oni uklju~uju: serume svinja u ranom stupnju zaraze virusom ASK-a (manje od 17 dana od po~etka zaraze), serume svinja u rekonvalescenciji (vi{e od 17 dana nakon zaraze). Test ELISA koji se uporabljava za serolo{ko dijagnosticiranje ASK-a mora otkrivati sve referentne

4.

5.

1.

2. 3.

4.

serume dobivene od svinja koje se oporavljaju. Svi rezultati dobiveni referentnim serumima moraju biti ponovljivi. Preporu~a se tako|er otkrivanje svih pozitivnih seruma iz ranih stadija. Rezultati dobiveni referentnim serumima, uzetim od svinja u ranoj fazi zaraze, pokazatelj su osjetljivosti testa ELISA. IIFT je brza tehnika s visokom osjetljivo{}u i specifi~no{}u za otkrivanje protutijela ASK-a iz seruma ili iz tkivnog eksudata. Temelji se na otkrivanju protutijela ASK-a koja se ve`u na monosloj MS stanica zara`enih prilago|enim virusom ASK-a. Reakcija protutijela i antigena otkriva se proteinom A, obilje`enim fluorescinom. Pozitivni uzorci pokazuju specifi~nu fluorescenciju u blizini jezgre zara`enih stanica. Kombinirana uporaba testova DIFT i IIFT za testiranje organa, krvi i eksudata, uzetih od `ivotinja koje pokazuju klini~ke znakove ASK-a, mo`e omogu}iti brzo i pouzdano potvr|ivanje bolesti. IB test je visoko specifi~na i osjetljiva metoda koja se temelji na uporabi nitroceluloznih traka koje sadr`e virusne proteine kao antigene. Specifi~na reakcija protutijela i antigena otkriva se dodavanjem konjugata proteina A-peroksidaze i odgovaraju}eg supstrata. Vrlo je koristan za testiranje seruma koji primjenom ELISA-e nisu dali sigurne rezultate. Poglavlje VIII. Minimalni sigurnosni uvjeti za laboratorije za ASK Minimalne uvjete utvr|ene u Tabeli 1. moraju ispunjavati svi laboratoriji u kojima se virus ASK-a razmno`ava u stani~nim kulturama. Me|utim, postmortem pregledi, priprema uzoraka za DIFT ili PCR i serologija kod koje se koriste inaktivirani antigeni, mogu se izvoditi na ni`oj razini kontrole kontaminacije, uz uvjet da su ispunjeni osnovni uvjeti iz Tabele 1., da se primjenjuju osnovna higijenska na~ela te da se nakon rada obavi dezinfekcija sa sigurnim odlaganjem le{ina, tkiva i seruma. Uvjete utvr|ene Tabelom 2. moraju ispunjavati svi laboratoriji u kojima se `ivotinje cijepe virusom ASK-a. Sve pri~uve virusa ASK-a moraju se dr`ati sigurno pohranjene, bilo duboko zamrznute ili biofilizirane. Svaka pojedina ampula mora se jasno ozna~iti te treba voditi opse`ne evidencije o zalihama virusa zajedno s nadnevcima i rezultatima provedenih provjera kakvo}e. Tako|er treba voditi evidenciju virusa pridodanih pri~uva koja mora sadr`avati pojedinosti o izvoru, a evidencija se mora voditi i o virusima koji su izdani drugim laboratorijima. Preporu~a se da se biosigurnosna jedinica za rad s virusom ASK-a dodatno osigura okolnim prostorijama u kojima se ne rukuje virusom ASK-a. Te druge prostorije moraju biti na raspolaganju za pripremanje staklenog posu|a i medija, za odr`avanje i pripremu nezara`enih stani~nih kultura, za obradu seruma i serolo{kih testova (osim metoda koje koriste `ive viruse ASK-a), te za upravu i uredske poslove.

Broj 58 - Strana 28

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 29

Broj 58 - Strana 30

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H b)

Utorak, 19. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 4. stav (2) Pravilnika o mjerama za nadzor afri~ke sviwske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je

DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK
ZA AFRI^KU SVIWSKU KUGU ^lan 1. (Predmet) Dijagnosti~kim priru~nikom za afri~ku sviwsku kugu (u daqem tekstu: Priru~nik) utvr|uju se dijagnosti~ki postupci, na~in uzorkovawa i faktori za procjenu laboratorijskih metoda koje se preporu~uju u dijagnostikovawu afri~ke sviwske kuge, opisani u Prilogu ovog Priru~nika, koji je wegov sastavni dio. ^lan 2. (Potvrda prisutnosti) Potvrda prisutnosti afri~ke sviwske kuge, koja se utvr|uje u skladu sa Pravilnikom o mjerama za nadzor afri~ke sviwske kuge ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/11), (u daqwem tekstu: Pravilnik), mora se zasnivati na: a) klini~kim znakovima i post mortem nalazu; b) otkrivawu virusa, virusnih antigena ili genoma u uzorcima tkiva, organa, krvi ili tjelesnih izlu~evina sviwa; c) postojawu specifi~ne reakcije antitijela u uzorku krvi, u skladu sa dijagnosti~kim postupcima, metodama uzimawa uzoraka i faktorima za ocjewivawe rezultata testova utvr|enim u Prilogu ovog Priru~nika. ^lan 3. (Laboratorije) (1) Laboratorija ovla{}ena za dijagnostikovawe afri~ke sviwske kuge mo`e da primijeni modifikacije laboratorijskih testova koji su opisani u Prilogu iz ~lana 1. ovog Priru~nika ili druge testove pod uslovom da imaju jednaku osjetqivost i specifi~nost kao u wemu opisani testovi. (2) Osjetqivost i specifi~nost modifikovanih ili drugih testova iz stava (1) ovog ~lana procjewuje se u okviru sprovo|ewa periodi~nih uporednih testirawa, koje za afri~ku sviwsku kugu organizuje Referentna laboratorija OIE/EU za dijagnostikovawe afri~ke sviwske kuge (u daqwem tekstu: Referentna laboratorija OIE/EU). (3) Referentna laboratorija OIE/EU za dijagnostikovawe afri~ke sviwske kuge je Centro de Investigacin en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, [panija. ^lan 4. (Stupawe na snagu) Ovaj Priru~nik stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 02-7-02-2-205-3/11 Direktor 5. jula 2011. godine Doc. dr Drago N. Nedi}, s. r. PRILOG DIJAGNOSTI^KI PRIRU^NIK ZA AFRI^KU SVIWSKU KUGU Glava I Uvod, ciqevi i definicije 1. Kako bi se obezbijedili ujedna~eni postupci dijagnostikovawa afri~ke sviwske kuge (u daqwem tekstu 'ASK') ovim Priru~nikom se: a) daju smjernice i minimalni uslovi koje moraju zadovoqavati dijagnosti~ki postupci, metode uzorkovawa te kriterijumi za ocjewivawe rezultata klini~kih i postmortem pregleda te laboratorijskih testova za ispravnu dijagnozu ASK-a;

odre|uju minimalni biosigurnosni uslovi i standardi kvaliteta kojih se treba pridr`avati u laboratorijima za dijagnostikovawe ASK-a te prilikom prevoza uzoraka; c) odre|uju laboratorijski testovi koji se koriste za dijagnostikovawe ASK-a i laboratorijske tehnike koje se koriste za genetsku tipizaciju izolata virusa ASK-a. 2. Ovaj Priru~nik je namijewen prvenstveno nadle`nim organima odgovornim za nadzor ASK-a. Zbog toga je naglasak na na~elima i primjenama laboratorijskih testova te ocjewivawu wihovih rezultata, a ne na detaqnim laboratorijskim tehnikama. 3. U smislu ovog Priru~nika, osim definicija navedenih u ~lanu 2. Pravilnika, primjewuju se sqede}e definicije: a) sumwivo gazdinstvo ozna~ava sviwogojsko gazdinstvo na kojem se za jednu ili vi{e sviwa sumwa da su zara`ene virusom ASK-a, ili kontaktno gazdinstvo kako je definisano u ~lanu 2. ta~ki (j) Pravilnika; b) epidemiolo{ka podjedinica ili podjedinica ozna~ava zgradu, mjesto ili obli`wi prostor na kojem se grupe sviwa sa gazdinstva dr`e na takav na~in da ~esto dolaze u direktan ili indirektan me|usobni kontakt, ali se istovremeno dr`e odvojeno od drugih sviwa sa istog gazdinstva; c) sviwe u kontaktu su sviwe koje su tokom posqedwih 21 dan na gazdinstvu bile u direktnom kontaktu sa jednom ili vi{e sviwa za koje se sumwa da su zara`ene virusom ASK-a. Glava II Opis ASK-a sa naglaskom na diferencijalnoj dijagnozi A. UVOD 1. Uzro~nik ASK-a je DNK virus sa ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae. Sojevi virusa ASK-a razlikuju se po virulenciji, iako se ne mogu identifikovati razli~iti serotipovi. 2. Virus ASK-a je vrlo stabilan u izlu~evinama zara`enih sviwa, u trupovima i svje`em mesu sviwa te u nekim proizvodima od mesa sviwa. Kako bi se osiguralo wegovo inaktivirawe u okolini, moraju se koristiti odgovaraju}i dezinficijensi. 3. Glavni prirodni put zaraze sviwa je oronazalni, direktnim ili indirektnim kontaktom sa zara`enim sviwama ili hrawewem hranom koja je kontaminirana virusom. Me|utim, u onim podru~jima u kojima postoje vektori, prenos putem tih vektora ima vrlo va`nu ulogu u postojanosti i {irewu virusa. ASF se tako|e mo`e {iriti indirektnim kontaktom sa kontaminiranim materijalima i ugrizom insekata koji mehani~ki prenose virus ASF-a. Mogu}a je i zaraza putem sjemena zara`enih nerasta. 4. Period inkubacije kod pojedinih `ivotiwa iznosi oko pet do 15 dana, ali u uslovima na terenu klini~ki simptomi na gazdinstvu mogu postati vidqivi tek nekoliko sedmica nakon uvo|ewa virusa, pa i du`e ako se radi o slabim sojevima virusa. 5. Javqaju se akutni, subakutni i hroni~ni oblici ASK-a, a razlika zavisi uglavnom od virulencije virusa. 6. Kod sviwa koje se nakon zaraze klini~ki oporave, viremija traje 40 do 60 dana, i te sviwe postaju prenosnici virusa. Virus ASK-a se kod sviwa prenosnika izoluje do {est mjeseci nakon zaraze. B. AKUTNI OBLIK 1. Prvi klini~ki znak bolesti je obi~no visoka tjelesna temperatura (vi{a od 40C), koja je pra}ena depresijom, gubitkom apetita, brzim i te{kim disawem te izlu~evinama iz nosa i o~iju. Sviwe pokazuju nekoordinisane pokrete i stiskaju se jedna uz drugu. Krma~e mogu da pobace u svim stepenima trudno}e. Kod nekih sviwa mo`e do}i do povra}awa i opstipacije, dok se kod nekih mo`e razviti krvavi proqev. Postaju vidqiva

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 31

potko`na podru~ja kongestije ili krvarewa, posebno na ekstremitetima i u{ima. Prije smrti mo`e do}i do kome, koja se javqa jedan do sedam dana nakon razvoja klini~kih znakova. Stopa pobola i smrtnosti unutar gazdinstva mo`e biti 100%. Postmortem nalazi pokazuju tipi~an hemoragijski sindrom sa op{tom kongestijom trupa, krvavom te~no{}u u prsnoj i trbu{noj {upqini, pove}anom tamnom slezenom, hemoragi~nim limfnim ~vorovima koji nalikuju ugru{cima krvi, posebno bubre`ni i gastrohepati~ni limfni ~vorovi, petehijalnom hemoragijom u bubrezima (kortikalnim i medularnim piramidama i bubre`noj nakapnici), abdominalnoj serozi, `elu~anoj i crijevnoj sluznici i srcu (epikard i endokard), hidrotoraksom i petehijalnim krvarewem pleure. 2. Akutni oblik klasi~ne sviwske kuge obi~no dovodi do klini~ke i patolo{ke slike koja je vrlo sli~na kao kod afri~ke sviwske kuge. Kada su prisutna, krvarewa na ko`i i u{ima se prili~no lako otkrivaju i navode na sumwu na akutnu klasi~nu ili afri~ku sviwsku kugu. Malo je drugih bolesti koje dovode do sli~nih promjena. Na akutni oblik ASK-a treba tako|e posumwati i kod sumwe na: crveni vjetar, reprodukcioni i respiratorni sindrom sviwa, otrovawe kumarinom, hemoragijsku purpuru, sindrom kr`qavosti odbite prasadi, sindrom dermatitisa i nefropatije sviwa, infekcije salmonelom ili Pasteuerellom te bilo koje probavne ili respiratorne sindrome pra}ene povi{enom tjelesnom temperaturom kod kojih sviwe ne reaguju na lije~ewe antibioticima. C. SUBAKUTNI OBLICI Subakutni oblici su u~estaliji u endemskim podru~jima. Za subakutnu infekciju je karakteristi~na promjewiva povi{ena temperatura, depresija i pneumonija. Smrt mo`e uslijediti radi prestanka rada srca. O{te}ewa kod subakutnih oblika su sli~na onima kod akutnog oblika, ali su bla`a. Karakteristi~na o{te}ewa su velika krvarewa u limfnim ~vorovima, bubrezima i slezeni, kongestija i edem plu}a te u nekim slu~ajevima intersticijska pneumonija. D. HRONI^NI OBLICI Hroni~ni oblici ove bolesti su rijetki. Kod hroni~nih oblika mo`e da se zapazi sekundarna bakterijska infekcija. Budu}i da su klini~ki znaci hroni~nog ASK-a prili~no nespecifi~ni, za postavqawe diferencijalne dijagnoze potrebno je razmotriti mnoge druge bolesti. Povi{ena tjelesna temperatura nije nu`no prisutna kod svake `ivotiwe, ali se na zara`enom gazdinstvu mo`e uvijek otkriti kod nekoliko sviwa. Klini~ki simptomi hroni~nog ASK-a mogu da ukqu~uju respiratorne probleme, poba~aje, artritis, hroni~ne ko`ne ~ireve ili nekroze, koji ne nalikuju tipi~noj klini~koj slici zaraze virusom ASK-a. O{te}ewa mogu da budu minimalna ili ih uop{te nema. Patohistolo{ki nalazi su karakterizovani pove}anim limfnim ~vorovima i slezenom, pleuritisom i fibrinoznim perikarditisom, te infiltriranim pneumonitisom. Tako|e su opisane `ari{ne kazeozne nekroze i mineralizacija plu}a. Glava III Smjernice za glavne kriterijume prema kojima se neko gazdinstvo mo`e smatrati sumwivim na zarazu afri~kom sviwskom kugom 1. Odluka o tome da se neko gazdinstvo smatra sumwivim donosi se na osnovu sqede}ih nalaza, kriterijuma i razloga: a) klini~ki i patolo{ki nalazi na sviwama. Glavni klini~ki i patolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: povi{ena tjelesna temperatura sa pobolom i smrtno{}u sviwa svih starosti,

povi{ena tjelesna temperatura sa hemoragijskim sindromom; petehijalna i ehimozna krvarewa, posebno u limfnim ~vorovima, bubrezima, slezeni (koja je pove}ana i tamna, posebno kod akutnih oblika) i mokra}nom mjehuru te ulceracije na `u~nom mjehuru; b) epidemiolo{ki nalazi. Glavni epidemiolo{ki nalazi koje treba razmotriti su: gdje su sviwe bile u direktnom ili indirektnom kontaktu sa sviwogojskim gazdinstvom za koje je dokazano da je zara`eno virusom ASK-a, gdje je gazdinstvo isporu~ilo sviwe za koje se naknadno pokazalo da su zara`ene virusom ASK-a, gdje su krma~e bile umjetno oplo|ene sjemenom koje poti~e iz sumwivog izvora, gdje je bilo direktnog ili indirektnom kontakta sa divqim sviwama u populaciji u kojoj se pojavila ASK, gdje se sviwe dr`e na otvorenom u podru~ju u kojem su divqe sviwe zara`ene virusom ASK-a; gdje se sviwe hrane napojem i postoji sumwa da se tim napojem nije postupalo na takav na~in da se inaktivira virus ASK-a; gdje je postojala mogu}nost izlagawa, na primjer preko lica koja dolaze na gazdinstvo, prevoznih sredstava i sl. koja dolaze iz gazdinstva za koje postoji sumwa da je zara`eno virusom ASK-a, gdje se na podru~ju gazdinstva pojavquju vektori. 2. U svakom slu~aju, gazdinstvo se mora smatrati sumwivim ukoliko se radi klini~kih ili patolo{kih nalaza pojavi sumwa na klasi~nu sviwsku kugu na gazdinstvu ali klini~ka, epidemiolo{ka i laboratorijska istra`ivawa nisu potvrdila ovu bolest niti su utvrdila izvore ili uzro~nike druge bolesti na predmetnom gazdinstvu. Glava IV Postupci provjere i uzimawa uzoraka A. SMJERNICE I POSTUPCI ZA KLINI^KI PREGLED I UZIMAWE UZORAKA SVIWA SA SUMWIVIH GAZDINSTAVA 1. Nadle`ni veterinarski inspektor mora da naredi obavqawe odgovaraju}ih klini~kih pregleda, uzimawe uzoraka i laboratorijske pretrage kako bi se potvrdila ili iskqu~ila ASK, u skladu sa smjernicama i postupcima utvr|enim u ta~kama 2. do 6. Bez obzira jesu li na predmetnom gazdinstvu usvojene mjere iz ~lana 4. stava (2) Pravilnika, ove smjernice i postupci se moraju primijeniti tako|e i u slu~ajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnosti~ki sumwa na ASK. Tu se svrstavaju i slu~ajevi kada klini~ki znakovi i epidemiolo{ki podaci o toku bolesti kod sviwa ukazuju na malu vjerovatnost pojave ASK-a. U svim ostalim slu~ajevima, kad se sumwa da su jedna ili vi{e sviwa zara`ene virusom ASK-a, na doti~nom sumwivom gazdinstvu usvajaju se mjere iz ~lana 4. stava (2) Pravilnika. U slu~aju sumwe na ASK kod sviwa u klaonici ili u prevoznom sredstvu, tako|e se primjewuju smjernice i postupci utvr|eni ta~kama 2. do 6., mutatis mutandis. 2. Kada nadle`ni veterinarski inspektor posjeti sumwivo gazdinstvo kako bi potvrdio ili iskqu~io ASK: mora da provjeri podatke o proizvodwi i zdravstvenom stawu na gazdinstvu, ukoliko takvi podaci postoje; mora da pregleda sve podjedinice na gazdinstvu kako bi se odabrale sviwe koje }e biti klini~ki pregledane. Klini~ki pregled mora da ukqu~uje mjerewe tjelesne temperature i mora prvenstveno da bude sproveden na sqede}im sviwama ili grupama sviwa: bolesne ili anoreksi~ne sviwe,

Broj 58 - Strana 32

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

sviwe koje su nedavno dovedene na gazdinstvo iz potvr|enih podru~ja izbijawa bolesti ili iz drugih sumwivih izvora, sviwe koje su se dr`ale u podjedinicama koje su nedavno posjetila lica koja su nedavno bila u bliskom kontaktu sa sviwama zara`enim ili sumwivim na ASK ili lica za koja je utvr|eno da su imala druge posebno rizi~ne kontakte sa potencijalnim izvorom virusa ASK-a, sviwe koje su ve} uzorkovane i serolo{ki testirane na ASK, u slu~aju kada rezultati tih pretraga ne omogu}avaju iskqu~ivawe ASK-a, i sviwe koje su bile u kontaktu sa zara`enim sviwama, sviwe koje su nedavno preboqele bolest. Ukoliko pregledom sumwivog gazdinstva nisu na|ene sviwe ili grupe sviwa navedene u gorwem podstavu, nadle`ni veterinarski inspektor, ne dovode}i u pitawe ostale mjere koje mogu da se primijene na doti~nome gazdinstvu u skladu sa Pravilnikom i uzimaju}i u obzir epidemiolo{ku situaciju: nare|uje i nadzire sprovo|ewe daqih pregleda na doti~nom gazdinstvu u skladu sa ta~kom 3., ili nare|uje i nadzire uzimawe uzoraka krvi sviwa sa doti~nog gazdinstva za laboratorijske testove (u tom slu~aju se kao smjernice koriste postupci uzimawa uzoraka utvr|eni u ta~ki 5. i u odjeqku F stavu (2), ili nare|uje i nadzire sprovo|ewe mjera utvr|enih ~lanom 4. stavom (2) Pravilnika, do daqih istra`ivawa na predmetnom gazdinstvu, ili iskqu~uje sumwu na ASK. 3. Kod pozivawa na ovaj stav, na predmetnom gazdinstvu mora da se obavi klini~ki pregled na slu~ajno odabranim sviwama iz podjedinica za koje je utvr|eno ili se sumwa da postoji opasnost da je u wih unesen virus ASK-a. Minimalni broj sviwa koje treba pregledati mora sa 95%-tnom sigurno{}u omogu}iti otkrivawe povi{ene tjelesne temperature, ako je povi{ena tjelesna temperatura prisutna kod 10% jedinki u tim podjedinicama. 4. Ako se na sumwivom gazdinstvu otkriju uginule sviwe ili sviwe na umoru, moraju se obaviti postmortem pregledi, po mogu}nosti na najmawe pet takvih sviwa, a naro~ito na sviwama: koje su prije ugibawa pokazivale vrlo o~igledne znakove bolesti, koje imaju visoku tjelesnu temperaturu, koje su uginule nedavno. Ako takvi pregledi ne poka`u o{te}ewa koja ukazuju na prisutnost ASK-a, ali se smatra da je zbog epidemiolo{ke situacije potrebno sprovesti daqa istra`ivawa: u podjedinici u kojoj su se dr`ale uginule sviwe ili sviwe na umoru mora se obaviti klini~ki pregled kako je utvr|eno u ta~ki 3. te se moraju uzeti uzorci krvi kako je utvr|eno u ta~ki 5, i mogu se obaviti postmortem pregledi na tri do ~etiri sviwe koje su bile u kontaktu sa uginulim ili umiru}im sviwama, posebno ako te sviwe pokazuju klini~ke znakove. Bez obzira na prisutnost ili izostanak lezija koje ukazuju na ASK, od sviwa podvrgnutih postmortem pregledu moraju se uzeti uzorci organa ili tkiva radi obavqawa virolo{kih testova u skladu sa Glavom V dijelom B. ta~kom 1. Preporu~qivo je da to budu uzorci od nedavno uginulih sviwa. Pri obavqawu postmortem pregleda, nadle`ni veterinarski inspektor nare|uje i nadzire: preduzimawe potrebnih mjera predostro`nosti i higijenskih mjera radi spre~avawa {irewa bolesti, i, da sviwe, ako se radi o sviwama na umoru, budu usmr}ene na human na~in, u skladu sa Pravilnikom o za{titi

`ivotiwa pri klawu ili usmr}ivawu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 46/10). 5. Ukoliko se na sumwivom gazdinstvu otkriju daqwi klini~ki znakovi ili lezije koji bi mogli ukazivati na ASK, ali Kancelarija uz saglasnost nadle`nih organa entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da ti nalazi nisu dovoqni da se potvrdi izbijawe ASK-a te da stoga treba sprovesti laboratorijske testove, tada od sumwivih sviwa i od drugih sviwa u svakoj od podjedinica u kojima se dr`e sumwive sviwe treba uzeti uzorke krvi za laboratorijske testove, u skladu sa sqede}im postupcima: (a) minimalni broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 10% seroprevalencije u predmetnoj podjedinici; (b) broj uzoraka koji se uzima za virolo{ke testove mora biti u skladu sa uputstvima Kancelarije koja mora da vodi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetqivosti laboratorijskih testova koji se koriste i o postoje}oj epidemiolo{koj situaciji. 6. Ukoliko se nakon obavqenih pregleda na sumwivom gazdinstvu ne otkriju klini~ki znakovi ili lezije koji ukazuju na ASK, ali Kancelarija uz saglasnost nadle`nih organa entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine smatra da su potrebni daqi laboratorijski testovi kako bi se ASK iskqu~ila, kao smjernice se upotrebqavaju postupci uzorkovawa utvr|eni u ta~ki 5. B. POSTUPCI UZORKOVAWA NA GAZDINSTVU PRI USMR]IVAWU SVIWA NAKON [TO JE BOLEST POTVR\ENA 1. U svrhu utvr|ivawa na~ina na koji je virus ASK-a unesen na zara`eno gazdinstvo i utvr|ivawa vremena koje je proteklo od wegovog uno{ewa, pri usmr}ivawu sviwa na gazdinstvu, nakon {to je izbijawe bolesti potvr|eno u skladu sa ~lanom 5. stavom (1) ta~kom a) Pravilnika, od sviwa se radi obavqawa serolo{kih testova moraju nasumi~no uzeti uzorci krvi. 2. Minimalni broj sviwa ~iji se uzorci uzimaju mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. Uzorci za virolo{ke testove moraju se tako|e uzimati u skladu sa uputstvima Kancelarije, koja mora da vodi ra~una o rasponu testova koji se mogu izvesti, o osjetqivosti laboratorijskih testova koji }e se koristiti i o epidemiolo{koj situaciji. Na onim podru~jima na kojima je dokazana prisutnost vektora zara`enih virusom ASK-a, mora se tako|e uzeti u obzir odgovaraju}e sakupqawe krpeqa za virolo{ke testove, u skladu sa uputstvima nadle`nog organa i Prilogom III Pravilnika. 3. Me|utim, u slu~aju sekundarnih izbijawa, nadle`ni veterinarski inspektor mo`e da odlu~i da odstupi od ta~aka 1. i 2. te da odredi druge postupke uzorkovawa, uzimaju}i u obzir ve} raspolo`ive epidemiolo{ke podatke o ishodi{tu i na~inima na koji je virus unesen na gazdinstvo i o mogu}nostima {irewa bolesti sa tog gazdinstva. C. POSTUPCI UZORKOVAWA PRI USMR]IVAWU SVIWA U OKVIRU PREVENTIVNIH MJERA NA SUMWIVOM GAZDINSTVU 1. Radi potvrde ili iskqu~ivawa ASK-a i radi prikupqawa dodatnih epidemiolo{kih informacija, pri usmr}ivawu sviwa u okviru preventivne mjere na sumwivom gazdinstvu u skladu sa odredbama ~lana 4. stava (3) ta~ke a) ili ~lana 7. stavova (3) i (4) Pravilnika, moraju se, u skladu sa postupkom utvr|enim ta~kom 2, uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove te uzorci krvi za virolo{ke testove. 2. Uzorkovawe se prvenstveno odnosi na:

