P. 1
Rav Shach's monopoly on "daas Torah"

Rav Shach's monopoly on "daas Torah"

|Views: 15,194|Likes:
Published by Hirshel Tzig
How Rav Shach came to be the sole opinion on what's "Daas Torah"
How Rav Shach came to be the sole opinion on what's "Daas Torah"

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Hirshel Tzig on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

24

הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
הרות תעד לש היצזילופונומל
שאר לש ותנמזה תובקעב ,1952 תנשב 'זבינופ תבישיב וכרד תא לחה ךש ברה
ןדמלכ טלבתה אוה רצק ןמז ךותב
17
.ןמנהכ המלש ףסוי ברה הדסיימו הבישיה
אוה םישימחה תונש ףוסב .וידימלתמ םיבר לע ץרענ היהו הלועמ הרומכו םישרמ
.ןהב טלב אל ךא ,לארשי תדוגא לש הרותה ילודג תצעומ תובישיב ףתתשהל לחה
— רביד רשאכ םגו ,תוירוביצ תולאשב אטבתהל טעימ אוה םימי םתואב ,ללכבו
השענ 1969–ב ןמנהכ ברה לש ותריטפ םע םלואו .ןזוא ול וטהש םיבר ויה אל
ברקב טלובל םג רצק ןמז ךותבו םירתונה הבישיה ישאר ןיבש יטננימודל ךש ברה
.יאטילה תובישיה םלוע לש וכרד הרומלו םיאטילה םיגיהנמה
תריטפ רחאל םישדוח המכ הנושארל וילא הנפוה םירוקרזה רואש ןכתיי
תא לטבל שקיב ךש ברה .הנידמה לגד תשרפ הררועתה רשאכ ,'זבינופמ ברה
.תואמצעה םויב הבישיה גג לעמ הנידמה לגד תא ףינהל ןמנהכ ברה עבקש גהונה
ףקותב העבת ,הנבמה ילעבמ םג התייהש ,חונמה הבישיה שאר לש ותנמלא
,ןכמ רחאלש םינשב גהונב דימתה ףאו ענכנ ךש ברה .הז גהונ םייקלו ךישמהל
ךא ,"הריהב" תיגולואדיא הדמע אטיבש ימכ ידרחה רוביצב ומש טלבתה הז םעו
ותיילע תא ךש ברה בח הנושארבו שארב םלואו .יטמגרפ רותיו רתוול ליכשה
גיהנמ וב ואר וללה .רוד ותוא לש םיטלובה םיאנותיעהו םינקסעה ןמ המכל
ותזיחא לדוג תא ורעיש אל םהש ןכתיי ."רודה לודג"ל ותוא וריתכהו םיאתמ
.םידקת תרסח המצועבו הבר תוריהמב תאז השע אוה ןכש ,תוכשומב
יתכמתסה םיירוביצהו םייפרגויבה םיטרפה בורל רשאב .1951 תנשב םיבקונה תורוקמ שי 17
ותדובע לעו ;1989 ,רתכ :םילשורי ,ודיב חתפמהש ךש ברה ,ץיבורוה השמ לש ורפס לע
תוברועמל תקחורמ הייחנהמ - תיטילופה תכרעמב תיתד תוגיהנמ ,בואט באילא לש
תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,השעמלו הכלהל ףסויו ךש םינברה לש הגהנהה יכרד :הליעפ
,ץרווש לאוי ברה :םיידרח תורוקמ ינשל יתקקזנ רתויב הטעומ הדימב .ד"סשת ,ןליא־רב
;ב"סשת ,רבד :םילשורי ,ל"צז ךש ןמ םחנמ רזעלא 'ר ןואגה ןרמ לש ותטימ ירחא
ו"סשת ,]ל"ומח[ :קרב ינב ,א ,ךש ברה ןרמ תודלות ,]ךש ברה לש ודכנ[ ןמגרב רשא ברה
.)רוא האר םרט ינשה ךרכה ;'זבינופ תבישיל ךש ברה לש ותופרטצהל דע עיגמ הז ךרכ(
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
25
ףופכש ימכ ומצע תא גיצהל ךש ברה גהנ םייחב רלפייטסה היהש ןמז לכ
ינבב קדרד לכ עדי לעופב ךא ,בר דובכב וילא סחייתהו ותורמ תא לבקמו ול
רלפייטסה וליאו ,םיטוחב יתימאה ךשומה אוה 'זבינופ תבישי שאר יכ קרב
דחוימב ןיינעתה אל רלפייטסה ,רומאכ .ולש הטלחה לכ תיטמוטוא טעמכ רשאמ
םיכלהמה תא ליבוהל ךש ברל חינהל חונ היה ול םגש הארנו ,תוירוביצ תויגוסב
ולש םיידיה" :הרימאה זא הסחוי רלפייטסל .וז הפוקתב ידרחה רוביצב םיירקיעה
הכפה וידחי םישיאה ינש לש םתוכמס ."ילש הפה אוה ולש הפה ,ילש םיידיה ןה
"הפקשה"ה לש םייחה היגציימל ושענ םהינשו ,יאטילה רוביצב תרערועמ יתלבל
.יאטילה רצויה תיבב ללכ ךרדב החתפתה רומאכש ,תידרחה
ינחור גיהנמ תונוש תופוקתב טלבתה יאטילה רוביצב ,ליעל יתנייצש יפכ
הלא "םילודג" לש םתוגיהנמ םלואו ,ותעמשמל ורס םיברו ,"רודה לודג"כ ספתנש
םלוככ םבור ,תישאר :םיטביה המכב ךש ברה לש וזמ רתוי הברה תקפואמ התייה
,תודיסחה לע תינויער תרוקיב םהל התייה םא םגו ,םידיסחה םיר"ומדאב דובכ וגהנ
;םידגנתמל םידיסח ןיב תקולחמה שא תא שדחמ תובלל אלש בטיה ורמשנ םה
"םילודג" לש םתוכזב רודה ילודג וריכה ומצע יאטילה הנחמה ךותב םג ,תינש
חצנת םתדמעש ךכל ופאש םא םגו ,םכרד יפ לע אלש תורוהלו לועפל םירחא
תורחאה תודמעה ילעב תא איצוהל אלש ורהזנ םה בורל — )ךכב וחילצה ףאו(
אל םלועמ םה ,תישילשו
18
;תיזכרמה תידרחה תודהיה לש תוימיטיגלה םחתממ
היתודסומ תא וגליפ אלו הלבקתה אל םתעדש תמיא לכ םיינוציק םיעצמא וטקנ
ןוזחה לש ותפוקתב םג
19
.תיזכרמה תידרחה תודהיה לש "םיינמוקא"ה הינוגראו
המזירכ לעב יזכרמ דחא רוד לודגל תקהבומה המגודה רומאכ אוהש — שיא
םלועמ אוהו ,ול ענכיהל לוכה לע הבוח יכ םלועמ וינמאנ ונעט אל — ןפוד תאצוי
ולש ותדמע תא קר הארש ,ןמרסו ןנחלא 'ר אוה הז ללכל גירח בשחיהל לוכיש ימ 18
גירחל בשחנו שממ לש העפשה תדמעל עיגה אל אוה ךא ,תיתימאה הרות תעדכ
.הז "לודג" לש ויבתכמ דואמ עפשוה ךש ברה .תיאטילה תרמצב
ההוזמה תידרחה תודהיה לש יזכרמה םרזל סחייתמ "תיזכרמ תידרח תודהי" חנומה 19
,הנותמה תידרחה תודהיל דוגינב דמועו היתוחולשו לארשי תדוגא םע תיטילופ
דוגינבו ,דחא דצמ ,)י"אפ( לארשי תדוגא ילעופ םע תובר םינש ךשמב ההוזמ התייהש
"תידרחה הדעה" ,ראמטאס תודיסח יגוח םע ההוזמה תילקידרה תידרחה תודהיל
ירצונה( "ינמוקא" חנומה לש ותלחה תא .ינש דצמ ,דועו אתרק ירוטנ ,היתוגלפל
.ןמדירפ םחנמ לש וירקחממ יתלטנ ידרחה רוביצב הדחאהה תומגמ לע )ורוקמב
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
26
"דגנתמ" היהש ףא ,הברדא .תורחתמ תוידרח תויגולואדיא םע תקולחמ ררוע אל
יוציר ןושלב םידיסח םיר"ומדא לא תונפל גהנ אוה ,תודיסחה תא ללשו קהבומ
יפלכ ותרוקיב תא
20
