You are on page 1of 95

1

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T TP H CH MINH

NGUYN TH NGA

QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TRN A BN TNH NG NAI TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T
CHUYN NGNH M S : Kinh t ti chnh Ngn hng : 60.31.12

LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS S NH THNH

TP. H Ch Minh - nm 2007

DANH MC CC T VIT TT

1. CNTT 2. KCN 3. KTSTQ 4. NSXXK 5. TCHQ 6. WTO 7. VAT

: Cng ngh thng tin : Khu cng nghip : Kim tra sau thng quan : Nhp sn xut xut khu : Tng cc Hi quan : T chc thng mi Th gii : Thu gi tr gia tng

DANH MC CC S , BIU
STT 01 02 03 04 05 TN S 1.1 S 2.1 NI DUNG S qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK M hnh h thng v thanh khon 1996 - 2006 ca Tnh Biu 2.2 S lng kim ngch xut khu t nm 1996 - 2006 ca Tnh Biu 2.3 S lng kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK t nm 1998 - 2006 ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai 06 Biu 2.4 S lng kim ngch xut khu loi hnh NSXXK t nm 1998 - 2006 ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai 07 Biu 2.5 Tnh hnh n thu tm thu, n thu tm thu qu hn ti Cc Hi quan ng Nai ngy 31/12 cc nm t 2002 n 2006 08 Biu 2.6 S thu thu ti Cc Hi quan ng Nai t nm 2002-2006 42 39 34 33 31 44 30 TRANG 19

Biu 2.1 S lng kim ngch nhp khu t nm

MC LC
QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TRN A BN TNH NG NAI TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T Li cam oan Danh mc cc t vit tt Danh mc cc biu , s Mc lc M u .. CHNG I TNG QUAN QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU 1.1. Khi nim nhp sn xut xut khu. 1.3. Tnh tt yu ca vic qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK 1.4.1.Khi nim qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK .. 1.4.2. Khun kh php l iu chnh qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK.. 1.4.3. Ni dung qun l ca hi quan i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu 1.4.4. Quy trnh nghip v qun l ca hi quan i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu 1.4.4.1. ng k hp ng nhp khu nguyn vt liu, danh mc nguyn vt liu 20 1.4.4.2. ng k danh mc sn phm xut khu, ng k nh mc 20 18 14 13 13 08 1.4. Ni dung qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK 13 04 1.2. Vai tr ca hot ng NSXXK i vi pht trin kinh t 06 Trang 01

1.4.4.3. Thanh khon nguyn vt liu nhp khu.. 1.4.4.3.1. Nguyn tc thanh khon 1.4.4.3.2. H s thanh khon 1.4.4.3.3. Thanh khon nguyn vt liu nhp khu 1.5. Cc nhn t tc ng n qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK..

21 21 22 24 24

1.5.1. S pht trin ca hot ng xut nhp khu... 24 1.5.2. S sa i, b sung Lut hi quan.. 25 CHNG II THC TRNG CNG TC QUN L HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TI CC HI QUAN NG NAI 2.1. Thc trng hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai 2.1.1. c im li th ca tnh ng Nai trong hot ng NSXXK 2.1.2. Kt qu hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai .. 2.2. Thc trng cng tc qun l Hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai 2.2.2. Thc trng cng tc qun l Hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai .. 36 2.2.2.1. Bin php qun l n thu i vi nguyn vt liu nhp khu 2.2.2.1.1. Bin php n c thu thu .... 2.2.2.2. ng dng CNTT trong thanh khon nguyn vt liu nhp khu 2.2.2.3. Qun l i vi hot ng NSXXK ca doanh nghip ch 41 36 37 34 2.2.1. Gii thiu v Cc Hi quan ng Nai 34 28 28 29

2.2.2.1.2. Bin php n c thanh khon thu .... 39

xut 2.2.3. Nhng kh khn, vng mc trong qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK. 2.2.3.1. i vi qun l nguyn vt liu nhp khu sn xut

45 46

hng xut khu..... 46 2.2.3.2. i vi qun l n thu, thanh khon thu 47 2.3. nh gi tnh hnh gian ln thu, gian ln thng mi trong lnh vc NSXXK trn a bn tnh ng Nai 49 2.3.1. Cc hnh thc gian ln 49 2.3.2. Cc hn ch trong qun l gian ln 2.4. nh gi nhng u im, hn ch trong qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK .... 2.4.1. im mnh 2.4.2. im yu .. 2.4.3. C hi 2.4.1. Thch thc CHNG III GII PHP HON THIN QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TRN A BN TNH NG NAI TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T 3.1. D bo v hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai . 3.2. Quan im xut gii php nng cao hiu qu qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK 3.3. Cc gii php gp phn hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai trong bi cnh hi nhp ... 65 64 62 57 57 59 60 60 53

3.3.1. Kin ngh B Ti chnh hon thin cc vn bn, quy trnh nghip v lin quan.. 65 3.3.2. Kin ngh i vi Tng cc hi quan . 67 3.3.3. Kin ngh i vi Cc Hi quan ng Nai 72 3.2.4. Kin ngh khc nhm pht huy tnh t gic chp hnh php lut ca doanh nghip.. . Ti liu tham kho Ph lc. 74 Kt lun 77

M U
1. Tnh cp thit ca ti khuyn khch xut khu nhm mc tiu pht trin kinh t ng thi to cng n vic lm cho ngi lao ng, khai thc ngun nguyn liu sn c trong nc, t nhng nm u ca thp nin trc Nh nc c nhng chnh sch u i i vi hot ng xut nhp khu, trong vic khng thu thu nguyn vt liu nhp khu sn xut ra sn phm xut khu l mt trong nhng chnh sch khuyn khch xut khu c quy nh trong Lut thu xut khu, nhp khu ban hnh nm 1992. Chnh sch ny to ng lc gp phn gia tng hot ng xut nhp khu ni chung v hot ng nhp khu nguyn vt liu sn xut sn phm xut khu ni ring. Ring trn a bn tnh ng Nai, vi chnh sch khuyn khch mi, kim ngch xut nhp khu hng nm tng vi tc ng k, nu nh nm 1995 tng kim ngch XNK ch t 374,78 triu USD th nm 2000 tng ln n 3.019,44 triu USD v n nm 2006 t 7.901,8 triu USD, trong kim ngch xut nhp khu ca loi hnh nhp sn xut xut khu chim bnh qun t 48,2% - 74,67% kim ngch xut nhp khu ton Tnh. Hot ng xut nhp khu khng nhng tng nhanh v kim ngch m cn a dng v chng loi sn phm xut khu, nhp khu. Trc y vic qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp nguyn liu sn xut hng xut khu ch thng qua nhng vn bn, cng in hng dn ri rc th sau khi Lut Hi quan c ban hnh nm 2001 v c b sung sa i vo nm 2005; vic qun l i vi hot ng ny mi chnh thc a vo vn bn php quy; quy trnh, th tc qun l c hng dn thng nht. Tuy nhin qua thi gian thc hin, ti Cc Hi quan ng Nai hiu qu qun l i vi hot ng nhp nguyn liu sn

xut sn phm xut khu cha t nh mong mun, do vy ti QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TRN A BN TNH NG NAI TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T c nghin cu nhm a ra mt s gii php nng cao hiu qu qun l i vi hot ng ny. 2. Mc tiu nghin cu ca Lun vn Mc tiu nghin cu ca lun vn l tm ra nhng gii php hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu ti tnh ng Nai nhm p ng yu cu hi nhp khu vc v th gii trn lnh vc kinh t i ngoi ni chung v hot ng hi quan ni ring; khuyn khch v to iu kin thun li cho hot ng u t, hot ng xut nhp khu pht trin mnh m, ng hng ng thi chng gian ln thu, gian ln thng mi, to s cng bng, bnh ng cho cc ch th tham gia cc hot ng sn xut, kinh doanh, xut nhp khu. t c mc tiu trn, lun vn c nhim v nghin cu mt s vn l lun c bn v hot ng nhp sn xut xut khu, ni dung qun l nh nc v hi quan i vi hot ng ny; phn c bn ca lun vn tp trung vo nghin cu nh gi thc trng qun l hot ng nhp sn xut xut khu trong giai on hin nay ti Cc Hi quan ng Nai, c bit phn tch lm r nhng hn ch, tn ti trn c s ra cc gii php ph hp. 3. Phm vi, i tng nghin cu ca Lun vn Phm vi nghin cu : Lun vn nghin cu ch yu hot ng nhp sn xut xut khu trn a bn tnh ng Nai. i tng nghin cu : phn tch cc vn lin quan n vic qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu trn a bn tnh ng Nai trong khong thi gian t khi Lut hi quan c hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2002 n nay.

10

4. Phng php nghin cu Vic nghin cu ti da trn phng php lun duy vt bin chng, trong vn dng cc quan im khch quan, ton din, lch s khi xem xt, nh gi tng vn c th; ng thi da trn cc quan im, ng li ca ng, chnh sch, php lut ca nh nc v nhng vn lin quan. Trn c s , lun vn s dng nhiu phng php nghin cu nh : phng php nghin cu d liu th cp (vi ngun d liu, thng tin c tc gi thu thp t cc website, s liu thng k ca c quan qun l, sch, tp ch ); phng php tng hp cc phn tch; phng php kt hp nghin cu l lun vi kho st thc tin, phng php thng k so snh... 5. B cc ca lun vn Ngoi phn m u, phn kt lun, danh mc ti liu tham kho, cc ph biu, lun vn gm 3 chng : Chng I : Tng quan qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu. Chng II : Thc trng cng tc qun l hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu ti Cc Hi quan ng Nai. Chng III : Gii php hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu trn a bn tnh ng Nai trong bi cnh hi nhp kinh t quc t.

11

CHNG I : TNG QUAN QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU
1.1. Khi nim nhp sn xut xut khu Xut pht t quan im v mc tiu pht trin trong Chin lc n nh pht trin kinh t - x hi n nm 2000 ca i hi ng ton quc ln th VII l Hng mnh v xut khu, c cu ngnh cng nghip sn xut hng tiu dng v hng xut khu chuyn dch theo hng Tch cc to ngun nguyn liu v tng nng lc trang b k thut trong nc, ng thi y mnh nhp nguyn liu v thit b m sn xut trong nc cha p ng c. i mi thit b, cng ngh v bo m cht lng cc loi nguyn liu, vt liu tng sc cnh tranh ca hng ha. Khuyn khch ch to mt hng mi. M rng cc hnh thc lin doanh, hp tc vi nc ngoi lm hng xut khu l mt hng u tin pht trin v hin i ha cc ngnh cng nghip hng tiu dng. Nhm thc hin quan im v mc tiu trn, Chnh ph c nhiu gii php c th, trong cho php Cc doanh nghip c thnh lp theo ng lut php, c c s sn xut hng xut khu n nh v c th trng tiu th nc ngoi, c i ng cn b trnh kinh doanh, k kt v thc hin hp ng mua bn ngoi thng c quyn trc tip xut khu hng ha do mnh sn xut v nhp khu vt t nguyn liu cn thit cho sn xut ca chnh doanh nghip [16,18], t phng thc nhp nguyn liu sn xut hng xut khu hnh thnh, ph bin v pht trin mnh m. NSXXK l mt phng thc kinh doanh xut nhp khu trong nh nhp khu nhp khu nguyn vt liu v sn xut ch bin ra sn phm xut khu, mt cch khi qut hn NSXXK l nhp khu nguyn vt liu sn xut hng xut khu. y l hnh thc mua t bn on, doanh nghip

12

nhp khu nguyn vt liu v xut khu sn phm c sn xut t nguyn vt liu . C s php l ca phng thc ny l hai hp ng ring bit : Hp ng nhp khu nguyn vt liu v hp ng xut khu sn phm. Trong phng thc kinh doanh NSXXK, ngi mua vi ngi bn hon ton c lp, nh nhp khu c quyn nhp khu nguyn vt liu ca nhng doanh nghip nhng nc khc nhau v xut khu bn sn phm ca mnh cho mt hay nhiu doanh nghip khc nhau nhng nc khc nhau. Phng thc kinh doanh NSXXK l h qu ca s chnh lch v trnh cng ngh, k thut, v li th cc ngun lc v ti nguyn, nhn cng, gia cc c nhn, gia cc khu vc v gia cc nc to ra. * Phn bit nhp sn xut xut khu v gia cng xut khu Gia cng thng mi l mt phng thc kinh doanh m trong bn t gia cng cung cp nguyn vt liu hoc bn thnh phm c khi c my mc thit b v chuyn gia cho bn nhn gia cng sn xut, ch bin ra mt sn phm theo yu cu ca bn t hng. Ton b sn phm lm ra ngi nhn gia cng s giao cho ngi t gia cng nhn mt khon th lao gi l ph gia cng. Gia cng xut khu l hnh thc gia cng thng mi m bn nhn gia cng nhp cc yu t sn xut (ch yu l nguyn vt liu) t nc ngoi vo gia cng ch bin sn phm sau xut khu giao sn phm theo yu cu ca bn t gia cng. Gia NSXXK v gia cng xut khu ging nhau trc ht bn cht v quy trnh hot ng : - V bn cht c hai u l xut khu lao ng ti ch. - V quy trnh hot ng u tri qua cc cng on : nhp khu nguyn vt liu - sn xut ch bin sn phm - xut khu. Nhng gia NSXXK v gia cng xut khu khc nhau nhng im c bn sau :

13

- V tnh c lp t ch ca ch th kinh doanh : trong phng thc gia cng xut khu bn nhn gia cng ph thuc vo bn t gia cng v mu m hng ha, nguyn vt liu, s lng, th trng xut khuCn trong phng thc NSXXK gia ngi mua vi ngi bn hon ton c lp, nh nhp khu c quyn nhp khu nguyn vt liu ca nhng doanh nghip nhng nc khc nhau v xut khu bn sn phm ca mnh cho mt hay nhiu doanh nghip khc nhau nhng nc khc nhau. - V chnh sch ti chnh, chnh sch thu quan: Vit Nam v nhiu nc trn th gii cho php min thu nhp khu i vi nguyn liu nhp khu gia cng hng xut khu, cn i vi tt c cc hnh thc mua bn nguyn vt liu, sn phm hng ha c thanh ton quc t u phi chu thu xut nhp khu. Ti Vit Nam, NSXXK c hon thu nguyn vt liu nhp khu sau khi xut khu sn phm v khng phi thu thu sn phm xut khu. 1.2. Vai tr ca hot ng NSXXK i vi pht trin kinh t Hot ng NSXXK ti Vit Nam hin nay ang pht trin mnh m c quy m v tc em li nhng li ch nhiu mt v kinh t, x hi. Trong iu kin nn kinh t nc ta hin nay, vai tr ca hot ng NSXXK th hin cc kha cnh sau y: - Khai thc c li th v ngun nhn lc, gii quyt cng n vic lm, gp phn ci thin, nng cao i sng x hi. Nc ta l nc c li th v ngun nhn lc : lc lng lao ng di do, tr v tui, trnh hc vn ph thng tng i kh, c kh nng tip thu nhanh nhng ng dng cng ngh miHot ng NSXXK pht trin cn thit phi tuyn dng nhn cng vo lm vic trong cc cng ty, nh my ... do gp phn gii quyt nhiu cng n vic lm, to cho ngi lao ng c thu nhp n nh, v vy dn tng bc gp phn nng cao i sng x hi.

14

- Gip tch ly c kinh nghim trong t chc qun l , trong tip cn th trng quc t. Khc vi gia cng, trong hot ng NSXXK doanh nghip phi ch ng tm kim th trng nguyn vt liu, th trng xut khu sn phm, do i hi doanh nghip phi tip cn v nm bt c nhu cu ca th trng quc t v cht lng, s lng sn phm ng thi trnh qun l, iu hnh sn xut ca doanh nghip phi ph hp, t gip doanh nghip tch ly c kinh nghim trong t chc qun l v trong tip cn th trng quc t. - Tranh th c vn, khoa hc cng ngh ca nc ngoi, y mnh qu trnh cng nghip ha, hin i ha t nc v chin lc hng v xut khu. Chnh sch u i thu khuyn khch doanh nghip y mnh u t sn xut xut khu. Hng ha xut khu, hn na l t nguyn vt liu nhp khu, mang tnh cht cng ngh cao, ph hp vi th trng th gii, do yu cu doanh nghip phi u t my mc thit b vi cng ngh thch hp bng nhiu hnh thc vay vn, lin doanh, s dng vn trong nc, tip nhn u t nc ngoiv do vy tranh th c vn, khoa hc cng ngh ca nc ngoi, gp phn y mnh qu trnh cng nghip ha, hin i ha t nc v chin lc hng v xut khu. - Thng qua NSXXK c th kt hp xut khu c ngun ti nguyn, vt t nguyn liu sn c trong nc, khai thc v pht trin thm ngun hng cho xut khu. Nguyn liu nhp khu sn xut hng xut khu thng l nguyn liu chnh c tiu chun k thut cao, nhng cha phi l ton b u vo cho sn xut xut khu, phn nguyn liu cn li th trng trong nc c th cung cp, y l c hi khai thc, pht huy ngun ti nguyn, nguyn liu c sn trong nc. Ngoi ra sau thi gian u nhp nguyn liu, cc

15

doanh nghip u t sn xut nguyn liu thay th nguyn liu nhp khu hoc sn xut nhng nguyn liu khc, hoc sn xut ra nhng sn phm khc lm cho ngun hng xut khu mnh hn, a dng phong ph hn. - Gp phn tng thu ngoi t cho t nc, gim bt s mt cn i cn cn thanh ton quc t, nng cao hiu qu hot ng xut nhp khu. Hot ng xut khu to ra gi tr gia tng cao, t my mc thit b vi cng ngh hin i, nguyn liu nhp khu c cht lng cao, th trng ln n nh, ng thi ko theo vic xut khu gin tip ti nguyn, nguyn ph liu, sn phm ph tng ngun thu ngoi t, gp phn gim bt thm ht cn cn thanh ton quc t. Qua nng cao hiu qu hot ng xut nhp khu, hng dn hot ng nhp khu hiu qu xut khu thu ngoi t cao ng thi cng gp phn nh hng cc hot ng nhp khu, xut khu khc cng t hiu qu cao v s lng, cht lng, sn phm, th trng, - Nng cao hiu qu hi nhp kinh t quc t. Thng qua hot ng NSXXK, doanh nghip tham gia mnh m vo qu trnh phn cng lao ng quc t theo tng cp khc nhau, theo tng ngnh, tng lnh vc khc nhau; khi hot ng NSXXK mnh ng ngha vi vic khng nh v tr, thng hiu hng xut khu trn th trng th gii. Nh vy hot ng NSXXK gp phn thc y hiu qu hot ng xut nhp khu, hiu qu hi nhp kinh t quc t. 1.3. Tnh tt yu ca vic qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK Nh chng ta bit u c hot ng xut khu, nhp khu c hot ng ca hi quan. Hi quan l c quan thc hin chc nng qun l nh nc v hi quan i vi hot ng xut khu, nhp khu. Qun l nh nc l dng qun l x hi mang tnh quyn lc nh nc, c s dng quyn lc nh nc iu chnh cc quan h x hi v

