You are on page 1of 50

DANH SCH DOANH NGHIEP - LIST 2

Thng tin cp nht ti ngy 31/12/2009


Tn doanh nghip ia chi in thoai
CNG TY TNHH SN XUT THUONG MA V D|CH VU H
LONG
S 200 LUONG YN, PHUNG BACH NG, QUAN HA B TRUNG 4.9712769
CNG TY TNHH THEN NHN S 150/136 PH TY SON, PHUNG QUANG TRUNG, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA QUC T A PH THNH
S NH 51, NG 135/73, PH O CN, PHUNG NGOC H, QUAN BA
NH
4.7226418
CNG TY C PHN N V QUNG CO BN VNG S NH 26, NG 420, T 22, PHUNG A KM, QUAN HONG MA 4.38553646
CNG TY TNHH THUY HONG GA
S NH 10, NG 358 NGCH 358/40A B XUONG TRACH, PHUNG
KHUONG NH, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V D|CH VU THU
HNG
S 55 PHO LNG, TAP TH TRUNG PHU N TRUNG UONG,
PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
37756885
CNG TY C PHN TU VN V U TU XY DUNG QUC T
TGROUP
NH S 6 DY A NGCH 2 NG 117 PH TRN CUNG, XM 1, X C
NHU, HUYEN T LM
62851538
CNG TY C PHN THT K QUNG CO TRUYN THNG
T & T
S NH 8, NGCH 2, NG 151 PH O CN, PHUNG O CN, QUAN
BA NH
3573.8293
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA TN VET
S NH 8, L 1D, UNG 11D, KHU TH| TRUNG YN, PHUNG
TRUNG HO, QUAN CU GY
CNG TY C PHN BNH KEO LN DOANH MAAYS@VET
NAM
S 55 PH THUY KHU, PHUNG THUY KHU, QUAN TY H 22457959
CNG TY TNHH THUONG MA V XUT NHAP KHU TN
VET
P1404 ON NGUYN B, KHU LCOG 13, UNG KHUT DUY TN,
PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH AMOTOR S 229 UNG HA L, X XUN PHUONG, HUYEN T LM
CNG TY C PHN TRUYN THNG HASACO S 29 V NGOC PHAN, PHUNG LNG HA, QUAN NG A 3776 3838
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA TOP H NO TNG 3, S 85 PH CHA BOC, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 2458615
CNG TY TNHH 1 TV U TU THUONG MA NGUYN
CUNG
S NH 13, NG NG THN , PHUNG VNH HUNG, , 36430367
CNG TY TRCH NHEM HU HAN U TU V THUONG MA
T PHT
S 5B, NGCH 38/58/14, UNG XUN LA, PHUNG XUN LA, ,
CNG TY TNHH HOP PHONG
PHNG 301, TAP TH BO VN HA THNG TN, NG 61, PH LAC
TRUNG, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU V NG S 102 PH LAC TRUNG, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
CNG TY C PHN XY DUNG V PHT TRN HA TNG
NG
PHNG 804, H3, KHU TH| M VET HUNG, PHUNG C GANG, , 982993660
CNG TY C PHN U TU H
S 19, NGCH 22/23, NG 22, UNG LNH NAM, PHUNG MA ONG,
QUAN HONG MA
2164529
CNG TY C PHN U TU THUONG MA DU L|CH MNH
PHC
S 22/53, UNG LNH LANG, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH
CNG TY C PHN NG DUNG KHOA HOC MY TNH (ACS) 272 L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN
L VN VNH-
5666016-
CNG TY C PHN THUONG MA V VAN T THN HONG
S NH 32 NGCH100/12 PH S NG, PHUNG S NG, QUAN
LONG BN
CNG TY C PHN CNG TRNH THP SUMTA
PHNG 1404 NH 18T2 KHU TH| TRUNG HO- NHN CHNH, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
22512047
CNG TY TNHH BS VET NAM
P314- A1TAP TH TNG CUC |A CHNH, PHUNG LNG HA, QUAN
NG A
3 5141974
CNG TY TNHH N - THUONG MA THUAN PHT THN VN TR, X MNH KHA, HUYEN T LM 7647230
CNG TY C PHN SN XUT CHUONG TRNH BR S 20, NG 165 CU GY, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU GY
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA LUA NAM CAO S 43, PH C NG, , QUAN BA NH 2118246
CNG TY TNHH NO THT XY DUNG NHT GA S 30, NG 3, T 8, TH| TRN CU DN, HUYEN T LM
L VN CNG-
0982266590-
CNG TY TNHH MOT THNH VN V XUN QUANG P304 K1 HO NAM, PHUNG CT LNH, QUAN NG A 2101655
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU TLD P519/127, UNG NGUYN PHONG SC, , QUAN CU GY
PHAM TN AT-
7568873-
CNG TY C PHN XY DUNG PHT TRN NH S 9 H
NO
P 3B X1, PHUNG BCH KHOA, QUAN HA B TRUNG, THNH PH H
NO (|A CH M: 12/60 PH TRN A NGHA, PHUNG BCH KHOA,
4.8680551
CNG TY C PHN CNG NGHE MOBUS VET NAM
CT1A, NG 191, NGCH 46, UNG LAC LONG QUN, PHUNG XUN
LA, ,
4.2929611
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH MY THUAT V
THUONG MA H TH
S 445, UNG HNG H, PHUNG PHC TN, QUAN HON KM
CNG TY C PHN PHT TRN THN PH
S 94 UNG NGUYN TUN, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN
CNG TY C PHN VDAN THN LUU PH, X NG HEP, HUYEN THANH TR 4.6864719
CNG TY C PHN VNG PH WALL
TNG 4, TO NH ARTEX S 172 NGOC KHNH, PHUNG GNG V,
QUAN BA NH
39369119
CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU DU L|CH V L
HNH HONG LONG
S 10B, V TRONG PHUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN

CNG TY TNHH G XY DUNG
S 14A, NG 140, PH VUONG THA V, PHUNG KHUONG TRUNG,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN BT ONG SN VET NAM V H NGOA S 58 V TH| SU, PHUNG THANH NHN, QUAN HA B TRUNG 5682482
CNG TY C PHN TRUYN THNG - THUONG MA XANH T 38, PHUNG MA D|CH, QUAN CU GY
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU VN LONG S 397 PH THUY KHU, PHUNG BU, QUAN TY H 903220522
CNG TY C PHN VNS VET NAM
PHNG 104, A16, TAP TH NG XA, PHUNG MA D|CH, QUAN CU
GY
2416846
CNG TY C PHN G TR V TRUYN THNG SACRED TNG 7, S NH 6A, PH SON TY, PHUNG EN BN, QUAN BA NH
CNG TY C PHN QUC T GOLDEN LAND
S 154 , PH HA NH, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN THANH
XUN
CNG TY TNHH XC TN THUONG MA V D|CH VU DUONG
BNH
S 18, T 69B HM 91/85, NG TRA C, PHUNG TRUONG |NH, QUAN
HA B TRUNG
8581082
CNG TY TNHH DU L|CH V VAN T QUC THNG S 36, UNG T HEP, TH| TRN VN N, HUYEN THANH TR 947786319
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA V XUT NHAP KHU
TN THNH PHT
S 8A13 M TRU, PHUNG BACH NG, ,
O KM HOA-
04.8612865
CNG TY TNHH VNA XE (TN C: CNG TY TNHH GAO
KEN)
S 1601 - 24T2, KHU TH| M TRUNG HA NHN CHNH, PHUNG
TRUNG HO, QUAN CU GY
093.666.54.52
CNG TY TNHH THUONG MA TR C S 7, T 9A, PH HOA BNG, PHUNG YN HO, QUAN CU GY 919564423
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU TN NGHA H
CHUNG
PHNG 56, NH A5, TAP TH DET 8/3, PH 8/3, PHUNG QUYNH MA,
QUAN HA B TRUNG
CNG TY C PHN TN NAM "CHUYN T CNG TY
TNHH DET TN NAM, GCN KKD S: 0102003453 DO PHNG
S 288 UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG THUONG, QUAN
NG A
CNG TY C PHN THT B| V G PHP CNG NGHE VET
NAM
P510-NO 10, BN O LNH M, PHUNG HONG LET, , 8532469
CNG TY TRCH NHEM HU HAN XY DUNG V THUONG
MA C THNH T
S 265, UNG NGUYN KHO, PHUNG THANH LUONG, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY TNHH U TU V XY DUNG ANH TUN
PHNG 203, NH B TAP TH N BO NNG NGHEP, NG 72 TRUNG
CHNH, PHUNG PHUONG MA, QUAN NG A
CNG TY C PHN U TU RCHLAND S 22 YT KU, PHUNG CA NAM, QUAN HON KM
CNG TY TNHH CNG NGHE V THT B| THNG LONG
PHNG 404B NH C1 TAP TH Y BAN K HOACH NH NUC, PHUNG
LNG HA, QUAN NG A
983157069
CNG TY TNHH SNG AN KHNH
TNG 3, NH B3, KHU TAP TH HOC VEN HNH CHNH QUC GA, PH
TRUNG KNH, PHUNG YN HO, QUAN CU GY
0983646973/7762
388
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU THANH MA S 100 C CHNH LAN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN
TRUNG TM O TAO NGOA NG - CH NHNH CNG TY
C PHN O TAO NGH NG DUONG
S 18, PH YT KU, PHUNG CA NAM, QUAN HON KM
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN BT ONG SN
TRANSLAND
TNG 5, NH S 30, PH MA HC , PHUNG B TH| XUN, QUAN HA
B TRUNG
HONG MY ANH-
9428986-
CNG TY C PHN D|CH VU THUONG MA V TRUYN
THNG BO AN H NO "CHUYN T CNG TY TNHH
19 NG 157 PH PHO LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN
NG A
9446750/9446749
CNG TY TNHH MA THY S 36, NG 12 NGHA DNG, PHUNG PHC X, QUAN BA NH
L MNH TUN-
04.7756899
CNG TY TNHH THUONG MA VN LONG
S 26, NG 181, UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG MA,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN KN TRC XY DUNG V THUONG MA
QUC T
S 93, PH TN MA, PHUNG TN MA, QUAN HONG MA
CNG TY C PHN U TU BT ONG SN HAPULCO
S 1, UNG NGUYN HUY TUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG,
QUAN THANH XUN
36230784
CNG TY C PHN PHT TRN KY THUAT EN - NUC H
NO
S NH 151, UNG CHN THNG, X TN TRU, HUYEN THANH TR
CNG TY C PHN SN XUT THUONG MA V D|CH VU
NAM THN SON
XM 11, X C NHU, HUYEN T LM
CNG TY C PHN TRUYN THNG TN THNH NAM
S 12A 03 (TC 1303, TNG 13), TA NH A, KHU NH LCOG 13,
UNG KHUT DUY TN, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
0462.944.113
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V XY DUNG
TRUNG PHT
PHNG 801, NH N2E KHU TH| TRUNG HO- NHN CHNH, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
04.2433109/09132
90035
CNG TY TNHH N V QUNG CO MNH PH S 3 UNG GNG V, PHUNG CT LNH, QUAN NG A
CNG TY TRCH NHEM HU HAN C PH VNLANDS A2, L 15, KHU TH| |NH CNG, PHUNG |NH CNG, ,
O VN TUN-
7366238
CNG TY TNHH U TU PHT TRN MNH QUANG S 24 NGUYN VT XUN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN 36408668
CNG TY C PHN NO THT PROHOME
PHNG 206B, TAP TH LCOG 13, UNG KHUT DUY TN, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN KN TRC NG- H NO ACT S 18 NG 58 O TN, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH 35537743
CNG TY C PHN D|CH VU THUONG MA VET HOP S 179, UNG LNH NAM, PHUNG VNH HUNG, QUAN HONG MA 4.9054215
CNG TY C PHN THUONG MA XUT NHAP KHU TRNG
TN
S 1, T 9, KHU TAP TH THT B| VAT TU NNG SN, PHUNG HONG
LET, QUAN HONG MA
4.2124307
CNG TY C PHN TU VN XY DUNG V CNG NGHE
CECOM
PHNG 220, NO 1, KHU TH| M PHP VN - T HEP, PHUNG
HONG LET, QUAN HONG MA
04.6815258/09169
39399
CNG TY C PHN U TU THT B| Y T SYOGRA VET
NAM (TN C: CNG TY C PHN THT B| Y T HN
PHNG 81 - H1 TAP TH CNG TY XY DUNG DN DUNG, NG VN
CHUONG, PHUNG KHM THN, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU TN HONG AT
S NH 116, C6A, PH QUYNH MA, PHUNG QUYNH MA, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU DU L|CH TTD
S 30, PH NGUYN THUONG HN, PHUNG NGUYN DU, QUAN HA
B TRUNG
CNG TY C PHN O TAO V PHT TRN CNG NGHE
M H NO
S 49 PH S NG, PHUNG S NG, QUAN LONG BN
CNG TY C PHN TU VN V XY DUNG TH| 5F1 KHU TH| A KM, PHUNG A KM, QUAN HONG MA
CNG TY C PHN TU VN XY DUNG V PHT TRN HA
TNG CO S 568
S 10 NH C4 KHU TAP TH VEN ST RT TW, X TRUNG VN, HUYEN
T LM
903419296
CNG TY C PHN U TU XY DUNG THUONG MA V
D|CH VU TN AN
S 59B, T 13E, NG THANH LUONG 1, PH NG KM NGUU, PHUNG
THANH LUONG, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH THUC PHM VET HN S NH 3, NGCH 29, NG 123, UNG XUN THUY, , QUAN CU GY
CH NHNH DOANH NGHEP TU NHN THUONG MA LONG
VANG TA H NO
S 28, T 48B, PHUNG YN HO, QUAN CU GY 5530598
CNG TY TNHH CO KH V TU ONG HO THN BO AN
S 3, NG 240, L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH
XUN
C HUY TN-
9872525-
CNG TY C PHN CNG NGHE EDONET
S 12, PH PHAM NGOC THACH (S C: B19 T 36, TAP TH NH N KM
LN), PHUNG KM LN, QUAN NG A
912853458
CNG TY C PHN TP VAN PL TNG 1, S 36 PH TRUNG LET, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
CNG TY C PHN BT ONG SN BMC S 247, T 26, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU GY
XUN NH-
04.2434175
CNG TY C PHN QUNG CO D|CH VU V THUONG MA
TNG HOP VET
S 63 UNG NGUYN TH HOC, PHUNG EN BN, QUAN BA NH
B VN QU-
0912877838
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU TN QUYNH
S 9, NG 81, UNG NGUYN VN C, PHUNG NGOC LM, QUAN
LONG BN
CNG TY C PHN U TU VETASSET S 16 NG TT T, PHUNG VN MU, QUAN NG A
CNG TY C PHN U TU THUONG MA ANH THNG S 123, UNG 3, X PH L, HUYEN SC SON
NG C HANH-
042611209
CNG TY C PHN |A C TN PHT
S 60 NG 185 PH CHA LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG
A
CNG TY TNHH XY DUNG KY THUAT BOHU
PHNG 21, KHU TAP TH 86 THUY KHU, PHUNG THUY KHU, QUAN
TY H
CNG TY TNHH TU VN V U TU TNG BCH PHNG 407 NH C5 KHU TH| MY NH 1, X MY NH, HUYEN T LM 8846869/2411724
CNG TY TNHH D|CH VU VN THNG - TRUYN HNH
TRONG KHU TH|
P1803 BLOCK A2, TA NH MOMOTA, S 151A NGUYN C CNH,
PHUNG TUONG MA, QUAN HONG MA
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU VNH DU S 15 PH HN THUYN, PHUNG PHAM NH H, QUAN HA B TRUNG 8474917
CNG TY TNHH THUONG MA V U TU H KHNH
S 4, NG 120/42/5 PH KM GANG, PHUNG A KM, QUAN HONG
MA
2871934
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA SNG
CHU
THN PHUONG, X VNH NGOC, HUYEN NG ANH 4.6627829
CNG TY C PHN THUONG MA XY DUNG CNG NGHEP
H NO
S 148A, KHU TAP TH LCOLA, X VNH QUYNH, HUYEN THANH TR 49724712
CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU DU L|CH V HO
THO MN T VET
S 50 PH NGUYN QUYN, PHUNG NGUYN DU, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY TNHH THUONG MA V VAN T MNH HU S 239 PH TRN QU CP, PHUNG VN MU, QUAN NG A 4.8813105
CNG TY TNHH MOT THNH VN XY DUNG V THUONG
MA TRONG TN
S 7, NG 134 QUAN NHN, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN 4.8611968
CNG TY TNHH THT K V THUONG MA THNG LO
"CHUYN T CNG TY TNHH THT K V THUONG MA
72B LAC TRUNG, PHUNG VNH TUY, ,
P TH| QU-
04.2929877-
CNG TY TNHH PHT TRN VN HA MY NGHE THNH
PHT
PHNG 51, A19, TAP TH BC NGHA TN, PHUNG NGHA TN, ,
S QUANG HU-
7322996
TRUNG TM NHAN UY THC U TU - CH NHNH CNG TY
C PHN U TU T CHNH H NO
0608 TO NH 71 NGUYN CH THANH, PHUNG LNG HA, QUAN NG
A
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN EN T SAO KM
S 14, NG 11 VUONG THA V, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH
XUN
CNG TY TNHH D|CH VU HNG HO TRUC TUYN
S 1B, NG 236, PH L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA, QUAN
THANH XUN
04.7543189/
0934407882
CNG TY TNHH NGOC QUANG HANDCRAFT S 130 T 13, PHUNG |NH CNG, QUAN HONG MA 2752383/2194047
CNG TY TRCH NHEM HU HAN U TU TVN
P.1204 TO NH HTTC, S 185 GNG V, PHUNG CT LNH, QUAN
NG A
CNG TY TNHH DU L|CH V THUONG MA BT S 5 QUANG TRUNG, PHUNG TRN HUNG AO, ,
DOANH NGHEP TU NHN PH B S NH 50, KHU 1, QUC LO 2, X PH MNH, HUYEN SC SON
0988098234 -
0988720192
CNG TY TNHH THUONG MA NG NH HANH PHC S 633 UNG LA THNH, PHUNG THNH CNG, QUAN BA NH 5122023
CNG TY C PHN THUONG MA - XUT NHAP KHU PHT
LOC
S 151 PH KHM THN, PHUNG TH QUAN, QUAN NG A
CNG TY C PHN U TU DNG NGOC
S NH 25, NG 15/2 PH PHUONG MA,, PHUNG PHUONG MA, QUAN
NG A
5831348/0974859
564
CNG TY C PHN XY DUNG LONG THUNG S 139 THN NGOC A, X A M, HUYEN T LM
V DUY DUONG-
0916801558
CNG TY C PHN TRUYN THNG VTC 65 LAC TRUNG, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
L TUN ANH-
04.2117628
CNG TY C PHN HU NGH| U TU V THUONG MA
TRUNG VET
S 4 - C3, TAP TH Z179, X T HEP, HUYEN THANH TR 5762306
CNG TY C PHN THANH TON EN T TUONG LA VET S 73 THUC BC, PHUNG HNG B, QUAN HON KM
PHAN VN C-
04.6627829
CNG TY C PHN XY DUNG THUONG MA NEW
WNDOWS
S 37B, PH HU, PHUNG NG TH NHAM, QUAN HA B TRUNG 49724712
CNG TY C PHN TU VN U TU V THUONG MA NAM
THANH "CHUYN T CNG TY TNHH THUONG MA V
21/199, UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH
XUN
04.6865310 -
097.8951574
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU GY & THAN HOAT
TNH H NO
S NH 23, NG 322, PH L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA,
QUAN THANH XUN
L ANH QUN-
04.8281747
CNG TY C PHN HOP TC U TU XY DUNG A LOC S 2 HM 53/103/25 T 20, PHUNG C GANG, QUAN LONG BN
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA HONG
GANG
S 9B, NGCH 29/62 PH KHUONG HA, PHUNG KHUONG NH, QUAN
THANH XUN
5635793
CNG TY C PHN QUNG CO TH G M
TNG 2, S 22, NGCH 26, NG 61, UNG TRN DUY HUNG, PHUNG
TRUNG HO, QUAN CU GY
4.2379675
CNG TY C PHN XY DUNG A SON
PHNG 304 A2, TAP TH X NGHEP XY LP 24, T 35, PHUNG TRUNG
HO, QUAN CU GY
6556500
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU XY DUNG
VET TN
S 23B, NG 16, PH PHAN VN TRUNG, , QUAN CU GY 913045166
CNG TY C PHN U TU & D|CH VU KHCH SAN SOLEL S 2 PH ANG THA MA, PHUNG QUNG AN, QUAN TY H 5680517
CNG TY C PHN THT B| Y T HNG VN 168 TY H, PHUNG QUNG AN, QUAN TY H
CNG TY C PHN GO DUC SMART VET NAM THN CO NH, X XUN NH, , 04. 2112951
CNG TY C PHN U TU XY DUNG THANH NAM
"CHUYN T CNG TY TNHH THANH NAM GCN KKD S
XM TRONG, X UY N, ,
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA NAM TH S 5/44 PH A LA, PHUNG TRUONG |NH, ,
CNG TY TNHH VAN T TRN PHONG T DN PH VO PHUC, TH| TRN TRU QUY, HUYEN GA LM
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA QUC T
A DUONG
S 92 NG 105, T 10A, PH LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN NG
A
9650142
CH NHNH CNG TY TRCH NHEM HU HAN XY DUNG
V XUT NHAP KHU BNG HU
L 126 B4, KHU TH| M A KM, PHUNG A KM, QUAN HONG
MA
CNG TY C PHN H TRO PHT TRN DOANH NGHEP H
NO
S 15, PH NGUYN BU, PHUNG QUN THNH, QUAN BA NH 8767178
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU C HUY
S NH 64 NG 132 PH KHUONG TRUNG, PHUNG KHUONG TRUNG,
QUAN THANH XUN
938629979
CNG TY C PHN |A C VNG
S NH 333, PH B XUONG TRACH, PHUNG |NH CNG, QUAN
HONG MA
4.6410568
CNG TY C PHN THNG TN V TRUYN THNG VET
PHNG 507, TRUNG TM GAO D|CH CNG NGHE THNG TN H NO,
185 GNG V,, PHUNG CT LNH, QUAN NG A
62946061
CNG TY C PHN SNH HOC V Y HOC T TAO 22C, GNG V, PHUNG CT LNH, QUAN NG A 8535898
DOANH NGHEP TU NHN THUC PHM BNH AN 125 NGUYN TRUNG TO, PHUNG TRC BACH, QUAN BA NH 36403357
CNG TY TNHH THUONG MA RUSOAK VET NAM
PHNG 416, TNG 4, NO3, KHU TH| M PHP VN, PHUNG HONG
LET, QUAN HONG MA
-
CNG TY TRCH NHEM HU HAN MOT THNH VN
THUONG MA V D|CH VU THNH AN PHT
CUM 1, THN QUYNH , X VNH QUYNH, HUYEN THANH TR 5122625
CNG TY TNHH NOX VET CUNG
12 NG 92 TRUONG |NH, PHUNG TRUONG |NH, QUAN HA B
TRUNG
4.7366272
CNG TY TNHH TRUYNTHNG V NGUN NHN LUC
NHN VET
PHNG 401- D4 TAP TH GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V XUT
NHAP KHU TUN HUY
S NH 5, TAP TH HOC VEN QUN SU, XM 19A, X C NHU, HUYEN
T LM
CNG TY TNHH C TUN AT S 1A, NG 5 LNG HA, PHUNG THNH CNG, QUAN BA NH 4.2431103
CNG TY TRCH NHEM HU HAN DU L|CH V THUONG MA
BN MA
S 4A, PH HNG BT, PHUNG HNG B, QUAN HON KM
CNG TY TNHH BC MNH S NH 202, UNG PHNG KHOANG, X TRUNG VN, HUYEN T LM 8312163
CNG TY TNHH QUNG CO V THUONG MA SAO VET
XANH
S 15 PH TH TH|NH, PHUNG NG TU S, QUAN NG A 04. 2910444
CNG TY TNHH THUONG MA NO THT XY DUNG VET
NHAT
S 28 NG 159 PH PHO LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN
NG A
8560428
CNG TY TNHH TU VN V G PHP U TU VETN
PHNG 701, TNG 7 TA NH 101 LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN
NG A
62700945
CNG TY TNHH P&G KM LOA MU
S NH 1/10 NG MA HUONG, PH BACH MA, PHUNG BACH MA,
QUAN HA B TRUNG
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V D|CH VU
BUFFPRO
S 65 NG 302 UNG LNG, PHUNG TH|NH QUANG, QUAN NG A / 62700954
CNG TY TRCH NHEM HU HAN CH TAO MY V THT
B| BCH KHOA
S 191 NGOC A, X A M, HUYEN T LM
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V CNG
NGHE A CUNG
S 32/5, UNG TRN QU KN, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU
GY
CNG TY TRCH NHEM HU HAN VAN T C MNH