;םתואמצעב וא םתוכמסב עוגפל םלועמ שקיב אלו סויפו
תוחישב עימשה וא
21
הריגמל בתכ )טעמ הילע ביחרא ךשמהבש( רסומה תעונת
אוה ,ומעטל ידמ תוינויצ–ורפ תויטנ וליג םידרח הרות ילודג רשאכ םג
22
;תויטרפ
תולאשב ;רוביצב םתוכמסב עוגפל אלש יאדוובו ךכמ םאינהל תוסנל אלש רמשנ
תסנכל תוריחבה יניינעב ףאו ;"לאושה יפל" תונוש תובושת בישהל גהנ תונוש
ותעמשמל רוסל םירומא ויהש םינקסע יפלכ קר
23
.הרורב הארוה תורוהלמ ענמנ
"םילודג" לש םתגהנה ימי לכב ךכ לשב .תופיקתב גהנ
24
)אנהכ ןמלק ברה ןוגכ(
ילודג תצעומ ,)תירירבשהו( תיסחיה התודיכל לע לארשי תדוגא הרמש הלא
,ןבומכ .ידעלבה הנואטיב שמיש עידומה ןותיעהו ,דקפתל הכישמה הלש הרותה
ערקל וליבוה אל םה ללכ ךרדב ךא ,םיגוליפו םיכוסכס ורסח אל הז בצמב םג
גיהנמו ןימאמה ,קסופה :שיא ןוזחה :ירפסב ןד ינא םידיסחלו תודיסחל וסחיב 20
.]סופדב[ סנגאמ :םילשורי ,תידרחה הכפהמה
הנושארל םסרופש ,"ןוחטבו הנומא לע שיא ןוזח" ,ורוביחב רקיעב התוא בתכ אוה 21
ןוזחה לש ותריטפ רחאל הנשכ( ז"טשת ,]ל"ומח[ :קרב ינב ,תורהט לע שיא ןוזח ךותב
םימייקה ויקרפ תשש ךותמ ךא ,רומג ונניא רפסה .דרפנ רפסכ ןכמ רחאלו ,)שיא
העיפוהו הרזנוצ וז תרוקיבמ קלח .רסומה תעונת לע תרוקיב םיללוכ )ד-ב( השולש
.ו"נשת ,םידגמ יחתפ ןוכמ :םילשורי ,שיאה ןוזח ,)ךרוע( ינבא 'מ לצא
לע וב רעוג אוה )ןורבח תבישי שאר םימיל( אדיורב לסיז החמש 'ר לא ובתכמב 22
,ץילרק והיעשי םהרבא 'ר :"תקולחמ"ל םרגו וזכ החיש לש הנכות הצוחה ףילדהש
,ו"טשת ,ןמיניירג 'ש :םילשורי ,)ךרוע( ןמיניירג לאומש ברה ,שיא ןוזח תורגא ץבוק
ץבוק"ב עיפומה חסונ ותואב( החסונ ,תרגיאה תביתכל עקרה ,ןעמנה תוהז .דנק ,א
לצא םיעיפומ אדיורב ברה לש הבושתה חסונו )םילק ביתכ ייוניש טעמל ,"תורגיא
:םילשורי ,אדיורב לסיז החמש 'ר לש וייח תכסמ :הרותה תכלממ ךיסנ ,רלמ ןועמש
.214-210 'מע ,א"סשת ,רלמ י"ש
ןוזחה לש וסחי תלאשב תועד יקוליח םויה דע םישוטנ ידרחה רוביצה לש ויגלפ ןיב 23
תדובעב ךכב יתנד .ןיינעב תורתוסה תויודעה יוביר לשב ,תסנכל תוריחבה לא שיא
םיטלובה ויקספב הרבחו הכלה ,הנומא :שיא ןוזחה ,ןוארב ןימינב :ילש רוטקודה
רתיבו ,ג"סשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,)ד"ישת-ג"צרת( לארשי ץראב
.)20 הרעה( ליעל רכזנה ירפסב הבחרה
.גנ-בנ 'מע ,)10 הרעה ליעל( 'חאו ןהכ ברה :וילא הפיקתה ותרגיא העודי 24
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
27
דיתע הז לכ .תיסחי תיסיסב תודחא לע הרמש תיזכרמה תידרחה תודהיהו ,ידסומ
.ךש ברה לש ותגהנהב תונתשהל
ויתונויער תא חסנל םלועמ הסינ אלש יפ לע ףא .ידרח גולואדיא היה ךש ברה

25
םיבתכמו םימואנ ,תוחיש לש בר רפסמב םתוא אטיב אוה ,הרודס תיתטיש הנשמכ
ותפקשה דוסיב
26
.תשבוגמ םלוע תפקשה םכותמ ביכרהל ארוקל םירשפאמה
ןומאל היוארה איה ,ןמזה ןחבמב הדמעש ,תחכומה תרוסמה קרש הסיפתה תדמוע
.לבגומ ישונא תעד לוקיש לע תססובמה ףולח תונב תוינרדומ תויגולואדיא אלו
גרה טימהש ,דרוסבא ףאו ,ץורח ןולשיכ "תויגולואדיאה ןדיע"ב האר ךש ברה
רוכב ובצחנ אלו ןחבמב ודמעוה אלש םיטשפומ םילאדיא םשב םינוילימ לע לבסו
םייקמו םייקש אוה ,םינש יפלאו תואמ לש ןויסינב דמעש ,הרותה חוכ .ןויסינה
לע ססובמה חוכ לכ וליאו ;דמועו רירשכ ומצע תא חיכוהש אוהו ,לארשי םע תא
.ןומא וב תתל ןיאש ףלוח חוכ אוה — םיחטש ,אבצ ,הנידמ — םייצרא םימרוג
,היטרקומדבו תונויצב הז ללכבו ,ןלוכ תוינרדומה תויגולואדיאה לכב לזלז אוה
ץבוקה .ותומ רחאל ךכמ רתוי דועו וימיב רבכ רואל ואצי הלא לש םינוש םיצבק 25
:קרב ינב ,)ו-א( םירמאמו םיבתכמ ,ךש ןמ םחנמ רזעלא ברה :רתונו היה ירקיעה
תישארב הארנכ ,םוליצ סופדב שדחמ רואל האצי הרדסה .ו"נשת-ח"משת ,]ל"ומח[
ךרענ ג קלח ךא ,רוקמה לש םוליצ ןכא אוה הז סופד םיקלחה בורב .םייפלאה תונש
— םירבד המכ ונממ וטמשוהו )!יונישה לש ןויצ לכ אללו ירוקמה רעשה ףד םע( שדחמ
,ירוקמה חסונל ,ןבומכ ,ןה ןאכ תוינפהה .ד"בח לע ךש ברה לש ותפקתממ ראשה ןיב
.ח"משתב רואל אציש
תוערכההו תוימואלה תרוקיב ,חורה תצרעה :ךש ברה" ירמאמב יתחתינ ותפקשה תא 26
לארשיב תוימואלו תד ,)ךרוע( ץיבורוה ירנ :ךותב ,"לארשי תנידמב תויטילופה
ןאכ העיפומה הקספה .342-278 'מע ,ג"סשת ,דבוע םע :ביבא לת ,ןוכיתה חרזמבו
תיגולואדיאה ותפקשהב קסוע יניא ןאכ ןכש ,הז רמאמל רתויב רצק םוכיס אלא הניא
.הלש יעיברה בלשב הרות תעד לש הדמעמ תא בציע הבש ךרדב אלא ךש ברה לש
:הפקשהה שיא ,םייח–ןב ישיבא לצא םג החתונ ךש ברה לש תיגולואדיאה ותפקשה
הרבח ,תד רקחל זכרמה — הקיאזומ :םילשורי ,ךש ברה יפ לע תידרחה היגולואידיאה
הפצ וא ךש ברה לש ויתוחישב חכנש ימ יכ ןייצל יואר םירבדה ילושב .]ד"שח[ הנידמו
ןמ םילועה םירורבה םיחוסינה םתוא תא דימת ןהב אצמי אל ןתוא םידעתמה םיטרסב
וניא אוה רידתו ,תגליע רמול אלש ,תיסיסב בור יפ לע ונושל .םיבותכה םיטסקטה
הדימב ךש ברה בח ריהבה חוסינה תאש הארנ .ליחתמ אוהש םיטפשמה תא םייסמ
תוינויערה תודמעה יפוג תאז םע .בתכה לע ןתוא ולעהש םיאנותיעלו םידימלתל הבר
.תוישממה ויתוחישב םג םיעיפומ
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
28
ולש יתדה לאדיאה .יתימא רשוא םדאל תונקהל הלוכי הרותה קר יכ היה רובסו
ידימלת לש הטילאה ."םכח דימלת"ה — אטיל תודהי לש יתרוסמה לאדיאה היה
וכרד תא רודל הרומ ,קוחרמל האורה וז איה ,הרותה ילודג לש רקיעבו ,םימכחה
תודהיה לש הכרד תניחבמ ,ןוילעה דעיה ,ודידל .םעה םויק ךשמה תא תססבמו
תובישיה רמולכ — הרותה םלוע לש ורוציבו וסוסיב אוה ,הזה ןמזב תידרחה

27
.תידרחה הקיטילופה לש הכרד תא עובקל ךירצש אוה הז ךרעו — םיללוכהו
דגנתהו םולש תרומת םיחטשה לע רתוול שי יכ רבס רשאכ םג ,ןכ לע רשא
תויצילאוקל ףרטצהל בורל ףידעה ,ךכל םיברסמה הלא לש םיימואלה םיכרעל
.הרותה םלוע ןיינבל רתוי ןמאנ תירב לעב וב הארש םושמ ,ןימיה לש
הלאכ תומרב הל םיפתוש ויה תידרחה תוגיהנמב םיברש — וז היגולואדיא
הלאו ,השעמה ייחב תויונשרפלו םימושייל השרדנ — תוקידא לש תורחא וא
לע ,תורוסמ הז גוסמ תוערכה .םינתשמ םירגתא תידרחה תודהיה ינפל וביצה
.הרותה תעד ילעב ,רודה ילודג לש םתוכמסל ,המצע תידרחה הפקשהה יפ
רבד ופיסוה אל היקודיצו היתורוקמ ,הז ןיינעב ךש ברה לש תינורקעה ותסיפת
ינויערה ביתנב דעצ אוה ,ויתויואטבתה יפ לע טופשל םאו ,וימדוק תוסיפת לע
הרותה ימכחו ,א"רגה בתכש יפכ ,לוכה הכותב תללוכ הרותה :רבכמ הז לולסה
לא םימינפמ םה דציכ ראתמ אוה .הלאש לכל ןורתפ הרותב אוצמל םילגוסמ
:הרותה חור תא םכות
לככ הרותב ותעיגיו ותלימע ירחא אוה הז לכל םדוקה יאנתה
היטנו
28
העיגנ םוש ילב ,עיגהל ולכשב שיש המכ דע ,ךרוצה
לכ םנמא .)"הרותה םלוע" וא( "תובישיה םלוע גיהנמ"כ םג רידת רתכוה ךש ברה 27
ןפואב לעפו יח אל םהמ שיא ךא ,הבישיה ךרע תא סנ לע ולעה םימדוקה הרותה ילודג
ות" הלא תובישי ושמיש תובר םינש .שדחתמה ילארשיה תובישיה םלוע ךותב ישממ
דכולמ יטילופ–יתרבח םרוגכ ועיפוה אל ןה ךא ,יאטילה רזגמה לש ירקיעה "יוהיזה
.ךש ברה לש וימיל דע
ןמ םדאה בל תא הטמה ,ויתונוצרו ומצע תבהאמ עבונה ישפנ חכ" איה "העיגנ" 28
רטלאו למרכ הירא םינברה ,והילאמ בתכמ יכרוע לש תחלצומה םתרדגהכ( "תמאה
הז חנומ .)288 'מע ,]6 הרעה ליעל[ רלסד רזעילא והילא ברה לש ורפסב ,ןרפלה
רקיעב הירסממ עפשוה ךש ברהש ,תיאטילה רסומה תעונת לש השרדמ תיבב ורוקמ
.ותוריעצב
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
29
לכש אוה ולכש יזא ,רוהטו יקנו ךז ולכש היהיו ,]![אוהש לכ
ותעד זאו
29
,"תוימשגה תוטשפתה" והוארקש והזו ,טשפומ
:ה"ע ךלמה המלש רמאש המ והזו ,שממ הרות תעד איה ולכשו
לש רועישה והזש — "הנשפחת םינומטמכו ףסככ הנשקבת םא"
זא" — קספה םוש ילב ץרמבו תודימתב הרותב תולימעהו העיגיה
30
."אצמת םיקלא תעדו ,'ה תארי ןיבת
המושיי םלוא ,בחר ידרח סוזנסנוקמ תינהנ תאזה תינורקעה הסיפתה םנמא
.רתוי הברה ךבוסמ רבכ תידרחה תוגיהנמה ינפל תובצינש תוינטרפה תוטלחהב
ףיסוהל שי םהילעו ,הרות ילודג םיבשחנה םינבר טעמ אל שי יאטילה רוביצב
.תודסומו רצח שארב דמוע םהמ דחא לכש ,םידיסחה םיר"ומדאה תא דוע
הערכה ןונגנמ אצמנב ןיא ,"םילודג" תריחבל ילמרופ ןונגנמ ןיאש ןוויכמ
,םימיה םתואב לעפש דיחיה ילמרופה ףוגב .םהיניב תועד יקוליח לש םיבצמב
תדוגא לש הרותה ילודג תצעומ ,הנידמה לש המויקל םינושארה םירושעב
םגש אלא ,)דחא הפ — רהצומה יפ לע( תועד בורב תוטלחהה ולבקתה ,לארשי
םיתעלו םילדבנ חוכ יסיסבב וקיזחהש ,וירבח ןיב תעמשמ רצי דימת אל אוה
.םירחתמ ףא
אופא שקיב ,ולש איהו ,תחא קר שי תיתימא הרות תעד יכ רבסש ,ךש ברה
קיפסה אוה תודחא םינש ךותב .תידרחה תודהיה יגלפ לכ לע התוא טילשהל
)םיכוסכסל ידרחה חנומה( "תוקולחמ" לש רתויב הכורא הרושב ךבתסהל
תשוחת לש תיטטסקא–תיטסימ תועמשמ בור יפ לע הז חנומל העדונ תידוהיה תורפסב 29
תודהיב הלבקה לש הנרק הדרי הרשע עשתה האמה תצורמב .תיזיפה השגרהה ןדבא
תויועמשמב ונעטנו םתועמשממ םייטסימ םיחנומ ודביא ךכ לשבו ,הפוריא חרזמ
תוטשפתה"ל תאזה תועמשמה תא .תוחפ "ןכוסמ" יתד–ירסומ יפוא תולעב ,תושדח
רזאלב קחצי 'ר ,לארשי רוא( רטנלס לארשי 'רמ הארנה לככ ךש ברה ץמיא "תוימשגה
רסומה תעונת לש הדסיימ ,)78 'מע ,טכ תרגיא ,ס"רת ,ץ"מ ביל אדוהי :הנליוו ,]ךרוע[
.היצזיטסימ–הדה תמגמ לש היגצייממ דחאו תיאטילה
,א ,ה"נשת ,]ל"ומח[ :קרב ינב ,)ד-א( ם"במרה לע ירזע יבא ,ךש ןמ םחנמ רזעלא ברה 30
.)םירפסוממ םניא םידומעה( ןיקיזנ רדסל המדקה
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
30
םתוא ףיפכהל ידכ לוכהו ,תידרחה הרבחב םירחתמה חוכה ידקומ תיברמ םע
31
.ותורמל
,)י"אפ( לארשי תדוגא ילעופ תעונת :"לק ףרט"ב וכרד תא ליחתה אוה
תידרחה הפקשהה יבצעמ יניעב תיתייעב הבשחנ ,הנותמה תוידרחה תא הגצייש
םישימחה תונשב )!שיא ןוזחה םללכבו( הרותה ילודג יפ תא הישאר ורמה זאמ
ופרטצה ,יאמצע ןפואב הדדומתה ןהבש תוריחב תוכרעמ המכ רחאל .םישישהו
תיזח"ל )1973( תינימשה תסנכל תוריחבה תארקל תוידרחה תוגלפמה יתש
ךש ברהו רלפייטסה .םכסהה תא הרשיא הרותה ילודג תצעומ ."תיתרותה תיתדה
–יאב ודדיצו — "תצעומ"ה ןמ האחמב שרפ ףא ךש ברה — תוצרחנ ול ודגנתה
.תידרחה הקיטילופה יגשומב יטמרד בשחנש ךלהמ
32
,"תיזחה" רובע העבצה
.י"אפ ישנאל וצקוה םהמ םיינשו ,םיטדנמ השימחב התכז תדחואמה הגלפמה
היה .הדיספהש השיגרה ,םיטדנמ העבראב הקיזחה ןכ ינפלש ,לארשי תדוגא
ברהו רלפייטסה יכמות םיאטילה לש םתוענמיה לשב ערגנ דובאה טדנמהש רורב
.העבצהמ ךש
הדיעוול תירוטסיה תוריחב תכרעמ לארשי תדוגא המייק 1976 תנשב
ןהמ תחא לכו ,הדיעוול וצר תודחא תועיס .היתודלותב הדיחיה — תיצראה
דיחיה ידרחה ןומויה — עידומה ןותיע .תידרחה תודהיה ךותב רחא רזגמ הגציי
לע םיפוכת םיחווידב ךלהמה תא הוויל — )י"אפ לש םירעש דבלמ( םימיה םתואב
םילבוקמה םיחוסינה וב ויה אל .תוירקיעה תועיסה לש םיסנכהו תויונגראתהה
לע םישגרנ םירבד םש אצמ אל ארוקה :הלא ןיעמ םיעוריאב תידרח אלה הרבחב
לש )תיתגלפמה וא( "תיחרזאה םתבוח" לע תוזרכה אל ףאו "היטרקומדל הגיגח"
ךרע היטרקומדב בור יפ לע האור תידרחה הפקשהה ,ללככ .עיבצהל םידקפתמה