16

hnh vi hot ng ca con ngi. Qun l nh nc v hi quan l s tc ng ca cc ch th mang quyn lc nh nc ( y l hi quan) ch yu bng php lut n cc i tng qun l (l hng ha, phng tin xut nhp khu, xut nhp cnh) nhm thc hin chc nng i ni, i ngoi ca nh nc. Trong bi cnh ton cu ha nn kinh t th gii, s tng trng mnh m ca thng mi quc t v xu hng t do ha thng mi, vic qun l nh nc v hi quan gi mt vai tr c bit quan trng, mt mt phi m bo to thun li cho thng mi hp php hot ng, thc y sn xut trong nc v thu ht u t nc ngoi, gp phn tng kh nng cnh tranh ca hng ha Vit Nam trn th trng quc t; mt khc phi m bo ngun thu ngn sch, chng bun lu v gian ln thng mi c hiu qu cng nh cc nguy c nh hng n an ninh quc gia v an ton x hi. iu ny c th hin qua nhng ni dung c th nh sau: - To mi trng thng mi v u t lnh mnh, bnh ng nhm thc y hot ng sn xut trong nc v thu ht u t nc ngoi. Thc hin ci cch hnh chnh, n gin ha th tc hi quan, gim thiu s can thip khng cn thit vo cc hot ng thng mi hp php, c quan hi quan tc ng n vic gim chi ph cho cc doanh nghip, qua thc y s tng trng ca nn kinh t, to mi trng u t thun li thu ht vn u t nc ngoi v lu di s to ra ngun thu cho ngn sch thng qua cc khon thu ni a. - Thng qua chnh sch thu tng thi k, t chc thc hin thu thu xut khu, nhp khu nhm to ngun thu cho ngn sch nh nc ng thi thc hin chnh sch qun l v m nn kinh t . Vi tin trnh hi nhp kinh t th gii, vai tr ca thu quan i vi ngun thu ngn sch ngy cng gim, nhng i vi cc nc ang pht

17

trin nh Vit Nam chng ta th thu xut khu, nhp khu c bit l thu nhp khu vn l ngun thu quan trng cho ngn sch quc gia. Thu hi quan cn c vai tr iu tit c ch xut nhp khu nhm hn ch hoc khuyn khch vic xut khu i vi tng loi hng ha trong nhng giai on nht nh bng vic nng cao hoc h thp thu sut nh vo hng ha khi nhp khu. Tuy nhin trong tin trnh hi nhp, thc hin cc cam kt quc t v thng mi, xu hng thu nhp khu ngy cng gim do vy, mt trong nhng mc tiu hng u ca c quan hi quan l m bo thu thu hi quan. - Gp phn bo v trt t, an ton x hi v an ninh quc gia. Trong mi trng th gii c nhiu bin ng vi s pht trin ca ch ngha khng b, ti phm xuyn quc gia, m mu din bin ha bnh, hot ng ra tin, bun bn v kh v cc cht ma ty th mt trong nhng nhim v hng u ca c quan hi quan l m bo an ton x hi v an ninh quc gia, kim sot mt cch c hiu qu vic vn chuyn tri php qua bin gii cc loi hng ho nguy him v khng an ton i vi x hi : cc cht gy nghin, heroin, c vt, vn ha phm i try - Gp phn iu tit, kim sot hot ng ngoi thng nhm bo h nn sn xut trong nc. Thng qua quy trnh th tc hi quan, c quan hi quan gp phn ngn chn hng ha khng khuyn khch nhp khu, hng nhp lu t nc ngoi vo, t gp phn bo h sn xut hng ha trong nc. Trong xu hng hi nhp kinh t quc t hin nay, vic kim sot hng ha c thc hin t lc xut khu, vn chuyn cho n lc nhp khu ch khng ch tp trung vo thi im nhp khu nh trc y, v vy vic bo m an ninh cho hng ha Vit Nam xut khu vo cc th trng ca th gii l v cng quan trng v l yu cu i vi c quan hi quan. - Bo m thu thp s liu thng k thng mi chnh xc v kp thi.

18

Vic thu thp thng k thng mi chnh xc v kp thi s gp phn tch cc cho ng, Nh nc v Chnh ph hoch nh chnh sch v gii php pht trin kinh t, x hi ca t nc qua tng thi k. Ring i vi hot ng NSXXK; vi ch trng ca ng v Nh nc trong giai on hin nay l khuyn khch sn xut hng xut khu, thc hin chnh sch u i thu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu nhm to cng n vic lm, khai thc ngun lc trong nc, nng cao i sng cho ngi lao ng, ; c quan hi quan cn c vai tr kim sot vic thc hin chnh sch u i v xut khu ng i tng c u i, ngn chn vic li dng chnh sch gian ln thu nhm to mi trng cnh tranh bnh ng cho doanh nghip ng thi chng tht thu thu cho ngn sch nh nc. Do vy c quan hi quan thng qua vic kim tra, gim st, kim sot ca nh nc i vi cc hot ng xut nhp khu hng ha v xut nhp cnh ca phng tin vn ti gp phn phc v mc ch kinh t, chnh tr - x hi ca quc gia, m c th l to ngun thu cho ngn sch, bo h sn xut trong nc, bo v li ch ngi tiu dng, gp phn bo v ch quyn kinh t, an ninh, trt t v an ton x hi. V vy thnh lp Hi quan, thit lp ch quyn quan thu trn lnh th l mt ni dung c bn khng th thiu c i vi mt quc gia c lp c ch quyn. Lut Hi quan s 29/2001/QH10 ngy 29/6/2001; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Hi quan s 42/2005/QH11 ngy 14/6/2005 quy nh Hi quan Vit Nam c nhng nhim v c bn sau : - Thc hin kim tra, gim st i vi hng ha, phng tin vn ti. Thc hin kim tra, gim st i vi hng ha, phng tin vn ti l cc cng vic m cng chc hi quan phi thc hin theo cc quy nh ca Lut i vi hng ha v phng tin vn ti. y l hot ng quan trng nht v mang tnh c th ca c quan hi quan, cc hot ng ny c th

19

- T chc thc hin php lut v thu i vi hng ha xut khu, nhp khu. y l nhim v trng tm ca c quan hi quan. Tng cc Hi quan ch o thng nht vic thu thu v cc khon thu khc i vi hng ha xut khu, nhp khu, ng thi p dng cc bin php m bo thu ng, thu thu v cc khon thu khc theo quy nh ca php lut. - T chc phng, chng bun lu, vn chuyn tri php hng ha qua bin gii. Vic pht hin, ngn nga, u tranh chng cc hnh vi bun lu v gian ln thng mi va l mc tiu c bn, va l mt trong cc nhim v chnh yu nht ca t chc Hi quan Th gii (WCO) v ca Hi quan tt c mi quc gia. - Thng k hng ha xut khu, nhp khu; kin ngh ch trng, bin php qun l nh nc v hi quan i vi hot ng xut khu, nhp khu, xut cnh, nhp cnh, qu cnh v chnh sch thu i vi hng ha xut khu, nhp khu. Ngoi cc nhim v thc hin chc nng qun l nh nc, c quan hi quan cn c mt nhim v khc l kin ngh, tham mu cho Nh nc trong vic hoch nh cc ng li, chnh sch, nht l trong lnh vc hot ng kinh t; tham mu cho Chnh ph, cc b ngnh chc nng trong

20

Hot ng NSXXK l hot ng xut nhp khu c th: nhp khu nguyn vt liu cung ng cho sn xut hng xut khu, xut khu sn phm c sn xut t nguyn vt liu nhp khu, l hot ng c nhp khu hng ha, c xut khu hng ha do tt yu phi chu s kim tra kim sot ca c quan hi quan. 1.4. Ni dung qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK 1.4.1. Khi nim qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK Qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK l vic c quan hi quan t chc qun l i vi nguyn vt liu t khi nhp khu cho n khi sn phm sn xut thc xut khu nhm gim st vic thc hin chnh sch u i thu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu. L i tng chu thu theo Lut thu xut khu, thu nhp khu nn khi nhp khu nguyn vt liu phi c tnh thu. S thu ny s khng thu khi nguyn vt liu c a vo sn xut sn phm v sn phm thc xut khu trong thi gian n hn thu hoc c hon thu khi sn phm thc xut khu ngoi thi gian n hn thu. 1.4.2. Khun kh php l iu chnh qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK NSXXK l hot ng kinh doanh xut nhp khu c th v vy hin nay ti Vit Nam, vic qun l nh nc v Hi quan i vi loi hnh NSXXK chu s chi phi ca nhiu ngun lut, trong ch yu l Lut thu xut khu, thu nhp khu; Lut hi quan; Lut qun l thu v cc vn bn quy phm php lut lin quan nh sau :

21

+ Lut Hi quan s 29/2001/QH10 ngy 29/6/2001; Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Hi quan s 42/2005/QH11 ngy 29/11/2006; + Ngh nh s 154/2005/N-CP ngy 15/12/2005 ca Chnh Ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Hi quan v th tc hi quan, kim tra, gim st hi quan; + Thng t 112/2005/TT-BTC ngy 15/12/2005 ca B Ti chnh Hng dn v th tc hi quan, kim tra, gim st hi quan; + Lut Thu xut khu, Thu nhp khu s 45/2005/QH11 ngy 14/6/2005; + Ngh nh s 149/2005/N-CP ngy 08/12/2005 ca Chnh Ph Quy nh chi tit thi hnh Lut Thu xut khu, Thu nhp khu; + Lut qun l thu s 78/2006/QH11 ngy 29/11/2006; + Ngh nh s 85/2007/N-CP ngy 25/5/2007 ca Chnh Ph quy nh chi tit thi hnh Lut qun l thu; + Thng t s 59/2007/TT-BTC ngy 14/6/2007 ca B Ti chnh Hng dn thi hnh thu xut khu, thu nhp khu, qun l thu i vi hng ha xut khu, nhp khu; + Ngh nh s 97/2007/N-CP ngy 07/06/2007 ca Chnh Ph quy nh vic x l vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan; + Thng t s 62/2007/TT-BTC ngy 14/06/2007 ca B Ti Chnh Hng dn thi hnh Ngh nh s 97/2007/N-CP ngy 07/06/2007 ca Chnh Ph quy nh vic x l vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan. 1.4.3. Ni dung qun l ca hi quan i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu Nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu bao gm :

22

- Nguyn liu, vt t nhp khu nhp khu trc tip cu thnh thc th sn phm xut khu k c linh kin lp rp, bn thnh phm, bao b ng gi; - Nguyn liu, vt t trc tip tham gia vo qu trnh sn xut hng ha xut khu nhng khng trc tip chuyn ha thnh hng ha hoc khng cu thnh thc th sn phm, nh: giy, phn, bt v, bt vch du, inh ghim qun o, mc sn in, bn chi qut keo, chi qut keo, khung in li, du nh bng Nguyn vt liu khi nhp khu s c lu mu lm c s i chiu vi sn phm xut khu, xc nh ng sn phm xut khu c sn xut t nguyn vt liu nhp khu trc nhm thc hin chnh sch u i thu ng i tng. Do vy ngay khi doanh nghip lm th tc nhp khu nguyn vt liu, tr trng hp c bit, v nguyn tc hi quan phi ly mu nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu, nim phong giao doanh nghip lu gi v xut trnh mu khi lm th tc xut khu sn phm hoc khi c yu cu. Hng ha xut khu, nhp khu l i tng chu thu, do nguyn vt liu nhp khu cng thuc i tng chu thu. Nguyn vt liu nhp khu c tnh thu ngay thi im ngi np thu (doanh nghip) ng k t khai hi quan vi c quan hi quan v c php n thu 275 ngy (vi iu kin ngi np thu chp hnh tt php lut thu, c bn ng k nguyn vt liu nhp khu trc tip sn xut hng ha xut khu). i vi mt s trng hp c bit do chu k sn xut, d tr vt t nguyn liu phi ko di hn 275 ngy th thi hn np thu c th di hn 275 ngy, thi gian c ko di ti a khng qu thi hn phi giao hng ghi trn hp ng xut khu sn phm sn xut t nguyn vt liu nhp khu ngh ko di thi hn np thu hoc khng qu chu k sn xut sn phm.

23

Phng php tnh thu nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK ging nh phng php tnh thu i vi hng ha nhp khu thng thng : S thu nhp khu phi np Trong : - Tr gi tnh thu l gi thc t phi tr tnh n ca khu nhp u tin v c xc nh bng cch p dng tun t su phng php xc nh tr gi tnh thu theo quy nh v dng ngay phng php xc nh c gi tnh thu : Phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi giao dch ca hng ha nhp khu. Phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi giao dch ca hng ha nhp khu ging ht. Phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi giao dch ca hng ha nhp khu tng t. Phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi khu tr. Phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi tnh ton. Phng php suy lun xc nh tr gi tnh thu (Trng hp ngi khai hi quan c ngh bng vn bn th trnh t p dng phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi khu tr v phng php xc nh tr gi tnh thu theo tr gi tnh ton c th thay i cho nhau). - Thu sut ca tng mt hng : thu sut i vi hng ha nhp khu c quy nh c th cho tng mt hng gm thu sut u i, thu sut u = S lng tng mt hng thc t nhp khu ghi trong t khai hi quan x Tr gi tnh thu trn mt n v hng ha x Thu sut ca tng mt hng

24

i c bit v thu sut thng thng, thu sut thng thng bng 150% thu sut u i . Trong thi hn 275 ngy nu nguyn vt liu c dng sn xut ra sn phm v sn phm xut khu th c xt khng thu thu nhp khu. Nu qu thi hn 275 ngy sn phm cha xut khu th doanh nghip phi np thu vo ti khon tm thu ca c quan hi quan c m ti kho bc nh nc a phng, sau nu xut khu sn phm th s c xt hon thu. Nu qu thi hn np thu m i tng np thu mi xut khu hoc khng xut khu sn phm th s b x l nh sau: + i vi phn nguyn vt liu nhp khu s dng vo sn xut sn phm, nhng sn phm khng xut khu th tnh li thi hn np thu l 30 ngy k t ngy ng k t khai hi quan v pht chm np thu k t ngy th 31 n ngy np thu, ng thi b x pht vi phm hnh chnh theo quy nh. + i vi phn nguyn vt liu nhp khu s dng vo sn xut sn phm v thc xut khu ngoi thi hn np thu th tnh pht chm np thu k t ngy qu thi hn np thu n ngy thc xut hoc ngy np thu (nu np thu trc ngy thc xut khu). Cn c thanh khon s nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK, cn c xc nh s thu khng thu, s thu phi np, s thu s hon l lng nguyn vt liu nhp khu, lng sn phm xut khu c tnh quy i theo nh mc tiu hao nguyn vt liu do doanh nghip ng k khai bo vi c quan hi quan trc khi lm th tc xut khu sn phm. Gim c doanh nghip phi chu trch nhim v nh mc ny. i vi trng hp mt loi nguyn vt liu nhp khu sn xut nhng thu c hai hay nhiu sn phm khc nhau (v d nhp khu la m

25

sn xut bt m thu c hai sn phm l bt m v cm m) nhng ch xut khu mt loi sn phm sn xut ra th doanh nghip phi c trch nhim khai bo vi c quan hi quan. S thu nhp khu c hon c xc nh bng phng php phn b theo cng thc sau : S thu nhp khu c hon = Tr gi sn phm xut khu Tng tr gi cc sn phm thu c x Tng s thu nhp khu ca nguyn liu, vt t nhp khu

Tr gi sn phm xut khu c xc nh l s lng sn phm thc xut khu nhn vi gi tnh thu i vi hng ha xut khu (FOB), tng tr gi ca cc sn phm thu c c xc nh l tng tr gi sn phm xut khu v doanh s bn ca cc sn phm tiu th ni a. Nu hng ha thc xut khu trong thi hn np thu, chm nht l 45 ngy k t ngy ng k t khai hi quan hng ha xut khu cui cng thuc t khai hi quan nhp khu nguyn vt liu ngh hon thu, doanh nghip phi hon thnh h s theo quy nh gi c quan hi quan gii quyt hon thu. Vic tip nhn hp ng nhp khu nguyn vt liu, lm th tc hi quan i vi nguyn liu nhp khu v vic thanh khon phi c thc hin mt n v hi quan thuc tnh, thnh ph. Hi quan ni lm th tc nhp khu nguyn vt liu chu trch nhim lm th tc hon thu hoc khng thu thu cho doanh nghip (nu doanh nghip nhp khu nguyn vt liu ti mt n v hi quan v xut khu sn phm n v hi quan khc). 1.4.4. Quy trnh nghip v qun l ca Hi quan i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu thng nht qun l hot ng NSXXK trong ton ngnh, TCHQ ban hnh Quy trnh nghip v qun l i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu km theo Quyt nh s 929/Q-TCHQ ngy

26

25/05/2006 ca Tng cc trng TCHQ. Qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK c khi qut qua s sau :
S 1.1: S qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK
DOANH NGHIP
NHP KHU SN XUT - Tin hnh sn xut sn phm - ng k nh mc tiu hao NVL trn mt n v sn phm. - iu chnh nh mc (nu cn). - ng k danh mc sn phm xut khu. XUT KHU - ng k lm th tc xut khu sn phm. THANH KHON - Lp b h s thanh khon thu NVL nhp khu gm biu mu v chng t theo quy nh. - Gi h s thanh khon n c quan hi quan ni lm th tc nhp khu.

