UCHWAŁA NR XLIV/403/10 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: nadania nowej nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Drodze będącej w całości własnością Gminy Gorzyce, położonej w miejscowości Czyżowice stanowiącej odnogę ulicy Dworcowej (wzdłuż toru kolejowego a następnie w kierunku ulicy Polnej), nadać nową nazwę ulica ”Parkowa”. § 2. Przebieg ulicy Parkowej został przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Czesław Zychma

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/403/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr 1

Id: REYZY-YBNAV-GIWMX-JKNXK-MVGAR. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful