You are on page 1of 1

UCHWAA NR 400/XLVIII/2010 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGOWY z dnia 11 padziernika 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchway Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci od osb fizycznych w drodze inkasa oraz okrelenie inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z pn. zm. ) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm. ) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z pn. zm. ) Rada Gminy i Miasta uchwala co nastpuje : 1. W zaczniku Nr 1 do Uchway Nr 60/IX/07 Rady Gminy i Miasta Koziegowy z dnia 25 maja 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci od osb fizycznych w drodze inkasa dokonuje si zmiany w wykazie inkasentw uprawnionych do poboru podatkw oraz wysokoci wynagradzania prowizyjnego % od pobranych od nalenoci przez inkasenta, w ten sposb, e : 1. w poz. 13 soectwo Mzyki , w kolumnie 3 okrelajcej nazwisko i imi osoby uprawnionej skrela si Pana Konopke Zygmunta i wpisuje si Pani Muchla Beata zam. Mzyki ul. Soneczna 10. 2. W pozostaej czci uchwaa nie ulega zmianie. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegowy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczca Rady Gminy i Miasta Koziegowy Joanna Koodziejczyk

Id: SBSQP-DLNHH-KFOFQ-LQIWT-SHHLS. Podpisany

Strona 1