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 33

sviwe koje pokazuju znakove ili postmortem lezije koje upu}uju na ASK te sviwe koje su bile u kontaktu sa tim sviwama; druge sviwe koje su mogle biti u rizi~nim kontaktima sa zara`enim ili sumwivim sviwama ili onima za koje se sumwa da su kontaminirane virusom ASK-a. Uzimawe uzoraka od ovih sviwa mora biti u skladu sa uputstvima Kancelarije, pri ~emu ona mora da uva`ava epidemiolo{ku situaciju. Osim toga, sviwe porijeklom iz svake od podjedinica na gazdinstvu, od kojih se uzimaju uzorci, moraju se odabrati metodom slu~ajnoga odabira. U tom slu~aju, minimalan broj uzoraka koji se uzimaju za serolo{ke testove mora s 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 10%-tne seroprevalencije u predmetnoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju da budu u skladu sa uputstvima Kancelarije koja mora da vodi ra~una o rasponu testova koji se mogu primijeniti, o osjetqivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji. D. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVAWA PRIJE DAVAWA ODOBREWA ZA PRESEQEWE SVIWA IZ GAZDINSTAVA SMJE[TENIH U ZARA@ENIM I UGRO@ENIM PODRU^JIMA, I U SLU^AJU KLAWA ILI USMR]IVAWA TIH SVIWA (^LANOVI 10. I 11. PRAVILNIKA) 1. Kako bi se u skladu sa ~lanom 10. stavom (3) Pravilnika odobrilo preseqewe sviwa sa gazdinstava smje{tenih u za{ti}enim ili nadziranim zonama, klini~ki pregled koji nare|uje i nadzire nadle`ni veterinarski inspektor mora da: bude obavqen unutar perioda od 24 ~asa prije preseqewa sviwa, bude u skladu sa odredbama ta~ke A. stava 2. 2. Ako se radi o sviwama koje treba preseliti na drugo gazdinstvo, osim ispitivawa koje treba sprovesti u skladu sa ta~kom 1, u svim podjedinicama gazdinstva u kojima se dr`e sviwe koje se sele potrebno je sprovesti klini~ki pregled sviwa, ukqu~uju}i mjerewe tjelesne temperature odre|enom broju sviwa. Minimalni broj sviwa koje treba provjeriti mora sa 95%-tnom pouzdano{}u omogu}iti otkrivawe povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 10 % sviwa. 3. Ukoliko se radi o sviwama koje treba preseliti u klaonicu, u pogon za preradu ili na druga mjesta na kojima }e biti usmr}ene ili zaklane, osim pretraga koje se obavqaju u skladu sa ta~kom 1, u svim podjedinicama u kojima se dr`e sviwe koje se sele potrebno je sprovesti klini~ki pregled sviwa. Ako se radi o sviwama starijim od tri do ~etiri mjeseca taj pregled mora ukqu~iti i mjerewe tjelesne temperature odre|enom broju sviwa. Minimalni broj sviwa koje treba provjeriti mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe povi{ene tjelesne temperature u tim podjedinicama, ako je ona prisutna kod 20 % sviwa. 4. Kod usmr}ivawa ili klawa sviwa iz ta~ke 3, potrebno je od sviwa koje poti~u iz svake od podjedinica iz kojih se sviwe sele, uzeti uzorke krvi za sprovo|ewe serolo{kih pretra`ivawa ili uzorke krvi ili organa, kao {to su tonzile, slezena ili limfni ~vorovi za sprovo|ewe virolo{kih testova. Minimalni broj uzoraka koji treba uzeti mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 10%-tne seroprevalencije ili prevalencije virusa u svakoj podjedinici. Vrsta uzoraka koji se uzimaju za virolo{ke testove i vrsta testa koji se koristi moraju biti u skladu sa uputstvima Kancelarije koja mora da vodi ra~una o rasponu testova

koji se mogu primijeniti, o osjetqivosti tih testova te o epidemiolo{koj situaciji. 5. Me|utim, ukoliko se pri klawu ili usmr}ivawu sviwa otkriju klini~ki znakovi ili postmortem lezije koje ukazuju na ASK, odstupaju}i od ta~ke 4, primjewuju se odredbe za uzorkovawe utvr|ene u odjeqku C. 6. Odstupawa predvi|ena u ~lanu 10. stavu (5) i ~lanu 11. stavu (4) Pravilnika mogu se odobriti ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradwi sa Kancelarijom odrede da se {ema intenzivnog uzorkovawa i testirawa primijeni tako|e i na grupe sviwa koje se provjeravaju i uzrokuju u skladu sa ta~kama 2, 3. i 4. U okviru te {eme minimalan broj uzoraka krvi koji treba uzeti mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 5%-tne seroprevalencije u doti~noj grupi sviwa. E. POSTUPCI PROVJERE I UZORKOVAWA NA GAZDINSTVU PRI OBNOVI POPULACIJE 1. Kad se sviwe ponovo dovode na gazdinstvo u skladu sa ~lanom 13. stavom (3) Pravilnika, primjewuju se sqede}i postupci uzorkovawa: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|ewa sviwa, ako se na gazdinstvo dovode sentinel sviwe, uzorci krvi moraju se nasumi~no uzeti od dovoqnog broja sviwa da se sa 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivawe 10%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu; ukoliko se obavqa obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoqnog broja sviwa kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivawe 20% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu. 2. Kad se sviwe ponovo dovode na gazdinstvo u skladu sa ~lanom 13. stavom (4) Pravilnika, primjewuju se sqede}i postupci uzorkovawa: uzorci krvi se uzimaju najranije 45 dana nakon ponovnog dovo|ewa sviwa, ako se na gazdinstvo dovode sentinel sviwe, uzorci krvi se moraju nasumi~no uzeti od dovoqnog broja sviwa kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivawe 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu; ukoliko se obavqa obnova cjelokupne populacije, uzorci krvi za serolo{ke testove moraju se nasumi~no uzeti od dovoqnog broja sviwa kako bi se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ilo otkrivawe 10% seroprevalencije u svakoj podjedinici na gazdinstvu. Zatim se postupak utvr|en u tre}oj alineji gore, mora ponoviti najranije 60 dana nakon potpune obnove populacije. 3. Nakon svakog ponovnog dovo|ewa sviwa, nadle`ni veterinarski inspektor mora da naredi da se u slu~aju bilo kakve bolesti ili smrti sviwa na gazdinstvu radi nepoznatog razloga, doti~ne sviwe odmah testiraju na ASK. Ove odredbe se primjewuju sve dok se za doti~no gazdinstvo ne ukinu ograni~ewa kretawa sviwa iz ~lana 13. stava (3) ta~aka a) i b) i stava (4) Pravilnika. F. POSTUPCI UZORKOVAWA NA GAZDINSTVIMA U ZARA@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDAWA OGRANI^EWA 1. Kako bi se u zara`enom podru~ju omogu}ilo ukidawe mjera iz ~lana 10. Pravilnika, na svim gazdinstvima u tom podru~ju: treba sprovesti klini~ki pregled u skladu sa postupcima utvr|enim u odjeqku A stavovima 2. i 3.

Broj 58 - Strana 34

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove u skladu sa ta~kom 2. 2. Minimalni broj uzoraka koje treba uzeti mora da omogu}i da se 95%-tnom pouzdano{}u omogu}i otkrivawe 10%-tne seroprevalencije kod sviwa u svakoj podjedinici na gazdinstvu. Me|utim, odstupawa predvi|ena u ~lanu 10. stavu (5) i ~lanu 11. stavu (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradwi sa Kancelarijom odrede da broj uzetih uzoraka krvi sa 95%-tnom pouzdano{}u omogu}ava otkrivawe 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. G. POSTUPCI UZORKOVAWA NA GAZDINSTVIMA U UGRO@ENOM PODRU^JU PRIJE UKIDAWA OGRANI^EWA 1. Da bi se u ugro`enom podru~ju mogle ukinuti mjere iz ~lana 11. Pravilnika, moraju se na svim gazdinstvima u toj zoni obaviti klini~ki pregled u skladu sa postupcima utvr|enim odjeqkom A. stavom 2. Osim toga, moraju se uzeti uzorci krvi za serolo{ke testove od sviwa: na svim ostalim gazdinstvima za koje nadle`ni veterinarski inspektor smatra da je u wima potrebno uzorkovawe, u svim centrima za sakupqawe sjemena. 2. Kad se uzimawe uzoraka krvi za serolo{ke testove sprovodi na gazdinstvima smje{tenim u ugro`enom podru~ju, broj uzoraka krvi koji se moraju uzeti na tim gazdinstvima mora biti u skladu sa odjeqkom F stavom 2, prvom re~enicom. Me|utim, odstupawa predvi|ena ~lanom 10. stavom (5) i ~lanom 11. stavom (4) Pravilnika mogu se odobriti samo ukoliko nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u saradwi sa Kancelarijom odrede da se uzorci krvi za serolo{ke testove uzmu na svakom gazdinstvu u toj zoni. Minimalan broj uzetih uzoraka krvi mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}ava otkrivawe 5%-tne seroprevalencije u svakoj podjedinici gazdinstva. H. POSTUPCI SEROLO[KOGA NADZORA I UZORKOVAWA U PODRU^JIMA NA KOJIMA SE SUMWA U POJAVU AFRI^KE SVIWSKE KUGE ILI JE AFRI^KA SVIWSKA KUGA POTVR\ENA KOD DIVQIH SVIWA 1. U slu~aju serolo{kog nadzora divqih sviwa u podru~jima u kojima je potvr|ena afri~ka sviwska kuga ili se na wu sumwa, treba prethodno utvrditi veli~inu i geografsko podru~je ciqane populacije od koje }e se uzimati uzorci kako bi se odredio broj uzoraka koje treba uzeti. Veli~ina uzorka odre|uje se prema procijewenom broju `ivih `ivotiwa, a ne prema broju ustrijeqenih `ivotiwa. 2. Ako nema podataka o gustini i veli~ini populacije, treba utvrditi geografsko podru~je na kojem }e se uzimati uzorci, vode}i pri tom ra~una o stalnoj prisutnosti divqih sviwa i postojawu prirodnih i umjetnih prepreka koje djelotvorno spre~avaju velika i stalna kretawa `ivotiwa. Ako takvih okolnosti nema ili se radi o velikim podru~jima, preporu~uje se da se za uzimawe uzoraka odrede podru~ja veli~ine od oko 200 km2, na kojima obi~no `ivi izme|u 400 i 1000 divqih sviwa. 3. Ne dovode}i u pitawe odredbe ~lana 15. stava (2) ta~ke c) Pravilnika, minimalni broj sviwa od kojih je potrebno uzeti uzorak unutar utvr|enog podru~ja, mora sa 95%-tnom pouzdano{}u da omogu}i otkrivawe 5%-tne seroprevalencije. U tu je svrhu potrebno uzeti uzorke od najmawe 56 `ivotiwa sa svakog utvr|enog podru~ja. 4. Uzimawe uzoraka od divqih sviwa koje su ustrijeqene ili su prona|ene uginule, za potrebe virolo{kih testova, obavqa se na na~in utvr|en u Glavi V Odjeqku B. stavu 1.

Ukoliko se smatra da je potreban virolo{ki nadzor ustrijeqenih divqih sviwa, on se sprovodi prvenstveno na `ivotiwama starosti do jedne godine. 5. Svi uzorci koji se upu}uju u laboratoriju moraju da budu propra}eni upitnikom iz ~lana 16. stava (4) ta~ke h) Pravilnika. Glava V Op{ti postupci i kriterijumi za prikupqawe i prevoz uzoraka OP[TI POSTUPCI I KRITERIJUMI Prije obavqawa uzorkovawa na sumwivom gazdinstvu, mora se pripremiti nacrt tog gazdinstva te se moraju utvrditi wegove epidemiolo{ke podjedinice. Svaki put kad se ocijeni da bi moglo zatrebati ponavqawe uzimawa uzoraka, sve sviwe kojima su uzeti uzorci moraju se ozna~iti na jedinstven na~in kako bi se olak{alo ponovno uzimawe wihovih uzoraka. Svi se uzorci {aqu u laboratoriju, pra}eni odgovaraju}im obrascima, u skladu sa zahtjevima koje odre|uje Kancelarija. Ti obrasci moraju da sadr`avaju istorijske podatke o sviwama od kojih su uzeti uzorci te zapa`ene klini~ke znakove ili postmortem lezije. Ako se radi o sviwama koje se dr`e na gazdinstvu, treba dati jasne podatke o starosti, kategoriji i gazdinstvu porijekla sviwa od kojih su uzeti uzorci. Preporu~uje se da se za svaku sviwu od koje se uzima uzorak zabiqe`i weno mjesto na gazdinstvu zajedno sa wenom jedinstvenom identifikacionom oznakom.

A. 1. 2.

3.

B. PRIKUPQAWE UZORAKA ZA VIROLO[KE TESTOVE 1. Za otkrivawe virusa, antigena ili genoma ASK-a kod uginulih ili eutanaziranih sviwa, najprikladniji uzorci su tkiva tonzila, limfnih ~vorova (gastrohepatalnih, bubre`nih, submandibularnih i retrofaringealnih) slezene, bubrega i plu}a. U slu~aju le{ina u raspadu, primjeren uzorak je cijela duga ili prsna kost. 2. Uzorci nezgru{ane i/ili zgru{ane krvi moraju se uzeti od sviwa koje pokazuju znakove povi{ene tjelesne temperature ili druge znakove bolesti u skladu sa uputstvima Kancelarije. C. PREVOZ UZORAKA 1. Preporu~uje se da se svi uzorci: pravilno ozna~e, prevoze i pohrane u nepropusnim spremnicima, dr`e na hladnom na temperaturi hladwaka, me|utim, ukoliko se o~ekuje da }e uzorci sti}i u laboratoriju za vi{e od 48 ~asova, treba od laboratorije zatra`iti uputstva u pogledu najprikladnijih temperaturnih uslova tokom prevoza, isporu~e laboratoriji {to je br`e mogu}e, dr`e u pakovawu u kojem se za odr`avawe niske temperature koriste ledeni ulo{ci ili suvi led, da se uzorci tkiva i organa smjeste u zasebne, zape~a}ene i propisno ozna~ene plasti~ne vre}ice. One se zatim smje{taju u ve}e spremnike i oblo`e dovoqnom koli~inom upijaju}eg materijala za za{titu od o{te}ewa i za upijawe u slu~aju curewa, kad god je to mogu}e, da ih odgovorno lice preveze direktno u laboratoriju kako bi se obezbijedio brz i pouzdan prevoz. 2. Vawska strana paketa mora da bude ozna~ena adresom odredi{ne laboratorije i mora da bude vidqivo istaknuta sqede}a poruka: "@ivotiwski patolo{ki materijal; pokvarqivo; lomqivo; ne otvarati izvan laboratorije za ASF." 3. Odgovorno lice u prijemnoj laboratoriji mora da bude pravovremeno obavije{teno o vremenu stizawa uzoraka.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 35

