Los Testigos de .

Jehova

desenmascarados

pnmoil'.tl Micion:; '1gi'9
Tero2'.J,B,

SI!!Q}lJJida: dltlion: 1900 e edi~I6-.r.!: 2{JOO Fl.liNDAC!QN ~mro'f1IAL iLlll:; IJTERA:TUAA REFORMAOA UITGAVE REFORM\I).10fqISCHE: iEtOEKEN
1063

,Sl!CHilING
Apsrliado

DspQ;silO' I~al:

iB. 43.98.a: - 2OC!0 II.S.aN.~'9~1m10:3

Irnpre$(I> en RQm2Jny~V;;tns.$. A. V.ercl~j{M.l®r. - Ga,pells,d~ (6aIe0Ion~ 1

Ptimoo' in Spain.

Los ""Ce:-:·',.... t'"'ig-',',"",,:- '.'..,'e'....' .lehova d -::. ,It .. s·_-··' ·" :,.__
,I,' 'OS-'
"

:,".
"

_.',

.

,

"_

"

..

"._

..

..

.

.

""

~-l-!Vi
.
_"
.'

.

.

"--

",

.

'.

oesen masc aradas' ..
•....-' ',." . '.': ,: .' ...• '--'1 .','.-_'.," ,.',:' •.. '.• " '~,':
. "_ '." _'.1

> '..~ ,""'.,"'

: -._

_.

.--

.. _;.~ ", '

_.'

I

"

.' .,-

".' .' ..-. ',.'.

", .

REV_ C_ VAN DAM,
Nn'!;" W est. rm

oaseor die la ]~ht~ia Rd-G!r~il~,dI", C"n:i!,di~!I'i~. n HCT" Ci1lTlil.(h!.

I~U NIDAC I 0 NI E; D IITO R kAt.

u= IE l~ Ft

o E, Ii. IT E; R,A;Til:) A A

HE: 1=0HMADA

El'

~~r(jdf;Jilr:juef que' ,niflga ,ttl Hi/G"
tllmpo'Co ticne

,at ,P.adr;e:"

EI qve (;,Mllesa ,~! ijo" H tiene. t<o:mbft§n 81 Padre{f Juan 2.".23J. a t.odtM

n

~':PO'r afl't.o, i'd" ,~'h;Jr;e(/ digfpuJ'as ~ fil$. n(JCiofl'€!s" tNJutizdndo((J$ en eJnamorr: d~'" PtJdf'e~ ]I d.eI ,Mi'o V' rJel Efj)fr.tt~ .$.a!mo', n (Mateo 28,: U)J_

I ND I,e E:

~Jll.STOA~A

" _""

-e e ."'

".

,

••

"'

'" •

"

,

••

,

"

"

'9

9
iR:IJ.rtiher·CQrd "'., •• ".,', •• ,"' _ " " , _• Knorr •. , __ "' __ " __ ," __ '.. _ •• " •• , • , , " • , ",. " III 113 116

DOCTFHNA

'I

I

e

..

'I

II

'I

I

[I

I

11 :I

,I

'"

;;;

,I

;.

.;

I

i.

_

e

La B fbUal _ " , , •. _ • la iJ=!'BF~Qni1! de Jesucrtsto , , " , , " " . _ "'"__ " "'_ . La Redenc~61'11 ". __ " __ '" " __ " , _ • " • " , •• , " . "
-e e, ••• " , • " , "• , , • " , "_ ,

1'9

23
32

!II

TR AT AN DO CON lOS. llEST IGOS De J:e:,HOVA "'''''" •• ,', _• , " _• " _• '" , _ , , • , 36 36,
41

Observaejones a;tlli;r::~onal&$

IEr~~;.;II puerta , •• , , • , " • , , • " , " • " " • " " •• ," __ " _" '" __ '" __ " " • ,

Cund lJ$i,on

, •• , •• , •• ,',.,,''''',',

•• ,'

e

"

43,

,JUST ~FI CACII,Q NI [) E I~STE l,IB:R:O
Pl~Ili~!'IlOiS

'l;!I!J.Jenary

Fii!Zlon ~Qbri;!dlr,i P:1liF,!j lii!~IP~bi lcacl

Or]

de esee I~ibm en Ie n{IIJi<ile.sp<li'iloJI<lLNo es ,e~ 'P,im ero doC: est€: gCl"le'rr.} qua 'io'e- .I i!I lu z a~1 '01:211., Pi!lTO qu ilz~ SUI 'tF~t:j!Jmie,Mo d'e~~p.~iQn ado {M terna Ie 11 g:;'!, '~~ne r une ,a 'j Ilfl!ijrE'nc:ja! mniis ,efijcj'eflie' elFliCjiIJl:je nes, T eni:gos: die. ,lIii}haiii.a e riO" Fel".;eOmlii ~od\~~,if c;;i;:;:!.31 I"m>!:ll de sus jg.f.igin~"
convt'na r.aJif'l eQnl i'1I~O'~'C)S €.ril ,que vhd mas, IU r'iQ.$ ti'l;! mPQS; diH~il'e~"lEi raC~(]::;ali!)"rn!!J rnata r] al~stsIf ,at,eo ha sldo e'l ,des11IhJri1:ul"i<lidlo, !Mdlre' del IP~~gntili;l'tils;r·li!lO y ~~Iconsu mi~rno q ue III 05, f,;,ii! tQCt'.lIJQ v~vijr en esta e,poc.a" E'sto por IjJ i'1I1000" P,em por etro, aslstlmes <1'1 ae ilrtii~'ll'~ar n de (1:! OO,!!\i!~ formas, rd:e v:idla. nos, :alSed~.en ta i'mp!ort(lcfol'1! die mil!!:!> d€ ~i'~t~rtlilS: 'fiila{liMiw-ii\I]:l!i~i'a~o:~, y 10 ql,Jl~ !!!'S'i!I(Jn
peer, muchos uuleren

Los IIe.c'ro~s

ecaparar para

:l!~' el

nornbrede

'Cril$;~i,r,il'ii(:GcuarilDo, en if!'! fctlr[iiQ, i(') qUE! $!f!' pll"'l;!I,p!!Jn~n rmnse:n8iF n I) e$ otra COO;) que prr,o'p<l~<Iir fa[J.l.iI1J~!> aeerea de rFlill!I'T!dipS ilr~l;!les "if 'i.I',a]'ij~ p!rolll'~5.j]!$. e'i rnQfl'!Ib IT;!' :sencH~!l} se !tl,!;iila :a!tulF!ljii'JJO'!-, :ilIcmri!lllada, S;iilll sa:! id;;l'_ P,I1IIt'O re~'t@,"hQnmb ~ 'l;iIe I,a Criiille" ---,ese hombre "cristian 0'" pcrque IiJIi1 d fa '~ue' insc rite en ri:1lrrf::!~h't 1'1[,!i 'l1If.:!' ,;;illg,I,Jna ~gl~~'I<lr- pr)"DrI'I;Q 0 lardE! V~ iil 'VoE!1!"5€' confrerrtado con '!j:!.JIS, SJel'ifIDjln1!jie ntos ,rellig~o~C!s:, evento Un pruspeltlO '0 tilrl '!,ij},ot lilli WS<ltfr,0 il!"rt SII,J 1,Iid~" ~i:!' '",an .;'J d~~psmti";l clIO: ~u 1",,~),Ir~l~ F rl;!~[i'i'!'utll;]a~.IEntonces senin Iregi.on los qlue S~ d isputen !(II atencton de esa persona, Y en tre e,lIos, "IKudii lfalFI I os m~1 111,i!lITI<lidQS "'II 1"iI1:!,i'g00 JiIl"nO:1!J qrl.J~, ~OIlTiiQ die
il!liltr~.Hi;!1itD,

moS:.tas: mo~es~a~;iI!' i ri~C~i,'IblrE!~,

IrE!V;i.I

nJ i;I

r~rI;!5"mtar el
a I1ItiC:Fr.st~a1'110

p reducto de su ;racliQ]1Ia'l ismo diesit rueter, y ai'!ti b i'u,1 lee.

he' aqu Ilia :[ilfrlones.tl!leFon ~~ <I;pc.:n,ol: ~'~CI'&ttJ"$ evl.~q" ,P(frq~Iti!d~'e"ita~ 05QfJ' tos gue se rm~'te,n en fa3' Cas:JS V J!:c"IIan c~u~illti\:5: a bcs m,u/lJn;N!t1$ ca'r(p!tias ,del f)<~~'r;)~~ g.r:r:afu;aa~j' flOE dl!l'(J~'Ei'5 C(Jfl',c'upi!j,r:tNU:i<J! ", (I ~ Tum. 3-: 15-6i~_ 'Y CfS q lm3 8,n ~I!C¢ $i2' 'cump~i;!'ll.Uo,~tern ores q lre IP\3lblo e xpresa 81 limot:e,i]i ~ ;!j, todos los; ''''0rd~de ros crr::Yl!:r!'~s,:. "'Venlirn t,i.e.mpo cucmd'o r.!i!J f.Ilfrirl1r.t Itt ,:.I'~l~ad(jc~fitja,
~lE)t) QI,fB ~{1tJ';~dQ

ij,'()m~.r6lJ ,df&,f)i{:~ ~(~'&m(m tDlHlrM
,i!t S,[j'!;~

maes.tros

contonn«

prop-ias C:li/},Cuplsci11~(';;<l$.~ r
Sf]

a.gi1n~;;§n Itl verd~(l e.t Qldo Y ,rj~' fiM;JaJa,~r i.I' II Tillill_ ,4 ::3-4 ~"

IAJilverJ(;!' a

Ji!tS

E:~~)O no ob$tal'1!'lJ:!', ,'J;!'ue iha~alil I O~ 'lIerd'adie,FQ$ cfeyerr rea ,(,:P!Dd~ifl. queda FS'E! es:1nti.coo mrr.:te miles: mQV,i rT~iQiI1,tO$ ,;;rbf1!Hi;rn~,$ Y' SE!C:~;i;irkl'$7 E~p!;!'.ra(l"ios Que no, Antes b len, :5l;! vesti ran "'de toda Ua alFm~,j u,~.;1i de- [!Ill,OS'" c{l'i\i ran SI,I$ "lornos ~!1l ~a:verdad" !' se 'oJestir~fi"I "con ~al oreza de loa~uatiela", Sf::' c;,IIZa!r<;iIFi "los c pii~ ,r:.(((i'!1 el a pr,i!l~;~Wi e'l,l'~liigr;di'o de ia par", 'II de-I ":sdbre todo, ~o'FI.ar,anel escudo d~ li~,Ie \f e;1'Yolmo' de .I,asa Illac'i'Dili y Ia 8~p<rd,jJ Die: I tE:s:pnri~ILII, CPUI!!''I!! $: 'Ia ,~:I:;r bra !!;ill:! D i p~'" ilEt '6,:. 11(,)-,17). Y ,as,i' i1ndeS'tHi ctib Ierne nte pertrechados, aeudl I'aj-l al rete qu!:!' li!'11 Im!'ili~;n,o' sus h"ll!:!~tli!!5, 11~.5 y p'FeSelll,tan. y su v,a ser~ I,m' victo na [.J Fir. 116:,33).

Ii' UNDAelON E.Di,TO Ft !,A L D:E i.rr G.RATIJIR:A Ft E:f 0 R MAD,A (fGILI Fill=:'~

HlISTOIFttA

Hace cien arlioo eXiitCta:men~e (1.87 "]. II.J IT j'Qli;en '~nHh d<ece r1i~flcIU <lI uln Ineredu I 0 d:il: que deb ta' ;aclll[ptillr' lai te CFfis.·~i,iilr:lo!3i!S;il("1:embar)lJo! ed incr·ed UI!'O pudo ma!j: qll,liI;I 81 "c ri:st'i;;liriiQ'u' "if, COIlliO 1<1 :nis.'Emia 'nO:>; dWc!!:·" esta e'.X:p€'rl,enciJa ~lriJ2:(io Charles IRussell un esc:eptico. de IAussel I cQme'fllzg, ~ pefllsa r :5olbr~ e~1ie rr{lbil~!TtIa, v tli:!!ci.'di6 {ljllJC Filii} piEliEMase,gu;i r 'C!FeC'feilldlo p,or nUl~ tiempe

en ~oo ,alft!ct! los dIe

lii!r

'I,e erlstlana.

I Aterida!lilot)

Ibi,elil aI ~d'que hablfa SUlc€!(:h(:iocor! ~I ijI1,c.r€dhjlo,! No IJ}UldQ ser tOC<3!I](i' 10 convencldo por lei e,",aln{~E!li(lo!. ~ilI'1IliPl<e~'ntJ;!' PQI1qLJe: I e·1 11::!'I!.;Irl'iig~1ion 0 j;li;lrr'I:!G!<Ii r;;l~ Dni::lbl,~! 01]: ·tiilod'o cue C h,ilrll!:~ R I.ESs!!:'11 ril!Dclo contra se el Ciri:sti~.nismo~ contra !Ia 'fe' <:ue' i,~h(!l!:::d~. :ii.dQ lense ntad'<II,l!lrl 1.3 Igi es.i;;i! C!oi!igrr~ga~r ona I j'HrJ en !P'i nsbu1rgh,. Las,dlOctri !la~ que pa ra resuht!b~lfli scbremenera detestables, era n espec ial menre It! eoctrioa de'! a 1:;I[l;!dl;!s'~i na~d DII! ~;. ~i;! dloc:tri !fl~l de.'1 >C;;I~;~i,go ;:,:.:i)ll:lfii 0 illfl ~I iinlf:iern,o, 'if IPOII" ra !I"! 00 ,.la~ net;Jo. COi[] !,~8YUc!(lr {III:;! Ii!! :St,;:!. EI tQn Whr~Q', i,J1I'I~ Ad\!\e~~('IMrJ d:~1~p·i:;i mo D la. se e:s~Q r2:Q e fli Ila'~i;!:r {)I I;..! e' le ,Pal·abr·a de DijQ5 probara sus propias teo rlas precencebidas, a ssber, que !fla Jili::o;;i:¥!)Il] i!ll h:l'~iil;!irfl'p, y' ql!,Je nal ihli!ly till~QOS;1l como iUil'8 p rede5iH!'lI&:::~61f1eterna 9

el

nota ~O!j. i Flmediiflft.am@'r'iltE' ~v 8~tO es alf~o sl 8mprE! >eli'! rnFJlIlre) la' 'fuerre it:''I'flUli!llliei,;.:,i del rae iot1lalij:smQ,. lE!I cuel ,eft~i'ii"1 que 10 q 1Ji!! palFece irlfiill: enabte n 0 ~$. ulgnd dEl ser aeeptade V ere id.o. D'e modo
QlI e
itJ!,Jli?,

delOOm!lJ1'Stener

l

Como ..mb ra reac'(::folrnadQ
pijbrico
un
n

contra del C.ri:stna nisrno, RiIJl!i$e111 IJ10Q 5e gUiil rdo f! ada 1f!<:1iI".j) S,I m isrnn, 511"10 (jiye
Ie!!'!

~ nfl!!t to t.i Q:u ladQ ""Fooo for ttJi'nklng (AI ~met1lt'o p-alr;]) C-rflSt lanos 'i,']tle' pie!llsalfl L N,6tet.>9 all t i':i:u1'0. Ui5ted se h~lrIraun favor <II s r misrno all 1ee.,rI , pues el iPaf.'lfl~t.u1 liE!most mr~al que uU(lI[J ,BS. 0 LIIn Ql"i:sti;;LIlIO'Q,lJ!e IPLer!~. En ClSI8 IP·alil'fl~tQ R ussel] tf8,(O de demostra F POIf' 1<1B ibS;,p 'QlIJesus idees eran ;:,:·[me~m~~. Junto todios. iQ5 pasaies que pill ~Elr.;.~ier'all radecir la (:on doctrjna B rbl lea, los S;;j;r:o 'fueJr.a de su contexte, v IlOs001 Cleo j UIfl'~OS para mostar a ta gelill!!;! Que lo q,ue se Ie. habta estace ef:!~na[n dlQen !oil j glesia Cri'st la I'\<!I M ,sr'i3! IIi;! 'Ii',I;!~d.ad. De esta '~'o~IT~ilI,~r',;;i,jo muchos 5eQuidiorBs; a Quie ten fa n II.JfI;] .a'!l(!!FS~o,i1 5emejaTte hacia el i nfismo "l la pM:de$tiln~i6n. Esm cl am (Iu(t C01i1samejante ~tOd'Cl se puede "prober' Ia Ial~~~d de cualqu ier d'(~c:,~rifl,a,B iblk,a, y,!!! gil,! E! 10 rdeci'~i'll,(lIno iUs 'ttl nto 10 ClII,!~ ii;! 8~b'li8! ensefia, como 10 eli.J€: VdJ q'I.J i@;r.ecreer,
Chr.fs,ti(l'n"'5

A C8lJ15:!11 de sw pali'1'fliE!'tQ.r Ru:sse.11 Sill" COA~:5;t[;tl)Y'e. il ~[i mlsmo ern maestro, II talmb,iren~ rt!iEii'lpetza. ~n f'ittsbulr,gl'i P.l'1 ati.l r'la mado Gf\UlgO de EstllJdlio 6 lbol leo, IE...slI'I.'h.!Ii;!11 ~111e sst:e g;n,J POi Ie Il1Qmbr,o S!LlI "IfXIISt{J;If". lfiesPlJes. die nabe.t rtdtcullzaco y- !':l$car:ri;ec:idQ' toda ereeneia ,ortQ(ilO;l((!i", I'h~·el L POOl;) E! poco, IIIeg6 a S8r' IBn n;oa!idliild 1131sola fuents dEl la v-erdad y la illlJl mitl'i'!!iI<cmo I'll, rEn dell:e,rrnill1eib.~ io que debliill cree~SIf: 'Y' q]u~ cOm'bilnaei Of! dill E~cfi tJUlF,as. d-:HuII,a d'~ !U!3dII':$E!' par;;!; l-'IPf'i~ba do' ", P0ii:20 rne$p-I,.I4s de Que fuera tpublncildo ~1I .Food fat Thinking Chri-'sUtJ.tr$, Cd·~F1.z6·Q eclitar una fey-is.ta bi MCJi31UJaI ill,amadla
I'

to

~L<l1 At;tlli,i'lY,a) _ pi i nail men'OO, talmn.i,@UI pl,!b~k6 wi~;iJolrLi,menes t.i'hj ladoe ScrlpWr:e Sn%f~~~ (iEjstUl]io;s 'sClibre I;;JI E!iCritUI1i)" UIIi'O 1"1'I5ta[p"Oi"sstas pubi i'l;aor;i [)1I'i1!!',~, q LJQ' Iia pa,guFila' i Iftnpr·esa' tue ae5ldie e! princi p,'io f1i!flOhem] mi en itt! lI"!l!JIY i mporti;3Ir)~'E! Ip;;!Iri3~esra saeta, lEn 1.:384 II;!! ,gr.1!J! pD fl LIISs~'11 obtuvo IireFl!cia del :E;5tsdQ is,v]1 de P1Cnnsy'"l'itan ia. Y :!1ti]Qpto' e,1 !l!IO'mbl1e:, rZkl'n"~ Watch 'T ower'" ~rri;le!: Soc~!!!'~:y"(:S(ici.eel~d de tratados, lLa A"ta laY-il1de 'S~6~n).
The W8t:clH'jO'~1"
,i

F.h.i$'&eII no Ii mi'to
y ~OStlL1i"'U
FI1I!.JCrnillS

:5:U !!J![:1I~::l ;,:!J

IPiitt50'U!'iglhl.,A.v~rtz:O

die 'Woo e.'1 estado, 'It .j!!ljlll, de~ P\'II i'!i, 'EIIl: pi;Jlf.~r5S,tl'i1fios: ~0 l~slatJ;l~ci8'r,on pOortcde AmEkics d'iilljg,en~e~ 'glrlJl[lO$ de est;lddio de '$IllS E:5:llJjrjlantes d~ ~8 B~Ib'l'ia.EVerlt~8'1melll'itip-, cl euerte I gell] eral de est"aJ er-e,cr,e'li ~e~cta J I,,!i@' P.c.s~:abkc.!c:idlr5 e'ni ~ ~aQik~y,tlir 'NCW Y 011:: .. ,l,C!lJJII ,er;;IJEd podE!IT dh?!atraeel un qui'} Mn 11.i:1 e'l !TIfiQiii iiifdlil'iltD d0" H:u5tgelll? $e'gu.ro que era ,a~90Im.IDS que
ImIciol'1!,a11 isrno,

to iTf@R!'nC,i1!i$ en sus viale2i ,a l~ve5

,'Ql[:!e 'e!S, ,14'

5!J

qUE! i~l'~ra i;:i;

~

iCi

gBin.tE!~'

Si'f1dud~~, rnuehos ilI,cudiieron pam ofrte p'iJ'fl'lue E!S;t,ijlb811l OE!$;i !.,J:;'ior~ados; con 'SUi logllesia., Y aproveehan dQl 13 Cj.uejil' i

