You are on page 1of 26

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

www.amtp.cat

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

NDEX

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


NDEX PRESENTACI CALENDARI
Gestions acadmiques Calendari acadmic Compliment dels horaris Recuperacions Festes, concerts i altres activitats
4 4

AVALUACI

15

ACCS
Nous alumnes Exalumnes Simultanetat d'estudis Instruments no tradicionals Alumnes actuals Tercer instrument Accs al segon cicle Alumnes provinents de Tallers Alumnes provinents del programa Cicles Grups Estables Activitats extraordinries Alumnes externs

MATRCULA
Sollicitud de matrcula Informaci prvia a la matrcula Condicions acadmiques de matrcula Relaci de prerequisits entre assignatures del programa Cicles Prerequisits per a activitats extraordinries Prerequisits per a Grups Estables de l'AMTP Convalidacions i validacions Pla formatiu Tallers Programa Cicles Primer cicle Segon cicle Instruments no tradicionals Assignatures teriques Activitats extraordinries Grups Estables de l'AMTP Aspectes administratius de matrcula Formalitzaci de matrcula Assignaci horria Condicions econmiques de la matrcula (curs 2010-2011) Programes formatius Bonificacions Penalitzacions en la matrcula Opcions de pagament

Avaluaci d'assignatures Definici Drets i obligacions dels alumnes Criteris d'avaluaci i mtode de qualificaci de les assignatures Assistncia Avaluaci Audicions: instruments i grups instrumentals Assignatures collectives: proves i treballs Resultats de l'avaluaci de les assignatures del programa Cicles Calendari de les actes d'avaluaci Custdia dels documents d'avaluaci Tutories i orientacions acadmiques Proves de pas de cicle Prova de primer cicle: Instrumentista Tradicional Matrcula a la prova de pas de cicle de primer cicle Desenvolupament de la prova Avaluaci del primer cicle Premi extraordinari de primer cicle Sobre els acompanyaments Dossier explicatiu Prova de segon cicle: Mestre Instrumentista Tradicional Inscripcions Desenvolupament de la prova Avaluaci del segon cicle Premi extraordinari de segon cicle Sobre els acompanyaments

PERMANNCIES
Programa Tallers Programa Cicles Primer cicle Segon cicle Permanncia i prova de pas Alumnes amb instruments no tradicionals Teriques soles Activitats extraordinries i Grups Estables Excepcionalitats

20

BAIXES RECONEIXEMENTS
Diploma d'Instrumentista Tradicional i de Mestre Instrumentista Tradicional Activitats extraordinries: seminaris,cursos o tallers Certificats de formaci Simultanetat dels estudis d'educaci secundria obligatria i de batxillerat Conservatori de Vila-seca
13

22 22

CONVALIDACIONS I VALIDACIONS
Convalidacions d'assignatures collectives Validacions d'assignatures collectives Validacions d'assignatures instrumentals Recorreguts curriculars per a un segon instrument Alumnes provinents de Tallers

PLA FORMATIU

24

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

PRESENTACI CALENDARI

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


PRESENTACI
Aquest document cont les normes d'aplicaci general que afecten els alumnes de l'Aula de Msica Tradicional i Popular (AMTP) en el desenvolupament del Pla Formatiu, tant des del punt de vista administratiu com d'avaluaci de la seva activitat o permanncia a l'AMTP. La normativa acadmica de funcionament ha d'esdevenir una eina d'organitzaci clara per orientar alumnes i professors. Amb aquest objectiu, els apartats d'aquest document s'han estructurat de forma cronolgica. Aquestes normes estableixen el marc d'actuaci, i no procediments tancats. En aquest sentit, per, hi ha dos nivells de regulaci: el primer sn normes de compliment obligat per a tots els alumnes de l'AMTP perqu deriven del Centre de Promoci de Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC); i el segon sn les competncies del centre, s a dir aquells aspectes que el centre regula. L'alumne sollicita qualsevol servei acadmic de l'AMTP, com la matrcula, convalidacions, etc., sota la seva responsabilitat, i t l'obligaci de conixer i respectar les condicions d'aquesta normativa. Aquestes normes s'han de fer pbliques a tots els alumnes durant el perode de matriculaci, juntament amb les normes de funcionament del centre. Els apartats en qu s'ha estructurat l'articulat sn els segents: CALENDARI ACCS MATRCULA CONVALIDACI I VALIDACI AVALUACI PERMANNCIA BAIXES RECONEIXEMENTS

CALENDARI Gestions acadmiques


El calendari de funcionament del centre abraa des del dia 1 de setembre fins al 31 de juliol del segent any, ambds inclosos. A continuaci, detallem les dates aproximades de gesti acadmica; el detall apareixer a la web de l'AMTP. Publicaci de places disponibles: 1a quinzena de maig. Inscripci nous alumnes: des de la 2a quinzena de maig fins al 30 de juny. Sollicitud de convalidaci i validaci d'assignatures teriques: mes de juny. Matrcula alumnes actuals: 1a quinzena de juliol. Proves de nivell per a nous alumnes: 1a quinzena de juliol. Matrcula nous alumnes: 2a quinzena de juliol. Presentaci del curs, assignaci d'horaris d'instrument i grup instrumental: 3a setmana de setembre. Sollicitud de validaci de l'assignatura d'instrument: mes de novembre. Ampliaci de matrcula: 2a i 3a setmana de gener. Perode de sollicitud d'acompanyants a la prova de pas de cicle: mes de mar. Matrcula d'activitats extraordinries: consulteu AMTP-Virtual. L'horari d'atenci a l'alumnat de secretaria s: D'octubre a juny: matins de 10 a 13 h (dilluns a dijous) i tardes de 16 a 18 h (de dilluns a dijous). Juliol i setembre: matins de 10 a 15 h (de dilluns a divendres). Festivitats: durant el mes d'agost l'AMTP romandr tancada, mentre per a altres perodes festius i festivitats s'informar de l'horari d'atenci a l'alumnat mitjanant la web.

Calendari acadmic
El curs acadmic es divideix en dos quadrimestres (octubre-febrer i febrer-juny), de 12 sessions cada quadrimestre. Cada any es fa un calendari en qu s'especifiquen aquestes 24 sessions, i en qu hi consten els dies de recuperaci (dies de qu disposa el professor per recuperar classes), i els dies de les proves avaluatives (audicions i proves escrites) i altres celebracions (per exemple, la festa de Nadal). Aquest calendari pot variar en funci de cada territori.

Compliment dels horaris


Es demana puntualitat en el compliment dels horaris de comenar i acabar la classe. Un professor d'instrument pot no fer classe a aquells alumnes que arribin amb ms de 15 minuts de retard si no han avisat.

Recuperacions
Si un professor, per causes atribubles a l'AMTP, ha d'anullar una classe, aquesta ser recuperada en el perode de recuperaci posterior en el mateix dia i hora de classe. Qualsevol canvi de dia i/o hora respecte l'horari habitual ser prviament pactat amb l'alumne. Si desprs d'acordar el dia i/o hora l'alumne no pot assistir-hi, perdr la sessi.

Festes, concerts i altres activitats


Les classes lectives que se solapin en festes, concerts i altres activitats seran recuperades dins dels perodes estipulats.

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

ACCS

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


ACCS
Aquest apartat recull les normes que regulen l'accs dels alumnes al Pla Formatiu de l'AMTP. Noms s'admetran com a alumnes les persones que en el moment de fer la matrcula tinguin 16 anys o els compleixin abans del 31 de desembre del mateix any.

Alumnes provinents de Tallers


Qualsevol alumne provinent de Tallers pot incorporar-se al programa Cicles mitjanant una prova de nivell d'instrument; a ms, es consideraran convalidades totes aquelles matries que s'han realitzat com a optatives i que formen part del programa Cicles.