4. Za vazdu{ni prevoz uzoraka u Referentnu laboratoriju OIE/EU za ASK, paket mora da bude ozna~en u skladu sa propisima IATA-e. Glava VI Na~ela i upotreba virolo{kih testova i ocjena wihovih rezultata A. OTKRIVAWE VIRUSNOG ANTIGENA 1. Direktni imunofluorescentni test (DIFT) Na~elo ovog testa je mikroskopsko otkrivawe virusnog antigena u brisevima ili tankim kriostatskim rezovima tkiva sviwa za koje se sumwa da su zara`ene virusom ASK-a. Intracelularni antigeni se otkrivaju upotrebom specifi~nih antitijela kowugiranih sa fluoroscein izotiocijanatom (FIT). U citoplazmi zara`enih }elija pojavquju se fluorescentna inkluzijska tjele{ca ili zrnca. Prikladni organi su bubrezi, slezena i razni limfni ~vorovi. Kod divqih sviwa bi se tako|e mogao upotrijebiti razmaz }elija ko{tane sr`i, ako wihovi organi nisu dostupni ili se raspadaju. Test se mo`e izvesti u roku od dva ~asa. Budu}i da se uzorci organa mogu dobiti samo od mrtvih `ivotiwa, wegova je primjena za analiti~ke svrhe ograni~ena. Ovaj je test vrlo osjetqiv za slu~ajeve akutne afri~ke sviwske kuge. Za subakutne ili hroni~ne oblike, osjetqivost DIFT-a je samo oko 40%, vjerovatno radi prisutnosti kompleksa antigena-antitijela koji blokiraju reakciju sa ASK kowugiranim antitijelima. Pouzdanost rezultata testa mo`e da bude ograni~ena radi dvojbenog bojewa, posebno ako nedostaje potrebno iskustvo u obavqawu ovog testa ili ako se testirani organi raspadaju. 2. ELISA za otkrivawe antigena Virusni antigeni se tako|e mogu otkriti upotrebom ELISA tehnike, ali ova se tehnika preporu~uje samo za akutne oblike bolesti zbog svoje niske osjetqivosti kada su prisutni kompleksi antigena-antitijela. Osjetqivost ELISA-e za otkrivawe antigena mora biti dovoqno visoka kako bi dala pozitivan rezultat kod `ivotiwa koje pokazuju klini~ke znakove akutnog ASK-a. U svakom slu~aju, preporu~uje se da se ovaj test koristi samo kao test 'stada' zajedno sa drugim virolo{kim testovima. B. IZOLACIJA VIRUSA I IDENTIFIKACIJA POMO]U HEMADSORPCIONOG TESTA (HAD) 1. Izolacija virusa zasniva se na inokulaciji materijala uzorka u prijem~ive primarne }elijske kulture tkiva organa sviwa, monocite i makrofage. Najboqi uzorci za izolaciju virusa ASK-a su cjelovita krv i leukociti dobijeni iz nekoagulisanih uzoraka krvi ili organa navedenih u odjeqku A stavu 1. Ako je virus ASK-a prisutan u uzorku, on }e se razmno`iti u }elijama te }e se u zara`enim }elijama razviti karakteristi~an citopatolo{ki efekt. 2. Metoda HAD se preporu~uje za identifikaciju izolata virusa ASK-a radi wene visoke osjetqivosti i specifi~nosti. HAD se zasniva na sposobnosti virusa ASK-a da se razmno`ava u mikrofagima sviwe i izaziva hemadsorpciju u prisutnosti eritrocita sviwe. Oko zara`enih mikrofaga stvara se karakteristi~na 'rozeta' eritrocita. Me|utim, mawi broj divqih sojeva virusa ASK-a ne izaziva hemadsorpciju, ali oni proizvode citopatolo{ki efekt. Ovi se sojevi mogu specifi~no identifikovati upotrebom DIF testa na sedimentima }elijskih kultura ili pomo}u PCR-a. 3. Izolacija virusa je primjerenija za ispitivawe uzoraka malog broja `ivotiwa nego za masovan nadzor. Postupak izolacije virusa zahtijeva intenzivan rad i potrebna su jedan do tri dana da se dobiju rezultati. Postoji mogu}nost da }e za otkrivawe malih koli~ina virusa u uzorku trebati dvije dodatne pasa`e virusa. Ispitivawe tako mo`e

potrajati i desetak dana prije nego {to se dobije kona~ni rezultat. Uzorci koji se raspadaju mogu za }elijsku kulturu biti citotoksi~ni, pa je wihova upotreba ograni~ena. 4. Izolacija virusa i identifikacija pomo}u HAD-a preporu~uje se kao referentni test za potvr|ivawe pozitivnih rezultata prethodno obavqenih testova ELISA, PCR ili DIFT. Ova metoda se tako|e preporu~uje kada je ASK ve} potvr|en nekom drugom metodom, posebno u slu~ajevima primarnog izbijawa ili slu~aja ASK-a. Virusi ASK-a izolovani u mikrofagima sviwe mogu se upotrijebiti za karakterizaciju virusa i molekularnu epidemiologiju. 5. Svi izolati virusa ASK-a iz svih primarnih izbijawa, iz primarnih slu~ajeva me|u divqim sviwama ili iz slu~ajeva u klaonicama ili u prevoznim sredstvima moraju se genetski karakterizovati u referentnoj laboratoriji u Bosni i Hercegovini ili u referentnoj laboratoriji OIE/EU, u skladu sa odjeqkom E. U svakom slu~aju, ovi se izolati virusa mogu poslati u Referentnu laboratoriju OIE/EU za sakupqawe virusa. C. OTKRIVAWE VIRUSNOG GENOMA 1. Za otkrivawe virusnog genoma u uzorcima krvi, seruma, tkiva ili organa primjewuje se polimerazno lan~ana reakcija (PCR). Mali djeli}i virusnog DNK umno`avaju se uz pomo} PCR-a do koli~ine koju je mogu}e otkriti. Upotrebom starter-molekule iz visoko o~uvanih regija genoma mo`e se otkriti {iroki raspon izolata koji pripadaju svim poznatim genotipovima virusa, ukqu~uju}i nehemadosrbiraju}e viruse i izolate niske virulencije. Budu}i da se ovim testom otkriva samo genomski slijed virusa, PCR mo`e biti pozitivan ~ak i kad se izolacijom virusa ne otkrije nikakav infektivni virus (npr. u raspadnutim tkivima ili na uzorcima sviwa koje se oporavqaju ili sviwa koje su se oporavile i postale klini~ki normalne). 2. PCR mo`e da se upotrijebi na ograni~enom broju pomno odabranih uzoraka uzetih od sumwivih `ivotiwa. Ova se metoda preporu~uje za uzorke organa koji su citotoksi~ni, pa stoga nije mogu}a izolacija virusa (na primjer, uzorci od divqih sviwa). 3. Materijal prikladan za dijagnozu PCR-om su organi opisani za izolaciju virusa i serum. PCR-om se mogu analizirati i homogenati krpeqa. 4. PCR se mo`e obaviti u jednom radnom danu. Zahtijeva odgovaraju}u laboratorijsku opremu, zasebne prostorije i osposobqeno osobqe. Prednost je {to se infektivni virus ne mora umno`avati u laboratoriji. PCR je vrlo osjetqiva metoda, ali pri wenom sprovo|ewu mo`e lako do}i do kontaminacije, {to rezultira la`no pozitivnim rezultatima. Stoga su bitni strogi postupci nadzora kvaliteta. D. PREPORU^ENI VIROLO[KI TESTOVI I OCJENA REZULTATA Virolo{ki testovi su bitni za potvr|ivawe ASK-a. Izolaciju virusa i HAD treba smatrati referentnim virolo{kim testovima i treba ih, prema potrebi, upotrebqavati kao potvrdne testove. Wihova se upotreba posebno preporu~uje kada pozitivni rezultati DIF-a ili PCR-a nisu propra}eni uo~avawem klini~kih znakova ili lezija uzrokovanih bole{}u i u svim drugim sumwivim slu~ajevima. Me|utim, primarno izbijawe ASK-a se mo`e potvrditi ako su kod sviwa utvr|eni klini~ki znakovi ili lezije uzrokovane bole{}u i ako su najmawe dva posebna testa za otkrivawe antigena, genoma ili antitijela dala pozitivne rezultate na uzorcima uzetim od iste sumwive sviwe. Sekundarno izbijawe ASK-a mo`e da se potvrdi ako su osim epidemiolo{ke poveznice sa potvr|enim izbijawem ili slu~ajem kod predmetnih sviwa otkriveni klini~ki znakovi

Broj 58 - Strana 36

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

ili lezije uzrokovane bole{}u, a testovi za otkrivawe antigena, genoma ili antitijela su dali pozitivan rezultat. Primarni slu~aj ASK-a kod divqih sviwa mo`e da se potvrdi izolacijom virusa ili ako su najmawe dva testa za otkrivawe antigena, genoma ili antitijela dala pozitivne rezultate. Daqwi slu~ajevi ASK-a kod divqih sviwa, za koje postoji epidemiolo{ka poveznica sa ranije potvr|enim slu~ajevima, mogu se potvrditi ako je test za otkrivawe antigena, genoma ili antitijela dao pozitivan rezultat. E. GENETSKA KARAKTERIZACIJA IZOLATA VIRUSA ASK-a 1. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a posti`e se utvr|ivawem uzoraka restrikcionih enzima i nukleotidnih sqedova pojedinih dijelova genoma virusa. Sli~nost ovih restrikcionih uzoraka ili sqedova sa sqedovima dobijenim iz ranijih izolata virusa mo`e pokazivati da li su izbijawa bolesti uzrokovana virusima koji slijede evropski ili afri~ki molekularni model. Genetska karakterizacija izolata virusa ASK-a je izuzetno va`na za poboq{awe postoje}eg znawa o molekularnoj epidemiologiji ASK-a i o genetskim varijacijama virusa. Molekularni podaci omogu}avaju klasifikaciju novih izolata i pru`aju informacije o wihovom mogu}em porijeklu. 2. Ako molekularnu karakterizaciju virusa nije mogu}e u kratkom roku obaviti u referentnoj laboratoriji ili u bilo kojoj drugoj laboratoriji ovla{}enoj za dijagnostikovawe ASK-a, tada se izvorni uzorak ili izolat virusa mora {to prije poslati na molekularnu karakterizaciju u Referentnu laboratoriju OIE/EU. Podaci dobijeni analizom restrikcionih enzima i sqedova izolata virusa ASK-a kojima raspola`u laboratorije ovla{}ene za dijagnostikovawe ASK-a moraju se proslijediti Referentnoj laboratoriji OIE/EU kako bi bili uneseni u postoje}e baze podataka ove laboratorije. Glava VII Na~ela i upotreba serolo{kih testova i ocjena wihovih rezultata A. OSNOVNA NA^ELA I DIJAGNOSTI^KA VRIJEDNOST 1. Utvr|ivawe antitijela specifi~nih za ASK preporu~uje se kod subakutnih i hroni~nih oblika, kao i za programe opse`nog testirawa i iskorjewivawa ASK-a, iz vi{e razloga: (i) antitijela se kod zara`ene sviwe brzo stvaraju. Kod tih sviwa se antitijela obi~no mogu otkriti u uzorcima seruma od sedam do deset dana nakon infekcije; (ii) ne postoji cjepivo protiv ASK-a- To zna~i da stvarawe antitijela specifi~nih za ASK uzrokuje samo infekcija virusom ASK-a; (iii) dugotrajna reakcija stvarawa antitijela. Kod sviwa koje su preboqele ovu bolest, specifi~na antitijela mogu se u visokim nivoima otkriti tokom nekoliko sqede}ih mjeseci, a kod nekih od tih sviwa i do`ivotno. Tokom prvih sedmica `ivota, kod prasadi se mogu na}i antitijela specifi~na za ASK porijeklom od majke. Polu`ivot maj~inih antitijela kod prasadi iznosi oko tri sedmice. Ako se ustanove kod prasadi starije od tri mjeseca, vrlo je malo vjerovatno da su ta antitijela ASK-a porijeklom od majke. 2. Utvr|ivawe antitijela protiv virusa ASK-a u serumu ili plazmi iz dostavqenih organa sprovodi se kao pomo} pri dijagnostikovawu ASK-a na sumwivim gazdinstvima za odre|ivawe datuma uno{ewa zaraze u slu~aju potvr|enog izbijawa i za potrebe pra}ewa i nadzora. Mjesto na gazdinstvu na kojem se nalaze seropozitivne sviwe mo`e ponuditi vrijedne informacije o tome kako i gdje je virus ASK-a u{ao na gazdinstvo.

Me|utim, u okviru istra`ivawa koja se sprovode u slu~aju sumwe na ASK ili potvr|enog ASK-a, u skladu sa ~lanom 8. Pravilnika, mora se sprovesti precizna procjena rezultata serolo{kih testova, uzev{i u obzir sve klini~ke, virolo{ke i epidemiolo{ke nalaze. B. PREPORU^ENI SEROLO[KI TESTOVI 1. Testovi izbora za serolo{ko potvr|ivawe dijagnoze ASK-a su ELISA, indirektni imunofluorescentni test (IIFT) i imunobloting test (IB). Kvalitet i djelotvornost serolo{ke dijagnostike, koju izvode ovla{}ene dijagnosti~ke laboratorije, treba redovno provjeravati u okviru me|ulaboratorijskog uporednog testirawa koje periodi~no organizuje Referentna laboratorija OIE/EU. 2. ELISA je najpouzdaniji i najkorisniji test za velika serolo{ka istra`ivawa. Zasniva se na otkrivawu antitijela protiv virusa ASK-a, koji se ve`u na virusne proteine, koji se vezuju na ~vrstu podlogu dodavawem proteina A kowugovanog sa enzimom, koji proizvodi vidqivu reakciju boje pri reakciji sa odgovaraju}im supstratom. 3. Ovla{}ene dijagnosti~ke laboratorije moraju redovno da obavqaju nadzor kvaliteta osjetqivosti i specifi~nosti svake serije ELISA reagensa, koriste}i pri tom paletu referentnih seruma koji su pripremqeni u Referentnoj laboratoriji OIE/EU. Oni ukqu~uju: serume sviwa u ranom stepenu zaraze virusom ASK-a (mawe od 17 dana od po~etka zaraze), serume sviwa u rekonvalescenciji (vi{e od 17 dana nakon zaraze). Test ELISA koji se upotrebqava za serolo{ko dijagnostikovawe ASK-a mora da otkriva sve referentne serume dobijene od sviwa koje se oporavqaju. Svi rezultati dobijeni referentnim serumima moraju da budu ponovqivi. Preporu~uje se tako|e otkrivawe svih pozitivnih seruma iz ranih stadijuma. Rezultati dobijeni referentnim serumima, uzetim od sviwa u ranoj fazi zaraze, pokazateq su osjetqivosti testa ELISA. 4. IIFT je brza tehnika sa visokom osjetqivo{}u i specifi~no{}u za otkrivawe antitijela ASK-a iz seruma ili iz tkivnog eksudata. Zasniva se na otkrivawu antitijela ASK-a koja se ve`u na monosloj MS }elija zara`enih prilago|enim virusom ASK-a. Reakcija antitijela i antigena otkriva se proteinom A, obiqe`enim fluorescinom. Pozitivni uzorci pokazuju specifi~nu fluorescenciju u blizini jezgre zara`enih }elija. Kombinovana upotreba testova DIFT i IIFT za testirawe organa, krvi i eksudata, uzetih od `ivotiwa koje pokazuju klini~ke znakove ASK-a, mo`e da omogu}i brzo i pouzdano potvr|ivawe bolesti. 5. IB test je visoko specifi~na i osjetqiva metoda koja se zasniva na upotrebi nitroceluloznih traka koje sadr`e virusne proteine kao antigene. Specifi~na reakcija antitijela i antigena otkriva se dodavawem kowugata proteina A-peroksidaze i odgovaraju}eg supstrata. Vrlo je koristan za testirawe seruma koji primjenom ELISA-e nisu dali sigurne rezultate. Glava VIII Minimalni sigurnosni uslovi za laboratorije za ASK 1. Minimalne uslove utvr|ene u Tabeli 1. moraju ispuwavati sve laboratorije u kojima se virus ASK-a razmno`ava u }elijskim kulturama. Me|utim, postmortem pregledi, priprema uzoraka za DIFT ili PCR i serologija kod koje se koriste inaktivirani antigeni, mogu se izvoditi na ni`em nivou kontrole kontaminacije, uz uslov da su ispuweni osnovni uslovi iz Tabele 1, da se primjewuju osnovna higijenska na~ela te da se nakon rada obavi dezinfekcija sa sigurnim odlagawem le{ina, tkiva i seruma.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 37