,eomur] de rnie mb,[11;)5 clebH!1.!';$, Iil!!$$.i?:i,1 ;;J:nIUIIl(;hiilb;:;. :$'U~ f0IUIr'iUO,fI!!:S, (;OIFrlO "tub res y :sin coleetas", y ;jj!s'~ muehos fueron ,aU~"'1dcs. Tambiell ~IU~; ide'a.~' tBSP.8C;!:0 al u~TH8ni 0 l
II~ i'iI~aOOf1l ateneien die much !':silm::!! geflte' que pe [lJS80i;! ~a q U)!!!, [p"tliIT ei~~ to, era ,alhgo rnllfy F,eiPul"si';.!lc! la; i,aeal de 'Clue [) los, que ~5 a rnnr, fli,!~~a ;;II rntl r~d;;jlra 'I:l! gf#iil\8' ;;:JIll ilfi,fia milo,_ POr tanto, ~S(;iJ;t;h~lba n con gii..JiSW a :a~giJIie,f1i 'qlljle i):C!afi(l~ .,.qurta rtes" d\e enJ;;Um;i: ,ell lCi;'I~;t,i g.ul ~tE:lrlflIO_ ,/it. otros 1iJ!:~ .gu~tatt~ IPo~que 'iJiarec r,t;! estar :so!liidia mente' fu ndadc en tail! E~crit:!Jrag. DeslJ'L!1~5 de ~C1dD i fhJ~E!11 esta ba ~1i1 OOlflh',ilI de Ila,evol LIIc'i(i,n!. Por tanto, rnuchas persones que sail 'a n de ~~!,leS!la5 !lii:;Jer,i;lliif!i5 p;!!'rlI~ f,on, ii1"i11 @·I, "i Ie: ~,~ Fl'\t!!S. e:~cU ,~I:..,. ;.-. - ,1.- . ',t,a. I'· ent regaro _fil· e I ·.F _(I Zv~,n• F!lu!~ ,- " CIII<JIr'CiUl. Y I &i1IS Ie _~ .... co _
.... I I

~ I POd';:!'F de ,'Ur ';];cc~Qn que R ussell pose Iii;! esta ba I.:i rI Iia p~9lin <lI impr!3:9. ML_JC rnucha gent!.:l III;'V Il), su I"Ji1Ier"lS<l!j ha, Pubric6 !lb ros f,[tlil!l:l~ d~ tJ dq l,Iirrh·, V revistas q lIe 'hlli'.!'rDn €')(tensi\roi! me ru(,e cl:i'-stri bu id1.ill$, v I)Qr 10 raruo, ej,e!cie Orl mucha mrnfilJlencia,.
Qi(J i ~a$:el

Q.

m1ir~ g,ra1nde y si ng,lJ'I'.;)( peder oe et . ace i6rt dB

qJlli:!' ~I rnismo esteba '[:OflV£!lIicidQ' de sus propi<l:5 IJH.'!'~F;!ns;i ['lI1e'S. cse iill an ,elilas como Ia 'i'-e rdlad

Ru~ll

i!!ra

eli", ina. E~I;a"SI,,!I111,;I,dQ la,rrlbiefll a S;1..I m;! glil!?' tsrno ~~S(l-li,al. f pod (8 mantsner i;! mbe'lesad'os. a rnu i lit !!~ie5' cluff! fill[e nora$, atll"~,~O fl1llJ.chos ill eJrlIgirOSar las -mas de a SLII ~E!ct IR ussel I ere Ca "irrii'lil'lf'T1i'.joliit~ que Dim I ill' rn~bi'.iII ... revellado Su plan :pilllrCi 'fiilrli de Ios tiarnpes. E'I plall1 de el Di os ![lOnio, nCli;),j,j;! si,dll} revelado a fill,Jss~(lI [y a t'H:solo) i21r'<I' muy sr::n$il(.Jionall:is~a. EJ ~I Og.<lll"i de 1M: ussel t, (j LJi!! fUi:! a mpllii men ~e d iV!l,J,lg.:Iido, era: .'. ilEI Senor 'l.!'QIi6, ell ... fil;l'r"!iir1i':J no 'l,l'isi le a los oj os h!lJIm:Jir:iC&i, elf"! su '!,i\enq;JI~ b de 1874'1 "', litI~s par<iiirn.ilII1'terne;r liivo ,Ill I ii'itef'lk, lft[u~11 '~'uvo I;i;I mbien q ue agmg:rJli' q l,Je e I 'fin dle~ mu ndo liegalr i;;l en 19 ~4. Y que !!tntOtnce~ ~1!! gr-an bat<iJlllili dlel N[lPIaigsd6.1!i $I!!! l!e~rI3 a cabo. EruQriit;:e$, e~ "pueblo santo" lcorno 'S~ f'ni'llc'I<IIrn,Iial!'Tl';lP' los 1M: !.Jss~ll~st0li51 ~r fa UBV-Clldo ,;3 I cje 10 iE'ste "ev3Jiflg,ellio,' r P'"f'op.;!o'FdQjnaba mO'l,!'iles,~ i frJ Imbill mu v [pOCQ. tie rnpol ,~p.f)~ 't':!lI1lQ, tun r os ,[Ii I'iiQ$Dtro<s, ,a!!lrtesde' iQ:!JI12' sea d!emE's~adl[l terdel
I;::Or! eolque

O\eb~d\o ,il! esto tue un ,~o.lpe 't j'\"'m~r'ildQ cuande en 1 9 ~4 vio q L!.1l: ta Pi'Q.'fec:iiil ,1IPOCi:J I Iptice dJiIl R Ll!S5!3,11 V oom:pain (;03. esa -ra~I:roI. En '119'1'6 IRusselll Fri!J.jJ,ri,o. ~s!to per :p.oco,ii~ mba a la seers su lPoder de at.r~:cdQn,

5E!

12

E I tom 6 e I h.J,g.;llr d'if. R u"sse,11co mo lprli:!side!i"!te de i~ Sigidedlad illlFil 191[7 " 'y sl r~!i6 '1;!11 !?U!;t h;;l5,ta '1! 9.'42'_
Uno 'poor ~ai ilmag'il'i;3i( q ue muehe g~'ite ~ d~i Iw.I onar f8 ~!J,LJ>k de 10 ocUrrildQ ~Ii'i ~ 914" Y 1110 ua Ulna sorpresa qJUE! 'f
en

De'Sopu.E!S de' 'iOli rnuerte de RU5Sel'i~ ei "i US2" J, ,F. R uthedQfdl ",,;jn,o i;I OCI,J[p.CIre I primer puesto,

~O$das: <lIn05 que siguieron ~ la mlJ811"re di!i' [FhJS1SI!:B~, mi lss de. sus 5E!glJ..! idplI"~ deja~.;}r~la :Sl!'c.tal.

Rut hertord tof!'!fb ILl n c,ontrOI bi~'n fj rme de !a {!lli"!ira Iliuzsid 0.1'1. No perrni (io rlhliQ6IfloiIl ,0 posici.on, 'Si ii!lglWiE!'ri d~ ta ui'i;j)i.i n iza !:;~oill dife'F Ii;;! con ,~V~ i,de<li5 Q ra F,J'FOr."lta Ff1ielnrt,e " ec hado 0 si lenelado, iES<! pili rge se lIe¥[ilD-4l, ,n C!:!JbQ en 1<1 a Hdll.:!i p ill I eip.31. de modo que' la p;:t,i,ai!J.ra dtl!' RIU!Ul!;:tf'lo,;;::I Ilego, a, se r una I,e.¥, ~llb~"61I,!1HI, Url';:)l d@' las, prjmeras 'C05i;1$ qua fl~JtheF'f{)if1d h iao despu es de qrue est uvo bietli esta btecido ell ell pcder, hJtI:! ·'QUiJj'I'ii:i{ji);''' l.as orotectas 'em~ri;l,W!H3S dE! R!JIsscli. e':sitas.:
,r;;Ol'rt0(i'(lonIIl5

tueron

hechas

gE!ner,i!1 m~nl'till'

Ir:!ln una

!'orm<li mu y S. util.

. Como pod r ia R utlherfOird l'Ulsttif icar l,ilI~, II corrcceiones" que hac la a la o.hr,a !:: ~LJ predeeescr, C\j,il!F'IOQ Fh,.lssel i hasra hab It! reclema do par~ ~ i 1<11 iI!.:a:cl'uslvudadi de las lFevclad Oilles de D los ~ LI}) j IJIsJi.H i eaeien ijjlJ!e iRIJ,It hE!~ford busee a su proeeder, fue (llecl r qLJe' <ilhora hab Ir<l van ldo hJ.Z:.que ia r<l?Vif:'lalC'io'!l dill' O.QiS era .i!ilgo progrE!sivo{ 1 )_

mas

I]) No ~[)n IUi:M II ~I !~,=tor t'l! rl!.,,(OI.II¢_~'l de J~hr.;n".&i I~t:-:rl ~ "ir)l,ll'fllibl ~ dl'!'!1i 'i!~I~Ia.,

11<(I~I~'

\Hfe lOs,I~"I'ilD5r:aIJ ;(:

cgr~~~
H!iXl~.

l~ Ilg!~5,.~~ Ofl~'i'3n.ilO
"' .... ! t

EJ

T~i;JII)<J1).C< 1'~r~lIC1 C

por eiernnl«,

Cn~(:Ii'r~[:n d:>e(l

(In loi!8d,t1I~ """~"i1l'j'r~l!ilD.1 un ~f'~~rrolloll (II.I!;!li'!1irn i,-II FII"iI_ !JlcM, "~.:.r!il 11) Ciil~ ("~t~ ~~, (,j ,ill'bjjll 'f~ "i.U~I~I1oI" ,i1M..rr"lI~d" S!;! t'M';:mtmbl!
l"'>~I)r>';I!!I ..,.t~.H"

otcJ-' 1.1~Illl,l.
",~il!i1~II(iI,

lolldo reo 'lillt'

If'IlCOl"er;)mQ~ ~

e..~10 nle

lilJd

dOl

,.,. '~lloCJl~t11'.J1 ("it,~

lollm~

n,.d, ,.,,~"I~I i,:t.,."

'-'~.I'!J·([iIdo

clar. m".-.te

13

[t;iiblioos" POI' I!\j.emj;ilos 'e~~05,tuvo' qllle' pe: mi'I~~ De <iriiOS cl lL~btO de E:;requ i;e' rhabfal 'siicfo un miSieti 0, perg, que' ahcra, i e,1 tl empO de, Dio~ h;;lb·jo"ji llleg;;ldlo para {jItJl!:i 1<11 pFofe<:.ia flu ese ~!'iitl!;!l'l!d1id!;!! E:s:m insl l"1'uac:iorntocan~ ,t! la revelad611l Ipr{!l9lFles~\,!'<B! respecto !l I:: I!J aIqu iell" Ifl'IiIlte.,ri'3.. sf.gr:lifi callita g UE! ~cli;! vez Que R:IIJ1:hll;:rrf:ord publ lceba un nuevo ~ii'bro, r~te' tra I~I la pliO. mesal de' ser Uil'ia, :'if~il'I:ta,;;:n6n. I !Nru;e1,,'i;!$ reV'elac,jQl!'!es: h!i!bJan si do 'I'!:rl'~:re~JJq5:' ria wf'<cdad, segUin acaeaba de ser f\l!!vel~dar, E!S;t(l108: ail era Sdl~~e co n ,;;Ii! Ii;! imprrerr~r'l iRutherfmd V I;] 'DI'9~rni~a{:i6n La Atal<iya, lI'ega on a 'sat' ,ta:nsmdel';!!iO¢5 los unh::o$ dis,peIiS.3i1;.!IQPes. d"e l;;Irv.t;!rr'Qadi, uesto que Dies 56,1·0 ih~iblabt! per 11'1e.... I!:,la,oio(j1 p al Ftutnlllr.'foro, Y CI LlIliQ:S poGo;:;: que, i){loF cud Osal ,""coi!'l!Ci de ncia", €:SlJ300llil dieliltr,C!l d',el~d'<ep8n:am~rMQ< i!l'u!~o.,riall de La, At:.aI~;;I'¥(:I.
l

lm

R uthertord in:Sr:~tli'~ 'fkme me f'!!tll;! e n qu e Dios; teiillCi lie'!iI1~Odeterrni nado para FlBWI\a1' th!I'1Q5 ih<echoo

La mayor perte de 1!iI obra d'E! Ii: uthertord ten ia q!J,Je' vel" ron ,el ,Arntnglllo' T,~ta mente, V espl!H::r;a~,r'mIarJ't'recon las !~' eeies del Antig u 0 Tes~C1mento" len I UQ8 r ,die- ei'1'fat~zarr" como 'Ig; lMizQ Rru~e! II, la "rcsUtru-d6 n dB' '~,Od3S, lias cosas" V. cl fi n ef.!!ll mUlifido, R utih,!;!d!!}Fd iJiJifiC!' cSPE!tiileve "[a vil'T!d1k!~ci6!"! dle,' IlQ rnb nIl' d.e .1ehiova!". Este ea mbj(!; de. e.nfasis resultO '81iJ i,.IfI n l!i;;!Vo. !'lomb re: '" Los Testigos; al!! J~Mf!.I'~". iEl JlehQ''V~ del A!tllt~gLiOT<i!'5ta nnelllito era ahora el centro d'Q toda lla iOl'te!nci6!11, y no el!

J,e.su,cristo de'l

NII,I;i!'o!D

Test:llJme nto,

lM prim.qll'(l$ hb!:~;1.;;feeIll, llIibllli. i:"JTo qu~ pf"mj}'O ~s :s.lIolo Ol-l:llir,jj~iIIle' ;ildiCld e, 1'tI ...ll re~lIndo r:noi~ d~l'"~i'"I[iJ \iT! I 1.i!r~!!1!; ~u.tWrJlll k!A'I~ ,,,;:.1 ~ibrD s.II!lrll;:li:r., ~,toli j],1!.IC 1,01 v ij..... !fi ,'.. ~.III ~n SUIpictlilillg. J~j

I' 'S;¥'n~'I1fI~~i;;: n"~ol~1t~ \"'1)1. I 1!4i!J'5. 4~iS~ COMi' JIO*'i' '·S'-'I'Ili~flO Ol! Ori!liitin",·', L i!R.,.io:liHJl I!l"," g, '~2,'il ·'Hi~(.;Jori~1 \' iL1WrMlljQi d\: I.. I!li'blia,", G.O. GIII'I!. '.'Il!I. I; ~. b){Y! 'G.BJ.'._
~lri!1'1!

14

Ilili vi ndlC3icijon dell riOIi1iD Ii:!' d~ JE!lhov,i!i tl11!i,Jil'ifi.oabm {~ue los lfest'i:go5 de' J,en'iJlVa tell (all"!'Que e'mpn:!1Ii ch;:r 'oJlir,tt.n1) lTl'iliUilte: un iilItSlUU8 contra t.a{lll)) i~t~[ihJ:c~6n terrenel, l.;;! I'g lesla, las, i!lIs~h udones po' j'dc.~:i" V 1;;1'5 CliJ1Qil1i lzaelenes d!!:' eome reio, 'fuer,orJ todas ataeades 001'11 sa Flia !J~j0 l~igl..! Ira die RIIJ!~;lhli;!;rf'o:rdl, C~da I.J na d,e tf,!5't.;l S G'r'igalll i,;ra(""iOrll~Sera m1 itFiMf1u'm!!:lfito de ~ti1l rl!"J:s, espeeia ImJ::!'n~e !.,'!j 1'!;I~E!5;;1Crhd;;llni!i, y 'tod.;l[s eslti!lban 1 :1 i~t<l~ par,a la @uI8~i'II !:,:OIlTI:F,ilI Dios: 'Quill' s€ri<ll reIj0~l3d\lJi_ 1La!e xeepci 6~ ere hD,S Testi!ITfC's die Je hll,')';[-a. E5'1;)0 ereo nUII;!v.*IiIi'iIlE!ill:'1;! U n pc der de a ~l.ac(:i,6n pal'~ la seeta. Despues, de tode, lal g:er~te' deboi;[!J i~'regll'..=!:rse e~n ta Qrg~ n~~<J>cion. S!l;i hosti ~i.dacla cl,Jli!l~ifi1,JI[8 r '~:i~:otilei nstituc,](J;1'iI ~e'dio .;III m,,}vi m~~Mo .urn tTlp.lmf!'ndQ a rrastre, Y' Iolil gerue i1!"!1TIvez6 i";I~ vetl i r .t;Ii~n:'l ~l. U 1110 pOd f@ pr(:iljUli1l~ilIlr tOOIi1flO es pCisibtle II:S'~))?' 8 U811' 0, s,] '~I!! ata ea a tod,jl[s. las 'gr.!;!rldes lorga ni zaei Cines, sgIF,E!daroiiJ a muetta g:elll'ite q;I,JE!'i'Bne- 'que-j.:liS eDli'br:a; ,i!llg:un gO'bie rno, t a eentra la iilg~8s,ia, o contra a-Ilgil,j a ~JiFalif'l i:nstihH::[OIll" n los Te:stug~ dt"'!, e<hov"a w- 001 OC;;I ron COIlT1;Q ~a J ""orgJniz.aci.orn 'I i mpi';[JI", arta~ ndo a t.odas: I':!IIS, o:r.g.ard :~:,i;t ill, n e S" P'r'Qdti TT:l.:Ji b an mJ 'e '~cu;lla 1;;1 C,QSilI5 era n oi 5' '5 ijli~tril,j tflCI;"I'los, de sa'~:afia's',Y' por tanto. ha b fa ILl; 8' uni~se tlf :,:I !Q~,l'E!S~I!lID$, dI,E!Je-hio",",1:_ E I los SIOn "La 'st.n).etlad G,!JJ. NuevO' IJJ'I.J'IU'/(/', ",P\or supuesto que no ihoi;ibia que 'tardl,alr'. E:I fin 'yiol, ~ilIlOOl a I~I vlu l1Jl de Ia. cS!tjluintl'" 'Y h:ab ~a ta qUi;! p?:Irtki:!':;icclir en e,1 NII,J;E!vo Mu l'Iloa," .
,Apillrf!,nrtlE! ~nte
l

ten (a una 'lami)SI3 pro:p>lIQalfi{~a lP!Jb~iei.t:arija '1m i I ~ones que aIlQr,!;I vic..,erl !lIlIlCI![;:3, mo,ri F~In(' - COIT]O' rre$lJlt!::ldio de esto, se leva I)'~:O FlIueva;ififlBIn;t,e !IJ lUI g F3f1 ~j(~d8~6rn QOfiQfi!'rnie <J1 r1i~E! 'f!Jituro! ~r'i;)Iue le5t~,b!;! ij mlJ'! i'd-to ode fmrna clam ,E:lnsu 1@1!i!l<! j;i!lJbl i,t;~talri 0, qLlle- I!l:I 'r .. ;; 'I;!h~;l flilJlIi,IJI),lI II.egi;lIrlf.;1l F.YrQnto';: "Oinalnre a [lIOOO'UOii, .aifi,t.es iQlUle sea demasiado tarde", y m!l.p:~P,,;:;!$", RlIU\~, SF.:!' un ifi!'l'on a i :1l1l1) ...i;mi~n't-o de los T'eS! iiljos.
IBI'lI ~)UI d j';aT V' elf~ ~ita;,

Ruthlll:rfa,ra

de .!hll'hoV8. !La sects jijli'!O$per'6. De alg;u na forma pate!:: rf:! 'Cbr .a11~Ylla, sperenza oil! 18 'QCffliB. De·(iI I~ull mod'o prov.!:! j'a e de iJl,a ba:9':l fir !111e. AU r e'Staoo' esa 'figura ,"'Il.! S!!1e, '~lUe les lnd ire.ebalCll!!lil esa rC~ @miIflQ. Si al~glJ ten fa IUlflE:l no ll~gt!·ta duda, lli:!ieontln Uti II LIvia .ae 'Ij'~el'~I'~!Jra que ca la de· I\!IIcf~i erna [iJii'ili'j ~OOIIIe' loiIJ'oii;loo e I mre{bro_ c i

Km;;Jrr

Ft~j'tl1erfQrd mUl'1io len ~ 942

'\I

H, N. Knorr

tOn'1u' ~I

pue~to, y res (:1 tf ii!5i;os nte' ~ 'a Sociedadiliiast:gi e I d ia de f10y _ B<ll]o su direcelen, se tJ lzo, Y .i1Il'ln se nace un (ILIli;!ne p-I'd'.arsis. en la' eeucac ion. f;-Iacia el '~i del, n
@D,bi·BrflD j']1l' R!J t:herf\ord. ~os Tes'~iga5. dE! .!ehio'!.!1il .ad[!ulirierrDr! rrepUlt8oiorm de ~I,!e reran grent~ ligiio~lnte', "l qu ~ per fI~ :!1'i;!glJan oil SlUI ti iider _ K norr dle{:id~6, I C:a11Tl'bI.u las; eosas, Po r '['IUiiilO, 'V-1emo~ SIJ per IO.rl!O un 'en ·~ljet1.eoo'(<1I&i$ en 1<Ii ,sd'yt:9ci,oll't. e:1 resullta.OIo die esto es que pol t~ miili1Q me,di:o. los T e~i~Jo.$, d'~ .JehQ~ ~~,all1 bier! aloie-:S'trados: ~lll I~ dae'~:rina' de SLi secta, en ta to r!"!ti!l de presenter sus PLlli:'ll~·de ",1·S.t'S en e'll te:a;1ti:!TIQI1lo ue ,dtllOOlii dar dre puerts en pUl3rta.,. q

v

Ba.io r'D d~hecrr:;:i.orn 4;fe Kno,'f ISE! m~i;stj'\Oun erecl miento tremendo .. Cua'rrdQ ,eIIH.tJilml6 ,el lider.£:!W. exis.ti.alnl 115.0001 Ife$tigUi~, ie Je,hov.Bl" Eilf1l 19 6B hsb (a mas.· die d IU III III 'j I ~on 'V medio 8pm>::i.-rro;r da rnente en los, E'!itados IlJrili cos, Y una me m1;!or-€!5:ia mUlrrdllal de p,;!QF 10 Ililenos. dos miU:~fjes '!j' I11'Iedii'o, ,Adh:r~S·. ~ estirra 'qiJJIRI los: ·prOgT';HiIl~iS 0;:- adoCiti'ill1amie-nto 'Y tnl.ba~fis p,r0:5E!Ii·t~5ta$ delos Te~~igtilS eli!]' J!!!1hov,~, abareen lJIl'iI!D.S diJl!:z' mni IIQFi!f!~ de· pei"son;;i!i..Mu cno de S.LI ex,I'1)[) $(! de:be a sou pwg~ r'i'ii<i de' edll.ieoBid~1;lll; y CI Ii!! tJl'~menda, pmpagtl Ffld<:r· I[,:QJi i!n'!J'ill y disc! i bucl 01'1de I lteratura ~r.ilItutt'ilI. T,glITl'bi.thn el produc:t.iy,o tem.i!l de la eXipectiil·ciJ6f1 de 'un IniUe\i1Q. mu ndo
,I

yil a I~ !J.u€!i.te de
a. m~,chot
<ll

1.,;Ji E!S'I]I,iilll'!'" I;:dri't i nua 1i:1'8Yl!!fldo la f,ilIl~ esper~f1Iz.a de I'I;!! 5 T est i905. df.! Jencpl.'::iJ.

