You are on page 1of 6

annex I Directrius per a la ubicaci de tavernes a la Ruta de la Saboga de la XVI Festa del Renaixement

La Festa del Renaixement de Tortosa s el principal actiu ldic i cultural de la ciutat. Any rere any, milers de persones vingudes darreu de Catalunya venen a compartir experincies i a gaudir de la recreaci de lpoca del Renaixement. La Festa est declarada Festa dInters Turstic Nacional, Festa dInters Turstic Local i el 2005 va rebre la Placa dHonor del Turisme de Catalunya, a banda daltres guardons i distincions, la qual cosa fa palesa la qualitat que t. Un dels elements caracterstics s la Ruta de la Saboga, un circuit de tavernes ambientades al segle XVI, on la festa i la gresca s present a totes hores, portades per entitats o professionals de la restauraci. Aquestes directrius sestableixen per la necessitat de dotar dun marc normatiu la Ruta de la Saboga de la Festa del Renaixement, i garantir uns nivells mnims de qualitat, rigor i caracteritzaci a les tavernes dacord amb lesttica de lpoca i per tal de clarificar la seva distribuci a causa del nombre limitat despais que, al nucli antic de la ciutat, escenari central de la Festa del Renaixement, hi ha. Les darreres edicions lorganitzaci de la Festa ha anat treballant amb rigor, tenint cura que les tavernes acompleixin els requisits exigits. En aquest sentit, saposta per tavernes de qualitat, amb uns preus mxims i amb una ambientaci polida i acurada. Daltra banda, el nom de la taverna sha dajustar al context del segle XVI i a lespai on subica. Si a la sollicitud no est indicat quin ser el nom es consensuar amb lorganitzaci de la Festa del Renaixement un nom adequat a lpoca. La installaci daquestes tavernes es du a terme dacord amb aquests requisits:

La obligatorietat daplicar les directrius dengalanament i elaboraci dpats a les


tavernes.

Disposar de carnets de manipulador daliments. Shaur de proveir duna cabina sanitria porttil que ser ubicada segons les
indicacions de l'organitzaci.

Presentaci de la sollicitud, amb el projecte de la taverna que es realitzar


(menjars a servir, engalanament taverna i altres), aix com els preus estipulats per lorganitzaci, i plnol de la zona a ocupar, plnol de situaci i distribuci, amb els metres utilitzats, - aquest darrer supsit en cas que la taverna repeteixi ubicaci-, al Registre General de lAjuntament, seguint les directrius i recomanacions marcades per lorganitzaci de la Festa.
Directrius Ruta de la Saboga XVI Festa del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de 2011

1. Carcter dels sollicitants. 1.1. Poden optar a la ubicaci de tavernes durant els dies de la Festa, les associacions ciutadanes, culturals i esportives, i els professionals del sector de la restauraci que tinguin el seu mbit dactuaci a la ciutat de Tortosa, per tant han destar inscrits en el registre dentitats de lAjuntament de Tortosa, en el cas de les entitats, o tenir la corresponent llicncia dactivitat, per als restauradors. 1.2. No podran concrrer a latorgament de llicncies aquells professionals del sector de la restauraci i les associacions de caire social, cultural i esportiu, que no acompleixin condicions i pagaments establerts en anteriors edicions per la ubicaci de les Tavernes de la Ruta de la Saboga. 1.3. Les activitats que dugui a terme el/la titular sn a risc i ventura del sollicitant. LAjuntament no participa en la gesti de lactivitat, ni assegura als titulars de la llicncia una recaptaci o rendiment mnim per lexplotaci de lactivitat desenvolupada. 1.4. Les tavernes no podran servir begudes de graduaci encara que disposin duna llicncia oportuna per aquests efecte, en canvi si podran servir begudes refrescants, cervesa i vi 1.5. LAjuntament de Tortosa es reserva la facultat dinspecci i control sobre les activitats desenvolupades pels titulars de les llicncies atorgades, mitjanant el personal que designi a lefecte, aix com de modificar les caracterstiques o condicions de la llicncia per motius dinters pblic, sense perjudicar els drets del titular de la llicncia. Finalment, tamb es reserva el dret de clausurar la taverna que incompleixi les directrius o no sajusti al projecte presentat. 2. Personal, subministres i seguretat. 2.1. Els titulars de les llicncies sn responsables de dotar lactivitat del personal necessari i degudament qualificat per tal de garantir el normal funcionament daquesta en les convenients condicions i evitar als usuaris qualsevol incomoditat, aix com el manteniment en perfecte estat de les installacions, essent la seva responsabilitat la neteja, salubritat i higiene daquestes durant el temps que duri lautoritzaci. Igualment sn responsables de deixar en perfecte estat lespai de domini pblic al final de la seva utilitzaci.

Directrius Ruta de la Saboga XVI Festa del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de 2011

2.2. Els titulars de les llicncies assumeixen tota possible responsabilitat civil o penal, aix com les obligacions laborals i fiscals que es derivin de lactivitat que sexerceixi en funci de la llicncia atorgada, responent davant lAdministraci o davant tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de lexplotaci del servei. A tal efecte el contractista sobliga a contractar plisses dassegurana, amb primes al seu crrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. LAjuntament de Tortosa no es fa responsable dindemnitzar, en el seu cas, els danys causats per aquests conceptes. 2.3. Les tavernes hauran de disposar de 2 extintors, com a mnim, per tal de prevenir possibles incendis. 2.4. Els subministres, la seva contractaci o qualsevol altra despesa o tasca derivada daquests corre a crrec de lentitat o empresa que sollicita la taverna. 3. Obligacions de les tavernes 3.1. Seran obligacions dels titulars de les llicncies: a)Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en funcionament de les installacions i per al seu correcte funcionament. Les infraestructures necessries per a possibilitar la recepci dels subministraments necessaris per al desenvolupament de les activitats seran a crrec del titular de la llicncia. b)Permetre que en qualsevol moment lAjuntament de Tortosa, a travs de personal funcionari i/o tcnic que el representi, pugui inspeccionar i controlar el desenvolupament de lactivitat. c)Complir rigorosament les normes de la legislaci sanitria, disposar del carnet de manipulador daliments, vetllant aix per la qualitat productes i la correcta manipulaci higiene i conservaci del aliments. d)Respectar i seguir les segents indicacions establertes en matria de sanitat: -La taverna ha de mantenir una neteja adequada i evitar les contaminacions. -Tindran installacions per la correcta neteja dels estris de les mans, amb eixugamans de paper i installacions per la neteja dels estris de treball. -Les superfcies que puguin estar en contacte amb aliments seran de materials fcils de netejar, no txics i sense oxidacions. -Hauran de tenir subministrament suficient daigua potable, contenidors de deixalles tapat i desguassos canalitzats. -Control de les condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris, si els aliments necessiten control de temperatura:
Directrius Ruta de la Saboga XVI Festa del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de 2011

En fred: 45-12 C En calent: 65 C -Disposici dels aliments per evitar contaminacions (protegits i separats crus de cuinats). e)Respectar el preu de venda dels productes acompanyat a la sollicitud per a latorgament de la llicncia, tenint en compte que els preus mxims estipulats seran els segents: Consumicions bsiques:

-Entrep tipus 1: pa amb baldana , salsitxa, llom, formatge , fuet, xorio: 300 unitat -Entrep tipus 2: combinaci de 2 productes o pa amb pernil: 350 unitat -Pastisset, coc, coqueta:100 unitat -Refresc: 150 unitat -Ampolla daigua de 33 cl.: 100 unitat/ Ampolla daigua de 1l:200 unitat -Got de vi: 100 unitat -Vi especial didalet: 100 unitat -Vi especial ampolla/gerra: 12 unitat -Coques salades: 180 unitat -Plats combinats, assortits i taules: 900 -Plat combinats, assortits i taules extres (ms de tres peces i guarnici): 11,00 -Racions: 500 -Tapa: 350
En el formulari sha dincloure la descripci dels productes i de quins elements i/o productes estan composats els plats o entrepans. f)Llogar una cabina porttil wc la ubicaci de la qual ser definida per lAjuntament de Tortosa, prop de la ubicaci de la Taverna. g)Cada taverna ha de facilitar a la Festa del Renaixement 15 tiquets de refresc/cervesa i 15 tiquets dentrepans, dels quals 10 seran de lentrep ms econmic i la resta de preu superior. Els tiquets sentregaran un cop autoritzada la ubicaci de la taverna, i abans de linici de la Festa del Renaixement, convenientment segellats pel titular de la taverna. 3.2. Si la Festa del Renaixement arriba a algun acord de patrocini relacionat amb begudes, les tavernes hauran de servir de forma exclusiva i obligatria la marca daigua, cervesa o refresc que lAjuntament de Tortosa designi.
Directrius Ruta de la Saboga XVI Festa del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de 2011

4. Ambientaci Les tavernes installades a la ruta de la Saboga es converteixen en tavernes del segle XVI, per tant han de fer el mxim esfor possible per a recrear lambient que tindria una taverna daquella poca i introduir al visitant/client en el joc que la recreaci histrica implica. Shaur de respectar lambientaci dpoca prpia de la Festa del Renaixement, de la segent manera. -Tot el personal del servei haur danar vestit de taverner/a de lpoca. -Sha dengalanar convenientment la taverna installada dacord amb lpoca del Renaixement recreada, havent de guardar cura de no mostrar els sortidors de beguda, neveres i altres aparells electrodomstics i que aquests estiguin correctament tapats. Els recipients ms adients per servir el menjar hauran de ser de terrissa, i que les taules i cadires utilitzades siguin confeccionades amb taulons de fusta. A aquest efecte no es poden utilitzar cavallets, ni potes, ni cap altre sistema metllic que no sigui convenientment dissimulat. Per altra banda, tampoc sn permeses ls destructures de plstic prefabricades. -La cuina i la zona de treball han destar amagades a la vista i separades de la zona de servei. -Si es cobreix la taverna, la tela per a tal efecte ha de ser dun teixit natural. -El menjar confeccionat haur dadaptar-se el mxim a lpoca, recomanem els escabetxos i, si pot ser, la no utilitzaci de tomquet en els entrepans. En qualsevol altre cas queda expressament prohibit ls dingredients que no estaven incorporats a la dieta de les persones del segle XVI, com poden ser els productes provinents dAmrica (tomata, pebrot, xocolata, etc.). -Queden expressament exclosos qualsevol tipus de combinat, cctel (inclosa laigua de Valncia) o beguda espirituosa, tant perqu no sajusten a lpoca com a la mateixa normativa de les tavernes. -Es recomana ls de sucs i altres begudes enlloc de refrescos i begudes gasoses, de la mateixa manera que cercar una varietat i diversitat daltres begudes com cerveses i vins per a evitar la uniformitat entre les tavernes i ampliar loferta. -s obligatori que els cartells on sindiquin els preus de les consumicions i altres rtols i objectes identificatius de lestabliment tinguin imatge dpoca. -No es permet ls de cadires a la zona de taules, sha de fer servir bancs o tamborets. -Es recomana no utilitzar bales de palla per a lambientaci de les tavernes. En tot cas no es podran utilitzar per a fer taules o seients o qualsevol altre sistema per a acomodar el pblic. -Evitar qualsevol referncia a l'Edat Mitjana, ja que les tavernes estan ambientades en l'poca del Renaixement i no en la medieval.

Directrius Ruta de la Saboga XVI Festa del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de 2011

-No s obligatori ls de msica per tal de complementar lengalanament de la taverna, per en cas de disposar-ne shaur dutilitzar-se msica prpia de lpoca del Renaixement. -Qualsevol activitat o actuaci que es proposi a la taverna ha sha dadequar a lpoca del Renaixement, tant per la indumentria, com latrezzo o el repertori, ha de rebre el vistiplau de lorganitzaci i sha dencaixar dins de la programaci general de la Festa. LAjuntament de Tortosa valorar la rigorositat de lambientaci i en els productes ms enll dels mnims establerts en les presents directrius tal com es reflecteix en els criteris de valoraci de les sollicituds. A tal efecte, lAjuntament de Tortosa es compromet a facilitar als titulars de la llicncia informaci sobre menjar de lpoca, utillatge, msica i altres elements propis de la Festa, a travs del personal daquesta.

Directrius Ruta de la Saboga Signature Festa Verified XVI Not del Renaixement Del 21 al 24 de juliol de pdc Signat digitalment per Publicacions2011 Data: 2011.05.02 13:11:35 CEST Reason: Aprovant la publicaci del document Location: Tarragona