PHNG 201, NH C3, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG D|CH
VONG, QUAN CU GY
3775 9193
CNG TY TNHH XY DUNG THUONG MA VNANDOW
"CHUYN T DOANH NGHEP TU NHN KNH DOANH,
S 41 PH H C D, PHUNG NAM NG, QUAN NG A 4.2455283
CNG TY TNHH THUONG MA T ANH S NH 121, PH C NG, , QUAN BA NH
CNG TY C PHN VAT TU - THT B| - CNG TRNH H NO
41B L 6 TH| M |NH CNG, PHUNG |NH CNG, QUAN HONG
MA
8537618
CNG TY C PHN VNASACO
P608, DY DN 2, KHU TH| M |NH CNG, PHUNG |NH CNG,
QUAN HONG MA
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU BO UY
S 33 PH NGUYN NH CHU, PHUNG L A HNH, QUAN HA B
TRUNG
0904230135/0985
431899
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU PHT TRN
VET - PHT
PHNG 1605, 17T4 KHU TH| TRUNG HA- NHN CHNH, PH HONG
AO THY, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
7568741
CNG TY C PHN U TU TN LOC
S 94, NG 164, PH VUONG THA V, PHUNG KHUONG TRUNG,
QUAN THANH XUN
4.2945188
CH NHNH TA H NO - CNG TY TNHH SON TNH EN
THNG LONG
S 1, NG 484, UNG H HUY TAP, TH| TRN YN VN, HUYEN GA
LM
CH NHNH - CNG TY TRCH NHEM HU HAN THY SN
QUANG THNG TA H NO
S 39, NG 14, PH VAN KP, PHUNG BACH NG, , 6405045
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THUONG MA KY
THUAT AN THNH S 2
S 109-111 PH L THANH NGH|, PHUNG NG TM, , 6406130
CNG TY C PHN TU VN THT K V U TU
N.E.W.L..N.E
NH S 1, NGCH 22/27, NG 124 UNG U CO, PHUNG T LN, , 4.6614122
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA QUC T
C HNG
S 60, PH HOA LM, PHUNG C GANG, ,
CNG TY C PHN U TU XY LP EN-NUC HNG
HUONG LONG
XM 5, THN HO TH|, X XUN PHUONG, , 4.8535914
CNG TY C PHN U TU THUONG MA D|CH VU TRUNG
SON
103 B5, T 28 PHUNG C GANG, ,
CNG TY C PHN D|CH VU HNG KHNG BNG SEN VET 132A U CO, PHUNG T LN, , 9716134
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU VET TN PHNG 914, TNG 9, CT4 MY NH , X PH DN, ,
CNG TY C PHN U TU LAM
S NH 23, NGCH 1/62/7 NG 1 U CO, PHUNG QUNG AN, QUAN
TY H
4.7182395
CNG TY C PHN NO THT HONG LM
PHNG 402, NH B3D, KHU TH| M NAM TRUNG YN, PHUNG
TRUNG HO, QUAN CU GY
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN VNAF
S 22 NG 92 NGUYN LUONG BNG, PHUNG NAM NG, QUAN
NG A
4.765183
CNG TY C PHN KN TRC XY DUNG CNG NGHE CAO
S 15, NGCH 46/72, PH LNH QUANG, PHUNG VN CHUONG, QUAN
NG A
CNG TY C PHN THUONG MA, D|CH VU V U TU
QUANG MNH
S NH 100, NG 88, PH TRN QU CP, PHUNG VN CHUONG,
QUAN NG A
2924245
CNG TY C PHN THT B| CHUYN NGNH PHT THANH-
TRUYN HNH
S 56, NG 178 UNG G PHNG, PHUNG PHUONG LET, QUAN
THANH XUN
48371370
CNG TY C PHN .T.H
S 30 NG 403 PH BACH MA, PHUNG BACH MA, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY C PHN KY NGHE, THUONG MA & D|CH VU A
AN
S 35, PH NAM DU, PHUNG LNH NAM, QUAN HONG MA 2817013
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA AN PHT H
NO
S 9, NG 308, PH CHO KHM THN, PHUNG PHUONG LN, QUAN
NG A
CNG TY C PHN PHT TRN DO S 1, L C, KHU AO U, PHUNG PHUONG LN, QUAN NG A
CNG TY C PHN TAP ON TH HO "CHUYN T
CNG TY TNHH SN XUT V THUONG MA TH HO, GCN
D21 PHUONG MA, PHUNG PHUONG MA, QUAN NG A 45189186
CNG TY C PHN OM M XANH S 12/14, PH HNG HNH, PHUNG HNG TRNG, QUAN HON KM 4.2465741
CNG TY C PHN PHT TRN THUONG MA TRNG NG
VET
PHNG 504 TAP TH VEN KM ST NHN DN T CAO, PHUNG
GNG V, QUAN BA NH
CNG TY C PHN TASCO VET NAM
S 67/50/477 UNG NGUYN TR, T 15, PHUNG THANH XUN NAM,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN NEWLFE TU VN THT K V U TU
S 107, NG 1 PH KHM THN, PHUNG KHM THN, QUAN NG
A
CNG TY TNHH DU L|CH V THUONG MA NGOC LNH P404/124 PH MNH KHA, PHUNG MNH KHA, QUAN HA B TRUNG 4.5737312
CNG TY TNHH TU VN U TU XY DUNG V THUONG
MA THANH BNH
S 23 NG 185 PH CHA LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG
A
5740348/5761332
CNG TY TNHH XY DUNG A DUONG HUY
S 10, NGCH 157/6, PH C GANG, T 17, PHUNG THUONG
THANH, QUAN LONG BN
CNG TY TNHH O TAO V PHT TRN THUONG MA
EN T
S 26, PH ANG DUNG, PHUNG QUN THNH, QUAN BA NH
CNG TY TNHH D|CH VU H TRO DOANH NGHEP VET NAM
45A, NG 126 PH KHUONG TRUNG, PHUNG KHUONG TRUNG, QUAN
THANH XUN
5520975
CNG TY TNHH THUONG MA V QUNG CO BCH HOP
S.C.S
S 65 A C VET, PHUNG L A HNH, , 8513645
CNG TY TNHH THUONG MA VET NAM - TRUNG HOA
L S 17 B9 TAP TH BENH VEN NO TT TRUNG HO, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN U TU PHT TRN VN GANG
"CHUYN T CNG TY TNHH VN GANG, GCN KKD
S 1 - F2 UNG TH H, PHUNG LNG HA, QUAN NG A 90415161
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V PHT TRN
CNG NGHE CAO DVM-PAT
T DN PH BNH MNH, TH| TRN TRU QUY, HUYEN GA LM 48774031
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU EN T TN HOC
T&T VET NAM
S 11, NG 260, UNG CU GY, PHUNG QUAN HOA, QUAN CU
GY
4.2948828
CNG TY C PHN THNG TN V TRUYN THNG MTV
VET NAM "CHUYN T CNG TY TNHH QUNG CO V
S 45, NG QUAN TH , PH TN C THNG, PHUNG HNG BOT,
QUAN NG A
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V D|CH VU
XUN HONG
S 18C, PH L TH T, PHUNG L TH T, QUAN HON KM 6230156
CNG TY TNHH U TU THUONG MA QUANG HUY S 53 PH KHUONG THUONG, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 1698226872
CNG TY C PHN XY DUNG THQ S NH 108 UNG N D|, THN N D|, X UY N, HUYEN NG ANH 8560202
CH NHNH CNG TY TNHH MOT THNH VN SN XUT-
THUONG MA - D|CH VU HNG PHT
S 20, NG 390 PH TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG THUONG,
QUAN NG A
4.876507
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA NOX ANH
TRANG
S NH 4, T 4, NG 5, UNG K4, TH| TRN CU DN, HUYEN T LM
CNG TY C PHN |A CHT V KHONG SN CNG
NGHEP VET NAM
S 109C, NG 74/3 UNG TRUNG CHNH, PHUNG PHUONG MA,
QUAN NG A
2120148
CNG TY TNHH THUONG MA V TRUYN THNG EGATE S 3, NG 5, NGCH 4, PH HONG QUC VET , PHUNG NGHA , ,
0904285275/5761
506
CNG TY C PHN MANG WEBPAL QUC T
CN HO S 2104, NH 34T KHU TH| TRUNG HA - NHN CHNH,
PHUNG TRUNG HO, QUAN CU GY
CNG TY C PHN LONG "CHUYN T CNG TY
TNHH LONG, GCN DKKD S: 0102004165 DO PHNG NG
L A2 CN 8 KHU CNG NGHEP TAP TRUNG, X MNH KHA, HUYEN T
LM
9652754
CNG TY TNHH THUONG MA H TRUNG S 295 PH QUAN NHN, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN 9652754
CNG TY C PHN CNG NGHE V U TU HUNG TH|NH
S NH 7, NGCH 31, NG 554, UNG NGUYN VN C, PHUNG GA
THUY, QUAN LONG BN
7630330
CNG TY C PHN GNG V THT B| NNG NGHEP MN
BC
S 10, NGCH 43/98, T 7, PH TRUNG KNH, PHUNG TRUNG HO,
QUAN CU GY
8686413
CNG TY TNHH U TU V D|CH VU THUONG MA H ANH
S 5, NG 167, PH TY SON, PHUNG QUANG TRUNG, QUAN NG
A
04. 8361007
CNG TY TNHH THUONG MA NHU CUONG S 111, V HU, PHUNG THANH XUN BC, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH U TU H ANH S 33 PH V HU, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN 7805022
CNG TY TNHH U TU THUONG MA D|CH VU THY LNH D2 TAP TH NGOA THUONG,, PHUNG TH QUAN, QUAN NG A
CNG TY TNHH DU L|CH V D|CH VU HONG LAN S 205 PH VONG, PHUNG NG TM, QUAN HA B TRUNG
CNG TY C PHN THUONG MA AN CUNG S 609 KM M, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH 2129527
CNG TY TNHH MY TNH THNH AT
S 60 NG 30 TA QUANG BU, PHUNG BCH KHOA, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY TNHH QUNG CO V N N DUONG GA S 10, NG O DUY T, PHUNG HNG BUM, QUAN HON KM
CNG TY C PHN TU VN V XY DUNG HONG GA
S 15, NG 624/12/105 KHU TAP TH CUC V KH AN, PH MNH KHA,
PHUNG VNH TUY, ,
CNG TY C PHN U TU THT B| GO DUC NAM VET
PHNG 510, S 5 PH CHA LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN
NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HEP PH THNH
S 56 LNG YN PHU, PHUNG YN PHU, PHUNG YN PHU, QUAN
TY H
CNG TY TRCH NHEM HU HAN SONG HU
S 14, NG 405, T 33, CA KHU BC CU 3, PHUNG NGOC THUY,
QUAN LONG BN
CNG TY C PHN KHONG SN THN PH TNG 3 S 11 PH NGUYN SON, PHUNG NGOC LM, ,
CNG TY C PHN CNG NGHE NTECH- P302 S 26, NG 81/35 LNH LANG, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH
CNG TY TNHH THUONG MA D. KHOA
S 27, PH NGUYN NH CHU, PHUNG L A HNH, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP THU HUNG 57 PHNG CH KN, T 38, PHUNG NGHA , QUAN CU GY 2930248
CNG TY C PHN THUONG MA BR 20/165 UNG CU GY, PHUNG D|CH VONG, ,
CNG TY TNHH XUT KHU V NHAP KHU HOA & NAM S 3 NG 11 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 4.8731069
CNG TY C PHN CNG NGHE TH SON
TRUNG TM NHET VET NGA, UNG NGUYN VN HUYN,
PHUNG NGHA , QUAN CU GY
CNG TY C PHN THUONG MA TH G HON MY NH A8 PH HONG CU, PHUNG CHO DA, QUAN NG A 4.2730661
CNG TY C PHN TU VN U TU V XY DUNG 268 S NH 23C, KHU TAP TH 810, X VNH QUYNH, HUYEN THANH TR
CNG TY TRCH NHEM HU HAN DU L|CH V D|CH VU
HUYNH BNH
S 46, NG 166, T 11, PHUNG TRUNG HO, QUAN CU GY
CNG TY TNHH G PHP CNG NGHE G7 PHNG 311 C6 V NGOC PHAN, PHUNG LNG HA, QUAN NG A 47673358
CNG TY TNHH NNG SN MANH HNG 102 NG 713 UNG G PHNG, PHUNG GP BT, , 8573832
CNG TY C PHN THUONG MA V VN THNG THNH
AN
S 17, NG 68, UNG QUAN HOA, PHUNG QUAN HOA, QUAN CU
GY
7914218
CNG TY C PHN XY LP 29-2 S 322 UNG KM GANG, PHUNG A KM, QUAN HONG MA 5376332
CNG TY T CHNH C PHN SNG TNG 1, NH G10, PHUNG THANH XUN NAM, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN CNG NGHE F-BZ VET NAM
PHNG 12A06 - NH A2 - 151A NGUYN C CNH, PHUNG TUONG
MA, ,
CNG TY TRCH NHEM HU HAN MY PHM V LM EP
PLACENCARE
S 119, PH A LA, PHUNG TRUONG |NH, , 2933747
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HUONG SON S 25 NG 36, UNG C GANG, PHUNG C GANG, , 4.6649964
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU TNG HOP NH
SACH
S NH 22, NG 426/6 UNG LNG, PHUNG LNG HA, QUAN NG
A
7676064
CNG TY TNHH LNH PHT
S NH 10, NG K8 UNG THNH CNG, PHUNG THNH CNG,
QUAN BA NH
8552559
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V XY LP ATC
S 73D, NG 35, PH KHUONG HA, PHUNG KHUONG NH, QUAN
THANH XUN
4.5523944
CNG TY TNHH D|CH VU U TU V THUONG MA TNG
HOP MNH QUANG
S 16, UNG XUN LA, PHUNG XUN LA, QUAN TY H 4.6627933
CNG TY C PHN NO THT TR VET NAM S 248B PH TN C THNG, PHUNG HNG BOT, QUAN NG A 4.7588737
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU AN PH
THNH
S 4, L 1E, KHU TH| TRUNG YN, PHUNG TRUNG HO, QUAN CU
GY
4.6556313
CNG TY C PHN T V BAN
PHNG 1103, TA NH S A3, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG
D|CH VONG, QUAN CU GY
CNG TY TNHH QUNG CO APATECH
S 104 NG TH|NH HO 1, UNG TN C THNG, PHUNG HNG
BOT, QUAN NG A
CNG TY C PHN VAT TU THT B| VSL - HONG AN
PHNG 318, NH A1, S 15 NGOC KHNH, PHUNG GNG V, QUAN BA
NH
CNG TY C PHN PHT TRN KY THUONG TST S 19, NG 325 MNH KHA, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
CNG TY C PHN QUN L T SN PRME
S 5, TAP TH 201B MNH KHA, PHUNG MNH KHA, QUAN HA B
TRUNG
8517140
CNG TY TNHH HUE TUN
TAP TH GNG MU, THN NGOA LONG, X MNH KHA, HUYEN T
LM
CNG TY C PHN TU VN U TU V THUONG MA LUC
H
TNG 2, S 43, PH L NGOC HN, PHUNG PHAM NH H, QUAN HA
B TRUNG
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH MOT THNH VN
XUT NHAP KHU CAO SU VET NAM (VNC.GROUP)
56 NGUYN DU, PHUNG NGUYN DU, QUAN HA B TRUNG
0983036484/04
8511469
CNG TY C PHN TU VN U TU XY DUNG HA TNG &
CNG NGHEP
CUM 3 K80C, NG 376 UNG BU, , QUAN BA NH 4.2163419
CNG TY C PHN |A C A DUONG XM TN LAP 2, X THUY PHUONG, HUYEN T LM 4.9910608
CNG TY TNHH MOT THNH VN VAN T TU CAO TC
BC NAM
TNG 6, TA NH VNASHNLNES, L CC1-.3.1 - KHU TH| M PHP
VN - T HEP, PHUNG HONG LET, ,
CNG TY C PHN THUONG MA, TU VN XY LP THT B|
EN NG ANH
THN C DUONG, X TN DUONG, HUYEN NG ANH
CNG TY C PHN THUONG MA - D|CH VU VET HUNG
PHT
S 82, T 41, PHUNG TH|NH LET, , 4.2943376
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU H NO TTS S 1, NG 76, PH YN S, PHUNG YN S, QUAN HONG MA 9428352
CNG TY C PHN XY DUNG V KN TRC ALPHA T 19 NHA, PHUNG LONG BN, , 2406945
CNG TY C PHN VAT LEU EN C TM S 75, PH NGUYN CNG TR, PHUNG PH HU, ,
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN HA TNG
THUONG MA MN BC
TNG 1, CHUNG CU NGOC H, NG 130 C NG, , QUAN BA NH 4.6812929
CNG TY C PHN THUONG MA V PHN MM VET NHAT
S 33, NGCH 20, NG 432, PH O CN, PHUNG CNG V|, QUAN BA
NH
4.8836931
CNG TY C PHN THUONG MA V PHT TRN XY
DUNG GA NGUYN
S 1 HM 189/15/30 (TAP TH TH DUC TH THAO) PH AN DUONG,
PHUNG YN PHU, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU HONG KY S 3, NG 2, PH O CN, PHUNG NGOC H, QUAN BA NH 8616121
CNG TY C PHN NHUA AN PH S 32 UNG NGOC THUY, PHUNG NGOC THUY, , 4.8751703
CNG TY C PHN XM
S NH 14, NG 259, PH VONG, PHUNG NG TM, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY C PHN VAN T V D|CH VU H HUNG PHNG 404 C1 KHU TH| M MY NH, X MY NH, HUYEN T LM 4.7624047
CNG TY C PHN KY THUAT NG TU VNASHN
S 80B, PH TRN HUNG AO, PHUNG TRN HUNG AO, QUAN HON
KM
CNG TY C PHN N HO BCH KHOA S 5B, UNG NG QUAN, PHUNG QUAN HOA, QUAN CU GY 4.2124617
CNG TY C PHN AN NNH AN TON THNG TN CMC
S 10, A5 KHU M TRU T 73, PHUNG BACH NG, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN PH H
S 17, NG 30 PH PHAN NH GT, PHUNG PHUONG LET, QUAN
THANH XUN
4.7320882
CNG TY C PHN SCH THT B| GO DUC THNG LONG S 86 UNG S 7, X M TR, HUYEN T LM 4.8698953
CNG TY C PHN DUOC PHM V THUONG MA TNG
HOP H NO
NH S 4, DY A1 M TRU, PHUNG BACH NG, QUAN HA B
TRUNG
2872707
CNG TY C PHN DU L|CH DCH VU V PHT TRN
NGUN LUC H NO
27 QUC T GM, PHUNG VN CHUONG, QUAN NG A 9425892
CNG TY C PHN THUONG MA DU L|CH V D|CH VU TN
THNH
S 12 L C, PHUNG PHAM NH H, , 7673049
CNG TY C PHN XY DUNG THUONG MA V NA HPRO S 293, NG 192 L TRONG TN, PHUNG |NH CNG, ,
CNG TY C PHN U TU XY DUNG THUONG MA V
D|CH VU HONG H
11 HNG CHNH, PHUNG HNG BUM, QUAN HON KM 4.6641023
CNG TY C PHN G PHP CNG NGHE HOA TH|
S NH 62, NG 33 NGUYN AN NNH, PHUNG TUONG MA, QUAN
HONG MA
CNG TY C PHN U TU PHT TRN TH|- CNG
NGHEP VET NAM
PHNG A1207, TA NH LCOG 13, UNG KHUT DUY TN, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN KY THUAT, THUONG MA V D|CH VU
VET LONG
S 101 - D5, T 80, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU GY 8439170
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA NG SAO
SNG "CHUYN T CNG TY TNHH XY DUNG &
S 40, PH TRN BNH, PHUNG MA D|CH, QUAN CU GY
9722267/0989143
884
VN PHNG A DEN - CNG TY TNHH PHONG THNH TA
H NO
S 22, L 12A, UNG TRUNG YN 10, KHU TH| M TRUNG YN,
PHUNG YN HO, QUAN CU GY
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN LN KT CNG
NGHE XY DUNG
TNG 7 S 18 NGUYN CH THANH, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA
NH
2184525
VPD - CNG TY C PHN 519 31 KHU 7.2HA, T 17, CUM 3, , QUAN BA NH
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU QUNG YN S 23 HNG THC, PHUNG HNG GA, QUAN HON KM 913318177
CNG TY TNHH MOT THNH VN CLB BNG CHUYN TAP
ON DU KH VET NAM
THN T XUYN, X NH XUYN, HUYEN GA LM 7562757
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT AN HUY THN PHUONG NH|, X LN NNH, HUYEN THANH TR 7688841
CNG TY TNHH MOT THNH VN CNG NGHEP V
THUONG MA KM TNG
THN TU HONG, X XUN PHUONG, HUYEN T LM
CNG TY TNHH THUONG MA V DCH VU PHAM KHOA
S 8 NGCH 58, NG VN HUONG, PH TN C THNG, PHUNG
HNG BOT, QUAN NG A
4.9900837
CH NHNH CNG TY C PHN D|CH VU G NAM
S NH 7, NG 28, PH EN BN PH, PHUNG EN BN, QUAN BA
NH
CH NHNH CNG TY C PHN CONSTREXM THNG LONG -
X NGHEP XY DUNG
NH CC2 KHU TH| M TR HA, X M TR, HUYEN T LM
CNG TY C PHN D|CH VU CNG NGHE THNG TN
NASCORP - CH NHNH CU GY
NH S 16, NG 49, PH NGHA TN, PHUNG NGHA TN, QUAN CU
GY
4.6762987
CNG TY TNHH MOT THNH VN U HNH THM D KHA
THC DU KH PVEP TUY - N - D
18 UNG LNG HA, PHUNG THNH CNG, QUAN BA NH
CNG TY TNHH DU L|CH H KN
PHNG 215 GC 2, S 5, PH QUANG TRUNG, PHUNG TRN HUNG
AO, QUAN HON KM
7657792
CH NHNH CNG TY TNHH CNG NGHEP T QUANG
VNH TA H NO
NH 3, KHU TAP TH UBKHXH, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH
CNG TY TNHH M.O.U.N.T.A..N V..E.W
PHNG 1101 NH N2D KHU TH| TRUNG HA NHN CHNH, UNG L
VN LUONG, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
4.293021
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP HONG SON
(CHUYN T CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP
PHNG 404, NH P7, KHU TH| VET HUNG, PHUNG GANG BN,
QUAN LONG BN
7875780
CNG TY C PHN O TAO & TU VN BC S NH 17/C11 TAP TH PN, TH| TRN VN N, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU KY THUAT
NAM VET
S 95, PH TRN HUNG AO, PHUNG CA NAM, QUAN HON KM 4.7726001
CNG TY TNHH XC TN U TU PHT TRN DOANH
NGHEP VET
S 5 NGCH 299/18 UNG HONG MA, PHUNG HONG VN THU, , 9348044
DOANH NGHEP TU NHN TN PHC S NH 21, PH HNG NG, PHUNG HNG B, QUAN HON KM
CNG TY TNHH TU VN V PHT TRN CNG NGHE 3T S 92B, PH L THUNG KET, PHUNG CA NAM, QUAN HON KM
CNG TY TNHH THUONG MA THANH TN
TNG 2, S NH 34, PH TRUNG HA, PHUNG TRUNG HO, QUAN CU
GY
9910704
CNG TY TNHH THT B| XY DUNG NGOC H
17 NGCH 32/36, T 54, CUM 9, TAP TH EN YN PHU, PHUNG YN
PHU, ,
6475888
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V D|CH VU
PHUONG ANH
S 678 NGUYN VN C, PHUNG GA THUY, ,
2935880/0906042
628
CNG TY TNHH CY CNH H TH|NH S 11 NGCH 1/54 UNG U CO, PHUNG QUNG AN, ,
CNG TY TNHH TRUYN THNG XANH S NH 81 PH CHA LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT N QUNG CO
THNG NHT
S 32, UNG T THANH OA, X T THANH OA, HUYEN THANH TR
CNG TY TNHH D|CH VU PHN MM CHO TH G
S NH 17, T 36, UNG PHNG CH KN, PHUNG NGHA , QUAN
CU GY
CNG TY TNHH THUONG MA V KY THUAT TH A M
PHNG 209B H1, KHU TAP TH THNH CNG, PHUNG THNH CNG,
QUAN BA NH
4.7167566
CNG TY TNHH MY THUAT NG DUNG LOC VET
S 11/28B, NG 228, PH L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA, QUAN
THANH XUN
4.8776795
CNG TY TNHH XY DUNG PHC H S NH 46 QUC LO 3, X PH L, HUYEN SC SON 4.8239277
CNG TY TNHH G PHP PHUC H V BO TR CNG
NGHEP
S 29 NG 178 PH TY SON, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
CNG TY TNHH QUN L U TU BT ONG SN HOA H S 181 PH TN C THNG, PHUNG HNG BOT, QUAN NG A 4.6888404
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA NHU S 387A, PH NGUYN KHANG, PHUNG YN HO, QUAN CU GY
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V SN
XUT A NGHA
S 133, UNG XUN THY, T 39, , QUAN CU GY
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA ANH DNG
66B NG TH QUAN, PH KHM THN, PHUNG TH QUAN, QUAN
NG A
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA QUC T
A DUONG
S 92 NG 105, T 10A, PH LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN NG
A
CNG TY TNHH XE AP TH THAO C&T NH C17, T 57 TRUNG KNH, PHUNG YN HA, , 2918495
CNG TY TNHH U TU PHT TRN DHA S 120 HONG VN TH, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN 5131693
CNG TY TNHH D|CH VU KM TON H NO
S 58, NG 169 TAP TH A HOC CNG ON, PH TY SON, PHUNG
QUANG TRUNG, QUAN NG A
2463678
CNG TY TNHH PSC VET NAM