lEn 1,960
105

SB'

't@'~IThI n6 uri ij mporta me proy-!!'ctn,
~'!.J

'EII1I

e~8' iJ

na

propia lr.:;.d'ucciOn dI~ 1<1, Bibl i a. Esta tra duC:C.~Oil !Ji'i rn.'I,d<~ dE! I .. NUl:lvo Mu IiIUC{",
ten f:i! como pro pos;i to wnr:::j:!l F '10 mas posl bte I o~ de Vi8t8 d(JC~:Fiin;;llE!s. pn r los qL;li!!'SIC dlstinglll fa ill. En a rmon ii':l Cd n ,1:11 enlarsios d.e' Kf1IO rr en 1.,:1, ed:lJcad on, ~s:te es un inte [lito pi'lrCI propa rei ona r iLl (I<) obra "erudita' po;! ra 5i.! 5 E!!.tl,lld!i,J)s. y pam ,8 pova r sus p ropias C~f!en~bi~_
Illln1,QS

TestA,!,)(l!5, oct!:! J'l:;!bd'V.~ lF2"Fmi naron

Capitulo Ii DocnUNA 1E(1Igene~1!l1 S€' pll..lifrdl!! deL"; IW"qlUE;'IF,! aoctriM de ssta seeta cosee li n racionef sr 10 bi!~11~lcQlbadQ; por e l cua I !)r'al~ali de haeer de. la e,ib,! 1.;1' Igo aceptable. hasll:a para !'! un il'1!(:f.MlJIllo. Co INti) rssu ltado de esto, sus doctrine s SOr'J practB'1;ii I'l'i.:!'IiI'teLUlI1dl nl;!g.'IIcIQrl! de toea 0 oct dna crist i~n;;l ortodoxa. Oomo es de espera F. S,UI dQ r;lr iln'~ ta mb jen los, rnotiva Ciar'a,~r1te, PIJ.I;!S prcvee las ra :!:,OI1(''''S pOI' las q!l,JeoE!llos ~'Iaoen 10 que hseen, No BS; :sOlli;l'me'fl~e UI'lI s is:'Il:em~1 ,ilbstr,Cil[;:t:,o de' ense nalll zas, SI no que SQ' rslaclo na iI.nr~i 1"Il<'llmente eon ~us viid<Ji!iY [iOn ~i:I vida de I" 0 rgan izacion ~Oli'li,C, un redo.
.:;E05~ reas Clavas {till la dac~r'in11l, a S;;J bell", 1.0[6 ilomiiI Y 1<1 pI}: sona y obra de Cristo. A, mad idill Qjue C'xil'lrni na rT!I:)~su dloct rina tra t.<IJi'smo$ ;;IJI m ismo tie mpo de ver como debe it' os t ra 't 01I' co n le[! !QS. E FI Ulna EchE!mOS
IU n

...istaeo

ai

!iJiti me seccicn dli"sc;u'tttemos blFeVelrllente nuestra estmti3gi;a1 para t rata r CQn 1(;1$T estigm de JQ hio~.

La BlbHa' Los. I ~ti,gas de' Jalh.o'Jili!'>I!: ,alaooffl a is I rnismcs de que iN/os w,!{"()lJ i1 a 13 IS;ilbli'a en el lJ!fi me r ~Ug.;lir. Su jl8C'ItiI'i!c!,E!~ cica en f,JItJi:!''E"ilki.s cO MtI'lUlyl!:l~ 'SIJ dlocui na '5[)lb~ ii'J' B~lbH,~. n contreste co Ili los: ! i ber,i;i~e~, r e ~ eie mlJ,lo. q ue a Ql!!p'ta Ii 1<:1 Bvo~l,.!Ici,on or ni!!l;gan I;!II rl!:!s.u:rr®t;C'i.o.lloorp!l)ra~ die Cri sto, LQiS f estigl~s glE! ,jlil'ho'i.r.ii: IDsti@rH~1'1!que' ,,:!"~llos; "'W[i~:<:1 nJ ~:adlD ~o q!lJ€1 iCS.t~ 11!:f1 1<1 E~,crit I,JIF,;:!., Y q LII€: se suieta 1'1 a 10 que encuent r,!;jn en etle, Eosta a pe:!oiIl1;::igln,a I~I Es:crh'll r,ri CDmo' ~~I,lilnic.o Ii b rri ,i!illtori ~:ati''''o ;;l' i ns:piradlo es 3~g,1) lint..! "I arravente,

Si n e.mb:;].rgo" !a secta
pFiete'nd ida ES(1l1t ura, s:u,joSri; I,on

!lIO'

",+.re o:!:l1!
Io!}

OOIil'fOlrmifiii'Jd

'COli oi!<St;;l1

a todo

que esta cscrtto en 18

La se cHI naei 0 d?l: E!Sil)eIPt,tci!i[1'ib v dE!'! r,ac!'Dn:;!,1 lsrno, v kj~ii'e7i~igos,d~ Jeho ...a tiencn, haste el dia die hoCiiY, ~I,IS, pro p~s ideas P1teco,n,cetr:id;:;l5 de i,~ qlJe e'II,[lI~ q lJIUI;! r-e'ri ,enOOI]U ,1Ir E!'n 1<1lBibi la, lEi rrt~mdlCl todiIl'!li:!li es el i'Fli1'S~n0 quI;!' iI!!~ .::.'c IRumH t Primero d'ecid en Que es !g; que t,11;J,iere,n aCt:!pti:,llr Y il;:Fll£jl:ll', Y crHO,r~cl1lS: O(;uuf!i1 0, la BTbH;[J1 PIZIF,i_l
probae 1'1). Y uno IPl~eclle prQ.b;;r1"
'I; 1,;1 a

lquier cas,;il COI1i .1<1

:13 ilbl:i.f!isl saea t'F~[).S, 100 vcrs ileulo:i: fiJ.Jcra de su correexto. R ussel I se de;i:taIC.6". <Ill ~i'.i~ S,I,I~ (:rni:u'I<I's" IPtlIr ,pretf.:!,I~ de',r q~.I11!! ~ii ~ab!Zi u C!I~O lias, !G~orturas, Cllilndlo ilQ.qull;! F~ 111'iIli;! m i Ilil:e su oedlL~, era q:ue' sus' "eitas" Q:s~'abl!l tlenas iJq:· sus n observeeiones ,e 'i'll!tE!r'Pr'e't.:ldaII1iB~, p<!ir a .:.!ls,r: haeer qlLJiI:l se <I<CO I"f'I'l)d;!l,ra~1 0 S!L1 proposrto. De. esta torrna cn&enCi, su I(IDct ri na. La rna yor pi:ir"til:'! cha' i::J ge-,Ii ~.8'qj!Jl8' Ie- cscuehaba no c:onot ia muv blen la Bib I i;i[l, Y a~i oil celP'tlaol!! r.'! '5 U pa 1:;:1r;;r en la i;;f!?,EIiICb dl!!' qulE' rea i mE!n[!)E solo e's~,iIlba o d,tCi ndo I\ili !E,gl"Ji"'i'~Ij(;3. ES:,[,8!1'1l IHodo de fabri car dCieV~f[aS, que il;;r$t.i'!i e'i d i;:j: cha' hoy' IISS I'FliLII";' ;a,Oil!iI1t<1!do, mu I?S,tJ<)' C !;;rralliT'tF}f1Itc' que palr~ e 11'05.- 'i;;seri'W Fa InQ es I~ ijuto:nidlad la ,aboolu't'<rl q,i,.!IE!E!I ~Os; diicifl 111 que ,I!!S"

N iegatl' CI;.!i;l i~r verda d bibllical qIU'il: [Ies~~ljgne !gU (v, ~il'. el[ infi,Il:~,i'io 0 i~ dh..inidad de C~j51'0}.

ctara de qulf.! ~i;I BibHt! flO 'l:1a-l1ie p;giiF,a eJlos la pri mera y li ItUlfli\!j pa t.<a1iJ. <I, :$!!)! vI;! po!" lill ad'~r1Elnda qll,J~ R~i;! I! ihici'era iii 'SU gBn'tJE!, a saber, que s.~ 1I no ~i,elfli!} uill 'Illl~gir ell1l~n;!!ee'f su S:Cripr:i,Ir~ q StudiSf; f E5tlJd',iil)~ sobre te ilisCf it:UI'8) 'Y ~.iJ B i,b IIi;!~se dl!hoo ~,Iogi~10 prims'rD. len Lp' At'a<!Qlva dol 1,5 d~ Se pti''I;! mbre de ~91 0 1~(:,Ii'iriDSi:
Ot ra in di:ci! ci On
1 I'

"Si tos seis !J(litLuii,enB~'de SIC R I PI U R E:S STUll) liES SQO praetiea nl~iI1lle 1<I:!6 a ~Fifeglada! ilbli por l!l"mfl$,cOIi I().~ teX'IDS b ibl leos dadm Cfl<fli1!O vrue!bas;, InO 105:Htli I'a~ mes i mpF~J'pr(llmIfHTth::' si fa los, d€!nlominalr1l'Q5 r~ B i blia en una forlm;JI 0. rdenade". Esw es 10 mismo q lJiB dedI', {~lJ.Je :lDQf:i 1tJ'1'i! If!'l!ErQ I'!!(} GOl1:iJ~ritClrio de' la :ErilbHa" s.inoqlU'e SOII1i pniieHca mente, Irll IRibli a m~sm.i!I., '" ~siIIJ rio los dE!ja cle' la do ~i.e, a 100 S(YiptUf1$ SwcNes}. "I los i gillora, Y SI:! {lJtf! r,ca sDio ;;:II It.! Bib I iaJ, .....D importa s,i ni:! E!ntendidQ' SlI :Bilblfi0 por die:;:: ~fios
tt
I,

(con

i~ll i:;tYlJldi!!

de

Scriptut8 StlJdie$)" la

e~ pe rit'lficr<ll nos E!rtSIi!,!l>i! que en des <lii1Q!;queda ra (lift lUII1 i.lI;!hl;;t'S. Por otra pane, ,sij s61(11 hF,i Ie ido Ed SC:,f~IIPTU R 1ES.Sf U [)! E S eon sus refereru;,j,;;ts;, y. no. ~"(!i Ie ido ILl rna pLilgirl1c.;tl de r~ Bib~ia, eomo 't~d, I!lstar';:'j eon la h..!:z al 1CB!t! 0' dill' dlos ,lln05-, po rque telfl dra Ia IIIJ.<: citB ia~ Es.cri'ttJ ras" cruds y a roga rnte- 'fo Fm8 E n eteeto, 10 iClJt!lEI' @sl~a d~cla'lf,acion si gn ifi Ci3 es: r Leed nu~strOiI lite.F;;tt IJ ra, es fr.c,i~)r aUJ n qUE! 1~1::llr t<il El i bfia, Y es I' pod ral!> f:fI'[IBIfid',er tude. 10 q UlE! :1.;1, Bi:b! ii;] es", Si ill ~gtJno. qJi.ie(.~ Il!n "tilnii eblas" if dtl;!ija I;;I! "Luz" de los; Test i !:la~ de Jehova p;llIF<lI ItBf::r:;lump!€. FIiiIi!l[rbe
€l.:!;~ 8'5 lJ I"ta
I

CQ!11IQ pu.ed'e verse dEl neoga la Sib,lia.

Da

B~bliiil!

adif! n!:!biefiidll;]!

e5;tlJ![!:i~dQ

sects

poor

do~tri

FI~,'S ha n

;;!11i~. ;f!-,ritli:moB$' 'bE! sidio descarsda mente trnpuestas

doct ri IITiii!Sde' ia OOrii ... '.I~;OE!~ 'qUE! ~tas; e 'LlIe:
I!,r.is;
(II

,18

Escri'tulf"a •
Los Tif$'~iIQos de JiehilJiJ.8, no Ci5h:;.:Illil a i:!i E:scr~t LIIr.! ~n e!1

centro, pues ta rnh i@1l1 !J":~'-leerl I~ F8'!,(,eiiilici.o1fl ~iii jp'l.ugrF3si..,@ ~,1}.'To~1 ~a or.g'<'llrr:Jiz8oeiioln de La At!:!lav.!:! es consi cerada tQd';.I:lodl~CPTTliO 81 ca'n~1 por e'l ,tq!lJii! 'r, III,JVE! 1<1VJ:!·rdadi. y me 18 ma 11 que sQ.lo II'liitb 1::1POf ese G!l'1IicQ cQl:ighJlet{!l_ Ninglilriii3 etra 'per~r1Ii!I lJi Ol"{JI!Ilfl'i.2;acion puede reclams F pare s:i ,eS;;J:]:pne'~eil~i,ol'lE!'5. Dr 05. ~o'io hab!!i;I .;II ~~'!Je;;: dE! ~IIL}S;" iD:ios soto habla <II h<:1 vF.is: cil!l' R ussell; sol,olaJb la pOlr IR:I[Jt'ilerford h,ov Wr'i a i<ll, y en ;iJ'sta~ FlfiomentoGo '~a:rnbh;!'!1 iiialbli;! sblo 'po~' 181mis.I'fI8 or.ga l1Ii'zadi),nl" V" poi" ranto, si tu eres Uri 'T'est1i:gQ d,~Jehov.j, ch:.l~):l'Js, obed'~(;~r o!!' ~D5;ml:€i'nJiii:Jrm de.' esta ClfiitC~na !)Find'p;;ll. Si In!) io haces <I,~r. eon'!:-OIi{lI!lS estaSi ,deS'obe{llec'i~nd:o a Dlos, Po r esto, 1P!..-!:e~'1 uili '~lI:gHgo die J elhovcl debe, Ui!:g8r :;! lest:;! r 'to1!tII~Irl\ol!lfIt£! (\sc~i1I!Ji zado a lla nr'!!!ll;],uli [iii!lIri\!J1 d'1!: {~t:imI o rgard,;!!:!ch)n,EUa es 5 ~~ do.-chm:flli:'1l aetual, y [11,'} S16~o' ;3oIgo ,die' ~poc:lS [,iiii(HIi,DilIs\.- fi'o,r ejemplo, en la pi1lgjli'i8 :2:2 del !r.bf'~ !'JlchO'i,i'~1:{5 Witne$se~ and t h.. en 1o!~lle fill rpa~" e [Las T~(i!lj!}.s, die ,Ji;ehovJ, y f;!:i ~i'I(lip6iSi,to Di ...lnlo; ~'959) i [pU,jl!d€, l<ee.~~':

moo

ha escogi'!lo lolIl!I:li1ilo,ri;[J!! q LIIi!!' liIay lit:! rnamos ''''rh~ W.;;'fchw wer'" (La Ata laya.)., [1;:'11'-"<1' !!:f usada 0011'10 ,el 'iJOr'Idluc,to <l< t rdl~r.e:ii de! s CiJolIill1,I€!v.aFa I, mu ndo, PQF m ~di(io ali:' 18 S IP'3Ilalbms: F,e~ia.d'<l5 10: 111 :!iu:s c.o,lumlli<li5. Iii, m~ nifeifBdol1l! de la; v\DolJlillt:a;d dti lJinaJ, Y' p~r~, hd dir l\iii ! d pO.bi~ci,ol1! (fel :n'lIUlrlQ:O '1;!1[liUe:,:!,queUQt) que h8Ir~'ifI ta v.-oh.i tltmd d~\t'i'i1ia. y ,i!qll,!l:l:II{li~ q U'I!! 11.0 ,Ii!! hi;l~~ n",

I._, JiOlho'o'i:'i ..

21

JIJII

IQ 'elnoontrarrlOO 8.-1 til' A r.a!8ya dei 1 5 de i,o de '1'960 (piilg_ 439'~ p'Ue':5 e 11 ese Iugar Iia Soci!?'ictad se ld'eFTIti"iC<l a :s.i m.i:5TT1~' como. el "'(u'1ico condueto de Dios [;1;;1;';~' que ia vemad b:rb~~k:i'l COFr-a ham los: nom'br!;:!5 en 18 tierra" _
Ot 1'0 ejeniplD
I

13'n ,qye Ie BilbUi!IJ €llT'!tencfid'.a sl Fl, ,el EsIJ,i ri u Santo" perc Hildie r8(;:ilbi~~ !i!1 IEsp ~lI"it!i.J Sai"1!'O a menQ:5: Que lreeOiflOZca aI II~ Sodiedadldl!l' I;) Ata~;;1ya como la orgall i~aciQ!'1 'ltiS'i,b~Q dB D r O~, La A,tall1'Y.;lI !rl'01 1 ,Die J 1,JIiRQ 1 965 de {~9, 3:91 t. UBI;: lata:
11:1;)1

Los Testigos de ,J!c+iov4 ,estafil d,E!acue dlo
ptlJ!;'ae S!E'F pro pra1iiT18nte-

"E I no i mp[!Fte, su santo !lI!s[p,lri't 1,11 un Y entend i raiento y ap~C: i<li'ClioJlI de' SIJ P.flII!ab,ra. '1!1~~llr~,e stu orga'1"1i,z:.ad61l vis:i bls.. . l!;Ie .c.IDeiooesee arse 10 mi'5mo hoy. en d fa 7- Sli r ~oF'qtl.e Jesus prqifeti,zo que tend r Ii;! 'U'1'iI;;.1' ~'!!Ieociiii 'I,Ii:s.ib~e sebre ma t:i'BFr~1!O;;!re el 'tiernpo. d0a 'firn d,!!e~te siste 111"1<11 de C(l008: J'1:'rJI 91 'taI,J1!!' ,;;IhI;)lFI;! stamos ••" e ,',. :~iI1@1T1~Fg/O.[pilJra que iDios; ,MIf1,~,e!':i,te nuestres QraciQl1Ies. por su (,"!;p:J.li'ii'hJ debe-me::;, ,de., ~tis;r.at;e'r sus r.amHci I;!Il!les, entre I ~S' {:1,lIi!lIi!!'.s encuerrtre e:1 s¢ reconoeer ell cond ucto v~5'i11}1(lILIa' EI 8s:t:a !'!~ii3nd,o e
p;3 ra es;~ IDro.~i!tQ,"

IUn!!} PUM!ll d .11'~8'cuents de. qjue J!l'1' l"OOonloci,mierr!W- de, 'CU<l,lq~J~e'F icom::lluc:tQ 'vijs:jble para Iia oOlliti liIl.!a rewl ~ciionde D i os, e neg,ilf tanto ia .1l1t:olfill;l";;Id como. la sl!Jf;jci,~fj'LJa d:e 1;;J:j1e:;scriWr.~s. La I~irn:(!J 1X1'la·br(!l no la tiit'lr1llOl' I.;) E:scII11tY~J si I!li((; H:J e... r.gan iz::Jci:on de lLa Atiliia y,a, POll" li!lQfg3ni2aciOn, D i05, es.t~ hab,l<t.r~do.;li ~!.II pueblo ;e;lg}O q LJ,C 811m I~O $;;lib !,i;l1l anM:lf'i'Dr~nt~, !PoOr18 re ... la~~or'il que Ilega .[II tra-:'it:s dill ~ I~ or'00iI:rniz;!I)ei6'JiJ ~ri't~nd i mr.e:nrto que. IPod<l mes ll€IIt1~F de I,!;j ,~I B:iblll~ e!it~ ~I d I!;!. Es cl aro, pues, q!,le [p0'f' este sistema L1!f1iO n;,o.ldeado, no po.r I~ ~s:eJit uras, :sin e P,;1c,l' C~ Ma

u

22

oj'\Qilni,~;tr6;n,

que h~!IJ.I\i!J p.or S,I

d;a- La

,A,ti!ll~,Y'i~LNo !ie fitii$nii:L

ill;'!!!pell"mi'te a

Is

Escrirura

1(.05 TE!~;t r~gO'!i de' Jeih{)va

cd€! la Trlnida d.