- ng k hp ng nhp khu NVL. - ng k danh mc NVL nhp khu. - ng k lm th tc nhp khu NVL.

HI QUAN
- Tip nhn, theo di hp ng nhp khu NVL. - Tip nhn, theo di danh mc NVL nhp khu. - Ly mu NVL chnh, nim phong, giao doanh nghip bo qun - Kim tra vic tnh thu nhp khu. - Lm th tc thng quan l hng nhp khu. - T chc theo di n thu. - Tip nhn, theo di bng ng k nh mc ca doanh nghip. - T chc kim tra nh mc NVL (nu cn). - Kim tra sn phm xut khu, i chiu vi mu nguyn vt liu lu khi nhp khu. - Thng quan l hng xut khu. - Tip nhn h s thanh khon. - Kim tra h s thanh khon. - Ra quyt nh thanh khon thu.

Theo quy nh ca Lut Hi quan v cc vn bn php l lin quan, v nguyn tc th tc hi quan v ni dung qun l ca hi quan i vi hot ng NSXXK c p dng nh i vi hng ha kinh doanh xut nhp

27

khu thng thng. Tuy nhin do yu cu qun l thu nn th tc hi quan i vi loi hnh ny c thm mt s c im ring. thc hin mt hp ng xut khu sn phm t nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK, th tc hi quan thc hin theo trnh t sau : - ng k hp ng nhp khu nguyn vt liu, danh mc nguyn vt liu; - Nhp khu nguyn vt liu, ng k nh mc; - Xut khu sn phm; - Thanh quyt ton, hon thu, khng thu thu (gi tt l thanh khon) nguyn vt liu nhp khu. 1.4.4.1. ng k hp ng nhp khu nguyn vt liu, danh mc nguyn vt liu Khi lm th tc nhp khu l hng u tin doanh nghip phi ng k hp ng nhp khu v bng k danh mc nguyn vt liu nhp khu trc tip sn xut hng xut khu, danh mc nguyn vt liu ng k phi c y cc tiu ch : tn gi, m thu nguyn vt liu; m nguyn vt liu (do doanh nghip t quy nh theo hng dn ca c quan hi quan); n v tnh theo danh mc thng k Vit Nam; nguyn vt liu chnh (l nhng nguyn liu c bn sn xut ra sn phm hoc nguyn liu sn xut ra nhng b phn, chi tit c bn ca sn phm); cc tiu ch trn phi c thng nht trong sut qu trnh t khi nhp khu n khi thanh khon. Ly mu nguyn vt liu chnh: tr nhng nguyn vt liu chnh l vng, qu v nhng hng ha khng th bo qun mu lu di c, c quan hi quan phi ly mu lm c s i chiu vi sn phm xut khu sau ny. 1.4.4.2. ng k danh mc sn phm xut khu, ng k nh mc

28

Trc khi lm th tc xut khu doanh nghip phi ng k danh mc sn phm xut khu, ng k nh mc (lng tng loi nguyn vt liu tiu hao, t l hao ht trn mt n v sn phm) hoc iu chnh nh mc ng k. 1.4.4.3. Thanh khon nguyn vt liu nhp khu Doanh nghip tin hnh thanh khon nguyn vt liu nhp khu ti n v hi quan ni doanh nghip lm th tc nhp khu nguyn vt liu. 1.4.4.3.1. Nguyn tc thanh khon : - Tt c t khai xut khu sn phm, nhp khu nguyn vt liu a vo thanh khon phi theo th t thi gian, t khai xut nhp khu trc thanh khon trc. Thc hin nguyn tc ny gip c quan hi quan kim sot c mt s trng hp gian ln qua cn i thanh khon nh: nguyn vt liu xut khu nhiu hn nhp khu, nh mc khai bo khng hp l hoc nguyn vt liu mua trong nc nhng khng khai bo - T khai nhp khu nguyn vt liu phi c trc t khai xut khu sn phm. V nguyn tc ny phi c nhp nguyn liu mi a vo sn xut c, qua khi cn i thanh khon s gip pht hin cc trng hp xut khu m do cha c nguyn liu nhp khu hoc do nh mc xy dng cao. - Mt t khai nhp khu nguyn vt liu c th thanh khon nhiu ln. Nguyn tc ny xut pht t vic do t khai nhp khu gm nhiu nguyn liu khc nhau, cu thnh trong nhiu sn phm, c xut khu nhiu t khai khc nhau. Nu ch ton b cc nguyn liu ca mt t khai nhp khu dng sn xut v xut khu ht mi a vo thanh khon, s pht sinh trng hp 01 loi nguyn liu no dng v xut khu rt lu nhng khng thanh khon c, do phi ch nguyn liu khc xut khu sau . Ngoi ra, s thu ca nguyn liu xut khu li khng c thanh

29

khon kp thi, lm tng s n khng ca doanh nghip. Bn cnh , phi theo di nhng nguyn liu cha dng trong sn phm xut khu do cha a t khai nhp khu vo thanh khon s rt phc tp. - Mt t khai xut khu sn phm ch c s dng thanh khon mt ln. Theo nguyn tc ny, khi c sn phm xut khu, th nhng nguyn liu nhp khu cu thnh trong sn phm xut khu c v khi thanh khon s c gim s thu phi np; ng thi khng theo di t khai xut khu ny na, ch phi theo di s lng cn tn ca nhng t khai nhp khu. Trng hp mt t khai xut khu c s dng ngun nguyn liu nhp khu ti 02 n v hi quan khc nhau, th khi a t khai xut khu vo thanh khon, doanh nghip cng phi a ton b t khai nhp khu vo thanh khon v phi tch thnh 02 b h s thanh khon gii trnh vi 02 c quan hi quan tnh, thnh ph khc nhau. Trng hp mt sn phm xut khu c sn xut t nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh nhp kinh doanh v NSXXK th phn nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK thanh khon theo loi hnh ny, phn nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh nhp kinh doanh lm th tc hon thu theo quy nh i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng ha tiu th trong nc sau tm c th trng xut khu v a nguyn vt liu vo sn xut hng ho xut khu, thc xut khu sn phm ra nc ngoi. 1.4.4.3.2. H s thanh khon H s thanh khon gm cc bng, biu v cc loi chng t theo quy nh. * Cc bng biu thanh khon : - Bng k cc t khai nhp khu nguyn vt liu a vo thanh khon; - Bng k cc t khai xut khu sn phm a v thanh khon;

30

- Bo co nguyn vt liu dng sn xut hng xut khu; - Bo co nhp - xut - tn nguyn vt liu nhp khu; - Bo co tnh thu trn nguyn vt liu nhp khu; - Bng ng k danh mc nguyn vt liu nhp khu trc tip sn xut hng xut khu; - Bng ng k danh mc sn phm xut khu; - Bng k nh mc tiu hao nguyn vt liu nhp khu ca mt n v sn phm; - Bng tng hp chng t thanh ton hng sn xut xut khu; - Phiu ly mu nguyn liu nhp khu sn xut hng xut khu. * Cc chng t km theo : - Cng vn yu cu hon li thu nhp khu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng ha xut khu ca doanh nghip; - Bng ng k nh mc tiu hao nguyn vt liu nhp khu ca mt n v sn phm; - T khai hi quan nhp khu nguyn vt liu; - Hp ng nhp khu; - Chng t np thu (nu c); - T khai hi quan hng ha xut khu c xc nhn thc xut; - Hp ng xut khu; - Chng t thanh ton qua ngn hng cho cc l hng xut khu km bng k chng t thanh ton. Sau khi tip nhn h s thanh khon do doanh nghip np, c quan hi quan s kim tra : - Tnh y , ng b, hp l ca h s thanh khon; - Kim tra, i chiu s liu trn t khai xut khu, nhp khu, nh mc vi h s thanh khon ca doanh nghip; - Kim tra kt qu tnh ton trn bng thanh khon;

31

- Kim tra bo co tnh thu. Sau khi kim tra h s thanh khon y , hp l c quan hi quan s tin hnh bc tip theo: thanh khon nguyn vt liu nhp khu. 1.4.4.3.3. Thanh khon nguyn vt liu nhp khu Sau khi kim tra h s thanh khon, c quan hi quan s ra quyt nh khng thu thu hoc hon thu i vi lng nguyn vt liu a vo sn xut. Trn c s vn bn ngh ca doanh nghip, c quan hi quan s gii quyt thu thu i vi nguyn vt liu d tha, khng a vo sn xut sn phm xut khu theo nguyn tc thu cc loi thu theo ng quy nh. i vi nguyn vt liu nhp khu theo giy php, doanh nghip phi c giy php ca c quan c thm quyn. 1.5. Cc nhn t tc ng n qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK Trong giai on hin nay, s pht trin mnh m ca hot ng xut nhp khu, s gia tng ca hot ng NSXXK i hi c quan qun l phi nng cao nng lc qun l, bn cnh s sa i b sung Lut hi quan to c s php l cho vic qun l hot ng xut nhp khu ni chung, hot ng NSXXK ni ring c thng thong v cht ch. 1.5.1. S pht trin ca hot ng xut nhp khu Chin lc pht trin kinh t x hi 2001-2010 c thng qua ti i hi ng ton quc ln th IX t ra mc tiu to ln "... to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i" vi GDP nm 2010 tng trng gp i nm 2000, nng cao hiu qu v sc cnh tranh ca sn phm, doanh nghip v nn kinh t, nhp tng xut khu gp 2 ln nhp tng GDP, tng thu ngn sch nh nc tng bnh qun hng nm 8,7%, trong thu t thu v ph chim 94,2%...Vic y mnh kinh t i ngoi dn ti lu lng hng ha xut

32

nhp khu trn c nc ngy cng tng, kim ngch xut khu hng ha nm 2005 t 32,2 t USD d kin n nm 2010 t 54,6 t USD, kim ngch nhp khu nm 2005 t 36,9 t USD nm 2005 d kin n nm 2010 t 53,7 t USD; nm 2005 s lng thng nhn tham gia hot ng xut nhp khu t 24.250, d bo n nm 2010 t khong 98.000 (cc thng nhn c cp m s thu) (ngun Cc CNTT & Thng k hi quan). Vi kim ngch xut nhp khu v lng thng nhn tham gia hot ng xut nhp khu gia tng; hng ha xut khu, nhp khu cng s tng nhanh v tc , a dng v chng loi. iu ny cng c ngha hot ng NSXXK s gia tng tng ng, nguyn vt liu sn xut hng ha cng s a dng hn, nh mc s thng xuyn thay i i hi c quan hi quan phi nng cao nng lc, i mi quy trnh qun l theo hng n gin ha, hin i ha mi c th p ng c yu cu thc t. 1.5.2. S sa i, b sung Lut hi quan Lut hi quan c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam thng qua ngy 29/06/2001 v c hiu lc t ngy 01/01/2002, sau 04 nm thc hin pht huy hiu qu tng i ton din, c Chnh ph, cng ng doanh nghip nh gi l to thun li cho hot ng xut nhp khu, gp phn tch cc thc y pht trin kinh t - x hi, gi gn an ninh, thu ht u t v hi nhp kinh t quc t. Tuy nhin qua qu trnh thc hin Lut hi quan cng bc l mt s hn ch cha ph hp vi iu kin thc tin : cha quy nh nhng nguyn tc m bo cho thc hin ti thiu kim tra thc t hng ha, cha m bo c s php l cho vic trin khai th tc hi quan in t, ... cha p ng c yu cu tin hnh hin i ha qun l hi quan v hi nhp quc t. Trong giai on ny Vit Nam ang tch cc m phn gia nhp WTO, theo nhng cam kt trong cc hip nh song phng v cc ngha v ca mt thnh vin WTO, Vit Nam phi thc hin Hip nh thu quan v thng mi (Hip nh

33

tr gi GATT), Hip nh v cc kha cnh lin quan n thng mi ca quyn s hu tr tu (TRIPs), Cng c Kyoto v n gin v thng nht ha th tc hi quan (Cng c Kyoto sa i 1999), Cng c h thng m t hi ha v m ha hng ha (Cng c HS),... iu ny i hi cc quy nh v hi quan phi c cng khai, minh bch, n gin ha hn na, p ng c cc chun mc quc t; hi ha vi nhng quy nh ca cc i tc thng mi vi Vit Nam, to hnh lang php l thc hin ci cch hnh chnh v hin i ha hot ng hi quan. p ng cc yu cu trn, Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut hi quan sa i b sung c Quc hi kha XI thng qua ngy 14/6/2005 v c hiu lc t ngy 01/01/2006. Mt trong nhng ni dung c bn c sa i b sung trong Lut l : - Lut sa i b sung quy nh v nguyn tc kim tra hi quan theo phng php qun l ri ro, ch yu da trn c s phn tch thng tin, nh gi mc ri ro v vi phm php lut hi quan, nguyn tc ny lm c s cho vic quy nh kim tra h s, kim tra thc t hng ha v KTSTQ, y l vn mu cht ca qun l hi quan hin i. Vi nguyn tc ny mc tiu t ra l : vic kim tra hi quan c tin hnh c trng im da trn vic phn tch v x l thng tin cng chc hi quan c thm quyn quyt nh mc kim tra, va to thun li cho thng mi va m bo qun l nh nc. - Quy nh v KTSTQ : Lut sa i m rng phm vi KTSTQ i vi cc trng hp khng ch c du hiu vi phm m cn c thc hin da trn c s phn tch thng tin c quan hi quan quyt nh kim tra. Lut hi quan trc y quy nh KTSTQ ch c thc hin khi c du hiu vi phm php lut hi quan, quy nh ny trnh c vic c quan hi quan ty tin, kim tra trn lan song li ng ngha vi vic KTSTQ tc l doanh nghip c vi phm php lut, do vy mt doanh nghip b KTSTQ s b nh hng n uy tn. KTSTQ thc cht l khu nghip v tip theo ca

34

kim tra hi quan, qua kim tra c quan hi quan c thm thng tin quyt nh hnh thc kim tra, gim st thch hp, cng vi vic m rng din hng ha c min kim tra thc t khi lm th tc hi quan th cn thit phi c bin php phng nga, ngn chn cc vi phm. Trong hot ng NSXXK, quy nh ni rng ny gip c quan hi quan c th xy dng k hoch KTSTQ nh k i vi nhng doanh nghip c s thu c hon ln, nh mc cao, nguyn vt liu c thu sut cao ... Kt lun chng I Hot ng NSXXK thc cht l hot ng xut nhp khu, do vy phi chu s kim tra, kim sot ca c quan hi quan. Tuy nhin hot ng ny li c c im ring ch nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu c n thu nhp khu 275 ngy, do vy th tc hi quan v ni dung qun l ca hi quan i vi hot ng NSXXK cng c im khc bit : ngoi vic thc hin nh i vi hot ng kinh doanh xut nhp khu thng thng, c quan hi quan cn phi tp trung ch yu vo qun l nh mc nguyn vt liu, qun l n thu nguyn vt liu nhp khu v tip nhn, kim tra h s thanh khon khi sn phm sn xut t nguyn vt liu nhp khu thc xut khu thng qua quy trnh, th tc c th.

35

CHNG II : THC TRNG CNG TC QUN L HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TI CC HI QUAN NG NAI
2.1. Thc trng hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai 2.1.1. c im li th ca tnh ng Nai trong hot ng NSXXK Vi din tch gn 5.900km2 v v tr a l thun li : pha Ty Bc gip tnh Bnh Dng l tnh c nn kinh t pht trin mnh v kh nng ng vi nhiu khu cng nghip tp trung ln v ang hnh thnh; pha Nam gip tnh B Ra - Vng Tu; pha ng gip tnh Bnh Thun; pha Ty gip thnh ph H Ch Minh l trung tm kinh t, vn ha, khoa hc k thut ln ca c nc; ng Nai c th s dng h thng dch v v cc cng trnh k thut h tng hin c ca thnh ph H Ch Minh v B Ra Vng Tu, c bit l h thng cng bin v sn bay quc t ln nht pha Nam khai thc ng hng khng v hng hi quc t phc v nhanh chng, kp thi, thun tin cho hot ng xut nhp khu v u t. ng Nai c a hnh, a cht thun li cho vic pht trin nhiu khu, cm cng nghip tp trung v cng trnh xy dng. Bn cnh , ng Nai l tnh c ngun lao ng di do, phn ln l lc lng lao ng tr, c trnh vn ha kh, c kh nng tip thu vn dng cc thnh tu khoa hc k thut hin i ca th gii, c gi nhn cng r l mt yu t thun li cho hot ng NSXXK. Do c nhiu thun li pht trin cng nghip, n nm 2010, cha k cc cm tiu th cng nghip quy m nh, ng Nai quy hoch v pht trin hn 11.000 ha t khu cng nghip tp trung, trong tnh n nay Th tng Chnh ph ph duyt 24 khu cng nghip vi din tch 6.521 ha, tr thnh a phng dn u c nc trong vic xy dng pht

36

trin khu cng nghip. Cc khu cng nghip, kt cu h tng v ang c xy dng ng b, b tr trn 60% din tch t v ang sn sng n nhn cc nh u t trong v ngoi nc. Ti ng Nai, hin nay u t trc tip ca nc ngoi c gn 700 giy php ca cc doanh nghip thuc 30 quc gia v vng lnh th vi vn ng k trn 9,4 t USD, l tnh thu ht u t nc ngoi xp th ba Vit Nam sau thnh ph H Ch Minh v H Ni. Xu hng u t nc ngoi vo ng Nai tp trung vo cc ngnh cng nghip c t l sn phm xut khu cao nh: in, in t, c kh, dt, giy da, may mc(chim 93% s d n v 97% gi tr xut khu ca khu vc c vn u t nc ngoi). Thc hin chnh sch m ca thu ht vn u t nc ngoi, ng Nai tip tc ci thin mi trng u t, tng cng ci cch th tc hnh chnh mt cch ton din theo phng chm Chnh quyn ng hnh cng doanh nghip, khai thc trit nhng tim nng v li th so snh vn c, kt hp vn dng nhng chnh sch v thin ch khuyn khch u t ca tnh, hy vng cc nh u t s quan tm u t vo ng Nai nhiu hn na. 2.1.2. Kt qu hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai ng Nai, trc khi Nh nc c chnh sch m ca, hot ng NSXXK gn nh cha pht trin. Hot ng ngoi thng by gi ch yu da vo khai thc ngun nguyn liu nng lm sn trong Tnh sn xut ch bin xut khu hoc xut th l chnh nh g vn sn, vn p, vn okal, chui sy, ht iu, c ph, cao su, my tre an, hng thu, sn mi. T sau khi ng, Nh nc thc hin chnh sch i mi nn kinh t, qun trit ch trng ca ng v Nh nc v khuyn khch pht trin cc hot ng kinh t i ngoi vi chin lc hng mnh v xut khu, thm nhp v m rng th trng quc t th hot ng NSXXK tnh ng Nai mi c bc pht trin mnh m c v quy m ln tc .