S 127 PH KHUONG THUONG, PHUNG KHUONG THUONG, QUAN
NG A
7687622
CNG TY TNHH GO DUC V U TU THANH MA S 204 UNG HONG MA, PHUNG HONG VN THU, ,
0914883355-
8564063
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA TNG HOP
PHUONG NG
T 49, TH| TRN NG ANH, HUYEN NG ANH 938629979
CNG TY TNHH TU VN THT K V XY DUNG EN VET
NAM
S NH 42, NG 229, T 3 |NH CNG, PHUNG |NH CNG, QUAN
HONG MA
CNG TY TNHH GAO NHAN VAN T QUC T NG
DUONG
PHNG 20.7, TNG 20, TO NH VMECO, L E9, UNG PHAM HNG,
PHUNG TRUNG HO, QUAN CU GY
4.5652092
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA LNH NGUYN XM CHA, X C LOA, ,
0913579649/0916
523333
CNG TY TNHH KN TRC NO THT V XY DUNG AMA
B14 PHNG 3 KHU LP GHP YN LNG, PHUNG TH|NH QUANG, QUAN
NG A
CNG TY TNHH VAN T V THUONG MA PHAN ANH S 350 T 14, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
CNG TY TNHH KM THU PHONG S 47, MAC TH| BU, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG 8821183
CNG TY C PHN PHT TRN V U TU SAO 73B L NAM , PHUNG CA NG, QUAN HON KM
CNG TY C PHN DUOC PHM QUANG MNH S 25, HNG AU, PHUNG NG XUN, QUAN HON KM 7849938
CNG TY C PHN KY THUAT U TU VET HUNG S 15, NG 1, UNG TRN QUC HON, , QUAN CU GY
CNG TY TNHH QUC T ODDO CUM 4, THN VNH THANH, X VNH NGOC, HUYEN NG ANH
CH NHNH CNG TY C PHN THUONG MA VET HUONG
"CHUYN T CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA
116A LNH LANG, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH 7751631
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU NHAT
MNH TA H NO
216 HONG VN TH, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN 46366869
CH NHNH CNG TY TRCH NHEM HU HAN D LEU
TRUC TUYN FPT
48 VAN BO, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH
X NGHEP B TNG V XY DUNG 606 THNG LONG - CH
NHNH CNG TY C PHN XY DUNG S 6 THNG LONG
THN O, X KM N, ,
CH NHNH CNG TY TNHH MOT THNH VN VN THNG
VET NAM
S 23A HA B TRUNG, PHUNG TRNG TN, QUAN HON KM 7910387
CH NHNH CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA
D|CH VU - VN THNG A THUONG HEU
98 PH L DUN, PHUNG CA NAM, QUAN HON KM 4.9541087
CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU TN HOC NGOC
LAN
THN LOC, X XUN NH, HUYEN T LM
04.7712150/76673
68
CNG TY TNHH VET N O
PHNG 303 TAP TH VEN NNG LUONG NGUYN T VET NAM, T 89,
KHU AO PHE, PHUNG CHO DA, QUAN NG A
5651978
CNG TY TNHH THUONG MA AN KY S 4, XM H H, PHUNG TRN HUNG AO, QUAN HON KM 4.760106
CNG TY TNHH U TU THUONG MA D|CH VU MNH
QUANG
S 403, PH TRN KHT CHN, PHUNG THANH NHN, QUAN HA B
TRUNG
4.9521514
CNG TY TNHH G PHP CNG NGHE HDA
S 28, NGCH 40, NG 362A, UNG G PHNG, PHUNG TH|NH
LET, QUAN HONG MA
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V DUOC
PHM BO TN "CHUYN T CNG TY TNHH DUOC
S 72, T 48 NG 8, PHUNG TRUNG PHUNG, QUAN NG A
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN SN XUT V
THUONG MA TN AT
S NH 19 NG 46 UNG NGOC H, PHUNG HONG LET, QUAN
HONG MA
CH NHNH CNG TY C PHN METROCO SNG HNG - X
NGHEP KNH DOANH VAN T THY BO
S 70, AN DUONG, PHUNG YN PHU, ,

5131385/0979320
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN U TU BO CH
S 6, PH NGUY NHU KON TUM, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH
XUN
9424558
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH VAT TU CNG
NGHEP VET NAM
PHNG 201 CT6 KHU TH| MY NH - M TR, UNG PHAM HNG, X
M TR, HUYEN T LM
CH NHNH CNG TY C PHN O TAO V TRUYN
THNG Q.H.S- TRUNG TM O TAO VET C
S 8, DC VEN PHU SN, UNG LA THNH, PHUNG NGOC KHNH,
QUAN BA NH
4.2943028
CNG TY C PHN BT ONG SN SERAPHN
P303, TA NH 17T1, KHU TH| M TRUNG HA - NHN CHNH,
PHUNG TRUNG HO, QUAN CU GY
5185888
CNG TY C PHN PHAM TUN
S NH 8C, NG 61, T 34, PH YN HA, PHUNG YN HO, QUAN
CU GY
4.2927877
CNG TY C PHN THT B| PETECO VET NAM
PHNG 318, NO 6A BN O LNH M, PHUNG HONG LET, QUAN
HONG MA
4.7172145
CNG TY C PHN D|CH VU V THUONG MA TH HUNG
S NH A13 - L 18 KHU TH| M |NH CNG, PHUNG |NH CNG,
QUAN HONG MA
CNG TY C PHN THUONG MA V KY THUAT TN HOC
VN THNG TN VET
PHNG 101 NH C1B NG 1 HONG NGOC PHCH, PHUNG LNG HA,
QUAN NG A
2186189
CNG TY C PHN TU VN XY DUNG DN DUNG VET NAM
- VNCC
P507, G1, TAP TH TRUNG TRUNG HOC CNH ST NHN DN 1,
PHUNG THANH XUN BC, QUAN THANH XUN
4.7759166
CNG TY C PHN KHA KHONG HONG GA
S NH 12A NG B TREU, PH B TREU, PHUNG L A HNH,
QUAN HA B TRUNG
2811270
CNG TY C PHN SN XUT D|CH VU THUONG MA KNH
TC
TNG 3, TA NH 63, T 36 HONG CU, PHUNG CHO DA, QUAN
NG A
912155538
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA H&H PHNG 410 NH C8 - GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
CNG TY C PHN SN XUT, THUONG MA V D|CH VU
TN TN
KM 14, QUC LO 1A, UNG NGOC H, , 4.2927952
CNG TY C PHN THUONG MA V TU VN U TU NH
AN
S 28C, T 2, PHUNG QUAN HOA, QUAN CU GY
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA NHAT MNH
NGUYN
S NH 53, NG 409 KM M, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH
CNG TY C PHN U TU T CHNH HNG VET - PV
TNG 3 - 307, TA NH PACFC, 83B L THUNG KET, PHUNG TRN
HUNG AO, QUAN HON KM
CNG TY C PHN ACO V CONG SU PHNG 220 CT3C KHU X2 TH| BC LNH M, PHUNG HONG LET, ,
CNG TY C PHN PHT TRN V U TU CNG NGHE
ATENA
S 8, NG TH TH|NH 1, PH TH TH|NH, PHUNG TH|NH QUANG,
QUAN NG A
CNG TY C PHN H TRO PHT TRN NNG LUONG VET
NAM
S 235 UNG HONG QUC VET, X C NHU, , 4.8615578
CNG TY C PHN SN XUT THUONG MA V D|CH VU
CMT
KHU KHO 6, CNG TY XY DUNG S 6 THNG LONG, X KM N, , 7671165
CNG TY C PHN XY DUNG V D|CH VU KY THUAT VET
HUNG
TAP TH 665, X TRUNG VN, HUYEN T LM
CNG TY C PHN TU VN DOANH NGHEP NAM VET 605 B4 MY NH , X MY NH, HUYEN T LM 9427307
CNG TY C PHN U TU DU KH VET
S NH 15, NGCH 134/15, UNG L TRONG TN, PHUNG KHUONG
MA, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN PHT TRN THUONG MA V D|CH VU
NNG NGHEP
S 100, UNG CAO L, X UY N, HUYEN NG ANH
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU TUNG
CNG NGHE M
S NH 18 D4, PHUNG THANH XUN BC, QUAN THANH XUN 903430580
CNG TY C PHN DU L|CH L HNH TAPRO S 88 PH VONG, PHUNG PHUONG MA, QUAN NG A 4.8810678
CNG TY C PHN NG PHUONG S 40 CT LNH, PHUNG CT LNH, QUAN NG A
CNG TY C PHN VN HO TRUYN THNG PH H S 20, T 13, PHUNG MA ONG, , 2113090
CNG TY C PHN PHT TRN TN BO
S 7/38 A1, T 5C KHUONG TRUNG, PHUNG KHUONG TRUNG, QUAN
THANH XUN
CNG TY C PHN SNG TAO A RE CA
S 4, NGCH 28/25, NG 28, PH NG CH KHM, PHUNG EN BN,
QUAN BA NH
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU QUNG CO
VETBROTHER
S 200, UNG NGUYN SON, PHUNG B , , 4.246299
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA LONG THNH S 659 CUM 12, T 17, TH| TRN CU DN, HUYEN T LM
CNG TY C PHN THUONG MA V SN XUT HEP
CUNG
S 344, T 11, CUM 3, UNG KHUONG NH, PHUNG HA NH, QUAN
THANH XUN
CNG TY C PHN THUONG MA EN T CHOTRO S 1098 UNG LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
CNG TY C PHN XY DUNG THUONG MA VNANDOW
"CHUYN T CNG TY TNHH XY DUNG THUONG MA
S 41 PH H C D, PHUNG NAM NG, QUAN NG A 4.5634209
CNG TY C PHN KN TRC XY DUNG RUBK T 12, PHUNG THACH BN, , 7330347
CNG TY C PHN THUONG MA V SN XUT TRNG TN S 389, PH TRUONG |NH, PHUNG TN MA, ,
CNG TY C PHN MY V THT B| NARME
TO NH NARME, S 4 PHAM VN NG, PHUNG MA D|CH, QUAN
CU GY
CNG TY C PHN THUONG MA AN CT LO S 5, NGCH 9/12, NG 9, PH TRN QUC HON, , QUAN CU GY
CNG TY C PHN TU VN THT K V CHUYN GAO
CNG NGHE H NO
S 4, NG 629 UNG KM M, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH 7660239
CNG TY C PHN U TU PHT TRN NH V TH| TY
H NO
S 12B, PH PHAM HUY THNG (A9 LNG KHOA HOC NGOC KHNH), , 4.2945188
CNG TY C PHN HTP VET NAM
G24, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU
GY
CNG TY C PHN U TU PHT TRN VN
P204, NH N5D UNG HONG AO THY, PHUNG NHN CHNH,
QUAN THANH XUN
4.6624392
CNG TY C PHN U TU C&S S 26 NG 11, UNG NGOC H, PHUNG HONG LET, ,
CNG TY C PHN GO DUC V O TAO CON UNG
M
S NH 24, UNG 800A, T 35, PHUNG NGHA , QUAN CU GY
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN CNG NGHE
VNATC - VET NAM
S 23 NG 259/5 PH VONG, PHUNG NG TM, , 913315029
CNG TY TNHH THUONG MA H LM THNG HUYNH CUNG, X TAM HEP, HUYEN THANH TR
CNG TY TNHH CLOUDS & RAN S 80 PH HNG BUM, PHUNG HNG BUM,, ,
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU VAN HOA 97C NGUYN TRUNG TO, PHUNG TRC BACH, QUAN BA NH
CNG TY TNHH V HN S 24, PH TRN NG NNH, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU GY
CNG TY TNHH TN HOC NHT NAM
S 18, NGCH 41/82, PH VONG, PHUNG NG TM, QUAN HA B
TRUNG
983188189
CNG TY C PHN PHT TRN NGUN LUC HOA ANH O
"CHUYN T CNG TY TNHH U TU PHT TRN HOA
THN NG NHN, X H B, ,
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT NHT NAM S 8A NG 98 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
CNG TY C PHN U TU SN XUT THUONG MA V
D|CH VU BC H
THN H L, X LN H, HUYEN NG ANH
CNG TY C PHN THUONG MA LAM KNG " CHUYN
T CNG TY TNHH LAM KNG C GCN KKD S:
S 153 NGUYN TH HOC, PHUNG EN BN, QUAN BA NH 8285441
CNG TY TNHH D|CH VU- KY THUAT TAT
S 9, PH NGUYN VT XUN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH
XUN
2944849
CNG TY C PHN TRANG THT B| V CNG TRNH Y T S 41, NG 12, PH TRN QUC HON, , QUAN CU GY
CNG TY C PHN XY DUNG CNG NGHE EVG-3D VET
NAM
S NH 33 PH NGUYN BNH KHM, PHUNG NGUYN DU, QUAN HA
B TRUNG
4.9540703
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA AT- DECO S 2, PH TRN N, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN 2154649
CNG TY C PHN D|CH VU - THUONG MA TN TH|NH S 119, UNG PHAM VN NG, X XUN NH, HUYEN T LM 04.9605946-
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU VAN T BO LNH S NH 62 NG 1277 UNG G PHNG, PHUNG TH|NH LET, , 4.8459646
CNG TY TNHH MOT THNH VN XY DUNG THUONG MA
V D|CH VU DU L|CH A DUONG
K T B3-3 TNG 1, NH B3 KHU TH| M MY NH , X MY NH,
HUYEN T LM
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU KOANG HUY S 20, NG 575 HONG HOA THM, , QUAN BA NH
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA KY THUAT
DANH TH|NH
S NH 122 A, T 27, NGCH 169, PHUNG HONG VN THU, QUAN
HONG MA
7765095
CNG TY C PHN W.A.S.H VET NAM S 9, T 18, PHUNG THUONG THANH, QUAN LONG BN 4.5665094
CNG TY C PHN U TU HOP NHT
PHNG 406, S 90, NH A3B, UNG THANH NHN, PHUNG THANH
NHN, QUAN HA B TRUNG
7576823
CNG TY C PHN DU L|CH THUONG HEU VET
PHNG 110 - A5 TAP TH KHUONG THUONG, UNG TN THT TNG,
PHUNG TRUNG TU, QUAN NG A
CNG TY C PHN THUONG MA QUNG CO V DU L|CH
HTC
13 T 9D, PH KM NGUU, PHUNG THANH NHN, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH U TU THUONG MA LAN NGUYN
S 75, NG 85, PH HA NH, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN
4.556691
CNG TY TNHH PHC TH|NH VUONG
S NH 387, UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG TRUNG,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN U TU SN XUT CNG NGHEP QUC
T
S NH 116 B4, KHU TH| M A KM, PHUNG A KM, ,
CNG TY C PHN THUONG MA TNG HOP V U TU
THN PH
PHNG 105, S 15C PH TRN KHNH DU,, PHUNG PHAN CHU TRNH,
QUAN HON KM
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU TRUNG MNH
S NH 37, PH TUE TNH, PHUNG B TH| XUN, QUAN HA B
TRUNG
04. 5563700
CNG TY TNHH KHUN KO KM LOA CNG NGHEP
SUNDES VET NAM
S 44 NGUYN CAO, CUM 4 T 35, PHUNG NG MC, , 4.9910493
CNG TY C PHN U TU THP VAN LO
S 62, UNG YN PHU, PHUNG NGUYN TRUNG TRUC, QUAN BA
NH
CNG TY TNHH NO THT KN TRC HONG GA
TNG 17, TA NH 71 NGUYN CH THANH, PHUNG LNG HA, QUAN
NG A
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU V XY DUNG MY S 200 HO NAM, PHUNG CHO DA, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU ANH TR
S NH 108 - A1 TAP TH UNG ST, NG 2B PH KHM THN,
PHUNG KHM THN, QUAN NG A
CNG TY C PHN U TU V D|CH VU NGOC LNH S 106, T 28, PHUNG TRUNG HO, QUAN CU GY 4.9743193
CNG TY C PHN EN LUC V VN THNG QUC T
(TCH T CNG TY C PHN CNG TRNH BUU EN, GCN
S 70 PH PH VN, PHUNG B , QUAN LONG BN
CNG TY C PHN U TU QUC BO S 109 PH PHAM NGOC THACH, PHUNG TRUNG TU, QUAN NG A 4.9274336
CNG TY TNHH TU VN V U TU REALPLUS ( TAM
NGNG HOAT ONG T NGY 21/06/2008 N NGY
NH S 4, NG 15/1, PH VONG H, PHUNG CHUONG DUONG, QUAN
HON KM
2752475
CNG TY TNHH C & CJ S 152A LAC TRUNG, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH MAU D|CH HO TM VET NAM S 251 UNG G PHNG, PHUNG PHUONG MA, QUAN NG A 5189859
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH TRE VET
S NH 41 NG 62 NGUYN CH THANH, PHUNG LNG THUONG,
QUAN NG A
2660768
CNG TY TNHH G PHP GO DUC BMC S 8 NG 178 TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 2020400
CNG TY TNHH NVECOM U TU V PHT TRN THUONG
MA
S NH 51 NG 7 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
CNG TY C PHN TN HOC NGA ANH S 72, NG 14 PH V HU, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN ASH THUONG MA V D|CH VU
S NH 17T5, PH TRUNG HA, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH
XUN
4.9872475
CNG TY C PHN VAN T V D|CH VU DU L|CH S 16, TAP TH GA LONG BN, PHUNG NG XUN, ,
CNG TY C PHN M.K.T VET NAM 7C L 9 KHU TH| M |NH CNG, PHUNG |NH CNG, ,
CNG TY C PHN PHT TRN THUONG MA SNG HNG 115 T 11 PHUNG VNH HUNG, ,
CNG TY C PHN N NGOC YN S 127, NG 142, T 25, UNG TRN KHT CHN, ,
CNG TY C PHN KN TRC NO THT TM NHN SNG
TAO
S 22 TRUONG |NH, PHUNG TRUONG |NH, ,
CNG TY C PHN XY DUNG V PHT TRN CNG NGHE
HNG H
S 137, UNG LNH NAM, PHUNG VNH HUNG, ,
CNG TY C PHN BC HUNG H S 22, NG 163/37, UNG NGUYN VN C, PHUNG NGOC LM, ,
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V DCH VU C
TN
S 74 NG THNG PHONG, UNG TN C THNG, PHUNG QUC
T GM, QUAN NG A
CNG TY C PHN BNBM VET NAM S 246, PH B TREU, PHUNG L A HNH, QUAN HA B TRUNG 9049548
CNG TY C PHN TU VN XY DUNG CO S HA TNG S NH 76 NG A NG, PHUNG VN CHUONG, QUAN NG A 4.9876985
CNG TY C PHN MY ONG LUC V T H NO
S 16, PH PHAN CHU TRNH, PHUNG PHAN CHU TRNH, QUAN HON
KM
CNG TY C PHN D|CH VU V VN THNG PHC H S 349 UNG H HUY TAP, TH| TRN YN VN, HUYEN GA LM 4.2108957
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU & PHN PH GREAT
WALL VET NAM
S 107, F4, TAP TH A HOC BCH KHOA, PHUNG BCH KHOA, QUAN
HA B TRUNG
CNG TY C PHN U TU V XY DUNG S 4 - VAN XUN
NH S 20, L BT2, KHU TH| M M TR HA, X M TR, HUYEN T
LM
7321325
CNG TY TNHH CO KH MNH NHAT S 37B HM 118/12 UNG NGUYN VN C, PHUNG B , ,
TRUNG TM D|CH VU TRUYN HNH - CH NHNH CNG TY
C PHN KNH T THUONG MA TA H NO
S 102B, NG 29 UNG GP BT, PHUNG GP BT, , 2401778
CH NHNH CNG TY C PHN NO THT VET BC TA H
NO
S 33, T 26, PHUNG TRUNG HA, ,
CH NHNH CNG TY C PHN AN NNH VET VUONG
S NH 21 NG HA BNH, PH KHM THN, PHUNG KHM THN,
QUAN NG A
8780866
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN THUONG MA SN
XUT D|CH VU NAM LN
S 39A THUY KHU, PHUNG THUY KHU, QUAN TY H
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN G PHP
TRUYN THNG KA MAK VET NAM
S 9/149 UNG NGUYN NGOC NA, PHUNG KHUONG MA, QUAN
THANH XUN
2148992
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN DUOC PHM HN
PHAN
S 112 E11 PHU, THANH XUN BC, PHUNG THANH XUN BC, QUAN
THANH XUN
4.2915968
CNG TY C PHN QUNG CO UN S 57, NG 178 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 6649976
CNG TY C PHN EN BN " CHUYN T CNG TY
TNHH EN BN C GCN KKD S: 041619, DO PHNG
S 4 LU GA, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH 2936823
CNG TY C PHN D|CH VU M TRUNG Y T MESCO P17, B5, KHU TAP TH GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH 2943245/2942367
CNG TY C PHN SMARTOSC S 4, UNG V VN DNG, PHUNG CHO DA, QUAN NG A 7280340
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA THN ANH
S 106, PH V TRONG PHUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN
5653342
CNG TY TNHH MOT THNH VN CHN HNG KHNH
S NH 24, NGCH 97, NG 62, PH NGOC H, PHUNG O CN,
QUAN BA NH
CNG TY TNHH THUONG MA AN PHUONG
21 NG 48, DC THO LO, PH L C, PHUNG NG MC, QUAN HA
B TRUNG
4.8574036
CNG TY TNHH MOT THNH VN NUC SACH H NO 44- UNG YN PHU, PHUNG TRC BACH, QUAN BA NH
CNG TY TNHH MOT THNH VN XUT NHAP KHU TNG
HOP HUYN MY
S 102B - A8, KHU TAP TH NGHA TN , PHUNG NGHA TN, QUAN
CU GY
4.8460878
CNG TY TNHH TRANG TR NO THT BNH MNH
S 6, NGCH 403/26, PH BACH MA, PHUNG BACH MA, QUAN HA B
TRUNG
5148760
CNG TY TNHH HE THNG THNG TN NGN HNG T
CHNH FPT
101 LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V DU L|CH HOA PHUONG
S NH 64 NG 126 PH NGUYN CH THANH, PHUNG LNG THUONG,
QUAN NG A
4.7337022
CNG TY TNHH THUONG MA TKC S NH 108, PH PHC X, PHUNG PHC X, QUAN BA NH 5764983
CNG TY TNHH BLUESKY S 11, NGCH 37 NG QUYNH, PH BACH MA, PHUNG THANH NHN, , 4.8293179
CNG TY TNHH KHANG NHN S 81, PH A T, PHUNG A KM, ,
CNG TY TNHH TU VN U TU LN LUC |A S 108, PH VONG H, PHUNG CHUONG DUONG, ,
CNG TY TRCH NHEM HU HAN T TH LONG S 44, T 10, PHUNG THUONG THANH, , 5626000
CNG TY TNHH KHOA TN
S NH 41 NG VN CHUONG 2, PHUNG VN CHUONG, QUAN NG
A
7755431
CNG TY TNHH KHONG NGHEP VET MY
S 30, NG 10 KHU VN CNG MA D|CH, PH MA D|CH, PHUNG MA
D|CH, QUAN CU GY
4.7471732
CNG TY TNHH U TU XY DUNG MNH C
S 34, NG 20/14, UNG H TNG MAU, PHUNG MA D|CH, QUAN
CU GY
4.5772428
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT NO THT
CAO CP CHN THNG
XM THUONG, X C LOA, HUYEN NG ANH
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V D|CH VU BNH
MNH
PHNG 616 TA NH CT5 N2, CHUNG CU MY NH , X MY NH,
HUYEN T LM
8250159
CNG TY TNHH VN TEL NOX
PHNG 306- N6E, KHU TH| TRUNG HA- NHN CHNH, PHUNG
NHN CHNH, QUAN THANH XUN
0912422423/0972
422423
CNG TY TNHH MOT THNH VN B TNG TRANSMECO KM 12, QUC LO 1A, X VNH QUYNH, HUYEN THANH TR

0904024004/5180
CNG TY TNHH SN XUT V D|CH VU THUONG MA HEP
THNH
S 1C, UNG NGUYN C THUAN, TH| TRN TRU QUY, HUYEN GA
LM
CH NHNH CNG TY TNHH HUONG L H NO 441 UNG G PHNG, PHUNG PHUONG LET, QUAN THANH XUN
VN PHNG A DEN - CNG TY TNHH QUNG CO V
D|CH VU THUONG MA H THNH
S 33 UNG NG GA TU, PHUNG C GANG, , 4.9611931
CNG TY TNHH NON BO V CY CNH VET NAM
S NH 16, NGCH 58, NG 28 PH TRUONG |NH, PHUNG TUONG
MA, ,
CNG TY TRCH NHEM HU HAN U TU V PHT TRN
PH BNG
S NH 122, NG 24 PH KM NG, T 16, PHUNG TH|NH LET, , 4.5565666
CNG TY TNHH |A CHNH HNG VUONG P105 -K3 NGUYN PHONG SC, PHUNG NGHA TN, ,
04.6870226/68725
40
CNG TY TNHH TH G SN G S 26 TRN DUY HUNG, PHUNG TRUNG HO, , 6762071
CNG TY TNHH SU KT N AT
PHNG 607, TA 34T, KHU TH| TRUNG HA NHN CHNH, PHUNG
TRUNG HA, ,
CNG TY TNHH SN XUT CO KH V THUONG MA VET
NHAT
S 78, NG 640, UNG NGUYN VN C, PHUNG GA THUY, ,
CNG TY TNHH U TU PHT TRN THUONG MA V D|CH
VU CUNG PHT
TNG 2, S 21, T 1, UNG TRUNG CHNH, PHUNG PHUONG LET,
QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH D|CH VU VAN T TON MNH
PHNG 220, KHU VN PHNG, NG 109, UNG TRUNG CHNH,
PHUNG PHUONG LET, QUAN THANH XUN
4.2377555
CNG TY TNHH THUONG MA V XUT NHAP KHU HNG
THNG
S 34/129, T 12B, PHUNG THUONG NH, QUAN THANH XUN 2380796
CNG TY TNHH THUONG MA VNA GC MO HANH PHC
S 72, PH B NGOC DUONG, PHUNG BACH MA, QUAN HA B
TRUNG
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU C.E.L.A.D.O.N
16N4 TAP TH CNG TY XE KHCH NAM, PHUNG THANH XUN TRUNG,
QUAN THANH XUN
2466687
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA HUYNH V
S NH 2, NG 179/64/30, PH VNH HUNG, PHUNG VNH HUNG, QUAN
HONG MA
CNG TY C PHN U TU T CHNH VABE S NH 13, NG 21, PHAN VN TRUNG, , QUAN CU GY 8695934
CNG TY C PHN SN XUT V THUONG MA EP THNH S 896 UNG LA THNH, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN TRUYN THNG
V MY TNH H NO
S 1 - L A1 KHU TH| M A KM, PHUNG |NH CNG, QUAN
HONG MA
TRUNG TM O TAO CLEVERLAND-CH NHNH CNG TY
C PHN U TU MN T HA
S NH 17, NG 166 B , PHUNG B , ,
CH NHNH CNG TY C PHN VAT TU V GNG GA SC
TA MN BC
S 519 PH MNH KHA, PHUNG VNH TUY, QUAN HA B TRUNG
CH NHNH CNG TY C PHN EUROWNDOW HOLDNG -
SN GAO D|CH BT ONG SN
TNG 2, S 30B-C-D L NAM , PHUNG CA NG, QUAN HON KM 4.6461539
CNG TY TNHH CH8 S 1, NG 144 PH BACH NG, PHUNG CHUONG DUONG, ,
CNG TY TNHH MY V CNG NGHE BO LNH S NH 44, NG 11, UNG 800A, T 33, PHUNG NGHA , ,
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA CHNH TN
"CHUYN TRU S, CNG TY TNHH MOT THNH VN
NH S 23, T 2, NGCH 23/3 PH PH VN, PHUNG B , , 4.6410969
CNG TY C PHN MY TNH C THNG - VN PHNG A
DEN
S 10/84 CHA LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
CNG TY C PHN THN TRUNG NAM |NH XM 2, M TR THUONG, X M TR, HUYEN T LM 4.6368254
CNG TY C PHN VNH PHT VET NAM THN LN CO, X A M, HUYEN T LM
CNG TY C PHN MAA VET NAM
PHNG 211, NH A11, TAP TH KHUONG THUONG, PHUNG TRUNG
TU, QUAN NG A
8249493
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN BT ONG SN
THNH NAM
S 21 NG 199 UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG MA, QUAN
THANH XUN
CNG TY C PHN PHN PH CHU S 7, NG 81, UNG U CO, PHUNG T LN, QUAN TY H
CNG TY C PHN TAMTAY
PHNG 1403, TA NH HTTC, 185 GNG V, PHUNG CT LNH, QUAN
NG A
7759096
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU V THUONG MA H
NO
S 105 UNG K3, TH| TRN CU DN, HUYEN T LM 4.2453789
CNG TY C PHN .F S 701, UNG G PHNG, PHUNG GP BT, QUAN HONG MA
CNG TY C PHN THNG TN TRUC TUYN
PHNG 102, NH 30B, PH ON TH| M, PHUNG QUC T GM,
QUAN NG A
4.9910449
CNG TY C PHN D|CH VU T CHNH NGN PH P.716, CT1, KHU TH| MY NH- M TR, X MY NH, HUYEN T LM 5632763
CNG TY C PHN STG VET NAM 201B, NH M6, 165 MA D|CH, PHUNG MA D|CH, ,
CNG TY C PHN PHT TRN CNG NGHE XUN THNH S NH 24/11, NG 1295, UNG G PHNG, PHUNG TH|NH LET, , 5148458
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA LNH DUONG S NH 14/17 UNG NG QUAN, PHUNG NGHA , , 7646281
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU TNG HOP HONG
YN
THN NG BA, X THUONG CT, HUYEN T LM 4.6644831
CNG TY TNHH MY THUAT KN TRC HON LONG S 314, PH KHM THN, PHUNG TH QUAN, QUAN NG A 4.7320882
CNG TY TNHH KY THUAT CNG NGHE C THNH AT S 111, NG 173 HONG HOA THM, PHUNG NGOC H, QUAN BA NH 7875217
CNG TY TNHH CNG NGHE CAO NG DUONG XM 1, THN PH , X M TR, HUYEN T LM
CNG TY TNHH NO THT NGN H XM 1, THN MU NHA, X TY M, HUYEN T LM 4.6342217
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH DU L|CH L HNH
QUC T B.T
P103- C9 KHU TAP TH THNH CNG, PHUNG THNH CNG, QUAN BA
NH
7564213
CH NHNH - CNG TY TNHH H QUN S 01/08 NG 260 PH THUY KHU, PHUNG THUY KHU, ,
CNG TY TNHH CHU TH BNH DUONG - CH NHNH TA
H NO
S 13, T 53, NG 136, UNG TRUNG KNH, PHUNG TRUNG HO,
QUAN CU GY
4.2914945
CH NHNH CNG TY TNHH VAN T HNH KHCH DU L|CH
MNH VUONG
S 2 NG 40 V TH| SU, PHUNG THANH NHN, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH U TU, TU VN V D|CH VU TNG HOP
HNG C
S 02, NG 971 HNG H, PHUNG CHUONG DUONG, QUAN HON
KM
CH NHNH CNG TY SN XUT VAT LEU XY DUNG CH
LNH (TNHH) TA H NO
S 61 HNG THAN, PHUNG NGUYN TRUNG TRUC, QUAN BA NH
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THT B| PHU TNG VET
TRUNG
KHU CU BUOU, UNG PHAN TRONG TUE, X THANH LET, HUYEN
THANH TR
CNG TY TNHH EN - TU ONG HA H.T.H
S NH 40/24, NG MA HUONG, PH BACH MA, PHUNG BACH MA,
QUAN HA B TRUNG
8474277
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA 306
S 306, UNG TRN KHT CHN, PHUNG THANH NHN, QUAN HA
B TRUNG
7821380
CNG TY TNHH SN XUT V D|CH VU THUONG MA DUY
TN
P207, C1, PHUNG THANH XUN BC, QUAN THANH XUN 04.7184371/72/73
CNG TY TNHH THUONG MA V U TU THNH AN
S 37, NG 1/62/23 PH B XUONG TRACH, PHUNG KHUONG NH,
QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH SN XUT CO KH XY DUNG V THUONG
MA DUONG MNH
S 36 UNG AN DUONG VUONG, PHUNG PH THUONG, QUAN TY
H
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU COM VET 535/17 KM M, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH 6884795
CNG TY C PHN XY DUNG V NO THT VET NAM S 80, NG 255 LNH NAM, PHUNG VNH HUNG, , 4.559903
CNG TY C PHN EN TU ONG HA H NO S 237 UNG KM NGUU, PHUNG THANH LUONG, , 4.9722672
CNG TY C PHN TU VN NNG LUONG HEU QU BCH
KHOA
TNG 3, S 226, PH BACH MA, PHUNG CU DN, ,
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN DOANH NHN
TR
S 4, NG 439, UNG NGUYN KHANG, PHUNG QUAN HOA, , 4.2943687
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA SON TRANG 6 L 4, N L 2, PHUNG HONG VN THU, , 4.2141832
CNG TY C PHN THUONG MA, D|CH VU V PHT TRN
CNG NGHE CHU
S 14 NG 199 UNG LONG BN, PHUNG NGOC LM, , 4.2192483
CNG TY C PHN VNAAD O 4, THN PH MY, X MY NH, HUYEN T LM 2426206
CNG TY C PHN TP TH| S S 02 - VLLA E - THE MANOR, X MY NH, HUYEN T LM
CNG TY C PHN D|CH VU THUONG MA ABC VET NAM
S NH 34/361 UNG TRUNG CHNH, PHUNG KHUONG TRUNG,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN O TAO NGH VET - SC S 74 XUN DEU, PHUNG T LN, QUAN TY H
CNG TY C PHN U TU VNH LO S 8 TRNG TH, PHUNG HNG TRNG, QUAN HON KM 904221913
CNG TY C PHN SN XUT, U TU V THUONG MA
QUYT TN
THN TRUNG VN, X TRUNG VN, HUYEN T LM 8574660
CNG TY C PHN TU VN QUN L HONG GA-SECOF
VET NAM
XM 8B, THN NG, X C NHU, HUYEN T LM
CH NHNH G PHNG - CNG TY C PHN T
TRUNG H
KM 10, UNG G PHNG, X T HEP, HUYEN THANH TR
CNG TY C PHN TRUYN THNG GA NH V X HO 138 A GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
CNG TY C PHN THUONG MA KHANG VNH - PHONG
PH
S 744, UNG LA THNH, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
CNG TY C PHN CT NGUYN "CHUYN T CNG TY
TNHH U TU V PHT TRN MY NGHE NG NAM C
S 5, HM 173/24/7 UNG HONG HOA THM, PHUNG NGOC H,
QUAN BA NH
9380354
CNG TY C PHN HE THNG O LUU LUONG
L 11, S 10 UNG KM M THUONG, PHUNG CNG V|, QUAN BA
NH
8390011
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU CNG NGHE
ANH EM
S NH 18A, NG 178 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG
A
2926415
CNG TY C PHN MY THUAT LN V S 15 NG 101 PH HO NAM, PHUNG CHO DA, QUAN NG A
CNG TY C PHN THUONG MA V SN XUT GA MNH NG 101/5/18 HO NAM, PHUNG CHO DA, QUAN NG A 4.8463567
CNG TY C PHN BCH DUONG
S 27 NG GNG, PH NG CC, PHUNG CHO DA, QUAN NG
A
O MNH A-
04.8351335
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN MNH VET THN PH DN, X PH DN, HUYEN T LM 4.2203768
CNG TY C PHN SAS VN NGENERE TU VN THT K
G10, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG D|CH VONG, QUAN CU
GY
0904345470/04.76
25360
CNG TY C PHN PHN PH - BN L VNF1 S 40, T 4, NG 2 X N, PHUNG NAM NG, QUAN NG A
CNG TY C PHN XY DUNG V KNH DOANH VAT TU D&T
S 16, L B, NG 93/28 HONG VN TH, PHUNG KHUONG NH,
QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN TU VN XY DUNG V U TU CNG
NGHEP H NO
S 39, NG 103, UNG VN CAO, , QUAN BA NH
CNG TY C PHN THUONG MA V SN XUT GERMAN
WNDOW
S NH 11, NG 61, UNG TRN DUY HUNG, PHUNG TRUNG HO,
QUAN CU GY
CNG TY C PHN MY TNH TN VET
P1004 - B3A, T 45 NAM TRUNG YN, PHUNG TRUNG HO, QUAN CU
GY
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V VAN T H
NO
S 158 UNG L DUN, PHUNG KHM THN, QUAN NG A 7567139-
CNG TY TNHH 1 TV D|CH VU TRUYN THNG PHD P24, C3 TAP TH GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH
CNG TY TNHH TRUYN THNG QUNG CO - THUONG
MA BNH XUYN
S 49 TH LE, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH
CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU THUONG MA
TH AN
S 2, PH VNH PHC 1, , QUAN BA NH
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HONG LOC THN YN NO, X LN MAC, HUYEN T LM
CNG TY TNHH PHN PH V PHT TRN DAD
S NH 4, NGCH 2, NG 9 PH TRN QUC HON, PHUNG D|CH
VONG HAU, ,
2810152
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V D|CH VU VET -
HN
T 4 THN TNH QUANG, PHUNG GANG BN, , 2626262
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU HNG CNG NGHEP V
CO KH VET TH
S NH 197 PH LNH NAM, PHUNG VNH HUNG, ,
CNG TY TNHH HE THNG THNG TN VN THNG V
D|CH VU CNG FPT
S 101 LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN NG A 84660101
CNG TY TNHH THT B| TH NGHEM RONY
PHNG 108 NH E5 KHU TAP TH QUYNH MA, PHUNG QUYNH MA,
QUAN HA B TRUNG
4.2941339
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU A AN
S NH 18 NG 191 PH KHUONG THUONG, PHUNG KHUONG
THUONG, QUAN NG A
CNG TY TNHH DU L|CH UNG TO LUA VET NAM S 101 PH LNG HA, PHUNG LNG HA, QUAN NG A
CNG TY TNHH TR|NH CA 359 S 359 PH NGUYN KHANG, PHUNG YN HA, , 4.2154389
CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU XUT NHAP
KHU ANH THU
S 57, T 39, CUM 5, PHUNG XUN LA, QUAN TY H
CNG TY TNHH THUONG MA HHD VETTRANS500
S 64, NG 250 KHUONG TRUNG, PHUNG KHUONG NH, QUAN
THANH XUN
5626000
CNG TY TNHH NER RUOU VANG VET NAM 4Q31, PH NGUYN AN NNH, PHUNG TUONG MA, QUAN HONG MA 7711235
CNG TY TNHH MNH KHANH S 8 T 33A, PHUNG THANH LUONG, QUAN HA B TRUNG
CNG TY TNHH TNG HOP V THUONG MA MNH PHUONG
S NH 17, T 26 NGCH 683/29 UNG NGUYN KHO, PHUNG
THANH TR, QUAN HONG MA
CNG TY TNHH SN XUT V THUONG MA THUY NGUYN
S 28, TAP TH CO KH NGN HNG, PHUNG NHN CHNH, QUAN
THANH XUN
CNG TY TNHH KHONG SN HONG HUY
PHNG 1702, NH 17T9, KHU TH| M TRUNG HA NHN CHNH,
PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH BHB THN PH MY, X MY NH, HUYEN T LM
CNG TY TNHH THNH PHONG
S NH 50, NG 96 NG GA TU, PHUNG VET HUNG, QUAN LONG
BN
CNG TY TNHH AN DUNG THN NAM CUONG, X HN NNH, HUYEN SC SON 2422598/2422599
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU SNH PHAT
S 36, NG 381, UNG NGUYN KHANG, PHUNG YN HO, QUAN
CU GY
4.6440243
CNG TY C PHN TH G CP MANG
S 35 PH CU LOC, KM6 UNG NGUYN TR, PHUNG THUONG
NH, QUAN THANH XUN
5568308
CNG TY C PHN THUONG MA, XY DUNG, U TU T
CHNH QUC T
A1 H THY, T 110, PHUNG CHO DA, QUAN NG A
CNG TY C PHN KN TRC V XY DUNG HUNG THNH
VNH
7A, NG 433 O CN, , QUAN BA NH 2127101
CNG TY C PHN THUONG MA HUYN LNH S 45, PH PH C CHNH, PHUNG TRC BACH, QUAN BA NH 8776744
CNG TY TNHH MOT THNH VN THT K MY THUAT
THUONG MA V NO THT NH KN
S 28, HM 310/96/38, T 9, PHUNG B , ,
DOANH NGHEP TU NHN THUONG MA V D|CH VU VN
THNG HONG ANH
S 4A, NG 230 PH QUAN NHN, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH
XUN
VEN DU KH VET NAM PH TRUNG KNH, PHUNG YN HA, ,
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V D|CH VU ANH KN 314 L TRONG TN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN 2768888
CNG TY TNHH SN XUT THUONG MA QUC T TH|NH
PH
403, 24/T1 UNG HONG AO THY, KHU TH| M TRUNG HA -
NHN CHNH, ,
7624865
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V KNH
DOANH PHT AT
THN DUONG NH, X DUONG X, , 7152337
CNG TY TNHH THUONG MA V XY DUNG L NGUYN S 235 PH KHM THN, PHUNG TH QUAN, , 4.8722215
CNG TY TNHH KORNAM S 218A, UNG THUY KHU, PHUNG THUY KHU, ,
CH NHNH CNG TY C PHN PHN PH TN KHOA "
CHUYN T CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA
S 290 NGH TM, PHUNG YN PHU, QUAN TY H 7843061
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN VON
TNG 2, TA NH SKYLNE- S 4 ANG DUNG, PHUNG TRC BACH,
QUAN BA NH
4.853896
CNG TY C PHN T CHC BU DN V TRUYN THNG
H H
S 200, T 18C, PHUNG TUONG MA, ,
CNG TY C PHN CO KH U TU V XY DUNG THNG
LONG
THN YN X, X TN TRU, , 4.6782262
CNG TY C PHN THUONG MA V XUT NHAP KHU V
H
THN 1A, X NG MY, , 8513158
CNG TY C PHN TRUYN THNG MC 33B, T 20, PHUNG THANH LUONG, ,
CNG TY C PHN THUC PHM M SA
PHNG 1110, NO 10, KHU TH| BN O LNH M, PHUNG HONG
LET, ,
7192905
CNG TY C PHN T BTC S 562, UNG NGUYN VN C, PHUNG GA THUY, , 4.7152935
CNG TY C PHN XY DUNG VANO S 83, PH PHAN VN TRUNG, PHUNG D|CH VONG HAU, , 4.6640272
CNG TY C PHN TMC VET NAM S 117 PH NGUYN KHT, PHUNG PHC TN, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU DU L|CH BO
ANH
S 5, NGCH 1, NG 48, UNG NGUYN KHNH TON, PHUNG QUAN
HOA, ,
04.6861445 -
0983153803
CNG TY C PHN TRUYN THNG HJC L 67, KHU D3, PHUNG PH THUONG, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V U TU AN TH|NH
PHT
S NH 35, NG 70 NGOC H, PHUNG O CN, QUAN BA NH
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V D|CH VU VAN
T HUY HONG
S 32C, PH VO PHUC, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH 4.2913239
CNG TY C PHN D|CH VU THUONG MA VN THNG
NG
S 10 NG 9, PH LUONG NH CA, PHUNG KM LN, QUAN NG
A
CNG TY TNHH CO KH HO CHT V XY DUNG VET NAM S 03, NG 64, PH VNH HUNG, PHUNG VNH HUNG, ,
2062679 /
9410832
CNG TY TNHH THUONG MA ANG GA S 8 NGCH 109 NG 108 PH B , PHUNG B , ,
CNG TY TNHH GAO LUU VN HA NGOC LUONG
S NH 40, NG 175, T 55, UNG XUN THY, PHUNG D|CH VONG
HAU, ,
04 2872364
CNG TY TNHH ESCADA MNH DUONG XM 4, THN THUONG, X M TR, ,
CNG TY TNHH THT B| V D|CH VU KHOA HOC AE THN PH DN, X PH DN, , 4.2106969
CNG TY TNHH THUONG MA EN T VN THNG LN
MNH
S 110 |NH CNG, PHUNG PHUONG LET, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH TH PH MNH
S 1, NG 19, PH VUONG THA V, PHUNG KHUONG MA, QUAN
THANH XUN
2947915
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THO DEP S 4C, PH L C, PHUNG PHAM NH H, , 4.8721741
CNG TY TNHH CNG NGHE THT B| V KY THUAT L
XUN
P504 NH K, T 58, PHUNG HONG VN THU, , 7680091
CNG TY TNHH DU L|CH SU LUA CHON SANG TRONG VET
NAM
S NH 11 B, NG 86, UNG U CO, PHUNG T LN, , 7841715
CNG TY TNHH DU L|CH SU LUA CHON SANG TRONG VET
NAM
S NH 11 B, NG 86, UNG U CO, PHUNG T LN, , 2110325
CNG TY TNHH GA CUONG S 23 PH TRUONG |NH, PHUNG TRUONG |NH, ,
CNG TY TNHH DUOC PHM V THT B| Y T OSAKA VET
NAM
S 45A, T 13, PH KHUONG TRUNG, PHUNG KHUONG TRUNG, QUAN
THANH XUN
4.2948343
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V DU L|CH TON
CU
S 21, PH NGUYN HUY TUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN
CNG TY TNHH THUONG MA V CH BN LM SN THNG
LOAN
THN THUONG CT, X THUONG CT, HUYEN T LM 4.6332565
CNG TY TNHH O CU JANESSA S 77 NGUYN LUONG BNG, PHUNG NAM NG, QUAN NG A 2930256
CNG TY TNHH SCH V THT B| GO DUC MNH TR S 10, NG 218/74 TY SON, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU LOC AN S 118, UNG L C THO, X M TR, HUYEN T LM
CNG TY TNHH TH|NH HNG THNG PH N, X TRUNG G, HUYEN SC SON 4.5576563
CH NHNH CNG TY TNHH NHUA LONG THNH TA H NO S 6, L 11B, KHU TH| TRUNG YN, PHUNG TRUNG HA, ,
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THANG MY MNH
LONG TA H NO
S 155 PH T HEU, PHUNG NGHA , , 4.7512392
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA TUN TRANG S 314 KM 9 UNG NGUYN TR, X TRUNG VN, HUYEN T LM
CNG TY C PHN U TU PHT TRN THUAN HA VET
NAM "CHUYN T CNG TY TNHH U TU PHT TRN
P315- 316A3A TAP TH GNG V, PHUNG GNG V, QUAN BA NH 4.5374566
CNG TY C PHN THAM VN V TM L HOC CUOC SNG
S NH 30, NG 335 UNG NGUYN TR, PHUNG THANH XUN
TRUNG, QUAN THANH XUN
4.2944253
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU V PHT TRN
CNG NGHE NAM HONG
S 38, T 15, CUM 2, PH TH LE, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA
NH
CNG TY C PHN PHT TRN NNG LUONG TON
CU"CHUYN T CNG TY TNHH TU VN NNG LUONG
12A7 M TRU, PHUNG BACH NG, ,
CNG TY C PHN VCTORY VET NAM S NH 52, NG 295, PH BACH MA, PHUNG BACH MA, , 7915535
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA TN DNG THN GAO TC, X LN H, ,
CNG TY C PHN NG DUNG V PHT TRN QUNG CO
MAT TR
S NH 49, CUM 2, UNG NUC PHN LAN, PHUNG T LN, , 8463711
CNG TY C PHN DUOC PHM VAN THO S 10 CA B QUT, PHUNG EN BN, QUAN BA NH 4.2116989
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA TTC
P604, NH CT1A- N2, KHU TH| MY NH , X MY NH, HUYEN T
LM
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN GO DUC V HOP
TC O TAO QUC T ASEM - BACH
S 1, NGCH 51 NG X N 2, PHUNG NAM NG, QUAN NG A 8249503
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN U TU T VET S 40 NAM NGU, PHUNG CA NAM, ,
CNG TY C PHN D|CH VU U TU V PHT TRN
THUONG MA BNH MNH
S 23 NGCH 99/3, NG 99 UNG NGUYN CH THANH, PHUNG
LNG HA, QUAN NG A
4.882644
CNG TY C PHN H&T
S 17, NG 14, PH PHO LNG, PHUNG LNG THUONG, QUAN
NG A
CNG TY C PHN THUONG MA V THT K CNG TRNH
GAO THNG 2
S NH 50 TAP TH VEN KHOA HOC CNG NGHE GAO THNG VAN T,
NG 1194/61/1, PHUNG LNG THUONG, QUAN NG A
904268888
CNG TY TRCH NHEM HU HAN D|CH VU KY THUAT
THUONG MA V SN XUT THNH CNG
XM TU KHOT, X NG HEP, , 2944557
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU KY THUAT SAO
VET
PHNG 404, NO 14A, KHU TH| M |NH CNG, PHUNG |NH
CNG, ,
5738193
CNG TY TNHH CNG NGHE THNG TN V ANH NGUYN
S 11, NG 120, PH |NH CNG, PHUNG PHUONG LET, QUAN
THANH XUN
9411029
CNG TY TNHH TU VN M TRUNG V PHT TRN S 2, NG 27, PH TH TH|NH, PHUNG NG TU S, QUAN NG A 2101972
CNG TY TNHH U TU THUONG MA TRUNG NGHA
S 134, PH NGUYN HUY TUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG,
QUAN THANH XUN
4.8357294
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP HO H
S 11, UNG KHUONG HA, PHUNG KHUONG NH, QUAN THANH
XUN
CNG TY TNHH QUNG CO V HO CHO BC VET
S 9B NG 81 PH ANG TN NG, PHUNG TRUNG LET, QUAN
NG A
CNG TY TNHH MOT THNH VN THN SUONG S 920 LA THNH, PHUNG GNG V, QUAN BA NH 912024488
CNG TY TNHH GANG PHAN 19 NG 152 PH HO NAM, PHUNG CHO DA, QUAN NG A
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA PHAM L 185A NGUYN NGOC V, PHUNG TRUNG HO, , T04.5634804
CNG TY TNHH CH TAO MY V THT B| TU ONG XM 18, X C NHU, ,
CNG TY TNHH MOT THNH VN HONG KM VET NAM S 2 NGCH 266/5 NGUYN VN C, PHUNG B , ,
NGN HNG THUONG MA C PHN TN PHONG - CH
NHNH H NO
S 22 LNG HA, PHUNG LNG HA, ,
TRUNG TM O TAO PHT TRN NGUN NHN LUC VET -
CH NHNH CNG TY C PHN TU VN U TU XY DUNG
PHNG 111 TA NH 8A, TAP TH A HOC THY LO, PHUNG TRUNG
LET, QUAN NG A
8318625
BAN QUN L CC DU N TRONG M - CH NHNH CNG
TY C PHN U TU T CHNH H NO
0606 TNG 6, TA NH 71 NGUYN CH THANH, PHUNG LNG HA,