Nous alumnes
Durant el mes de maig es publicaran el nombre de places disponibles per recorregut, especialitat i territori. En casos excepcionals, es contempla la possibilitat d'iniciar el curs en el perode d'ampliaci de matrcula (febrer). Els alumnes assignats durant la inscripci tindran dret a matricularse al territori corresponent en els terminis establerts. La inscripci s una reserva de plaa, per pot estar subjecte a modificaci de places i, per tant, no en garanteix la matrcula.

Alumnes provinents del programa Cicles


Qualsevol alumne provinent del programa Cicles (primer i segon cicle) pot incorporar-se a Tallers en aquells territoris on es desenvolupi aquesta activitat.

Grups Estables
Els alumnes dels Grups Estables poden ser alumnes, exalumnes que hagin realitzat el programa de Cicles o b Tallers, professors i exprofessors. Els exalumnes que formen part dels Grups Estables sn considerats com a alumnes actuals a efectes de matrcula.

Activitats extraordinries
Les activitats extraordinries es divideixen en dos tipus: activitats obertes al pblic en general o b a alumnes externs i les activitats internes de l'AMTP, que corresponen a activitats organitzades pels Grups Estables, departaments o territoris, que sn exclusives i orientades a la participaci dels alumnes actuals. Cal realitzar una matrcula especfica per a cada activitat extraordinria.

Exalumnes
Tots els exalumnes que desitgin reincorporar-se al Pla Formatiu hauran de realitzar la inscripci i sollicitar la revisi d'expedient (per a cursos anteriors a 2008-2009). Per accedir als Grup Estables, caldr, a ms, haver cursat nivell 3 d'instrument del programa Cicles o, per defecte, sollicitar una prova de nivell per acreditar el nivell mnim establert. En cas de no superar la prova de nivell, l'alumne no podr participar als Grups Estables de l'AMTP (GEA).

Alumnes externs
Els alumnes externs sn aquells alumnes que no participen activament en l'activitat regular de l'AMTP per que poden participar en les activitats extraordinries de l'AMTP orientades a l'alumnat actual i obertes al pblic en general. Cal realitzar una matrcula especfica per a cada activitat extraordinria.

Simultanetat d'estudis
Aquells alumnes que simultanegin estudis musicals podran sollicitar el seu reconeixement mitjanant convalidaci o validaci.

Instruments no tradicionals
L'oferta de l'AMTP tamb s'obre a aquells instrumentistes no tradicionals que tinguin un nivell avanat d'instrument. Per aquest recorregut cal acreditar formaci i experincia musical; segons el cas, l'AMTP decidir la convenincia de realitzar una prova de nivell.

Alumnes actuals
Tercer instrument
Per formalitzar la matrcula d'un tercer instrument, cal haver finalitzat com a mnim un primer cicle d'una de les dues especialitats anteriors. El cost d'aquest tercer instrument t un increment d'un 60% ms respecte la matrcula actual.

Accs al segon cicle


Noms podran accedir al segon cicle aquells alumnes que estiguin en disposici del ttol propi d'Instrumentista Tradicional que atorga el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci a travs del Centre de Promoci de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. El desplegament curricular del segon cicle noms s'impartir a Barcelona i a Vila-seca. L'instrument es podr cursar en els diversos territoris i excepcionalment s'impartiran matries de segon cicle a Lleida, Salt i Tortosa, si es disposa d'un nombre suficient d'alumnes.

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

MATRCULA

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


MATRCULA
A travs de la matrcula, els alumnes solliciten poder realitzar una activitat acadmica prevista en el Pla Formatiu de l'AMTP. Com a criteri general, per matricular-se en noves assignatures d'un curs qualsevol s necessari que la matrcula inclogui tamb totes les assignatures obligatries: Suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors. No es pot realitzar una matrcula d'una matria superada. Matries pendents del cicle que s'estigui cursant. Els alumnes de primer cicle es podran matricular en assignatures de segon cicle, sempre que hagin finalitzat totes les matries de primer cicle o b hi estiguin matriculats.

Sollicitud de matrcula
En el moment de la matrcula els alumnes han de complir els requisits necessaris establerts (vegeu l'apartat Accs). La matrcula t carcter d'instncia i la seva liquidaci i admissi per part del servei administratiu no implica la conformitat del seu contingut. Qualsevol matrcula contrria a aquesta normativa s nulla d'origen, sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin. Els terminis generals de la matrcula es publiquen a la part pblica de la web.

Prerequisits per a activitats extraordinries


Els prerequisits per a la inscripci d'activitats extraordinries es publicaran a travs de la web. s necessari complir els prerequisits estipulats sense excepci. Aquells alumnes que es matriculin i no compleixin els requisits demanats no podran participar en les activitats i no se'ls retornar l'import de la matrcula.

Informaci prvia a la matrcula


Abans d'iniciar el perode de matriculaci, l'AMTP ha de fer pblica la informaci segent: Les dates del procs d'inscripci i matriculaci. L'oferta formativa del perode lectiu i els horaris corresponents. Les condicions acadmiques de matrcula.

Prerequisits per a Grups Estables de l'AMTP


Podran inscriure's en els GEA els alumnes o exalumnes que hagin realitzat o estiguin realitzant el programa Cicles i Tallers. Per participar en els GEA cal estar cursant o haver cursat nivell 3 del programa Cicles. El professor podr realitzar una prova de nivell als alumnes que ho sollicitin per acreditar aquest nivell i participar en el GEA. En cas de no superar la prova de nivell, l'alumne no podr participar en el GEA. Tamb hi podran participar professors o exprofessors de l'AMTP.

Condicions acadmiques de matrcula


Relaci de prerequisits entre assignatures del programa Cicles
Algunes assignatures tenen prerequisits, s a dir, que segueixen un ordre seqencial, per la qual cosa cal haver superat l'anterior per passar al posterior, mentre que d'altres es poden realitzar en el decurs del cicle. PRIMER CICLE Matries seqenciades Llenguatge musical 1 Llenguatge musical 2 Llenguatge musical 3 Llenguatge musical 4 Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4 SEGON CICLE Matries seqenciades Arranjaments Harmonia Arranjaments 2 Instrumentaci Instrument 5 Instrument 6 Instrument 7 Instrument 8 Didctica 1 Didctica 2 Matries no seqenciades Llenguatge especfic. Solfeig rtmic. Etnomusicologia. Grup instrumental 2 (A i B)

Convalidacions i validacions
Per als processos de convalidaci cal realitzar una instncia de convalidaci i presentar la documentaci acreditativa (vegeu apartat Convalidacions i validacions) abans de realitzar la matriculaci. Per als processos de validaci cal realitzar sense excepci les proves de nivell en les dates estipulades.

Pla formatiu
Tallers
Els Tallers s'imparteixen als territoris de Lleida, Salt-Figueres i Tortosa. La matrcula s anual i inclou instrument en grup. Caracterstiques del programa: Instrument s en grup de 2 a 3 persones: matrcula anual, 24 sessions de 0,75h. per a dos alumnes, o b 1h. si sn tres. Assignatures optatives (consultar programa Cicles): Grup instrumental de Tallers: matrcula quadrimestral. Llenguatge musical 1, 2, 3 i 4: matrcula anual. Folklore, Can i polifonia i Dansa: matrcula quadrimestral. Grup instrumental de Cicles: matrcula quadrimestral; s necessari el vistiplau del professor d'instrument.

