You are on page 1of 2

Zacznik do Uchway Nr XLVI/753/2010 RADY MIASTA RACIBRZ z dnia 27 padziernika 2010 r.

Tryb i kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1 1. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zada publicznych realizowanych przez Miasto Racibrz w zakresie jego zada wasnych we wsppracy z jego mieszkacami. 2. Celem inicjatywy lokalnej jest aktywizacja i integracja spoecznoci lokalnej w rozwizywaniu konkretnych problemw zidentyfikowanych przez mieszkacw Miasta Racibrz. 3. Przedmiotem inicjatywy lokalnej s zadania publiczne opisane w art. 19b ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) zwanej dalej Ustaw. 2 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkacy Miasta Racibrz bezporednio, bd za porednictwem organizacji pozarzdowych lub podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy mog zoy wniosek o realizacj zadania publicznego na terenie Miasta Racibrz w zakresie zgodnym z 1 ust. 3. 2. Maksymalna warto wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego ze strony Miasta Racibrz dla 1 wniosku nie moe przekroczy 50% wartoci projektu, nie wicej jednak ni 20 000 PLN Brutto (dwadziecia tysicy PLN). 3. Wnioskodawca zobowizany jest udokumentowa udzia wasny planowany do poniesienia na inicjatyw lokaln. 4. Wnioski skadane w ramach inicjatywy lokalnej, po akceptacji Prezydenta realizowane bd do wysokoci rodkw przyznanych na inicjatywy lokalne w budecie Miasta Racibrz na dany rok. 5. W przypadku przyjcia wniosku do realizacji, Miasto podpisze z wnioskodawc umow, ktra szczegowo precyzowaa bdzie realizacj inicjatywy lokalnej.

3 Wnioskodawca moe wnosi swj udzia w realizacji zadania poprzez zaangaowanie: 1) rodkw finansowych wiadcze pieninych wpaconych na rachunek Miasta Racibrz wskazany w umowie; 2) materiaw; 3) robocizny; 4) sprztu niezbdnego do realizacji zada. 4 Wnioski o realizacj zada w ramach inicjatywy lokalnej naley skada do Prezydenta Miasta Racibrz w roku, w ktrym planowana jest ich realizacja. 1

5 1. Prezydent Miasta Racibrz dokonuje oceny wniosku biorc pod uwag nastpujce kryteria szczegowe: Lp. 1 Kryterium szczegowe Liczba punktw A 08 06 05 0-5 02 02 Waga B 4 4 4 4 1 1 Warto punktw AxB 0 32 0 24 0 20 0 20 02 02 100

Wkad pracy spoecznej Celowo z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 2 spoecznoci lokalnej 3 Wkad finansowy oraz rzeczowy wnioskodawcy Przewidywane koszty inicjatywy ponoszone przez 4 Miasto po zakoczeniu zadania (niskie koszty generuj wysz punktacj ) 5 Zaawansowanie przygotowa do zadania Wpyw realizacji inicjatywy lokalnej na wzrost 6 atrakcyjnoci Miasta Racibrz Maksymalna warto punktw

2. Warto punktw dla poszczeglnych kryteriw liczona jest poprzez mnoenie liczby punktw danego kryterium przez przypisan wag. 3. Suma wartoci punktw poszczeglnych kryteriw stanowi czn warto punktw. 4. czna warto punktw kwalifikujca wniosek do realizacji musi by wysza lub rwna 80% maksymalnej wartoci punktw