P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 2|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr III/29/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 roku

STATUT Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Nr ….Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 r. - aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. §2 Centrum działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 3) Niniejszego Statutu. §3 1. Siedziba Centrum mieści się w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4. 2. Terenem działania Centrum jest teren Gminy Kobylnica. 3. W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się świetlice wiejskie w Gminie Kobylnica oraz Wiejski Dom Kultury we Wrzącej, które prowadzą działalność na podstawie regulaminów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Centrum. §4 1. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Kobylnica reprezentowana przez Wójta Gminy, który sprawuje nadzór organizacyjny nad działalnością Centrum. 2. Centrum nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

Rozdział II CEL I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM §5 Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. §6 1. Do podstawowych zadań Centrum należy: 1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 2) Stwarzanie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych. 3) Prowadzenie impresariatu artystycznego. 4) Wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowań działających na terenie gminy. 5) Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych. 6) Działalność instruktażowo-metodyczna. 7) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej. 8) Koordynacja działalności na terenie gminy Kobylnica w zakresie organizacji imprez kulturalnych. 9) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa. 10) Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej. 11) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z gminami partnerskimi Gminy Kobylnica. 12) Wynajem sal koncertowych, konferencyjnych i świetlic. 13) Organizowanie konferencji i targów . 2. Centrum może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe. 3. Centrum przy wykonywaniu zadań współpracuje z towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami.

Rozdział III Struktura organizacyjna §7 1.Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kobylnica w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2.Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu, którego regulamin ustala Wójt Gminy Kobylnica. 3. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobylnica. 4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym. 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników. 6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością, 2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, 3) zarządzanie majątkiem Centrum 4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, 6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, 7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, 8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, w terminie do 15 marca, które przedkłada Radzie Gminy Kobylnica, 9) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych. 10) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania. 11) zawieranie umów o charakterze cywilno prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum. 7. Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym, w zakresach czynności i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań. 8. Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kobylnica.

§8 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego. 3. Obowiązki Dyrektora na czas jego nieobecności pełni wskazany przez niego pracownik. . Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA §9 1.Za gospodarkę finansową odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum. 2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2. 3. Źródłami środków finansowych są: 1) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 2) dotacje z budżetu gminy, 3) darowizny, spadki, zapisy, 4) kredyty bankowe, 5) odsetki z lokat bankowych, 6) inne dozwolone prawem. 4. Centrum może pozyskiwać dochody z: 1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp., 2) sprzedaży własnych wydawnictw, 3) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady, 4) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów itp., 5) wynajmu sal koncertowych i konferencyjnych, 6) dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną lub handlową, 7) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 8) sprzedaży biletów na imprezy własne,

9) promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum, 10) usług reklamowych, 11) z innych usług związanych z działalnością statutową. § 10 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności instytucji opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora. 2. Sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Rada Gminy Kobylnica. Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 11 Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. § 12 Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą: GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOBYLNICY. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->