37

Theo s liu thng k ca Cc Hi quan ng Nai th kim ngch xut, nhp khu ca loi hnh NSXXK hng nm u chim t trng cao trong tng kim ngch xut nhp khu trn a bn Tnh. Nm 1996 kim ngch xut nhp khu loi hnh NSXXK ch l 387,77 triu USD th nm 2002 tng ln n 1.577,79 triu USD v nm 2006 l 4.672,14 triu USD, gp 3 ln so vi nm 2002 v gp 12 ln so vi nm 1996. Kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK chim t trng bnh qun 46,19% kim ngch nhp khu ca Tnh, giai on 2002 - 2006 t mc 6.038,64 triu USD tng 1,73 ln so vi giai on 1996-2001 (t 3.484,61 triu USD) (xem biu 2.1 v ph lc 03).
Biu 2.1. S lng kim ngch nhp khu t nm 1996 - 2006 ca Tnh
Kim ngch (triu USD)
4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kim ngch nhp khu

Trong nhp sn xut xut khu

(Ngun: s liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai) Kim ngch xut khu loi hnh NSXXK chim t trng bnh qun 76% kim ngch xut khu ca Tnh, tc tng bnh qun hng nm 37,09%, ring trong hai nm 2001 - 2002 tc gim l do cc nh u t gp kh khn v ti chnh, th trng tiu th; nm 2006 kim ngch t 2.794,59 triu USD gp 3,02 ln so vi nm 2002 (t 924,38 triu USD) v gp 13,35 ln nm 1996 (t 209,34 triu USD); giai on 2002 - 2006 t

38

8.628,06 triu USD tng 1,83 ln so vi giai on 1996-2001 (t 4.711,23 triu USD) (xem biu 2.2 v ph lc 04).
Biu 2.2. S lng kim ngch xut khu t nm 1996 - 2006 ca Tnh
Kim ngch (triu USD)
4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

kim ngch xut khu

Trong : xut sn xut xut khu

(Ngun: s liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai) Chng loi hng ha NSXXK ng Nai ch yu l cc mt hng giy da, may mc, v i t mt hng sn xut gin n n nhng mt hng theo tiu chun cht lng, k thut cao nh giy Nike, giy Adidas, cc mt hng qun o ca cc hiu ni ting ca Nht, Chu u. Mt s doanh nghip c bit l doanh nghip u t nc ngoi nhp nguyn liu v sn xut cc sn phm xut khu c hm lng cng ngh k thut cao, sn phm c gi tr cao nh : kim cng, qu, bo mch my vi tnh, hng in t : my git, my lnh, t lnh, ti vi V khch hng : bn cnh nhng khch hng quen thuc ban u nh i Loan, Hn Quc, Singapore, n nay cc doanh nghip tnh ng Nai quan h m rng th trng vi hu ht cc nc trn th gii, c bit cc th trng ln, i hi cht lng cao nh : EU, Nht Bn, Canada, M Nhn chung th trng hng NSXXK ca ng Nai c nhiu trin vng khi Vit Nam l thnh vin ca cc cc hip hi, t chc kinh t quc t (ASEAN,WTO,)

39

V phng thc kinh doanh : trong thi gian u, do kh khn v th trng, v vn nn a s cc doanh nghip ng Nai p dng phng thc gia cng xut khu thun ty : nhn nguyn liu - giao thnh phm. Nhng thi gian sau ny c nhiu doanh nghip b vn u t sn xut hoc mua nguyn liu trong nc, tng t l ni a ha trong sn phm xut khu, khai thc c nhiu nguyn ph liu trong nc nh : giy, bi vi, giy lt, dy giy .i vi ngnh sn xut hng dt may xut khu cung cp c phn ln cc nguyn ph liu nh vi lt, dy ko, keo dngy l mt bc pht trin ng n nhm pht huy trit cc li th ca ng Nai trong phng thc NSXXK, em li hiu qu kinh t ngy cng cao, dn dn ch ng trong giao dch mua bn quc t. Trn a bn tnh ng Nai, ngoi cc doanh nghip ng ti khu cng nghip tp trung KCN Bin Ha 1, KCN Bin Ha 2, KCN Nhn Trch cn c 25 doanh nghip ch xut ng ti khu ch xut Long Bnh v 17 doanh nghip ch xut nm ngoi khu ch xut (khng nm trong khu ch xut Long Bnh m nm ri rc trong KCN Bin Ha 2, KCN Amata, huyn Vnh Cu, huyn Long Thnh, x Ha An). Doanh nghip ch xut nm ngoi khu ch xut l doanh nghip khng nm trong khu ch xut tp trung nhng hng nhng u i v quy ch hot ng nh doanh nghip nm trong khu ch xut. Hin nay cc doanh nghip ch xut ch yu hot ng theo hai loi hnh l nhp nguyn liu sn xut hng xut khu v gia cng hng ho xut khu. Kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK ca doanh nghip ch xut chim t l bnh qun 59,25% kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK trn a bn tnh; nm 2006 t 1.021,74 triu USD gp 2,84 ln so vi nm 1998 (t 360,32 triu USD) (xem biu 2.3 v ph lc 05).

40

Biu 2.3. S lng kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK t nm 1998 - 2006 ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai
Kim ngch (triu USD)
2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK

Trong : ca doanh nghip ch xut

(Ngun: s liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai) Kim ngch xut khu loi hnh NSXXK ca doanh nghip ch xut chim t l bnh qun 55,32% kim ngch xut khu loi hnh NSXXK trn a bn tnh; nm 2006 t 1.454,86 triu USD gp 3,65 ln so vi nm 1998 (t 398,36 triu USD) (xem biu 2.4 v ph lc 06).
Biu 2.4. S lng kim ngch xut khu loi hnh NSXXK t nm 1998 - 2006 ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai
Kim ngch (triu USD)
3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kim ngch xut khu loi hnh NSXXK

Trong : ca doanh nghip ch xut

(Ngun: s liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

41

Vic pht trin mnh loi hnh NSXXK trn a bn Tnh gp phn gii quyt vic lm cho hng trm ngn lao ng, qua gip o to hng vn cng nhn lnh ngh, lm tng thu nhp, i sng ca ngi dn. 2.2. Thc trng cng tc qun l Hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai 2.2.1. Gii thiu v Cc Hi quan ng Nai Sau gn 10 nm thc hin ng li i mi do ng lnh o, tnh ng Nai c nhiu chuyn bin tch cc trong pht trin kinh t x hi (GDP trong giai on nhng nm u thp nin 90 tng bnh qun 14%). Kt cu h tng kh thun li cho vic thu ht u t nc ngoi v pht trin kinh t. Nhiu doanh nghip trong v ngoi nc thuc cc lnh vc sn xut kinh doanh, dch v sm la chn ng Nai lm ni u t, nhiu khu cng nghip hnh thnh v pht trin. Xut pht t yu cu phc v v qun l nh nc v hi quan i vi hot ng xut nhp khu hng ha ngy cng gia tng ca cc Khu cng nghip trn a bn, ngy 1 thng 4 nm 1994 Th tng Chnh ph ra Quyt nh s 137/TTg thnh lp Cc Hi quan ng Nai vi nhim v thc hin qun l nh nc v hi quan trn a bn tnh ng Nai. Cc Hi quan ng Nai l c quan hi quan cp tnh, trc thuc Tng cc Hi quan Vit Nam, vi m hnh c th u tin trong c nc l c quan hi quan qun l a bn ba khng: khng ca khu bin gii, khng sn bay quc t v khng hi cng quc t, nhng s ra i ca Cc Hi quan ng Nai kp thi v cn thit, p ng hot ng xut nhp khu ca cc nh u t ngy cng nhiu trn a bn Tnh. T 29 cn b cng chc khi thnh lp, Cc Hi quan ng Nai pht trin lc lng vi bin ch hin nay hn 240 ngi (chim 2,7% bin ch ton ngnh), gii quyt th tc cho hng ho c gi tr kim ngch chim

42

- Cc phng tham mu gm : phng Nghip v, phng Tham mu x l & thu thp x l thng tin, i Kim sot Hi quan, phng Thanh tra Kim tra, phng T chc cn b, Vn phng, Trung tm D liu - CNTT vi chc nng tham mu cho Ban lnh o Cc trong cc lnh vc lin quan n nghip v, cng tc t chc, thanh tra, kim tra . . . ca Cc Hi quan ng Nai. - Cc chi cc trc thuc gm : Chi cc Hi quan Bin Ha, Chi cc Hi quan Khu ch xut Long Bnh, Chi cc Hi quan Thng Nht, Chi cc Hi quan Nhn Trch, Chi cc Hi quan Long Thnh, Chi cc Hi quan Long Bnh Tn, Chi cc Hi quan Bnh Thun v Chi cc KTSTQ. Trong Chi cc KTSTQ c thnh lp ngy 27/06/2006 (tin thn l phng Kim tra sau thng quan) vi chc nng nhim v ch yu l tham mu, hng dn v cng tc KTSTQ trong ton c quan v trc tip thc hin cng tc KTSTQ chuyn su i vi cc v vic c du hiu gian ln thng mi trong cc lnh vc : tr gi tnh thu, thu sut, ... Cc chi cc cn li l n v trc thuc Cc Hi quan ng Nai c chc nng trc tip thc hin cc qui nh qun l nh nc v hi quan i vi hng ha xut khu, nhp khu, qu cnh, phng tin vn ti xut cnh, nhp cnh, qu cnh, t chc thc hin php lut v thu v thu khc i vi hng ha xut khu, nhp khu; phng, chng bun lu, gian ln thng mi, vn chuyn tri php hng ha qua bin gii trong phm vi a bn chi cc m trch. Cn b cng chc Cc Hi quan ng Nai 90% tt nghip i hc v cao ng cc chuyn ngnh ph hp vi yu cu cng vic (kinh t, ti

43

Hi quan ng Nai l n v u tin ca ngnh mnh dn xy dng v a trang thng tin ca Cc ln website phc v doanh nghip, cc chng trnh ng dng tin hc ca ngnh Hi quan c khai thc hiu qu ti Cc Hi quan ng Nai, ngoi ra n v cn xy dng v a vo phc v cng tc nghip v cc chng trnh ng dng nh chng trnh qun l cng vn, chng trnh phn cng kim ha, chng trnh qun l nhn s, chng trnh qun l seal, chng trnh tra cu m s thu Kt thc nhim v 5 nm u tin, tng kim ngch xut nhp khu lm th tc qua Hi quan ng Nai tng hn 6 ln v s thu thu tng 4,7 ln so vi nm u tin (1995). Kt thc nhim v nm 2006, con s kim ngch xut nhp khu lm th tc qua Hi quan ng Nai tng 21 ln, thu thu xut nhp khu tng 22,71 ln so vi nm 1995. Nhng ng gp ca Hi quan ng Nai cho nn kinh t tnh nh trong thi gian qua l khng nh v rt c ngha trong bi cnh thu ht u t nc ngoi ang c nhiu cnh tranh. 2.2.2. Thc trng cng tc qun l Hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai Do c th ti Cc Hi quan ng Nai l cng tc qun l hi quan i vi hot ng NSXXK chim phn ln, v vy ngoi vic qun l theo ng quy trnh, th tc c ban hnh, Cc Hi quan ng Nai cn c nhng nhng bin php ring nhm qun l hot ng NSXXK t hiu qu cao, c th nh sau : 2.2.2.1. Bin php qun l n thu i vi nguyn vt liu nhp khu Cn c vo chc nng, nhim v, quyn hn c giao, cc Chi cc hi quan trc thuc Cc Hi quan ng Nai l n v trc tip thc hin cc

44

Theo qui trnh nghip v, cn b ng k t khai ca cc chi cc cn c vo s thu t khai bo ca doanh nghip trn t khai hi quan, lp chng t ghi s thu phi thu v nhp s thu phi thu vo chng trnh qun l thu cn b k ton thu theo di n thu ca doanh nghip vi thi gian n hn thu 275 ngy. Cn b ph trch cng tc gi thu ca chi cc c trch nhim kim tra li gi tnh thu, m s thu hng ho, thu sut v vic tnh ton s thu phi np ca doanh nghip a ra quyt nh iu chnh (nu c). Cn b k ton thu cn c vo chng t ghi s v cc quyt nh iu chnh thu (nu c) tin hnh theo di n thu v thanh khon thu cho doanh nghip khi c hng ha thc xut khu. vic qun l thu c cht ch, trnh tnh trng n thu, theo di thu ko di; trn c s cc vn bn php quy c ban hnh, Cc Hi quan ng Nai c vn bn hng dn thc hin thng nht trong ton n v cc bin php c thu thu v thanh khon c th nh sau: 2.2.2.1.1.Bin php n c thu thu Hng ngy cn b theo di n thu kim tra trn chng trnh qun l thu, trng hp n hn 275 ngy nhng doanh nghip cha np h s thanh khon th lp giy mi Gim c doanh nghip n lm vic, yu cu doanh nghip np h s thanh khon (trong trng hp xut khu sn phm) hoc np thu nhp khu, thu VAT (trong trng hp sn phm cha xut khu hoc khng sn xut sn phm). Nu qu thi gian quy nh nhng doanh nghip khng c sn phm xut khu hoc khng np h s thanh khon th yu cu doanh nghip phi np thu vo ti khon tm thu ca c quan hi quan m ti kho bc nh nc a phng, nu khng

45

05 ngy trc thi hn p dng cc bin php cng ch theo quy nh (90 ngy k t ngy qu hn np thu), c quan hi quan gi thng bo c thu n doanh nghip. nu qu ngy th 90 doanh nghip khng lm th tc thanh khon, khng np thu th buc phi thc hin cc bin php cng ch. Vi cc bin php qun l n thu nh trn, n thu tm thu qu hn ti Cc Hi quan ng Nai nhng nm gn y gim, chim t l thp trong tng s n thu tm thu. (xem biu 2.5 v ph lc 07)
Biu 2.5. Tnh hnh n thu tm thu, n thu tm thu qu hn ti Cc Hi quan ng Nai ngy 31/12 cc nm t 2002 n 2006
N thu tm thu (t ng) 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
N thu tm thu Trong : n thu tm thu qu hn 2002 481,65 93,53 2003 576,81 40,08 2004 799,95 4,78 2005 1.013,16 6,23 2006 907,77 8,63

N thu tm thu

Trong : n thu tm thu qu hn

(ngun : Bo co n thu tm thu qu hn ngy 31/12 hng nm ca Cc Hi quan ng Nai). (Cui nm 2006 n thu tm thu qu hn l 8,63 t ng, trong bao gm 7 t ng n thu tm thu ca cng ty Xe p con Rng do cng ty b Lin minh Chu u kin bn ph gi mt hng xe p nn khng sn xut

46

Vic pht sinh n thu tm thu qu hn l do mt trong nhng nguyn nhn sau: - Doanh nghip khng n thanh khon; - Doanh nghip cn thiu chng t thanh ton ca l hng xut khu. Trong mt s hp ng xut khu, thi hn thanh ton hp ng c k kt di hn thi gian quy nh np h s thanh khon, do vy n hn thanh khon, doanh nghip vn cha c thanh ton cho l hng xut khu, v vy cha c chng t thanh ton np cho c quan hi quan. - Doanh nghip gii th, ph sn, mt tch, khng tm thy a ch 2.2.2.1.2. Bin php n c thanh khon thu Qu thi hn 275 ngy, doanh nghip np thu tm thu nhng cha lm th tc thanh khon c th do mt trong nhng nguyn nhn: ang trong qu trnh sn xut sn phm, nguyn vt liu s dng vo mc ch khc khng a vo sn xut, cha tm c th trng xut khu sn phm, gi tr thu s c hon tr nh nn khng lp h s thanh khon, ... do vy hn ch vic c quan hi quan phi theo di thu tm thu np ko di, Cc Hi quan ng Nai c nhng bin php n c thch hp : - Trn c s bo co quyt ton thu hng thng, c quan hi quan thng bo mi cc doanh nghip c lin quan n i chiu s d trn ti khon tin thu tm thu (s phi hon, s hon, s cn theo di) v nhc nh doanh nghip tin hnh thanh khon s thu tm np ny. Nu doanh nghip vn khng thanh khon th s yu cu doanh nghip gii trnh vic khng thanh khon v x l nh sau: + Qua gii trnh nu doanh nghip xut khu ht th hng dn doanh nghip lm th tc hon thu, xc nh thi gian hon thu c th v

47

+ Nu doanh nghip cha xut khu v l do hp l nh: hng l nguyn liu tn kho cha a vo sn xut; sn phm tn kho cha c th trng xut khu : trn c s gii trnh ca doanh nghip, c quan hi quan c th tin hnh kim k thc t hng tn kho. Trng hp nguyn liu, sn phm khng cn tn kho hoc doanh nghip gii trnh khng hp l, c quan hi quan s tnh ton li thu chuyn np ngn sch v tnh pht chm np t ngy th 31 theo quy nh v chuyn ton b h s v Chi cc KTSTQ kim tra. Trng hp nguyn liu, sn phm cn tn kho th tip tc theo di v x l thu trong t r sot ln sau. + i vi s tin thu nh, l doanh nghip khng lm th tc hon thu: c quan hi quan cng vi doanh nghip xc nh ni dung doanh nghip khng xin hon thu, xut tt ton cc trng hp ny v khng theo di na. - nh k cui nm Cc Hi quan ng Nai s tin hnh r sot li s tin thu tm thu, nu s tin thu tm thu np qu 01 nm k t ngy doanh nghip m t khai nhp khu n ngy r sot nhng doanh nghip khng n thanh khon, th s lm th tc chuyn tin thu vo ngn sch. Khi doanh nghip lm th tc thanh khon th s c hon t ngn sch nh nc. Vi bin php qun l thu cht ch n tng doanh nghip, ngay c khi doanh nghip np thu, Cc Hi quan ng Nai kim sot c tnh hnh n thu, hon thu ca cc doanh nghip tham gia hot ng NSXXK. Trong nhng nm gn y, n v gii quyt khng thu, hon thu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu t t l

48

Biu 2.6. S thu thu ti Cc Hi quan ng Nai t nm 2002-2006


Thu (t ng)
3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 S thu thu np NSNN

S thu khng thu, hon thu i vi loi hnh NSXXK

(Ngun : Bo co k ton thu hng nm ca Cc Hi quan ng Nai) 2.2.2.2. ng dng CNTT trong thanh khon nguyn vt liu nhp khu c th ca loi hnh NSXXK l c n thu 275 ngy do cng tc qun l ca Hi quan tp trung ch yu vo vic qun l n thu v thanh khon nguyn vt liu. thanh khon c mt b h s hon thu, khng thu thu cn b hi quan phi kim tra, i chiu s liu trn t khai xut khu, nhp khu, nh mc vi h s thanh khon, kim tra kt qu tnh ton ca doanh nghip trn bng thanh khon, kim tra bo co tnh thu , do vy i vi b h s thanh khon c lng t khai ln, nhiu loi nguyn vt liu (n c b h s thanh khon ca cng ty Muto gm 200 loi nguyn vt liu, nhp khu t 200 t khai, dng sn xut 220 m sn phm my quay phim, sn phm c ng k xut ti 90 t khai xut khu) th vic kim tra th cng s phi ko di nhiu ngy. Ngoi ra th tc thanh khon ra quyt nh hon thu, khng thu thu cn tnh ton nhiu lm bng th cng

49

Bn cnh hin nay phn ln cc doanh nghip u c trang b k thut hin i, i ng cn b c trnh , sn sng mong mun hp tc vi c quan Hi quan trong ng dng CNTT vo cng tc qun l. Trong iu kin vi tnh ha, gim thi gian lm th tc, nng cao hiu qu kinh t. Song song xu th hi nhp trong khu vc yu cu nhanh chng ng dng CNTT hin i ha hot ng qun l hi quan, trao i thng tin gia hi quan cc nc. T thc t qun l nghip v, Cc Hi quan ng Nai phi hp vi Cc CNTT&TK thuc TCHQ xy dng n "Xy dng h thng ng dng CNTT trong qun l loi hnh nhp nguyn liu sn xut hng xut khu". n tp trung vo cc mc tiu sau: - Xy dng cng c hu hiu h tr qun l hi quan cht ch i vi loi hnh ny, to ra phng php qun l hin i; - n gin ha, gim thi gian lm th tc hi quan; - Tiu chun ha v thng nht nghip v qun l i vi loi hnh NSXXK cho ton Ngnh; - Nng cao trnh ng dng CNTT ca cng chc hi quan; - Gim phin h, nhng nhiu (gim tip xc hi quan, doanh nghip). Thng 12/2002, trn c s ph duyt n ca Lnh o TCHQ, Cc CNTT & Thng k t chc u thu gi thu "Xy dng h thng ng dng CNTT trong qun l loi hnh nhp nguyn liu sn xut hng xut khu". Thng 10/2003, phin bn u tin ca h thng c hon thnh v c th nghim ti TCHQ vi s tham gia ca Cc Hi quan ng Nai. Thng 11/2003, h thng c trin khai th nghim ti Chi cc Hi quan Bin Ha, n thng 12/2004 h thng c trin khai ti tt c cc Chi cc Hi quan trc thuc Cc Hi quan ng Nai. Cc Hi quan ng Nai l

50

S 2.1 : M hnh h thng v thanh khon


DOANH NGHIP Danh mc nguyn vt liu nhp khu C QUAN HI QUAN NI NHP KHU Tip nhn Chng trnh qun l t khai (kt ni t khai xut, nhp khu) Kt qu

nh mc nguyn ph liu, danh mc sn phm T khai xut khu ni khc (nu c)

- Ni mng trc tip - a mm

Chng trnh NSXXK Theo di - Thanh khon Chng trnh k ton thu (theo di n thu)

- Cc biu mu, bo co thanh khon

H thng ng dng CNTT trong qun l loi hnh NSXXK c nhng tnh nng sau : - Qun l thng tin chi tit danh mc nguyn vt liu nhp khu, danh mc sn phm xut khu ca doanh nghip, qun l thng tin ng k nh mc; - Qun l thng tin t khai nhp khu, xut khu; - H tr lp h s thanh khon lng nguyn vt liu nhp khu, h tr tnh pht, ra quyt nh hon thu, khng thu thu; - Tch hp vi cc h thng hin ti h tr nghip v thu, thng k. - Xy dng m hnh trao i thng tin doanh nghip - hi quan v hi quan - hi quan qua phng tin in t, theo m hnh qun l d liu tp trung, da trn mng din rng ca TCHQ;

51

Mc d thi gian trin khai cha di, tuy nhin h thng t c nhng kt qu sau: - H thng cho kt qu chnh xc ngay sau khi ngi s dng ra lnh thanh khon (thi gian chng trnh chy thanh khon 01 b h s c s lng t khai trung bnh khong t 100 n 500 t khai mt khong t 5 - 10 pht), trong khi trc y nu kim tra bng th cng thi gian ny mt khong t 3 n 5 ngy; - Cho php kt xut cc mu biu thanh khon thu nhanh, hp l v m bo thng tin y ; - Bc u tch hp c vi cc h thng khc to thnh mt dy chuyn lin hon (h thng qun l v theo di thu, h thng qun l t khai). Tuy nhin vic trin khai thc hin chng trnh vn cn gp mt s kh khn, vng mc nh sau : - Chng trnh c mt s im cha hon thin v nghip v lm gim hiu qu s dng v d nh : Khi doanh nghip xut khu sn phm, chng trnh cha c c ch kim tra ton b nguyn vt liu cu thnh trong sn phm xut khu, cn i vi ngun cung cp nguyn vt liu (bao gm: nhp khu theo loi hnh NSXXK; nhp khu theo loi hnh kinh doanh; gia cng; mua ni a, phi mu dch ) m ch kim tra sn phm xut khu c ng k nh mc hay cha l , iu ny dn n ti thi im xut khu, c quan hi quan khng th kim tra tnh y , tnh hp php ca cc ngun nguyn vt liu cu thnh nn sn phm xut khu, pht sinh nguyn vt liu cn i m khi thanh l hoc do nh mc doanh nghip xy dng cao hn thc t pht sinh. - thanh khon v lng nguyn liu nhp khu, chng trnh thanh khon NSXXK ly s liu t khai nhp khu, xut khu t chng trnh qun l t khai, vic ny nu doanh nghip lm th tc nhp khu

52

nguyn vt liu v xut khu sn phm ti cng mt n v hi quan th rt d dng, nhng trong trng hp doanh nghip lm th tc nhp khu nguyn vt liu ti n v hi quan ny nhng xut khu sn phm ti mt n v hi quan khc th n v hi quan lm th tc thanh khon khng th kim tra s liu t khai xut khu trn h thng m phi nhp s liu trc tip vo my, do hin nay chng trnh s dng mng din rng (mng Wan) kt ni d liu t cp chi cc n cp cc nhng cha kt ni c gia cc cc hi quan a phng vi nhau. - Ngoi ra cha c quy ch quy nh r cng vic cng nh trch nhim n tng cn b, cng chc hi quan khi tham gia vn hnh h thng CNTT. V vy, c lc, c ni cng chc tha hnh vn cha thc c cng vic m mnh c giao khi vn hnh h thng dn n li, sai st... 2.2.2.3. Qun l i vi hot ng NSXXK ca doanh nghip ch xut c th hng ha nhp khu t nc ngoi vo khu phi thu quan (khu ch xut) v ch s dng trong khu phi thu quan, hng ha a t khu phi thu quan ny sang khu phi thu quan khc l i tng khng chu thu, do nguyn vt liu nhp khu sn xut xut khu ca doanh nghip ch xut khng thuc din phi tm tnh thu khi lm th tc nhp khu, c quan hi quan khng theo di thi hn n thu nguyn vt liu nhp khu 275 ngy m ch qun l v mt lng u vo, u ra ca nguyn vt liu nhp khu thng qua vic thanh khon nh k hng qu v cc bo co xut nhp tn, kim k cui nm ca doanh nghip. Vic qun l ca hi quan v mt lng nhm trnh trng hp nguyn vt liu nhp khu c a vo th trng ni a m khng khai bo np thu. Hng qu doanh nghip ch xut tin hnh thanh l nguyn vt liu vi c quan hi quan; hng nm doanh nghip ch xut phi bo co s lng nguyn ph liu, bn thnh phm, thnh phm, sn phm hng tn kho thc t n ngy 31 thng 12.

53

Ti Cc Hi quan ng Nai, vi vic ng dng CNTT trong thanh khon, ch cn lm tt cc bc nhp liu y chnh xc t cc khu ban u nh: ng k danh mc nguyn vt liu nhp khu, ng k t khai nhp khu, ng k danh mc sn phm xut khu, ng k nh mc sn phm xut khu, ng k t khai xut khu ... th cng tc thanh khon i vi loi hnh ny ch cn mt t 05 n 10 pht/01 b h s thanh l (i vi h s gin n) hoc 30 n 45 pht/01 b h s thanh l (i vi nhng h s c s lng t khai ln). 2.2.3. Nhng kh khn, vng mc trong qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK 2.2.3.1. i vi qun l nh mc nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu Theo quy trnh qun l nh mc nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu c quan hi quan phi t chc ly mu nguyn vt liu chnh, nim phong v giao doanh nghip bo qun i chiu vi sn phm khi xut khu (trong thc t c mt s trng hp c quan hi quan phi chp nh cc mt hng c tr gi cao hoc kch thc ln khng th lu mu); doanh nghip phi t khai bo nh mc tiu hao nguyn vt liu v t chu trch nhim v tnh chnh xc, trung thc v vic khai bo nh mc ca mnh, nh mc tiu hao nguyn vt liu l c s tnh quy i sn phm xut khu ra s nguyn vt liu xut khu t so snh i chiu vi s nguyn vt liu nhp khu. C quan hi quan s ch tr phi hp vi c quan thu a phng t chc kim tra li nh mc thc t nguyn vt liu trong trng hp c nghi vn hay pht hin c du hiu gian ln. T cch t vn v bin php x l vn nh trn trong thc t pht sinh nhng tn ti vng mc sau :

54

- Trn thc t vic sn xut ra mt loi sn phm phi t rt nhiu loi nguyn vt liu, vic phn chia nguyn vt liu chnh, nguyn vt liu ph hon ton theo khai bo ca doanh nghip, mang tnh ch quan, tng i. - C quan hi quan kh c th i chiu mu gia sn phm vi nguyn vt liu khi nguyn vt liu thay i hnh dng trong qu trnh sn xut ra sn phm xut khu. - Trong sn xut nh mc k thut sn xut l khong thi gian, lng nguyn vt liu c quy nh hon thnh mt sn phm trn c s quy trnh cng ngh nh v t chc sn xut hp l. Ngay t khi bt u sn xut ra mt sn phm mi, nh mc a ra thng khng chnh xc, qua qu trnh sn xut mi c th dn rt kinh nghim xy dng c nhng nh mc tng i ng. i vi sn xut, nh mc l mt yu t dng so snh, nh gi hiu qu sn xut kinh doanh. Hi quan v nh doanh nghip ch c th xc nh v kim tra phn nguyn vt liu trc tip cu thnh vo mt s sn phm gin n nh qun o, giy dp, cn phn tiu hao thc t ch c th bit c qua hch ton kt qu ca mt qu trnh sn xut kinh doanh c th. Mc tiu hao khai bo nh th no cho chnh xc l mt bi ton kh trong thc t. - Thc t c quan hi quan khng kh nng kim tra xc nh chnh xc mc tiu hao nguyn vt liu s dng sn xut hng xut khu khi c nghi vn. 2.2.3.2. i vi vic qun l n thu, thanh khon thu Cc vn bn quy phm hin nay quy nh thi hn np thu, thi hn np h s hon thunhng khng quy nh thi hn cui cng np h s thanh khon i vi doanh nghip nhp khu nguyn vt liu sn xut hng ha xut khu. Do vy nu khng c bin php qun l cht ch sau khi doanh nghip np thu, c th doanh nghip s li dng : n thi hn np thu doanh nghip vn np thu y nhng khng xut khu sn

55

Ti im 5.2.2 mc I phn E Thng t s 59/2007/TT-BTC quy nh Doanh nghip nhp khu nguyn liu, vt t sn xut hng ha tiu th trong nc sau tm c th trng xut khu (thi gian tt a l 2 nm k t ngy ng k t khai hi quan nguyn liu, vt t nhp khu) v a s nguyn liu, vt t ny vo sn xut hng ha xut khu, thc xut khu sn phm ra nc ngoi c php hon thu [10, 477]. im 5.2.5,5.2.6 mc I phn E Thng t s 59/2007/TT-BTC quy nh Doanh nghip nhp khu nguyn liu, vt t sn xut sn phm bn cho doanh nghip khc trc tip xut khu sn phm ra nc ngoi. Sau khi doanh nghip mua sn phm ca doanh nghip sn xut xut khu sn phm ra nc ngoi th doanh nghip nhp khu nguyn liu, vt t c hon thu nhp khu tng ng vi s lng sn phm xut khu Doanh nghip nhp khu nguyn liu, vt t sn xut sn phm bn cho doanh nghip khc trc tip sn xut, gia cng hng ha xut khu th sau khi doanh nghip sn xut, gia cng hng ha xut khu xut khu sn phm ra nc ngoi; doanh nghip nhp khu nguyn liu, vt t c hon thu nhp khu tng ng vi phn doanh nghip khc dng sn xut sn phm v thc xut khu[10, 478]. Nhng hai trng hp trn ch c xem xt hon thu nhp khu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng ha xut khu trong thi hn ti a 01 nm (tnh trn 365 ngy) k t khi nhp khu nguyn vt liu (tnh theo ngy ng k t khai hi quan hng ha nhp khu) n khi thc xut khu sn phm. Cng l ni dung c hon thu i vi nguyn vt liu sn xut hng xut khu nhng thi hn ti a c xem xt hon thu l khc

56

2.3. nh gi tnh hnh gian ln thu, gian ln thng mi trong lnh vc NSXXK trn a bn tnh ng Nai 2.3.1. Cc hnh thc gian ln Nn kinh t th gii ang vn ng v pht trin mnh m theo xu hng ton cu ha, giao lu thng mi quc t pht trin khng ngng do tnh li th so snh gia cc quc gia, lu lng hng ha qua li cc ca khu ngy cng tng. iu ny i hi ngnh Hi quan phi c nhng bc ci cch ph hp vi thc t v nhng cam kt php l mang tnh quc t m Vit Nam k kt tham gia. Theo ngnh Hi quan chuyn t phng php qun l truyn thng (ly vic kim tra hng ha lm cn c chnh qun l) sang phng php qun l hi quan hin i (phng php qun l ri ro). Phng php qun l ri ro c thc hin trn c s nh gi qu trnh chp hnh php lut ca ngi khai hi quan, c u tin v to thun li i vi ch hng chp hnh tt php lut v hi quan, qua thay v phi kim tra 100% l hng xut khu, nhp khu th c quan hi quan s thc hin vic kim tra hng ha theo phn lung do h thng thuc chng trnh qun l ri ro xc nh, c th l nu h s thuc: lung xanh th thc hin min kim tra chi tit h s, min kim tra thc t hng ha; lung vng kim tra chi tit h s, min kim tra thc t hng ha; lung kim tra chi tit h

57

Vi phng php ny, c quan hi quan hn ch n mc thp nht s can thip hnh chnh vo hot ng xut khu, nhp khu v nng cao tnh ch ng, t chu trch nhim ca doanh nghip; to iu kin thun li cho cc doanh nghip lm n chn chnh, t nguyn tun th php lut, gp phn lm gim chi ph, nng cao nng lc cnh tranh cho doanh nghip. Vi hnh thc min kim tra, hng ha xut nhp khu c thng quan nhanh chng, to thun li rt ln cho i a s doanh nghip, tuy nhin vi phng php qun l ri ro th tt yu s c khe h php lut v s c doanh nghip li dng nhm mc ch trc li, gian ln, trn thu vi nhng th on, hnh thc tinh vi m c quan hi quan kh m pht hin, ch mt s t trng hp c thng tin, nghi vn, cc c quan kim tra t xut mi pht hin vi phm, iu ny gy nh hng n hot ng sn xut kinh doanh, to mi trng cnh tranh khng lnh mnh trong hot ng kinh t ni chung. i vi loi hnh NSXXK, cc hnh thc gian ln thu din ra di nhiu hnh thc c th nh sau : - Theo quy nh, doanh nghip c xt hon thu, khng thu thu khi sn phm sn xut t nguyn vt liu nhp khu thc xut khu; h s chng minh doanh nghip thc xut khu l t khai xut khu c xc nhn thc xut ca c quan hi quan lm th tc xut khu v chng t thanh ton cho l hng xut khu; doanh nghip c th lm th tc xut khu sn phm ti c quan hi quan thun li nht. Tuy nhin li dng s thng thong, to iu kin thun li min kim tra hng ha, doanh nghip lm th tc nhp khu ti mt n v hi quan v th tc xut khu sn phm ti n v hi quan khc nhng khng thc xut sn phm (xut khng); lp h s thc xut gi c hon thu.

58

- nh mc tiu hao nguyn vt liu s dng vo sn xut sn phm xut khu do doanh nghip xy dng, gim c doanh nghip chu trch nhim v c s php l, tnh chnh xc, ng n ca nh mc v ng k vi c quan hi quan ni lm th tc nhp khu. Tuy nhin mt s doanh nghip lp nh mc khai bo vi c quan hi quan cao hn nh mc thc t tiu hao, phn nguyn vt liu di ra do s chnh lch gia nh mc khai bo vi nh mc thc t c tiu th th trng ni a nhm trn thu nhp khu, thu VAT. - i vi loi hnh NSXXK, sn phm sn xut t nguyn vt liu nhp khu u phi xut khu, phn nguyn vt liu tha, sn phm khng xut khu hoc tiu th ni a doanh nghip phi khai bo vi c quan hi quan v phi np thu theo quy nh hin hnh. Trn thc t mt s doanh nghip a sn phm tiu th ni a, chuyn i loi hnh khng khai bo gy kh khn trong qun l i vi c quan hi quan. Mt s tnh hung in hnh v vi phm ca cc doanh nghip : - Xut khng hng ha : Cng ty A chuyn nhp khu ng th theo hnh thc NSXXK sn xut ng tinh luyn xut khu. Cng ty lm th tc nhp khu 5.500 tn ng th ti Chi cc Hi quan Bin Ha - Cc Hi quan ng Nai, sau cng ty ln lt m 14 t khai xut khu v lm th tc xut khu 925 tn ng tinh luyn (tng ng 1036 tn ng th) ti Cc Hi quan An Giang. Trong thi hn quy nh, cng ty tin hnh lp h s thanh khon gi n Chi cc Hi quan Bin Ha c hon thu cho l hng thuc t khai nhp khu nu trn, sau khi kim tra h s Chi cc Hi quan Bin Ha ra quyt nh hon thu, khng thu s tin l : 1,08 t ng. Tuy nhin sau do c thng tin nghi vn mt hng ng tinh luyn ca cng ty A c du hiu quay li Vit Nam, cc c quan chuyn ngnh

59

Cng ty A m t khai nhp ti mt n v Hi quan v m t khai xut khu ti mt n v hi quan khc, lp h s xut khu khng lm th tc hon thu cho lng hng ha nhp khu nhm mc ch gian ln thu, Cc Hi quan ng Nai tin hnh x pht theo quy nh v truy thu s thu cho Nh nc. - Gian ln v nh mc nguyn vt liu sn xut hng xut khu : Cng ty B l doanh nghip c vn u t nc ngoi phng thc kinh doanh ch yu l NSXXK. Qua thi gian trinh st a bn, thng 4/2006 i Kim sot Hi quan thuc Cc Hi quan ng Nai phi hp n Cng an KCN Bin Ha pht hin v bt gi l hng 228 cy vi c ngun gc t Cng ty B. Qua kim tra ti cng ty, hng xut bn thuc hai t khai nhp khu nm 2005 loi hnh NSXXK m ti Chi cc Hi quan Long Bnh - Cc Hi quan ng Nai; trn phiu xut kho th hin hng xut bn l nguyn ph liu tn kho. Theo xc nh ca Chi cc Hi quan Long Bnh, cng ty cha np thu cho hai t khai nhp khu trn v a vo thanh l khng thu cc t khai xut khu, Chi cc Hi quan Long Bnh ra Quyt nh khng thu vi tng tin thu l 902 triu ng. Qua kim tra li nh mc v khai bo ca cng ty, 228 cy vi cng ty xut bn ni a l nguyn liu di d do vic khai bo v ng k nh mc nguyn ph liu hao ht trong sn xut vi c quan hi quan tng so vi thc t. Vi hnh vi t s dng hng ha khng ng mc ch ng k vi c quan Hi quan, c th ng k t khai nhp khu vi cc loi nhng tiu th tri php trong nc thng qua vic khai tng nh mc nguyn ph liu, nu khng b pht hin s gy tht thu thu cho Ngn sch Nh nc s tin l : 719 triu ng (567 triu thu nhp khu v 220 triu

60

- Chuyn i mc ch s dng khng khai bo : Cng ty C chuyn hot ng nhp khu nguyn liu sn xut hng xut khu mt hng nh, album. Qua thng tin c bit cng ty bn sn phm do mnh sn xut vo th trng ni a. C quan hi quan tin hnh kim tra, phn tch h s, chng t lin quan n hot ng xut nhp khu ca cng ty, kt qu c xc nh: cng ty bn mt phn sn phm sn xut t nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK nhng khng khai bo vic chuyn i mc ch s dng vi c quan hi quan. C quan hi quan chng minh trn cc ha n bn hng v xc minh i tc mua thc t v mt thc t l cng ty tiu th mt s lng ln sn phm vo ni a, khng k khai np thu nhp khu nguyn ph liu dn n tnh trng cng ty khng c sn phm xut khu thanh khon cho cc t khai nhp khu nguyn vt liu, gy nn tnh trng n ng thu ko di. Cng ty vi phm quy nh v qun l hi quan i vi nguyn liu nhp khu sn xut hng xut khu, c quan hi quan xc nh s thu nhp khu tng ng vi s nguyn ph liu nhp khu cng ty dng sn xut sn phm tiu th ni a l 3,813 t ng ng thi tin hnh x pht v truy thu tin thu np ngn sch Nh nc. 2.3.2. Cc hn ch trong qun l gian ln Vic pht hin cc hnh vi gian ln ca doanh nghip ch l s t do c quan hi quan c thng tin hoc do cc c quan qun l khc pht hin, thc t mc , quy m vi phm ca doanh nghip n mc no l iu khng th bit, tuy nhin c th nhn thy vic ngn nga v pht hin vi

61

- Cha c s phi hp cht ch gia cc c quan qun l c lin quan Hin ti Cc Hi quan ng Nai c quy ch phi hp gia lc lng Hi quan v lc lng Cng an; gia Cc Hi quan ng Nai v Chi cc Qun l th trng Tnh trong cng tc u tranh, phng chng bun lu, vn chuyn tri php hng ha; gian ln thng mi trn thu, n thu, n pht chy v cc hnh vi vi phm php lut khc xy ra trong phm vi a bn tnh ng Nai; cc bn cng phi hp, trao i thng tin, cung cp h s, ti liu c lin quan n cc v vic, i tng c nghi vn hot ng bun lu, gian ln; m mu, phng thc, th on ca cc loi ti phm trn cc tuyn v a bn trng im nhm c k hoch bin php v phi hp lc lng u tranh, ngn chn. S phi hp cht ch vi c quan cng an, qun l th trng h tr rt nhiu trong cng tc phng chng, iu tra, pht hin v x l hnh vi gian ln thng mi trn a bn Tnh thi gian qua. Tuy nhin thc t hin nay vn cha c s phi hp gia c quan hi quan v cc c quan c lin quan khc nh vn ti, bo him, ngn hng trong vic trao i cc thng tin lin quan n hng ha xut khu, nhp khu nh s lng hng ha thc s xut khu (qua thng tin ca cc hng vn ti), s tin thc t thanh ton cho bn nc ngoi (qua thng tin ca cc ngn hng) hay cc ph vn ti, bo him cc doanh nghip chi tr cho l hng nhp khu (qua thng tin ca cc hng bo him, vn ti) Mc d Ngh nh 154/N-CP ngy 15/12/2005 ca Chnh ph c quy nh vic trao i thng tin, trong phn cng r trch nhim ca tng B, Ngnh trong cung cp trao i, thng tin : - B giao thng vn ti : ch o, hng dn cc c quan qun l nh nc, doanh nghip, i l vn ti ng bin, ng hng khng c trch

62

- Ngn hng v cc t chc tn dng : cung cp thng tin v hot ng thanh ton lin quan n hng ha xut khu, nhp khu, xut cnh, nhp cnh, qu cnh Nhng hin nay ngoi Thng t lin tch s 01/2006/TTLT-BTCNHNN gia B Ti chnh v Ngn hng Nh nc thng nht hng dn trao i cung cp thng tin gia c quan thu vi ngn hng v t chc tn dng, B Ti chnh v B Giao thng Vn ti vn cha c hng dn c th trong trao i, cung cp thng tin; dn n ngun thng tin thu thp c ca c quan Hi quan hn ch v thiu tnh h thng, lm gim hiu qu trong cng tc phng chng gian ln thu, gian ln thng mi. Mc khc thng tin thng ch c cung cp khi c quan hi quan c yu cu c th, him c trng hp ngn hng, n v vn ti cung cp thng tin cho c quan hi quan khi bn thn cc c quan ny c nghi vn. - Cng tc KTSTQ cha mnh Vi phng php qun l hi quan hin i th nghip v KTSTQ c coi l khu nghip v tip theo trong qu trnh thng quan hng ha. Theo iu 32 Lut Hi quan sa i b sung nm 2005 th KTSTQ l hot ng ca c quan hi quan nhm: thm nh tnh chnh xc, trung thc ni dung cc chng t m ch hng, ngi c y quyn, hoc t chc, c nhn trc tip xut khu, nhp khu khai, np, xut trnh vi c quan hi quan i vi hng ha xut khu, nhp khu c thng quan; thm nh vic tun th php lut trong qu trnh lm th tc hi quan i vi hng ha xut khu, nhp khu [9, 72], do vy hot ng KTSTQ chnh l bin php nng cao nng lc qun l nh nc v hi quan, m bo tnh

63

+ H thng vn bn v KTSTQ cha sc mnh cn thit, cha quy nh r hnh vi vi phm trong lnh vc KTSTQ; thiu chun mc cc khu hot ng nghip v trong hot ng KTSTQ c quan hi quan v i tng chu s KTSTQ thc hin; + i tng chu s KTSTQ cha nhn thc y v li ch v ngha v ca vic chp hnh cc quyt nh KTSTQ ca c quan hi quan; + Cha c s gn kt y , m bo tnh tun th gia nghip v KTSTQ vi cc chun mc k ton, chun mc kim ton nh nc i vi hot ng xut khu, nhp khu; + C cu t chc ca b phn KTSTQ ti n v cn thiu v s lng (hin ti bin ch ca Chi cc KTSTQ l 10 ngi, chim khong 4% bin ch ton n v, t l cn b cng chc lm cng tc KTSTQ trong ton ngnh khong 3%, so vi t l 10-25% ca cc nc trong khu vc th y l t l rt thp), nng lc v kinh nghim ca i ng cn b cn hn ch do cn b KTSTQ thng ch c o to chuyn su mt lnh vc nht nh nh ti chnh k ton, ngoi thng, lut trong khi cng tc KTSTQ i hi kin thc tng hp; + Hot ng KTSTQ thng ch thc hin khi doanh nghip c du hiu vi phm, c quan hi quan cha c k hoch KTSTQ trc nhm phng nga hnh vi vi phm v d nh KTSTQ cc nguyn vt liu c thu sut cao, nh mc cao

64

- Tnh tun th php lut ca mt s doanh nghip cha cao, c hin tng doanh nghip li dng s thng thong ca chnh sch nhm mc ch trn thu, gy tht thu cho ngn sch. c trng ca nn kinh t th trng l tm kim li nhun ti a, coi li nhun l ng lc kinh doanh, kch thch nn kinh t pht trin. c bit trong iu kin nn kinh t ton cu ha mnh m nh hin nay, th trng mang tnh quc t cao hn c chiu rng ln chiu su. Tuy nhin nn kinh t th trng cha ng nhng mt hn ch vn c ca n nh t pht, cnh tranh khc litBn cnh nhng doanh nghip lm n chn chnh, mt s doanh nghip do chy theo li nhun nn ch tp trung vo khai thc cc yu t c li cho mnh v s dng bt c phng tin no c c, k c kinh doanh phm php, gian ln thng mi, trn thu nhm mc ch li nhun, hng c li th cnh tranh do t tn ph. iu ny lm cho cng tc qun l thu v chng tht thu thu xut nhp khu gp phi khng t kh khn, nh hng xu n mi trng kinh t x hi, lm cho nhng doanh nghip lm n chn chnh s kh tn ti bn cnh nhng doanh nghip gian di . 2.4. nh gi nhng u im, hn ch trong qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK Trong bi cnh hi nhp kinh t quc t hin nay, cng tc qun l ca hi quan i vi hot ng NSXXK trn a bn Tnh c nh gi nh sau : 2.4.1. im mnh - i ng cn b cng chc Cc Hi quan ng Nai a s u tt nghip i hc, cao ng vi nhng chuyn ngnh ph hp theo yu cu ca ngnh, bit s dng vi tnh,do vy d dng tip thu nhng kin thc mi, k nng nghip v mi, ng dng c hiu qu nhng chng trnh qun l ca ngnh; khng ngi kh khn, thng xuyn c nhng ci tin trong

65

- L mt trong nhng n v hi quan a phng c thnh lp sau cng, do vy c s vt cht v thit b phc v cho cng tc qun l c TCHQ v Tnh trang b tng i y v hin i, to iu kin lm vic thun li cho cn b cng chc v phc v tt cho cng tc ng dng cng ngh thng tin vo qun l. - Cc Hi quan ng Nai thng xuyn t chc trin khai chnh sch php lut ca nh nc, qui nh, qui ch ca ngnh n tng cn b cng chc v doanh nghip trn a bn qua nhiu hnh thc nh: hi ngh, vn bn hng dn v thng tin trn website. Cc Hi quan ng Nai xy dng mt trang web ni b dng cho cn b cng chc, mt trang web phc v doanh nghip v cc c quan ban ngnh lin quan. Trong nm 2006 Cc Hi quan ng Nai m chuyn mc t vn th tc hi quan qua mng trn website hi quan v chuyn mc ng hnh cng doanh nghip trn bo ng Nai tr li nhng vng mc ca doanh nghip v nhng qui nh, chnh sch ca php lut lin quan n th tc hi quan, ng thi tip thu nhng kin phn hi t pha doanh nghip. S n lc ny ca c quan hi quan gip cho doanh nghip trn a bn nm bt kp thi chnh sch php lut, nhng thay i v chnh sch c bit l chnh sch thu doanh nghip c th ch ng trong sn xut, khng nh hng ln n s pht trin ca doanh nghip ni ring v tc pht trin kinh t ca tnh ng Nai ni chung. - ng dng cng ngh thng tin trong cng tc theo di n thu v thanh l thu, Cc Hi quan ng Nai gii quyt cc h s thanh l thu ng thi gian qui nh ca php lut, nhc nh v x l kp thi cc trng hp np thu chuyn thu v h s thanh l thu tm thu khng ng hn qui nh, khng n thu ko di.

66

- TCHQ ang trin khai D n hin i ha hi quan giai on 20062010 vi mt s mc tiu c th n nm 2010 : + V khun kh php l : xy dng h thng php lut hi quan ngy cng hon thin m bo tun th cc tiu chun, tp qun, cam kt quc t c lin quan n hot ng hi quan; ban hnh ng b h thng cc vn bn quy phm php lut lin quan n chnh sch thu. + V th tc hi quan : Quy trnh th tc hi quan c n gin, hi ha v thng nht theo cc chun mc v thng l quc t, qun l ri ro c p dng mt cch c h thng v ph bin trong ton b quy trnh, ng dng cng ngh thng tin, thc hin th tc hi quan in t ti cc a bn trng im (cng bin quc t, cng hng khng dn dng quc t ) + V t chc b my v cn b : t chc b my ca ton ngnh c chun ha, cn b lnh o c o to su v k nng qun l v iu hnh; cn b nghip v tha hnh c o to c k nng su v lnh vc nghip v c phn cng. + V cng ngh thng tin : xy dng c s h tng CNTT v u t ng dng h thng x l tch hp hin i vi c s d liu tp trung trn nn tng hon thin h thng trao i d liu in t vi cc c quan qun l c lin quan n hng ha xut nhp khu, ngi v phng tin xut nhp cnh h tr cc quy trnh th tc hi quan c hon thin li v t mc tiu t ng ha hi quan, hi quan in t. Qua hn 02 nm trin khai, d n thc hin c mt phn v cng tc ci cch php l, nng cao trnh cn b, trang b c s vt cht v trong thi gian ti, khi d n hon thnh vic qun l hi quan s mang tnh hin i, hiu qu p ng c yu cu pht trin kinh t - x hi ca t nc v hi nhp kinh t quc t. 2.4.2. im yu

67

Chnh sch u i thu i vi loi hnh NSXXK gp phn h tr doanh nghip v mt ti chnh nhm khuyn khch xut khu, nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Tuy nhin bn cnh chnh sch n hn thu dn n n thu ko di, buc c quan hi quan phi theo di n thu t khi nguyn vt liu nhp khu n khi sn phm thc xut khu. Trong khong thi gian ny, c quan hi quan phi t chc n c thu thu, thanh khon thu ng thi hn, t chc kim tra nh mc, kim tra h s thanh khon thu, quyt ton thu Vi hot ng NSXXK trn a bn Tnh chim t trng cao, do vy c quan hi quan phi dnh phn ln ngun lc qun l hot ng ny trong khi khng thu c thu cho ngn sch. 2.4.3. C hi y mnh hot ng NSXXK gp phn khai thc li th v ngun nhn lc, khai thc ngun nguyn liu sn c; tranh th c vn, khoa hc cng ngh nc ngoi; y mnh qu trnh cng nghip ha t nc v chin lc hng v xut khu; to cng n vic lm, nng cao thu nhp cho ngi lao ng, gp phn pht trin kinh t trn a bn Tnh. 2.4.4. Thch thc Cng vi vic pht trin hot ng NSXXK, ng ngha vi khi lng cng vic phi gii quyt ngy cng tng i hi c quan hi quan phi nng cao nng lc qun l, nng cao s lng, cht lng i ng cn b cng chc. Bn cnh kinh t pht trin s dn n vic cnh tranh gia cc doanh nghip thm gay gt, cc hnh thc gian ln thu s tinh vi v phc tp hn, buc c quan hi quan phi tng cng cc bin php hu kim, tng cng phi hp vi cc ban ngnh lin quan vic qun l t hiu qu. Kt lun chng II Do nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu c n thu trong thi hn 275 ngy, v vy vic qun l nh nc v hi quan i

68

69

CHNG III :
GII PHP HON THIN QUN L NH NC V HI QUAN I VI HOT NG NHP SN XUT XUT KHU TRN A BN TNH NG NAI TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T 3.1. D bo v hot ng NSXXK trn a bn tnh ng Nai Chin lc Pht trin kinh t x hi v m bo quc phng, an ninh Vng ng Nam B v Vng kinh t trng im pha Nam (gm 08 tnh trong c tnh ng Nai) n nm 2010 v nh hng n nm 2020 theo Ngh quyt s 53-NQ/TW ngy 29/8/2005 ca B Chnh tr t ra mc tiu kinh t : GDP ca Vng nm 2010 t thp nht gp 2,5 ln so vi nm 2000 v nm 2020 gp t 2,3 ln n 2,5 ln so vi nm 2010; Gi tr xut khu tng gp hn 2 ln mc tng GDP; Mc thu ngn sch tng t 1618%; C bin php ng b xy dng c c cu kinh t hin i, thu ht u t trong 5 nm 2006 - 2010 gp i giai on 2001 - 2005. Trn c s ny kt hp tnh hnh thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2001 2005; tnh hnh kinh t chnh tr, khoa hc k thut trong v ngoi nc; Ngh quyt i hi tnh ng b tnh ng Nai ra mc tiu kinh t ca Tnh n nm 2010 : Tng kim ngch xut nhp khu trn a bn tng t 20-22%; trong kim ngch xut khu a phng tng t 15-16%; GDP 5 nm 2006-2010 tng bnh qun nm t 14%-15%; Gi tr tng thm ca ngnh cng nghip v xy dng tng t 16-16,5%, gi tr sn xut tng t 18% - 19%; GDP bnh qun u ngi nm 2010 (theo gi so snh nm 1994) t 1.400 - 1.450 USD (t gi 1USD=11.045 ng); C cu kinh t nm 2010: ngnh cng nghip xy dng chim 57%; ngnh dch v chim 34%; ngnh nng, lm, ng nghip chim 9% [15, 128 ].