Matries no seqenciades: Folklore Dansa Can i polifonia Grup instrumental 1 (A i B)

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


MATRCULA
Programa Cicles
El programa Cicles est format pel primer i el segon cicle. La matrcula s anual. PRIMER CICLE S'imparteix als territoris de Barcelona, Lleida, Salt-Figueres, Tortosa i Vila-seca. El primer cicle del programa Cicles consta d'instrument i llenguatge anual i diverses assignatures teriques quadrimestrals. Les classes d'instrument sn individuals, de matrcula anual i consten de 24 sessions de 0,5h. de durada. Les classes de llenguatge musical sn de matrcula anual i consten de 24 sessions d'1,5h. La resta de matries sn quadrimestrals i consten de 12 sessions d'1,5h. ASSIGNATURES Llenguatge musical 1 Instrument 1 Llenguatge musical 2 Instrument 2 Grup Instrumental 1A* Llenguatge musical 3 Instrument 3 Llenguatge musical 4 Instrument 4 Grup Instrumental 1B*
* Es recomana la matrcula dels grups instrumentals: Grup Instrumental 1A per al segon nivell d'instrument i Grup Instrumental 1B per al quart. En cap cas no es podr matricular a grup instrumental amb un primer nivell d'instrument.

ASSIGNATURES: Instrument 5 Arranjaments Instrument 6 Harmonia Grup Instrumental 2A* Instrument 7 Arranjaments 2 Instrument 8 Instrumentaci Grup Instrumental 2B*
* Es recomana la matrcula dels grups instrumentals: Grup Instrumental 2A per al sis nivell d'instrument i Grup Instrumental 2B per al vuit.

Les assignatures Etnomusicologia, Llenguatge especfic, Solfeig rtmic i Didctica 1 i 2 es poden realitzar en qualsevol moment del recorregut dins del perode establert de permanncia. No obstant aix, recomanem realitzar la matrcula de Didctica 2 en l'ltim curs de formaci (vegeu apartat Relaci de prerequisits entre assignatures).

Instruments no tradicionals
Podran matricular-se a l'AMTP aquells instrumentistes no tradicionals que tinguin un nivell avanat d'instrument. Per a aquest recorregut cal acreditar formaci i experincia musical, i segons el cas l'AMTP decidir la convenincia de realitzar una prova de nivell. L'oferta est oberta a les assignatures de primer cicle, excepte instrument. La matrcula a aquesta oferta no dna accs automtic a participar en els Grups Estables de l'AMTP. Aquells alumnes interessats a participar en el GEA hauran de presentar una instncia en qu ho sollicitin.

Assignatures teriques
Es podran matricular de Can i polifonia, Dansa i Folklore les persones que, interessades en el coneixement del context i l'entorn, vulguin aprofundir en aquestes matries. La matrcula a aquestes matries no dna accs a participar en els Grups Estables de l'AMTP.

Les assignatures Folklore, Can i polifonia i Dansa es poden realitzar en qualsevol moment del recorregut dins del perode establert de permanncia. SEGON CICLE S'imparteix als territoris de Barcelona i Vila-seca. En el cas de les assignatures instrumentals, s possible cursar-les a tots els territoris. Fora dels territoris de Barcelona i Vila-seca, noms s'impartiran matries de segon cicle si es compleixen les condicions de matrcula de places. El segon cicle del programa Cicles consta d'instrument anual i diverses assignatures quadrimestrals. Les classes d'instrument sn individuals, de matrcula anual i consten de 24 sessions de 0,75 h de durada. La resta de matries sn quadrimestrals i consten de 12 sessions d'1,5 h.

Activitats extraordinries
Les activitats extraordinries sn un complement a la formaci de l'alumnat de l'AMTP i una porta d'accs als alumnes externs. Les activitats extraordinries es diferencien entre activitats obertes al pblic en general i activitats internes de l'AMTP: Les activitats obertes al pblic en general es publicaran a travs del portal web i a travs d'altres mitjans. En aquestes activitats hi podran participar els alumnes de tots els territoris de l'AMTP i el pblic en general que compleixi els requisits corresponents a l'activitat. Aquestes activitats poden ser classes magistrals, tallers collectius, seminaris, visites guiades o missions de recerca.

10

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


MATRCULA
Les activitats internes de l'AMTP corresponen a activitats organitzades pels GEA, departaments o territoris que no permeten la participaci d'alumnes externs. Aquestes activitats poden ser produccions especials, encrrecs de composicions musicals, seminaris, intercanvis, estades de treball i missions de recerca. Per als alumnes de primer cicle: cal matricular-se d'aquelles assignatures pendents considerant com a criteri els anys de permanncia; noms es podran matricular d'assignatures de segon cicle sempre i quan hagin finalitzat totes les matries de primer cicle o b hi estiguin matriculats. Per alumnes de segon cicle: cal matricular-se d'aquelles assignatures pendents considerant com a criteri els anys de permanncia. El nombre mnim de les classes collectives s de 4 alumnes tant per a Tallers com pels cicles formatius. El nombre mnim per les classes en grup de Tallers s de 2 alumnes. El nombre mnim d'alumnes per a la realitzaci d'una activitat extraordinria s de 8 alumnes. El nombre mxim pot variar en funci de les caracterstiques de l'activitat. Les matrcules per a activitats extraordinries es tancaran deu dies abans de realitzar l'activitat. La direcci de l'AMTP es reserva el dret de modificar l'oferta d'assignatures, els horaris i els professors. No es retornar l'import de matrcula abonat, a excepci que l'AMTP desconvoqui una assignatura. En aquest cas, es retornar l'import abonat per aquesta assignatura.

Grups Estables de l'AMTP


Els Grups Estables de l'AMTP sn unes agrupacions formades per alumnes, exalumnes, professors i exprofessors de l'AMTP que realitzen assajos regularment durant el curs acadmic i mostren la seva activitat en audicions i concerts pblics. Els Grups Estables de l'AMTP o GEA sn un complement a la formaci de l'alumne de l'AMTP, que permet un apropament al mn professional. El curs s anual i consta de 48 hores d'assaig repartides en funci del calendari acadmic que estableixi cada GEA a principi de curs i d'un mnim de tres actuacions pbliques.

Aspectes administratius de matrcula


Formalitzaci de matrcula
Les matrcules es formalitzen a travs del portal AMTP-Virtual. Hi ha un perode de matrcula al juliol per a tot el curs acadmic (d'octubre a juny); per altra banda, el mes de febrer s'obre un perode d'ampliaci de matrcula per al segon quadrimestre per a aquelles matries que no s'hagin susps en l'oferta formativa (octubre). L'oferta d'activitats extraordinries s quadrimestral. La matrcula es formalitza segons els perodes publicitats a la web a travs del l'AMTP-Virtual. El perode de matriculaci finalitza deu dies abans d'iniciar l'activitat. El detall de dates de matriculaci per a cada curs apareixeran a la web. A continuaci mostrem els perodes aproximats: Publicaci de places disponibles: 1a quinzena de maig. Inscripci nous alumnes: des de la 2a quinzena de maig fins al 30 de juny. Matrcula alumnes actuals: 1a quinzena de juliol. Matrcula nous alumnes: 2a quinzena de juliol. Activitats extraordinries: tant si es tracta del primer quadrimestre com del segon, la matriculaci finalitzar deu dies abans de l'activitat. Les assignatures collectives estan predeterminades i, per tant, dominen l'horari. El alumnes actuals tenen prioritat horria vers els alumnes nous dins del perode de matriculaci no coincident. La tercera setmana de setembre es realitzar una jornada de presentaci del curs en la qual els alumnes podran concretar l'horari d'instrument. Aquesta mateixa jornada permetr assignar els horaris de grups instrumentals i les classes de grup dels alumnes de Tallers.

Assignaci horria
Les assignatures collectives estan predeterminades en l'horari, excepte el grup instrumental, en qu noms s'indica el dia. La tercera setmana de setembre es realitzar la presentaci de curs, en la qual: Es realitzar la presentaci dels professors i els alumnes. S'explicar el funcionament de l'AMTP. S'assignaran els horaris de grup instrumental (programa Cicles) i instrument (programa Cicles i Tallers).