QUAN NG A
8517244
CNG TY C PHN DOANH NGHEP THANH XUN
S 132, UNG NGUYN TR, PHUNG THUONG NH, QUAN THANH
XUN
CNG TY C PHN U TU XUT NHAP KHU MY NGHE
PHNG 235, KHCH SAN ATS - 33B PHAM NG LO, PHUNG PHAN CHU
TRNH, QUAN HON KM
CNG TY C PHN CHUYN BN BUN BATOS S 91, PH C CHNH LAN, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN U TU V THUONG MA MA QUANG
NGOC
S 2, NG 29 NGUYN CH THANH, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA
NH
7764777
CNG TY C PHN XY DUNG V XUT NHAP KHU
TRUNG SON
PHNG 041, NH CHUNG CU 9, NG 13, UNG KHUT DUY TN,
PHUNG THANH XUN BC, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN VAT TU THT B| O GA P 115 E9 PHUONG MA, PHUNG PHUONG MA, QUAN NG A
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA A PHC 198B TY SON, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THUONG MA V
PHT TRN CNG NGHE THN HNG
S 3., NG 36, PH O TN, PHUNG CNG V|, QUAN BA NH
CH NHNH CNG TY TNHH D|CH VU DU L|CH L HNH NAM
CUNG - TRUNG TM L HNH QUC T H TH
S 70F TRN QUANG DEU, PHUNG CHO DA, QUAN NG A 4.56654
CH NHNH CNG TY TNHH D|CH VU DU L|CH L HNH NAM
CUNG TRUNG TM L HNH QUC T HA DO HOLDAYS
S 8 TUE TNH, PHUNG B TH| XUN, ,
CNG TY TNHH U TU XY DUNG MNH ANH
S 236B KHUONG THUONG, PHUNG KHUONG THUONG, QUAN NG
A
CNG TY TNHH PHT TRN MN NG 212 - C6 V NGOC PHAN, PHUNG LNG HA, QUAN NG A 5760362
CNG TY TNHH TU VN KNH DOANH V U TU BZLNK
PHNG 1802, TA NH THNH CNG, 25 LNG HA, PHUNG THNH
CNG, QUAN BA NH
2762400
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU HA CHT VET NAM
S 22, NG 29, UNG NGUYN CH THANH, PHUNG NGOC KHNH,
QUAN BA NH
4.2943665
CNG TY TNHH THT K TH TRANG QUC T V
THUONG MA ALCADO
P510 - B4, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG D|CH VONG, QUAN
CU GY
5376027
CNG TY TNHH GO DUC O TAO V HOP TC QUC T S 35, T 22B, PHUNG MNH KHA, , 4.9447535
CNG TY TNHH XY DUNG SAO PHUONG NG S 72, T 20, CUM 3, PHUNG T LN, ,
CNG TY TNHH EN T CNG NGHEP A.P.O.L.L.O
S 109, TAP TH VEN KHOA HOC CNG NGHE XY DUNG, PHUNG
NGHA TN, ,
7764988
CNG TY TNHH THUY PHT
D9, KHU TAP TH QUN L NH H TH, UNG BC THNG LONG, X
H B, ,
4.5148355
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU L LU
26, TAP TH BO TNG THAM MUU, UNG NGUYN VN LNH, T 17,
PHUNG PHC NG, ,
CNG TY TNHH CNG NGHE EN T VN THNG THNG
LONG
301 - TNG 3, S 66 QUN S, PHUNG TRN HUNG AO, , 2004674
CNG TY C PHN U TU XY DUNG V THUONG MA
LN HUONG
S NH 121, T 14, PH S NG, PHUNG S NG, , 4.8631388
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA NG
CUNG
T 1, PHUNG TH|NH LET, ,
CNG TY T CHNH C PHN EN LUC
TNG 6 & 7 TO NH 434 UNG TRN KHT CHN, PHUNG PH HU,
,
7540271
CNG TY C PHN PHT TRN XY DUNG VFA THUONG
MA VNADAFU
KM S 2, UNG T HEP, X T HEP, , 4.8811067
CNG TY C PHN TRUYN THNG GC S 103 - C2, KHU TH| M A KM, PHUNG A KM, , 2613663
CNG TY C PHN D|CH VU V THUONG MA NAM LNH KHU K T NH A, X NAM HNG, ,
CNG TY C PHN PHT TRN KNH BC"CHUYN T
CNG TY TNHH SN XUT THUONG MA V D|CH VU NNG
TRANG TRA KNH BC, TH| TRN TRU QUY, ,
04.8759420/09831
60651
CNG TY C PHN KT N QU TANG S 65, NG 2, PH HONG SM, PHUNG NGHA , ,
CNG TY C PHN THT B| VN THNG SONG TN S 15, PH NGOC DU, PHUNG NG NHN, ,
04 2430691 / 04
2424590
CNG TY C PHN PHT TRN V THUAT VET NAM
S 2/A5 TAP TH A HOC NGOA NG, A HOC QUC GA - T 31,
PHUNG D|CH VONG, ,
4.6815358
CNG TY C PHN TRUYN THNG V U TU T CHNH
A LONG
S NH 11A, T 36, UNG QUAN HOA, PHUNG QUAN HOA, , 6416879
CNG TY C PHN TU VN KN TRC V XY DUNG CNG
NGHE CAO
S NH 1B, TAP TH BENH VEN 198, T 48, PHUNG MA D|CH, , 4.7320882
CNG TY C PHN THP TN HONG MNH S 12, HM 105/15/20 THUY KHU, PHUNG THUY KHU, ,
CNG TY C PHN TAP ON G TR ELTEVETNAM 33A PHAM NG LO, PHUNG PHAN CHU TRNH, ,
CNG TY C PHN XY DUNG V KT CU THP GANG
QUANG
XM NGO, X UY N, ,
CNG TY C PHN GNG LM NGHEP TRUNG UONG
(CHUYN CPH T DNNN, THEO QUYT |NH S:
S 62 H TNG MAU, TH| TRN CU DN, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V XY DUNG C
THNG
126 UNG NGOC LM, PHUNG NGOC LM, ,

2918916/0904091
CNG TY C PHN O TAO V TRUYN THNG T CHNH
VET NAM
TAP TH CNG TY GM XY DUNG HU HUNG, X A M, ,
CNG TY C PHN PHT TRN V U TU CNG NGHE HD THN NH THN, X MY NH, , 8473287
CNG TY C PHN NHUA A&C S 551 NGUYN VN C, PHUNG GA THUY, , 9332544
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V DU L|CH PHUONG
LNH 9999
55BS, HA B TRUNG, PHUNG CA NAM, , 8473287
CNG TY TNHH THUONG MA KHNH TM
PHNG 804 TO NH B11C, KHU TH| M NAM TRUNG YN, PHUNG
TRUNG HO, ,
8372471
CNG TY TNHH SN XUT- TU VN -O TAO C
PHUONG
THN KU KY, X KU KY, ,
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA HOA PHT S 5, NGCH 41, NG 184, PH HOA BNG, PHUNG YN HO, , 7891186
CNG TY TNHH XY LP V D|CH VU THUONG MA U
NGUYN
S 19, NG 96 UNG NG GA TU, PHUNG C GANG, ,
CNG TY TNHH THUONG MA EN LANH C QUN S 36 NG 13/21 LNH NAM, PHUNG MA ONG, ,
CNG TY TNHH G PHP PHN MM SON LM S 7 NGCH 31/4 PH TRN QUC HON, PHUNG D|CH VONG HAU, , 7472513
CNG TY TNHH Y V THN PHC
NH C1 PHNG 502 KHU TAP TH GP BT, NG 815 UNG G
PHNG, PHUNG GP BT, ,
6752674
CNG TY TNHH TON NHN S 11 NG MU, PH CHO KHM THN, PHUNG KHM THN, , 8765209
CNG TY TNHH O TAO NGH TH TRANG TC V THM
MY MA NUONG
S 52 NGUYN AN NNH, PHUNG TUONG MA, ,
CNG TY TNHH QUNG CO V NO THT XPO S 6 NG 29 PH V THANH, PHUNG CHO DA, , 4.8770501
CNG TY TNHH VA
S 15 NG NH TUONG THUAN, PH CHO KHM THN, PHUNG
KHM THN, ,
CNG TY TNHH NGUN NHN LUC CHU "CHUYN
T CNG TY TNHH NGUN NHN LUC CHU , GCN KKD
NH S 2, HM 81/30/1, UNG LAC LONG QUN, PHUNG NGHA ,
QUAN CU GY
8361924
NGN HNG THUONG MA C PHN TN PHONG-CH
NHNH H NO
S 22 LNG HA, PHUNG LNG HA -QUAN NG A- H NO, ,
CH NHNH CNG TY C PHN TRANG TR VNH CU S 211 KHUT DUY TN, PHUNG NHN CHNH, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH THUONG MA V VAN T NG S 19, NG 515 PH HONG HOA THM, , QUAN BA NH 6620211
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V PHT TRN D|CH
VU VAN T THNG LONG
S 10, NG 219, UNG NGUYN NGOC V, PHUNG TRUNG HO,
QUAN CU GY
CH NHNH CNG TY TNHH SCH THUONG HUYN 30B B TREU, PHUNG HNG B, ,
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU SN
XUT T.P.L
KCN PH TH|, X PH TH|, ,
CH NHNH CNG TY TNHH BT ONG SN TREU XUN 176 UNG XUN DEU, PHUNG QUNG AN, QUAN TY H 7764777
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THUONG MA D|CH
VU VN THNG SON H
S 39, T 7, TAP TH CUC KHVT BO CNG AN, PHUNG D|CH VONG, , 4.5537671
CNG TY C PHN KHONG NGHEP HM TH|NH
PHNG 905, TNG 9, NH OCT 3D , TH| M C NHU - XUN NH,
X C NHU, HUYEN T LM
7611070
CNG TY C PHN H TRO V PHT TRN KNH T
NGOA
S 72 C NG, , QUAN BA NH
CNG TY C PHN PHT TRN D|CH VU VN THNG TC T 36 PH HONG CU, PHUNG CHO DA, QUAN NG A 9361412
CNG TY C PHN D|CH VU V THUONG MA TNT VET NAM
TNG 1, S 40A, UNG YN PHU, PHUNG TRC BACH, QUAN BA
NH
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU VET H
HUNG
S 34, NG 163 UNG HNG H, PHUNG PHC X, ,
CNG TY C PHN MY V THT B| VET NAM NH S 18 TAP TH BENH VEN NNG NGHEP, X NGOC H, , 7561975
CNG TY C PHN THUONG MA V D|CH VU KY THUAT
SC VET
S 2C2A NG 31 PH MA ONG (S C C2C TAP TH CNG TRUNG
12), PHUNG MA ONG, ,
CNG TY C PHN XY DUNG CNG NGHEP ALPHA
PHNG 1005, NH CT 4-5, KHU NH V CNG TRNH CNG CONG YN
HA, PHUNG YN HA, ,
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU TN THUAN S 9, NGCH 58, NG 41, PH TH H, PHUNG TRUNG LET, ,
CNG TY C PHN THT B| V D|CH VU QUC T P910-CT3A, KHU TH| MY NH , X MY NH, ,
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN CNG NGHE CO
NHET - NG
S 23 NG 165 PH KHUONG THUONG, PHUNG KHUONG THUONG, , 7166016
CNG TY C PHN O TAO PHT TRN BCH KHOA H
NO
TNG 5, NH A17 A HOC BCH KHOA H NO, S 17 TA QUANG BU,
PHUNG BCH KHOA, ,
4.8614848
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN U TU PHT
TRN DU L|CH CT TN TA H NO
S 664 UNG LNG, PHUNG LNG HA, ,
CH NHNH CNG TY C PHN THUONG MA H MY TA H
NO
S 175 PH T HEU, PHUNG NGHA , , 2812164
CH NHNH CNG TY C PHN MAY TY "CHUYN
T CH NHNH CNG TY TNHH TY VET NAM, GCN
XM 10, THN NG, X C NHU, , 4.2120144
CNG TY C PHN DUOC PHM V THT B| Y T AN PH
TNG 3, S 27 NG TH TH|NH , PHUNG TH|NH QUANG, QUAN NG
A
CNG TY TNHH U TU V D|CH VU TUYET V S NH 19, NGCH 30, NG 58, PH O TN, PHUNG CNG V|, ,
CNG TY TNHH MOT THNH VN THN HONG LONG S 12B, NG 13 VN H T 53, PHUNG L A HNH, , 6230571
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP NGUYN THU S 47, T 27, NG 255, UNG CU GY, PHUNG D|CH VONG, ,
CNG TY TNHH D|CH VU TRUYN THNG A PHUONG TEN
VNTMES
THN LAP TR, X MNH TR, , 2159547/2159548
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU DU L|CH TUN
LNH
S 123 L DUN, PHUNG CA NAM, , 7820032
CNG TY TNHH MOT THNH VN VN THNH S 1 T 2A, PHUNG THANH NHN, , 5626781
CNG TY TNHH THUONG MA H PHC S NH 116 UNG NUC PHN LAN, PHUNG T LN, , 4.2938649
CNG TY TNHH TR LONG DUONG 30 UNG , X PH L, ,
CNG TY TNHH THUONG MA V DCH VU NNG LM
NGHEP TY BC
S 52 UNG 3 KHU A NAM THNH CNG, PHUNG LNG HA, , 04. 2934910
CNG TY TNHH CAPSTONE P204 - NH E7, PH TA QUANG BU, PHUNG BCH KHOA, , 5997072
CNG TY TNHH THUONG MA TN A MNH O 3, THN NHU, X KM CHUNG, ,
CNG TY TNHH THUONG MA HNG TUN S 9 NGUYN NGOC NA, PHUNG KHUONG MA, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU TRUNG VET
S 352 UNG G PHNG, PHUNG PHUONG LET, QUAN THANH
XUN
CNG TY TNHH MOT THNH VN KH AC BET V KY
THUAT SU LANH VET NAM " CHUYN T CNG TY
K9A- TAP TH QUN KHU TH , T 44, CUM 4, , QUAN BA NH 8843341
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V D|CH VU
TNG HOP H PHT
S 12, T 15, NG 477, UNG NGUYN TR, PHUNG THANH XUN
NAM, QUAN THANH XUN
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU TU VN NGOC
DEP
P104- G5 NG 477 NGUYN TR, PHUNG THANH XUN NAM, QUAN
THANH XUN
4.8694076
CNG TY TNHH MOT THNH VN VAN T A PHUONG
THC DUYN H H NO
PHNG 219, L A2 DN 1, KHU T S 2, KHU TH| NGHA ,
PHUNG D|CH VONG, QUAN CU GY
4.2118343
CNG TY TNHH GY V BAO B HON TN S 17B, KHU CHO, TH| TRN VN N, ,
CNG TY TNHH MY PHM VENUS VET S 412, CT3B X2 LNH M, PHUNG HONG LET, ,
CNG TY TNHH ECOTS VET NAM S 1, NGCH 295/9 PH THUY KHU, PHUNG BU, , 04. 7610672
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA NGOC VET
S NH 7 HM 47/85, NG TRUNG T, PH KHM THN, PHUNG TH
QUAN, ,
4.2413622
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU T H ANH S 544 NGUYN VN C, PHUNG GA THUY, ,
CNG TY TNHH H A PHT XM 3, THN MU NHA, X TY M, ,
CNG TY TNHH MOT THNH VN TP VAN BRGHTWAY P207 - C1 NG 815 UNG G PHNG, PHUNG GP BT, , 4.6471625
CNG TY TNHH THUONG MA SN XUT V XUT NHAP
KHU TBS
S 314 UNG LNG, PHUNG TH|NH QUANG, ,
CH NHNH - CNG TY C PHN THUONG MA EN T HA
BN BY
S 78, NG 387, UNG HONG QUC VET, PHUNG NGHA TN, ,
CNG TY C PHN KNH DOANH THUONG MA VET AN S 78, NG 2 UNG HNG H, PHUNG PHC X, QUAN BA NH 5181937
CNG TY C PHN VNTESGROUP
S NH 104, NG 21, PH QUAN NHN, PHUNG NHN CHNH, QUAN
THANH XUN
CNG TY C PHN THT K U TU XY DUNG V
THUONG MA NAM AN KHNH
S 11/33, NG 105, PH DON K THEN, PHUNG MA D|CH, QUAN CU
GY
8394061
CNG TY C PHN D|CH VU G PHP CNG NGHE VN
THNG DQL
B0603 CHUNG CU BO K HOACH U TU, PHUNG QUAN HOA, QUAN
CU GY
CNG TY C PHN THUONG MA DUOC NANO " CHUYN
T CNG TY TNHH THUONG MA V DUOC PHM AN PHC,
S 223A, T 40, PHUNG KHUONG TRUNG, QUAN THANH XUN
CNG TY C PHN THUONG MA MNH
PHNG 510 CT5 DN4, CHUNG CU MY NH , X MY NH, HUYEN T
LM
7911970
CNG TY C PHN XY DUNG BA ANH EM S 387C NG 8 T 8, UNG K3, TH| TRN CU DN, HUYEN T LM
CNG TY C PHN AG
S 5 KHU EN BN, PH HONG CU, PHUNG CHO DA, QUAN
NG A
CNG TY C PHN THUONG MA V VAN T HOP PHT S 48A1, NG 409 KM M, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA NH 7920128
CNG TY C PHN U TU THUONG MA V D|CH VU TNG
HOP H NO
S 12, NG 84 PH NGOC KHNH, PHUNG NGOC KHNH, QUAN BA
NH
7675688
CNG TY C PHN G PHP NHN SU AN VET
S 4, NGCH 135/26, NG 135 PH O CN, PHUNG NGOC H, QUAN
BA NH
CNG TY C PHN PHT TRN CNG NGHEP M
TRUNG
S 42 NG 117 PH TH H, PHUNG TRUNG LET, QUAN NG A 2940216
CNG TY C PHN VE SNH CNG NGHEP ASEAN
PHNG 302, TA NH 168, PH NGOC KHNH, PHUNG GNG V,
QUAN BA NH
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH S.T.D & S TA H NO
114 - DN4-CT5 KHU TH| MY NH - SNG , UNG PHAM HNG, X
MY NH, HUYEN T LM
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THUONG MA V
D|CH VU H LONG TA H NO
PHNG 2802, TA NH 34T KHU TH| TRUNG HA - NHN CHNH,
PHUNG TRUNG HO, ,
4.7710886
CH NHNH CNG TY TNHH SEN S 38, NG 22, PHC X, PHUNG PHC X, QUAN BA NH
7718681/7718683/
7714451
CNG TY TNHH NO THT TH|NH HUNG THN HANH, X TY M, HUYEN T LM 4.2424042
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA V XUT NHAP KHU
H
C6 KHU NH 250 LUONG TH VNH, X TRUNG VN, HUYEN T LM
CNG TY TNHH TEN PHONG (NG K KNH DOANH QUA
MANG)
100 HUNG VUONG, PHUNG PHC X, QUAN BA NH
CNG TY TNHH THT B| DUNG CU ECE
PHNG 1602 - A5, LNG QUC T THNG LONG, PHUNG D|CH VONG,
QUAN CU GY
CNG TY TNHH THUONG MA V XUT NHAP KHU VET
S 59 PH V TRONG PHUNG, PHUNG THANH XUN TRUNG, QUAN
THANH XUN
CNG TY TRCH NHEM HU HAN THUONG MA V PHT
TRN CNG NGHE PH HUNG
PHNG 411, TAP TH BENH VEN HU NGH| VET X, NG 203 KM
NGUU, PHUNG THANH LUONG, ,
CNG TY C PHN GMP S 218 UNG NGUYN KHO, PHUNG THANH LUONG, , 8392470
CNG TY C PHN SN XUT THUONG MA V XY DUNG
THNH
S 227, UNG BACH NG, PHUNG CHUONG DUONG, ,
CNG TY C PHN PHT TRN DST "CHUYN T
CNG TY TNHH THUONG MA DST, C GCN KKD S:
S 179, PH XUN QUNG, T THANH TRUNG, TH| TRN TRU QUY,
HUYEN GA LM
CNG TY TNHH XNK MY NGHE QUNG HUNG LONG
S NH 39 T 13 B, NG 203 NG KM NGUU, PHUNG THANH
LUONG, ,
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN D|CH VU THANH
TON EN T VET PH
TNG 5, S 1 NGUYN THUONG HN, PHUNG NGUYN DU, , 4.5536478
CNG TY C PHN G PHP PHN MM BCH KHOA P 910 A2 N L 2, T 85, PHUNG HONG VN THU, ,
04.2403098/
0936995998
CNG TY C PHN TU VN U TU V D|CH VU TON CU
P1503, NH 17T3 KHU TH| TRUNG HA - NHN CHNH, PHUNG
TRUNG HA, ,
CNG TY C PHN SNG M S 2, NG 10 UNG HONG QUC VET, PHUNG NGHA , ,
CNG TY C PHN XY DUNG CNG TRNH MA VNG S 23, NG 2, PH HONG SM, PHUNG NGHA , ,
CNG TY C PHN XY DUNG KHA THC CH BN
KHONG SN TY BC
S NH 6B, NG 155, HM 37/3, UNG CU GY, PHUNG QUAN HOA,
,
4.9871138
CNG TY C PHN XUT NHAP KHU AHC S 107, PH L C, PHUNG PHAM NH H, ,
CNG TY C PHN U TU V PHT TRN CNG NGHE
PH HUNG
S NH 17, NGCH 93/5, NG 93, PH GP NH|, PHUNG TH|NH LET, ,
CNG TY C PHN CNG NGHE TN VET S 436, PH MNH KHA, PHUNG VNH TUY, ,
CNG TY C PHN U TU HONG DUONG S NH 32 C1 TAP TH VEN 19-8, PHUNG MA D|CH, ,
CNG TY C PHN THUONG MA V TN HOC THN HONG S 24, PH DON K THEN, PHUNG MA D|CH, QUAN CU GY, , 7821254
CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA THANH
LONG
S 33 NG 259 PH VONG, PHUNG NG TM, , 7671752
CH NHNH DOANH NGHEP TU NHN VNG BAC HNG
NHUNG
163 A LA, PHUNG NG TM, ,
CNG TY TNHH NUC VET XM TRNG, X THANH LET, ,
2947215/0983815
368
CNG TY TNHH KH CNG NGHEP V HO CHT THN
C
S 10 NG 1 UNG H HUY TAP, TH| TRN YN VN, , 4.6339038
CNG TY TNHH KHNH QUYN XM L, X TN TRU, ,
CNG TY TNHH NH NUC MOT THNH VN CNG TRNH
VETTEL
S 0I, h Gianc Vun Ninh 266I229
CNG TY TNHH MOT THNH VN CNG NGHEP TU THUY
V XY DUNG SNG HNG // "CHUYN ON V| KNH T
!honc I2, lnc I, nhu A, s I09 Ouun 1hunh 7338295
CNG TY TNHH BT ONG SN FPT 89 lunc H 8560300
CNG TY TNHH MOT THNH VN TU VN V THT K
CNG NGHEP TU THUY "CHUYN T ON V| KNH T
S I09, h Ouun 1hunh 7I63437/8238843
CNG TY TNHH LUA CHON U TN !honc 807, nhu l02 chunc cu 0ich Vonc, h 1in Ouv lien 22434327
CNG TY TNHH U TU THUONG MA TNG HOP THN N S nhu 6, h 1iinh Houi 0uc 8434I78
CNG TY TNHH PHT TRN PHN MM VET NAM S nhu 65, nco I8, h 0inh Conc 1huonc, huonc 0inh Conc 2I22039
CNG TY TNHH CNG NGHE EN T VN THNG NGOC
KHNH
lhu s 6, ncuch 34, nco I08 lchi 1uu
CNG TY TNHH THUONG MA TRC TRC VUONG lil 67, nhu 03, cho lonc Bien
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V D|CH VU
HNG PHT
S I, h Cao Bu Ouul 22I86877
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU TNG HOP HONG ANH S 60 CI5 ncuch II94/63, Iuonc lunc
CNG TY TNHH PHN PH CMC S I0, IB 1iunc Yen 7832266
CNG TY TNHH MOT THNH VN XY LP THNH CNG S nhu 3, nco I83 Iuonc 0nc 1in 0onc 0983932I68
CNG TY TNHH KY THUAT THUONG MA PHNG CHY
CHA CHY ORENA
!honc I09, nhu 06, nco 2I5, Iuonc 1o Hiu
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HO HNG S nhu I5I 0ai la 6288065
CNG TY TNHH THUAN TRUNG PHT S 4, ncuch 530/44 1hu1 lhue, huonc Buoi
CNG TY TNHH U TU THUONG MA THN SON 1 I0 8758I36
CNG TY TNHH CO KH VET SNH S 5I6 Hu Hu1 1 09I57I9338
CNG TY TNHH MOT THNH VN XY DUNG V VAN T
TRUNG SON
1hon 1un 1iai 8866I30
CNG TY TNHH NHUA TTH u 1iai, lhon !hu 0in 764I025
CNG TY TNHH NHUA TTH u 1iai, lhon !hu 0in 764I025
CNG TY TNHH MOT THNH VN QUN L NO V KHA
THC T SN - NGN HNG THUONG MA C PHN KY
S I5, h 0uo 0u1 1u
CNG TY TNHH ECOTS VET NAM S 7A, nco 36/2 Iuonc Hounc Ouc Vil, huonc lcha 0o
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HA AN (CH CP) S nhu 5, ncuch 29/6 h lhuonc Ha 04.2II6988
CNG TY TNHH D|CH VU V THUONG MA QUC T ANH
ANH
I0/3I2, h Bach 0nc 2I63399
CNG TY TRCH NHEM HU HAN CTY GARDEN VET NAM 79-8I Bui 1hi uun, huonc Bui 1hi uun 04.8226027
CNG TY TNHH VNA - FUJ "CHUYN T CNG TY TNHH
VNA - FUJ, C GCN KKD S 1904000018 DO PHNG KKD -
lhu Conc nchi Ouanc Ninh ll, xu liu Hoa 09I32II239
CNG TY TNHH VAN T V SN XUT D|CH VU THUONG
MA NGOC LAN
S nhu 28, nco 286, Iuonc lcoc 1hu1, huonc lcoc 1hu1 09I4552705
CNG TY TNHH MNH SON VET NAM (TN C: CNG TY
TNHH KM LOA MU MNH SON)
I40I - A4 - Chunc cu 0n lu ll, huonc Hounc Vun 1hu, uun Hounc Nai 04.376764I4
CNG TY TNHH KN TRC NO THT ASMAX S 30, nco 7I Iuonc lunc Ha, huonc 1hunh Conc
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU THY H SN J
S nhu I7 - 0u1 39 l lh Buch lhoa, ncuch 40/60 h 1a Ouanc Buu, huonc
Buch lhoa
043.9906930
CNG TY TNHH MOT THNH VN DU L|CH NH DUONG S 34 Hunc Nu, huonc lv 1hui 1 04.39262747
CNG TY TNHH THUONG MA LNH PHU KEN T & T
TT AT
I05 CI2 1 lh Ban dun vn 1iunc uonc, huonc Cnc Vi
CNG TY TNHH MOT THNH VN GY THN LM 1 37, cuu 5, ncuch I24/55 Iuonc 7u Co, huonc 1u lien
CNG TY TNHH TRUYN THNG V THT K THUONG
HEU VANO
S 8, ncuch 2, nco Cnc 1inc, h lhuu 1hien, huonc 1iunc !hunc 22385387
CNG TY TNHH TRONG PHUONG S 58, nco 337, huonc 0ich Vonc
CNG TY TNHH MOT THNH VN PHT TRN THUONG MA
THNH PHT
S 8, nco 37, l 32, huonc 0ich Vonc Hu
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU KNH CHU S nhu I6 h 1in 0ai lcha, huonc 0nc 1uu 0903429488
CNG TY TNHH MOT THNH VN CAMELLO S 20 ncuch 45, nco I94 h 0i Cn, huonc 0i Cn
CNG TY TNHH PHT TRN DU L|CH ANT 1 lh cu II, xu uun 0inh
CNG TY TNHH PHN PH CNG NGHE VN THNG FPT
1oa nhu l!1 Cu Gi1, lo B2, Cuu S 11Cl vu Cl nho Cu Gi1, Iuonc !hau
Hunc, huonc 0ich Vonc Hu
3730I5I8
CNG TY TNHH MOT THNH VN ANH THN S nhu 74, h Ouun Su, huonc 1in Hunc 0ao
CNG TY TNHH MOT THNH VN TA CHP VET S nhu I6 nco 395 1in lhul Chun, huonc 1hanh lhun
CNG TY TNHH QUN V !honc A5, lo IA, s 83A 1iuonc Chinh, huonc !huonc lil
CNG TY TNHH THUONG MA V VAN T TN MNH S 4A- E4, l lh 0ai hoc Y, huonc 1iunc 1u
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU HAND VET S nhu I55 - l 67, lhu l lh lhonc uuun, huonc 1uonc Nai 0945664455
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU KN H S 56 Nac 1hi Buoi, huonc Vnh 1u1 04.36367497
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU QUNG MNH !honc 406, l2, lhu l lh Iin lhan, 93 lunc Ha, huonc lunc Ha 04.62663267
CNG TY TNHH D|CH VU NUC UNG PHP VET (CHUYN
T CNG TNHH (2TV) D|CH VU NUC UNG PHP VET
S 6, ncuch 33, nco Vun Chuonc, huonc Vun Chuonc
CNG TY TNHH HONG YUK S 27, l 52, h 1iunc linh, huonc Yen Hoa
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU TRUNG LNH S I3 h !hau Hnc 1hui, huonc lcu1n 1iunc 1iuc
CNG TY TNHH DOFY PHT TRN TH THAO S nhu 26 nco Hunc Huonc, huonc Hunc Nu
CNG TY TNHH TU VN TM NHN SNG TAO S 24, nco I9/9, h liu 0nc, huonc Giu Bul
CNG TY TNHH TM NHN QUC T VET NAM S 3, lco 378, Iuonc Hounc Hoa 1huu, !huonc 1huy lhue 043.76I8258
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU THN AN (TN C:
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU THT B| Y T VET NAM)
u I8, 1hon 1iunc Vun, xu 1iunc Vun
CNG TY TNHH HO HOC NG DUNG BNH YN S nhu I9/447, Iuonc lac lonc Ouun, huonc uun la 04.37589548
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA THY TUN 1 I9, l lh xu1 l Iin, xu uun !huonc 04.376489I4
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU VAN T ANH THU 0i I, lhon Vonc la, xu Vonc la 09I32I5I6I
CNG TY TNHH THUC PHM LN DOANH VET - TH 545C h lac lonc Ouun, huonc uun la
CNG TY TNHH U TU V PHT TRN NGUYN GA S IlI nco 40, Iuonc uun la, huonc uun la 043750I22I
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU VN THNG
CNG NGHE HDC
lhu s 3 ncuch I5, nco 463 0i Cn, huonc Vnh !huc
CNG TY TNHH VNH H S 58, l I02, huonc Vnh 1u1 04.36330688
CNG TY TNHH MOT THNH VN CNG NGHE V D|CH VU
TNH HOA BC
S 357 h Vonc, huonc 0nc 1uu 0943885884
CNG TY TNHH MOT THNH VN XY LP PETROLMEX 99 Van !huc, huonc liu Giai 04. 37622699
CNG TY TNHH BUKTA VET NAM !honc I706, loa nhu 1hunh Conc 1owei, s 57 lunc Ha, huonc 1hunh Conc
CNG TY TNHH TU VN U TU V XY DUNG VET THNG 1hon Hi Bi, xu Hi Bi
CNG TY TNHH THUONG MA BW S I9 nco 8I, h lv lau 0, huonc Cua 0onc
CNG TY TNHH THUONG MA V PHT TRN CNG NGHE
TN HOC QUC KHNH
1hon Chuu !honc, xu lien Hu
04.388283I2/04.224
28667
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU KHNH TRM S I0I h Hu, huonc lco 1hi lhu 04.394397I6
CNG TY TNHH MOT THNH VN H TR Cuu II, lhon 0an Hi, xu 1un l, hu1n 0an !huonc 0972099935
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V XY DUNG THUAN
PHT
S 58, l 2 1hach Cu, huonc lonc Bien 22I09037
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU TU VN U TU
HQ&D
S 28 h 1hu1 lhe, huonc 1hu1 lhe 04.3728I462
CNG TY TNHH MOT THNH VN PHUONG VET HONG 0i I, xu 1huonc N, hu1n 0an !huonc 04.232I3369
CNG TY TNHH N & THUONG MA H LNH S 9B, nco I07/2I4 Iuonc Vnh Hunc, huonc Vnh Hunc
CNG TY TNHH PHN MM LOTUS VNA S 2, nco I30, h 0ai 1u, huonc 0ai liu 04.66549256
CNG TY TNHH THUONG MA PHT TH|NH S 438 lco Gia 1u, huonc 0uc Gianc
CNG TY TNHH THT B| KHA KHONG V X MNG
GERMAN (TN C: CNG TY TNHH BNG T QUAN )
1hon Chi 0onc, lhu conc nchi Ouanc Ninh, hu1n Ne linh 043.5250029
CNG TY TNHH XUT KHU NNG SN HNG SON VET
NAM
S nhu 87, Iuonc Bo sonc Ouan Hoa, huonc Ouan Hoa
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU HONG DEP S nhu 34, l lh Cuc luu liu, nco I06 Iuonc Hounc Ouc Vil, huonc lcha 0o 3756I05I
CNG TY TNHH VNG BAC CHN MNH II3, Iuonc Cu Gi1, huonc Ouan Hoa
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU TH HUONG S I0, h Hounc lcun, huonc 1iunc Hoa
CNG TY TNHH QUC HU S I43, l I6, Iuonc lcun Hunc, xu uun !huonc 3764254I
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT SON ANH S 73, nco 69A h Hounc Vun 1hui, huonc lhuonc Nai
CNG TY TNHH PHN MM XY !honc 206 - C5, l lh Ginc Vo, huonc Ginc Vo
CNG TY TNHH TU VN U TU XY DUNG HUONG MY S nhu I5, ncuch I45/45 h Vnh Hunc, huonc Vnh Hunc
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT QUANG VNH 1hon Ha, xu 0uonc Hu 043 6962335
CNG TY TNHH HNG TH CNG MY NGHE TRUC TUYN S nhu 55, lhon Gianc Cao, xu Bul 1iunc 09I5II5545
CNG TY TNHH HSB JAPAN
!honc III4, lhu nhu A, l lh s uuan uuun nhun, B 1nc lhau uuu, B uuc
!honc, xu lhun N

CNG TY TNHH MOT THNH VN CC TRUNG PHT S 47, nco 2, h lhn, xu uun !huonc 62900229
CNG TY TNHH U TU A VET H NO S 4I Hunc ln, huonc Hunc Gai 04.38287I38
CNG TY TNHH MOT THNH VN GODEA BI0, nco 369 1iuonc Chinh, huonc lhuonc 1iunc
CNG TY TNHH MKM lhu vuon B65, lhu 0o lhi uoi 1iunc Hoa- lhun Chinh, huonc lhun Chinh 0902203968
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA V&D VET NAM S 28, nco III, lcu1n !honc Sc, huonc 0ich Vonc Hu
CNG TY TNHH MOT THNH VN CO KH V XY DUNG
VET THNH
S 7, nco 243, Iuonc Giu Bul, huonc Giu Bul
CNG TY TNHH HE THNG MANG C MNH S nhu 22I h Hunc Bonc, huonc Hunc Bonc 043.9288924
CNG TY TNHH MOT THNH VN TU VN PHT TRN VET
NAM
S nhu 9, l 50, huonc Yen Hoa 3784I049
CNG TY TNHH OLE VET NAM S 3I, nco 22I, h 1on 0uc 1hnc, huonc Hunc Bl
CNG TY TNHH MOC THO S 2A, ncuch 8I/24/3 Iuonc lac lonc Ouun, l I7, huonc lcha 0o
CNG TY TNHH U TU V PHT TRN GO DUC F..T S 80B, l 48, nco I75, Iuonc uun 1huy, huonc 0ich Vonc Hu 04.2249I987
CNG TY TNHH QUNG CO V THUONG MA HONG
THNH
S 46I, l I4, Iuonc lnh lau, huonc lnh lau 04.2246946I
CNG TY TNHH TH GAN VNG 2 l7 115 Bc linh 0uu, huonc 0ai liu 0466563982
CNG TY TNHH THUONG MA EN T S GN S I0, ncuch 2/20 nco 2 Iuonc lcoc Hi, huonc Hounc lil 0904300007
CNG TY TNHH MNH HONG AN 1 dun h s 2, lhi lin Chi 0onc 04.38I34652
CNG TY TNHH THUONG MA V XY DUNG HNG DUONG 30A Iuonc nuoc !hn lan, huonc 1u lien 09I2484II9
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA D|CH VU
QUANG H
S I, ncuch 20/50, nco 1iai Cu, huonc 1iuonc 0inh
04.36244073/09I2I
5I757/0945II4846
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU TM VUONG S nhu 24, h lhuu 1hien, huonc lhuu 1hien
CNG TY TNHH S GN - CHO LN S I3IA Hounc Vun 1hui, huonc lhuonc 1iunc
CNG TY TNHH MOT THNH VN PH AN LOC //"CHUYN
TRU S, CNG TY TNHH MOT THNH VN PH AN LOC, DO
GII lunc uuc l 1hunc lonc, huonc 0ich Vonc 397I2407
CNG TY TNHH PROTECH u 6, 1hon 1un lhu, xu 1hu1 !huonc
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA HO BNH S 52 nco I27, h 0c lcu, huonc liu Giai
CNG TY TNHH KNH DOANH THUONG MA TN AT 0i 9, lhon 1hi Cu, xu uun !huonc
CNG TY TNHH XY DUNG V PHT TRN HA TNG ANH
MNH
S 90, h u 0un, huonc !huonc lien
CNG TY TNHH SCH M S 2, nco 584/86, Iuonc lnh lau, huonc 1in !hu 043.6447892
CNG TY TNHH MOT THNH VN KNH DOANH THUONG
MA D|CH VU THNG LONG
S 3B !han 0inh !hunc, huonc Hunc Nu
CNG TY TNHH MOT THNH VN HODAN VET NAM Cuu 9, xu !hu 0in 66702779
CNG TY TNHH D|CH VU V THUONG MA XY DUNG
THNG LONG
1hon Nach lunc, xu 0ai Nach
CNG TY TNHH THUONG MA V U TU A VET S 2 Bach Nai, huonc Cu 0n 04.22I443I3
CNG TY TNHH U TU DU KH H NO S 96, h lo 0uc, huonc 0nc Nuc
CNG TY TNHH THUONG MA TN HOC OCEAN 2590, Bach Nai, huonc Bach Nai
CNG TY TNHH VAN CHUYN V GAO NHAN TN AT S 4, nco 28 Iuonc I58 huonc 0nc Nuc
CNG TY TNHH D|CH VU V THUONG MA NH| H S I0, h lcu1n Ouanc Bich, huonc Cua 0onc
CNG TY TNHH THUONG MA KY THUAT EN T EN LANH
QUYT CHN
S 8, ncuch I/69, h Bui uonc 1iach, huonc lhuonc 0inh
CNG TY TNHH TRUYN THNG Q !.505 lhu l2l, lhu Io lhi 1iunc Hoa - lhun Chinh, huonc lhun Chinh 355698I2
CNG TY TNHH MOT THNH VN TU VN THT K XY
DUNG SN XUT V THUONG MA GANG THNH
I86 h liu lcuu, huonc Ouvnh Nai
CNG TY TNHH THUONG MA TON CU BBTEN S nhu 4I h lcha 0unc, huonc !huc u 0903423287
CNG TY TNHH VUN HABANOS S nhu 53, nco 389 Iuonc Hounc Ouc Vil, huonc lcha 1un 09I2258379
CNG TY TNHH KNH DOANH TRANG THT B| Y T HONG
NAM
S nhu 73B, h !huonc Nai, huonc !huonc Nai
CNG TY TNHH THT B| V D|CH VU KY THUAT QUC T
!honc 2I03 - lhu 241I, h Hounc 0ao 1hu1, lhu Io lhi 1iunc Hoa lhun Chinh,
huonc 1iunc Hoa
625I20I0
CNG TY TNHH SN XUT THUONG MA V D|CH VU T
HONG PHT
S 22B, nco 40, h !han 0inh Gil, huonc !huonc lil
CNG TY TNHH XY DUNG V D|CH VU ANZ S nhu 9, l 9 Giu luc, huonc 1un Nai
CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU V CNG NGHE
THNH LONG
1nc 2, s 6I, lhu 2, xu !hu Ninh 0977858888
CNG TY TNHH SN XUT V THUONG MA PHC HUNG S I70, nco 52I, Iuonc 1iuonc 0inh, huonc 1hinh lil
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA VET TRUNG
LONG
S 395 Iuonc Hounc Hoa 1huu, huonc liu Giai 04.383259II
CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA PHC AN S 20/25, nco 285 0i Cn, huonc liu Giai
CNG TY TNHH PHT TRN VN THNG TRUNG THNH S 40, l I6, nco 268, Iuonc lcoc 1hu1, huonc lcoc 1hu1 043 29II884
CNG TY TNHH TRUYN THNG V T CHC SU KEN
HONG GA
S 76, nco 896 Iuonc lcu1n lhoui, huonc 1hanh 1ii 0436442209
CNG TY TNHH HA QUN !803 lnc 8, loa nhu E3A, lhu Io lhi Yen Hoa, huonc 1iunc Hoa 6269I955
CNG TY TNHH THNG TN U TU V PHT TRN CNG
NGHE
S nhu 24, nco 32 h Sui 0nc, huonc Sui 0nc
CNG TY TNHH SN XUT V THUONG MA THN C
MNH
!honc 202 B6 lau 1hunh Conc, huonc lunc Ha
CNG TY TNHH MOT THNH VN TRUYN THNG D ONG
3G
S 3B 1iuonc Chinh, huonc !huonc lil
CNG TY TNHH LA VN HO S 49, nco I, l I5, lhi lin Cu 0in
CNG TY TNHH FD !honc 03 - II, lnc 3 Solilel !laza, S I, Iuonc 1hanh lien, huonc 1iuc Bach 04 62560388
CNG TY TNHH TUNG V (CH CP) S nhu 4I, lhu 0, lhi lin Sc Son
CNG TY TNHH THUONG MA XY DUNG THN THACH S I, ncuch 442/I5/22 h Vnh Hunc, huonc Vnh Hunc
CNG TY TNHH SP
!honc 03-II, lnc 3 Solilel !laza, S I, Iuonc 1hanh lien, huonc 1iuc Bach, Oun
Ba 0inh, Hu li
04 6256 0388
CNG TY TNHH VG !honc 03-II, 1nc 3 Solilel !laza, S I, Iuonc 1hanh lien, huonc 1iuc Bach 04 6256 0388
CNG TY TNHH JB !honc 03-II, 1nc 3 Solilel !laza, S I, Iuonc 1hanh lien, huonc 1iuc Bach 04 6256 0388
CNG TY TNHH N BAO B THNG LONG Ao B luc nco I2, huonc !huonc lil 09I3034949
CNG TY TNHH MOT THNH VN U TU V THUONG MA
SONG NGUYN
S 86, Iuonc Hoa lo, xu uun !huonc
CNG TY TNHH SULUCK u 3, lhon !hu 0o, xu N 1ii
CNG TY TNHH SBT S I23, h 1iunc linh, huonc 1iunc Hou
CNG TY TNHH D|CH VU V THUONG MA NGHA PHONG S 63, Iuonc !hau Vun 0nc, xu uun 0inh 09I272I77I
CNG TY TNHH KNH DOANH THP V VAT TU TNG HOP
//"CHUYN T CNG TY TNHH KNH DOANH THP V
I98 lcu1n 1iui, xu 1iunc Vun 3854I738
CNG TY TNHH G - TECH
1 lh lhu Iinh conc nch, s I ncuch 2, nco Hounc Suu, Iuonc !hau Vun 0nc,
xu C lhu
04.383609I7
CNG TY TNHH SN XUT V PHT TRN THUONG MA AN
TH " CHUYN T DOANH NGHEP TU NHN THT B|
S 332, l 4I, huonc !huonc lien 35729296
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V PHT
TRN VNK
lhu l5B !809 lhu 0o 1hi 1iunc Hoa - lhun Chinh, huonc lhun Chinh 04.3556II09
CNG TY TNHH VMOD S 58A lco luonc Su C, h Ouc 1u Giuu, huonc Vun Chuonc
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V DU L|CH THNH
PHT
S I80B !h 0uc Chinh, huonc 1iuc Bach 04 39935I89
CNG TY TNHH VAN T V THUONG MA A THUAN THNH !honc 407, l3, cu lhanc 2, lhu l lh Vnh !huc, huonc Vnh !huc 043. 76I2943
CNG TY TNHH DUNG CU NH BP CAO CP S 847 Hnc Hu, huonc Chuonc 0uonc 0439784I30
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA MA LNH 1hon 1iunc, xu lien 1iunc
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V D|CH VU ADD u I, lhon Ha, xu N 1ii
0948052266\
04378459II
CNG TY TNHH U TU HUNG HN 1nc 6, 349 Hounc Ouc Vil, huonc lcha 1un
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU V THUONG MA KOCO
VET NAM
S I4 heu 2/34/I02 l Nl, huonc Vil Hunc
CNG TY TNHH THUONG MA SN XUT V D|CH VU NGOC
ANH
S nhu 23, nco 898/24, Iuonc lunc, huonc lunc 1huonc 0437756I98
CNG TY TNHH U TU THUONG MA TN THNH MNH S 57, l 24A, nco Hoa Binh 7, huonc Ninh lhai
CNG TY TNHH THUONG MA V U TU NGUYN PHT S 46, ncuch I65/30 1hui Hu, huonc 1iunc lil 04.62732645
CNG TY TNHH THT B| KHOA HOC V Y T BMN 1hon lhu Gianc, xu 1u1 N
CNG TY TNHH PUK KYONG S 53, nco 9I, Iuonc 1in 0u1 Hunc, huonc 1iunc Hoa
CNG TY TNHH V HU S 53, nco 639 Hounc Hoa 1huu, huonc Vnh !huc 39908442
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP LAN PHUONG I00 h Cu 0l, huonc Chuonc 0uonc
CNG TY TNHH THUONG MA NTD S 6I, nco 85, h Ha 0inh, huonc 1hanh uun 1iunc
CNG TY TNHH M G BT ONG SN A AN II0C 1iiu Vil Vuonc, huonc Bui 1hi uun
CNG TY TNHH U TU NAM PHAN !honc 309, I718 1iunc Hoa lhun Chinh, huonc lhun Chinh
CNG TY TNHH DU L|CH THNG CNH VET NAM !honc 407- G2, h 1hui 1hinh, huonc 1iunc lil 0I238998565
CNG TY TNHH XY DUNG V THUONG MA THANH CAO S 30, nco 72 Iuonc lcu1n 1iui, l 40A, huonc 1huonc 0inh 0904I24958
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA DNG MA (CH
CP)
1hon 1hui !hu, xu Nai 0inh
04.22I20I59/09098
96667/090228III9
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V D|CH VU THN
KM
S 26, h Y Niu, huonc Vun Niu 04.37472046
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU MNH H !honc 407, nhu l2A 1iunc Hoa lhun chinh, huonc lhun Chinh 3556I267
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V D|CH VU
XY DUNG NGN HN
S nhu 79 Ginc Vo, huonc Cul linh
CNG TY TNHH XUT NHAP KHU HA CHT H ANH S nhu 22, ncuch I75, nco 1hinh Ouanc, h Vnh H, huonc 1hinh Ouanc
CNG TY TNHH QUNG CO A VET S I nco 563 Iuonc Gii !hnc, huonc 1hinh lil
CNG TY TNHH VAN T AN PH 1 29 1ui 0inh Cu 2A, huonc Yen So
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V CNG
NGHE A AN
!honc 204, s 34 nco 42 h Yen Hou, huonc Yen Hou 04.22I582I4
CNG TY TNHH HNG TH CNG MY NGHE TRUC TUYN S nhu 55 lhon Gianc Cao, xu Bul 1iunc 09I5II5545
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU CNG NGHE
HUNG VET
u 4, lhon 1huonc, xu N 1ii 04 3.8390788
CNG TY TNHH U TU V THUONG MA TN KHNH S nhu I4, nco I, xu 1hu, lhon 1iunc, xu uun 0inh
CNG TY TNHH MOT THNH VN THUONG MA V D|CH VU
MANH T
1hon 0inh, xu 1hu1 !huonc 3757I68I
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU LAM SON S 7, nco I7, h lhuonc Ha, huonc lhuonc 0inh 04.35598423
CNG TY TNHH THUONG MA V XUT NHAP KHU TNG
HOP SAO MA " CHUYN T CNG TY TNHH THUONG
S nhu 23, nco 393, Iuonc Gii !hnc, huonc !huonc lil 04.383I8209
CNG TY TNHH THUONG MA V SN XUT G HO
BNH
S I83 l II nco I84 0e 1in lhul Chun, huonc 1hanh luonc 04.397I0446
CNG TY TNHH BNA S nhu 28, l 32, huonc 1hinh lil
CNG TY TNHH THUONG MA TNG HOP TREU HOA S I/I73 Iuonc An 0uonc Vuonc, huonc !hu 1huonc 0I662I38375
CNG TY TNHH DU L|CH VN DUNG S 5, nco 96 h Yen !hu |s cu 99 l I0, cuu 2), huonc Yen !hu 37I6I862
CNG TY TNHH G PHP PHN MM GOAL VET NAM S 3 nco 738/I4 Iuonc Bach 0nc, huonc Bach 0nc
CNG TY TNHH D|CH VU THUONG MA V VAN T HNG
CUNG
1hon 0oui, xu 1u u, hu1n 0onc Anh, Hu loi 0976057667
CNG TY TNHH KNH DOANH V PHT TRN CNG NGHE
QUYNH ANH
S 2, ncuch 95/8, h Chua Bc, huonc 1iunc lil 04.22II0939
CNG TY TNHH THUONG MA KM HANH S 9I, 1hu1 lhue, huonc 1hu1 lhue, uun 1u1 H
CNG TY TNHH MOT THNH VN H PH 1hon lc Hu, xu Nai luu
CNG TY TNHH MOT THNH VN NGUYN & NG SU !honc s 3II, lhu 1G2 lhu l lh Ouun 0i, huonc lcha 1un 09I3036777
CNG TY TNHH U TU THUONG MA V D|CH VU TNG
HOP SAO MA
S 4, nco 3, h 0nc Vun lcu, huonc 1iunc 1u
NH XUT BN GO DUC VET NAM (TN C: NH XUT
BN GO DUC - BO GO DUC V O TAO)
S 8I 1in Hunc 0ao 822080I/ 9420786
CNG TY N - THUONG MA V D|CH VU NGN HNG NNG
NGHEP V PHT TRN NNG THN VET NAM
S I0 h Chua Bc 8687848
CNG TY CHO THU T CHNH NGN HNG U TU V
PHT TRN VET NAM
1nc 8, 1oa nhu C0C Buildinc, s 25 le 0ai Hunh, huonc le 0ai Hunh 04.39743838
NGN HNG CHNH SCH X HO lhu CC5, bun Io linh 0uu, huonc Hounc lil 8688404
TNG CNG TY U TU PHT TRN NH V TH| S 2I h liu 0nc 8647I29
CNG TY D|CH VU TT KEM BUU EN 98 Hounc Ouc Vil 0437555366
CNG TY DUOC PHM TRUNG UONG 1 356A Iuonc Gii !hnc 04.8643327
TNG CNG TY XY DUNG V PHT TRN HA TNG 0uonc lcu1n 1iui
CH NHNH DOANH NGHEP TU NHN DUOC PHM CAO
MNH
S I36, l I0, huonc lunc 1huonc 04.377I3I24
CH NHNH DOANH NGHEP TU NHN TRU CHEN KHU VUC
H NO
S I0 Iuonc I58, huonc Bach 0nc
CH NHNH DOANH NGHEP TU NHN XUT NHAP KHU
THN PHC - TRUNG TM H TRO NHN AO
S I70, Iuonc 1au 1iinh, huonc Yen So
CH NHNH CNG TY TNHH HE THNG PHN PH TON
CU
1nc 2, loa nhu 5I9 liu Nu, huonc lcoc lhunh
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU LNH
GA TA H NO
S 49 lco Ou1n 8263572
CH NHNH CNG TY TNHH NHN VET TA H NO 36 Hou Nu
CH NHNH CNG TY TNHH SN XUT - THUONG MA A
PHUONG NG
lcuch I5/5I, nco I5, Iuonc lcoc Hi, huonc Hounc lil |043). 6320058
CH NHNH CNG TY TNHH PH SANG S 04 nco I3I 0uonc Hnc Hu, huonc !huc u 5653065
CH NHNH CNG TY TNHH CU BO CHU TA H NO 1nc 5, s 36, h Hou Nu 9765I55
CH NHNH CNG TY TNHH U TU V PHT TRN CNG
NGHE HOA SEN
!honc A 80I 1ou nhu lilaua I24 Ninh lhai, huonc Ninh lhai 04.292450I
CH NHNH CNG TY TNHH PHT TRN THUONG MA PH
THNH VET
S nhu 32, nco 6I 1in 0u1 Hunc
CH NHNH CNG TY TNHH TN PHC N lhu I6, lhon lhe lcoai, xu Vun lhe
CH NHNH THNG LONG CNG TY TNHH THUONG MA TU
VN U TU V KM |NH XY DUNG
lhu Io lhi Cienco 5, xu 1in !honc
CH NHNH CNG TY TNHH LNH THNG S 3IA lcu1n Vun Cu, huonc lcoc luu
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU PHC
VNH HUNG
S 7I4, nhu C14, lhu 0o 1hi N 0inh 2, xu N 0inh 0989.6I8.668
CH NHNH CA HNG KNH DOANH TNG HOP S I8I, lac lonc Ouun 7533892
CH NHNH CNG TY C PHN U TU V XY DUNG
CNG NGHEP: X NGHEP XY DUNG S 5
I58 h Ha 0inh 858I074
CH NHNH CNG TY C PHN EN T BN HA TA H
NO "CHUYN T ON V| KNH T TRUC THUOC DNNN:
I78 h Bu 1iiu 04.38263693
CH NHNH CNG TY C PHN THUONG MA TH HUNG S I36 Iuonc !hau Vun 0nc 37642555
CH NHNH CNG TY C PHN THUONG MA LM SN H
NO - X NGHEP KNH DOANH CH BN V BO QUN
S 64, Iuonc Bach 0nc 8260498
CH NHNH CNG TY C PHN NO THT HO PHT TA H
NO
S 34 0ai C Vil, huonc le 0ai Hunh 978292I
CH NHNH CNG TY C PHN U TU XY DUNG V PHT
TRN VN THNG NAM BC-X NGHEP
S 64, nco 4, Iuonc liu 0nc 04.36649705
KHCH SAN QUC T ASEAN - CH NHNH CNG TY C
PHN |A C MB
S 8 h Chua Bc 8529I08
CH NHNH S 8.3 CNG TY C PHN U TU V XY LP
CONSTREXM S 8
1nc I, loa nhu Consliexiu 8, lu8, Iuonc lcu1n 1iui- C7, huonc 1hanh uun Bc 04 62858445
CH NHNH CNG TY C PHN TU VN U TU V D|CH VU
T CHNH VNASHN
S 5 Bis 67, nco lv 1huonc lil, huonc 1in Hunc 0ao 04.8289399
CNG TY C PHN KNH DOANH V U TU VNG VET
NAM, CH NHNH H NO
53 luonc Vun Can, huonc Hunc 1inc 04.22205I99
CH NHNH CNG TY C PHN DEP LNH SON S 93 h Nai Hc 0, huonc Bui 1hi uun
CH NHNH CNG TY C PHN HA CHT PHC LM TA H
NO
!honc 2505 1oa nhu N3 - N4, lhu A, S 9I Iuonc lcu1n Chi 1hanh, huonc lunc
Ha

CH NHNH CNG TY C PHN GSC VET NAM S I2 Iuonc lcu1n !honc Sc, huonc 0ich Vonc 04.628II855
CH NHNH CNG TY C PHN THUONG MA SN XUT
MNH PH TA H NO
42 h Chua Vua, huonc !h Hu 04 - 39765354
X NGHEP XY LP 6O - CH NHNH CNG TY C PHN U
TU V XY LP THNH AN 665 "CHUYN T CH NHNH
lu I3 Iuonc !hau Vun 0nc, xu uun 0inh 38386I85
X NGHEP XY DUNG 51- CH NHNH CNG TY C PHN
U TU V XY LP THNH AN 665 "CHUYN T CH
S 2I Iuonc le Vun luonc, huonc lhun Chinh 04 38587597
X NGHEP XY LP 37 - CH NHNH CNG TY C PHN U
TU V XY LP THNH AN 665 "CHUYN CH NHNH
lco I02, Iuonc liu Gianc, huonc 0ai liu 04.38550606
CH NHNH CNG TY C PHN BO QUN LM SN TA H
NO
S nhu 283, Iuonc liu lcuu, huonc 1hanh luonc, uun Hai Bu 1iunc 04382I0I32
CH NHNH CNG TY C PHN THANH TN THA THN
HU - CH NHNH ALBA H NO
lhu s 2I, lco 2, !h le Vun Huu, huonc lco 1hi lhu 09I2254595
CH NHNH CNG TY C PHN CY CU VNG S 20, h lunc Ha, huonc lunc Ha
CH NHNH CNG TY C PHN BO KHANG TA H NO S I, nco 75, Iuonc 1in Ouanc 0iu, huonc c Cho 0ua
NGN HNG THUONG MA C PHN DU KH TON CU -
CH NHNH BA NH
S 273 liu Nu, huonc Ginc Vo
NGN HNG THUONG MA C PHN DU KH TON CU -
CH NHNH HONG MA
S 385 Hounc Ouc Vil, huonc lcha 1un
CH NHNH CNG TY C PHN XY LP BT ONG SN
EN LUC DU KH VET NAM TA H NO - X NGHEP TU
S I0, h le lcoc Hun, huonc !hau 0inh H 043.976I0I
CH NHNH CNG TY C PHN XUT NHAP KHU KM PH S I2 1u1 ll, huonc Bach 0nc
CH NHNH - CNG TY C PHN U TU DU KH TH BNH
DUONG TA H NO
S 4, lo I5E, lhu Io lhi 1iunc Yen, huonc 1iunc Hoa 04.66583436
CH NHNH CNG TY C PHN XY DUNG V THUONG MA
TUN HNG TA H NO
S 30 - l4 - lhu l lh uuun Ii 1 379, huonc uun la
NGN HNG THUONG MA C PHN DU KH TON CU -
S GAO D|CH H NO
S I4 lco Ou1n, huonc 1iunc 1in
TRUNG TM NGOA NG - TN HOC HT H NO- CH NHNH
CNG TY C PHN THUONG MA V PHT TRN CNG
S I36 Iuonc uun 1hu1, huonc 0ich Vonc Hu
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA KHATOCO 0uonc s 7, lhon 1huonc 7540459
CH NHNH CNG TY TNHH MOT THNH VN NUC HOA
NG SAO CHU TA H NO
I33B h Yen !hu, huonc Yen !hu
CH NHNH CNG TY TNHH QUNG DOANH TA H NO S I9 liu Giai, huonc liu Giai
CH NHNH CNG TY TNHH QUNG DOANH TA H NO !honc I02 nhu AI l lh lcun Hunc lonc lchi, s I9 liu Giai, huonc liu Giai
CH NHNH CNG TY TNHH T DOANH TA H NO S I38 Ginc Vo, huonc Ginc Vo
CH NHNH CNG TY TNHH T DOANH TA H NO S I38 Ginc Vo, huonc liu Nu
NGN HNG TNHH MOT THNH VN ANZ (VET NAM) - S
GAO D|CH
1nc I, I4 le 1hui 1 |04) 38258I90
CH NHNH - CNG TY TNHH MOT THNH VN D|CH VU |A
C A.C.B
365-367 Iuonc Hounc Ouc Vil, huonc lcha 1un 379I5626
CH NHNH CNG TY TNHH NH NUC MOT THNH VN
THUC PHM H NO - X NGHEP SN XUT CH BN THUC
S 54 nco 459 h Bach Nai, huonc Bach Nai 04 382I3823
X NGHEP BN L XNG DU (S C 300523) S I, h 1hunh Conc
TRUNG TM QUNG CO V D|CH VU TRUYN HNH 65 lac 1iunc 6367250
CH NHNH FCO - H NO S 20 h lco Ou1n 9360I59/9360I6I
TRUNG TM U O - THNG TN - CH NHNH CNG TY
EN LUC TP H NO
69 0inh 1ien Hounc, huonc lv 1hui 1 04.22200892
CH NHNH TNG CNG TY U TU PHT TRN NH V
TH| - SN GAO D|CH BT ONG SN HUD
1nc I, loa nhu V - 1owei S 469 Iuonc liu Nu, huonc liu Nu 043 9445995
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH THUONG MA BO
CHY BO ONG A KAO
S 53 h !han Bi Chuu, huonc Cua lau 39429883
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH LN DOANH XY
DUNG NH THP TN CH A AN HUNG( TN C: VN
S 6I Iuonc 1iuonc Chinh, huonc !huonc lil 22I089I4
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN CO KH CHNH
XC VNASHN
1oa nhu San lau, huonc 0ich Vonc Hu
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN GA MNH 1nc 2, s nhu I3, nco Van li, huonc Cua lau
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN T&H HA LONG 1nc 5, 1iunc luu 1huonc uai Hounc Cu, S 36 Hounc Cu 35I4927I
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN VET CAN H NO S I7 1h Giao, huonc le 0ai Hunh
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN D|CH VU TRUC
TUYN FPT TA H NO
S 38 Vu lcoc !han
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN H TRO D|CH VU
THANH TON VET PH
1nc 5, s I lcu1n 1huonc Hin, huonc lcu1n 0u
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN DUOC PHM
THN PHC
S 79, nco I89 Iuonc Hounc Hoa 1huu, huonc liu Giai 0437227296
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN VAT LEU V KM
|NH SU VET
!304 l lh Conc l1 873- lu9 Iuonc lcu1n 1iui, huonc 1hanh uun Bc 043 55442II
VN PHNG A DEN CNG TY C PHN SNG T
VNG TA H NO
!honc 706 loa nhu Sonc 0u, I62A lcu1n 1uun, huonc lhun Chinh 04 35577758
VN PHNG A DEN CNG TY TNHH SA CHA V D|CH
VU MANH TUYN
1 3 h 1iunc linh, huonc 1iunc Hoa, uun Cu Gi1
VN PHNG A DEN VNG - TNG CNG TY VN
THNG QUN O
S 322B Iuonc lac lonc Ouun 2580433
CNG TY TNHH ELN S 27, u 1iiu 8254469
CNG TY TNHH PHT TRN SN PHM M CNG NGHE
M
S 26 Iuonc lunc Ha 835I344
CNG TY TNHH D|CH THUAT QUC T S 48A h 1in Hunc 0ao 936II63
CNG TY TNHH U TU V THUONG MA CHUONG DUONG
(TN C: CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU U TU
S 20, nco 78, h liu Hoa, huonc !huonc lien 04.357204I9
CNG TY TNHH TN HOC THUONG MA CNG NGHE CT S 3A, l 3A, 9424743
CNG TY TNHH CO EN XY DUNG lhu s 3 ncuch 9 nco 259 h Vonc 62804I0
CNG TY TNHH KNH DOANH V XY DUNG TN CUNG S 73, nco 75 Iuonc Gii !hnc 8696II2
CNG TY TNHH KN TRC PHONG CNH H NO S 223 7u Co 7I83852
CNG TY TNHH SN XUT D|CH VU THUONG MA SN PHM
DA LADODA
09I3239050/
04.8265285
CNG TY TNHH VET PHT S 26 lunc Ha 835I344
CNG TY TNHH HONG V lo I- Cl 3, cuu Conc nchi l liunc vua vu nho 765730I
CNG TY TNHH HNG TH S nhu 80, nco I5, h !huonc Nai 04.3576II29
CNG TY TNHH THUONG MA V D|CH VU CT TUNG S nhu I4, nco 3I0 Iuonc lchi 1uu
CNG TY TNHH NG THP HO PHT S 34 0ai C Vil, huonc le 0ai Hunh 9762404
CNG TY TNHH THN HO AN S I46 1iuonc Chinh 8538608
CNG TY TNHH DUOC PHM NG S I4, h lunc Ha 7724038
CNG TY TNHH THUONG MA VET H S 8I 1in Ouc 1on, huonc 1in Hunc 0ao 8268377
CNG TY TNHH THUONG MA V DUOC PHM NHU THUY S 05 1u 1nh 83I3I02/ 5I2I262
CNG TY TNHH VNT S 4 lunc Ha, huonc 1hunh Conc 04 37726909
CNG TY TNHH THT B| KHOA HOC V CHUYN GAO
CNG NGHE
S I0 nco I80, Iuonc lcu1n luonc Bnc 942I285
CNG TY TNHH BC H S I5, ncuch 4I/62 h Vonc 04.8694909
CNG TY TNHH U TU PHT TRN XY DUNG THUONG
MA NG DUONG "NHAN SP NHAP CNG TY TNHH
S 26A h 1in uun Soan, huonc lco 1hi lhu 9780I84
CNG TY C PHN U TU XY DUNG THNG LONG 1nc I0, nhu B6, lv luc xu 1hunc lonc, Iuonc Cu Vonc 267I403
CNG TY C PHN THUONG MA D|CH VU TNG HOP HA
B TRUNG "CHUYN (CPH) DNNN THEO QUYT |NH
S 25, le 0ai Hunh 39744I68
CNG TY C PHN TRUYN THNG V D LEU THANH
TON AN DU
S II Iuonc !hau Hunc 37686762
CNG TY C PHN U TU SN XUT V THUONG MA S 43, h le Gia 0inh 97I5059
CNG TY TNHH CO KH NHUA THNH CNG lo Cl I Cuu Conc nchi l liunc vua vu nho 7636730
CNG TY TNHH H LUC 0u C5, Iuonc luonc 0inh Cua, l lh liu lien 852I23I
CNG TY TNHH TN MY S 77, le Vun Huu 558353I
CH NHNH CNG TY BAY DU L|CH HNG KHNG ( VASCO ) Sun ba1 Gia luu
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA KM LN TA H
NO
S 23 h lunc Ha 5I4I66I
CH NHNH CNG TY TNHH DU L|CH V THUONG MA
NG
57B 1in !hu 7345429
CH NHNH CNG TY TNHH THUONG MA D|CH VU NG
HUNG
49 h Hai Bu 1iunc
CH NHNH CNG TY TNHH CO KH PH VNH TA THNH
PH H NO
1nc 5 lou nhu 1nc Conc l1 xu1 dunc Hu li, s 57 h Ouanc 1iunc 5I2I834
CH NHNH CNG TY C PHN DUOC PHM NAM H S 96, h 1hui Hu, 0438562I66
ax/emaiI/website Ngui dai din
chuhoangan_68@yahoo.com.vn CHU HONG AN
HONG MNH PHUONG
PHAM TH| C ANH
O QUANG ANH
NNG VN TN
NGUYN THU HNG
NGUYN MNH TUN
NGUYN TUN TRONG
B NH PHUONG
ON VN KH
VN TON
NGUYN BN HO
2117598-hasaimedi@gmail.com/
www.hasaimedia.com
CAO DUY PHONG
NGUYN TH| THU TRANG-2458615-
hanoitop@gmail.com
NGUYN TH| THU TRANG
NGUYN MANH CUNG
PHAM THU THANH
GP HNG PHONG
NGUYN NG DNG
L VN PH
hadoinvest@gmail.com NGUYN VN HEP
LA VN N
acs@acs.vn L VN VNH
HONG VN NAM
22512047 TRN VT THANH
PHAM MNH H
NGUYN TH| H YN
NGUYN THANH GANG
B QUANG DUONG
info@nhatgia.com L VN CNG
V XUN QUANG
PHAM TN AT-7568873-
jessica@tldimex.com
PHAM TN AT
TRN VN C
PHAN MANH CUNG-04.2929611-
info@mobius.vn
PHAN MANH CUNG
H HUY MANH
NGUYN TRUNG THNH
NGUYN VN SON
39386524/ info@wsgold.com.vn NGUYN CNG DANH

H XUN |NH
5682483 NGUYN TH| THNG
B TN HONG
sonhai309@yahoo.com PHAM SON H
vietnga2003@yahoo.com V MANH THNH
L HNG SON
L VNH H
NGUYN TN TRN
duongbinhvb@gmail.com DUONG VN BN
O KM HOA
TR|NH THNH CNG
giao@optochem.co.kr TRN TH| HUYNH GAO
NGUYN TH| DU
NGUYN TH| THU HNG
KU TN NAM
TRN NGOC QUANG
NGUYN C THNH
PHAM VN CHNH
info@richlandgroup.com.vn NGUYN DEU LNH
7762388-vulanphuong06@yahoo.com.vn V LAN PHUONG
NGUYN VT PHN
PHAM TH| V
hq@indochinapro.com HONG MY ANH
9446772 TR|NH THANH CHUONG
L MNH TUN
LA VN HOC
NGUYN TT THNG
NGUYN NGUYN NNH
NGUYN TN TRUNG
H QUANG TN
NGUYN THANH V
B QUC TH
L KN GANG
O VN TUN
www.vinlandscoffee.com TRN THANH THUY
L XUN HUY/
L TH| XUN TR
hanoi_ act@yahoo.com HONG NGOC TR
NGUYN MANH THNG
ongkemtrangtien@yahoo.com LUONG TUN LONG
L NGUYN T|NH
NGUYN THANH SON
NGUYN VN TON
NGUYN ANH HY
ANG NGOC VN
duongchinhnghia@gmail.com/568jsc@gmail.c
om
DUONG CHNH NGHA
tanan307@yahoo.com C HUY TN
NGUYN LNH CH
V C HEP
HONG LNH
XUN NH
B VN QU
V NH LN
L TH| KM LN
NG C HANH
V NH TH
NGUYN VN THEN
9367686 NGUYN TUN ANH
TRN MANH TNG
TRUONG TH| HUYN
nhadatmuaban@gmail.com NGUYN HUY TNG
PHAN VN C
HONG B CH HUONG
V CHU THNH
NGUYN B QUANG
DUONG THNG LNG
info@govietnam.biz P TH| QU
S QUANG HU
B TH| HT
NGUYN TH| THO
NGUYN THANH GANG
2194047-nhanutdt@hafi.com.vn NGUYN L TRUNG
NGUYN CH CNG
V TH| THANH LU
nghiem_quang@yahoo.com NGHM XUN QUANG
NGUYN ANH TH
HONG MANH KN
NGUYN MNH TM
V DUY DUONG
L TUN ANH
L TH| BCH NGOC
PHAN VN C
HONG B CH HUONG
NGUYN KHNH
L ANH QUN
TRUONG CNG DNG
Namthanhtour@fpt.vn NGUYN CNG TM
congtygiayhanoi@yahoo.com V VN THUYT
B XUN NGUYN
NGUYN MNH H
NGUYN THANH TUN
NGUYN VN TRUNG
HONG TH| VN
QUANG VY
NGUYN TH| HNG VN
B TH| MY HANH
NGUYN ANH C
NGUYN VN CHN
V TH| HONG VUONG
NGUYN TH| THANH HOA
NG XUN THUY
PHAN TH| BO NGOC
V TH| MA HUONG
: O NGOC ANH
- -
NGUYN VN PHUONG
NGUYN THNH NAM
NGUYN TH| THANH BNH
: ANG TUN PHONG
NGUYN TH| LE
: NGUYN HNG CUNG
: PHAM V TM
PHAM THANH TUN
: NGUYN QUANG TUN
NGUYN L HON
contact@vnseasonstour.com / 62700954 - contact@vnseasonstour.com
NGUYN VN THY
NG XUN PHUONG-
3775 9193
NGUYN MANH CUNG/ 3775 9193/ 3775
9193
vietin.hanoi@vietin-advisors
NGUYN NAM HUNG- 04.2455283-
vietin.hanoi@vietin-advisors
PHNG QUANG HUNG-
NGUYN QUC TH|NH-- 8537618
PHAM VN TN
thienhiep@gmail.com
NGUYN THN HEP-
0904230135/0985431899- thienhiep@gmail.com
NGUYN TH| PHUONG- 7568741
PHAN TH| HUONG- 04.2945188
TRUONG NGOC T
: NGUYN VN HOP- 6405045
info@vinasaco.com
NGUYN KHC HEU- 6406130-
info@vinasaco.com
PHAM ANH TUN- 04.6614122
B VN LONG
NGUYN C BNH- 04.8535914
NGUYN QUC TUN
NGUYN NG LONG-- 9716134
T NH HUE
vietnewline@yahoo.com.
NGUYN VET CUNG- 04.7182395-
vietnewline@yahoo.com.
TRN C DNG-
O TN HO- 04.7651830
L THANH SON
TRN TH| CH- 2924245
L XUN TN- 048371370
: TNG TH| NHU PHC
info@vietnoithat.com.vn
HONG NGOC THACH- 2817013-
info@vietnoithat.com.vn
PHAN XUN QU
NGUYN QUANG MNH
NGUYN C GANG- 045189186
O THU HUYN- 04.2465741
PHAM TH| MY DUNG
daian@fpt.vn PHAM VN DNG- daian@fpt.vn
DUONG QUC CH-
: NGUYN TH| HUONG- 04.5737312
thai-hoa@hn.vnn.vn
NGUYN VN AN- 5740348/5761332/5762373-
thai-hoa@hn.vnn.vn
ANG HNG NGA
CHU VN H
NGUYN TH| THY HNG- 5520975
ktshoanglong@yahoo.com
NGUYN HONG LONG- 8513645-
ktshoanglong@yahoo.com
NGUYN H NGOC
thanhbinhconsultgroup@yahoo.com
/thanhtuanntt24782@yahoo.
NGUYN THANH TUN- 090415161-
thanhbinhconsultgroup@yahoo.com
ANG HUY HNG- 048774031
HONG THU TRANG- 04.2948828
B NGOC HUY
NGUYN KHC VNG- 6230156
TA TH| NHAN- 01698226872
NGUYN QUANG VNH- 8560202
global@pat.com.vn
TRUNG THNH- 04.8765070-
global@pat.com.vn
L NGOC TUE L NGOC TUE
V MANH TUNG- 2120148
T MNH NGOC- 0904285275/5761506
MA TH| THUNG-
NGUYN NH HU- 9652754
9652754
NGUYN KHC MNH- 7630330
vinagmc@gmail.com
NGUYN XUN PHUONG- 8686413-
vinagmc@gmail.com
PHAM B HNG- 04. 8361007
ANG TRN THUNG
alongcorp@along.vn
L C THUN- 7805022-
alongcorp@along.vn
NGUYN TH| T-
TRN VN THNH
neba_05_2008@yahoo.com
NGUYN NH MANH- 2129527-
neba_05_2008@yahoo.com
NG TH| THU H-
NGUYN NHU CUONG
PHAM HNG HOA
V TUN LONG
NGUYN TH| NGOC LAN
NGUYN THANH GANG
TRN C THNH
NGUYN TH| KHNH CH
THACH THANH TUN
NGUYN A NAM- 2930248
QUCH ANH T
NGUYN VN HU- 04.8731069
NGUYN NGOC BNH
stsvn@naver.com SM TAE SK- 04.2730661- stsvn@naver.com
V QUANG DNG
NGUYN TH| T
NGUYN THANH GANG- 047673358
NGUYN NGOC HOA- 8573832
7914280- jsc@thaisoncorp.com.vn
PHAM HNG THANH- 7914218/7914280-
jsc@thaisoncorp.com.vn
V TH| H- 5376332
TA DUY HUNG
TRN TH| SU
catiag7@yahoo.com
KHUT VN TRUNG- 2933747-
catiag7@yahoo.com
PHAN HNG- 04.6649964
thanhanvn08@vnn.vn
NGUYN QU T- 7676064-
thanhanvn08@vnn.vn
NGUYN HU DANH- 8552559
infor@sdfc.com.vn
HONG VN KHNH-04.5523944-
infor@sdfc.com.vn
info@fbiz.com.vn
NGUYN TRUNG DNG-04.6627933-
info@fbiz.com.vn
gm@placencarespa.vn
ON TH| NGOC LAN-04.7588737-
gm@placencarespa.vn
NGUYN CNG THUAN-04.6556313
L TR NAM
L THANH HY
NGUYN SONG TON
NGUYN TH| O
NGUYN C KHM-8517140
TRN QUANG NGOC
NGUYN TH| PHUONG LAN
L TN H-0983036484/04 8511469
NGUYN NGOC LUONG-04.2163419
NGUYN NGOC LONG-04.9910608
TRN MANH TNG
NG TH| MNH HUE
H THY LNH-04.2943376
info@vinaruco.com.vn B GA HUNG-9428352-info@vinaruco.com.vn
TRN NAM TRUNG-2406945
TRN MANH TNG
Ropax@vinashinlines.com
TRN VN LM-04.6812929-
Ropax@vinashinlines.com
2170994 PHAM TH| THU ANH-04.8836931/2170994
TR|NH MANH NHN
NGUYN HU CUNG-8616121
PHAM HNG H-04.8751703
V MNH NGUYET
B BNG ON-04.7624047
PHAM MNH C
nguyen.gia_jsc@yahoo.com
NGUYN VET PHUONG-04.2124617-
nguyen.gia_jsc@yahoo.com
NGUYN B KHOA
MANH HUNG-04.7320882
NH QUANG H-04.8698953
PHAN TH| PHUONG THO-2872707
pbminh@ssti.com.vn
PHAM BNH MNH-9425892-
pbminh@ssti.com.vn
noihoibachkhoa@vnn.vn
NGUYN QUC HNG- 7673049-
noihoibachkhoa@vnn.vn
H TH MNH
TRN MA HUONG-04.6641023
TRN C EP
NGUYN TH| MO
PHAM TH HNG- 8439170
NH DNG TN- 9722267/0989143884
L TH| THU TRANG
L TH| THU H- 2184525
HONG MNH MANH
info@vietdic.vn
NGUYN HONG PH- 0913318177-
info@vietdic.vn
vietlongtts@gmail.com
ANG THANH H- 7562757-
vietlongtts@gmail.com
LA VN BNH- 7688841
ANG VN HNG
Telico@gmail.com
V NG KHOA- 04.9900837-
Telico@gmail.com
DUONG VT HUNG
NGUYN B QUN
NGUYN VN QUYT- 04.6762987
L QUANG HANH-
L TH| NGOC LAN- 7657792
PHAM VN THP
gnnhanoi@ct06.com
HONG THUY DUONG- 04.2930210-
gnnhanoi@ct06.com
NGUYN C BNH- 7875780
search@socbay.com
NGUYN HONG TRUNG-
search@socbay.com
pveptunisia@pvep.com.vn
NGUYN TRN PHNG- 04.7726001-
pveptunisia@pvep.com.vn
PHAM TH| THU HN- 9348044
HONG QUANG VNH
NGUYN QUANG HUNG
ruanamei@yahoo.com
NGUYN TH| HUONG-9910704/9910711-
ruanamei@yahoo.com
TRN ANH TUN-6475888
NGUYN XUN GANG-2935880/0906042628
NGUYN HONG MANH
KHC NGOC TAP
NGUYN DANH KHOA
NGUYN TN HON
NGUYN B H-04.7167566
NGUYN TH| KM DUNG-04.8776795
TH| TH|NH-04.8239277
NGUYN PHUONG LNH
thongnhat_print2001@yahoo.com
B TH CNG-04.6888404-
thongnhat_print2001@yahoo.com
hung.hoxuan@gmail.com H XUN HNG-hung.hoxuan@gmail.com
NGUYN TUN ANH-
VUONG HUY TAP-
ON LUONG
info@rmi.com.vn
NGUYN THANH H-2918495-
info@rmi.com.vn
TRN NGOC H-5131693
TRN TH| HOA-2463678
V XUN NGHA-7687622
anhdung66b@gmail.com
NGOC DNG-0914883355-8564063-
anhdung66b@gmail.com
NGUYN TH| THANH HOA- 0938629979
PHAN C TUN
MA TH AN-04.5652092
DUONG ANH DNG-0913579649/0916523333
L NGOC HNG- pscvietnam@yahoo.com.vn
NG TRONG THNH-
NGUYN TH| PHUONG- 8821183
NGUYN THANH H
B QUC HON- 7849938
NGUYN HNG DNG
hanhnguyen212@yahoo.com
NGUYN TH| HNG HANH-
hanhnguyen212@yahoo.com
hyphananh@gmail.com
PHAN VN MNH- 7751631-
hyphananh@gmail.com
TAN ZH QANG- 046366869
PHAM NGOC TUN -
PHAM TRONG QUANG
NGUYN TH| THANH HN- 7910387
TRN QU HNG- 04.9541087
viethuonghn@viethuong.com.vn
NGUYN TH| VN ANH- 04.7712150/7667368-
viethuonghn@viethuong.com.vn
5651978 PHAM TH| BCH- 5651978
4.760106 HONG TRUNG KN- 04.7601060
4.9521514 V HNG TU- 04.9521514
ANG DUY TRUNG
H C TUN-
NGUYN TH| NGOC LAN
TH| HNG- 5131385/0979320992
TRN THU QUYNH- 9424558
TRN MNH QUANG
PHAM MNH C- 04.2943028
PHAN VN HEU- 5185888
V TH THNG- 04.2927877
info@mesoco.vn
PHAM HUY TUNG- 04.7172145-
info@mesoco.vn
NGUYN TH VNH
NGUYN TH| THU THY- 2186189
L MA PH CUNG- 04.7759166
thangdo@seraphinland.com
MA TH| KU- 2811270-
thangdo@seraphinland.com
NGUYN HU BNG- 0912155538
CAO ANH TUN
thaihung@gmail.com
NGUYN HNG TH- 04.2927952-
thaihung@gmail.com
NGUYN VN TUN
L C VUONG
PHAM TRUNG KN
NAM ANH
NGUYN QU HUY
TRUONG VN BO- 04.8615578
NH PHUONG ANH- 7671165
L HNG ANH
NGUYN TH| TM- 9427307
NGUYN VET H
PHAN TH| TUN LAN
B VN HN- 0903430580
NGUYN BN CNG- 04.8810678
TRN VN KH
cuongvpc@yahoo.com
L MNH CUONG- 2113090-
cuongvpc@yahoo.com
TRN NGOC NH
NGUYN NH LOC
TRUONG ANH T- 04.2462990
LUU ANH TUN
NGUYN TH| PHUONG
TREU TH| HANH
PHNG TH| LO- 04.5634209
arecacreative.com
NGUYN C THNG- 7330347-
arecacreative.com
V HO NAM
NGUYN MANH HNG
NGUYN C CUNG
O NGOC THUONG THUONG-
7660239/7660282
PHAN TH| HUONG- 04.2945188
M TH HNH
NGUYN TH| HNG HOA- 04.6624392
HONG C LONG
TRN CAO CUNG
TNG TRN SON- 0913315029
hau.b2b@gmail.com NGUYN VN HAU- hau.b2b@gmail.com
NGUYN VN HAU- hau.b2b@gmail.com
NGUYN TH HNG
NGUYN THNH NAM
dothanhphong@fpt.vn
THANH PHONG- 0983188189-
dothanhphong@fpt.vn
HONG VT TN
NGUYN NH QUANG
TR|NH MNH QUC
ANG TH| NGOC THANH-8285441
nguyenhoainam311@yahoo.com
NGUYN HO THU-2944849-
nguyenhoainam311@yahoo.com
NGUYN PHUONG LAN
lacviet@fpt.vn L MNH TN-04.9540703-lacviet@fpt.vn
NGUYN VNH LUONG-2154649
HONG VN HU-04.9605946-
L TH| BCH TRN-04.8459646
NGUYN HU TUT
NGUYN TN HON
webmaster@EVG-3D.com/info@EVG-3D.com
PHAN THANH THO-7765095-
webmaster@EVG-3D.com/info@EVG-3D.com
H VNH NAM-04.5665094
DUONG VN TH|NH-7576823
NGUYN TH| LAN
NGUYN THN
NGUYN VN HUY-04.5566910
NGUYN DANH PHAN
NGUYN VN HAU
B VN NAM
L CNG DNG-04. 5563700
PHAM VN THANH-04.9910493
NGUYN TH| NGOC LAN
XUN VUONG
iptcorp@gmail. NG THANH TNG-iptcorp@gmail.
TRN NH LONG
NGUYN THU TRANG-04.9743193
LEE JUNG CHUL
vanloivn@fpt.vn
NGUYN TRUONG CHNH-04.9274336-
vanloivn@fpt.vn
L QUANG H-2752475
LA QUC AT
TRN TH| THANH NHN-5189859
HONG MANH HNG-2660768
NGUYN H NAM-2020400
NGUYN QUC LNH
NGUYN XUN PH
cuongcanvn2004@yahoo.com
ANG QU CUONG-04.9872475-
cuongcanvn2004@yahoo.com
MA TH LUAN
NGUYN DUY CHUNG
NGUYN VN BNH
PHAM TH| H YN
NGUYN T C
NGUYN TH| THANH HNG
NGUYN VN A
TR|NH THU HUONG
songhongcorpration@gmail.com
NGUYN THANH BNH-9049548-
songhongcorpration@gmail.com
4.5500215 NGUYN QUC TON-04.9876985/04.5500215
DUONG QUC CHNH
honghacontec@gmail.com
TRN MNH TRUNG-04.2108957-
honghacontec@gmail.com
TRN NGOC TN
NGUYN C THNG-7321325
NGUYN HNG KY
NGUYN C HU-2401778
PHAN ANH C
NGUYN TH| THU CHUNG-8780866
NGUYN TUN LM
L TN NGOC-2148992
NGUYN XUN TRUNG-04.2915968
LUU TN LNH-6649976
NGUYN L TRANG-2936823
NGUYN VN TUN-
2943245/2942367/2941034
NGUYN HNG THANH-7280340
kamak@vnn.vn PHAM TH LM-5653342-kamak@vnn.vn
L TH| GNG HUONG
V MNH HN-04.8574036
NGUYN TH| HNG MNH
TR MY-04.8460878
info@smartosc.com
NGUYN TH SON-5148760-
info@smartosc.com
NGUYN THANH HUONG
NGUYN MANH LAP-04.7337022
PHAM HNG QUN-5764983
NGUYN NHU H-04.8293179
NGUYN H H
CHU TUN MNH
L THNH TRUNG-5626000
NGUYN VN BNH-7755431
Zesttech@viettel.vn
L TRUNG DNG- 04.7471732-
Zesttech@viettel.vn
sale@bluesky.com.vn
NGUYN MNH NGOC-04.5772428-
sale@bluesky.com.vn
B NGOC QUANG
XUN TN- 8250159
NGUYN HUY TH- 0912422423/0972422423
khoatincompany@gmail.com
V NGOC THANH- 0904024004/5180444-
khoatincompany@gmail.com
YA - PNG CHAN
PHAM VN C
PHUONG KM- 04.9611931
PHAM NGOC MNH
vintelinox@gmail.com
PHAM VET QUANG- 04.5565666-
vintelinox@gmail.com
kinhdoanh_bt@transmeco.com.vn
ANG NH THUAN- 04.6870226/6872540-
kinhdoanh_bt@transmeco.com.vn
V VN TN- 6762071
NGUYN TH| VN PHUONG
MAC NH THNH
H THANH TRC
B VN BNG- 04.2377555
hungvuongcadastral@gmail.com
NGUYN MNH VN- 2380796-
hungvuongcadastral@gmail.com
TRN MANH TN
PHAM TH| KM ANH- 2466687
NGUYN NHU THUONG
NGUYN TH| HUNG- 8695934
TRN NGOC QUANG
TH| THNG
VN NGOC LAN
PHAN TH HNG
XUN HUYNH- 04.6461539
NGUYN QUANG HUNG
NGUYN PH EP
info@mart4viet.com
NGUYN MANH HNG- 04.6410969-
info@mart4viet.com
NGUYN MNH HNG
amasco-kd@hcm.fpt.vn
NGUYN HNG NGUYN- 04.6368254-
amasco-kd@hcm.fpt.vn
NGUYN CH THANH
lekhaccoi@yahoo.com L KHC C- 8249493- lekhaccoi@yahoo.com
TRN TH| THU PHUONG
TRN VN HA
KHUT VN XUYN- 7759096
NGUYN TRUNG THNG- 04.2453789
TRN THANH H
LUU MANH TN- 04.9910449
PHAM V TN- 5632763/5632764
PHUONG TH| THU THUY
hanoi@tamtay.vn
TRN THANH SON- 5148458-
hanoi@tamtay.vn
NG HONG H- 7646281
NG VN CUNG- 04.6644831
NGUYN C DNG- 04.7320882
NGUYN QUANG H- 7875217
L VET CUNG
NGUYN THANH SON- 04.6342217
NGUYN TH| THU HAU- 7564213
V VN Y
NGHM XUN MAO- 04.2914945
TREU THEN
L NH VNH
PHAM H LM
NGUYN TH| HO
LA TRONG TM- 8474277-
LA TRONG TM- 8474277-
haiquancoltd@yahoo.com.vn
apco_overseastudy@yahoo.com
XUN PHUONG- 7821380-
apco_overseastudy@yahoo.com
VN MNH- 04.7184371/72/73
TRN XUN HNG
NGUYN XUN THUY
viettrungcohn@vnn.vn
DUONG TH HNG- 6884795-
viettrungcohn@vnn.vn
TR|NH QUC AT- 04.5599030
HONG NGOC ANH- 04.9722672
NGUYN DUY TN
TRN CNG BY- 04.2943687
duongminh_68@yahoo,com
L VN DUONG- 04.2141832-
duongminh_68@yahoo,com
ANG NGOC THNG- 04.2192483
V TRUNG THNH- 2426206
NGUYN MANH HNG
NGUYN MANH HNG
ANG XUN NO
PHAM TH DUONG- 0904221913
tunghmvn@yahoo.com
NG TH| PHUONG- 8574660-
tunghmvn@yahoo.com
NGUYN VN T
L HNG THANH
ON VN LONG
TRN HNG H
NGUYN NG HUNG- 9380354
quyettienplastics@yahoo.com
NGUYN VN QUYT- 8390011-
quyettienplastics@yahoo.com
hoanggia_cpa@fpt.vn
TH| HNG VN- 2926415-
hoanggia_cpa@fpt.vn
TRUONG CNG HUN
L CNH NHAC- 04.8463567
O MNH A- 04.8351335
liendoan_tatphun@yahoo.com.vn
ON TH| LN- 04.2203768/04.9143363-
liendoan_tatphun@yahoo.com.vn
fms.9999@yahoo.com
NGUYN VN H- 0904345470/04.7625360-
fms.9999@yahoo.com
V HUY CHN
NGUYN VN V
NGUYN MNH THNG
B MNH TRANG
MAC XUN MNH
ON VET HNG- 7567139-
HONG TH| MNH
HONG MNH TN
TRN C THUAN
MA ANH DNG
NGUYN HO NAM- 2810152
L QUANG TON- 2626262
B TH| KHNH PHUONG
NG TH| BNH XUYN- 84660101
NGUYN TH BNH- 04.2941339
HONG VN MANH
DUONG TH| NGUYET MNH
PHAM VN NGU- 04.2154389
TRN VN DU
PHAM TREU LNH- 5626000
TRN DUONG AO- 7711235
NGUYN HUY VNH
travelatvietnam@gmail.com PHAM XUN BNH- travelatvietnam@gmail.com
H SY HNG
C XUN THU
TUN H
B QUANG THP
2422599- minhkhanh_company@yahoo.com
V TH| THU THY- 2422598/2422599-
minhkhanh_company@yahoo.com
NGUYN TH| PHUONG- 04.6440243
DUONG HUY CHN- 5568308
NGUYN MNH C-
LUU VN H- 2127101
V CNG CNH- 8776744
NGUYN THANH AN
DUY PHC
CHO BONG SK
luongngocnhanxttm@yahoo.com
LUONG NGOC NHN- 2768888-
luongngocnhanxttm@yahoo.com
NG DUY HUNG- 7624865
PHAM TR LNH-7152337/8290086
kiendesign2008@gmail.com
NH VN KN-04.8722215-
kiendesign2008@gmail.com
PHNG THANH TUN
viendaukhi@vpi.vn.vn
PHAN NGOC TRUNG-7843061-
viendaukhi@vpi.vn.vn
kienbt07@yahoo.com
B TRUNG KN-04.8538960-
kienbt07@yahoo.com
V VN TUT
NGUYN TH| MA L-04.6782262
khanhhn78@yahoo.com.vn
L BO KHNH-8513158-
khanhhn78@yahoo.com.vn
PHAM VN SNH
L TRN PH-7192905
TRN THANH THANH-04.7152935
H H-04.6640272
TRN A NGHA
NGUYN VN NGHA-04.6861445 -
0983153803
truyenthongmc@gmail.com L QUANG TUN-truyenthongmc@gmail.com
PHAM THANH MA
TRN MNH TUN-04.2913239
L TRONG A
9410832 V THANH TM-2062679 / 9410832
NGUYN MANH HNG
HJCMedia@gmail.com
NGUYN HU H-04 2872364-
HJCMedia@gmail.com
NGUYN THANH TUN
BACH HONG-04.2106969
ANG TH| THU H
Hmmccvietnam@gmail.com
MA QUC HO-2947915-
Hmmccvietnam@gmail.com
ANG TH| THY-04.8721741
HONG TH| LUONG- 7680091
NGUYN NH H-7841715
emthuy26@yahoo.com
CHU MNH THY- 2110325-
emthuy26@yahoo.com
NGUYN TH| THU HNG
TRN TH| THANH VN- 04.2948343
NGUYN ANH HON
xuanmai0606@vnn.vn
L XUN TH- 04.6332565-
xuanmai0606@vnn.vn
NGUYN TH| HOA- 2930256
NGUYN GA NGHA-
NGUYN GA NGHA
NGUYN TH| BNH- 04.5576563
toancau@gamail.com.vn PHAM VN SNG- toancau@gamail.com.vn
TRN MANH CHN- 04.7512392
LUU TUN LNH
huyentr@gamail.com
NG THU HUYN- 04.5374566-
huyentr@gamail.com
NGUYN TN TON- 04.2944253
NGUYN QUC HNG
PHAM VN MU
NGUYN KM THNH- 7915535
CAO VN MNH
NGUYN LE CN- 8463711
tuvantamly.com.vn@gmail.com
LUU TH| L|CH- 04.2116989-
tuvantamly.com.vn@gmail.com
PHAM THANH TNG
gedc@gmail.com L NHU NGHA- 8249503- gedc@gmail.com
L VN HOAN-
L TH| THANH NH- 04.8826440
PHAM HNG PHONG
TRN H SON- 0904268888
TA HUY THEN- 2944557
duhocbachdo@yahoo.com
ANH THNG- 5738193-
duhocbachdo@yahoo.com
NGUYN TH| VN HUYN- 9411029
PHAM VN HU- 2101972
NGUYN C HN- 04.8357294
NGUYN H VN
MN VN PHUONG
PHAM HNG SON- 0912024488
PHAN ANH TUN
TRN TH| THU NGN- 04.5634804
NGUYN VN TRUNG
TR|NH TH| HO
L TH| NHUNG
NGUYN TH HANH- 8318625
btnghia@gmai.com
B TRONG NGHA- 8517244-
btnghia@gmai.com
PHAM TH| L
O C MNH
PHNG TH| H VN
info@tienphongbank.com.vn
TRN TH| NGUYET OANH- 7764777-
info@tienphongbank.com.vn
TRN VN THEN
NGUYN L TRUNG-
bqltrongdiem@hafi.com.vn
thanhxuan-hdn@vnn.vn NH VN VEN- thanhxuan-hdn@vnn.vn
L ANH TUN
NGUYN H H- 04.5665400
TRN VN THEN
NGUYN PH HNG
ngocdg@gmail.com.vn
NGUYN TH| BCH NGOC- 5760362-
ngocdg@gmail.com.vn
NGUYN TH| THU TRU- 2762400
contact@thienhung.vn
TRN VN MANH- 04.2943665-
contact@thienhung.vn
hathaitourism@fpt.vn
NGUYN HO N- 5376027-
hathaitourism@fpt.vn
info@hadoholidays.com
B MNH C- 04.9447535-
info@hadoholidays.com
NGUYN C MNH
HONG ANH T- 7764988
bizlink@bizlink.vn
TRONG H- 04.5148355-
bizlink@bizlink.vn
L TH| THU THO-
DUONG THU HUONG- 2004674
nailcenter@yahoo.com.vn
TH| THY DUONG- 04.8631388-
nailcenter@yahoo.com.vn
HONG VN THANH
cadang67@yahoo.com
PHAM TH| TM- 7540271-
cadang67@yahoo.com
PHAM NG THUY- 04.8811067
6752740 L TH| LU- 2613663/6752740
PHAM ANH THUY
Andzej@vnn.vn
NGUYN VN VUONG-
04.8759420/0983160651- Andzej@vnn.vn
B MANH TN
04 2424590 HONG VN NNH- 04 2430691 / 04 2424590
NGUYN TH A- 04.6815358
GComm.JSC@gmail.com
CAO TRN THANH- 6416879-
GComm.JSC@gmail.com
NGUYN NGOC CHN- 04.7320882
NGUYN VN KHNH
NG C VET
NGUYN PHT THM
V PHC TH
dailong.co@gmail.com
TRN BNH MNH- 2918916/0904091636-
dailong.co@gmail.com
NH H NGOC
V NG DNG- 8473287
B THY HNG- 9332544
V NG DNG- 8473287
NGUYN NGOC SNG- 8372471
THN NHN HOAN
baluongtbtc@yahoo.com
TRN B LUONG- 7891186-
baluongtbtc@yahoo.com
V VN C
L TUN ANH
NGUYN MNH PHUONG- 7472513
H TH| MNH TM- 6752674
V DANH SON- 8765209
NGUYN NH TM
NGUYN THANH PHUONG-04.8770501
NGUYN QUC KHNH
O TH| BCH-8361924
NGUYN TH| HONG OANH
TRN QUC TON
LUONG TH| NUONG-6620211
HO WEE KAT RONE
ON NGOC LONG
NH TH| LN HUONG
info@tienphongbank.com.vn
TRN TH| NGUYET OANH-7764777-
info@tienphongbank.com.vn
NGUYN VN BUC-04.5537671
NGUYN VN KN-7611070
NGUYN VN CUNG
NGHM A H-9361412
B THANH H
TRN THANH H
NGUYN MNH VET HNG-7561975
BA DONG QNG
NGUYN XUN SON
NGUYN VN NG
TR|NH TH| XUN THU
H NH KHA-7166016
vinema@yahoo.com
M VN VUONG-04.8614848-
vinema@yahoo.com
NGUYN TRUNG KN
NGUYN THNH QUN-2812164
TRN HO NAM-04.2120144
V HONG ANH
MAC VN
B VT SON-6230571
TRN QUC CNG
2159549 V TH| NGA- 2159547/2159548/2159549
taydohn@fpt.vn CAO VN DNG-7820032-taydohn@fpt.vn
TRN NH THNG- 5626781
NGUYN MNH PHUONG- 04.2938649
CH VN NG
NGUYN TH| THU- 04. 2934910
NGUYN VN AT- 5997072
L HONG LNH
TA VN THNH
PHAM TH| THOM
NGUYN TN DUONG- 8843341
TA TH| H
quangquang68@yahoo.com
ON VET QUANG- 04.8694076-
quangquang68@yahoo.com
HONG TRUNG DNG- 04.2118343
TA CAO SON
V TH| THM
PHAM MNH THM- 04. 7610672
NGUYN TH| THANH H- 04.2413622
B NAM THNG
NGUYN NH CHUNG
LA DUY HON- 04.6471625
NGUYN THU LM
TRN TH| HO
DUONG TH| NGOC- 5181937
NGUYN MANH HNG
TA VN H- 8394061
NGUYN QUANG LOC
NGUYN ANH TUN
info@lienket247.com
TRN ANH MNH- 7911970-
info@lienket247.com
B QUC DNG
NGUYN TRUNG GANG
L HO NAM- 7920128
NGUYN HNG DNG- 7675688
PHAM GA KH
TRN THANH TON- 2940216
NGUYN VN NAM
O TH| CHU H
NGUYN TH| THANH THU- 04.7710886
servicohn_khdt@hn.vnn.vn
TRN C MNH- 7718681/7718683/7714451-
servicohn_khdt@hn.vnn.vn
NGUYN CH HANH- 04.2424042
NH VN TN
TRN QUANG CHUNG
manhhung@stdsvn.com HA MANH HNG- manhhung@stdsvn.com
NGUYN C VNH
NGUYN TH| THANH BNH
NGUYN C TH|NH- 8392470
NGUYN TH| MA HUONG
HOANG DNH THANG
TH| HNG NA
davitec@fpt.vn PHAM NH HUY- 04.5536478- davitec@fpt.vn
NGUYN TN HUNG- 04.2403098/
0936995998
NGUYN HONG PHUONG
NGUYN VN GANG
NGUYN NGOC CUNG
NGUYN TN VUONG- 04.9871138
NGUYN HUY TH|NH
ANG TH HUYNH
HUYNH QUNG
V THANH TNG
LUU NAM- 7821254
L MANH QUANG- 7671752
NGUYN TUN ANH
Thietbiphuhung.jsc@gmail.com
NGUYN VN T- 2947215/0983815368-
Thietbiphuhung.jsc@gmail.com
Tanviet@cuatudong-tanviet.com
NGUYN NGOC VNH- 04.6339038-
Tanviet@cuatudong-tanviet.com
HONG LN ANH
1c V7l HulG
V..lG CH 07l
HRlG lAN 1ll
HRlG V7l 1HA
1RAl OUOC llG
1RAl 1HI 1HU 1RR
lGUYl 1ll HulG
l..lG lH. 1l
lGUYl NllH 1HUY
lGUYl OUOC HulG
Vu 1HUY HAlG
lGUYl 1RUlG CHlH
1A OUAlG lllH
0..lG CAU Nul
lGUYl NAlH HR
!HAN 1HI N.
lGUYl V7l 1HACH
0llH 1ROlG OUY
1RAl V7l S.l
CHU HRlG AlH
CHU HRlG AlH
lGUYl ClH S.l
1RAl 1HI HR
!HAN HOlG S.l
0 OUY1 1HlG
lGUYl 1O lH.
lGUYl OUAlG NllH
l 1HI u1
lGUYl 1HI V7l AlH
lGUYl OUOC 1Rl
lGUYl Yl CHl
lGUYl 1HI lHU AlH
lGUYl 0UC 1HIlH
lGUYl 0UC lAN
Bul AlH HRlG
lGUYl 1HI AlH !H.lG
lGUYl Vu 1HRlH
1RAl NllH 17N
lGUYl 1HI !H..lG l
lGUYl NAl H..lG
1RAl OUOC BilH
1H!l V7l Hl BA
0Rl NllH S.l
lGUYl NAl H..lG
HA 1HI Nll
l 1HI 1UY1 HA
lGUYl 1HAlH HR
l.U U7l NllH
!HAN 1HI lll
HRlG 1HI 1..l
0UOlG OUY !Hl
lGUYl 0lN HA
lGUYl HOlG 1RUOlG
lGUYl OUAlG VllH
lUU V7l CUOlG
1RIlH 1HAlH 0Al
lHUOlG V7l 1u
l OUAlG !HlG
0 1UAl HulG
1RAl 1HI !HUOlG
lGUYl V7l 1Al
lGUYl OUAlG HO!
lUU OUOC 0A1
!HAl NllH !HUOlG
Bul llEl 1HRlH
0 0UOlG 1UAl
0AlG !HUOlG AlH
l V7l 0ulG
0AlG V7l !Hu
lGUYl VlE1 !HUOlG
lGc U7l 0IlH
lGc HOlG HAl
0 V7l lY
0UOlG OUAlG CHUlG
lGUYl 1ROlG 0clG
0Rl 1HI 1HU HlEl
lGUYl 1HI HR
Bul U7l 1RUOlG
lGUYl 1UAl HAl
!HAN 1HI HR
0 llN HA
lGUYl 0UC 1RUlG
Bul AlH V7l llG
0 V7l 0lEl
lGUYl 0UC 1HUAl
!HulG V7l VllH
lGUYl lHAC 1RUOlG
CAl lGOC lUYEl
OU!CH 1HI CuC
HR 1HE HulG
1RUOlG 1HI 1HU HAlG
!HulG 1HI 0lE! lllH
HR 1ROlG 0UY
Bul CH VlE1
lGUYl lGOC 0Al
!HulG V7l OU7l
lGUYl 1H 0C Hll
lGUYl 0C 1H
0 1RUOlG GlAlG
Bul 0C 1HRlH
lGUYl 0C 1H
lGUYl U7l CUOlG
lGUYl OUAlG HUY
lGUYl 1H lGC 1u
Vu 1HU HR
Vu V7l VUOlG
lGUYl V7l 1HRlH
Vu 1H 1UE
lGUYl V7l !HUOlG
lUOlG 0ilH 01
lGc V7l CHlH
lGUYl !lH Nul
lUOlG 1H 1HU HUOlG
lGUYl NlH CUOlG
!HN 1H lGUYl
VUOlG U7l 1HUOlG
l 1HlEU HulG
lGUYl 0AC HUlG
!HN 1HU Hll
lGUYl 1H 0UlG
lGUYl HRlG
lGUYl NllH !HUOlG
lGUYl V7l BilH
Vu 1A1 1HAlG
0llH HRlG llG
Bul 0C HlEU
CHU U7l 0AN
lGUYl 1HRlH l
lGUYl VlE1 1
1Rl 0UY 1RUlG
lGUYl 0ilH 1RUlG
1Rl VlE1 1u
1Rl VlE1
Vu AlH Hll
lGUYl NlH 1HAlG
1Rl 1H lGC HA
0R 1H CU
lGUYl 0C OU7l
ll 1H NllH HAl
lGUYl OUAlG HlE!
ll V7l HR
lGUYl 1H 1HU lGUYE1
lGUYl 1HRlH lA!
lGUYl V7l 1HRlH
0R lll 1RUlG
0AlG lUU 0ulG
lH7N HR HAl
lGUYl 1H7lG HRl
lGUYl V7l 1OA
lUOlG 1HI lGOC lAl
0 NllH lGOC
lGUYl U7l lGHI
0Rl SY 1UAl
lGUYl 0UC NAlH
l AlH HUY
!HAN 1HI llU
0 NllH 1H7lG
lGUYl 1HI 1HU HUYEl
Vu !lH 1UYE1
lGUYl AlH 1lEl
lGUYl 1HI HlEl
0AlG 1HI NllH 1HU
l 0ilH 1HUAl
Vu U7l OUYlH
lGUYl lGOC 1UAl
lGUYl V7l BilH
lGUYl U7l 1Al
lGUYl S: lGUYl
!HulG 1HI HUYEl
Bul 0UC llG
Bul 1HI lAl llEU
lGUYl 1lEl 0ulG
0AlG HU SOl
lGUYl !HUOlG lAl
1RAl 1ROlG SOl
lGUYl 1HAlH CA
lGUYl 1RUlG 0ulG
llN 1HI V7l AlH
!HAl CclG HAl
VUOlG 1HI llN lG7l
lGUYl HulG AlH
lGUYl HU HlEl
0Rl V7l HAl
lGUYl V7l CHllH
lGUYl lHAC 1RUOlG
lGUYl V7l lHUOlG
0 0UC !HUOlG
lGUYl 1HI lAl
l 0ilH lGU
Vu V7l NAlH
lGUYl V7l HR
0 1HAlH GlAlG
1A 1HI HA
lGUYl 1HI !HUOlG
Vc V7l Al
l V7l OUYE1
lGUYl 1HI OUYlH AlH
0 llN HAlH
0UOlG V7l HAl
lGUYl 1HI 1HU HUOlG
!HAN 1HI 0lEU HOlG
lGc 1RAl !l
!HAN lGOC lGAl
Bul V7l lHEl
HR 1HI HAlH
lGUYl 07lG lAN
lGUYl V7l GAN
lGUYl 0Ul llN
0uo lcc lau
CA U7l OUAlG
lGUYl VlE1 BilH
0 1HI 1HUA1
HRlG 1lEl 0ulG
lGUYl 1HUY HAl YEl
lGUYl 1HUY HAl YEl
lGUYl OUAlG 1H7l
lGUYl 1HI HOlG 1HAlH
lGUYl 1HUY HAl YEl
!HAN AlH SOl
!HAl 0ulG
0llH 1HI 1HA
0Ol OUOC 1Rl
0 lGOC 1ROlG
lGUYl OUAlG HUlG
lGUYl 1HI CHlH
lUOlG NAlH HulG
!HAN HRlG 1H7l
lGUYl lGOC OUYE1
!H NAlH CUOlG
0Ul GlA CUOlG
lGUYl lll CUOlG
lGUYl 1HI HRl !HUOlG
lGUYl lGOC 1HAlH
lGUYl B! 1lEl
1RAl 1HAlH HAl
l BCH V7l
!HAN lGUYl lGO
lUU VlE1 SOl
1RAl V7l NllH
0R NAlH 1A!
l AlH CUOlG
lGUYl 1RUOlG 1O
0R 0AlG 1HAlG
l OUY OUOC
0AlG 1HI HOlG CH7N
lGUYl 1HI 1RR GlAlG
lGUYl 1HI lGA
!HAN OUYE1 1HAlG
lGUYl !Hu V:lH
lGUYl HAl 1HAlH
l AlH 1UAl
lGUYl 1HI l
lGUYl HAlH !HuC
!HAN U7l 0A1
l 1lEl AlH
lGUYl 0UY OUAlG
Vu U7l OUY
Vu U7l OUY
0Ul 1RUlG SAlG
0Ul 1RUlG SAlG
0RN BCH 1HUY
lGUYl 1HAlH CAlH
lGUYl OUOC HulG
lGUYl NAlH OU7l
l 1HI lGOC lllH
H Alh 1un
!HAN l HulG
1RIlH !Hu CHUlG
Vu 1lEl 1HRlH
Vu 0ilH 1HAlG
GlAlG V7l !lH
0 1HI !HUOlG 0UlG
1RAl OUOC HulG
0 0ilH 1U
0AlG 1UAl AlH
1RAl 1HAlH lAN
1RAl V7l lll
lGUYl V7l CU
!HAN 0UY 1RU
0Rl 1HI SllH
!HAl GlAlG CH7U
lGUYl lGOC CAl
HR OUAlG 1UAl
lGUYl V7l 0UC
lY llEl lAN
l OUOC HulG
HA V7l lGU
!HAN 1HI BCH
l CclG 1HRlH
0llH OUAlG BR
HR OUAlG 1UAl
Vu 1lEl 0ulG
0AlG HUYlH 1H!l
0AlG 0UC 1ulG
lGUYl NAlH 1UAl
lGUYl V7l lOl
lGc 1HI llN lll
0AU 1HI V7l AlH
lGUYl 1HI HAlH
l 1HI !lH 1UYE1
lUOlG BCH V7l
lGUYl 0UY lHA
!HAN OUOC 1RUlG
1RUOlG lGOC 1ulG
1RAl l !HUOC 1UOlG
l OUOC lH!lH
1RAl 0UC lUOlG
Vu 1lEl CclG
lGUYl 1HRlH lA!
l OUOC VlE1
HRlG NllH !HuC
lGc 1HU HUYEl
0llH 1HI 1HU HUOlG
lGUYl lH!lH lAl
1RAl 1HAlH V7l
1A V7l 0ulG