70

Theo nh hng v gii php pht trin sn xut cng nghip trn a bn Tnh n nm 2010 l : - y mnh vic chuyn t hnh thc gia cng sang sn xut, xut khu trc tip nhm gia tng gi tr, nng cao kh nng cnh tranh ngnh hng; - Duy tr tc pht trin ca ngnh cng nghip, i mi cng ngh, nng cao cht lng, hiu qu sn xut cng nghip i i gim chi ph, h gi thnh sn phm tng sc cnh tranh, ng vng v pht trin trong qu trnh hi nhp kinh t quc t, pht trin cc ngnh cng nghip ch bin, nht l ch bin nng sn, cng nghip sn xut hng xut khu; - Xc nh ngnh cng nghip mi nhn v xut khu n nm 2010: cng nghip dt, may v giy dp; - Tip tc to mi trng bnh ng, minh bch, n nh, thng thong c tnh cnh tranh trong khu vc; to iu kin thun li cho mi thnh phn kinh t tham gia c hiu qu vo qu trnh hi nhp kinh t quc t; ch trng cc gii php huy ng ngun vn FDI, ODA v thc y tng trng xut khu, ch ng chim lnh th trng trong v ngoi nc. Vi phng hng v gii php nu trn; song song xu hng chuyn bin tch cc trong hot ng u t nc ngoi, hot ng xut nhp khu trn phm vi c nc ni chung v tnh ng Nai ni ring khi tin trnh hi nhp kinh t th gii v khu vc din ra mnh m; vi tc gia tng kim ngch xut nhp khu trn a bn trong nhng nm gn y, ch tiu tng kim ngch xut nhp khu trn a bn Tnh tng vi tc bnh qun t 20-22% d kin s t c, v do vy d kin n nm 2010 kim ngch xut khu hng ha s t t 7 t - 10 t USD v khong 27-30 t USD c thi k 2006-2010, gi tr kim ngch nhp khu tng t 4 t USD nm 2006 ln n khong 8 t USD vo nm 2010.

71

Mt khc theo s liu thng k, gi tr kim ngch xut nhp khu ca hot ng NSXXK t lc hnh thnh cho n nay lun chim t l trn 50% so vi tng kim ngch xut nhp khu trn a bn, do vy tc pht trin tng kim ngch xut nhp khu hng ha s lm cho kim ngch xut nhp khu ca ring hot ng NSXXK tng theo tng ng, tc l t 20-22% mi nm. Vi quy hoch nh vy, n nm 2010 kim ngch xut nhp khu ca hot ng NSXXK s tng gn gp i so vi nm 2006. V do cng i hi c quan hi quan, Ngnh hi quan cn c nhng gii php c th qun l hiu qu i vi hot ng ny trong thi gian ti. 3.2. Quan im hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK Ngh quyt i hi ng ln th X nh hng y mnh xut khu, ch ng v nhp khu, kim ch v thu hp dn nhp siu. Tng nhanh t trng xut khu cc sn phm ch bin c gi tr tng thm cao, giu hm lng cng ngh, c sc cnh tranh, to thm cc sn phm xut khu ch lc mi, Cng c v m rng th trng xut khu, to th trng n nh cho cc mt hng c kh nng cnh tranh; tng thm th phn cc th trng ln v khai m cc th trng cn nhiu tim nng. Phn u a tng kim ngch xut khu 5 nm ti ln hn hai ln 5 nm trc [3, 205], To mi trng php l v c ch, chnh sch thun li pht huy cc ngun lc ca x hi cho pht trin, cc ch th hot ng kinh doanh bnh ng, cnh tranh lnh mnh, cng khai, minh bch, c trt t, k cng [3, 78]. Thng 11/2006 Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii WTO, trong s nhng ni dung cam kt vi WTO m Vit Nam phi thc hin trong lnh vc Hi quan c nhng ni dung sau : - n gin ha th tc hi quan to thun li cho thng mi; - Tng cng chng bun lu, gian ln thng mi;

72

- Nng cao nng lc cn b, trnh qun l; - Hin i ha qun l hi quan; Qun trit ni dung t tng ch o ca ng v m bo vic thc hin cam kt ca Ngnh hi quan khi gia nhp WTO, quan im xut gii php nng cao hiu qu qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK ng Nai l : - p ng yu cu hi nhp quc t vi s gia tng mnh m ca lu lng hng ha xut nhp khu, theo c quan hi quan s chuyn dn sang theo hng kt hp hi ha chc nng qun l nh nc v to thun li cho doanh nghip da trn qun l ri ro ng thi m bo qun l cht ch vi vic p dng mt cch hiu qu v y nhng yu cu ca KTSTQ. - C quan hi quan phi ch ng ngn chn, hn ch thp nht vi phm php lut hi quan; ch ng phi hp vi cc n v lin quan trong cng tc chng gian ln thu, gian ln thng mi, gp phn thit lp trt t, k cng php lut trong hot ng xut nhp khu, to s cng bng, bnh ng cho cc ch th tham gia cc hot ng sn xut, kinh doanh, xut nhp khu. 3.3. Cc gii php gp phn hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai trong bi cnh hi nhp. Nhm gp phn hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK ti Cc Hi quan ng Nai ni ring v Ngnh hi quan ni chung, lun vn a ra mt s kin ngh v gii php nh sau: 3.3.1. Kin ngh B Ti chnh hon thin cc vn bn, quy trnh nghip v lin quan quy nh r thi hn c xt hon thu nhp khu i vi nguyn vt liu sn xut hng xut khu, B Ti chnh cn b sung hng

73

Nh vy khuyn khch ku gi u t nc ngoi, khuyn khch xut khu, Vit Nam c th cho php thi hn xt hon thu nhp khu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu ti a l 02 nm k t ngy nguyn vt liu nhp khu. Ti im 5, im 6 chng 3 ni v vn hon thu ca Cng c Kyoto bn sa i v b sung ban hnh thng 6/1999 ni r vt qu thi gian n nh th vic xin hon thu s khng c chp nhn. B Ti chnh ch tr phi hp B Giao thng Vn ti ban hnh vn bn hng dn trong trao i, cung cp thng tin lm c s c quan hi quan c th nhn c thng tin lin quan n hng ha khi cn thit. T chc trin khai thc hin trao i d liu trong ton ngnh Ti chnh gia cc c quan thnh vin nh Tng cc thu, TCHQ, Kho bc Nh nc, lm nn tng cho cc B ngnh khc kt ni vo h thng. Trc mt, trin khai ngay vic ni mng gia kho bc, ngn hng v c quan hi quan qun

74

3.3.2. Kin ngh Tng cc Hi quan h tr hi quan a phng thc hin tt vic qun l i vi hat ng NSXXK ti n v, TCHQ cn thc hin mt s cng vic sau : Th nht, h tr hi quan a phng qun l hiu qu nh mc nguyn vt liu, l mt trong nhng bin php quan trng nhm qun l hiu qu hot ng NSXXK, TCHQ cn c mt trung tm thc nghim (c th l mt b phn ca Trung tm phn tch phn loi ti Min Bc v Min Nam) chuyn v kim tra tnh chnh xc, hp l trong vic xy dng nh mc sn xut hng ha ca cc doanh nghip trn ton quc, c so snh i chiu nh mc sn phm cng loi ca cc doanh nghip khc nhau, kp thi pht hin, kim tra cc nh mc c xy dng cao hn thc t sn xut. Th hai, gii quyt tnh trng tn ng n thu mt cch hiu qu, thng nht trong phm vi ton ngnh, TCHQ cn c quy trnh qun l n thu cht ch, trong i vi n thu tm thu qu hn th bin php x l c th nh sau: - Trng hp doanh nghip khng n thanh khon : c quan hi quan c thng bo mi doanh nghip n lm th tc thanh khon. Trng hp doanh nghip khng n thanh khon : + i vi cc khon n thu qu hn nhng cha n hn p dng cc bin php cng ch thu hi n thu theo Lut qun l thu : chm nht 05 ngy lm vic trc khi n hn p dng cc bin php cng ch, c quan hi quan tip tc thng bo mi doanh nghip n thanh khon n thu. + i vi cc khon n n thi hn phi cng ch, c quan hi quan tin hnh cc th tc cng ch n thu c quy nh trong Lut qun l thu.

75

- Trng hp doanh nghip mt tch, khng tm thy a ch : c quan hi quan phi hp vi c quan cng an a phng, c quan thu ni doanh nghip ng k hot ng kinh doanh, c quan cp giy php kinh doanh cho doanh nghip, ngn hng ni doanh nghip m ti khon tm kim a ch doanh nghip. + Trng hp cha tm c a ch th thng bo trn cc phng tin thng tin i chng, a ra thi hn yu cu doanh nghip phi n thanh khon n thu. + Nu sau khi lm y cc th tc xc minh m vn khng tm thy a ch doanh nghip v doanh nghip khng n thanh khon n thu th chuyn h s sang c quan cng an ngh x l theo quy nh ca php lut. - i vi doanh nghip gii th, ph sn : C quan hi quan lin h vi Ban thanh l gii th doanh nghip ti a phng ni doanh nghip hot ng xc nh kh nng tr n thu ca doanh nghip ng thi thu hi n. Th ba, vic ng dng CNTT vo qun l thanh khon nguyn vt liu, thanh khon thu mang li hiu qu thit thc, c tc ng rt ln n quan h giao dch gia c quan hi quan v doanh nghip, hn na trong iu kin c vi tnh ha, mi cng vic u c thc hin theo mt cch thc nht nh v nh vy cc quy nh ca nh nc v hi quan i vi hot ng ny u c thc hin thng nht, m bo s i x cng bng gia cc doanh nghip. Do vy hon chnh chng trnh qun l thanh khon, TCHQ cn nng cp ng truyn tin ti ci t d liu qun l tp trung ti cp TCHQ, gip qun l c cht ch thng nht trong phm vi c nc v cc Cc hi quan a phng c th khai thc d liu chung khi cn thit. Th t, theo quan im ca T chc Hi quan th gii (World

76

- Ban hnh vn bn quy nh chi tit v KTSTQ, hon chnh li quy trnh KTSTQ cho ph hp vi quy nh ca Lut Qun l thu. Ngoi h thng vn bn quy phm php lut hon chnh, cn phi xy dng nhng ti liu hng dn k thut (cm nang) kim tra v cc hnh thc gian ln trong c gian ln cc chnh sch u i v thu, gian ln nh mc, v kim ton doanh nghip...; - Xy dng h thng chun mc KTSTQ lm c s cc c quan qun l nh nc, c quan bo v php lut v doanh nghip kim tra gim st hot ng ca c quan hi quan, cc cng chc hi quan nhm m bo cht lng v tin cy i vi kt qu KTSTQ; h thng chun mc KTSTQ l c s php l quan trng trong hot ng KTSTQ to thc o cht lng ca hot ng KTSTQ. - Nng cao nng lc i ng KTSTQ ti tng hi quan a phng, lc lng KTSTQ vi chc nng l thm nh tnh chnh xc ca cc chng t v b h s hi quan, i hi cn b phi c trnh va chuyn su, va tng hp v phi c kinh nghim thc t. Mun vy phi tng cng cn b cng chc c trnh cao v nghip v k ton doanh nghip, nghip v kim ton, thanh ton quc t ... bng cch tuyn chn, a i o to hoc tuyn dng mi. Bn cnh cn phi nng cao nng lc thu thp, tng hp, phn tch, x l thng tin ca cng chc KTSTQ, lm cho vic thu thp, tng hp, phn tch, x l thng tin tr thnh hot ng thng xuyn ca n v, thi quen hng ngy ca mi cng chc; k nng thu thp, tng hp, phn tch thng tin tch ly c trong tng cng chc ngy cng tng.

77

ng thi phi c ch i ng thch ng cho lc lng lm cng tc ny nhm ng vin, khuyn khch cn b ch ng trong cng vic. V d c th thc hin th im vic trch thng theo v vic nhm khuyn khch ng vin cn b cng chc lm vic c hiu qu v ngn chn cc hnh vi tiu cc. Mc thng phi tht minh bch, c th v thc s c ngha i vi vic lm ca cn b cng chc, khng mang tnh hnh thc. Mc thng c th c tnh theo t l % tr gi chnh lch tin thu thu hi cho nh nc. - TCHQ cn u t trang thit b, my mc, ng truyn v cc cng c h tr khc (sao chp, lu tr ti liu; h thng qun l doanh nghip; bo qun h s, khai thc thng tin v.v...) ng b, hin i, phc v cho cng tc chuyn mn ti cc c quan hi quan. Th nm, hon thin h thng thng tin nghip v hi quan. Trong qun l, thng tin ng vai tr rt quan trng. Thng tin gip cho nh qun l ra quyt nh mt cch d dng v nhanh chng. Nu ngun thng tin cung cp cng chnh xc, kp thi th quyt nh s chnh xc, kp thi, mi vic s t kt qu tt. Ngc li, nu thng tin cung cp khng chnh xc, chm th quyt nh s khng chnh xc, khng kp thi, cng vic s b tht bi. Khi trin khai thc hin Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Hi quan, TCHQ xy dng mt h thng tiu ch qun l ri ro ring lm cn c quyt nh phn lung v quyt nh t l kim tra thc t hng ha. Thng tin ch yu ca h thng ny l thng tin v doanh nghip, hng ha. Tuy nhin, h thng ny ch phc v cho vic phn lung t khai v cng cn nhng hn ch nht nh cn phi iu chnh cho ph hp vi thc t cng vic. Hin ti, cc thng tin thu thp c nm trn nhiu h thng, khng y v trng lp, rt kh khn cho vic cp nht, khai thc, x l v s dng, do cn c gii php khc phc tnh trng ny. H thng thng tin

78

nghip v hi quan cn tp trung, thng nht, h tr cho tt c cc khu nghip v hi quan v phi hp vi hi quan cc nc trong u tranh chng bun lu, gian ln thng mi, lm c s ra quyt nh cho cc cp lnh o cng nh cng chc tha hnh ng thi nng cao hiu qu qun l ca ngnh hi quan. V vy TCHQ cn hon thin v nng cp h thng thng tin qun l ri ro hin ti thnh h thng thng tin nghip v hi quan lm c s xem xt ra quyt nh thng quan, qun l ri ro v thc hin phng chng bun lu, vn chuyn hng ha tri php qua bin gii v cc hnh vi khc vi phm php lut hi quan. H thng ny phi c thu thp, x l, lu tr tp trung ti TCHQ qun l, vn hnh v phn cp cho cc n v, c nhn c trch nhim cp nht, khai thc, s dng phc v qun l nh nc v hi quan. H thng thng tin nghip v hi quan c thit lp v tch hp vi ton b h thng c s d liu ca ngnh hi quan nhm p ng yu cu qun l chung ca ngnh. H thng ny bao gm: + Thng tin v doanh nghip : Php nhn (tn, m s, a ch, ti khon, s hiu ti khon, c cu t chc, thnh phn, cc chi nhnh...), qu trnh hot ng, vic chp hnh php lut hi quan (s ln lp bin bn chng nhn, bin bn vi phm, mc x l, np thu, tnh trng n thu, cng ch), vic chp hnh thu ni a, khch hng, th trng, loi hnh kinh doanh xut nhp khu, mt hng kinh doanh, kim ngch xut nhp khu, s lng t khai, tnh hnh ti chnh doanh nghip v.v... + Thng tin v hng ha xut nhp khu: mt hng, thu sut, m s, s lng, ... +Thng tin v phng tin xut nhp cnh: loi phng tin (my bay, tu thy, x lan, xe t v.v...), hnh trnh, thi gian, ca khu xut nhp (sn bay, cng, bin gii, bu in). + Thng tin v cc t chc, c nhn lin quan n hot ng xut nhp khu, xut nhp cnh.