S0[;1iu'rn que

'~e!l1llj'yemln eon mi1llJ~i,a es~ ~~cta r It:!d'ocVirir:la~ de

doctrijlrN;! 1181 Ifi lliidad T
~i::I

Sigfl iHca, qt..l!? Iil;;!y tres Sill pi.JQU.'Qi, i!lI1El!!iia

e:o; isti:"'!'!l tres pE!'FSO nos. 'pEWO un s;610 Di~., 1:1Il;c!lu!iO 'fra'C::!S03ln11m hOii,u€:r una, dii'5:tlirlld6[l adiec,ul[!ld8 entre ~!38p€1i'"!;Ofla,s do:;!' la lrilnJi-d~d", f\;J,F eji(!;mp IQ, J_ iK._ \lain 1!3~~ l,e!'llen su Ilib.ro Chao'S of ,aU]' Cu,fts {1~~ pag. 2168 ~ CLt~ tilE! Il,JrI 1fT't,;JJ~erioi:!il dE! !QiS Testi(l,!}s. de Je'hio~! 10 ::l;rgllJ'i~rlte:,
J

diosesen uno. La

E:$i• ,ri ~t!r.'~',PQr .

"Sl!['1i duda, h::!'Y ~I!g !JiFliOB ,elelFi"Qo§j: {~ul!:' son rE!~I I'1'!l;llll't,e sineeros euando p'ic-nsa r'II que J~'~~ 5'!Ji propio e'F,~ ~d~, Y cue E!ll ''liOdiopoo{[leTOOo es h'ijo ,ell!!' ,s.r llTIiusII"!iO;' y que cada uno de ~tas es, a '~II,J '!oIE!:~:" I;.!In;;l tereera ~rslJ;r'la", qu iil'rl ;::!'$' ia !TIi~:mi!l 1l;J:lJel-os, otros dos, y con 'todo, diistinta de elios", E-:;ms: ;el'qpr1l:;!siQliie~ hacen die 18 '!o'er-diad B. rtdij,(ia a I'g;:} i!JlbS!jjj'\do.. Ell lihr,Q ,Let' God D€! trtNJ: (8!Iltl Dic.s VI';! r.ill1;,~1 '95,2) nQS preseraa I,Ci q'U\~ "'S, :~e~U!1il eUIJ;I~, 18 refutaeien de 18 doct'ri'ria die 18.Tri nidad_ EI' hbre, como E.. C_ 'GIFI[J~S mostra F~ en su uApo1;t!OS, fJ.f cU!f?!~r~ P1tgs" 1 05,-1 2'4). es 'C malki'o(;~Fnelll:t,i';! ijlnJust:,o.

L:JI doct~,illi.-i!i d'<!i! ~al'r.ilflli'-dilldlles srtacil!l:Y<J' en 'f'Orrn'.;il'~5lJ)eci81' ,en relaeien eon :la p@,f'$CJ:na O!l;' rlill.J!?SUQ S€!'Flor Jesuerlsto, rlll,J,sstll"Q ,Sail'oradior" Li;I pregll!l'lIta, es <lIiCdIil a etualrna nte: m~y oiiil)'FQpiad-a:: l" 'que pel!l!Sj~s:del Cr.is,toQ""? '[Mit. 2:2: 42)_

23

los T,eUigo::;, t iensn idii!",I!1~i creel'1cias, muy raras ace rca dE! ' Cristo, Crcen que antes ,d~ su ",rei;;! terrenai, Crif.;(o era IlJIna cdatll.J r~ £!5pirh lila I I ~arneda Migll.m'i.. lei pril!'Tlero de ~tI <Clre~{;~6:n d~ .D los, ,n:J,;!!!d~anit!;!, el clJ!1ill [loi,OS hizo Ili!I:S derniii~ cOsas creedas. Como eenseeucnela da su nacl IT]ie!lW en hilitie rra. Jesus Ile;go a ser un hurra nO' perfecto, iglua'l que ,Adi~!"II .antes de 18 ~! Ida., E~if'I;;;IJdi !lliliei1'~O de Jesus, no fue una Cflt;ia,iifil@cion, porque E I Sf: de~p:(i10 t{\iud FfllIlil[e de todas las OOSi;!S, C-i3'le5tiillles; V e!s;pi;rltueles, 'If fue s.6~![J! ea F1FIa, Eli ~,IJI b~ ~fti5.mO. iI"€!!1!'lizadopOi'" J uen, Jes U'S[Ilego a SFl'~,ell Me~,Ii(!]s. Cl"li;lr1idQ'Crih;;,t~ rnur i6, s U natura leza hll,J'inali,~ fue sacrjficeda, V IPOrtanto, dest:nJl~da!. Entonces 101 ,l;,:ria'Hl!ra espirituat de fP,1'igl,Je-1o.~,..i6 <;II 101 v exi~te.lldi;l Qua 'i!fl." pero !!lin. !;;In estado rnueho millis exaltado. ~gun est!:!' [lUIfl'IiiO de ',r,ista. JII1:SUi1i nunca 'fui!:tt.iter'[ilo COil O~Q;S 0 igiJial a Dios, No ~r',~ ,slarno, pOfitjlJe hubo un lie. l'111lpo. en qll.!IIIl' EI Ii'o ,ell'"i1!l.iEI T!Je' ereadn, V euendo estuee tl!!1il I~ t lerra no '~iJifj' frii3s q 1,.11'" ILJ F1 hombre, for tanto, Ulna p!Jlooe' d'.;tJrM~'cuerna de q ue e I eteete ex:p ia'[{!lfio de SlJ ,fT1l,,!1erie, filfJo ,l)llJe de tener n;1j:;:sign i fic;ldo que e'.1de un hombre perr;ec'to IITtlJlrienao PO( otros ,[1 ~., Es;~!o ~i!;ln ifi'Ci;I Que· 1.i!I octrine de Cristo qUI! 13 II 05 sD!iiiJ;le'nell d tiiiG9 . eeif:!siliriioI..i:nlpunta· de' v.is~a gl!~bi toeante al pacsde, ~ eomo verernos fflIiiIs,ad'..elante'. los t.e:sti!i}Os, de JIi:'nO'll..:i1 IE! nab,lelTl 1;1; usted difl 10 Qlui!! ellos creen, treta ran de acosratano, I!l'JIl ~Q' r,efet,erflt;e a Crl sto, l;:onifll,Jlndi~nDedo CiOn textos qt.].€! hsblen ,d!!llla vidE! h!Jrn~ na de CF~s.tQ aqu If en ta tf III I'" ra, [Por aj;empl·o. lUll'lltexto m!LIy w:;:ildo po !i!'llos !!!'.$ J uan '14,: 2,8, en conde ~I Si;.:FlUII" JE!5!(J~ Cuando
UI
iI.;)!'11. 17' (; 1 CiH tismGl' de HlIldlllbfif'"g: j,:;" ~!!~!bi"'''' \i"!:!pdXltlrD D.~GS~ ,i't'Hpjj~qi: Pf.!Ir! ~l.iij). iior fa ~,,~nr.i~. ~ ;, dr...~i.;l«l. P~~l ~lc"'OiIr su ttll~,.,i{!:sd i iI".n la ~1I["§;J.!:k! i3 tr~ (f,z; Dr!:'!. "¥ raparar ';' '~S!~lt.1J if !3"n rtol).ll(l!'€I!, If.! i!iJ,~i.;i,:ji 11 I~I 'I' a, ["iI. g':I!1: 6::3::1; 11J1~4 ,:2<!1~ Nult. 111~ S:sI. i,:J:9:3; l'~iI. !5,3;:~, 1 1 5J, 5. i 'I. co~¢.n~ ~ !:a..-t'illh la TQolaii r~ St.~bcmimCl!l d'l!" ,I.- 1Sc~1'1o!lf1t!~'. ii'~. ;IN. TiE LL

Medi1,!!rr;:J,s, en ia pr~I"!il

~lX!r Que oeL

dli ce: "el Padree5:
",r$l!l

l!lf(iP{Of

qlli!e yo", IEfltunCJi]'S enos d i Den,

da 1;>1,J1!:'r'lta, ,I::!IP.:lld[~ 'I;!~, ay-Dr q LIIE! Jesus". A,Qju~hay m Uin~ w:ue!!J.a1de que nosctros tenemes 10iIJ razon" _ Lo~ n:~t,ig,O$ de' "Ja..tu;ivi!, '~mOyen mi;ll,i:r~'!'ar~ n 'E!:I 't'extQ dE! I~JIIJ~fIi15; '7, E nl 11!1J rs'i6n iR eij!(l18 _ Vai~'ra Re~Rsada ~ ~ '196'0] d~,pl1i:
"Porqu e t res SOn tes q;u(g tIlilll'i '!,~stli.lliilol'i ioI) E! III ,~I !Ci:i!!!Q: e!1 P'cI(lIre, ell V'l;!rbo yell Esp i" ~ it L!I ~Hi:a,,:, '\I e'~,~u~ tres $O!i1 IU!'i!O" , Sil!ll ,emb-ar.l!Jo.estes ~a lebra S no eUa n iil tlu iJ\as, en las "'1!l1l'$i ol'i~1> ,rTiil)d~rml~, lI}orqll,J 8 '$~ml'ii~lT!ellT~1;! r)il;~ t!~y E!'i,dde'f!,ci a en los, malflU!5'Cri'tos ,ar~ti'guo5 de que der.!J.j',elFaf1I estarto. !Pm ta nto, drrr.:in llo:~T >911i:1igos, de, Jll!iflCFil.i, '1::.1 ,dCl~~run:;!1de l!!i T'ri:!!'ddl1'ld '~ ila E!!ifulITlIi'.ioQ. A peser de esto. ~adoetrina d~ 1>3 ri i"iidli:!~. T CD rno veriI:'!mOS." BS, una do~t'Fi:f:I<J,S lii;J.ili,~ (']I;.!I? elr!oor!t:roi!lmQ~ a 10 I\a!rgiQ de toda 1:i!IESE;r.~U.liFfj, y no e~,tr!i~en P~Q D (;au; p.Ci,r 10 '~l,,!Iedil~ ,Bill i J uan 5: f,r segll)1!l 1.:1, 'vJ;";!II-si Rf!,j n~ _,v'i5!'1era, Dill

ndo !o 5;"e5ti:go~, de' J'eh'i)vi! ihable'il ,en una. f!~ga:!:iv:.:ll dill' ,Ilil!-!~S'[r,a. Sill'ivada·r'? U!'i!a pogilbi l~d;;:!,1jes ,que" t;J..lHiI~l,do05 venQa fli C(iLnJ 5U,Stex~QS:", i,!Ils:i,5ta:Fnos,e~ que eada ~ 'rext:o debe I'~rse allil ~ U1 CQ;rUe::.;'~,~- Q'ebemoti:, PQr tan to, de~idi!! 'quQ'~8 dhHli:fI~a {;!:.!Ir3 ndo Ililsn,ej Oi'i,g: Bli pll'iml!!r' ~rr~:j".Cl!lIQ" y toma ndo nuestre IB~blis 10 e:-::amineremos en su contexte, Sin 'ernbair!!l!o, corn IrI;!'iJI;J~rnda, y 'E!sIPl::"!d~Ul!T!1e,nite' iil! v(['i~cijl!J!j'o de. un eneuentro eon U f1I t(ls~ig\o d~'J !Jlho!J,j, ~o lfi\ejio'r '8$ ~gnor';!ir' i~oque di C'e" ''I' d'eSIPUies. mestrarle .si'ft1ip~e'me'i"!rl~pOf' 'E!I t~5li mOl"! 1:0 elaro d~;lal E$t.;ri't'U.ra qI,,!lEE!'i'II E:,1; r.ea i fTielnl~'e' e'l G:e1l10f J,@stJ:s.1 r]I(Hqu ele cortesrnente que ha pasa do, POIf' ~Ilta .a!g\.i r;i1Islihe'a,s de ~a 1E~~rinJlI"<m, las OO<lliE!~ ~g~ muestr an c~ar~,fllJ;";!'nte 'Que ,el SenQr Jesas es. ej,ert;!! me'ntJ!:. Dio!S.
,l Q,ue
fipr!tria

h.."Jr,emo~ eua

Schr]e~t qu,iel"!l escribi 0 eol libro Tbin'll 'Y tM,1"f Wa,t'Cl:; rQ'lIiICf .sJil'vtl,~'11, di (,ie.{~ue tos T J2s,tiga~ oFll' Jfl!ho~! l~sa $6,1'0 I;!i se is y med i (:i n por d I;!mto cit!'!! Ii;! 'Escri:t'IJ re, 6's poslble qu e e5VO sea IU na
~'~ V~,~i~f''~i~iil'i{l!.il !.iQ( I,~~I!! N~'~~If~r.'~ Il'l,.!bliC~OiD!'1l~,~!:'!1 ul tifwliy I !lie ., i:s~13\OCi 1OOr' :!J} ~'ilos,i:n 13 Terre dOl v!oj!i.i ', I~A. SCHlN "'1.L.

e:ll;a~r'i!ld Oli, pe'fQ de todes modO'S n~ 5·~f;ii;ll:a,ell iltectto d!;! qUI!;! , Fill;). ecnocen lal B~b~ia" omo pretenden hecerle, y' de' (III..!!;:!' c ellos no Stesornetof!'n ,a ~ EsC!!itura 00 rno di CE!n que 10' haesn, ~:II:os~e sorneten 1{ si:guiIl'n y sigllJielll a I "rormblfi" {]lUe' ~e.s, da 103oHci os cent rill. IPrOFC~iQ', P-U~, genera Ime nUt i9S me,io.r ig;n:o~a r 10 ql!.!le'dilce'J1i, y deja rles 111111),1'<11[', y d~pues mostra rlas iPQ:iitiivamente loll! ocitrlt\a de ~a TlI'illidadi. 'If en i!!$pecia~ 18 d de idl<lid' dB Cris,tQ. j; HaMiill S€' piJlliKIl::! tt.J~ ... $U Tradll..ific'io!'ll de I Nue.vo Mu nde de tas S9il1itas, lEse ritura 5" [p<lill'~ l"IliUslralriO!;!5 qJlJe JeuJ'l:risto ,8:;: Di~l t:2). EI j:I,rrm;g.r IIlIWJ ra I ,qli~ uno pt!~e refell', rse, es I!I JI,I<i 111 28,.,efl ' .~ 20: quill' '10 ma$, ~111 ell A~selfj'l:o 8110, S1E! di rig:e all Sei,,1',)I1' resucltedo y eonflesa Iia OE!iO'Oll(!i Senor, al de.dir: n r,Mlf die. Seiior' y mi Dlo5:1 II fTrnduec[ Onl ,dietlNuevo Mt.;Ilfl)do,·TNM!l_ l,os

Te:s~i9.05, de' Jchova

5!J BibHa. dii'!Jidiil'r'I la 'Bxcli!ll'flK!!cion, V glice!fll qui1: ~as palebres "Iii" SenQr';. 5e reftersn a Criii;l,Ull, y P~5, ua:]: ... l'IJ1IiJ Q Drost' se refieren
1i:f1 ~n

su I itEmnu Fa. 13Ulf'litjILllE!' no

a Dias ,E!ne! ciele. Au n lo~ 'qll,J!!! IliQ sea n ten avi'sados; pllJledefi d''<I:f''SQ cue riin:.a die' q!JI1;! i1!i'mfll saeende 'oI'iolsr].tam.eff'lte a I'.ars E5iCrit uras ' uera dill 'SU co I1't'E!;xto. Es romper la r..la,r',ilJ u nidad dill' esta ce ilJfes,i'~n" 'V torcer el Sr'liIif'! in~d!lll ob'Vi'o de las. 1p<l1~lbir~'!i Tomas. iN6.tesi!t 'que Jesus, i1!lce,pt6, ell UtlJ!lo. de dado IPO~ Tomdi$, [[lues nil} repri milt 0' (:oll1r'i>gig. la 8do.ra,cion y oolilf'esi'::Ul de T 0 i'lillas. POll" emCDnt r~rilo., ,Jesus n~$t,a be! rH;h,j0' a aquell os ([[!,!if.:!' obr\;l ba n ,asl" ''I' qi!lilf!j,Cio';lilpan: 1':i5jn b fe, de T'a,rlITIi!Is.IE~ :Senor J~us; di',io 'J,POrqIU€l' me ha,s !J~5tQ TQmas:" ere i"ste, bii!!!l1ia'!,llellt'!J!J;~dlos los ~Il!IEt ,no vI,eron Y CiIlry€: on", Tar'll[(]1 I!!I1 la' oonh:sioifl de 1ioma5, como ,elFli 10 r'e:sp!lJe$t~ de' J,esus.. tenemos 'C 121ra, '!;!lI'idend,jlJ d~ '103 deijaa d d',e C'ri'osto,
l:

<1:2' T,~ 1i».",i~ln q~' II~I !,iii 'llir;)y.ial!iJ rB iNM 'pi"j"!,~I~ ~ i~1 '.1!''lii61 em ~!Il~l!iflIllt~1~4iI: Trl:ld:u~"liOn dBI NUll;';;;;' Midl"llkl, dQ' I~!, ~r.fld:§.i l&;:;ri~tJri;lS>, T~OO Cio:!!ill cl~ la "'!I~lfiOO !CilI In[ljii~ (1(1 1'96'. CollvriglTlt 1,!;!€i1. F'u!iJlitoo!~ poI !~,'W.at~h. T(lWIliI' 6i[}!Q ~nd in;u:; ,SO~j~1I.1o'of IN~"", 'v.;or. •

26

U ill :se.gi..mdo liJg~1'F'1111eual uno jll'u~de. ,of Ii"i!!jli i"$E!', >e5 8 Beet! os 1 £,'1l~em,!'lI ~t;:i siendo a'pedrc-,md{li, "II'ni' Qlliitr,;:!S ~I tla c j,i;l e IfI'II{)(;,!I1I::;i'6n dec la: '''~Riol' J estIs, recibe mi Espfri"~li'" V rrNfi.Jn" La 1i.Qrs.:ion en iif1!QIi!!s'dis I~ TNM i nlj!i~ en una nota gui'$ 'E:.iiImibnel!l1 p!lJ{lir fa 't~,adlt:!dlf"5\e; • "haclf:a IU'FiHii oracion".
'j: i519.

E~teban

,aoci'olnt p0{:.3lmij1ntosa ora r a etro que no ~JOO Di:os., C;:}n~ooo, I!ste;'bi)llil el ,aIP05.tol E!~t.~1 erando a I Senor JlesU(~. E~PIJ)ea~ haeerlo, pCLi"Cj]~Je- ~I $e'fii(:!1I" Jesueristo es lD~iOs. CamiLlo 'E! I iDl'. 8,rlUoe Metzg;er; en su Ibiie,n conocido a rlt'fCtl1.0 sobre los: 'li,~~'n~os de, J elii¢va, cOrJcl:uye'toot£) h~e- <J. sstE! texto: ''':8i, por t11! nl~o" I~ opi fi"I ion d'e los 'T'es.t'i'Qo5 de' J'ehQ'ia es eorrseta, es de.ti r CJjyf}J.esIJ$ 'E!!:j, $Mo una or~ilI'tira 1E5[f.!'i l ri'tILl~1.~rnll;l;!lCe:j: Es:teba!'ll es lin id o~a'tJa i3!1 0 rarila uno que no, es v8rli.:l\:!iLlle,r<!lmi!!"n~~ Dio~ ",
![J fl$

Jesils" Ah9~ bie,lli, es

en aha

orando,

lE~ti!!ba1i~~ta

rnvocendo'