2. Uslove utvr|ene Tabelom 2. moraju ispuwavati sve laboratorije u kojima se `ivotiwe cijepe virusom ASK-a. 3. Sve zalihe virusa ASK-a moraju se dr`ati sigurno pohrawene, bilo duboko zamrznute ili biofilizovane. Svaka pojedina ampula mora se jasno ozna~iti te treba voditi opse`ne evidencije o zalihama virusa zajedno sa datumima i rezultatima sprovedenih provjera kvaliteta. Tako|e treba voditi evidenciju virusa pridodanih zalihi koja mora da sadr`ava pojedinosti o izvoru, a evidencija se

mora voditi i o virusima koji su izdati drugim laboratorijima. 4. Preporu~uje se da se biosigurnosna jedinica za rad sa virusom ASK-a dodatno osigura okolnim prostorijama u kojima se ne rukuje virusom ASK-a. Te druge prostorije moraju biti na raspolagawu za pripremawe staklenog posu|a i medija, za odr`avawe i pripremu nezara`enih }elijskih kultura, za obradu seruma i serolo{kih testova (osim metoda koje koriste `ive viruse ASK-a), te za upravu i kancelarijske poslove.

Broj 58 - Strana 38

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 39

Broj 58 - Strana 40

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 41

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1602-5/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U MODRI^I I. Produ`ava se mandat ZINI HALILOVI], dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i, na period od dvije godine. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 15.7.2011. godine i du`nost }e obavljati do 15.7.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1602-5/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u svezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10, Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U MODRI^I I Produ`ava se mandat ZINI HALILOVI], dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i, na period od dvije godine. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 15.7.2011. godine i du`nost }e obavqati do 15.7.2013. godine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1602-5/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U OSNOVNOM SUDU U MODRI^I I. Produ`ava se mandat ZINI HALILOVI], dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Modri~i, na period od dvije godine. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 15.7.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 15.7.2013. godine.

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP]INSKOM SUDU U TUZLI I. Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli, na period od dvije godine, i to: 1. BRANKI VIDOVI], 2. SEMIRI HUSKI], 3. IGORU IVELJI]U, 4. AMILI MURATAGI], 5. TEFIDI MU[ANOVI].

Broj 58 - Strana 42

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

II. Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.8.2013. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudija kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-3/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP[TINSKOM SUDU U TUZLI I Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli, na period od dvije godine, i to: 1. BRANKI VIDOVI], 2. SEMIRI HUSKI], 3. IGORU IVEQI]U, 4. AMILI MURATAGI], 5. TEFIDI MU[ANOVI]. II Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.8.2013. godine. III Prilikom dono{ewa odluke o produ`ewu mandata, Savjet je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo dodatnih sudija kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ovi kandidati u potpunosti ispuwavaju uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-3/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUCIMA U OP]INSKOM SUDU U TUZLI I. Produ`ava se mandat dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli, na period od dvije godine, i to: 1. BRANKI VIDOVI], 2. SEMIRI HUSKI], 3. IGORU IVELJI]U, 4. AMILI MURATAGI], 5. TEFIDI MU[ANOVI]. II. Imenovanim sucima, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.8.2013. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudaca kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-3/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP]INSKOM SUDU U TUZLI I Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli, na period od jedne (1) godine, i to: 1. FAHIRI ALI], 2. VESNI ALEKSI] i 3. SAFETU HAJDARBEGOVI]U. II. Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.8.2012. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudija

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 43

kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-4/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP[TINSKOM SUDU U TUZLI I Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli, na period od jedne (1) godine, i to: 1. FAHIRI ALI], 2. VESNI ALEKSI] i 3. SAFETU HAJDARBEGOVI]U. II Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.8.2012. godine. III Prilikom dono{ewa odluke o produ`ewu mandata, Savjet je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo dodatnih sudija kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ovi kandidati u potpunosti ispuwavaju uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-4/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUCIMA U OP]INSKOM SUDU U TUZLI I. Produ`ava se mandat dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli, na period od jedne (1) godine, i to: 1. FAHIRI ALI], 2. VESNI ALEKSI] i 3. SAFETU HAJDARBEGOVI]U. II. Imenovanim sucima, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.8.2012. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudaca kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1680-4/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OP]INSKOM SUDU U GRADA^CU I. Produ`ava se mandat ATIFI ZAIMOVI], dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

Broj 58 - Strana 44

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-6/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u svezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10, Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

III Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-6/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U OP]INSKOM SUDU U GRADA^CU I. Produ`ava se mandat ATIFI ZAIMOVI], dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.8.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-6/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OP]INSKOM SUDU U GRADA^CU I. Produ`ava se mandat EDINI SARAJLI], dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 29.9.2011. godine i du`nost }e obavljati do 29.9.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-7/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u svezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 44/09, 28/10 i 58/10, Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OP[TINSKOM SUDU U GRADA^CU I Produ`ava se mandat ATIFI ZAIMOVI], dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine.

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U OP]INSKOM SUDU U GRADA^CU I. Produ`ava se mandat EDINI SARAJLI], dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 45

II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 29.9.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 29.9.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-7/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BiH I. Produ`ava se mandat MEVSUDI PLOSKI], dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH, na period od dvije godine. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1682-3/11 29. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OP[TINSKOM SUDU U GRADA^CU I Produ`ava se mandat EDINI SARAJLI], dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu, na period od dvije godine. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 29.9.2011. godine i du`nost }e obavqati do 29.9.2013. godine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1681-7/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u svezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10, Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BiH I. Produ`ava se mandat MEVSUDI PLOSKI], dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH, na period od dvije godine. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.8.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e

Broj 58 - Strana 46

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1682-3/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanom se produ`ava mandat sa danom 1.9.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.9.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1832-3/11 29. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BiH I Produ`ava se mandat MEVSUDI PLOSKI], dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH, na period od dvije godine. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa je u proteklom mandatu pokazala stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovanoj se produ`ava mandat sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjetu dostupnim javnosti. Broj 06-07-1682-3/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u svezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10, Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUCU U OKRU@NOM SUDU U BIJELJINI I. Produ`ava se mandat PETRU RADOVANOVI]U, dodatnom sucu u Okru`nom sudu u Bijeljini, na period od dvije godine. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat je u proteklom mandatu pokazao stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovanom se produ`ava mandat sa danom 1.9.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.9.2013. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-07-1832-3/11 29. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OKRU@NOM SUDU U BIJELJINI I. Produ`ava se mandat PETRU RADOVANOVI]U, dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeljini, na period od dvije godine. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat je u proteklom mandatu pokazao stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 47

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OKRU@NOM SUDU U BIJEQINI I Produ`ava se mandat PETRU RADOVANOVI]U, dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeqini, na period od dvije godine. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat je u proteklom mandatu pokazao stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovanom se produ`ava mandat sa danom 1.9.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.9.2013. godine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-07-1832-3/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijelo

V. U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-7-1841-4/11 Predsjednik 29. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka (1), a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lanka 45. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUCIMA U OP]INSKOM SUDU U SARAJEVU I. Produ`ava se mandat dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine, i to: 1. MEHUDINU DURAKOVI]U, 2. AIDI DURI] - HRVA^I], 3. JASNI FRENJO, 4. LEJLI FAZLAGI], 5. MUSTAFI [U[I]U I 6. MERDITI TUFO. II. Imenovanim sucima, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obna{ati do 1.8.2013. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudaca kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obna{anje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Broj 06-7-1841-4/11 Predsjednik 29. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka (1), a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 45. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP]INSKOM SUDU U SARAJEVU I. Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine, i to: 1. MEHUDINU DURAKOVI]U, 2. AIDI DURI] - HRVA^I], 3. JASNI FRENJO, 4. LEJLI FAZLAGI], 5. MUSTAFI [U[I]U I 6. MERDITI TUFO. II. Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavljati do 1.8.2013. godine. III. Prilikom dono{enja odluke o produ`enju mandata, Vije}e je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo dodatnih sudija kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{enju zadataka i spremnost za obavljanje du`nosti u narednom periodu. Vije}e smatra da ovi kandidati u potpunosti ispunjavaju uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

ODLUKU
O PRODU@EWU MANDATA DODATNIM SUDIJAMA U OP[TINSKOM SUDU U SARAJEVU I Produ`ava se mandat dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Sarajevu, na period od dvije godine, i to:

Broj 58 - Strana 48 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEHUDINU DURAKOVI]U, AIDI DURI] - HRVA^I], JASNI FREWO, LEJLI FAZLAGI], MUSTAFI [U[I]U I MERDITI TUFO.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA MILANU GOD@IROVU, sucu u Op}inskom sudu u Tuzli, prestaje mandat suca navedenog suda, sa danom 15.8.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje Milan God`irov, sudac u Op}inskom sudu u Tuzli, dana 1.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, na du`nost suca navedenog suda sa danom 15.8.2011. godine. ^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. Sukladno naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lanka 88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-151-8/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

II Imenovanim sudijama, mandat se produ`ava sa danom 1.8.2011. godine i du`nost }e obavqati do 1.8.2013. godine. III Prilikom dono{ewa odluke o produ`ewu mandata, Savjet je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo dodatnih sudija kojima je mandat produ`en. Imenovani kandidati su u proteklom mandatu pokazali stru~nost u izvr{ewu zadataka i spremnost za obavqawe du`nosti u narednom periodu. Savjet smatra da ovi kandidati u potpunosti ispuwavaju uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. IV Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V U skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Broj 06-7-1841-4/11 29. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA MILANU GOXIROVU, sudiji u Op{tinskom sudu u Tuzli, prestaje mandat sudije navedenog suda, sa danom 15.8.2011. godine, zbog podno{ewa ostavke. Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Obrazlo`ewe Milan Goxirov, sudija u Op{tinskom sudu u Tuzli, dana 1.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, na du`nost sudije navedenog suda sa danom 15. 8. 2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-151-8/2011 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH" br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA MILANU GOD@IROVU, sudiji u Op}inskom sudu u Tuzli, prestaje mandat sudije navedenog suda, sa danom 15.8.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje Milan God`irov, sudija u Op}inskom sudu u Tuzli, dana 1.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, na du`nost sudije navedenog suda sa danom 15. 8. 2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-151-8/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u svezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA SABINI BOTONJI], tu`iocu u Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko - dobojskog kantona, prestaje mandat tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 7.7.2011. godine, zbog podno{enja ostavke.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 49

Ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje Sabina Botonji}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko dobojskog kantona, dana 21.6.2011. godine, uputila je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, na du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 7.7.2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-07-2108-2/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

Obrazlo`ewe Sabina Botowi}, tu`ilac u Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko - dobojskog kantona, dana 21.6.2011. godine, uputila je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, na du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 7.7.2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-07-2108-2/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA [EVALU BA[I]U, tu`iocu Katonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 30.6.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Ova Odluka bi}e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje [eval Ba{i}, tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, dana 27.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, na du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 30.6.2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-2154-2/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Sukladno ~lanku 88. stavak 1. to~ka d) i stavak 4. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u svezi sa ~lankom 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Vije}e je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA SABINI BOTONJI], tu`itelju u Kantonalnom tu`iteljstvu Zeni~ko-dobojskog kantona, prestaje mandat tu`itelja navedenog tu`iteljstva, sa danom 7.7.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje Sabina Botonji}, tu`itelj u Kantonalnom tu`iteljstvu Zeni~ko-dobojskog kantona, dana 21.6.2011. godine, uputila je pismenu ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, na du`nost tu`itelja navedenog tu`iteljstva, sa danom 7.7.2011. godine. ^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. Sukladno naprijed navedenom, a na osnovu odredaba ~lanka 88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-07-2108-2/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA [EVALU BA[I]U, tu`itelju Kantonalnog tu`iteljstva Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`itelja navedenog tu`iteljstva, sa danom 30.6.2011. godine, zbog podno{enja ostavke. Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vije}a dostupnim javnosti. Obrazlo`enje [eval Ba{i}, tu`itelj Kantonalnog tu`iteljstva Tuzlanskog kantona, dana 27.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, na du`nost tu`itelja navedenog tu`iteljstva, sa danom 30.6.2011. godine.

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA SABINI BOTOWI], tu`iocu u Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko - dobojskog kantona, prestaje mandat tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 7.7.2011. godine, zbog podno{ewa ostavke. Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti.

Broj 58 - Strana 50

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

^lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca ili tu`itelja, a jedan od razloga je u slu~aju podno{enja ostavke. Sukladno naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lanka 88. stavak 1. to~ka d) Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u BiH, kao i ~lanka 48. Poslovnika Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-2154-2/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. U skladu sa ~lanom 88. stav 1. ta~ka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa ~lanom 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09, 28/10 i 58/10), Savjet je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`iia~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-344/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA [EVALU BA[I]U, tu`iocu Katonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 30.6.2011. godine, zbog podno{ewa ostavke. Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", kao i u prostorijama Savjeta dostupnim javnosti. Obrazlo`ewe [eval Ba{i}, tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, dana 27.6.2011. godine, uputio je pismenu ostavku Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, na du`nost tu`ioca navedenog tu`ila{tva, sa danom 30.6.2011. godine. ^lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tu`ioca, a jedan od razloga je u slu~aju podno{ewa ostavke. U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba ~lana 88. stav 1. ta~ka d) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, kao i ~lana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu. Broj 04-02-2154-2/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za suca u Op}inski sud u Travniku, imenuje se JASMINA TAHIROVI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-344/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za sudiju u Op}inski sud u Travniku, imenuje se JASMINA TAHIROVI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`iia~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U TRAVNIKU I Za sudiju u Op{tinski sud u Travniku, imenuje se JASMINA TAHIROVI].

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 51

II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`iia~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-344/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za suca u Op}inski sud u Travniku, imenuje se JOSIP TOPI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-345/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za sudiju u Op}inski sud u Travniku, imenuje se JOSIP TOPI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-345/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U TRAVNIKU I Za sudiju u Op{tinski sud u Travniku, imenuje se JOSIP TOPI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-345/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.

Broj 58 - Strana 52

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-346/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU I. Za sudiju u Op}inski sud u [irokom Brijegu, imenuje se DARIJO STANI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-346/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU I Za sudiju u Op{tinski sud u [irokom Brijegu, imenuje se DARIJO STANI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V. Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-346/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU I. Za suca u Op}inski sud u [irokom Brijegu, imenuje se DARIJO STANI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE I. Za sudiju u Vrhovni sud Republike Srpske, imenuje se TANJA BUNDALO. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 53

kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-347/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE I. Za suca u Vrhovni sud Republike Srpske, imenuje se TANJA BUNDALO. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-347/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-347/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za dodatnog sudiju u Op}inski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se [A]IR HAD@I]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-348/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE I Za sudiju u Vrhovni sud Republike Srpske, imenuje se TAWA BUNDALO.

Broj 58 - Strana 54

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUCA U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se [A]IR HAD@I]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-348/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

V Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-348/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za dodatnog sudiju u Op}inski sud u Zenici, na period od dvije (2) godine, imenuje se SMAJO [ABI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-349/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU DODATNOG SUDIJE U OP[TINSKI SUD U TRAVNIKU I Za dodatnog sudiju u Op{tinski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se [A]IR HAXI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa.

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUCA U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za dodatnog suca u Op}inski sud u Zenici, na period od dvije (2) godine, imenuje se SMAJO [ABI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 55

ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-349/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-351/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

ODLUKU
O IMENOVAWU DODATNOG SUDIJE U OP[TINSKI SUD U ZENICI I Za dodatnog sudiju u Op{tinski sud u Zenici, na period od dvije (2) godine, imenuje se SMAJO [ABI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-349/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUCA U OP]INSKI SUD U @IVINICAMA I. Za dodatnog suca u Op}inski sud u @ivinicama, na period od dvije (2) godine, imenuje se [EJLA KAMBEROVI] HAD@IEFENDI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-351/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OP]INSKI SUD U @IVINICAMA I. Za dodatnog sudiju u Op}inski sud u @ivinicama, na period od dvije (2) godine, imenuje se [EJLA KAMBEROVI] HAD@IEFENDI].

Broj 58 - Strana 56

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU DODATNOG SUDIJE U OP[TINSKI SUD U @IVINICAMA I Za dodatnog sudiju u Op{tinski sud u @ivinicama, na period od dvije (2) godine, imenuje se [EJLA KAMBEROVI] HAXIEFENDI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-351/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-352/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUCA U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se ADIS MEHI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-352/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U OP]INSKI SUD U TRAVNIKU I. Za dodatnog sudiju u Op}inski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se ADIS MEHI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine.

ODLUKU
O IMENOVAWU DODATNOG SUDIJE U OP[TINSKI SUD U TRAVNIKU I Za dodatnog sudiju u Op{tinski sud u Travniku, na period od dvije (2) godine, imenuje se ADIS MEHI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 57

istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-352/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U KANTONALNI SUD U MOSTARU I. Za suca u Kantonalni sud u Mostaru, imenuje se ANGELA PU[I]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.9.2011.godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-353/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U KANTONALNI SUD U MOSTARU I. Za sudiju u Kantonalni sud u Mostaru, imenuje se ANGELA PU[I]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.9.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-353/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U KANTONALNI SUD U MOSTARU I Za sudiju u Kantonalni sud u Mostaru, imenuje se ANGELA PU[I]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom sabjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.9.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa.

Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

Broj 58 - Strana 58

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-353/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-354/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI I. Za sudiju u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, imenuje se ADIS ABDI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-354/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI I Za sudiju u Op{tinski sud u Bosanskoj Krupi, imenuje se ADIS ABDI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-354/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI I. Za suca u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, imenuje se ADIS ABDI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za sudiju u Op}inski sud u Zenici, imenuje se JASMINA OMANOVI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla,

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 59

izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-355/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U ZENICI I Za sudiju u Op{tinski sud u Zenici, imenuje se JASMINA OMANOVI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-355/11 30. juna 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za suca u Op}inski sud u Zenici, imenuje se JASMINA OMANOVI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim, stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-355/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U SARAJEVU I. Za sudiju u Op}inski sud u Sarajevu, imenuje se MARIJANA ^OBOVI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

Broj 58 - Strana 60

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-356/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U SARAJEVU I. Za suca u Op}inski sud u Sarajevu, imenuje se MARIJANA ^OBOVI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim .stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-356/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-356/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U SARAJEVU I. Za sudiju u Op}inski sud u Sarajevu, imenuje se D@ENANA HAD@IOMERAGI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-357/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U SARAJEVU I Za sudiju u Op{tinski sud u Sarajevu, imenuje se MARIJANA ^OBOVI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U SARAJEVU I. Za suca u Op}inski sud u Sarajevu, imenuje se D@ENANA HAD@IOMERAGI].

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 61

II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-357/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za sudiju u Op}inski sud u Zenici, imenuje se ALMA BIJEDI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-358/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U SARAJEVU I Za sudiju u Op{tinski sud u Sarajevu, imenuje se XENANA HAXIOMERAGI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-357/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U ZENICI I. Za suca u Op}inski sud u Zenici, imenuje se ALMA BIJEDI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim,stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-358/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r.

Broj 58 - Strana 62

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U ZENICI I Za sudiju u Op{tinski sud u Zenici, imenuje se ALMA BIJEDI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-358/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-359/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U OP]INSKI SUD U VISOKOM I. Za suca u Op}inski sud u Visokom, imenuje se VESNA LATINOVI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-359/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U OP]INSKI SUD U VISOKOM I. Za sudiju u Op}inski sud u Visokom, imenuje se VESNA LATINOVI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine.

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U OP[TINSKI SUD U VISOKOM I Za sudiju u Op{tinski sud u Visokom, imenuje se VESNA LATINOVI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu,

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 63

revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-359/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUDIJE U KANTONALNI SUD U SARAJEVU I. Za dodatnog sudiju u Kantonalni sud u Sarajevu, na period od dvije (2) godine, imenuje se HUSEIN DELALI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavljati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-360/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1., a u vezi sa ~lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obna{ati do 1.8.2013. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-360/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1., a u vezi sa ~lanom 33. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU DODATNOG SUDIJE U KANTONALNI SUD U SARAJEVU I Za dodatnog sudiju u Kantonalni sud u Sarajevu, na period od dvije (2) godine, imenuje se HUSEIN DELALI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani }e preuzeti du`nost 1.8.2011. godine i istu }e obavqati do 1.8.2013. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-360/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i

ODLUKU
O IMENOVANJU DODATNOG SUCA U KANTONALNI SUD U SARAJEVU I. Za dodatnog suca u Kantonalni sud u Sarajevu, na period od dvije (2) godine, imenuje se HUSEIN DELALI].

Broj 58 - Strana 64

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU TU@IOCA U OKRU@NO TU@ILA[TVO U DOBOJU I. Za tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju, imenuje se AMRA AHMETLI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova tu`ioca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-361/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 2. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-361/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjetu Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU TU@IOCA U OKRU@NO TU@ILA[TVO U DOBOJU I Za tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju, imenuje se AMRA AHMETLI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova tu`ioca i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-361/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU TU@ITELJA U OKRU@NO TU@ITELJSTVO U DOBOJU I. Za tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju, imenuje se AMRA AHMETLI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje, Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova tu`itelja i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENIKA GLAVNOG TU@IOCA U OKRU@NO TU@ILA[TVO U BANJOJ LUCI I. Za zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci, imenuje se ZORAN BULATOVI]. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova tu`ioca i rukovodioca, mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 65

potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-362/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 2. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENIKA GLAVNOG TU@ITELJA U OKRU@NO TU@ITELJSTVO U BANJOJ LUCI I. Za zamjenika glavnog tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci, imenuje se ZORAN BULATOVI]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova tu`itelja i rukovoditelja, mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-362/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova tu`ioca i rukovodioca, mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-362/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU TU@IOCA U REPUBLI^KO TU@ILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE I. Za tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske, imenuje se VITOMIR SOLDAT. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova tu`ioca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-363/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 2. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVAWU ZAMJENIKA GLAVNOG TU@IOCA U OKRU@NO TU@ILA[TVO U BAWOJ LUCI I Za zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci, imenuje se ZORAN BULATOVI].

Broj 58 - Strana 66

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

ODLUKU
O IMENOVANJU TU@ITELJA U REPUBLI^KO TU@ITELJSTVO REPUBLIKE SRPSKE I. Za tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske, imenuje se VITOMIR SOLDAT. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova tu`itelja i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-363/11 30. lipnja 2011. godine Predsjednik Milorad Novkovi}, v. r.

V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-363/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU GLAVNOG TU@IOCA U REPUBLI^KO TU@ILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE I. Za glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske, imenuje se MAHMUT [VRAKA. II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova tu`ioca i rukovodioca, mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju'du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-364/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 2. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU TU@IOCA U REPUBLI^KO TU@ILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE I Za tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske, imenuje se VITOMIR SOLDAT. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova tu`ioca i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqjawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa.

ODLUKU
O IMENOVANJU GLAVNOG TU@ITELJA U REPUBLI^KO TU@ITELJSTVO REPUBLIKE SRPSKE I. Za glavnog tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske, imenuje se MAHMUT [VRAKA. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova tu`itelja i rukovoditelja, mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 67

da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-364/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 2. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU GLAVNOG TU@IOCA U REPUBLI^KO TU@ILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE I Za glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske, imenuje se MAHMUT [VRAKA. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova tu`ioca i rukovodioca, mogu}no{}u analizirawa pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjete smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovani preuzima du`nost 1.8.2011. godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-364/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donijelo

II. Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011.godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-365/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 1. to~ka 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 30. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA U KANTONALNI SUD U BIHA]U I. Za suca u Kantonalni sud u Biha}u, imenuje se EDITA REKI]- MID@I]. II. Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, izme|u ostalih prijavljenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i mogu}no{}u analiziranja pravnih problema, po pokazanoj neovisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obna{anju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. III. Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011.godine. IV. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. V. Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-365/11 Predsjednik 30. lipnja 2011. godine Milorad Novkovi}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08),

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE U KANTONALNI SUD U BIHA]U I. Za sudiju u Kantonalni sud u Biha}u, imenuje se EDITA REKI]- MID@I].

Broj 58 - Strana 68

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je na sjednici odr`anoj 30. juna 2011. godine, donio

ODLUKU
O IMENOVAWU SUDIJE U KANTONALNI SUD U BIHA]U I Za sudiju u Kantonalni sud u Biha}u, imenuje se EDITA REKI]- MIXI]. II Prilikom imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine je uzeo u obzir kvalifikacije, znawe i iskustvo imenovane kandidatkiwe. Imenovana kandidatkiwa se istakla, izme|u ostalih prijavqenih kandidata, svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i mogu}no{}u analizirawa pravnih problema,

po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ova kandidatkiwa u potpunosti ispuwava uslove za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. III Imenovana preuzima du`nost 1.8.2011.godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. V Ova odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Broj 04-02-1479-365/11 Predsjednik 30. juna 2011. godine Milorad Novkovi}, s. r.

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 69

SADR@AJ

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH


210 Pravilnik o registriranju i uslovima za obavljanje djelatnosti prerade i prozvodnje duhanskih proizvoda (bosanski jezik) Pravilnik o registriranju i uvjetima za obavljanje djelatnosti prerade i prozvodnje duhanskih proizvoda (hrvatski jezik) Pravilnik o registrovawu i uslovima za obavqawe djelatnosti prerade i prozvodwe duvanskih proizvoda (srpski jezik)

Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu (hrvatski jezik) 1 Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (bosanski jezik) 10 Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeljini (bosanski jezik) 10 Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u Okru`nom sudu u Bijeljini (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeqini (srpski jezik) 12 21 30 Odluka o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Sarajevu (srpski jezik) Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) 41 41 41 41 42 42 42 43 43 Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik) Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik) Odluka o prestanku mandata (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik)

43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Odluka o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (bosanski jezik) Odluka o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (hrvatski jezik) Odluka o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (srpski jezik)

10

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Dijagnosti~ki priru~nik za afri~ku svinjsku kugu (bosanski jezik) Dijagnosti~ki priru~nik za afri~ku svinjsku kugu (hrvatski jezik) Dijagnosti~ki priru~nik za afri~ku sviwsku kugu (srpski jezik)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE


Odluka o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Modri~i (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli (srpski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli (bosanski jezik) Odluka o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) Odluka o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli (srpski jezik)

Broj 58 - Strana 70

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H
51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59

Utorak, 19. 7. 2011.


60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67

Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u [irokom Brijegu (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u [irokom Brijegu (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u [irokom Brijegu (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Vrhovni sud Republike Srpske (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (srpski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u @ivinicama (bosanski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u @ivinicama (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u @ivinicama (srpski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Mostaru (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Kantonalni sud u Mostaru (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Mostaru (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Bosanskoj Krupi (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik)

Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Op}inski sud u Visokom (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Op}inski sud u Visokom (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Visokom (srpski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (bosanski jezik) Odluka o imenovanju dodatnog suca u Kantonalni sud u Sarajevu (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (srpski jezik) Odluka o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) Odluka o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) Odluka o imenovanju zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) Odluka o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) Odluka o imenovanju tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (bosanski jezik) Odluka o imenovanju tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (srpski jezik) Odluka o imenovanju glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (bosanski jezik) Odluka o imenovanju glavnog tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (srpski jezik) Odluka o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Biha}u (bosanski jezik) Odluka o imenovanju suca u Kantonalni sud u Biha}u (hrvatski jezik) Odluka o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Biha}u (srpski jezik)

Utorak, 19. 7. 2011.

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Broj 58 - Strana 71

Broj 58 - Strana 72

S LU @ B E N I G LAS N I K B i H

Utorak, 19. 7. 2011.

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodi{te 2011. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM

Godina XV Utorak, 19. 7. 2011. godine

Broj/Broj

58

Godina XV Utorak, 19. 7. 2011. godine

SLU@BENE OBJAVE KONKURSI NATJE^AJI OGLASI


KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-34-2-567-10/11 od 15.07.2011. godine, Komisija za izbor i imenovanje raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE Jednog (1) ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Jednog (1) ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda bo{nja~kog naroda. Trajanje mandata: Mandat imenovanih ~lanova traje sedam godina. Kratak opis poslova: Implementacija Izbornog zakona BiH, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o finansiranju politi~kih stranaka. Potrebne stru~ne kvalifikacije: visoka stru~na sprema, pravni stru~njaci sa iskustvom u provo|enju izbora i/ili izborni stru~njaci. Potrebno radno iskustvo: najmanje pet 5 godina. Kandidati ne mogu obavljati du`nost u organima stranke, udru`enja ili fondacija koje su organizaciono ili finansijski povezane sa strankom, niti mogu biti uklju~eni u bilo kakvu strana~ku aktivnost. Za ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ne}e biti imenovano lice ukoliko postoji neki od razloga utvr|en ~lanom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est 6 mjeseci) i dokaz o prebivali{tu u BiH; 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih;

3. Ljekarsko uvjerenje; 4. Dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi; 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri 3 mjeseca). Dokazi koji se prila`u moraju biti original ili propisno ovjerene fotokopije. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e pozvani na intervju. U razgovoru sa kandidatom pozvanim na intervju, Komisija }e ocijeniti da li isti ispunjava uvjete iz ~lana 2.5 stav (2) Izbornog zakona BiH (posjedovanje iskustva u provo|enju izbora). Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Slu`benom glasniku BiH" i sredstvima javnog informisanja dostupnim svim gra|anima BiH, i to u dnevnim novinama: "Dnevni avaz" Sarajevo, "Dnevni list" Mostar i "Nezavisne novine" Banja Luka. Prijave na konkurs podnose se na propisanom obrascu koji se mo`e dobiti u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine: www.izbori.ba. Prijave se {alju po{tom ili predaju li~no na adresu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine: ulica Danijela Ozme 7, Sarajevo, s naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane.

Temeljem ~lanka 2.5 stavak (5) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07) i Odluke o raspisivanju javnoga natje~aja za izbor i imenovanje ~lanova Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine broj: 05-1-34-2-567-10/11 od 15.07.2011. godine, Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE Jednoga (1) ~lana Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Jednoga (1) ~lana Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine iz reda bo{nja~kog naroda.

Broj 58 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH - Oglasi -

Utorak, 19. 7. 2011.

Trajanje mandata: Mandat imenovanog ~lana traje sedam godina. Kratak opis poslova: Provedba Izbornoga zakona BiH, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o financiranju politi~kih stranaka. Potrebne stru~ne kvalifikacije: visoka stru~na sprema, pravni stru~njaci s iskustvom u provedbi izbora i/ili izborni stru~njaci. Potrebno radno iskustvo: najmanje pet 5 godina. Kandidati ne mogu obna{ati du`nost u tijelima stranke, udru`enja ili fondacija koje su organizacijski ili financijski povezane sa strankom, niti mogu biti uklju~eni u bilo kakvu strana~ku aktivnost. Za ~lana Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine ne}e biti imenovana osoba ukoliko postoji neki od razloga utvr|en ~lankom 2.3 Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine. Uz prijavu na natje~aj kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est 6 mjeseci) i dokaz o prebivali{tu u BiH; 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 3. Lije~ni~ko uvjerenje; 4. Dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi; 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri 3 mjeseca). Dokazi koji se prila`u moraju biti original ili propisno ovjereni preslici. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natje~aja bit }e pozvani na intervju. U razgovoru s kandidatom pozvanim na intervju, Povjerenstvo }e ocijeniti da li isti ispunjava uvjete iz ~lanka 2.5 stavak (2) Izbornoga zakona BiH (posjedovanje iskustva u provedbi izbora). Prijave na natje~aj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Slu`benom glasniku BiH" i sredstvima javnog informiranja dostupnim svim gra|anima BiH, i to u dnevnim novinama: "Dnevni avaz" Sarajevo, "Dnevni list" Mostar i "Nezavisne novine" Banja Luka. Prijave na natje~aj podnose se na propisanome obrascu koji se mo`e dobiti u Sredi{njem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine, te na web stranici Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine: www.izbori.ba. Prijave se {alju po{tom ili predaju osobno na adresu Sredi{njega izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine: ulica Danijela Ozme 7, Sarajevo, s naznakom "za natje~aj". Nepotpune i nepravodobno prispjele prijave ne}e biti razmatrane.

Jednog (1) ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda bo{wa~kog naroda. Trajawe mandata: Mandat imenovanih ~lanova traje sedam godina. Kratak opis poslova: Implementacija Izbornog zakona BiH, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o finansirawu politi~kih stranaka. Potrebne stru~ne kvalifikacije: visoka stru~na sprema, pravni stru~waci sa iskustvom u provo|ewu izbora i/ili izborni stru~waci. Potrebno radno iskustvo: najmawe pet 5 godina. Kandidati ne mogu obavqati du`nost u organima stranke, udru`ewa ili fondacija koje su organizaciono ili finansijski povezane sa strankom, niti mogu biti ukqu~eni u bilo kakvu strana~ku aktivnost. Za ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ne}e biti imenovano lice ukoliko postoji neki od razloga utvr|en ~lanom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est 6 mjeseci) i dokaz o prebivali{tu u BiH; 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 3. Qekarsko uvjerewe; 4. Dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi; 5. Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri 3 mjeseca). Dokazi koji se prila`u moraju biti original ili propisno ovjerene fotokopije. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bit }e pozvani na intervju. U razgovoru sa kandidatom pozvanim na intervju, Komisija }e ocijeniti da li isti ispuwava uslove iz ~lana 2.5 stav (2) Izbornog zakona BiH (posjedovawe iskustva u provo|ewu izbora). Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku BiH" i sredstvima javnog informisawa dostupnim svim gra|anima BiH, i to u dnevnim novinama: "Dnevni avaz" Sarajevo, "Dnevni list" Mostar i "Nezavisne novine" Bawa Luka. Prijave na konkurs podnose se na propisanom obrascu koji se mo`e dobiti u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine: www.izbori.ba Prijave se {aqu po{tom ili predaju li~no na adresu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine: ulica Danijela Ozme 7., Sarajevo, s naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane. (sl-783/11-G) PROGLA[ENJE UMRLIM
Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je vanparni~ni postupak pod brojem donji, po prijedlogu za diobu nekretnina predlaga~a Borac ro|. Gluhakovi} Ru`e, k}i Peje iz Donje Skakave 212, Br~ko, zastupana po punomo}niku Vukovi} Jovanu, advokatu iz Br~kog, protiv protivnika predlaga~a Gluhakovi} Ante iz Bijele, Br~ko, sada navodno u Njema~koj, nepoznatog mjesta boravi{ta.

Na osnovu ~lana 2.5 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-34-2-567-10/11 od 15.07.2011. godine, Komisija za izbor i imenovawe raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVAWE Jednog (1) ~lana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Utorak, 19. 7. 2011.

SLU@BENI GLASNIK BiH -Oglasi-

Broj 58 - Strana 3

Protivniku predlaga~a Gluhakovi} Anti iz Bijele, Br~ko, ~ije je boravi{te nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Alenka Stojakovi}-\uki}, advokat iz Br~kog, koja ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`ena ne pojavi pred Sudom ili organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 96 0 V 015229 10 V 30. juna 2011. godine Br~ko (03-3-1776/11-G)

Br~kog, koji ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`eni ne pojave pred Sudom ili organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 96 0 P 02318 09 P 5. jula 2011. godine Br~ko (03-3-1825/11-G) Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je parni~ni postupak pod brojem donji, po tu`bi Tabakovi} Mustafe, sin Mustafe iz Palanke, protiv tu`ene Tabakovi}

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA
Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH je u toku izvr{ni postupak pod brojem 96 0 I 014610 09 I po prijedlogu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, Obala Kulina bana 9A, protiv izvr{enika ]ehaji} Admira iz Br~kog i Abdurahmanovi} Nedima iz Br~kog, radi duga u iznosu od 994,06 KM. Izvr{eniku Abdurahmanovi} Nedimu, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mr|en Mirjana, advokat iz Br~kog, koja }e zastupati interese izvr{enika u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i izvr{enika }e zastupati sve dok se izvr{enik li~no ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. Broj 96 0 I 014610 09 I 30. juna 2011. godine Br~ko (03-3-1781/11-G) Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH je u toku izvr{ni postupak pod brojem 96 0 I 014795 08 I po prijedlogu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, Obala Kulina bana 9A, protiv izvr{enika Blagojevi} Save iz Br~kog i Omeragi} Ned`ada iz Br~kog, radi duga u iznosu od 872,09 KM. Izvr{enicima Blagojevi} Savi i Omeragi} Ned`adu, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mr|en Mirjana, advokat iz Br~kog, koja }e zastupati interese izvr{enika u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i izvr{enike }e zastupati sve dok se izvr{enici li~no ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. Broj 96 0 I 014795 08 I 4. jula 2011. godine Br~ko (03-3-1798/11-G) Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je parni~ni postupak pod brojem donji, po tu`bi Simeunovi} Nedeljka iz Koreta{a, protiv tu`enog Koji} Radana iz Brezovog Polja, Selo bb, sada nepoznatog mjesta boravi{ta. Tu`enom Koji} Radan, sin Mitra iz Brezovog Polja, Selo bb, ~ije je boravi{te nepoznato postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Bo`o Peranovi}, advokat iz

Izete, k}i Muradifa iz Palanke, sada nepoznatog mjesta boravi{ta. Tu`enoj Tabakovi} Izeti iz Palanke, ~ije je boravi{te nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Senada Kusturica, advokat iz Br~kog, koji ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`eni ne pojavi pred Sudom ili organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 96 0 P 024188 10 P 6. jula 2011. godine Br~ko (03-3-1840/11-G) Osnovni sud Br~ko Distrikta objavljuje slijede}i OGLAS Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta, pod brojem 96 0 P 026393 11 P, vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja Pandurevi} Sakiba, sina Asima, iz Br~kog, Asima Dervi{evi}a 27, zastupanog po punomo}niku Rami} Ameru, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Fazli} Ibrahima, sina Safeta, iz Br~kog, Asima Dervi{evi}a 29, nepoznatog boravi{ta (u inostranstvu od 1992. godine), radi utvr|enja prava slu`nosti. Tu`enom Fazli} Ibrahimu, sinu Safeta, iz Br~kog, Asima Dervi{evi}a 29, ~ije je boravi{te sada nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik Goran Mihajlovi}, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik, sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, ili dok organ starateljstva tu`enom ne postavi staraoca. Broj 96 0 P 026393 11 P 5. jula 2011. godine Br~ko (03-3-1853/11-G)

ZELENE KARTE
Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: BIH/07/0358830 BIH/56/0340775 BIH/56/0348102 BIH/56/0348279 BIH/56/0348103 BIH/56/0348280 BIH/56/0348104 BIH/56/0348286 BIH/56/0348105 BIH/56/0348287 BIH/56/0348288

Broj 58 - Strana 4
BIH/56/0329027 BIH/56/0345450 BIH/56/0340348 BIH/56/0345457 BIH/56/0340524 BIH/56/0345458

SLU@BENI GLASNIK BiH -Oglasi2

Utorak, 19. 7. 2011.


2

Podhranjen, ozna~ene kao k.~. 461 zv. Li{i}ija voda, livada 7. klase 8005 m , k.~. 462 zv. Li{i}ija voda, {uma 8. klase 1610 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 796/02 K.O. Podhranjen je Osmankadi} Dino, sin Izeta, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u (O-632/11) obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA


Na temelju ~lanka 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04/, Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 068-2-Dn-11-000 185, po zahtjevu ]avaru{i} Pere, sina Tomislava iz Prisoja, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 25 k.o. Prisoje, ozna~ene kao: - k.~. br. 1215/3 zv. Ograda, u naravi {uma povr{ine 405 m , - k.~. br. 1216/1 zv. Ograda, u naravi oranica-povr{ine 780 m , - k.~. br. 1230/1 zv. Jaruga, u naravi livada povr{ine 1400 m , - k.~. br. 1232/5 zv. Prisoje, u naravi ku}a povr{ine 42 m , - k.~. br. 1232/6 zv. Prisoje, u naravi dvori{te povr{ine 120 m , - k.~. br. 1232/7 zv. gradili{te, u naravi pojata povr{ine 25 m , - k.~. br. 1234/8 zv. Podvornica, u naravi oranica povr{ine 224 m , - k.~. br. 1308 zv. Ograda, u naravi pa{njak povr{ine 1700 m , - k.~. br. 1310 zv. Prisoje, u naravi staja povr{ine 26 m , - k.~. br. 1771/1 zv. Vrio{ce, u naravi oranica povr{ine 630 m , - k.~. br. 1781/1 zv. Jasika, u naravi oranica povr{ine 1200 m , - k.~. br. 1781/17 zv. Jasika, u naravi oranica povr{ine 2760 m , - k.~. br. 1031/1 zv. Blatina, u naravi oranica povr{ine 3726 m . Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjera i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtjevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti na najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj 068-2-Dn-11-000 185 10. maja 2011. godine Tomislavgrad (03-3-1691/11-G) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 187, po zahtjevu Osmankadi} Dina, sin Izeta, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 796/02 K.O.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 187 4. jula 2011. godine Gora`de (03-3-1765/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva "Lukas t.p. Naki}" d.o.o. iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 3839/9 zvana Dubrava, u naravi privredna zgrada povr. 281 m i ekonomsko dvori{te 559 m , k.~. 3839/39 zvana Dubrava, u naravi gre|evni plac povr{ine 280 m , k.~. 3868 zvana Dolac, u naravi privredna zgrada povr. 1216 m i ek. dvori{te 1063 m , k.~. 3869 zvana Ba{~a, u naravi privredna zgrada povr{ine 635 m i ekonomsko dvori{te 806 m , k.~. 3872/1 zvana Vrto, u naravi privredna zgrada povr{ine 600 m i ek. dvori{te povr. 1174 m , k.~. 3872/5 zvana Vrto u naravi ekonomsko dvori{te povr{ine 70 m , k.~. 3873/3 zvana Ba{~a, u naravi ek. dvori{te od 225 m , k.~. 1860 zvana Kr~ u naravi njiva povr{ine 2105 m , k.~. 1861 zvana Kr~ u naravi zgrada povr{ine 132 m , dvori{te 500 m i njiva 1583 m , k.~. 1864 zvana Kr~ u naravi njiva povr{ine 1865 m , koje nekretnine su upisane u Posjedovni list broj 1911 k.o. Li{tica i 1222 k.o. Trn, na ime "Lukas t.p. Naki}" d.o.o. s 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. - Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 306/11 20. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1784/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Bo`e ]e{ki}a, sina Stanka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 137 zvana Posuva, livada povr{ine 1587 m , k.~. 246/1 zvana Zgon, livada
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Utorak, 19. 7. 2011.


2 2 2 2 2

SLU@BENI GLASNIK BiH -Oglasi-

Broj 58 - Strana 5

povr{ine 1066 m , k.~. 601/1 zvana Jabuka, njiva povr{ine 496 m , k.~. 1331 zvana Luka njiva od 658 m , livada od 1397 m i {uma od 968 m , k.~. 1400/3 zvana Luke, livada od 1114 m i {uma od 195 m , k.~. 1548 zvana Brig vrt, njiva od 110 m , k.~. 1614 zvana Njiva Vinine, njiva od 833 m i pa{njak od 668 m , k.~. 1698/2 zvana Glavica {uma povr{ine 2335 m , k.~. 1855 zvana Ogradica, pa{njak povr{ine 743 m , k.~. 1857 zvana Vrtli}, njiva povr{ine 38 m , k.~. 1863 zvana Oku}nica, u naravi zgrada 83 m , dvori{te 500 m i njiva 468 m , k.~. 2542/1 zvana Torina {uma 1000 m , k.~. 2730/3 zvana Popi{ulja livada povr{ine 953 m , k.~. 3254/2 zvana Desna njiva pa{njak od 548 m , k.~. 3329/2 zvana Kr~, pa{njak povr{ine 526 m i {uma od 3129 m i k.~. 1613/1 zvana Dolac, njiva povr{ine 884 m , koje nekretnine su upisane u posjedovnim listovima broj 94 k.o. Tur~inovi}i, 628 k.o. Mokro i 1208 k.o. Trn, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva za cijelo 1/1 posjeda, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. - Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 226/11 30. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1788/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Pinjuh Andrije, sina Ivana, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 1243/3 zvana Guvnina, u naravi ku}a povr{ine 110 m i dvori{te 290 m , koja nekretnina je upisana u Posjedovni list broj 1318 k.o. Li{tica, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva, za cijelo 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se
2 2

Broj DN: 224/11 30. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1786/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Marinka ]e{ki}a, sina Stanka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 26/1 zvana Toplin~ica, njiva povr{ine 1081 m , k.~. 246/2 zvana Zgon, livada povr{ine 1066 m , k.~. 601/2 zvana Jabuka, njiva povr{ine 496 m , k.~. 1332/1 zvana Luka, njiva od 865 m , livada od 1765 m i {uma od 595 m , k.~. 1338/12 zvana Grabovina, {uma povr{ine 751 m , k.~. 1400/2 zvana Luke, livada od 1115 m i {uma od 195 m , k.~. 1649 zvana Njiva, njiva od 350 m i pa{njak od 1273 m , k.~. 1698/1 zvana Glavica, {uma povr{ine 2335 m , k.~. 2543/2 zvana Torina, {uma povr{ine 1000 m , k.~. 2730/2 zvana Popi{ulja, livada povr{ine 953 m , k.~. 2945/2 zvana ^airi, livada povr{ine 558 m , k.~. 3254/1 zvana Desna njiva pa{njak od 547 m , k.~. 3330 zvana Kr~, pa{njak povr{ine 440 m i {uma od 3214 m , k.~. 1483/1 zvana Velovo Ku}i{te livada povr{ine 1086 m i k.~. 1613/2 zvana Dolac u naravi njiva povr{ine 441 m , koje nekretnine su upisane u posjedovnim listovima broj 243 i 313 k.o. Tur~inovi}i, 627 k.o. Mokro i 30 k.o. Trn, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva za cijelo 1/1 posjeda, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. - Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 108/11 30. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1790/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Drage ]e{ki}a, sina Stanka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 26/2 zvana Toplin~ica, njiva povr{ine 1082 m , k.~. 247 zvana Zgoni, livada povr{ine 420 m , k.~. 417 zvana Barica, livada povr{ine 646 m , k.~. 600 zvana Jabuka, vinograd povr{ine 496 m , k.~. 1330 zvana Luka njiva od 634 m , livada od 1010 m i {uma od 920 m , k.~. 1400/1 zvana Luke, livada od 1115 m i {uma od 195 m , k.~. 1650, zvana Vinine, njiva od 351 m i pa{njak od 1271 m , k.~. 1700 zvana Glavica, {uma povr{ine 2710 m k.~. 2542/2 zvana Torina, livada povr{ine 380 m i {uma od 620 m , k.~. 2577 zvana Vrt kod staje, njiva povr{ine 555 m , k.~. 2730/1 zvana Popi{ulja, livada povr{ine 953 m , k.~. 2945/1 zvana ^airi, livada povr{ine 558 m , k.~. 3329/1 zvana Kr~m pa{njak od 390 m i {uma od 3265 m i k.~. 1619 zvana Velovo ku}i{te njiva povr{ine 836 m , koje nekretnine su upisane u posjedovnim listovima broj 314 k.o. Tur~inovi}i, 33 k.o. Mokro i 1209 k.o. Trn, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva za cijelo 1/1 posjeda, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Broj 58 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH -Oglasi-

Utorak, 19. 7. 2011.

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 216/11 30. lipnja 2011. godine [iorki Brijeg (03-3-1792/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Drage ]e{ki}a, Marinka ]e{ki}a i Bo`e ]e{ki}a, sinova Stanka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 1332/2 zvana Luka u naravi pristupni put povr{ine 863 m , k.~. 198/3 zvana Glavica u naravi pristupni put povr{ine 1361 m i k.~. 2543/1 zvana Torina u naravi pristupni put povr{ine 192 m , koje nekretnine su upisane u Posjedovnom listu broj 315 k.o. Tur~inovi}i, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva s dijelom od po 1/3 posjeda, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. - Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 232/11 30. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1794/11-G) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Jakova Naki}a, sina Pere iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao k.~. 1432 k.o. Kne{polje, zvana Njivetina, u naravi livada povr{ine 904 m i k.~. 1055/1 k.o. Trn, zvana Bubrig mali, u naravi dvori{te povr{ine 406 m i zgrada povr{. 384 m , koja se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju zgrade povr{ine 332 m i poslovnog prostora na katu zgrade povr{ine 337 m , a koje nekretnine su upisane u posjedovne listove broj 947 k.o. Kne{polje i 791 k.o. Trn, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva za cijelo 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
2 2 2 2 2 2 2 2

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj DN: 310/11 20. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1796/11-G) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 188, po zahtjevu Kajevi} Izeta, sin Hasana, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 693/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3510 zv. Majdan, ku}a i zgrada 79 m , dvori{te 500 m , {uma 8. klase 457 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 693/04 K.O. Gora`de I je Kajevi} Izet, sin Hasana, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 188 8. jula 2011. godine Gora`de (03-3-1809/11-G) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000085, a po zahtjevu Bajramovi} Maje, k}i Izeta iz Zavidovi}a, Patriotske lige, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 1308, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 929 "Zajelah, oranica 5. klase povr{ine 749 m i 2 oranica 6. klase povr{ine 2271 m .
2 2 2 2

Prema podacima iz katastra, posjednica navedene nekretnine je Bajramovi} Maja Izetova, Zavidovi}i, A. Izetbegovi}a 13, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne

Utorak, 19. 7. 2011.


se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 085 5. jula 2011. godine Zavidovi}i

SLU@BENI GLASNIK BiH -Oglasise uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 089 5. jula 2011. godine Zavidovi}i (03-3-1814/11-G)

Broj 58 - Strana 7

dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e

dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e

(03-3-1818/11-G) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000086, a po zahtjevu "Hifa-Petrol" d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, Vogo{}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 676, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa:
2

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000123, po zahtjevu "SLI[KO" d.o.o. @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 514, katastarska op}ina Golije{nica, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 33/1 naziv parcele "Prijeki put" kulture {uma 3. klase 2 povr{ine 2070 m .

- katastarska ~estica broj 1515 "Ul. 14 april, oranica 6. klase povr{ine 984 m , - katastarska ~estica broj 1516/1 "Pristupni put, pristupni put povr{ine 152 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je "Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo. Hotonj bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 086 5. jula 2011. godine Zavidovi}i (03-3-1820/11-G)
2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "SLI[KO" d.o.o. @ep~e, Lug bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 044-0-Dn-11-000123 1. jula 2011. godine @ep~e (03-3-1816/11-G) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000089, a po zahtjevu Be}irovi} Asmira, sin Ibrahima iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Be}irovi} Emiri, k}i Hasana iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 1342, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 236 "Lipovac, oranica 6. klase povr{ine 915 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Be}irovi} Asmir Ibrahimov, ^ardak-Stipovi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
2

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-2558-2/07 od 5. 7. 2007. godine (ID broj 200369400006), izdato od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, na ime Macline d.o.o. Sarajevo, Sakiba Ni{i}a 3, 71000 Novo Sarajevo. (O-638/11) Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-5460/07 od 1. 8. 2007. godine (ID broj 200568430003), izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime FISCAL d.o.o. Sarajevo, Antuna Hangija 51, 71000 Centar. (O-664/11) Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-14941/07, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime TR "ILMA" SARAJEVO, Hamdije ]emerli}a bb, vl. [ehovi} Agnesa. (O-676/11) Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-upp/1-15857/07, izdato od Uprave za

Broj 58 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH - Oglasi -

Utorak, 19. 7. 2011.

indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime TR "SAMB" SARAJEVO, Bakarevi}a 26. (O-678/11) Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR-1-4151/09, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime P. TRADE d.o.o. SARAJEVO. (O-683/11) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj SA 37-A-581, vlasni{tvo Ureda visokog predstavnika, izdate od Policijske uprave Novo Sarajevo, sa putni~kog motornog vozila Toyota Land Cruiser 120, sa sljede}im podacima: Broj {asije: JTEBZ29J900042623 Broj motora: 1KD11109713 Snaga motora: 120 kW Zapremina: 2982 ccm (O-637/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 232-T-319, sa putni~kog motornog vozila "Ford", tip Mondeo, izdate od MUP KS Policijske stanice Centar, vlasni{tvo Ministarstva sigurnosti BiH, Slu`be za poslove sa strancima.

(O-647/11) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 217-M-083, sa putni~kog motornog vozila marke "BMW", tip 525 XD, metalik crne boje, broj {asije WBNAY51010CW88404, broj motora 26406891, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo Parlamentarne skup{tine BiH.

(O-653/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2948376, za putni~ko motorno vozilo marke "BMW", tip 525 XD, metalik crne boje, broj {asije WBNAY51010CW88404, broj motora 26406891, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo Parlamentarne skup{tine BiH.

(O-665/11)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM D`afi} Amela, svjedo~anstva I, II, III i IV razreda dj. br. 205-5, 02/20-232-13, 328-2, 146-6 CUO "Bori{a Kova~evi}" Br~ko Klari} Dragica, diploma broj 369-5/88, {k. 1987/88. CUO "Bori{a Kova~evi}" Br~ko IVAN s.t.r., vl. Jakovljevi} Milena, Rakovac bb, 75420 Bratunac, Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/5-1/II-17-1-1735-6238/05 od 11. novembra 2005. godine - ID broj 500835860008, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka Bin Onn Muhammad Hafiz, diplomatska kartica broj D 102342, izdata od Ministarstva vanjskih poslova Sarajevo "KEMAX" TPPD d.o.o. ZAVIDOVI]I, Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 147 "FERHEM" d.o.o. za trgovinu i usluge, Stupine B-13/A, 75000 Tuzla, Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-3870-2/07 od 10. 7. 2007. godine ID broj 209051310005, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka 148 153 04/1-UPP/1-16630/07 od 6. 9. 2007. godine - ID broj 218086010003, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka TRANSPORT VILA d.o.o. Kupres, Put Vrile bb, godi{nja CEMT dozvola broj 00597/2011, izdata 30. 12. 2010. od Ministarstva komunikacija i prometa BiH - Sarajevo 146 145 Slomi} Enisa, svjedo~anstvo I razreda broj 435-38/76, II razreda broj 1442-33/77, III razreda broj 1108-27/78 i IV razreda broj 01-387-23/79 Ekonomske {kole u Br~kom 152 144 Grubi} (Olga) Nenad, sticker o odobrenju stalnog boravka broj B0004003, izdat od Ministarstva sigurnosti BiH [pago (Kasim) Saliha, slu`bena legitimacja broj EA8102 i zna~ka broj 256, izdata od OSA/OBA BiH 151 150 143 Oki} Bensad, slu`bena legitimacija broj 0000308, izdata od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, Regionalni centar Tuzla 149