79

+ Thng tin nghip v kim sot hi quan. + Cc loi thng tin nghip v khc. h thng c th pht huy hiu qu, cn c s phi hp tt gia cc n v t TCHQ, cc Cc hi quan a phng v tng cn b cng chc trong vic cp nht, khai thc, s dng. Phi c quy nh cht ch trch nhim ca tng cp, tng n v v phi kim tra thng xuyn.Vic thc hin tt gii php s gp phn tit kim chi ph cho vic thu thp thng tin phn tn, trng lp, khng khoa hc; to iu kin cho vic ra quyt nh kim tra, kim sot nhanh chng, kp thi; nng cao c hiu qu qun l ca ngnh Hi quan. 3.3.3. Kin ngh i vi Cc Hi quan ng Nai Th nht, qun l hiu qu nh mc nguyn vt liu Cc Hi quan ng Nai cn : - S dng phng php chuyn gia v cng tc vi cc t chc chuyn mn (v d mt hng dt may th trng cu gim nh Vin Kinh t k thut dt may) nhm h tr hi quan kim tra, xc nh s bt hp l i vi nh mc sn phm c quy trnh sn xut v cu to phc tp khi c nghi vn. - Xy dng c s d liu v hnh nh, mu ca cc nguyn vt liu c thu sut thu nhp khu cao, ca cc doanh nghip trng im; t chc lu gi cc thng tin v quy trnh sn xut, v cng thc cu to, v thnh phn cu to, v cc nh mc ca sn phm xut khu. - Bt k hnh thc no, k c vic khai bo nh mc cao hn thc t nhm gian ln thu u phi t trn c s doanh nghip tiu th c nguyn vt liu hng ha , v vy cn c s phi hp vi c quan thu ni a trong vic kim tra theo di cc doanh nghip thc hin nghim tc ch hch ton k ton do Nh nc quy nh, tin ti ni mng qun l bng vi tnh v chng t ha n mua bn ca cc doanh nghip gia hi quan

80

Th hai, tip tc hon chnh vic ng dng CNTT trong cng tc thanh khon, c th Cc Hi quan ng Nai cn phi hp Cc CNTT TCHQ hon chnh mt s hn ch v nghip v ca h thng qun l loi hnh NSXXK nh nu ti tiu mc 2.2.2.2 nhm nng cao hiu qu s dng chng trnh. lm c cng vic ny, chng trnh phi b sung chc nng cho php khai bo nhng ngun nguyn vt liu khc nguyn vt liu nhp khu theo loi hnh NSXXK khi doanh nghip ng k t khai. ng thi khi ng k t khai xut khu, chng trnh phi cn i v mt lng xc nh ngay ti thi im xut khu doanh nghip c nguyn vt liu cu thnh nn sn phm xut khu hay khng? Nu khng nguyn vt liu th thng bo c th thiu nhng nguyn vt liu no? S lng l bao nhiu? - T chc tt vic tip nhn thng tin khai bo trc t pha doanh nghip thng qua h thng tip nhn khai in t gii quyt vn nhp d liu u vo cho h thng. - Xy dng quy ch s dng h thng thng tin qun l loi hnh NSXXK, trong quy nh r cng vic cng nh trch nhim n tng cn b, cng chc hi quan khi tham gia vn hnh h thng CNTT nhm to cho cng chc tha hnh thc c cng vic m mnh c giao v khi vn hnh h thng trnh dn n li, sai st... Th ba, KTSTQ l khu nghip v quan trng nhm phng nga, pht hin gian ln, chnh v vy nhm thc hin tt nhim v ny, cn b ca Chi cc KTSTQ trc tin cn c la chn t nhng ngi c nghip v gii v c o to v nghip v kim ton sau mi o to, tp hun b sung nhng k nng nghip v lin quan.

81

Bn cnh Cc Hi quan ng Nai cng cn c k hoch KTSTQ c th, trn c s thng tin thu thp t cc ngun, k hoch ny c th c lp theo 3 tiu ch l kim tra nh k, kim tra t xut v kim tra theo chuyn . Kim tra nh k c lp cho cc doanh nghip thuc din khng tin cy, kim tra t xut v kim tra theo chuyn c thc hin i vi nhng trng hp c ri ro cao v cn kim tra ngay (thu sut cao, nh mc cao ). 3.3.4. Kin ngh khc nhm pht huy tnh tun th php lut ca doanh nghip T khi Lut Hi quan ban hnh v c hiu lc, vic qun l nh nc v hi quan da trn tnh tun th php lut ca doanh nghip l chnh, c quan hi quan to mi iu kin thun li cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip trong khun kh php lut cho php. Nu s ng doanh nghip lun tm cch trn trnh ngha v thc thi php lut hoc c quan hi quan thiu tin tng vo s chp hnh ca doanh nghip th c hai trng hp trn u nh hng xu n hiu qu qun l ca c quan hi quan v hot ng kinh doanh ca doanh nghip. gip c quan hi quan thc hin tt nhim v ca mnh ng thi cng gip cc doanh nghip c kinh doanh trong mi trng cnh tranh bnh ng th bn thn cc doanh nghip phi hnh thnh nn thc chp hnh cc quy nh ca php lut. Mc d phn ln cc doanh nghip u tun th php lut nhng cng cn phi c s tc ng ca cc bin php ch ti hnh chnh nhm ng vin, iu chnh mt b phn thiu s cc doanh nghip cha thc hin tt iu ny. Do vy pht huy tnh tun th php lut ca doanh nghip, ngnh Hi quan cn thc hin mt s gii php sau: - Cng doanh nghip m phn, xy dng, k kt cc tiu ch tha thun hp tc. H thng tiu ch ch yu bao gm nguyn tc hp tc, cch

82

thc hp tc, cc yu cu vi doanh nghip (ch yu l minh bch ha vi c quan hi quan v hot ng xut nhp khu, cung cp nh k cho c quan cc s liu v xut nhp khu, v thu), cc thun li doanh nghip c hng (th tc hi quan, ch kim tra, gim st hi quan ). - C cc hnh thc khen thng ng vin kp thi cho cc doanh nghip c truyn thng chp hnh tt cc quy nh ca php lut; v d nh va qua y ban Nhn dn tnh ng Nai thc hin vic xt tng Danh hiu Doanh nghip xut sc, Doanh nhn xut sc i vi nhng doanh nghip hot ng trn a bn Tnh da trn cc tiu ch : hiu qu kinh t, hiu qu x hi v vic chp hnh tt cc chnh sch, php lut ca Nh nc. - X l nghim minh cc hnh vi vi phm php lut v cng b cng khai trn cc phng tin thng tin i chng. Bn cnh , gp phn h tr doanh nghip chp hnh tt php lut, Cc Hi quan ng Nai cn phi : - Tip tc duy tr chuyn mc T vn th tc hi quan qua mng trn website ca n v v chuyn mc ng hnh cng doanh nghip trn bo ng Nai kp thi tho g nhng vng mc ca doanh nghip. - Quan tm lng nghe v gii quyt nhanh chng, hp l nhng thc mc, kin ngh ca doanh nghip, to mi trng lm vic cng hp tc gia doanh nghip v c quan hi quan; - Thng xuyn t chc cc chuyn (c th kt hp trong cc hi ngh khch hng c t chc nh k) nhm gip doanh nghip hiu v chp hnh tt chnh sch, php lut ca nh nc v hi quan, ni dung chuyn cn quan tm nhiu hn n cc vn mi pht sinh v cc sai st vng mc thng gp phi trong thc tin.

83

Kt lun chng III T vic phn tch tnh hnh thc t, ch ra nhng hn ch, tn ti trong vic qun l hot ng NSXXK, trn quan im qun trit tinh thn ch o chung ca ng v Nh nc ng thi m bo thc hin cc cam kt ca Ngnh Hi quan khi Vit Nam gia nhp WTO, tc gi a ra nhng kin ngh thc hin cc gii php nhm qun l hiu qu nh mc nguyn ph liu, gii quyt tnh trng n ng thu, nng cao cng tc KTSTQ, tt c u hng n mc tiu qun l hiu qu hot ng NSXXK ni ring v hot ng xut nhp khu ni chung sao cho va m bo tnh bnh ng, to thun li cho doanh nghip va m bo cc quy nh ca php lut c tun th. Nhng kin ngh i vi B Ti chnh v TCHQ cng chnh l cc gii php chung nhm qun l hiu qu hot ng NSXXK trong ton ngnh Hi quan.

84

KT LUN
Nh vo chnh sch m ca, hi nhp ca ng v Nh nc, hot ng xut nhp khu ni chung v hot ng NSXXK ni ring trn a bn tnh ng Nai ngy cng pht trin nhanh chng v a dng, em li hiu qu v nhiu mt cho Tnh nh. Chnh nhng li ch ca phng thc nhp sn xut xut khu cng vi nhng li th sn c ca tnh ng Nai gp phn thc y ngy cng nhiu cc nh u t trong nc tham gia trc tip vo lnh vc nhp sn xut xut khu, to ngun hng xut khu c sc cnh tranh trn th trng quc t, gp phn ci thin cn cn ngoi thng v thanh ton quc t, to vic lm, tng thu nhp cho ngi lao ng. Tuy nhin trong thi gian ti ngoi li th ring c, Tnh cng cn phi c nhng chnh sch u i, h tr c th nhm khuyn khch cc nh u t trong v ngoi nc u t vo lnh vc sn xut nguyn vt liu phc v cho sn xut, nhm gim dn t l nguyn vt liu nhp khu, nng cao gi tr gia tng ca hng sn xut xut khu. Thng qua vic phn tch, nh gi thc trng tnh hnh qun l nh nc v hi quan i vi hot ng nhp sn xut xut khu trn a bn Tnh, Lun vn nu mt s tn ti, vng mc v ra mt s gii php ch yu nhm pht huy v nng cao hn na hiu qu qun l v hi quan i vi hot ng ny. Nhng cc gii php nng cao hiu qun qun l nh nc v hi quan i vi hot ng NSXXK ni ring v hot ng xut nhp khu ni chung ch c th t c hiu qu thit thc khi c s quyt tm thc hin ca ngnh Hi quan, ca tng Hi quan a phng, ca cc c quan qun l lin quan v ca chnh cng ng doanh nghip. Do iu kin nghin cu cn hn ch v ngun ti liu cng nh thi gian nghin cu, v pha tc gi kh nng, kinh nghim v t duy khoa hc cn nhiu hn ch, do kt qu nghin cu khng th trnh khi nhng

85

khim khuyt nht nh cn c tip tc nghin cu hon thin. Tc gi lun vn mong nhn c s quan tm gp ca cc nh khoa hc cng bn b, ng nghip tc gi tip tc sa i, b sung nhm hon thin lun vn ca mnh./.

86

TI LIU THAM KHO


* SCH, TI LIU 1. Cc Thng k ng Nai (2006), Nin gim thng k tnh ng Nai 2006, X nghip In Thng k TP.HCM. 2. ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ca ng ln th VII, Nh xut bn Chnh tr quc gia, H Ni. 3. ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ca ng ln th X, Nh xut bn Chnh tr quc gia, H Ni. 4. ng Hnh Thu (2000), Hon thin qun l nh nc v hi quan i vi hot ng gia cng xut khu v nhp sn xut xut khu tnh ng Nai, lun vn thc s kinh t, Hc vin Chnh tr quc gia H Ch Minh. 5. Ngc Dung (2006), Tng cng KTSTQ trong qu trnh ci cch v hin i ha ngnh hi quan Vit Nam, Lun vn thc s kinh t, trng i hc Quc gia TP. H Ch Minh. 6. Gio trnh qun l nh nc tp II, Hc vin Chnh tr quc gia (1999). 7. H thng cc vn bn php lut v thu xut khu, thu nhp khu, thu GTGT v thu tiu th c bit i vi hng ha xut nhp khu; th tc hi quan, kim tra, gim st hi quan (2006), Nh xut bn Ti chnh, H Ni. 8. Lut Hi quan mt s nc(2003), Nh xut bn Chnh tr quc gia, H Ni. 9. Lut Hi quan c sa i, b sung nm 2005, Nh xut bn Chnh tr quc gia, H Ni.

87

10. Lut Qun l thu v cc vn bn hng dn (2007), Nh xut bn Ti chnh, H Ni. 11. Phm Ngc Hu (2003), Nghip v kim tra sau thng quan, X nghip in Nam Hi - Tng cc Hi quan. 12. Phan Th Thun, Lut hi quan sa i : to c s php l cho hot ng kinh t quc t, Bn tin Nghin cu Hi quan s 06/2005. 13. Trn Hong Trng K v nhm cng tc(2006), Bin php qun l hng ha ra vo doanh nghip ch xut v khu ch xut, ti nghin cu khoa hc, Tng cc Hi quan. 14. TS.on Ngc Xun, Suy ngh ban u v xy dng h thng chun mc Kim tra sau thng quan, Bn tin Nghin cu Hi quan s 05/2007; 15. y ban nhn dn tnh ng Nai (2005), ng Nai 30 nm xy dng v pht trin, X nghip In Thng k TP.HCM. 16. Vn bn php lut v gia cng hng xut khu (1997), Nh xut bn Chnh tr quc gia, H Ni. * INTERNET Website B Ti chnh : http//www.mof.gov.vn Website B Thng mi : http//www.mot.gov.vn Website Cc Hi quan ng Nai : http//www.dncustoms.gov.vn Website ng Cng sn Vit Nam : http//www.dangcongsan.vn

88

Ph lc 01 : Kim ngch nhp khu trn a bn tnh ng Nai t nm 1996 -2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch nhp khu Chia theo loi hnh NSXXK nhp kinh nhp gia nhp u t doanh cng nhp khc

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

420,75 797,29 1.013,16 1.199,62 1.507,35 1.376,71 1.614,91 2.154,68 2.767,37 3.547,64 4.218,34

178,43 490,09 448,06 740,53 910,91 716,59 653,41 796,39

101,19 144,19 215,28 268,47 397,81 466,38 628,17 745,10

86,16 99,16 135,24 129,13 139,26 130,13 168,72 403,33 329,63 516,44 414,25

49,02 61,84 52,06 56,82 54,28 55,77 147,35 181,95 157,84 206,38 348,18

5,96 2,00 162,52 4,66 5,08 7,84 17,26 27,91 19,33 29,79 23,24

1.203,56 1.057,01 1.507,73 1.287,31 1.877,55 1.555,12

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

89

Ph lc 02 : Kim ngch xut khu trn a bn tnh ng Nai t nm 1996 -2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch xut khu Chia theo loi hnh xut SXXK xut kinh doanh xut gia cng xut khc

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

334,71 746,41 953,63 1.264,82 1.512,09 1.318,21 1.315,28 1.580,87 2.123,12 2.722,04 3.683,46

209,34 591,47 651,58 974,40 1.223,27 1.061,17 924,38 1.102,08 1.653,69 2.153,32 2.794,59

92,91 91,86 137,73 196,80 190,46 142,90 129,12 167,92 251,77 277,46 400,95

30,13 55,00 75,09 78,87 82,29 95,36 238,86 266,59 188,04 248,69 449,34

2,34 8,08 89,24 14,76 16,08 18,79 22,92 44,26 29,63 42,57 38,59

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

90

Ph lc 03 : Kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK trn a bn tnh ng Nai T nm 1996 - 2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch nhp khu Trong NSXXK kim ngch t trng (%) Tc tng, gim

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

420,75 797,29 1.013,16 1.199,62 1.507,35 1.376,71 1.614,91 2.154,68 2.767,37 3.547,64 4.218,34

178,43 490,09 448,06 740,53 910,91 716,59 653,41 796,39 1.203,56 1.507,73 1.877,55

42,41% 61,47% 44,22% 61,73% 60,43% 52,05% 40,46% 36,96% 43,49% 42,50% 44,51%

174,67% -8,58% 65,27% 23,01% -21,33% -8,82% 21,88% 51,13% 25,27% 24,53%

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

91

Ph lc 04 : Kim ngch xut khu loi hnh NSXXK trn a bn tnh ng Nai T nm 1996 - 2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch xut khu Trong NSXXK kim ngch t trng (%) Tc tng, gim

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

334,71 746,41 953,63 1.264,82 1.512,09 1.318,21 1.315,28 1.580,87 2.123,12 2.722,04 3.683,46

209,34 591,47 651,58 974,40 1.223,27 1.061,17 924,38 1.102,08 1.653,69 2.153,32 2.794,59

62,54% 79,24% 68,33% 77,04% 80,90% 80,50% 70,28% 69,71% 77,89% 79,11% 75,87%

182,54% 10,16% 49,54% 25,54% -13,25% -12,89% 19,22% 50,05% 30,21% 29,78%

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

92

Ph lc 05 : Kim ngch nhp khu loi hnh NSXXK ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai t nm 1996 - 2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch nhp khu Trong ca doanh nghip ch xut kim ngch t trng (%) Tc tng, gim

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

448,06 740,53 910,91 716,59 653,41 796,39 1.203,56 1.507,73 1.877,55

360,32 511,13 682,79 446,65 328,68 401 658,8 835,13 1021,74

80,42% 69,02% 74,96% 62,33% 50,30% 50,35% 54,74% 55,39% 54,42%

41,85% 33,58% -34,58% -26,41% 22,00% 64,29% 26,77% 22,35%

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

93

Ph lc 06 : Kim ngch xut khu loi hnh NSXXK ca doanh nghip ch xut trn a bn tnh ng Nai t nm 1996 - 2006

n v tnh : triu USD


Nm Kim ngch xut khu Trong ca doanh nghip ch xut kim ngch t trng (%) Tc tng, gim

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

651,58 974,40 1.223,27 1.061,17 924,38 1.102,08 1.653,69 2.153,32 2.794,59

398,36 610,81 781,21 594,99 466,06 547,53 897,50 1.184,98 1.454,86

61,14% 62,69% 63,86% 56,07% 50,42% 49,68% 54,27% 55,03% 52,06%

53,33% 27,90% -23,84% -21,67% 17,48% 63,92% 32,03% 22,78%

(Ngun : S liu thng k hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

94

Ph lc 07 : N thu tm thu, n thu tm thu qu hn ti Cc Hi quan ng Nai ngy 31/12 cc nm t 2002 - 2006

n v tnh : t ng Trong : n thu tm thu qu hn Nm N thu tm thu tr gi 2002 2003 2004 2005 2006 481,65 576,81 799,95 1.013,16 907,77 93,53 40,08 4,78 6,23 8,63 t trng (%) 19,42% 6,95% 0,60% 0,61% 0,95%

(Ngun : Bo co n thu tm thu qu hn ngy 31/12 hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

95

Ph lc 08 : S thu khng thu, hon thu i vi nguyn vt liu nhp khu sn xut hng xut khu ti Cc Hi quan ng Nai t nm 2002 - 2006

n v tnh : t ng
Nm Khng thu Hon thu Tng cng

2002 2003 2004 2005 2006

1.614,76 1.027,85 1.468,69 1.451,62 2.015,61

34,86 46,57 76,69 144,86 176,19

1.649,63 1.074,43 1.545,38 1.596,47 2.191,80

(Ngun : Bo co k ton thu hng nm ca Cc Hi quan ng Nai)

Ph lc 09 : S thu thu np ngn sch nh nc ti Cc Hi quan ng Nai t nm 2002 - 2006

n v tnh : t ng
Nm Thu thu Ch tiu k hoch t % k hoch

2002 2003 2004 2005 2006

1.770,47 1.917,89 2.478,35 2.713,51 3.091,50

1.100 1.700 2.064 2.555,5 3.050

160,95% 112,82% 120,07% 106,18% 101,36%