11

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


MATRCULA
Condicions econmiques de la matrcula (curs 2010-2011)
PROGRAMES FORMATIUS Aquests preus sn orientatius i estan subjectes a revisi anual. Programa Tallers: Matrcula anual de 300 euros (instrument en grup) 105 euros per a cada assignatura collectiva quadrimestral de lliure elecci. Programa Tallers: Matrcula anual de 300 euros (instrument en grup) i 105 euros quadrimestrals per a cada matria de lliure elecci. Programa primer cicle: Programa complet, 435 euros (instrument i llenguatge musical), i 105 euros per cada assignatura collectiva quadrimestral. Programa segon cicle: Instrument, 310 euros (tot el curs acadmic), i 105 euros per cada assignatura collectiva quadrimestral. Alumnes amb instruments no tradicional: 150 euros per assignatura i quadrimestre. Teriques soles: 150 euros per assignatura i quadrimestre. Proves de pas de cicle: primera prova, 55 euros; segona prova, 80 euros. Activitats extraordinries: El preu de l'activitat variar en funci de les seves caracterstiques. Els Grups Estables sn de matrcula gratuta. BONIFICACIONS Premis extraordinaris: Aquells alumnes que obtinguin la qualificaci d'Excellent en la nota final de cicle rebran una bonificaci de gratutat en el preu de la matrcula efectuada durant el mes de juliol per al primer curs del segon cicle. Aquesta bonificaci no s acumulable a altres ampliacions de matrcula (vegeu apartat Premi extraordinari de primer cicle). Matrcula d'Honor: Aquells alumnes que obtinguin la qualificaci de Matrcula d'Honor en una assignatura rebran una bonificaci de matrcula gratuta per una assignatura de les mateixes caracterstiques (vegeu apartat Resultats avaluaci de les assignatures del programa Cicles). Els alumnes que hagin format part dels Grups Estables i hagin participat en un mnim d'un 80% de les activitats d'aquesta formaci (assajos i concerts) es beneficiaran d'una bonificaci d'un descompte d'un 10% en la matrcula per al curs segent. Els exalumnes que hagin format part dels Grups Estables i hagin participat en un mnim d'un 80% de les activitats d'aquesta formaci (assajos i concerts) tindran les mateixes condicions de matriculaci en les activitats extraordinries que els alumnes actius de l'AMTP. Els alumnes de segon cicle que hagin participat com a msics acompanyants en l'assignatura de Dansa rebran una bonificaci d'un 50% de gratutat de l'assignatura d'instrument per al curs segent. Les famlies nombroses en categoria general tenen una reducci del 50% del preu de matrcula. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen una reducci del 50% de l'import de matrcula. Els processos de validaci i convalidaci no representen cap cost per a l'alumne. Els alumnes de l'AMTP gaudiran d'un preu ms avantatjs en les activitats extraordinries respecte dels alumnes externs. Els alumnes de l'ESMUC tindran les mateixes condicions de matriculaci en les activitats extraordinries que els alumnes de l'AMTP. PENALITZACIONS EN LA MATRCULA S'aplicar un increment d'un 25% del cost de la matrcula per a aquells alumnes que repeteixin una matria i tinguin una assistncia ms baixa del 70%. Per formalitzar la matrcula d'un tercer instrument cal haver finalitzat com a mnim un primer cicle d'una de les dues especialitats anteriors. El cost d'aquest tercer instrument t un increment d'un 60% ms respecte de la matrcula actual. Aquells alumnes que hagin finalitzat el primer/segon cicle i hagin exhaurit la permanncia per que desitgin continuar amb la finalitat d'esgotar les convocatries de la prova de pas de cicle, podran matricular-se a instrument amb un recrrec d'un 80% del preu de matrcula. Aquesta matrcula s vinculant a les convocatries de la prova de pas de cicle (vegeu apartat Permanncia i proves de pas). OPCIONS DE PAGAMENT Pagament nic: Domiciliat. Pagament fraccionat: Domiciliat. Aquesta opci de pagament no es preveu per a activitats extraordinries. El 60% de l'import s'efectua a l'hora de fer la matrcula i el 40% a partir del dia 1 de setembre. El pagament fraccionat s una frmula que facilita l'abonament de l'import de matrcula en la seva totalitat. El primer pagament de la fracci compromet necessriament el pagament del segon. La formalitzaci de la matrcula es realitza a travs del portal www.ampt.cat. L'alumne podr accedir a l'AMTP-Virtual, on podr donar conformitat a la inscripci realitzada. No portar a terme el pagament de la matrcula, o d'alguns dels pagaments fraccionats en els terminis establerts, podr donar lloc a la suspensi temporal dels drets de l'alumne i, si s'escau, a l'anullaci de la matrcula. S'exigir el pagament de les quantitats pendents per matrcules de cursos o activitats anteriors com a condici prvia de matrcula. S'aplicar un augment de cost de retorn de rebuts a aquells rebuts domiciliats que hagin estat retornats. Desprs de formalitzar la matrcula, si per qualsevol motiu s'ha produt algun error en el clcul del cost de la matrcula, l'alumne haur d'abonar la diferncia corresponent. En cas d'haver-hi una diferncia a favor de l'alumne, aquesta li ser abonada.

12

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

CONVALIDACIONS I VALIDACIONS

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


CONVALIDACIONS I VALIDACIONS
L'AMTP preveu el reconeixement d'algunes de les assignatures del Pla Formatiu per a aquells alumnes amb coneixements previs.

Recorreguts curriculars per a un segon instrument


El recorregut curricular per al compliment d'un segon instrument recau en el compliment d'aquelles matries especfiques; s a dir: Primer cicle: L'instrument, els dos grups instrumentals i la prova de pas. Segon cicle: L'instrument, els dos grups instrumentals, la Didctica 2 i la prova de pas. La resta d'assignatures seran convalidades en el compliment curricular del primer instrument realitzat. Aquest criteri es mant per a un tercer instrument.

Convalidacions d'assignatures collectives


Les segents matries es poden convalidar sempre i quan s'acreditin amb la titulaci segent: Folklore: Per a aquells alumnes llicenciats que, en el currculum de la seva titulaci, hagin realitzat aquesta assignatura amb una nota mnima d'aprovat. Dansa: Per als diplomats en Magisteri amb el Graduat en Dansa de la UAB. Llenguatge musical 1, 2 i 3: Per a aquells alumnes que hagin realitzat el Solfeig del pla 1966 sencer, o b el llenguatge musical grau mitj LOGSE/LOE. Etnomusicologia: Per a aquells alumnes llicenciats que, en el currculum de la seva titulaci, hagin realitzat aquesta assignatura amb una nota mnima d'aprovat. Didctica 1: Per als diplomats en Magisteri o llicenciats que disposin del CAP. Per sollicitar una convalidaci cal realitzar la petici dins dels terminis establerts al responsable del Pla Formatiu tot indicant la matria que es vol convalidar i acreditant la documentaci pertinent. El procs de convalidaci no suposa una despesa per a l'alumne.

Alumnes provinents de Tallers


Els alumnes provinents de Tallers que desitgin realitzar el programa Cicles hauran de fer una prova de nivell d'instrument. Pel que fa a les convalidacions, es consideraran aquelles assignatures que s'han realitzat com a optatives i que formen part del primer cicle.

Validacions d'assignatures collectives


Per a aquells alumnes que tinguin coneixements musicals, per que no estiguin descrits en l'apartat anterior, poden realitzar les proves de nivell o validaci que es fan a cada territori segons el calendari. Per realitzar-ho, cal registrar-se en el formulari d'inscripci. Els alumnes que participin en el Grup Estable de rondalla se'ls validar el grup instrumental especfic de rondalla sempre i quan hagin assistit a un nombre superior al 80% de l'activitat. El procs de validaci no suposa una despesa per a l'alumne.

Validacions d'assignatures instrumentals


Per a aquells alumnes amb coneixements musicals instrumentals, el professor d'instrument podr promocionar l'alumne, previ coneixement del responsable del Pla Formatiu, del cap de departament i del coordinador territorial, en el decurs del primer quadrimestre. En cap cas no es podr promocionar un alumne al segon cicle si aquest no ha realitzat primer la prova de pas de primer cicle. El procs de validaci no suposa una despesa per a l'alumne.

14

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

AVALUACI

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


AVALUACI
El Pla Formatiu de l'AMTP es desenvolupa a travs dels programes Tallers, Cicles, assignatures teriques, instruments no tradicionals, activitats extraordinries i Grups Estables: Els Tallers no estan subjectes a una avaluaci sistematitzada, per b que recomanem tutoritzar i orientar l'alumne en la seva resposta i evoluci. El programa Cicles s'organitza per: Assignatures individuals: Instrument. Assignatures collectives: Folklore, Can i polifonia, Dansa, Llenguatge musical, Grups instrumentals, Arranjaments, Harmonia, Arranjaments 2, Instrumentaci, Didctica i Etnomusicologia. L'organitzaci de les assignatures es fonamenta en el Pla Formatiu i en el seu disseny curricular. Les programacions de les assignatures han d'incloure: Objectius de l'assignatura per a aquell curs, i la seva contribuci als objectius generals del disseny curricular. Continguts. Activitats programades: audicions i concerts. Criteris d'avaluaci i mtode de qualificaci. El programa d'assignatures teriques i l'oferta per instruments no tradicionals mantindr els mateixos criteris avaluatius que el programa Cicles. Les activitats extraordinries i els Grups Estables no sn activitats avaluatives.

Criteris d'avaluaci i mtode de qualificaci de les assignatures


Els professors responsables de les assignatures elaboraran, en els seus respectius departaments, una proposta que inclogui els criteris d'avaluaci i el mtode de qualificaci. L'AMTP ha de vetllar perqu els alumnes siguin coneixedors dels criteris d'avaluaci i del mtode de qualificaci per garantir la seva correcta aplicaci i esvair qualsevol supsit de dubte que pugui sorgir.

Assistncia
Les classes sn eminentment prctiques; per tant, l'assistncia s un element indispensable per poder observar i avaluar la progressi d'un alumne. Cal que els alumnes firmin el corresponent full d'assistncia, ja que aquest document permet elaborar els posteriors certificats de reconeixements d'activitats formatives i alhora esdev una frmula de control d'assistncia. Cal assistir com a mnim a 8 sessions per quadrimestre per poder ser avaluat amb qualificaci numrica. Per a aquells alumnes amb una assistncia ms baixa de 8 sessions per quadrimestre, la qualificaci s de NO PRESENTAT. Un alumne es pot presentar a l'audici o prova terica/treball tot i no haver assistit com a mnim a 8 sessions per quadrimestre; tanmateix la seva qualificaci ser de NO PRESENTAT. L'avaluaci s continuada, per la qual cosa l'assistncia a classe, el seguiment i l'observaci de l'evoluci de l'alumne a la classe formen part de l'avaluaci final, aix com l'audici (en les assignatures instrumentals i el grup instrumental), el treball i/o els exmens (per a les assignatures collectives). Excepcionalment, un alumne pot ser avaluat sense haver realitzat l'audici d'instrument o grup instrumental si ha assistit a un nombre igual o superior al 80% de les sessions; en aquests casos cal necessriament el vistiplau del responsable del Pla Formatiu. Pel que fa als Grups Estables, la no assistncia sense causa justificada podr suposar que l'alumne no pugui continuar el curs segent en el Grup Estable.

Avaluaci d'assignatures
Definici
L'avaluaci d'una assignatura consisteix en determinar el grau d'assoliment dels seus objectius. Superar-la significa haver assolit aquells objectius que s'han establert com a bsics i implica obtenir una qualificaci numrica mnima de 5,0.

Drets i obligacions dels alumnes


Els alumnes tenen dret a ser avaluats de totes les assignatures del programa Cicles de les quals estan matriculats. Actes d'avaluaci. Si a un alumne no li s possible realitzar una prova d'avaluaci, per motius excepcionals i degudament justificats prvia sollicitud per part de l'alumne, l'AMTP considerar l'excepcionalitat i arbitrar, si escau, les mesures necessries perqu el pugui realitzar, sempre dins del perode lectiu corresponent. Els alumnes tenen dret a obtenir un justificant documental d'assistncia i una acta d'avaluaci. Els treballs i projectes presentats es retornaran als alumnes a petici prpia. La reproducci total o parcial o la utilitzaci per a qualsevol altra finalitat ha de comptar amb l'autoritzaci explcita dels autors i autores.

Avaluaci
L'AMTP estableix dos perodes d'avaluaci, el primer en finalitzar el primer quadrimestre (mitjan febrer) i el segon a finals de juny. Per a les assignatures anuals, l'avaluaci del primer quadrimestre s continuada i permet orientar l'alumne sobre el seu treball i els aspectes a millorar, mentre que l'avaluaci del segon quadrimestre permet establir la qualificaci final de curs. L'alumne ha de superar necessriament el segon quadrimestre per promocionar de curs. Per a les assignatures quadrimestrals, la qualificaci en finalitzar el quadrimestre esdev la qualificaci final de l'assignatura.

16

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


AVALUACI
Audicions: instruments i grups instrumentals
Audicions de final de quadrimestre o de curs d'instrument i de grup instrumental: sn ineludibles i permeten determinar la nota final. Per establir la qualificaci final s'ha de considerar l'assistncia, l'aprofitament del curs, l'inters, la participaci i el nivell d'assoliment dels objectius del curs. Les activitats complementries, com per exemple la participaci en activitats extraordinries, festes de final de curs o Nadal, no sn avaluatives. L'audici pot pujar o baixar la nota del treball realitzat durant el quadrimestre. Si a un alumne no li s possible realitzar l'audici per motius excepcionals i degudament justificats, l'AMTP considerar l'excepcionalitat i arbitrar, si escau, les mesures necessries perqu el pugui realitzar, sempre dins del perode lectiu corresponent. Totes les audicions sn obertes i compartides en d'altres especialitats instrumentals. Els professors poden fer una audici de grup que permeti realitzar una prova ms especfica i extensa, per en cap cas aquesta no podr substituir l'audici quadrimestral o final. La menci de Matrcula d'Honor es podr atorgar als alumnes que tinguin una qualificaci de 10 en assignatures individuals i collectives. El nombre de Matrcules d'Honor que s'atorguin no pot ser superior a una per matria en tots els territoris i caldr consensuar-la amb els membres del departament corresponent. Els resultats de les actes d'avaluaci es donaran a conixer mitjanant l'AMTP-Virtual.

Calendari de les actes d'avaluaci


Les actes d'avaluaci es realitzaran sempre dins dels terminis estipulats pel calendari de funcionament intern.

Custdia dels documents d'avaluaci


La custdia de documents d'avaluaci (treballs i proves avaluatives) seran dipositats a la seu territorial on correspongui cada alumne durant un curs acadmic.

Tutories i orientacions acadmiques


L'alumne t dret a rebre d'un professor les valoracions del treball realitzat en qualsevol activitat objecte d'avaluaci, incloent una explicaci sobre la qualificaci atorgada, amb una finalitat d'orientaci acadmica. Aquesta acci es realitzar durant el perode lectiu en qu l'alumne cursa l'assignatura o, com a mxim, durant les dues setmanes posteriors al lliurament de les qualificacions. L'alumne disposa de tutor, que s el seu professor d'instrument. La responsabilitat del tutor s orientar l'alumne en la seva evoluci personal, en la formalitzaci de la matrcula i en la preparaci de les diverses proves o audicions, que tamb inclou les proves de pas de cicle.

Assignatures collectives: proves i treballs


El professor informar en cada cas dels criteris d'avaluaci per a les assignatures collectives. Aquest apartat no es pot contradir en cap cas a l'apartat Assistncia.

