You are on page 1of 1

Maksudlukisan.

Lukisanialahseni yang menggambarkanobjekataupelandengangarisanLukisanialahhasilseni 2 dimensidenganmenggunakan media keringatauwarna paling sedikitsepertipensil, krayon, pen, pestel,arang, pen merker, penselwarna, pastel dansebagainyaPenggunaandakwattermasukdalamkategorilukisankeranadakwattidakper ludilarutkan. Proses melakukangarisan, melorek ton danjugamenggosokjugadipanggillukisan. Aplikasigarisan, rupa, bentuk, saizwarnadanjalinankeatassesuatuhasilkerja di namakanlukisanbergantungkepadapenggunaangaya yang ekspesifdannyata.Bahannyasepertikanvas.,papan ,kulitdankertas. Teknik-tekniklukisan Teknikgarisan yang biasadigunadalamlukisanialahteknikgarisansilang, garisanberombak, garisanselari, garisanmenyilangdangarisankontur.Teknik lain sepertiteknikcoreng, teknikgosok, tekniktitik, tekniklorekdanteknikcampuran. Proses melukis Pilihobjek yang hendakdilukis.Tentukansudutpandangan, ton, perspektif, ton, dancahaya.Bahagikanruangkepadaruanglatarbelakang, ruangtengah, objekdanruanghadapan.Buatlakarankasardenganmelukisgarisanluarobjektersebut.Guna kanteknik di atasuntukmenunjukkankesancahaya, bentukdanruang. Akrilik_kertaslukisan.Cat minyak_kanvas. Jenis-jenislukisan. 1.figura. 2.objekkaku./ alambenda. 3.lanskap.