;;1,1 e,nlof S

O~[:;;!I 'nl;!fer1I;!rlId<li Esc~itUlftll: 'QlUE! :Se' pu.ede U~I~' es G::l l~arita5:1 : 1 , Aqlil i ,ai:ce: "Pablo, ::!pos.t"ol. Ifl,i de parte de lhoFli1i'bms, I'd pO~:ml1ltiio De -llIilgll:JI'i IhombF~', $i IilO j;iOf FIledi Q de Jesucrlste II pOr FIiledio de DiQ~ e'l Padlr,e.,_.,:'" '[TNM ~" COmil:O il~,;,r'ulj",' Mh!l'tz:gE!ll" i'~ld'j.ca:,I' Aqu i:' a] <!isW5to-l, ,e5t~: ~fldli cando CJii;;!11l :t\.l .aIPD.$t@IIi1!!!~h) p~'Q:oede 1'11~ dIE! hombll"eG' ~Oli!Tid' IIlQ $IUI 'fI"!!I;!'nit,e,, 1!'Ii~ tTa~ i:! de' homibr~ 'CCNiIii0, S:u ;;(I,rnd'UII;i:o_ e:n vez d'e~reollbi ~ 5Y ,E![pO-sto,lado eo InO IUn ,j!IPa.s~c,lli;!ldQ de' !hombres 00 per f'Oil!diio de 31191LJFflIl fUE!,IiI!)i3 t!lJlmi;l na, i;[H declara errf<:iti Ga 1'Th!!ili1te~ g'ue 'fIi;le' 'p~r m,?l;iI~ode"J,es!!JcFi50'~'O y por Fnl!:diio (:iiI!! Clio:;: lOl'I'P,adr.e"_" Palblo. ectcca ,8 ~li1Iili.,,os luntes, En e'l 'gl"i~o ill$1:O e:~ti;l e!1!f8ti';zadio pCN" ,11:1l"iiiM;-4to de halber' '!J!na so liiJ p~e'pos,idbfl dels nte diB' las palaJbras ... Jesecrtsto y [)IO~ 'Il!~ P,ad Nt" _ P.f:ib 10 ,e~~.;1; d;'f'e"rEhli-~&!ndo d~1I1;! m€!inrte.' ::J ,Jes!J!cflis.1:o dl€' 100 ho.n;b lie!>, !'l!' ii!ldLilv~ndQ~o 001' Dlos :e11P:<lIOfil;!"E5'£0 ilm:!iic;!1 que Palblo estab~ a(i05h,!,lT]bl~,dhj,~~pe nsa r de' Cr~sto eomo cornp le1!]lmnil.l'n~~j li, ..tn o, d .~ ¥ 8 (!ISQciiilllFl,o eon e'l P:a¢!lre; r.~Orque es dig!1o die nota r que IPa bit,) i!!$Clfilbetodo esto !COf~O de pilM1dtli v ~tatl!,J r,i!lllntill<riit~., E~,m ta mnblern i'FIdi~1 'q",e iii I [ilg fI eeesitaba ,;;!nti'ci par a' 108 G,M.'IIt;;l~ !1'ingun :a'~9Ulme'flrto a 'fi!lvo,' de ,t;:S'ueIPlJriito. INo e~

r;:.e;oe5a rl Q :~C'$i!t nln gliJii1l discurso pa r'a uln,ir e Cri5;t{ll con D los el Pad'r>c; ¥ para coloca rlo en OOr1lUas~,€ eon los hDrflOr'BS. ~ UI"! OU andc mid enos 110' hab:i,:::!r! 'yLS.t'Q como U FIi hombre. A..tlh~if~:S de esto, se podr ~@ :i ndiear qIL!lf.:l'F'<JIitJ 10 hJ:e 'I:!!dtuCi:!lDQcalma un j udli,(',I, Y lii! ro~maCli61'T1 H! b rnica que, Ineeib'i.o resaltaba q 1,1:8 IJ ios if'$" LlHl0_ ~nSll!!-mdS:" p.:}r' '!l:is mp lo~ Sill iDelJter'QI1lQ'f1;1Ii:o 6:'i~l: "DVI!:~ ISf,f1cl: ,Jcnorv;3 r.i uest ro Dl os, Jletiova uno es" (ve!r5ia.[l R. V. Ii,,)A p;!'~'S<U'dE;!Sst:D, P;;Io,I.o poo~ r::! o1'il!JlIl~al'" _ a J I3Su'S ,COIil D'im; y co lcear a 0SltaS dos personas en C;Qntr~$!:i;!' >con 1'0$,,nOl"!ih1f8Si, :sijn ,ningUH'i ,c!'5nfili Me <!f1'."Jrelllt:e, e n €~ s'CntMo de qiUiC es;HlI'l.!iier.a nega ndo l\a ';,I\erd(ii[Jb,~Dliil)Il dl;! q ue I[rio~,i3S l~lio.,
Ve.ll·Il'IlO~ehora e,1texto dil:: J l.r:-illti, 1 O:::ro= ,A !'I I! leemos las IIXI'Pi:l:b~;;I$C!'U~ r'i'lre'.stm SefiiOIF pro ilIlJ.jfld:lllra: "Yo "I' ell P~l!lre SC'mOS' 'Ulna"" La 'vi;!lI"si [) n ,elfl i1119 de' na TNM :5iiJIg,il!:!'r:"E! ~n I~ IUtI18i notal Iya, que nil} :SQ' at~l!!",i'~ror~,i!i 'cD,liD·~resta i n]usti fica da 'uadl~~c:ci'iJ!C! ed texro], I 0 s,iglJ~erIW:' "Yo Y !!i'l Padlre f!'[l esta rnos en III nldad", E'J ~i,gllli'fi cadlo del 9lri'ego no 00 aeerea ni por asomo oilI semel'aflte af rmad6 n" pUie~,i!iqllJ! € !j~ nG"S mlU~~f,iI1 'q!!Jsi!:!!1 S~rii"J;j'J!E!SU5 ten ia en mente fIlulch iJI ~lfI~s I]IlJ 8' !I;!! ~r.a !Jln~d.aidde p!r'opoouw cen el IP<l:drl!!"'[jI!lIf! 85, iiD Qiuie pr.et'e!lidi!:{1 hacernes liFi!!ifhr it.i~ 'T est:igo,~ de J.eh{~-:\i'a. No" 1'0 q.u B a I SSi']:D[ J,~ii.l~ esta ba d'i elendo era: Yo 'y 11:'1 P.adre so rnos uno en eseneia. tOS-l ud lOS ;a'nte,n,dl!en~n5,!J;'S paillillbras. P,Or' qUi3' ~i s),;!' eehe II.J Il;[.i milr~ da ;;I' 105 'Ve~5 k:u'loo :31' al 33 d\e~c.il1p. itulo 1,0 de ,J uan, to \t·@ra CiILlli!!' 1,0$; j!JIdi'oi5: q1u:is:i,erolfl apedrear i!IIl Me~,€a,s ~l'O~ bia,demi;;l, lEI los: entendliilJ'roi!iJ ,tg!i,J(t J~Ij!~, E!~taml' tr'1!{:tel'"!dose 8 d m iSFIi1iO igl~;;i I, a ,D:iQs, y pO r 'f,E!!!T(O a los oj 0$ ,a@ iJ'IiQs' me'r',E!C!-?i ser apedrsado, Los j IlIdlr (j~, ~!lt\en(;rierQ (lI m uy cla ramente las ~Inab'r.ij s d\1l: C"Fi:s:to" pli:,ro los i'estiqo.$ d e J~no\!'.=i, I"iIQ ig,Uli,!!re n vertc,

ComD un qu into punto se plui~d€' IliiiEln~iPlll:ai~,;;II T e;l,t i:gQ de Jet10ViIi: que la idea ,dl!:' 18 Trl nnd~d, !l!"s,t,i',I;!I;:AIr., 1;;1d!e las

parD un ~DIO' DiQ\S, Illeilla toda 1;[1 IEst;rib,Jlr~. Se le debt] ij Ili'iiimr a jJeifl~IF~!'1 los Q.ie'!l'!p,I'os. ebvios, ~s cornn per ~jemplo. en el m£lndl~lfi'lierj"i'(odlel :$enOl!" de bautf:Z<Jif' "en 81 !'ii~~mblredel Padre. y del Hijo. 'II del E.sptr.itu &"mto'" (.M1t.28; 19 Ft, V.R_); e{l ~ b.endit:: i61l que iii rnenudo Sit. da dl~sj:l'i.rCs.diE!' ilo.s ct! !,t05:, tal co F1"'tO la rer'iCOnh'i.llm~ Il]n II Corrlnt~os, 13·:~4: "La ~r.rnc;ii1l de-I"Sefi,orJesuerjsto, 'BI amor d~ Di(!1S,Y I~·oomuLFi,j'Q,)lr del ES'pf dtlU' Sa 11'1'0Seallli 'COlrli·tod'os vosotros": como ta mtd,el1 ren el, :sig!li~icadrD trin ltario de !a bendii-cij6n de Numcro!!!; 6,: :241-·216_
tres p€:if$OliiaS

Y mfitl!lf'~t1tE! qu e ta mbij'en d\r:b{!;8e1" rnenel OIllE'UjO' ~ QU~ los T ~~i;gg'S de Je.tJov.a haeen 10 jiJG'Si b le pal~ seperar ,iii I Jiehova dll1:~ A~~tJ1gl:JloTl;!'$t.!lmel'l!to. del Cn:Uo del · NI/,J13vq T!I;'.5t.atmerntQ. Si n e mba F'gO',. -si; S~ e.mple~1 tlempo COr! IQS twHgo:s de Jet! ova,. se les [pod rti l!iJlQ;stl":Blr que :p.3;'SDjl2s dC'1 All'~r 911,J·O 'frE!S'ta merl'lo qrUle' II'haD i'1I de Je{h O\r.;I, :SQiIl la '!J~'dQ:S mlily ,1::1 men udo eli! e~ N U8V·[j T'e$'itellrr!le~rt<O piil Fa f'Jefti:rit'sm a I Sg,l\or' .JlrE!S~lC ~!>tiO. iPQF dar dos ejemp,los.:. M'!I'~eo3:·3; MarcQ's '112.3·; LJU~I!3, 3:-4 y JiUi3 ri! 1: 23, tcdos ellos cirt.ilI 111 : Is.al ':;;15;40': ·3: ., I EsclJeitl'l;!rt I A~guiie fII ~S.ti! G 1<llrna ndo en e'l desierto: iD@.lipaje-fI. BI camino de Jehoval Hi!lga; recta. Ii'!I ea !1~i1Id1i1i .i!IF,jJ nuestro D'iJoS:ll~1li'"QS, ae lal Ila nura deserttca" p U [~rsi61i1 TNMt I $a 6: 1,3,10, q lJierIOS Ihabla acarca dIe I~ 'ofi'sioOl'lI q.l1te IlSoeT 11l'!l.O de lb glotri<J: de Jie ruova;. es (iE!~ e.x:plUti~ par Jua!1 {J n, ~2: 31 ·41 ~como lfIe'firlif;!l'ldos.ei;I l!lI do !;,]Ioria de Jesucristo. N6'tFlSlll: lfl<llrt~Cl,.llla ...[TtIE!IIl!1t,ee,1V€fS;f,r:;uiIQ41·]•
IffI"lIU

Un punta

r~$·

Tretando
eS;

de defQfH:der :SEJ duct ri lila. de que e'li S~nOi'" J~sus hombre, Y' que no es Dies, I:o~ Testi~os de Jenoliia han ifl,clu~do en lla vE!$i6n Ti'NM tTil!iOiLiocuOn:es @'rroneas, Par me nelonar iJilrj ej 11: mpto biOiFII wl'Tla~ido,.V\;!Y,(!imos ;H! J uan 1 : 1 "En 131 prifl,cipi e E!f~ e I Verb.o', y e I VT!:\rto era C,Orn D i Ui~" Y el VrerbQ era Di(li!.l" [io'!3fs:lbn H.V, R. ~ los 1 est:igos dill: Jeho~1 tradl!J~n~ "~n ~e~~ 'prilfl,dp,io ~!:I P,il!a bra 1il'~<J, '\f fill f
uri mE!l'o

29

P.d la Dr;:]1 iIl's.t::J;Da cO:n I)ios, 11 I<JI P:::lI,~iDra, era urt duo::::.' " Co mo. cua IQL:lier buen eomenta r! 0 de J U\8n demo.g~~,ail"la. los crul1i tos en el NliI@I.!oT iIllstalrn!3111i~:'O d'emootH!d,o q ue esta es h'(Hl una traducci 0 f1i '~Qtah"nente 1E!r,rOI!"!!;:!;;I,. 1::5 1rOr] k~Q q lie, co mo Ek MctZOCF rf~i'rml1l:,los e~emp I'DS adi ciona les que ~os'1fE!~t igos ,ole- J e:tJ.t:iiva !l!'r'iI'UII'1iiE!l'.;.!11i'i PilIF,iiI t~pa ldar SI.!I m>i!ili!l l'l!:;;Idiuc.oi6r!, 110q:lil;!' hiiil~n [~~rn~liite Ii:',~(_~onf~rrnar Bi'.iS '[",egl;;l:5 ~Will'ffi3ltjca les que prcducen II~ tr.aau(;ci6 n 'Cj!IJ,e neont F<8ifi1"10S e FIi e IaI version R. V" ,R., Ade rn~5 die IQ5 i;I,~ume!"itQ-S gram!'lt icales,
1

los, (!L!liIll~'S son ,mu"l

hJ0ft~!,

existe otro a r~timanto

dl1',(;us!i'~1)

que puede ser !.nii lij~~dlo en oeo [lIlr,i;I d e ~;;I t rad'lJco.i,ol'1l QllJle' lEi TNM rni.!im d@ J.I.f\ilni " ~ 1, Y es este: acepta F 'SIIJ dI~'Focn.ilo5a tF:aduco1.oill €.'.seceptar e;1 PQ~i,telrsmo. P'O,rq'l~E de' @,clUifl'rd'o ~iO'rII ~i3 TNM, Clfll Jh.i.:lli'fl ~: 1, 10 !:iIlJil3Jlu<lri ,L!lfilrmi;! es q ue iPor,' I'D mP-Ii1(J(!; n<lly ,diio5e~1I m;entll"~iS que 11;;1 l'!n$l!~iian4@ ~::Ollisl'smj'u® de 1>lI! ~crit.i.II'1!I es qua 'sol I) hay E lUll DII;;}~ [y pod!elf'l10S, '!"b1'!o::!f ref,erE:!'lld'i;i iil lsa las tKl: ~0)" .A Ci:IIusin" ~lPI;!S"de- <I.t~,pt<l,r S!;J irnpeFf~c~~ tm dl,JlociI6Iri1ID~' JlI,Ja;!i~: 1, los 11Qu'il]Q\S de Jelti{!J'!Ia $!;! hacen ,zI s!i mismos :lJtoi'he'is;~~s"

om

No obstante

'~U

rna 108 t radu !:iCiOfl ~,E!::-ds.I:'Bn otriU5.

muchos

E!Ie mp los q:~~E! p()dini.nlfl ser rnostrad (lid, 11111 dcetri na de ila Tr1i'l~id;adllena t·od~ !a Esctilll.li',L!, V ;::111 .. !1n l<li TNM no puede I!HJoF(llr5e e esto, SoJ propia trad !JOCI'Of!!PiJQde usa rse, 1;;0 d rno 110aeabamos de ...1i}Fper los eIifl'm~) los (':i'tada~. p;;l r~ de-mo5,U(!ir-ie'S (.I I!..! I!:;! E!'I Se'nOf J esu Cr~5 to es rea 1'11111811 D i os, [0 Cu<llndo. habtem os dc fI lJIC!TI (0 D i os, espt~l;:iaI fTl1Il;!lIlte a tos r.r.iC iom! i:~n:i;I~cO'!T!O i:p~T est i.goti de J ehO'wiI. d'ebe-rrl10$., COn .
todo.

to.Te~'sie mpre len me n te.

{jllLlill'

no p;od~lliiIo~ entender a

nuestrO Dia,~ 'f'd no, I Deje mo~ gjl,!l€, CHos sea Dio~! S:i p~.hclliF1!\rti mos I;!l'iitende.r ~ n uestro Oio-s I;!I!l forrrla e,xl'llalistU\t.!II, eli ~,OlliQI;!$,
InO'

ser fa Dim,

EI~ e'l nb rite 1,J;t~.wH~wl'IS lJnd /ibfjw earth ~ Nuevo!) ,de los 'if Nueva 'Tierva. pa(J, 27. (.lIbra qfirji~11 d~ ~aWatr;hi T OIJi.!E'F pui:!'!'i ead\!Ji 'ell1 "1953.~" 's~ ifl"r~~iT:ii!l<II IlofiS T esti 9105, de Jeh ova que el a nge Ide' J enO''''-B es .Jesuerlsto len SiJ for~ p r\E!-~'1,J:m;;i na, E5l0 n~ '$II,.I,gi:E!r'e tF,i'i 'ffQrfTlJ,;!' e 1JI5i;I r 'Ii;! Iiiteratu re de {::11m Q d pa ra liI;o:stlmr iill resti~o de J'l!:a, oViti ta ~ fliSlll\n~l't;;:;:); B ibl:~ca tOG,"Jnte ~ !;;I, dh'i'n idi5!c! de, Cr~5,'t,O.Si ell an~Je~ Ji€:h.ov;;i eli!} QS: J'i1l:;ii s ,81'1 su '~(ir iiiiIi:! IPrt!!-lIi,LIIIl'iii1l na, es un ,ClSyriito millly seneill 0 e'l 'de,l"I'W~tr~r [par e! ArnigilJio T estarneruo quI';!"el an gE!I dil3 J lO!!lico~ es igi;JiOIl ~I D i O$. S~ lP-'u!:'!(i':e ~etTitJIii!1", ~}c!F' e~lemp,ro, G~i1€:s'i:s '16: 7· ~,4.. lEn tos \i,~rs,~culla!!>' '10-12 ei ,", ains;el de Jeh(n,I'~!'; es 'I;!! !I;Ill!e h;;li~lli;I;. Y e'! versrcu 1,0 1:3 diee: "'Entonc~s: ~Agad I~~rr~o G I If'Iomo rl;! qe ,JehQw que CO'I']I ,eII::! 'h'i-.I-b- i:! ... ,," jR ,,'_' .,f'I.,r., I_G!-21:1 1 __ V Ii""i 'l Otra in dicac i6n q.ue puede ser fnli..ily €:,f!1:C·I'i-va",es la 'Sug UII'il:1tI tlE!': ~ PUifH:dB P~I!!QUi:'it'llra II Te<s~~!;I;o De! Jelh.oO\~ SII es posl b:liii!' pa roe! J,el':io"'" Dim: (.c:O:fl11J.! cilim. Ua'man a SU' [)ia,~l '!'oma I' uti,'lI 'l'Qrma It1l_J m;;m~_ ,AJ1iOlr,;. ien, sl ,E! "iii;!-:~. Jg,o'{~i;;!' Jl!;!no'Ja errtiende b 1 .~ 1(:1p~f,'9Umii! se cia ra CUl8rrrta de que es iTliJY pel i gr:OOIll" v (H r4 ~iHOin.DI!!S, '''iii 0'" • V CHI'.i!lIIi'D', pDi'Cj UE! :si 02'1 Test'igo' de J'elhO'~1 d'ioe QlUe' Sir es posi b le que D'ios, tome una fOiITi1i:!l huma na. si ,iilS~' Iii} desea, entonces e~;;JI~,i!i rl!l~oiliQcielil(i'ro [I;)) pos,ibi mid",d de la if!!nmrnaciOrn. P~rQ [IIiQ~ ,pp:;l rec:i,6 en '~mrnm hu rna 00 en e,1 Anti:gu,Q Testarnento. 8il: pUl;!de: I;:i~~ r GE!ITlE!'!;i~, ~ 8, dO.ll-.ge OVo:j: "JP~ rece ~ AJbra hem en '~:orm.~1 mana hili ~ Vll" 1 ,2 ~, AbrallKlm lavo lo~ pies d€: ~iJS VI,sit<llf1ti!!s: aUrn ~I):;; d!1: D i 0$." por .as.! ,di!:!!(:i,rlOl. Dk~$ E!~t<':ib~,[:III ,r elll fOfn1li!J humana, Abraham tamb,i'en die iIi' mos alQo de C£Hi1l!:r. Co n"'E!~~:r(];n I kJ lrilt diS , V' 'fuer'l;)l']. ,jl!.ill'litQ;~PQr E!I carni no, 'y [)j os ['IQvel6 a, Abr.i!llu:m;, S:iJ3 planes fWPI!lC[O .a Sodorna y Gonnulrru;, y Au,I'.;)h~m slJpl i'Co <I ID~(l;~'l;!,nJ 'fi5!'!/or' d~e~justo
jj~,p.I:J4!; ,oF} 'rf!!,iI@" nay!;! 1rnli()~Ti'.idD a I 1 ~,t:i,go die' Jernov-4ll q ue, ciartamenre, Jehoyj, Olo:;: iPui$d8 tom!] r UIT~ f'i;U;f1.'I!i;!I humena, entenees ~dr-~' dar II;!~ ~i,g ileme paso; y o(HrHJur~ a ...

que pudiese

haber 8,1,16 \fs:." 17 ,22 'y' SS. ~., ~

31

I] i,n 0 nos esnacldo ... y 5.'C II;]) a ttl m nornbre DiJot F uerte r ( R. V _f1:, ~. Cion toda prohabi I idad, e'l Te~:ti'go' de' J ehov.~ se 'enoj,ara y d i r-.1i U!!!' Cd sto 'I;!S, q IJn Dios FIU\i!li'[ifr, no c-I D'ios; 1iDd'oP(;J:lje["Qt.So. P,ero ei1tQnc~ usted ,!J.!liii!(h;:oreprender 1r!J' oj}rt,€sJ'rr~8ri"l't!B pOt t~liIE!r' d1os, c D,io.S8S: iJ?Ji ~z d,e J;;I.n>D_ ! po! i'H~~~m!!} !'IIO se eil-.::ei'a 101"1 loal E Eserf'tu.r3; lj}el'll5..emo:!> una ~;§o2: ~lfJiis'1!111 I$CJ1.:Il~ ~ J~1 01. Despr..lu~·s plI€Nle fI!1'Co.r'dar"l~que .!Iehg~ D~QS p uede terner IU na llOrmQ ilUIrn;J'na, y q'ue' die Ilecho 'to me. una '~(lirm<ll hUlma,ncr,i ell l'.,:!i ,~rr;r;{jFFiiIJ¢i~.iI~.~ l.c, 1:'2,6-38; Mi. 'II:'~8·25.]

Ils.:!I.i';;Is '9: 6:, "IJlnl
I' •• '

5!.J1

.AI I.gual

q:ue'

COj'lJ
~I

oJ;lom[;J,i:irad;;r p;lir.2!l !Ji.D50[rO:i cue FlidQ n~i,JiJlleS:!:i g~ rnos, iJ]ebido a !j:t.i ~nfas:is erl ca rnbia r 'SU' dQC'~:~!Ifj;Bi,a CilI!JISili de- 'S!JJ ijdiem d!e una re'!,;lel;;r,~i6InJ r.:md.g~e~Ji,-,,;;IFCOIll tcdc, una C:QSiI e·stt.a Ib'i~rl t.,i<ll'''' .. P<!f<li llo,~ TiI1:s(ig es diJ!! J@'nd'i.iti Cri~tifJ' iTberD a los, l'liolflIDres del peeado die' Ada il. pere fl I) diil' 108 'pec:lI}i:los d'f!. to.¢i\[)~, i~5 d r.;;r~. J.E!~Llr;:ris:W i~belra 't;;l.Jli SO!OO ,deli II~cacJo de Adj,f'l, pOITj UIQ Los, resu ItilJdQIS d~ll pil;lcado de Ada n er\illi! cl'ema$i:,r,ic!lo pesados IJi(IIFi;I qjlUe' pcdamos ~lec....arr:los V SOpOr ta ~ilo:~ Porta Flita" J~1,!1j",j" lsro na~ ni bl',;;i ,de I~ mlJe['~e, .. d\C lias, cOif1d!i'dcmes ,i mperfectss de v~da, y die la eu lpa, NQ POJ;!E!mo5: q l~H.:rIi'IiIQ$ dE;!! iJ:!11ii~i rna iEj~'tm m:3iI8~" F'.::r r 1;;:;r,nitID" D~os;par OOf!l[pasUr;1!l p'i di6 .j]1 Mi'9ue~ qu e eambtase !5:!JI l e',:o: i~~e'n cia o!:!'~iP'i rl tl!J,i:d per IJJ r'~a litum£i na, q!,Je' yivii'r;!r:'a IIJ na ~dl~ ilJeFfe(:~a.'V q~!1P. rnurtere como paga del rescste pa ra Hbrarnos de estes ma,I,,,,~_
I'

secta

FIi1:S~CtQi

103 perso 00 de C:ri$to. BadO[l1: ri na dE!' ,B:£MII 1::1 red eneion es ta mb h~i'i!un ,::!j rea miJiY

;;I!~IJIE!

No obstante, a pesa r d8 qU:Q WdOiS I(I~ hombres ,es.t:an a horn h'D!i; y !:l,x:Dlle'ra;:;iO$ Ol!:,! IE! lpeml pifJ,r E!I Jj'r;lQ:J Ud d'E! Adiirn (e:.:cepto Ad~!1 mlsmo), ,eI rescate pllI:gadQ POF Criigto 'no

32

!i)J ranti za 1111 nadi:e "nu lla vlda eterna i~ i I.J IJ Eil'ltHdon. SOlo gi;lr;;l nliiZ;;I E!~tQ: . tII;!lOO' hOLrnb~e '!!endlr.jj, otra opertun id@d ,p.:lira adqu i ri:r' IoIl: ~1idb8til!rn<J'! L<J' ,olil ra ,I!l ,",'pii!ltQr~a (l'i!;! Cri sto s61<Cl! oom'i~ue' "la bend ic.fo n de un fI i.JI€:\tQ estado probat erio", D~DS <l'mor~re'GDr]s;jr,!Ii;!r'{!rF,a tu ,GQ'nducion 0. s,itiJ,;):!jtI~i:6 ,effl base de e~MI 'nJiJi~1 n pruaba r la C L!Il 'I 't.iti3r:lf.;!, cir'Clj!ri~!.i:,IlIlti\ijs; rn~J'l:hI(i,rn~$ l.i'i!JOlo;) btes que ;106 prueba de AdamJ, : ya !Qi!J~ robe-mas Ffl~S: ij!,J@: ~~" .N uEistrdl [I rQPi' a rObed lencle o d',esoibec;!;!eIlCli1!1 deci d I Fa si a IQu len tendra <0 no ,Ii!!viTJa, slf.;!'nli a" 51, I~ ,1! .... "P.i<!i~.16n de Cr,i:na, [1iQ' va .,'I!c>lJImpelnad\1J1per obrss ill urns nas, eruDIf:ICeS fi"lil} es S!U 'fiJdl!]!r~t!!!: para prCliJ!ee.r Ie ",1 etem!'l, EI hembre debe rnostrsr 0lI1 lD:im G n esta [']!I,NWi!i da prueba (jjue haec 10 bueno, 'y' ql;!lif!' I,E! ,;;Igrada, tl;:QIIl '51J~, obra s, N:;.id.ie ne'lla.ral que u n 0 debe, es;fo~ ;M~se po r S8r IpLllr.u, 'II ~r'h::!lI~~:a' ,dE;!il<l'r'iltil.!' Dia~, periD ~IJ)Ddil"i'a esto ser a 19Ui'!!<J!v8z ,tiE:! iJln'tl comlit;;ia.n P'i!'r.a 1.:1'Jid,~ etcrna. ,<N1'&lJ.rJ.~ d~ ,ia cond ici 6111d":!'l :5C1cdfido d,e G,ri:ito? La r.e~pUle~t~, Tes!:ilgo del de Je hovB es: :s f. Po, tanto, B II,os, 12!;~111 lO['Z.;II]C1~ ~ I'!:ii~n<l'r un tl-Uln'tO de' vista d~~)i I' tccentc a! pec;atila_

Eslifl' di1!lbi II e.o~"Iite'pIi:Ci' dEl'1 p"'(YOIda, ti 0 as <Iligtl) I;]U!:1!iI;~I1!W ya qlne ni,eg{!!l li;i deided de Cr~~to, V poOr tanto, r"li~g<ln qu 0 8~ 1~€:C,@S.ilI ,,:'I podr~r dlvi nQ nar (II Iuo<erta r rlo ~ I'o~ hi(_) rnbres d'~~ p'11:C:'!~ G, E~~e' d,p.oi! coneepto del pecado es la'iTli!:;.ielli una oon5f!'cuendi5i n«!lhJ ra! de~ ~'0;t;ha2;O qUf!' l'I'<'j(.:t:!lrl de., Ll:li{II 0 (,.1 ri f.'I<l,d!'i!'1(<IS;[ igO ~'E i;!~ n o. ,. E!, ho!¥!bm no es t~1'1i 1n~!O, No 'E!.:o:is.te e~~iln"IE!'\llO". lEI d@il 'GonOf,!pto 'iJllliE' t!.E!Iflef'l der 'p:mta.::l!oes evidBn t I:! '[<Jmb i,lii[l lJ}or 1<1 ~~tJ rnacl Or) e'["I Is que se t iene a. s~ !l"!l~:j:mo Testiqo de Joeh o~a" iJn T est igo el de J1enova :$E:! tl;;Q,nsi tl,,:!,i':"-:!i a ~ i mis(!1IlQ 0;;1rno no rI!]geneiF,iildo", y 'C(i'fU ~odio; ,[II despaehe de esto, tOD<:I'Illilise- consids ra C'i;I:p'i5iZ' de a g~ad~r'~'D lir,.5 CQn 5;1J5 (libras, 'Cor.1IJ;,=r z de tener vcrdader.a fE! Y ca p,ai:z: de hiE'reda!~ !8 ...1d~,ete rna, !Oi 1"10 tC'fl eol' de-I-D, !pDF 10 rnenos en Ie ~iieril"o5i" .ul[;!r]d1o JilJoiIll1I ;3:::3 hsbla sobre nacer de C nI!JI!!'VO" 1:!Ii secta i ntercrete este p~M,rC como t)<lci'~fld 0 rof~rE nc~iII scto ,;;i [os ] 44,,000 'II l1<:1m m~$" ESI,E! n ume'Fo se 'l]e~'iVilde
WFprernd!~rn'P5.

API;]IC3 I ~psis 1. :8i t1I !::'mba r.go, <.i,U!1 se trats c:larafr\BI~'tAll d"" un liu rnsro s imh61 k~oJ'ref~.ri,ellldo5i::!' ~~ n Dlme'Fo total d@ los salvsdos, los euales 'r,o~'malrll ~";:I.I;t;;l~ril'te lti ig!e.5 iOt, e I ~5rale~ d,e D'i'05. APCN:~lilPsi5: 7': 3-8 y 'G,;iJ~ilIt<liS' : '1 D. 6 ,A causa de su d!ebi I concepso del petad'o" 1131 'Te!';t i:go die ,Jll2'hiova di!!loo 'S;I!,r'ta'.Ii1f~o'nltad1D co!'!! [!;;! ~11l1t'k~l;!d' de, Di:os, Debe ser e!!lcara do 0011' 11111ooli dad die lliIli' DioiS que cle!li1li::iIIlOO r ,ab$Dhrt'~ pe rfe0d6 n, y cuy;;rs normss son i il'If;i'l1JI'ta nite tr;~0 ~:s altas Cji,.he' nanfl<l'S de: IcU@lqlW~~r~;:'!'F humane. 6;1Tes1ti'go las de' Je!h O~ d!eoe 'IJ811'"S!'!c'u,e!f'lt'~Jde qru;r" ,ell eelo t~ mnbT'Bfl lP.I,IlBOe! extravlarlo 8 U FIID, C>QfnO 'oCi.llr,~611;:0n ~ IJIto i;! ntes die Ilega r ,;3 Si:l r iP\:i blo,:: "NQ hoi!l'f ,iUS~(h !1Ii siquiera uno" (ROritiL 3~'1:Ji, liN Mll1 1;;5. per i'~1SIlJ'I16 gF'iilG~aue un ho rnbrn pu~LiI!:!,SF1'r 'sClI.~dQ q V IFCcibi r II@'~~d<ll tIl:h!!r'riii3", 11:;1: i3!;!1,(j, de! T,es.tijgo de Jlell'tova i;!:~ eo celo del 'f::! riseo, fa ra ~I 'e I Hl!liifl CI de<Di6.'$ no i1:!f~ II una dad~\.!a gwatJij:U~1 IQ!.:;iC e~ P'au n!! d!!!"I'~rE! 1'0, '11~!1odie gf<),tia, da a ~ i,lllif;i1igr]Q II;! imp'Oltient,e ~~eclld'(ilr'_IPOf,'01 cOlllft.i',ar'i,D, ~: tJi'1I I!:!;!:ac!la. SIIriiilb61 i'I;;O' qu@ dSDp. ~e r ~;;IlIladQ' ipl;ll~'IlIlf'U! eelosa (ib.@diencla, 'if lj)lJr 'l'Iilediio de '~FI'[1;i)rp'f'\Os~H tos, ~iF.ls r"iE!ll;!~a:r:k), i(!fI ~~ O~r(l lade ,cf.:!!1{)ce~ f.'I!jJ, :Err 1([1 tn~l]ic:ibf1l de' los ]'ilIlri:sl!:m, ~llos: f!~1Jfl pOI" ci:en:o, prestos a reeorrer tierea y 'mt..lr lpa r.::.~ 9)21ifl@ir''Uli':l Ipro$41i hll I[~L Mt, 23d 5~, IBi3iO ,~e-meia l'i!t€' :si5,t€!!l1IlO;! de g)a!'i!:i!Ir:se' i[J'!1I hJ-.gar en e:1 H:!Ii"'j no, un venEltiJde Di:os, perwn~ I diH,tiikrli{,"I"I't.e ~a;dI~r~e!xi5tiir'. re 'D:io:s 111e-~.~ SE!ll" un remote [uez que debe 'Z€'F :Slil'tl:sf€c:ho_ Dim 111e-gaa ser j'rnlPCrwf1l~1'I Y Ii!:!~no .. IEI T'e~,ti~go jeho!it~1 de' J,ect';i;;!z:a", IJ'OF t:.=!:FlltO'" en vonn:al ol)m~'leta'ilfiCi''I'!!.e oohsiS::bl;intF.:!' I'a idea de que D I'm ,e.M:a Q't\ ~fI<ua' luga 1".. I g:n (U;;I:1li ,comp~etement'C el Sallow 1 39 en ,eM:e punto. INQ creeffl qUE: Diios. iiM1i.1!I resI!lD'~~ p en todo Ilugalf_ Como B I Oil'. C- J:. M i mlelr 1;0 f!1:-:~p.-es:t!l~a ten aCil:'r~ad~iili!l'rU,e': "Uri Ui!l2:'OII'11 pam II!:S.tO I@S: Qllili1l' ~I I;:)~al:i:~ti;!i i;!$~ P~:i!nea ndo ,eo,rdec;ci oner 'SIUI ca rni no hscle D los, V no 'V!!l' rl~ilgu na r1i!;!:c~:;idc:!ifi. de q!l.!F.:l' Dio£ Ie 'COris:t,Fl,,!lyal lin;;!' 'E!51C!!i1Ielf>i!', OtHTiQ !i3l q:u e Ihi;?;o i;I .Jacob entre eI cielo y h~1tierra",
34

La hrnri ble dE! f!slta e5C'.;!I!'F.!r\;j que ,e~ "ega Iismo co I1SI:~u ~'"'I:1, es que ;n (I '0'<11 hacia a Frio:;]l, si fIIO' ih i!da alb;;i,~ 0=." ~~ iJl"!'fierno: al i'lilfi,em,;j, iii o ~blO eon ~<:J, vh::I.i'l f!!JtlI~; sr.no ta rnb~ena un
I

inl'~i;erno presente. Nad8 es a eabado il;u'J1C@ 'JOn-I rnn.;~ lPJ.:!rfoc~a" fa iLl! 'C!ir~i d~ 1<Iiobif<J qui} rla' hia sida perf\!;\J;~a (y ,5e necesi ts que sea ~IC;;:l b;;.aoi:ll p.e!'rif€!ctame'flte para entrar en e'l ,ci:Q r s,e; loOJ na~ 'COld;) ~2 I"Ifjjs, pesada, lEI ~o d,E! klG rng;me'flI~'Os. qJlJle deb !.am:Q5 ,hl3ioe r l,,!lsa dQ II !iiQ i!'Il!i!,I'gas.,t(!Jdo ceeee y It~G;f;~_ E$lllj n,,} solo afi!:cita a 1<1p!!:~t>m1;] i n'il-.ohf:!r"<ttia tii'rt'!>c;:~mel'i!te" SAIIlo)) ti;i mbie Ili ,i;i O~Hl~ re,I.;Ilc'iQl!i!ado5 eon e'! le, los, ni nos {~ui!!< (;1i'f;!'I;lE!n!itr~ ~<l, (;iElg d!0 !JJ'1'i1 Tsst i,go di'.:!' ,J eliiO'Y'l e ncuentran qu>e las g~.~ ndes de mal n{lla5, die e~ ,~i~emolll rei i'gi0610 son d\;::!>hl!.J(:~u~~ ~Ira IrJ' fo,rmi!(:'i 611 dE: u pi;"!! 'r<ll!'Uli I i~- Ho1!IY'!J n i ~[fJ'fi.eH'!0 eifli nt:lS cases de ~05 'ie5ti:gQG; de JI€:ho~''&., EUos d~b(:!n UI~ I' tadio S!U ti""mg'(!. I:;:I~ 1'<11 ~CI Sueiedadl {:led Nuevo M undo, No ha II t~e'Fflp(iop!ilif.f!ia t,::ItFrl'i lia", pOFque lienen q'u'~ g<llili!'!' LIlD
IlJl!~3r'en;

e I Retno=

D'~befl105Jpues, mosirer ,a! Testise die Je~l,O\dl todo 10 q u B I~ !;;I1r.J ia., IDli!!bt: rniOS mOs:t:rClr'le la 1r.J1E!(:~i c di;ldl de I iii rrepentlrnlento. Ehebcmos deeirle qt.:il!:: con un Villlrd<idBrO
1M;

a['~IIJi'!'I'LI,i miiJ3liito
~8~ iiiiser~ooFJd

'y' i,mJ:l: iJ!llflt F-e,g:;l: dE!

~!mismo

pi;)lr;,'l1

,de~8ns:a

F,'

e,ill

ies de moS., el pU'i!!dt:' 11'~g~l a ser ~.I'I 11iie. d~1 P.ilu:illf,@, '\f ~ rm diE! ~<lI r.a$<li 'y diE! II~, ~[Tilli Iii;! de CN:05:, No. l existelfli C!OO elsses de: creventss a SO!i:ber" los que IBntmll a I eielo ,(100 '144!.OOOI~" if ,los qiu III nerBd:aIF,:l!Jil l<li t1~rr,i;J", Ouando uno n<I~' ,[jQ~ ES1'J;11 1'~~t1,'i!lm)Dr:]~ e~ fT!iiQ de OI~OS" lEn
OOI!lCQrdi";;lli!ci;;l

de

1100

que

sfQ

i1i'f~~1ser

N'D t.F:: IiBITliDS, somos deudores 1[J;@raCQi'I eltos de' CiOr1'!lllillr:.;Ilrl eS, l.a ifIiiltr,r,J 'OE!gr,i;!C i;;ll ,rifE! [;H 05., ! 8 obra d e~ ill ueve naci miento y II~ s;1lI1aei ...

esro, nuest Fa deren~' II t:,gstij'i'If~OI~:i'lJi p@"~o liaU Lin crist j'-ilII~Od!I:hJ!! 'S!!!!' .I!:fic.::!zb<l'$E!' pE!lr<l, .raCti;iHl'D5. Tcdc es d,e g1R!{~~a, Mas,
'GO n 011"

35

TRAT AN,DO CO N' tos T ES1I' 1-(3OS DE, j'E HOV,A

U i1I Test~~Q de J:ehooJa I iega a s,u p~Je'rt..ill, ~,gl!Je' iM::!trci, us;bE!d"! lQ!!'rr;;l rI'~ ~a pu!;:!'rtf!j en 5 UCSrnarh:0s7 ;;:_lr,U~r d~ i9V1i'[,;IIi'I'o? Pense mes, e!'1! 1fC~il!Ci'.o1l 'COl""! esto. Cr1 11,0qu;@ ~st;j E!s,ocrito €:~, II d~~Ji'lJ<JIr1J ~ '0 Y ~ 1i~ Sj a ~g!)1110 vi€.'I'1II;!' oil! ._;o<sotrm. y no, '[Ime Qsl!;~U.OCtlri na, 1!iJ(J. lie- reel bals ,en casa, ni le d l~[hs, ;1 b~e!'1!veflli'do~ PIDque' el qua IF},DI~~: l,ib~elliil"F.!niidllji~1pi:lJt:idp13, I!hll sus ~ltia la ~ OII:iof',iJI~~ ~,Q:l,Jle I;!~ lei' que '1llJlijer.ed'ecill" este "., t~){~o ~ ,~N{!I:S e!j,t~ da,ndo I a base, paml cerrar 1<1: p\l,~r!ta de I) nJ '!;Id,1 pl;!~' Debemos cOFwSiioill'rall" iJ&stas p-a:!~b ras ne Jlt:.ffi n, 1IJ(i'.r{~uill'(J] JrtlAl'nudo :~(j'n 1!J5O;I,(ili;I$ cuenco se ,I'lillib la de, I O~, T'E!st i'!]o~ de J'eIlOV.a. fi eeibi r ,LlILIIila p8lfson<1 en '~IJ! Ci!l"S1!!, en e·1tiernpo de Juan, ~i'gnifiG'<llba ¢lIUJ;!'tu expressbes tu ap'mIJiio po.r SIJ.J obra y SU rnensaie, v,a qJl;lI€!' 1'1§!c;,ibiir' ;;I' Ur] hOlrrtbll"e sig nifi' eaba ql.!,l.:!'t(J €!~erci;;li5 ~;;I h~piti;Jiid8dl, CPJle.'ie dalFlras: comlda y" l 'si ere necesa ri 0, a Iloja rtIul!: IltO.. IEIll i2"~t.o3 'fo:r!lf'!i::I se P FQ'.'El'I(!1 a !Io~ m:;I'I;!~ttr05 V p~e{ilic;;ldloJe5pa ra sus necesidndss. E r.:i;n rna nten i'iJos: PO'F 1'(11 e'!1te ,quc iJ~sH,ab<l,Ii!_lJ,onde:qlU ie;F:;j q ue g flJiflii"e'Ji1" tos hoWJ res F1!:slalr fan O3,bler~o~para e~llm. OlIS,j[ Y [pQdlr iF,! flI co,ntf!illla~' eon su obra, Y allitor!i, 1:0q lie el :f;i!J'J}UQ,1 diee, es: f1Q ~lagalliiese coOn ;;Iql,.!li!~d! 05, QlUi;;!' no t raen ell Qvan~g;jl!~uo. N~ s:i qu lera les It!!b ienvcnid;[J], ~Ili 813 1!:'11,o~'nJcltr\f'E! 103 idea de ,6li!l1cal' Ie- eexh,O Em ,~,I,I 'tr;;libaj 0, Po r ta rut-I). ([l~m textc r] OS, e ntSe'fia q U~ no debe m"lOS aytJd.;,!ir !:!'n[ii~ngl..!Ill;;l, forma, a IU n T,('!~tugrl) oil!! J@hOVcl, '0 d.;llr1e~ li;i lJiE!Ifl'!..e:nida ell n u:!?~h'i;ls' casas para I3J"IudaJr 8'S i a SIj causa, Ni sl qlJlri:!r~{liebemos de~Jl!<1'I~ q u~ I!M ;";:);'1;3 bi'E!n.. r
,i

devs

36

~II de' J IU::;! 10 II 1~, ~·I)F ta n to, :n C!' 51~!linCfj fI!E!ceS"8rr.a!rI1i~f1t:e n 'Q!lJiOl' cerrernes la puerta con 'Ia eara ... En rsa Iie ad, sl Je liIl' daffiOiS f~,dIlrn:!'nte can I~ j:)t1ii.lirtE!l'I:!n la c~,r.;ll,e! T e!)~ig'O' die· Jeh0'!i.3 ·e~It.ar1ti'Fad iante de a I eg'rii3 a I otro lade .. SE! Si!!'il1tidl mu V fE! I i:l y !;i!lt~Sfl;!(:nD_ jj,e$PllJl~$ d'l;! tadlo, ~'I,J 5 I hJ!elres lie !M a 1111 {~ich() q ule Ii;! I!~r!~ra es '~a easa .ole! d i(!lollll}, 'if que It! ~rue 10 Qdia, II q ue sera ~rsJi:IJi.J~dJ) po·~'SU 'f.~.. IS u~flO, si LJ~;til§cl s i iTIp·I;::;rr!e11l tE!· I~ i:d;;l ocOli 1;;1, P,;I U F,!r\i;! <f:!1"! !;;I C;;I RI" 1'0 unico qlue hab ral ga nedo se Fa CQJTli ~~Irile 10 q uQ .... l 113 a ~In E!\11I$E! ru:Iii:::iO, y dar Ie. Ill! ~llhf;:lICd(:1!I1 oil;! decl F: 's r, FIi1I~ lP~rere ClIU,e!Q, {~lJecreo esta en 10 eorreeto. La Eli olia tiiQ€!' que 'se'r'E!mC!'~pe~!:!'!IIU i r'ia~,. y a hera 'l~st'DV siil!l'ido p~g~J hdlo", ~Ve: U~ t~d ~ Ci:! rrar la puerta til 0 es 1'<11. F8's.PUf!st;:!l .. 'G,] ~rlk;{l q~.J€! har~ €!5 ,atrir~etI~;rarIQ m~SC!f11 IIlI error.
.!

i S':h:jnli'fico esto iQj!Jc·s:j',emp~iI:"dil::bemos: eseu ~ha rlas 'If In~bn~r' rel'!Q~ 7 No lIli~ce~r.ia mente, P,odria m lii\( bien Ih-!3lbill'F un inO·rfl~i"l't:.J) J!:,[1I q L110 lJi~md p!lJi;l\[fi;:aele-~iirr: ":No, E!~,t.:J Vll!':~' mil} ..'lIb ri r,~ li:,i ~loIjiert~!, {I; ~e [pedk,e q ue sig,a su ca I'nl'f1Io:" ,. Co'n todo, IfliO deI::iQ'iiliioS; hail;:'I}i"de- ssro i)r];;I n~}rnrui'l,POIl"lq[UF.! euand'o uo Tesri go de Je!hQw I!e'9ti a. nuesta puerta, a I~r ha If u na O:POIfUJ nida d pa,r.ill q[I,.!IE!' rt"iOS.t'r"l;!rnQ~ qUI::! '$O[T!O~ I'?i 1!lfJlz del mu ndo, A(j!u f' Ih~ga u m persons 'Que:es eI p FOdhJiE,~:!J, y 'Que' es li.J:fl e',x;cIIE!I'!,(;Dde:! Fegi mrre~1 y €II!!: la Drg;a FlIiz<:li~i6i1l de lat ·W'.,;!,!)cih 'If ower (L.o1: At3I~¥aL y qu L~asno se !his peli"Cllitado DQ' el'lao. Hi;!' .;Iiq uIII lm;;l [I~rsOn.:l. qll,J€!" ,~~·t~tr ':.Iib(3l<:lndo 1)0[' [.llfili;! Si'lIV;lld6,n q LJ>C ,i a mAs oon~-egt.ii rt!!. 'if que no sabe 10 CjILH:: es tener 1a p".:J'.telil I1lul;l.s:t.ro :58110r j(!o~ucil i!<m,.: !JIn,;~ pE!r$tma l;:uy.:J mentE! hi!! reel bldo In u cha .t:itendo [11, 'foao !li'.i sldo Ci! leu ledo V au esto en ~uj:J!:>tiI61l .al 'las demaudas de :Ia nUOI'li h U r'lliIl~i\ilI_ Su 11i<J'Ilil1!,r<J de pl;!n:;;.:ll~· ha s kilo wm:pI'i61:tilllll'il::! n LE! ~ I1riOii;l~a. ACliI,.IdIO~ 'I;]ue 10 conocieron antes de que I !e!;Ji!lF,F:! a ser un T eMi!ijio de Jeho'!l.:J1 ["10 '0 if'nira F,al!l OD[;l1Q (!I I!i;! mis,['ri1i81 [P1l'f"SO 1~ _ 1Pi.:!'I"O <!q]l.J" i2!1;ta ta mb1~n Ulr1l~ :pe~'SOr1i~ ~Ir.a 1:::1 (:-A,I,jlII1;;1 Bib! hal, como !;;j' P.;;II;;Ibri;l ·...h!ii 6113DiJo~,.GS un ribm 8i1:!iFr;;IdD, Su cor~z6;n ·
COl'].

nunea hlZ! sl do friO-Vi do, po r ella, Porque ~I Testiqe ele J I;! h OV-31 re'.2I1 me-me nO ©O!!lQce 5!J [B~blia, Es un rni to PO!] 1.1iI.;IlF el

pensar que ta Qm~t')cl1!lIl. ero no es as I. Tambien es un p mit 0 e I heche de q i1111 '1105 I1IUIl(:a a!J€I dena n su fe. Sehlleil 8 n estima que en !J1['1! per,j'ortlio dill' 1il'I.hI;l\f.8 ~iiiQs,per 10 mE!n~ 112.000 pI:! S'Ollli;l$ dej.;Jlro n la orga nl ztI[1;i0,'1_ aiel"! ,. como dec ramos,
,h;;lV un

T,e:stigo

d a Je-i-mv.!i. 'E!n l!.apuerta,

,~QlJ1E! ha PI;! f'I'lIQ05 ~ La pri meta eosa q UlI;! debernos rceordar es: no d'ISC.u tl r _ A rnenudc enos, Ue.ga n en 'fo. rrna prnvocat iva, 'COI!1 pregil.!l'lita:s como estas. e r l p.$:tf~ usted p~oocllp3ida,pC!r Biis; [[;0521~ q[~le E!~t~n sucedt enoc hoy en d ia es.ta listo FJI;:Ira

el f~n 7 Es:tJBac@i'camve-nHl e\5 d,elilb erad 0 y. ha s:ido' pi.:llnE!·')ld(J[ DIE!a nterna no, E.llios qu iere'li[ :5an$!!l~ rle ,j![lgiUnas [CO:2a!<, die me do qua puedan CCi't;;i IQ9£.!r~o" ''I' tenet l.iIlfI<l rdp.,~de' co rno il'l'td 1liE!1~ rio. No 'G6 igiil en 18 -.1;'8mpa. Sa.i-o ®l,Jarde sllcncio y eseuel e. Di SCU tir mJ.I1I L!IIl est i go de ,J,cnov..1 Q r~:Sus p ruplQ0:5 'ti'}r'lT!illi.()5 ~ perder e I ti e mpo, 1l!:lllos tend,ra n Iistas sus. respuestas p -etPafadas 'Oi?<lliIte~lI1o. ya que f'ILJ-BiTO·i'! ail!)!; io;s q ue coma ~;ti!l['un 101 otseusion. IEI1;0(5 c.onhollllll e.1debate. pues e$ {:i;m{lluoido s..e~liJrn sus (l!l-frnlti,QS_ Pr)1" l.;IJl':!to, g,[j\iiI~d0 sijlelii;;;;:I'o 11 no eaj'ga en s u era mp1ill_ D e.ie' Que' haga su presentaclo rII !.i~lrt i r1l'rt:ll'ru mp i rle, C.Uiillldo ha va termi nade B~pE!r oiIlra S.1I F[I!lSplJ!e5'~.a, v t8 me j'~i~ esP~'F<II'<:i ~ins'I'osCinrlj;!lll!le 5.;ut r~:cci6.n. No lI"!I!:spOnd<l' riCidfiL OI,J!1!Il;I~e :ren'- e ~ e~y m IFe~o. La imprE!sion q ue ptl8da prod ucirn os esou chat h~l'e.~ {as es trernenda, Ilega mo.:;; a 1!:1:1!<llr I f ... d'w.s,y. 1iI~)' scto su perficia I m0m,1!! s:i Ilia, t.3lll'l1!)i en ~ i nte rtormente. va q ue S~ flstimil dii ramClIiIOo If 11;;1bll;;lndo rna I de nUii!$.m.r'o. DidoS. Mas debernos 'Qua Fda la C<ll~m<ily cf.ej i;I r co Igadi1J en e I ai '(t FiI'lJ~tm Jlt[~lrlill:tE!'Ci6n, !2'flI I" cua I II&g.ar,I ·81~osiiil'gQ_

.1.

e " ".,

'r

Lo que enora diebi!"tmo:s h,;J,cer es . atar dB lI'nOs;ti'<Ji1rIe de !J[iI modo u ot ro, 10 que ss 'ie-r'1ie:r!dIn $a ~\ffid!o . if. Senor vi ...ie-nite_ Lu· 'qJl:.JiI!!' delbelT'l:O ~ most raJ!e 3J ese "I i-sti.o,J T e:5~igQ de J,ehtQ~'a co woos sus taxtes ela ,-'"ados e[\ s cabezs, es q UB ~~ ev.'l !lge I io nos lila bI~al oo~al!61'l. Q!,I~ lE;!'IH;!I!T1OS 1.I1la te, no solo.
I'

p.i:~r'i;1 la rnente 'S~lrKli para tod'~ ti!! vi'D<J" ptJif.!j cl/ld~ cosa. DI!:(;i'a:Fl;!lrel!ill(]<S1'iIu.i:!S~~~ '~e Icrma 5 i !T1p;l~Y dl:iita en delante del i~ligo de JehCf.... IrMhlelE! dE!'1 '!!IDZe.Qui!:' ta nemos ' 11m, 81 Slfl'nor, :5iilqlLle'lo 11..1E!r;;i u!!!'1 camino die I:::!ar9IJment8eiofl y de: 110. z61fl, v :p61ilg;a~o 0.'ili 'e I sendero (lie la, fi~~ 111! deda !',ilIci6n que' Ie clara .1'.i~r~<I,d~ 1IiIILlCSlFQ. Sc.r'iOF Jesueristo, (,QUlien Rod.~j 0IF'!jiUi~ eon usted si I,!'! d i-I::I;!' q:l.iIE! !::!'sltili'~I!:~i,~ de ser III n cr:i!il:'a [1IO~' l (H~,iil1lntPondlra SIlJi P:jIjIOiO en te 1;;1' re de' iu i>ci,p'CUi!lndo d'i;g8 Qlue, e'l S.e:[lOf J'E!s!)cri,sto S<:I~:i S'r(i,08 todss I [;!S ne'Oesid~d~ de $L~ vida? ,l iQ.iJi mfl pod r,1l! lseuti r 00n esl,P? d AhlDro;!, i liifj'9 rnese que e'! l'1!';S!:i,gode, Jeno ... , .qUi} esta ,de.1l1I nte a 5U1'!N, I1!'!)C,lJIl;;niO!i.i.ll .,..dsrna coss de puerta el'il pl,JIE!rta, as ,dh:~ci r, qL!lil: 18 {leifl:~e 5 i rnp Ie mE! 1ii~E! t'@sHfi,quc de su g;ozo E!ri ei Senor '1 de! '1]1l.J!Ol !(!IllITI;i~mll} SIlli'i-OF tiene '~;OdD ia- q~.l!:!'e~'I6s liiQ<oositan" Est!!} 10 d~ej.al!"ia ~mpo'h!'nt~., ,s"" p~l!!gLJlnta a s I' rnismo: rt.i "en cle~ilfl itiv.;!1 ;:'q u~ IJ:$ 10 <lilJie' ei!o!i '~:ue nJ:~1l"i VG 'l'r,aii:J'i;i,~a, IiiiiIU.y f d~.Jro tm~)3jnd:o d,e. ob'tl~I"iIf!lr<Jlllg~.i'nili ipIlZ', pero lqu8' elese die 902:0' y paz th;!l'iIi;!tn, sl!O:$? .. Esw le h,ar!a dete!le~ y ;p'E!n~i;ir s:i el e'if.:l:r"ige-fj.c" ele 10$ lre~t'iig(JS gl;!' jil!!lii(l;lJ~ ril!'"ahi'L'il1lf1till: Jes d<:l il:'S8' mlsmo 'go~'Qy $.;;lII~,tuO;rjl, D~pties de que eseuche su si mp-ll~e oon1esi 6n taJ!:; fe, es mlJ!Y pr'Qbahiif;! ,qll,J:1;! ~ ''-'ilIya. ~!;jiIln una Q-x-l'CS'~ig,Qde J'E!n.u1vtl, aquel ~os:"Qillie d~e:ronu [lJ testlrn ol!lkl! :si m~ I@ y p!l:rID1fI8 I desu te e:!'1JCri,st.Q, fu eri1;l·1']ilo:s 'g~~!!l' ,cal,J~ rO!111 la i[mplre5~6,[lJ !Ti~S 'g~tJli'li6le' en i!l+lla_ CWli3 ndo se acoste p.'I;)IT'!!a riiO'~hu!I" dleb'io pCFliSalr en aquella ~ente V en sus palli::lib~,~s:,

a.

SU[iOIi9:!mA:;i'S !tI:l[11;! f.:d: T~~:i'g() ,die, J'I;!Ih@'~ g'lJ!e d:ejlo, l!:;i cesa, V'Uil"lw otra ~z" 0 qjl;lli!l' no lSI!:' va, si no que pQ rmansca 'hii;!'n&E! ;3: nosotros ,(qiu~ha remQs,' COili1eIl!Z\1!,ra de se;IJ!Jro con eierte IPUI'!It{; .:;J:Ol;;h,ili ill i ql!,Je, ~g:u iii e I los .. est~ basado ~!<IiI 1<:i B:ib!li,!!I. Si usted Ih:a€sructl..aldo 8 IiJIlnJ Testipo de J!cflovili, rob r~ qll,;lE! S,I"IS p;:.llr<ilC,i".;IIS, sa 1E!1i, de' au bacE!! (,.-DI"IlQ Idr]. tor:r,eFlite. y qlue $!ICiiI u n texto tras otro. i IF renell!)J CU;!Ilf;':IdoFr@fllclQ'FI~SlUI Prl m@'r t€!':;,:;ir), ,oj !I~ I,~ q,LIII;!ustl;!d deib'E! i'r' i;!'!1 busea de' su Ei.ibHa. y qUI!:: dleb!I! deji::~ t ielfifllJQ pa ra leer jlulrU:O:5; todo rle

.39

.01 tP'l'!KIj~,. VeilJ e'l pL1lstlj,ea Fial iu7. de :S!.JJ~Qn'~xto" 'if 56~o entoncss, pE! rm Iit,a te ,p!l!S8:r ;']!~ !pro:r.;;imo texto, U r'l T e$tmgo, de .JE'I'1IOi!i8 no podr.il r~snst i r sernejanra 'rr<t~;(Jrnlento. La eYk:l(!ld(l~ i r!wstiiilciol.l de !.its iE::sorit!JI;3S 110' pam;k~ el'li U 11<J'sit Lr.i!ill;:i(j.!1 mlJly. '., di Udl". EI i05 IlQ ecostu mbra iii i;I i nrm~i narse a is (' mi'sfTiOS lIi'::Iii;;i'en{iQ eS(BS cosas, E Uos, 'tli}mil n sLi ~n fOtl"ffiiU;iQfI d'i rectal.TIe-rille die' los I j'dli!ii'e-:5,. s.on y ILl$1! os solo pi!lf<ll w.proif:ltu1oil" ! D. q ue i!I{jILilIil'1 i;[lI~ h·i:,Il'1I d diehe .. PWir' t<lintQ, Ulfla cuidadosa V 1'iT1~'ti w! QS!3 r~t.tUlF.ilI 'V ~.ornpar acio FIIde lEst:rhu ras 8$ il!gQ mu II dil?l;:E:!pdo.fI(!lnte para ellos .. Si n 'E!fniba.rgo; l)lJOO.t!' ,8nseli9i;1 rnuehe Fie' ·i!brie ndo reverentemc I~te ial 'B iblil1.! mo\Sttr:i1i 000 IE!' cua nto es 110 que· usted ,1!!S'I:i'ma lilI Pall!:!br8 did Senor'., As,1!' rJi8jadi en ,el uns ilmpr~.si611 ,dI~JII"<II;.;ie,ra:. le mos.t!l'ara y qIL.li:l ~sted rea Irnenta u.1Kl' 5u lBibllia en Suo '!Jildaldji;l r!€!I, que lPuElde trabaiar 'COil ella r Y qlUlE! es su pos:esf6"" U n,;il po~esi muv querlda pal".jJ, sted. u
l

on

Si e'l mlsmo T~tigl1;ll (~e'J,elhov.a persiste EiJlI 'lo,lver para tri;lt~ r d',e conV€WICI!1~ 1,0, 1"1<0 l;iie{be 11:;1 blar, con B I oil E! foil rrns indefi n ida. Ssguin UtilI;) :3:. 10< hay un ,Iiirni te pare eon ... tsalr a
tali1
02'1

ml:;;mQI lMe~7ej POI" ill'j arnplc, si e.

regHiSia!F1.i!I

II,J

11;;1tercera

~Z. SJ1' ch:!'ususar entorrces una ·roJ'r'R[Il di feTJe!"lte'de aoerc'E!·mie.fII-o'" pues sabe ql,J'E!no puede ~e.gl!.i·ir enversando e Con Ei I simplerrente. Se hi) siJge-ri do qliJi!';!!ie les Ch!ltllQ nace progunt<i~ pe-l":San<tiles, de modo qlle usted .PlJecla me dir e~ 9 ra do de eomoro niso otJ]i.!i:!' ~te T est i'Qo d.El Jehia'!J,j, tien 0 para con 1<'11 SE!\ct·ilI.,PreguflIwle e.. I Fiornbre y {:IJIant~ s horas d ediCii' a Ii!! Sa ci'IM:fad del Nu E!VQ Mu.ndo,. PO'r e I n(lmero dill" nOra!> que '1• .;1 b~j~ (!I 'I mes pa~a ~8J secta, 1,E!ndira ill na buena idea ~ Quan Q8~~JSO es, Si. pOI" e.~e:mj:ldo'" Ml dij e ra q ~~f:! gE!stE! slete horas iill mas, entonees See {ilaiF8 r::ue.fi:Laa<e que I'ilo.lBii.(~· rn y l1!pegado al: asunto 0,)i;;:45, L.J~~OO f.e If,l!lIedle g8 I"IIaIF en acti'!.!'idi!ld~r [lUE!~ [pr.I1reI im !TIi e rrrlbro iI,c:tivo dEl ta s'sc;'t<!ll, e! m ![!"!Ii mo de 1.0 '. oras a 1 I'T'IEiS es 10 ·t i~iC:Q. n~ s 10. ~d,ealles 6.0 haJi.I·~a I, mas, '1

los ila milld\os: "p~CJlnemiS"

!lrIIDS.t8111

p Of '10 menos

;;:II mE!:>: ,en $E!mblfa r bI r'Op;!Ig,:llr'lda ~~ La Ata hS'Y"1EI en testifiear, y

"' 00 he ras

DQsPLJcs. !l]ilJlede !pFe.9iU~nta rle: l,cu::lll es su d i reeci 6 n 7 t,noli'lde' 'I,d !:!} P(),r!O ~~n~ra I no 1<11 .... dleen, pues L,r,BJ!:n q~,Jfl!' no deben 1h80e~ 10. Uno debe 'i ndli,c!;!rl'~ q u!€!tiene i nteres
en

eH y

q:L1~ dle'$!';l~ -Ws.italtlil!' _ E$~a',M~S'i<llr~ <111E!$'tiigO T

de

S1 es celoso .. NiulIl{'.a \i'o~\,iJera orrs '... z. pues e !iIl g Uli'E!re ~r'l S!L!'('.<!iSi!!, Celli; !:ofIdo. <J ~ P [1i:!qUlfH'j]Ji!' po r i'a dii.roccijOil puede ab ri rse !JIflo3J puerta .;:il ,::;.q,ue!,!!iD& T e&l,igQS de J'~f."!'IJ!J;3 q,UE! han '111.~g';I:-l:~~J' ill >!!:S,~<lr Nl,~J rlllil,ldo$, y q u!El' p desear iI'an U F'l8 vi:sjta,
,JiCh!!Jr~l.

nn

t;'cHlI

Si Ie O.=!11"i ~.'LIi direcci Dill @n'[lI}ncoi!$ t rabajt!' cOn ,t:: IIos, qu i,z<:iIS: otro mi e me. FQ de Il!I il!]rcesja. ~Tr.aooj 8' con ellosl E':~to

~eqli le re m{Jr;h~ mg~ lpreparad.oln." If n D ISs ::li igto qui!!' d~b€!' efti!p:r~mdl2'rsl!:' i... namentc "I sin oraelon. Droefi1loGs aventaia rles l ia en nuestros estt!dh)!) pa1ra I legal" ;;I se r m~::; V rn2is 'f,;:!IJ)Tlllii;llre-s 'CQ!,,! 1;;1'5E!in'5E!,i\.;!Ili:Z:;liS, ~llib lleas DM:pi:.J&s 'Cii1 todo i hiOlrifliOS, sldo ilil'stlr Ull dos con e'l ,eva f1i~leli0 die la '91~ei!:l1 IE!los t:r(llb~,l(!!fi mucho, y tl"a,p::!j..'!lr] IhD~;;I$ in't J;!~mi n<lbi'J:!~ lliiIemotm,7,',md!rl 105 !lJ:1r rl'I!linGi UO!!; quit:: ~oci ben, para es r d\8~1'00 ,8 I pi1bl'l CQ" NOS:otr.oiS H! mtd~[lI d!ebem(ls ~'ra~frJr Citllrii I!:!i ucha or ad6.n, ,08 lliiIodo qu 8 p;oda.mos defender e'l ...erdadero eva n ge lio de rili.!t:!stro, Se'nOif, y [p.iiI~,CI Ique <lSI el ~nur SB '<I,g~adiE! an u~,moU\5 C(I.['f:1IO il!l:Ui"iJme'rUo'S SU "los" pa ra convencer (!I !Q;S q ue 1[1:0 ereen.

H:lJy (ldgluna£ observaciones
No
dii:'!i:lt;;IiJ1(J

mas que po dr ia n ser m~rlCl Clna~s .. ,de '~~J ii tf!'mtu ra. Est!!) los f rl!.l~UIir.;j, ,ell '9~a 11ml8 ne.r.aJ. porq ue €!'lliOs.crcen que S,UI Ii rsratu F,f3 as ta i?a la bra d~ Die.!;, 511 fir mi:!z<I I~n rF.!Ch.;~Z(!lr SI!J I i ~QlI',Uura "<gF,at.ui:ta'" ta mb len 8:j:li8t!'ar.a lj,n coco su eelo pi;! ri~ la prq,xim'l visi HI ,qw~ h.:l'!l!illll ..
~ rllJln(:"i1 ,~r:";!'p~:.;Jlrnuda

SBiiI Pri;!o<,"<:iIY!(:iO.

SQF'I

m-ur nlituie.s! para

le'l!'im~iiI r

nuevos

tQfn:;lJ~;

para d'iscusio i'II. ,~speda Imente cuendo se V8~' en apures, iNo. se dele tomar al PII:!o,! E:S u 00 d~ sus pra,ctiJC03's favoriit<l5. Trate SQ~O los. errores 't.'i,,1rld<liment;;l!eS. IHwy.' tantas ca~:!i de
hoi!JbIF.!] P'er;o Iii nn Ir~I!lS~ <II U 1110 Q 000 pun to~ r II} mtl'oa nQ l~o{lTan~ nada, y 1<11 m<JIYCH pa rre dE!'51,)1 tiempo 10 Pf.l~IF.a eseueha ndo sus "textos prueba" aee ea rtf",,1 t@ma ·rgue mas .Ii;! glils:t.e Ilab.la F a I T es't ig[J. de .!Iehov3.
'l:lIuEl SB [plJf!;liJ!!;!!

las

p ancipales.. O@l t o

I

Us8 los, a rglU mentes B i'b Ilees rFilih h.!lp.r~'9S e.n contra de sus herei fas. IE i1'1sl sta Gn que los '{e~n, No dl!'j~, 8-1lE!'X;m:D., il;:),st<J.ql,Je' clig:.a:n: J'Si. PQ r cierte ..eso es Iii) g.u:e d~~:_ [.fns;~l'~ en q ue ,1'0 reeo ~10ZlCCln~ Si corre·n naeic.a 0.[1'0 terna" iginoreto, II f\;!iga 10'.5 voUv-e-r (:]1 texto que estaba [j;';;l,t.ilin1dQ ..

Veri fiCjjlie· rodos
e I .t:on't8;:o:'bo ..

Ies

~s:)jES

escrlt urales q ue (; it@n

@'

i rl'i!$sti!:'jl1J,1;!

y, sob fll?: rode, Fr!Q!itTe mosle a I If'est'i go ,iJe Jeho ... q UE! I~;fe i1 V 1;;1 ,doctri!l.aJ es al~go ma$ que .J 111 asuntn diO!'I.<i mente, Como

SetHI a I I 10 hal h~!'{,:h() notar en 'SI!J Flo.w eo Wlmes.s to' Jf!{)()v~h·'s. WI~nt!s.;;;~'S '(p9 g_ 2'5)0: ; 'l.;J docUii na (j,1JiJ: los. T,e:~tig05 de J~ho,..;:l, 8111$8:O.jJI1l esta a poy.i:lda 81ft l;,i Ir?Jz6'fli. "l emu E!lle~i!;il;;l per fj nas so I'( bras i nterp reta ~i vas.. !Las "d'oc't ri nas' u na '!.!\Il'.2: cl<l'di;l~.i:!i 5;;1ntoe se a po";',lln e.n E! I Es.pMt u Sa r'Ii~.o.V visn eo 105 por revelaci 01 'II fj? C:neC~1l en tl11 e.onCiE!fH;:t;;3 ;;I medlda que

ere ce t IJ te,
de mod
D

NQ

puedes OI:H'IO!f'li!!'r85;;11 clase
I. ..

de ~S.

a I'fluml!lr1ta ndo,

que n e tl",~I:esde haeerto' U !i!$"t real Testigo ,d~ .Jeho ... 103:g racia de DiQiS ,E!11 Jesucristo .. "I 18 'sa IV<}c!ion q 1M ~ cQ.ns;i,guio fK'lra tode el q:i.J~} ree. EI1ieS'tigo da Jeho,,·.:1j estill c 03trallMldQ ,en un S i5~!E'[T'1i3 die iUS.l:icioa par obras 1;;(11J!e Ig e-:ic,lavi Zi;I n pDF e I remer clIO! q LII~ ill (;I !ogr a ra U 11 lug2lr ~fI el F1.e·IIlD. Mue$tn;:~~le eruonces I'a il_jlr.;:!c:i;;Jde' f1IUe:iiF.O Sei\"iQr.

42

un tl~mBiri·[h:., iQlbstAJctJ~Q. Seg(m ellrlls,. nesotres :SCI mos. rumentos d'e~ d ia·b'lo,. 'V 9.8nt1l' en 1(1;cJU;s,i IlQ :se·lp.l~edle eon '"ii:.llr. Se' les ill'11SI1l·i)'ii:l q:u~' IQ5 O(')Ji'i;lmDS,Y (;0.21 s por e.1 esti IQ. ICh;!ti,ema 5, per ta nto, se r muv :s0'1icitQ:s Bill rnastra flUi!!SU;:]J [jMuin.t!! cQmp.;'!15i,o,l'lI pCI'!' acuellos que ·es.t~J:'I e!"ll escla vitLId:; ~~ illi,dk:a~ eual~sson las bases dE! nlJil!$lJi'i:I as.:p~ OJ fila .. pU~5 e-!.ID~ ignol'.ilIJi esas bases, E! Testi go de'
inst
J~h(lWI

F

no ceneee tas base'S bri'b liCi:fj$

Vj,~es OOfT1.0 la

W'(!!nd e;!l:i;!g~ su ,ptcado, Y. lit! Fl'!fl9lnj'wd d~~ 9 r<Kia d0 Dlio!;:. . I',ti . que e:nvi6 ,jJi ~u IHHo p·ara !18'lJar sob e s j' todiil Fiue!it'r.a debij I i d?.ii V pscado, "I 1Pil!1i!3 dej;f!Jrrlg.:s moms elri amor V [ust i cia ..

Hay biJ.!~iTia I,i'.e.r<lltura di5PQni'bh~' par.2i mayor' ~5tudlilo sob (110$ T esti gO's de Jle~ J;)IW~~er ;;)I~ fi r al ~_ D~t8rflos P F'epa'F(lH1OO cads d' 1,;;.. .~~. para pO der t3.f1lb,j en die5t-Fui r todas tas

~bj,t!'cion~ de' esta seers, IEsuni;! 'ri:llr'ea diHdb, pues los T,e-stij~05 die Jeohr.:I!1J:.:I1 8st;jll~ r'flU..,..I)iel! prepara i;ios" SLJ slsterr a die eJl!lJ::!na nza, ha si do descrtto p~).r g!:!JiJI.J:! q LlIIOl ;i}S;!.U'r,I'Q deruro die la secte, como un $;S r arna ,de' laved I) cereb r,(!11 C:1J,1J1 l'iIin~l.mo otro, Au n as: I, los T es~jgQ5
ofll'~cE! r
.:.t;1l.J

dl~

n que

'U! !It]i5Hl UF'!

calles

COflM!:.Inteme,llli.e'.

J,,:d-)j(J'J~ e n.cn reelmente [1fIUY po-co t'i ceto '1 Fe rnerrd o, E: iI 0::; stI.~o-I .1 las PerO son ifJ'J.pulsados por 'el mi8d'O.

qUE!

tenamcs ri'luci'Jo que otrecer. enernus 9,r.i1J4 esoros des de. n uestro Dins-:. "E~ l'IiI.J~UO ·cQ10 i gu.[J I. Q eses rl qtJ€'z.as7 i nos ,da mOS euen ta ree I rneflt·e de ~<'1i g r,mri;l<E';;:;i1idE! 1'1 uest ra '!ZI!va.cion.? (-SO[1'tD!;i. mQL'idos pdt b gF.a itud y no [POF el miedo? iPi·urlSif:·e!l I~ peo xima v.e7·~we vea LII'1 Testiqo
NDsotrQS

de- J ehorJiII. \I no Ie ch:!r r E! la pUiJ:"na tan 'M cikn~li"Ite. Quiz':"s. e~ Senor' nos se p'aF~ arni!bat.ar a <j·I!;Ill.ma, ie I "ucQjo d -(2. l"i rn, :2: '25 y ·5i!;!i.l-

Et C-{1i')!}d.e tss Sectes .. J.Ii<. V::m Bf~alen, 37:3 p~gs_ .E L.l,
€scJawa pur'

NAZAFt.ENA.

sa ,an"rj.f} en
Q

J&

TOHfJ

do Vi':9'l~. W J. .sd; rti!U_ $atat'/.Jsf E'f'..hvilrl D i;;l Z,

<t.T(}s'l"igor; de ./enQw1 40 rAg~,Clil Eo

Tesngos

(ill

Los Tes.ri.f}O'sall J:e.hava ljInte J8 .Bibl-ili. ] "18 !Jags. ~ LA, iTesrfgO$ d9 (1lJien? A, M. Sa g,al u, '1-07 pags., POATAVOZ.
,(.. Todas las
ffJh'fllo/'j8!j;

ig,tlfJtf!"s?

J os6

Gr;;l u, '1 1 ~ IrNiICjS,

IEE E.
'J 30

,Lo~' T'es1if)Q's do J 'flova, t.qt~tenf!'!l 'Son?

rags.

~'y que., creest?

'IN. M. Nel'SoJ1 CB P.

LO$ r(1~i:;{}OS tit!. .Ie-nova, Coleccllj,r.l' dft Doctr;n~ Mnrle.f{hl-~_ A, R'lJ'i,z_ 30 piitij$_ ~.v" Los F{i!$(J'!; ,,'e!).tigDS

C,B,.f.

ife Jeha L4_
IOf;

[It,

F,er:n~lnde2:. 48

~.gs.

PractJw
l.cH

a I.a

E_ D'<i!fW<lirl5_

"f.)'I"b./ia" de l.~ E,

c

T'estigofJ de .Je-h@ID. 256 P@9S,
dor;,trinf)S. J.

Te::;Ug.'O!1 JefwlIi1 de'

y

SUfi

G<ilr.oF.l. Vid.a,

B.- Para las: gue !eei1l ingt1!l:s,: Aposr(cs,

of o..P..'nilJf po If:. C" G ~I.JSS. Una jm,;'c'Stlga~i6.r1 y expo:sici6 n d~ la ihis~:a'ri,[l,d!octri n8S Y p'Fmte-ri(siani!5 d~e105 TE!:s ti g [J s" d eo JehO\!3., (PI'@3.byte-rian ,t!fI{!i RefonFiled Pu b~is hi FlIgi Co, 187m U Ii liirbro F!i'liJyuti I! cQ'1li1 i ane mu cha
i'n'forrn:tdon,

How r'o Wit-floss .riD Jeh()'!!<1n~fj Wlt:n.ess&-s ~Grti rtd 1R,!;I[;i,i{lis: IBtI,k,ll~ EI.!:'lO House 19611·, II The L.igM' 01 Cnristii1nlty., k ambcs por- W, J. Sr.;linell.

44

Ho L'i~'~.D Wttne.s:;:' to .)tjho ~)($ W,r'irrJ1!'$&8$ y "m'.() NUl L.lghl' M O}r:is'ti&nit'l (Gra [11] Rapjds:: !Bah:!!" Bo(!ok House, 1'961 Y

~'9591

res,(}ec,ti'lf<!irTIE:!'rite)

?irnOt)5:por

W. J.

SCfillll~U.

-:me Four Mayor Cults. per A... A. E,eFJd am 1 9S3}. m

HOI3~Bni<l. {G!lr'<md

R:i'JpidS:

CO(J'ft,QfJ'titVl rfi,e Cuit's por G,., R. Lewl~, ~ Pre~'iJ;y"te;ri~111l ~11t':!d Refo rmed P Ul, Co, 'l 9 !36}.

DQS m,nl:

8

rt !:cu,I,[)!) ~xeeler!ttes, ():lJe: merecen ser mend'

OilOiMjOS

'1_,"~rh8 JM1',Q'v.aI,t''sWll.'lt&~es. and Jes(Js Ch ti;t I.'; .A .fHb1.koiJ1 flna Tneo!o_qic;;:Jf Appr..3l!j;ff'~ por Bruee M. Met2:'9€lr" ~dU!j;p.o'flli:bllfl! ~n Ia ThEl(_]i,ogiJ<.1l i, :Sool;;, Age'llil;'Y Prinueto.lll, N. jI" y' oii'"d~i,f1I:jj nte' publ lead I) €l'f'i Tl'J.(J,ol()~,V TooJJ.II tme 'V[) L '1 ~1 '95,3-Mt

o

:2, ApprofJC-hi{l/J the CjjJF.ri!if: fM":th tnt} ,Gasper" POI" C. J, Mi '! ler (d'illPQ;['liib le en ,eI West mi flsl€r The.olhJg!iC<!~ Semi·
U

narv" Chestn lit PIi II, Phi'ii!ltil!3lip,hi<ll, P.,,A. . 1 91 liS},

"F~l~~e"
NI,fi{l~~HI$I~{:'I fl\l'e~-,abrim

acenad

D .jj comprc ndl~r I~~!r.las

d~

en~ eiDi'll~<l'f' !!:=ml'e~p{".lr'lderl

,'I 1.11 u:I'K:I;!'CiOF! Editori,~! if

~e'mlD5 d~ lJ.it(~.

filoor.a Fii.:i(:orrrl.!lda La 'h~~trjori a de esta I nstit1JicioJ1!
'SE' r!3!1'!'Ol1t~ <', I ~$ ,ar"j~nc:j,Irri:um-

ta. V su n,m::imil3'nto lu~ Wr.1 ii1'~'~ri$,I~r,IJ' y c~p.o.!'Idn~;ti" qUi3' ~or ;o,llg 1IT~;~miJ'e~~Mr'I~ ~~l!IIro5, que fu i:! ohra de I a j.ll'a,\'i(!l~EiC'i~ de Dl,o~ nu~1.r'(i Sl!nQl' en Ipr>o ;;f,l) $11 ~~I~m !i!1' E~pa,hd v M ICoSp~.w~ IJ
h~~~:laI1Q~I1i'I~rllC~r1Ioo, 1p.i!iit!1, rr.j'!~ ~I eul fa iJflfi"i in lca~ PQi' una treip~na dE p(l'rS(InlL!$; 1 u'i'02 (ic~si6.n de sallJ.!..dari eo; y. or;h.al'l;:lirI;ori 1:'11!.~, N 1Ji!',!' I'~' carnbio de- ideas ; lw:t ~!11l t~riolo (~i I:.;:il p ~ ceusa dB la OarflJlra d ~I ilji(lljrl<l. i}(~~'[~ een UillDOCO de fFan(:&~, 1::' i r;gh;)$ r.~IJ~ pl,id'lrn(i5 haesr ermmdr.t r, Oi!u~
,8;i5.t

Ii0 ,!:!111 ilb;ao B

.£II que

r

I Vi Z['iI~'.a,

~011-rp.li'l~do.

Db~i.:'rod <!;;~I~IJ 1,Jru.;Ide I il S Ib'iia Q ue ~'D 'Ime"" )i]J baio IJI br01:l!Il, y i211tOi11>CEl'§. me !)'t~~, i '" F~rr-:~LlI1!~re: herman 0" ~ no l ,ier1'~ Vd, un.a !;l:i'l;lli1!l1 Nil, - in!:!' ~e!.:p~i 6.- l.a' 'QUO ten i~, se 18 h· (l,I' g ,a unl am iQa- QIjJC'tk~~lIbll I~f~ rill it~-IWa. 1ras ml:JCho~ aiios gil' t 1!19tG~ Q~II,!IJ$~(j ;:i ,(!II,o¥ hab~r~ re-ido de mi PQr ~I' ~:ml!!!~f.ll~le, (PQr. aquellos :d ri!~ cr';:li rrl!)V {li i~.:il I'i ae!:!I'5e con una 6ib~i~. L~~
!J!.:!r~I1t(~nl)(~II'~ 3Ii"Ilrm?Oll:

oonvDfKlcioo

i es h!!.fmsnOtS

rni r;J,b;, 1;1;.111 I;IIJr'i{)'i'ltI.ild 1'3cifl

C;.;i3~:e!i(:i",~ fUI,J~ la :Sodedad B ibl ic~ 6rit~ni;;;<!i ~j;I'II:;!Ii I~I' M.adr id ni!lll,faili sida, :coo1iiFr.;.ad<f!,~,II, y '1)$poo~tiFiei:lmem~ II!' "aWll.~ 1;:11 miil_ lihtl::' fue !{!I ;:;(Im,~f'lro d~' n uestr .. ebra 'til:' d ihl$iA)11 I i,~ S,~S!fada~ I,g, 1E~i::!i'i'fUfoM, GIi'Il El~Pi!i"ii:l !IJf~I'I;.I' f;r"lI ,r... id~iU!? aJu~ h ...bia ml,.r~h~ n';)$ h(![lnill',fli y herl'rlana~ ~!fl 6~bl~, el~ 1)1 m;1ll~m~r'(l d'€! IInI coene d'.eb ('Bif'! qu€"!ll~r ,~I'!I~ui'~ ,~~rnpli!lte~ mii s ,.. :flUE) ensr.:gu idi! ~11(:iJrl trlllrOli !,in dIHlin8ia"io entr.'(i :Io~,,~.I i rH~e'I'i~j~$.. fe~~lIl[~ hube lPa I'D. '
1iod'O&_

IEntOOOfll:'

SI]'

hi

9

1l1'i~,

I i~la tie- diit!CC'Cm as
una Bi blia, Asi

.!l

!il;5 'Que' IAlan,· ~;;t.i11.Q 1~~II;i6

d .. F j ;Jj1!liQ~ <h~~~ "IF-IELiFic" ,

Holanda

!C~

~n mi~, r<J~te~fr 1ll!~ v.i.ajas <l otr ...~, c-;]p'ilUlll!$. ~e l:!.l.If~li"~ repet f la 0 !(!.i!:pel'iei'lcia. V ' F' E li He'" Lle!l:.-!rI(II IJI j'~ ~e ' efli't~actQ,S coo d1i\'€'r~~ coo~r-ca~i)(ml:1: l!I I)~~ qu~ !)ro~~e' de Bilbl in_ PI~'ro h I;.I,!, d r~, n~1i

c.&rnbia;J[~ 111~ (;~;:I~ i81b11(;~ ell Mad1rrd

IjlIj

iI:5:Daiik;i, .Ahoi"~ oo(lpe~'~lmQ$ con I.;] Soc!.t!d'\~d para 1';) diCv~ion 01) las S<i!)!r<!dSi> E~ +i qJ!.I'I) iCli)

E$~na

y en I os f.!~15J(.~ hsbla espcarlol;'1J. de
il

Harts FI iedner rll'l$ ~~I9.e rniil! 1;:11 riMldlGiof! d~ 'I!I1~a 1,1;21;! ~.rilduo;:ion del Ca[~i:I!1fJI o [;r~ 1-ICidE'!lbefl); COlli ~~.~ 'j.lubl it:acio!1 OIbriamC!'!. lSi edic-ib I tI,I.: Im~ ~€'riID de- Ilibrm q'l!l~, d~~ct·U' .;).1pri'!-!lf1a
de ,10 ~labFa .QI: ID los, pre5.ent.aD.an al j)LM;i:llg hi~p!3)jllorJ :irlame .. 101 ~gl;~Jifijil' de ! iI R _for II!lt de I ~,i!i!1~ VI: "So!a gr.atia, S~31 'fIae:, sola X
Scripiura" .

ises, ,*1 P~;;ror

Emlfe'[;m~'(:!, ~)m(~IIii7.amO·5

pubrc:ar ilte·l'~i.ur<'l I\Ido;tm~d.1, En

.. FIE I:,,:i Fi:if"

A1 11&121' Ct~~ l~r.I[l'i'l;li~tlJ,i;:ll al? la obra d!!1 5.1: t\':1)11;~ oil ~ ra1,lG:5. l de ![!!11! 6'~pai'ia e Hli~panoaffierroC'" I'bcm(l$ ,pretmt-dido ~,es~ll-

~.ar I.. Ili1l1lPart~n(;i~eij~i·till qlJe I il [Pililaibr..iJ ilil1preYi PLl~~~ ~"Qn41~ -P0r',que 1';1 h<l tc nido- M 10 d'iflJsi~:li'l ,eleia~ e<1d{<na5, NUE!~'a~ que, di5.'ipEfli rni~Fflo '~od\Q 'DilDO,

d~

(!$plr.iw~
.j)~

'j!

'~(:;Il'ii,p~~ ,L1YlJdl.ln a man [Mer

!3'5IJElri!ln,zaj iim1le

qill!e nos
1$".1; ~

f~~: '11

dB fal:52J d'QC:'t~'iliill1',Y <II al C:r~~~~~- g~pui:no en Ito 11~ p'iI"lJlJle~i- dell IDies del ~el)j,

vi(l'n~CI

coo Ab.·h.aFn,

Jaoob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful