You are on page 1of 2

PRAVILNIK O RADU NA INTERNETSKOJ RADIOPOSTAJI Val studio 18 1.

. Novim lanom ekipe radija moe postati svaki uenik srednje kole fra Andrije Kaia Mioia koji najprije prolazi audiciju i ako zadovolji na audiciji, postaje lanom ekipe radija. Novi lan ekipe radija ima pravo na iskaznicu bijele boje. Promjena boje iskaznice vri se jednom mjeseno prema zalaganju lana ekipe. Boje iskaznica su (prema statusu): bijela, uta, zelena, plava i naranasta. Naranastu iskaznicu imaju samo po jedan uenik iz reda novinara (urednik redakcije) i iz reda tehnike (ef tehniara). 2. O svakom lanu ekipe radija vodi se posebna Kartica lana ekipe koja sadri osobne i sistemske podatke, evidenciju redovitosti dolazaka na obvezne redakcijske kolegije, ponaanja za vrijeme rada, promjene statusa lana prema boji iskaznice te evidenciju odradenih zadaa. 3. Kako bi Kartica bila to preciznija, osim voditelja radija svaki lan ima kopiju svoje Kartice koju je duan redovito ispunjavati i uvati tijekom kolske godine. 4. Svaki lan ekipe radija duan je voditelju radija prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja ili telefonskog broja (fiksnog ili GSM) najkasnije mjesec dana od promjene. 5. Svaki lan ekipe radija ima pravo na sistemski login i lozinku za ulaz u sustav radija. Duan je potovati sva pravila za rad na raunalima te uvanje podataka i dostupne arhivske grade. 6. Svaki lan ekipe radija, ukoliko preuzme neki zadatak na odraivanje, mora u posebnom folderu (emisije, fonoteke itd.) upisati kada je i to radio kako bi se o svakome lanu vodila precizna evidencija odraenog posla. 7. Svi lanovi ekipe radija obvezni su doi na sve redakcijske kolegije tijekom kolske godine. Izostanak sa redakcijskog kolegija moe opravdati jedino roditelj (pismenim ili usmenim putem) direktno voditelju radija. Opravdanim izostankom sa redakcijskog kolegija smatra se i otkazivanje kolegija od strane voditelja radija radi vie sile. Ukoliko lan ekipe neopravdano izostane tri puta sa redakcijskog kolegija, ponitava mu se lanstvo u udruzi. 8. Ukoliko lan ekipe radija za vrijeme odradivanja neke zadae skrivi gubitak tonskog materijala ili oteenje tehnike, o sankcijama za lana odlucuje cijela ekipa radija te ravnatelj kole glasovanjem. Ukoliko voditelj radija ocijeni da je dolo do osobito teke tete, tada izrie javnu opomenu lanu radija.

Ukoliko lan ekipe radija kri radnu disciplinu, voditelj radija izrie mu do dvije javne opomene. 9. Kada lan ekipe skupi ukupno tri javne opomene, ponitava mu se lanstvo u udruzi. 10. Za osobito zalaganje na radu, voditelj radija moe lanu ekipe izreci javnu pohvalu. Nakon tri dobivene javne pohvale, lan ekipe ima pravo na trenutanu promjenu statusa (boje iskaznice) za jedno mjesto na vie, bez obzira je li ili nije bio na redu za redovitu promjenu statusa prema ovome pravilniku. O trenutanoj promjeni statusa clana ekipe odluuju svi lanovi ekipe glasovanjem. 11. Za kontinuirano osobito zalaganje lana ekipe tijekom cijele kolske godine lan ekipe radija ima pravo na srebrnu iskaznicu i status lana udruge bez prava odluivanja do svoje punoljetnosti, odnosno do navrene 18. godine ivota kada stjece sva prava koja mu pripadaju prema Statutu udruge te moe postati zamjenikom voditelja radija.