Resultats de l'avaluaci de les assignatures del programa Cicles


En finalitzar el perode lectiu, els professors que imparteixen una assignatura consignen en l'informe d'avaluaci les qualificacions descriptiva i numrica dels alumnes matriculats. Els professors responsables de les assignatures emplenen aquest document tot atenent a la correcta aplicaci dels criteris i mtode d'avaluaci que figurin en el projecte curricular. Aquest procs es realitza telemticament, i desprs de la supervisi del responsable del Pla Formatiu s'eleva a definitiu. Les qualificacions numriques es donaran amb una resoluci de decimal i les descriptives s'assignaran segons la segent correspondncia: -1: No presentat 0 - 4,9: No superat 5 - 6,5: Aprovat 6.6 - 8,5: Notable 8.6 - 9,9: Excellent 10: Matrcula d'Honor L'avaluaci s contnua; per tant, en assignatures anuals la superaci del segon quadrimestre representa necessriament la superaci de tot el curs acadmic. De la mateixa manera, la no superaci del segon quadrimestre significa haver de repetir la totalitat del curs. La qualificaci de no presentat significa que l'alumne no ha estat avaluat i s'atorga quan l'assistncia no ha estat superior a 8 sessions per quadrimestre.

Proves de pas de cicle


Els blocs curriculars de primer i segon cicle finalitzen amb una prova avaluativa en format concert. La finalitzaci d'aquests cicles est reconegut pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci a travs del Centre de Promoci de la Cultura Popular i Tradicional Catalana amb els ttols propis de: Diploma d'Instrumentista Tradicional, per al primer cicle, i Diploma de Mestre Instrumentista Tradicional, per al segon cicle. Per poder accedir al bloc curricular del segon cicle cal haver realitzat necessriament la prova de pas de primer cicle.

Prova de primer cicle: Instrumentista Tradicional


La convocatria per a l'obtenci del diploma d'Instrumentista Tradicional s'adrea a tots els alumnes i els antics alumnes de l'AMTP que hagin cursat totes les assignatures del primer cicle del Pla Formatiu. En finalitzar el primer cicle, l'alumne ha de demostrar les competncies com a intrpret funcional en situacions de festa, ball, seguici i altres ocasions en qu es desenvolupa la msica tradicional. La superaci d'aquesta prova significar l'obtenci del corresponent ttol propi i la seva superaci s obligatria per a tots els alumnes que vulguin continuar l'estudi de les matries que integren el segon cicle del Pla Formatiu de l'AMTP.

17

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


AVALUACI
MATRCULA A LA PROVA DE PAS DE CICLE DE PRIMER CICLE El sistema de permanncies condiciona la matriculaci a la prova de pas de cicle. Per als alumnes que realitzen quart curs d'instrument per primera vegada, es recomana la matrcula a la prova. Per als alumnes que realitzen quart curs d'instrument per segona vegada, la matrcula s obligatria. Es poden exhaurir fins a tres convocatries de proves de pas entre no presentat i susps, per, un cop exhaurides les permanncies d'instrument, els alumnes hauran de presentar-se per lliure o b presentar una instncia en que sollicitin una nova matriculaci. En casos excepcionals s'admetr que alumnes amb una matria pendent puguin realitzar la prova de pas de primer cicle. Per a aquests casos s'informar de la qualificaci obtinguda de la prova, per no s'obtindr el ttol propi fins que no hagin finalitzat tot el recorregut del cicle, moment en el qual es disposar de la mitjana de l'expedient i, consegentment, s'elaborar l'avaluaci del cicle. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA La prova consisteix en la interpretaci d'un repertori preestablert per a cada especialitat (d'uns 15-20 minuts, aproximadament). L'alumne ha d'elaborar, a ms, un dossier amb informaci complementria de cada pea del repertori. La interpretaci s bsicament de memria i en solitari. Les excepcions s'indicaran en l'enunciat o b en l'apartat de caracterstiques especfiques de la prova. L'alumne ha de presentar les peces que s'interpreten tot destacant all que consideri rellevant o complementari en el dossier. En finalitzar la interpretaci, el tribunal pot fer algunes preguntes orals relatives al repertori o l'instrument sobre aspectes formals, harmnics i context ritual o festiu. L'alumne disposar d'un temps prudencial per a l'escalfament de l'instrument i la preparaci de la prova. L'alumne ha d'administrar el temps de qu disposa per poder realitzar tots els punts de la prova; per tant, el nombre de repeticions el determinar l'alumne i el far conixer a l'equip avaluador a travs de l'apartat Interpretaci del dossier. En cas de sobrepassar o de no arribar als mnims descrits, pot ser penalitzat. L'alumne disposar d'un temps prudencial de 15 minuts per preparar la lectura a vista. El temari de la prova de cada especialitat, aix com les partitures dels temes menys habituals, estaran a disposici de l'alumnat a travs del professor d'instrument. Cal lliurar al coordinador territorial 4 cpies del dossier abans del dia estipulat. El professor d'instrument pot acompanyar l'alumne en tot el procs avaluatiu de la prova, a excepci de l'estudi de la lectura a vista. AVALUACI DEL PRIMER CICLE L'alumne parteix de la nota mitjana de l'expedient i pot pujar fins a un 30% la nota en funci de la prova. s una condici indispensable superar la prova perqu la nota obtinguda faci mitjana amb la nota de l'expedient. El tribunal no coneixer la nota de mitjana de l'expedient per no condicionar la qualificaci de la prova. Per tant, en finalitzar el primer cicle l'alumne obtindr tres qualificacions: La mitjana del cicle: correspon a la mitjana de qualificacions que conformen l'expedient del primer cicle. La qualificaci de la prova: correspon a la qualificaci de la prova de pas de cicle. La nota de final de cicle: s la qualificaci final del cicle. Aquesta nota sorgeix de la nota de mitjana del cicle ms un increment d'un 30% respecte de la nota de la qualificaci de la prova. PREMI EXTRAORDINARI DE PRIMER CICLE Aquells alumnes amb mitjana d'expedient Excellent poden optar a l'obtenci de premi extraordinari, sempre i quan assoleixin la qualificaci d'Excellent a la prova de pas de cicle; per tant, tindrien Excellent a la nota final de cicle. En aquests casos podran optar a la bonificaci de gratutat en la matrcula efectuada durant el mes de juliol per al primer curs de segon cicle. Aquesta bonificaci no s acumulable a altres ampliacions de matrcula. SOBRE ELS ACOMPANYAMENTS L'AMTP preveu l'acompanyament d'un a dos professors. Cada alumne disposa de dues hores d'assaig amb la formaci elemental que li correspongui segons la prova. Vegeu-ne el detall: Acordi: un instrumentista meldic o harmnic. Cant: un cantaire per cantar a veus. Dolaina: un dolainer i un tabaleter. Flabiol i tambor: un sacaire i un flabiolaire. Gralla: un graller i un timbaler. Instruments de pua: un instrumentista harmnic. Timbal de gralla: dos grallers. Sac de gemecs: un flabiolaire. Tarota: un flabiolaire i un sacaire. Viol: un instrumentista harmnic. Tots aquells alumnes que desitgin un acompanyant, encara que ho sigui el seu professor, ho hauran de sollicitar a formacio@amtp.cat abans del dia estipulat.

18

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


AVALUACI
DOSSIER EXPLICATIU Cal elaborar un dossier enquadernat imprs i en format digital amb les peces que conformen la prova de pas de cicle en la seva totalitat. Cada pea ha de tenir la corresponent fitxa explicativa, amb les caracterstiques que es detallen a continuaci: Tipografia: Arial. Mida: 10. Interlineat: Simple. Nombre mnim de carcters: 1.500.* Nombre mxim de carcters: 3.400.** El dossier s'ordenar en funci de la interpretaci prevista per part de l'alumne, excepte en les tries que ha de fer el tribunal. Per tant, no cal que segueixi l'ordre dels punts estipulats en la descripci de la prova. Les repeticions han d'estar especificades, ja que s l'alumne qui gestiona el temps de la prova. Es valorar que l'alumne presenti la prova i ressalti o afegeixi algun contingut que complementi el dossier. El tribunal elaborar preguntes sobre aspectes formals i harmnics d'alguna de les peces interpretades i sobre el context de l'instrument que apareixin en el dossier que l'alumne ha de respondre oralment. Fitxa Ttol: Lloc d'origen: Font/compositor: Agrupaci instrumental/vocal original: Tipus de composici/funci: Estructura formal: Anlisi harmnica: Interpretaci (nombre de repeticions o estructura): INSCRIPCIONS El sistema de permanncies condiciona la matriculaci a la prova de pas de cicle. Per als alumnes que realitzen vuit curs d'instrument per primera vegada, es recomana la matricula a la prova. Per als alumnes que realitzen vuit curs d'instrument per segona vegada, la matrcula s obligatria. Es poden exhaurir fins a tres convocatries de proves entre no presentat i susps, per, un cop exhaurides les permanncies d'instrument, els alumnes hauran de presentar-se per lliure o b sollicitar mitjanant una instncia una nova matrcula. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA La prova de segon cicle t dues parts: la primera s una prova avaluativa en format concert i la segona, una classe d'instrument. La primera part de la prova consisteix en la interpretaci d'un repertori preestablert per a cada especialitat (d'uns 30 minuts aproximadament). L'alumne haur d'elaborar un programa de m. Es valorar la presentaci i el desenvolupament global del concert. L'alumne disposar d'un temps prudencial per a l'escalfament de l'instrument i la preparaci de la prova. L'alumne ha d'administrar el temps de qu disposi per poder realitzar tots els punts de la prova; per tant, el nombre de repeticions el determinar l'alumne. En cas de sobrepassar o de no arribar als mnim descrits, pot ser penalitzat. Les parts de la prova que requereixin una preparaci in situ, com per exemple la lectura a vista, un exercici d'improvisaci a partir d'un xifrat o b la interpretaci d'una segona veu a partir d'una melodia interpretada per un cantaire, es realitzaran abans de la segona part de la prova. La segona part de la prova consisteix en impartir una classe de 15 minuts a un alumne de nivell de preliminar o primer cicle. Es tracta dels 15 primers minuts que el professor/a t l'alumne per primera vegada. L'examinat disposar, a l'acabar la classe, d'un temps per comentar al tribunal (de manera breu) el que consideri important respecte a l'avaluaci inicial de l'alumne que acaba de fer. El tribunal avaluar, entre d'altres: La preparaci de la classe. La capacitat d'adaptaci del professor al nivell de l'alumne. La capacitat de comunicaci amb l'alumne. L'avaluaci inicial que faci a l'alumne. En finalitzar les dues parts de la prova, el tribunal avaluador pot fer algunes preguntes orals relatives al repertori o a l'instrument sobre aspectes formals, harmnics i context ritual o festiu.

Prova de segon cicle: Mestre Instrumentista Tradicional


La convocatria per a l'obtenci del diploma de Mestre Instrumentista Tradicional s'adrea a tots els alumnes i els antics alumnes de l'AMTP que hagin cursat totes les assignatures del segon cicle del Pla Formatiu. En finalitzar el segon cicle l'alumne ha de demostrar una competncia com a intrpret per actuar en aquelles ocasions en qu la msica tradicional adquireix un protagonisme artstic especial, ja sigui amb formacions instrumentals tradicionals, ja sigui amb acoblaments de nova creaci. En ambds casos cal demostrar, a banda del domini tcnic de l'instrument, la capacitat d'organitzaci musical i el lideratge de la formaci. Tamb ha d'assolir unes competncies mnimes de didctica en l'instrument.

19

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

PERMANNCIES

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


AVALUACI
El temari de la prova de cada especialitat, aix com les partitures dels temes menys habituals, estaran a disposici de l'alumnat a travs del professor d'instrument. Cal entregar al coordinador territorial tantes cpies com es demanin del material del concert per ordre d'interpretaci abans del dia estipulat. El professor d'instrument pot acompanyar l'alumne en tot el procs avaluatiu de la prova. AVALUACI DEL SEGON CICLE Per a l'avaluaci del segon cicle, l'alumne parteix de la nota mitjana de l'expedient i pot pujar fins a un 30% la nota en funci de la prova. s una condici indispensable superar la prova perqu la nota obtinguda faci mitjana amb la nota de l'expedient. El tribunal no coneixer la nota de mitjana de l'expedient per no condicionar la qualificaci de la prova. Per tant, en finalitzar el segon cicle l'alumne obtindr tres qualificacions: La mitjana del cicle: correspon a la mitjana de qualificacions que conformen l'expedient del segon cicle. La qualificaci de la prova: correspon a la qualificaci de la prova de pas de cicle. La nota de final de cicle: s la qualificaci final del cicle. Aquesta nota sorgeix de la nota de mitjana del cicle ms un increment d'un 30% respecte de la nota de la qualificaci de la prova. PREMI EXTRAORDINARI DE SEGON CICLE Aquells alumnes amb mitjana d'expedient Excellent poden optar a l'obtenci de premi extraordinari, sempre i quan assoleixin la qualificaci d'Excellent a la prova de pas de cicle. SOBRE ELS ACOMPANYAMENTS L'Aula posa a disposici dels alumnes tres professors acompanyants: Un percussionista. Un instrumentista meldic. Un instrumentista harmnic. Cada alumne disposa de 3 hores d'assaig. L'alumne pot disposar dels tres professors plegats (com a grup acompanyant) i/o per separat. Per facilitar tot el procs s'ha de fer arribar la sollicitud i les partitures de les obres a formacio@amtp.cat en les dates estipulades. Evidentment, l'alumne pot optar per un(s) acompanyant(s) diferent(s). En aquest cas, n'haur d'assumir el cost.

PERMANNCIES
L'oferta formativa de l'AMTP t una temporalitzaci finita en alguns casos. Aquesta temporalitzaci s'entn com un element facilitador perqu l'alumne gestioni la seva matrcula. La temporalitzaci est definida per les permanncies i els cursos de moratria. Les permanncies sn el nombre mxim d'anys per cursar cada cicle formatiu, mentre que els cursos de moratria sn aquells cursos extraordinaris per facilitar la matriculaci i la gesti del temps de l'alumnat.

Programa Tallers
El programa de Tallers no est subjecte a la permanncia. Per a aquells alumnes que passen de Tallers al programa Cicles, la seva permanncia queda condicionada al nivell d'instrument. Per als alumnes que passin del programa Cicles a Tallers, la permanncia es mantindr en el darrer curs que van realitzar, de manera que si desitgessin tornar al programa Cicles continuarien des de la darrera permanncia establerta.

Programa Cicles
La permanncia s de compliment obligat pel programa Cicles i est vinculada a la matrcula. La superaci o no d'un curs significa el consum d'un any de permanncia.

Primer cicle
La permanncia per a la realitzaci de totes les matries del primer cicle s de 4 anys ms un curs de moratria. Un cop finalitzada la permanncia, els alumnes poden passar, si ho desitgen, al programa de Tallers.

Segon cicle
La permanncia per a la realitzaci de totes les matries del segon cicle s de 4 anys ms dos de moratria. Un cop finalitzada la permanncia els alumnes poden passar, si ho desitgen, al programa de Tallers.

Permanncia i prova de pas


Per a aquells alumnes que han esgotat les permanncies i disposen de convocatries per a la prova de pas de cicle, poden sollicitar a travs d'una instncia la realitzaci de tantes proves com convocatries tinguin, amb un mxim de dos i amb matrcula obligada per a la prova de pas cada vegada. Aquest tipus de matrcula tindr un recrrec d'un 80% sobre l'import de matrcula.

Alumnes amb instruments no tradicionals


La matrcula per a aquest programa no est subjecta a la permanncia.

Teriques soles
La matrcula per a aquest programa no est subjecta a la permanncia.

Activitats extraordinries i Grups Estables


Les activitats extraordinries i els Grups Estables no estan subjectes a la permanncia.

Excepcionalitats
Per facilitar la compaginaci de la formaci musical a aquelles dones que estan embarassades i han de parir en el decurs del curs, es preveu la possibilitat de matricular-se d'aquelles matries que creuen que podran assolir, sense exhaurir l'any de permanncia.

21

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

BAIXES RECONEIXEMENTS

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP


BAIXES
La baixa d'una matriculaci afecta la permanncia, l'import de matrcula i l'assistncia a les classes. En cap cas l'AMTP retornar l'import de la matrcula. Cal comunicar la baixa a la direcci i sollicitar, a travs d'una instncia i si es creu convenient per causa justificada, la no aplicaci del recrrec per a noves matriculacions, i per no exhaurir convocatria ni permanncia. Es realitzar un control d'assistncia mitjanant un full de signatures. L'alumne pot sollicitar un document tipus Faig constar que acrediti la seva participaci, sempre i quan hagi assistit com a mnim al 80% de l'activitat. Algunes d'aquestes activitats poden estar reconegudes per la Direcci General d'Innovaci com a activitats de formaci permanent dins del Pla de Formaci Permanent del Departament d'Educaci; en aquest cas la documentaci atorgada s la de certificat de formaci (vegeu apartat Certificats de formaci).

Certificats de formaci RECONEIXEMENTS Diploma d'Instrumentista Tradicional i de Mestre Instrumentista Tradicional


El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci, a travs del Centre de Promoci de la Cultura Tradicional i Popular Catalana, atorga els ttols propis d'Instrumentista Tradicional i de Mestre Instrumentista Tradicional. La convocatria per a l'obtenci del ttol propi d'Instrumentista Tradicional s'adrea a tots els alumnes i els antics alumnes de l'AMTP que hagin cursat totes les assignatures del primer cicle del programa Cicles. La convocatria per a l'obtenci del ttol propi de Mestre Instrumentista Tradicional s'adrea a tots els alumnes i els antics alumnes de l'AMTP que hagin cursat totes les assignatures del segon cicle del programa Cicles. La convocatria per a l'obtenci del diploma de Mestre Instrumentista Tradicional va adreada als alumnes i antics alumnes que estiguin en possessi del ttol propi d'Instrumentista i hagin cursat totes les matries que integren el segon cicle del programa Cicles de l'AMTP. En el cas dels antics alumnes que hagin cursat el Pla Formatiu anterior a l'any 2000, hauran de consultar les seves situacions particulars amb l'equip directiu. La superaci d'aquesta prova significar l'obtenci del corresponent ttol propi. A ms, la primera s obligatria per a tots els alumnes que vulguin continuar l'estudi de les matries que formen part del segon cicle del programa Cicles de l'AMTP. Tal com es recull en l'apartat anterior, algunes de les activitats desenvolupades per l'AMTP sn reconegudes per la Direcci General d'Innovaci com a activitats de formaci permanent dins del Pla de Formaci Permanent del Departament d'Educaci. Per a aquests casos, s'expediran els corresponents certificats als alumnes que realitzin les assignatures del programa cicles de l'AMTP i que acrediti, mitjanant els respectius fulls d'assignatures, l'assistncia a un 80% de les hores lectives. Les activitats reconegudes per la Direcci General d'Innovaci seran degudament detallades.

Simultanetat dels estudis d'educaci secundria obligatria i de batxillerat


La Direcci General d'Atenci a la Comunitat Educativa i la Direcci General d'Ensenyaments Professionals, Artstics i Especialitzats ha resolt que, a efectes de simultanetat d'estudis d'educaci secundria obligatria i de batxillerat amb els estudis impartits a l'AMTP (programa Cicles), els alumnes poden obtenir el reconeixement d'aquests estudis per tal de reduir la crrega lectiva de les matries optatives. Poden ser objecte de reconeixement de les matries optatives de primer, segon i tercer curs d'educaci secundria obligatria i de les matries optatives de batxillerat. Del quart curs de secundria noms poden ser subjecte de reconeixement l'assignatura de msica i les hores d'atenci educativa alternativa a la religi. El reconeixement no pot sobrepassar el valor de 4 hores lectives setmanals per curs.

Conservatori de Vila-seca
Assignatura optativa de grau mitj Segon instrument, per als alumnes del Conservatori Municipal de Msica de Vila-seca.

Activitats extraordinries: seminaris, cursos o tallers


L'AMTP preveu la realitzaci de cursos especfics d'aprofundiment o d'especialitzaci de continguts de msica tradicional i popular o de continguts afins que, per la seva especificitat, no formen part del currculum. Aquests cursos poden estar dirigits a alumnes o b a professors, amb la voluntat de vetllar per la formaci continuada dels professionals que treballen al centre.

23

NORMATIVA ACADMICA DE FUNCIONAMENT DE LAMTP

PLA FORMATIU

PLA FORMATIU 2010/2011


TALLERS
Lleida, Salt/Figueres i Tortosa

CICLES
Primer Cicle
Formaci contnua de 4 anys (+1 any de moratria) Barcelona, Lleida, Salt/Figueres, Tortosa i Vila-seca
Llenguatge musical 1 Instrument 1
Grup Instrumental 1A
(Quadrimestral)

Instrument en grup
(Classes de 3 alumnes)

Matries de lliure elecci


Folklore Can i polifonia Dansa
(Quadrimestral)

Matries de context
Folklore Can i polifonia Dansa

Grup instrumental
(Quadrimestral)

Llenguatge musical 2 Instrument 2

Llenguatge musical 1, 2, 3, 4
(Anual)

Llenguatge musical 3 Instrument 3 Llenguatge musical 4 Llenguatge musical 4 Instrument 4 Instrument 4


Grup Instrumental 1B
(Quadrimestral) (Quadrimestral)

* Els alumnes de tallers poden incorporar-se

a Cicles fent la corresponent prova de nivell.

INSTRUMENTS NO TRADICIONALS
Barcelona, Lleida, Salt/Figueres, Tortosa i Vila-seca

PROVA DE PAS DE PRIMER CICLE


OBTENCI DEL TTOL PROPI DINSTRUMENTISTA TRADICIONAL

Segon Cicle
Formaci contnua de 4 anys (+2 anys de moratria) Barcelona i Vila-seca

Oferta
Folklore Can i polifonia Dansa Grup instrumental

Instrument 5 Arranjaments 1 (Quad.)


Grup Instrumental 2A
(Quadrimestral)

Matries de context
Etnomusicologia Didctica 1 Didctica 2 Llenguatge especfic Solfeig rtmic

Instrument 6 Harmonia (Quad.)

Instrument 7 Arranjaments 2 (Quad.)


Grup Instrumental 2B
(Quad.) (Quadrimestral) (Quadrimestral)

Instrument 8 Instrumentaci

PROVA DE PAS DE SEGON CICLE


OBTENCI DEL TTOL PROPI DE MESTRE INSTRUMENTISTA TRADICIONAL

OFERTA COMPLEMENTRIA
ACTIVITATS AMTP
Curs destiu de msica tradicional (FesCat), juliol Tallers momogrfics dinstrument Punt de trobada Classes de mestratge Seminaris Produccions prpies Activitats extraordinries Estudis, recerca i publicacions

GEA: Grups Estables de lAula

Mallorca 272 9a planta, porta 10 08037 Barcelona Tel. 93 215 10 69 secretaria@amtp.cat

www.amtp.cat