ליעל( ץיבורוה :הלאה תורוקמה לע ,רתיה ןיב ,תססבתמ תואבה תואקספבש הריקסה 31
,תורוקמ :תידרחה הרבחה ,ןמדירפ םחנמ ;)17 הרעה ליעל( בואט ;154-70 'מע ,)17 הרעה
,ל"נה ;114-104 'מע ,א"נשת ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי ,םיכילהתו תומגמ
,)םיכרוע( גרבנרטש קחציו לאפר ןב רזעילא :ךותב ,"תידרח תוגיהנמ לש סופדכ ךש ברה"
.333-322 'מע ,ז"סשת ,קילאיב דסומ :םילשורי ,לארשיב תושדח תוטילא
ךלהמ — לארשי תדוגאל עיבצהל ארוקה יתרוסמה זורכה לע המיתחמ וענמנ םה 32
,ןמניו יבצ ברה :העבצהל תודגנתה איה הרורבה ותועמשמ םיידרחה םידוקבש
.143 'מע ,ה"נשת ,ןיקיתו :םילשורי ,רייאב 'ה דעו ץיבוטקמ
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
31
ולא ןה רתויב תונוכנה תוערכההש בושו בוש הריהצמו ,לוספ ךכיפלו ,ינוליח
םיאטילה הרותה ילודג רמולכ( "לארשי ירואמו ילודג" תעד יפ לע תולבקתמה
תירזגמה ותונמאנ יפ לע עיבצי דקפתמ לכש רורב היה .)םידיסחה םיר"ומדאהו
לש ףוקיש אלא תוישיא תודמע לש יוטיב רשפאל ודעונ אל תוריחבה ןכ לעשו
תרה התייה וז הערכהש רווחתה םימיל .הגלפמה ךותב םיירזגמה תוחוכה יסחי
השמיש זא העבקנש תולוקה תקולחש םושמ ,המדנ היהש יפכמ רתוי דוע לרוג
.תואבה םינשב םג הגלפמה לש תסנכה ירבח יונימל סיסב
,"םינומא ימולש" תעיס :תועיס יתשב תוימינפה תוריחבל וצר םיאטילה
תעיסו ,םימלשוריה םיאטילה ןמ קלח םג ךא תונטק תוידיסח תוצובק המכ הגצייש
לש םהינמאנ ,םיקרב ינבה םיאטילה םע ההוזמ התייהש ,"המשגהו תויצל שוגה"
םתואבש םושמ ,תוריחבב הדמע טקנ אל ךש ברה ,תימשר .רלפייטסהו ךש ברה
רלפייטסה םגו ,הרותה ילודג תצעוממ ולש השירפה תפוקתב היה דוע םימיה
ויה היליעפו הידסיימש ,וז העיסש רורב היה לוכל ךא ,תירוביצ הקיתש לע רמש
תובזכאמ ויה תוריחבה תואצות .םתוא הגציי ,)לארשי תדוגא יריעצ( י"אצ ישנא
ההוזמ התייהש ,"תיזכרמה העיסה" הלביק תולוקה ברמ תא :ךש ברה תניחבמ
תעיס ןהירחאל קרו ;"םינומא ימולש" תעיס האב הירחא ;הלודגה רוג תודיסח םע
הגצייש ,"תדחואמה העיסה" הספת יעיברה םוקמה תא ."המשגהו תויצל שוגה"
תעיס — םימיה םתואב ילאר אלה — ישימחה םוקמה תאו ,ץינ'זיו תודיסח תא
רבכ ךא ,האצותה ןמ הצורמ היה אל ךש ברה .חרזמה תודע תא הגצייש ,"יח"
.תודדומתהב אבה בלשל ךרענ
שדחמ התלע )1977 יאמב 17( תיעישתה תסנכל תוריחבה תכרעמ תארקל
ברקב י"אפ תעונתמ תטלובה תוגייתסהה ףרח .י"אפ םע דוחיאה תלאש
תתל וצר אל םידיסחה םיר"ומדאה ןמו הרותה ילודגמ םיבר ,תידרחה תוגיהנמה
לארשי תיבה ,רטלא לארשי 'ר ,רוגמ יברה היה םהבש טלובה .תותירכ טג הל
.וידיסח ויה )היגיהנממ דחא םגו( הגלפמה יכמותמ םיברש ,)1977-1895)
לע רומשל שקיב ,תידרחה תוגיהנמב םיפיקתה םישיאה ןמ היהש ,הז ר"ומדא
אופא שקיב אוה תוריחבה תארקל .תיאטילה הגהנהה םע םג םיבוט םירשק
ול ררבתהשמו ,דוחיאה תמזויל ותודגנתהב ךכ לכ ץרחנ רתונ ךש ברה םא ררבל
ושדיח אל תוגלפמה יתש .הנטקה העונתה םע דוחיאה לע רתיו — רבדה ךכש
תצעומב ,תצרמנ ףאו ,האלמ תוליעפל רזח ךש ברה .דרפנב וצרו "תיזח"ה תא
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
32
,ויחא שרי ומוקמ תאו ,לארשי תיבה רטפנ ןכמ רחאל רצק ןמז .הרותה ילודג
'ר ,יחכונה רוגמ ר"ומדאה לש ויבא ;1992-1896( החמש בלה ,םנוב החמש 'ר
.)רטלא הירא בקעי
.הנידמה תודלותב תועירכמה ןמ ,רוכזכ ,התייה 1977 לש תוריחבה תכרעמ
רסח חוכ לארשי תדוגאל הנקה לארשיב ןוטלשל דוכילה תא הלעהש "ךפהמ"ה
תעל ךא ,הלש םייתרוסמה םיטדנמה תעברא תא הלביקו הבש איה םנמא .םידקת
ףיסות ונממש דמעמ — היצילאוקה תבכרהב יזכרמ םרוג התשענ איה תאזה
הענמנ ןהבש רוד תונשמ הלעמל ירחא .תואבה תוריחבה תוכרעמב םג תונהיל
היגיהנמ .הב הרבח תעכ התשענ איה ,היצילאוקל ףרטצהלמ לארשי תדוגא
רוביצל עגונב קר אל תוטלחה לבקל התעמ ועבתנ תידרחה תודהיה לש םיינחורה
תרכומ תומדל ךש ברה השענ תעכ .הללכב הנידמה לרוגל רשאב אלא םהלש
ביבס רקיעב ,תושדחה תורודהמב הלעו בש ומש .ידרחה רוביצל ץוחמ םג
חתמ רועינ םעפ רחא םעפו ,תועירכמ תויטילופ תוטלחהו םיינויצילאוק םינויד
איש תפוקת וז התייה .לועפל הרוי דציכו "ךש ברה רמאי המ" הלאשב יתרושקת
עדוותהו ךלה ילארשיה רוביצהו ,הרות תעד תנירטקוד לש תירוביצה התמצועב
.וז הנירטקוד לש םיישעמה הייוליגל
ידעלבה הגיהנמכ ךש ברה ספתנ ינויצ–יתדהו ינוליחה רוביצב םיבר יניעב
םימיה םצעב רבד לש ותימאל ךא ,הלוכ תידרחה תודהיה לש רערועמ יתלבהו
אלש הלא םע םירמ םיידרח–םינפ םיכוסכס לש הכורא הרושל עלקנ אוה םהה
וכרדש ךש ברה לש ותחנהמ עבנ םיכוסכסהמ לודג קלח .ותורמ תא ולביק
תויטס ןה ראשה לכו "הרוהטה הפקשהה" וא "תיתימאה הרות תעד" איה ולש
םדא ידיב הרות תעד תא זכרל םידקת תרסח הפיאש ךש ברה אטיב ךכב
33
.ןהמ
בלשכ הנירטקודה לש היתודלותב יעיברה בלשה תא ןייפאל אופא רשפא .דחא
.הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשה וזכרמבש
יברה היה הרותה ילודג תצעומ ךותב ךש ברה לש רתויב השקה ביריה
ויפוא תונוכתב ומדוק–ויחאמ הנוש היה הז ר"ומדא .החמש בלה ,רוגמ שדחה
םע תורשפל תוחפ הטונו רתוי ינמחול ,רתוי ןשקע היה אוה .תירוביצה וכרדבו
"הלכ יחרי" תחיתפב ותחישב ,לשמל ךכ .תובר תויונמדזהב יוטיב ךכל ןתנ אוה 33
.)1 'מע ,]ב"נשת באב ב"כ[ 217 תושדח םינפ( ב"נשת ץיקב ,'זבינופ תבישיב
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
33
,ךש ברה לש וכרדל דוגינב ,הנימי רתוי הטנ תויטילופה ויתודמעב ;םיאטילה
היה אלא ,י"אפל הדהא ייוליגב קפתסה אל אוה ;םיברעה םע הרשפב הדדיצש
לכ .םכח דימלת היה אל אוהו ;הילא סחיה תלאשב םיאטילה םע תמעתהל ןכומ
ברה יניעב ."רחוסה" גולגלב ותוא וניכ ףאש םיאטיל ויהו ,רחסמב קסע וייח
תעד עימשהל יואר היה אל הזכ םדא ,)תודיסחל( עבשומ "דגנתמ" היהש ,ךש
לולסמ לע םילוע תעדה יפיקת םישיאה ינש יכ רורב היה רצק ןמז ךותב .הרות
לע תוקולחמב לחה — רוג םע תוקולחמ לש הרוש .תענמנ יתלב תושגנתה לש
ךוניחה תשר לע תוקולחמב הלכו תסנכל לארשי תדוגא תמישרב םידיקפת שויא
השעמל הלדח הרותה ילודג תצעומש ךכל ואיבה — בקעי תיב תונבל תידרחה
תצעומ התייה ול ומדקש םיאטילה םיגיהנמה ילודג תפוקתב םא ,ךכו
34
.דקפתלמ
ךותמ תוינורקע תויגוסב קר ברעתה "רודה לודג"ו עירכמה ףוגה הרותה ילודג
תריזל ושענ "תצעומ"ה יסוניכ ךש ברה לש ונמזב ,התוא קתשל אלש הדפקה
.םמייקל םעט היה אלש דע תוברק
םע היה ,רתויב השקה םג הארנכו ,ךש ברה לש רתויב עודיה ךוסכסה
'ץיבבולמ יברה ,ןוסרואינש לדנמ םחנמ 'ר — השארב דמועה םעו ד"בח תודיסח
ךא ,ךש ברה לש ותיילע ינפל בר ןמז לחה הז ךוסכס השעמל
35
.)1994-1902)
עיגה םהבש םימיל םיעיגמ וישרוש .יזכרמ דיקפת וב סופתלו בלתשהל רהימ אוה
,)1950-1880 ;צ"יירה( ןוסרואינש קחצי ףסוי 'ר ,'ץיבבולמ ישישה ר"ומדאה
,רלטוק ןרהא 'ר יאטילה גיהנמה םע ףירח תומיעל עלקנו תירבה תוצראל
.המחלמה לש המוציעב תירבה תוצראל אוה םג רגיהש ,דווקייל תבישי שאר
— ררועש תויחישמה תויפיצה עקר לע ד"בח דגנ המחלמל אצי ןורחאה הז
תא רשאכ רתוי דוע ףירחה ד"בח דגנ קבאמה
36
.השארבש ר"ומדאה — זא רבכ
.112-111 'מע ,)31 הרעה ליעל) תידרחה הרבחה ,ןמדירפ 34
.108-90 'מע ,)17 הרעה ליעל( ץיבורוה 35
םזילקידרו תונויצ ,תויחישמ :םידוהיה תנידמו הלוגמה ץקה ,יקציבר רזעיבא 36
חישמ" ,ןמדירפ םחנמ ;276-249 'מע ,ג"נשת ,דבוע םע :ביבא לת ,לארשיב יתד
םרוהי ,ץיבוביל הימ ,לאוי–לאירא דוד :ךותב ," 'ץיבבול–ד"בח תודיסחב תויחישמו
— תודהיב הספילקופאו תויחישמ :גוגמו גוג תמחלמ ,)םיכרוע( ירבנע יטומו רוזמ
;229-174 'מע ,2001 ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי :ביבא לת ,ונימיבו רבעב
ןוסרואינש לדנעמ םחנמ 'ר לש תיחישמה ותנשמ :"םינותחתב הריד" ,ןהד ןולא
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
34
יברה .ןורחאה 'ץיבבולמ יברה ,לדנמ םחנמ 'ר ונתח שרי צ"יירה לש ומוקמ
ירלופופ ,חותפ ןויבצ הל ןתנ ףאו םינומ המכ ד"בח לש החוכ תא םיצעה שדחה
— ורבעבש "םתכ"ה לע וב טונסל ועדי וידגנתמ .בחרה רוביצה לא ברקתמו
םע ההדזה ךש ברה ."טנדוטסה" גולגלב ותוא וניכו — הטיסרבינואב וידומיל
ברה ןמ קבאמה תא "שרי" םג אוה תומיוסמ תוניחבמו ד"בח דגנ וללה תונעטה

37
.םיקוחר ןותיח ירשקב וילא רושק םגו קצלק תבישיב ובר םינפל היהש ,רלטוק
תירוביצ הארוה לכ דגנ טעמכ תיתיזח הפקתמב ךש ברה אצי םינשה תצורמב
להנתה רשאכ :םיקהבומ םייטילופ ויה םיחוכיווהמ קלח .'ץיבבולמ יברה לש
קבאיהל 'ץיבבולמ יברה ףיטה ,)"ידוהי והימ"( תובשה קוח ןוקית לע חוכיווה
וז היגוסב םידרחה לש םתוברעתה יכ רבס ךש ברה וליאו ,םייניש קוריחב וילע
ןיא יכ 'ץיבבולמ יברה הרוה רשאכ
38
;הכלה יניינעב תורשפל םתוא איבהל הלולע
ותודגנתה תא הלתו םימיה תשש תמחלמב לארשי השבכש םיחטשה ןמ תגסל
לע ךמתסהש ךכ לע גלגלו תופירחב ךש ברה ותוא ףקת ,ךורע ןחלושב ףיעסב
ונניינעל ךייש הז רבד ןיא"( ןוחטיב יניינעב עירכהל ידכ תבש תוכלהב ףיעס
רבדה ררוע ,הנושארה ןונבל תמחלמ תא ךש ברה הניג רשאכ ,דגנמ
39
;)"ללכ
העיגנ ןהל ןיאש תולאשל םג השרפתה תקולחמה .ד"בח ידיסח לש םפצק תא
;ו"סשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,)'ץיבבולמ יברה(
Rachel Elior, “The Lubavitch Messianic Resurgence: The Historical
and Mystical Background,” in: Peter Schaeffer and Mark Cohen (eds.),
Toward the Millennium: Messianic Expectations from the Bible to
Waco, Leiden: E. J. Brill, 1998, pp. 383-408; Avrum M. Ehrlich, The
Messiah of Brooklyn: Understanding Lubavitch Hasidism Past and
Present, New Jersey: KTAV, 2004; Elliot R. Wolfson, Open Secret:
Postmessianic Messianism and the Mystical Revision of Menahem
Mendel Schneerson, New York: Columbia University Press, 2009;
Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, The Rebbe: The Life
and Afterlife of Menachem Mendel Schneerson, Princeton: Princeton
University Press, 2010, pp. 197-277
.ותינייחאל — ךש ברה וליאו ,רצלמ ןמלז רסיא 'ר לש ותבל יושנ היה רלטוק ןרהא 'ר 37
ךש ברה יכ הלוע ןיטישה ןיבמ .)אסק-סק 'מע( זק-וק ,א ,)25 הרעה ליעל( ךש ברה 38
.םיינוליחה היקוחו תינוליחה הנידמה לש ןיינע הלוכ היגוסב האר
.כ 'מע ,ח ,םש ;זט 'מע ,ו ,ב-א ,םש 39
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
35
ללש
40
;םידליל ד"בח הנגראש רמועב ג"ל תוכולהתל דגנתה ךש ברה :תיטילופ
ד"בח ידיסח לש םהיצמאמ תא רקיב ;םיירוביצ תומוקמב ןיליפתה תחנה תא
ונל רסח הז קר וליאכ"( םידוהי אל ברקב חנ ינב תווצמ עבש תרימש תא ץיפהל
םוי ןויצל יד"בחה "הלואגה גח" — ולסכב ט"י תוגיגחב לוזלז עיבה ;)
41
..."וישכע
תנקת תא החד
42
;1798–ב יסורה אלכה ןמ ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש ורורחש
קוספל םילולעש הנעטב )הרות הנשמ לש רידס דומיל( "ימויה ם"במרה" דומיל
רבד לש ותימאל( ךורע ןחלושה אוה בייחמה יתכלהה סקדוקהש ףא
43
הכלה ונממ
הארנו ,ולש יחישמה ץמאמה ןמ קלח 'ץיבבולמ יברה לש וז הנקתב םיבר ואר
הלומעתב ד"בח הלחה רשאכ .דועו
44
;)הל תודגנתהה ירוחאמ דמע הז טביה םגש
הניכ
45
,'ץיבבולמ יברה לש ותומדב הדקמתהש ,םינומשה תונש לש תיחישמה
יברה תאו ,םתס "תכה" וא "עודיה תכה" ,"תיחישמה תכה" םתעונת תא ךש ברה
אלש" .)יבמופ ןתנ אל ךכל ךא ,"יבצ יתבש" ףא הארנכו( "רקש חישמ" םשב
םירחהל םיכירצ ,הפיקת התיה ונידי וליא !רקש אוה חישמ !חישמ שיש ובשחת
תויחישמב שיש תופיקתב ןעט אוה .ויעמוש ינזואב ארק —
46
"!םירבד ולאכ ]לע[
ביבא לתב וקבדוהש תועדומ ידי לע"ש ךכמ עזעדזמ ךש ברה .אק-ק 'מע ,זכר ,ג ,םש 40
םהו ,'תימואלה הגילה יבכוכ' ,'םסוק' ]ו['יהי םידליה לש םהינפ ילבקמ ןיבש םיעידומ
,םש( "ץרא ךרדלו הארילו הרותל ךנחתהל ןיכירצ רשא ,לארשי ידליל אמגודה ]ו['יהי
.)אק 'מע
.דק ,לר ,ג ,םש 41
.ורודב "םידגנתמ"ה לש הנשלהמ עבנ ז"שר לש ורסאמש ןייצל יואר ילוא .םש 42
.בע-אע 'מע ,אנש ,ד ,םש ;םש 43
ריבגהל הדעונ ם"במרל הרות הנשמ רפס דומיל תנקת יכ ונעט ד"בחבש יפ לע ףא 44
דומיל תנקתב יד ךכ םשל יכ ונעט הידגנתממ םיבר ,הכלהה דומיל תא קימעהלו
הארנכו ,ורבס םיבר .רבכמ הז תמייק התייה רבכש ,ךורע ןחלושב תימויה הכלהה
הרות הנשמ רפסש םושמ ,תיד"בחה תויחישמב רושק ימויה ם"במרה דומילש ,קדצב
תומיב וגהניו םויכ תוגהונ ןניאש תוכלה םג ללוכ ,ךורע ןחלושל דוגינב ,ם"במרה לש
תא "םיכלמ תוכלה"ב ראתמ אוה ןכו ,הריחבה תיב תוכלהו תונברק יניד ןוגכ ,חישמה
וילע ךמתסהל וברה ד"בח ידיסחש קרפב — אובל דיתעל חישמה לש וידיקפתו וביט
.'ץיבבולמ יברה לש ותויחישמ תחכוהב
.)36 הרעה ליעל( ןמדירפ לש ורמאמב ראותמכ 45
האצוה תנש םירסח[ תוררועתהו קוזיח ירבד ,]ךרועה םש רסח[ ךש םחנמ רזעלא ברה 46
.]ב"נשת ,קרב ינב הארנכ ;האצוהה םוקמו
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
36
איבהל הלולע איה יכ עבק ףאו תיתימאה הלואגה תנומאב הריפכ תיד"בחה
ושפיח התלקלקב ד"בח תא סופתל ידכ
47
.הכלהה ןמ הייטסלו הנומא רבשמל
גהנמ :םייתש קר השעמל ואצמו התנשמב תויתכלה הפרות תודוקנ תורנב וינמאנ
ץמיאש הווקמ לש תדחוימ תינבת — ד"בח לש הווקמהו הכוסב ןושיל אלש ד"בח
םיגהנמה ינש דגנ
48
.)"הוקמ יבג לע הוקמ"( 'ץיבבולמ רעבוד םולש 'ר ר"ומדאה
תויחישמ יניינעבש הלא דצל ,תופסונ תופקתמל ,יתכלה הטעמב ,ךש ברה אצי
,הכוסל ץוחמ הנישה גהנמ תבוטל ד"בח ישנא לש םהינועיט תא .הקיטילופו
לופלפ"כ ףקת
49
,םייתכלה םילכב םג ונעטנ ךא םיידיסח–םיילבק םרקיעב ויהש
הזכש הווקמ םיקסופה בור תעדל ,הווקמל רשא
50
."תוצראה םעו תוטשו לבה לש
תולככש םושמ ,דבעידב ותוא ורישכי םירסואה םג הכלהה יללכ יפ לע ךא ,לוספ
ברה םלואו .טועימ תעדב םא םג ,תימיטיגל תיתכלה הדמע לע ססובמ אוה לוכה
ינב" םיקינד"בחה תא הניכו תימיטיגל הדמעכ תיד"בחה הדמעב ריכה אל ךש
ומייקו ולבט אלש ימכ ןהומכ — לוספ הווקמב ולבט םהיתומא םא ירהש ,"הדינה
םגפ שי ,האמוטב דלונ הלאכש תושיא יסחימ דלונש דלי .ןתדינב תושיא יסחי
םינפ זע" רמאנ ותומכש לע ,)ב קרפ( הלכ תכסמב תועדה תחא יפ לעו וסוחייב
."םונהיגל
הייפואמ העבנ ד"בח יפלכ ךש ברה לש ותביאמ לודג קלחש קפס ןיא
לולכמ לשב הדגנ אצוי ךש ברה היה תויחישמה אלול םג יכ הארנ םלואו .יחישמה
לש המויק שרוש תא האורה הסיפתב לגד ךש ברה ,וניארש יפכ .תיתדה הכרד
וק תגציימ ד"בח וליאו ,םימכחה ידימלת לש הטילאבו הרותה דומילב תודהיה
.)םש( "!םה רקיעב םירפוכ !רקיעב םירפוכ !םיצראה–םע" :קעצ תרחא תונמדזהב .םש 47
ןימוחת ,"הוקמ יבג לע הוקמ" ,הורמ קחצי ברהו יקסבוכיד המלש ברה :אשונה םוכיסל 48
.260-248 'מע ,)ן"שת( אי
,ק"הלב תוחנה דעו תרודהמ( תויודעוותה ,)'ץיבבולמ יברה( ןוסרואינש לדנעמ םחנמ 'ר 49
תובושת :גהנמו הכלה ירעש רפס ,ל"נה ;331-325 'מע ,ד קלח ,)ן"שת ,ןילקורב
,ב ךרכ ,)ג"נשת ,םילשורי ,ןילבה קחצי ףסוי ברה תרודהמ( ךורע ןחלושב םירואיבו
טקנ וז תודעוותהב ,ךש ברה םע קבאמב קופיא גוהנל ותאירק ףרח .ןר-חלר 'מע ,חסר
ביר רחרחמ" אלא וניא הז גהנמ לע רערעמש ימ יכ עבקו הפיקת ןושל 'ץיבבולמ יברה
םחול" אלא " 'הרות ןב' וניא הזכ ידוהי" ,ןכ לע רתי ."םניח תאנשו תקולחמ רידחמו
."הכלה]ה[ דגנ ]םלועב האמוטה חוכ ,אבאסמ ארטס[ מ"סה לש ותמחלמ תא
.ע 'מע ,טמש ,ד ,)25 הרעה ליעל( ךש ברה 50
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
37
תורצבתהב לגד ךש ברה .תודהיה לש היצזירלופופ לשו םעה ןומה לא היינפ לש
ךש ברה ;םלועה תומוא יפלכ וליפא ,"תצרפו"ב תלגוד ד"בח וליאו ,תיתוברת
תא דדועש יפ לע ףאו ,ינוליחה רוביצה םע עגממ רשפאה לככ קחרתהל שיש רבס
דבב דבו הל םילגוסמה םידיחי ידיב םדיקפהל שיש רבס הבושתב הרזחהה יצמאמ
םע "ןמור תלהנמ" ד"בח וליאו ,הירחא וכשמיי אלש ידכ תוינוליחה תא עיקוהל
הב הארו הנרדומה ןמ גייתסה ךש ברה ;הבהא תותובעב וברקל תשקבמו הז רוביצ
,רתוי תבכרומ הנרדומה יפלכ התדמעש ,ד"בח וליאו ,"תורודה תדירי"ל יוטיב
תא םג אלא הדיריה תא קר אלו ,יוכיסה תא םג אלא הבש ןוכיסה תא קר אל האור
תוחוכה ינש ןיב קבאמב וארש םיבר ויה וללה םיטביהה ןמ .תומדקתההו היילעה
.םירשעה האמב הבר הדימב ךעדש ,םידגנתמל םידיסחה ןיבש סומלופה שודיח
תויודיסח המכו המכ םדצל םותרל וחילצהו תחא אל תאז ונעט ד"בח ידיסח
ד"בח םע םיבורק םירשק המייק אל וז תודיסח .רוג תודיסח תא דוחייב ,תורחא
םלואו .ךש ברה — ףתושמה ביריה עקר לע המע הדחאתה תעכ ךא ,תובר םינש
תודיסחה ךרד דגנ וא תורחא תויודיסח דגנ רבד ול ןיא יכ ןעטו שקעתה ךש ברה
וידיסחל הרוה ,ודצמ ,'ץיבבולמ יברה .ויניעב הלוספש איה "תכה" קרו ,הללכב
לש םידקתה לע ססבתהו — 'זבינופ תבישי שאר יפלכ דגנ תפקתמל תאצל אלש
גיהנמ ,א"רגה יפלכ ךכ גהנש ,ד"בח תודיסח לש הדסיימ ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר
לעופב לבא .הרשע הנומשה האמה לש םידגנתמהו םידיסחה סומלופב םידגנתמה
,ודצמ ,ךש ברה .םיאשונ ןווגמב ךש ברה תא ףוקתלמ ד"בח ינואטיב וענמנ אל
תודגאהו ,תינורקע אלא תישיא הנניא 'ץיבבולמ יברל ותודגנתה יכ ןעטו רזח

51
.ומולשל ךש ברה ללפתה יברה לש ותלחמ ימיב יכ תורפסמ
םהבש טלובה .םיפסונ םינוויכל ףעתסהו ךבתסה ד"בחב ךש ברה לש וקבאמ
אדנל בקעי 'ר שמיש םינש תורשע ךשמב
52
.קרב ינב ריעה תונבר לע קבאמה אוה
רשכֶ ה .תורשכ תחגשה לש הקזח תכרעמ הב םיקה אוהו ,ריעה בר )1986-1893)
היה אדנל ברה .תידרחה הרבחבש םירדוהמהו םירימחמה דחא בשחנ אדנל ברה
:ךש ברה לע ךרעב ,הידפיקיו טנרטניאה רתאב םג ןתינ ךכל יוטיב 51
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%
A8_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%9F_%D7%
.)2011 ראוניב ורזחוא הז רקחמב טנרטניאה ירתא לכ( A9%D7%9A
.115-109 'מע ,)17 הרעה ליעל( ץיבורוה 52
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
38
לש םברכ ספתיהל ידכ רקיעב ,וז ותוכייתשה תא טילבהלמ ענמנ ךא ,ד"בח דיסח
ןחלופמ הטקש תוקחרתה עיבה ,תויחישמ תודמע גיצה אל אוה .ריעה יבשות לכ
ןיבל ךש ברה ןיבש תקולחמב ושאר תא סינכהלמ ענמנו יברה לש תוישיאה
ותייוולהב .ותשורי תלאש הרועינ )1986( אדנל ברה רטפנ רשאכ םלואו .ד"בח
שאר .ונבל השוריב רובעת ריעה בר תרשמ יכ הרומ אוה הבש ותאווצ הארקוה
םלואו .יונימל ותכרב תא ןתנ ,רוג דיסח ,ןייטשנריא השמ 'ר קרב ינב ריעה
ריעב יכ ונעט םה .שדחה ברה דגנ ברקל ואצי םיאטילהו ,וב ריכה אל ךש ברה
אלב ויבא תאווצ חוכמ בר תונמל רשפא–יא ,הרות ילודג האלמה ,קרב ינב ומכ
ומכ .תורדוסמ תוריחב וכרעיי יכ ועבתו )ךש ברה רמולכ( רודה ילודג רושיא
שדחמ ךכב וחתפו האווצה תארוה לש יתכלהה ףקותה לע תוגשה ולעה םה ןכ
המ םלואו .וירדג םה המו תונבר תרשמב השורי ןיד שי םא הנשונה הלאשה תא
ןיקת להנִ מ לש תויטפשמ תולאש ויה אל לוכמ רתוי וישנאלו ךש ברל עירפהש
ההוזמ אדנל בייל הדוהי השמ 'ר היה ויבא ומכ אלש :שדחה ברה לש וביט אלא
שאר דיקפתב ותעשב ןהיכ ףאו 'ץיבבולמ יברה תא ץירעה ,ד"בח םע תוקומע
.ד"בח רפכב םימימת יכמות תבישי
םינבר ינש דצל ריע בר שמשי ןבה אדנל ברהש ועיצה םיאטיל םינבר המכ
,קרב ינב לש הכלהה ילעב יבושחמ ,רנזאוו לאומש ברהו ץילרק םיסנ ברה — םירחא
ברה לש ותדמעב אקווד ךמת ומצע רנזאוו ברה .העצהה תא החד אדנל ברה ךא
תשרל ותוכז תיתכלה הניחבמ יכ עבק חונמה ברה לע העבשה ימי םותבו ןבה אדנל
–ןוזחה גוח ישארמ ,שיא ןוזחה לש ונייחא( ןמיניירג םייח 'ר םג .ויבא תרשמ תא
דצל בצייתה אל )הגהנהל דמעומ םיבר יניעב בשחנש ימו קרב ינבב םיקינשיא
תוירדילוסש אלא .תיאטילה תוירדילוסה חורמ תופצל רשפא היהש יפכ ךש ברה
ךש ברה ידגנתמ לא ןמיניירג ברה ףרטצה רשאכ ,תומדוק תויונמדזהב המגפנ וז
ןמיניירג ברה תא ךש ברה בילעה רשאכו )דימ הב ןודנש( רלטוק הל'דניה תשרפב
טלב .הלא הרות ילודג דגנ םג ואצי וישנאו ךש ברה :הרבג תוכבתסהה .יבמופב
.רבשמה ינפל וידידימ היהש ,רנזאוו ברל ךש ברה ןיב לחש קתנה דחוימב
תא לוכ ןיעל גיצהל ושקיבו אדנל ברה דגנ שוחנ קבאמל ואצי םיאטילה
יכ וזירכה רצק ןמז ךותב .תורשכה לע החגשהה םוחתב לוכיבכ ויתונולשיכ
— המש לארשי תיראש ץ"דב — םהלשמ תיאמצע תורשכ תכרעמ םימיקמ םה
שקיבו תחלצב ודי ןמט אל ,ודצמ ,אדנל ברה .ץראב תרדוהמהו הרימחמה היהתש
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
39
.הטימשה תנש תוריפ לע החגשהה םוחתב שדחה ץ"דבה לש וילדחמ תא ףושחל
בש רנזאוו ברהש רחאל .תומילא תוירקתל םג םיתעל העיגה םיצ"דבה תמחלמ
,ולש הכלהה רועיש תא םירחהל ךש ברה ינמאנ ולחה אדנל ברה לש ותנגהל אציו
לע החדנ ךש ברה לא חלשש תולצנתה בתכמ .ריעב םייביטקרטאה דחאל בשחנש
הצרתנ ,ןמאנ דתי יאטילה ןותיעה יפד לעמ ,יבמופב לצנתהש רחאל קרו ;וידי
,םויה דע םייקתהל ףיסומ לארשי תיראש ץ"דב ,לעופב .ורקבל ךלהו ךש ברה
םקבאמ רבד לש ופוסב ךא ,ןבה אדנל ברה רשכהמ גייתסהל םיפיסומ םיאטילהו
הלועו םוחתב םיליבומה דחא תויהל ףיסומ אדנל ברה רשכהו ,ץורח ןולשיכ לחנ
.םיאטיל םיגיהנמ לש םנחלוש לע םג
ברה .ץלזנייטש ןידע ברה דגנ קבאמה היה ד"בח םע תומיעה לש רחא חיפס
התנישש ,ולש דומלתה תרודהמ תוכזב רקיעב עודיו ד"בח דיסח בשחנ ץלזנייטש
לע ףסונ .רתוי ינרדומ יפוא ול התווישו תרכומה תיתרוסמה "ףדה תרוצ" תא
טסקטה ילושב ץלזנייטש ברה סינכה תופסותו י"שר לש םיליגרה םישוריפה
הילארו עבט יחנומ לש םיריואמ םירואיב ,שדח יוושכע רואיב–םוגרת ידומלתה
ולזלז םיאטילה םינדמלה .ומצע טסקטל קוסיפו דוקינ ןכו ריכזמ דומלתהש
ףיסוה ךש ברה ."םיצראמע"ל תדעוימ איהש ועבקו הימי תישארב רבכ וז הרודהמב
תמכוחכו םיקוח רפסכ ]דומלתה[ ס"שה דימעמ" אוהש ןעט רשאכ ולשמ ךפונ ךכל
,"ץלזנייטש תורמג"
54
."תונימו הריפכ םהב שי וירפס ראש לכב"ו
53
,"ל"חר םייוגה
תויאטילה תובישיה לא וסנכוה אל ,םיליחתמ םידימלת לע דומילה תא לקהל ולכיש
םלואו .הלאכש םייסיסב םיכרצל ושרדיי אל ןהידימלת יכ ועבתש ,תויטסיטילאה
עיגה הז קבאמ .ומצע ץלזנייטש ברה דגנ קבאמל האיבהש איה וז תודגנתה אל
ץלזנייטש ברה לש ויתואצרה לע ססובמה ,"ארקמב םישנ" רפסה רואל אצי רשאכ
ברה אטבתה רפסה יקרפמ דחאב .ל"הצ ילג לש תרדושמה הטיסרבינואה תרגסמב
יוטיב .האג םיאטילה לש םמעז
55
.בקעי לש "יטנמורה עוצעצה" התייה לחר יכ
ךש ברה .לארשיב בר יפמ עמשייש יואר אל ,המואה תוהמאב לוזלז וב שיש ,הזכש
.ראובמה דומלתה תא םללכבו ,ץלזנייטש ברה לש וירפס תא קלסל שי יכ דימ עבק
.וס 'מע ,המש ,ד ,)25 הרעה ליעל( ךש ברה 53
.זס 'מע ,ומש ,םש 54
.33 'מע ,ג"משת ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת ,ארקמב םישנ ,ץלזנייטש ןידע ברה 55
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
40
,םיאטילהש ונימאה םיבר .ול ורזע אל ץלזנייטש ברה לש תוקדטצהה תונויסינ
םויא הב םיאור םניאו הז גוסמ תירלופופ תורפסל םתעד םינתונ םניא ללכ ךרדבש
.ד"בחב קבאמה עקר לע העפשהה לעב ברל לכנתהל הנאות ושקיב ,םנחמ לע
.רבחמה לש תולוספה ויתונומאל קר עגונו יניינע קבאמה יכ ןעטו שיחכה ךש ברה
ץלזנייטש ברה .אדנל ברב קבאמב חילצהשמ רתוי ךש ברה חילצה הז וקבאמב
ולש דומלתה יכרכ םויכ םגו ,םיבחרנ םיידרח םיגוחב ולש תוימיטיגלה תא דביא
.ןמצע תא תודבכמה תוידרח תובישיל םיסנכומ םניא
.םידקת ירסח םיאישל עיגהו ד"בחב קבאמה ףירחה םינומשה תונש תליחתב
רומאכ היהש( רוגמ ר"ומדאה םשארבו ,"תצעומ"ב םיידיסחה םיר"ומדאה תיברמ
"תכה" דגנ ךש ברה לש וקבאמב ךומתל ובריס ,)רבכמ הז ךש ברה םע ךסכוסמ
הרות תעד לש הלוע תקירפ ךכב האר ךש ברה .'ץיבבולמ יברל יוביג ונתנ ףאו
לא התאצוהל "ןנברד יחולש" תויהל אלא הדעונ אל הלוכ לכש הגלפמ דצמ
היה ויפלש ,היצטורה םכסה עוציב לע תורוהל הצעומה הבריס 1983–ב .לעופה
'זבינופ תבישי שאר .ךש ברה תדמעל דוגינב ,ידרפס גיצנ תסנכל סנכיהל רומא
ילודג תצעומ תובישיל רתוי עיפוהל אלש טילחהו השירפל הבוט הליע ךכב האר
רבשמ הארנה לככ הז היה .ליעפ ףוגכ דקפתלמ "תצעומ"ה הלדח ךכב .הרותה
.הנידמה םוק זאמ וילא העלקנ לארשי תדוגאש רתויב רומחה תוגיהנמה
תוריחבל "הצר"ש השדח הגלפמ המקוה ,1983 תנשב ,הפוקתה התואב

56
.ס"ש — רוציקבו ,"הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה" — םילשורי תייריעל
םידרפסה םידרחה לש חופיקה תשוחת עקר לע רקיעב הדלונ הריעצה העונתה
ידרפס גיצנ ץבושש ףא ןכש ,הקיטילופב םג הז ללכבו ,תובישיה םלוע ךותב
רחבנ אלו ילאר אל םוקמל עבק ךרד קחדנ אוה ,תסנכל לארשי תדוגא תמישרב
אקווד ךא ,שדחה ףוגה דגנ ףצק ףצשב האצי לארשי תדוגא .םיקקוחמה תיבל
הגלפמ לש הרותה ילודג תצעומ שארב דמועה שיאהש ירב .קתש ךש ברה
םידוקה יפ לע ןכ לעו ,הרחתמ הגלפמב תיבמופ הכימת עיבהל לוכי ונניא תחא
.הכימתל יוטיב השעמל איה וז הקיתשש רורב היה ידרחה םלועה לש םיימינפה
,"הלועפ יכרדו תורטמ :ס"ש תעונת תמקה" ,ןמדלפ תנע :ס"ש לש התדיל ילבח לע 56
םע :ביבא לת ,םיינויערו םייתוברת םיטביה :ס"ש ,)ךרוע( יקציבר רזעיבא :ךותב
.442-405 'מע ,ו"סשת ,דבוע
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
41
רופישל םידרפסה םידרחה לש םקבאמ םע ההדזה ךש ברהש קפס ןיא ,ןכאו
שרפ ףא הנש התואב( ירטנמלרפה םגוצייל הז ללכבו ,ידרחה םלועב םדמעמ
ידרפסה גיצנה םע היצטורה םכסה תרפה לע האחמב הרותה ילודג תצעוממ
אוה תרחא תוביסנ תכרעמ לכבש חינהל ריבס םלוא ;)לארשי תדוגא תמישרב
הקיטילופה לש םימייקה םיפוגה תרגסמב םקבאמ תא להנל םהל הרומ היה
וז השירפש ךש ברה רבס תויחכונה תוביסנבש אלא .השירפמ ענמיהלו תידרחה
םוקת — הרות תעד יפ לע תגהנומ הנניא לארשי תדוגא םא .וקבאמל הליעומ
ימכח תצעומ" — הלשמ תינבר הצעומ המיקה ס"ש .היתחת תרחא הגלפמ אנ
םימיה םתואבש ,ףסוי הידבוע ברה תא השארב הדימעהו — םידרפסה "הרותה
תובושחה תוטלחהה יכ לוכה ועדי לעופב םלוא .ןויצל ןושארכ ותנוהכ הקספוה
קר .ותמכסהב תוחפה לכל וא ךש ברה לש ותארוהב ,םינקסעה ידי לע תולבקתמ
טלתשהלו הגלפמב רתוי בר ןיינע תולגל ףסוי ברה דיתע םידחא םישדוח רובעכ
שאר םע הינומרהב לועפל וילע יכ בטיה ןיבה זא םג ךא ,הלש חוכה ידקומ לע
תובישיה יכינח ויה ס"ש תא ומיקהש םינקסעה תיברמש ןוויכמ .'זבינופ תבישי
ותכימת .ותעמשמל ורסו "הרותה םלוע גיהנמ" ךש ברב ואר םה ,תויאטילה
םינעוט ידכב אלו ,הרובע זפב אלוסי אלש גשיה אופא התייה הריעצה העונתב
.לעופב התוא םיקהש אוה ךש ברהש ידרחה םלועב םיבר
חתמ ידרחה רוביצב ררועתה )1984( הרשע תחאה תסנכל תוריחבה ברע
תדוגאמ םיגייתסמ ,רלפייטסה ויתובקעבו ,ךש ברה יכ ועדי לוכה .רעושי לב
ךא ;ס"של עיבצהל םיברל םיצילממ םה תוישיא תוחישב יכ ועדי לוכה ;לארשי
דע גגופתה אל חתמה .ךכ לע תיבמופ הארוה ומסרפי םא התייה תולאשה תלאש
"םילודג"ה ינש :הארוהה האצי ומצע תוריחבה םויב רשאכ ,שממ ןורחאה עגרה
לארשי תדוגא החפיט ןהבש תובר םינש רחאל .ס"של עיבצהל ורוה םיאטילה
— תירוטסיהה לארשי תדוגא לש הכרד תכישממכ הלש הליההו ןיטינומה תא
הרבחב דובכ תארי יררועמ תומש( רוגמ תמא ירמִ אהו םייח ץפחה ידיב המקוהש
.השדח הגלפמ תבוטל התוידעלב תעכ הללשנ — )תידרחה
תדוגא .םיטדנמ העברא — םישרמ גשיהל ס"ש התכז הרשע תחאה תסנכב
ךש ברה .דבלב םיטדנמ ינש — היתודלותב םידקת רסח לפשל הלפנ לארשי
איה יכו דסחל וא טבשל הגלפמה לש הלרוג תא עובקל הלוכי ותארוה יכ חיכוה
ךש ברה לש ויבירי ראש תאו רוגמ יברה תא וענכש אל הלא לכ םלואו .וב היולת
.ףרחוה ףא המ ןמז רובעכו ,החוא אל תונחמה ןיב ערקה .הדוגאב
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
42
וטילחה םיאטילה .תידרחה תונותיעה לש המלועב רבד לפנ 1985 תנשב
ןותיע םיקהלו ,ץראב לארשי תדוגא לש קיתווה הנותיע ,עידומה תא בוזעל
"ןָ מֱ אֶנ םוקָ מְ ב דֵתָי ויִתְ עַ קְתו" איבנה ירבדמ חקלנ ףוריצה .ןמאנ דתי — םהלשמ
."הרות תעד ןמוי" תוביתה ישארל תזמור "דתי" הלימה ךא ,)גכ ,בכ והיעשי(
ושיגרה םינשה תצורמב ,רבד לש ורקיעב .ירמגל רהבוה אל השירפל עקרה
םיר"ומדא .הדצה םתוא הקחדו ןותיעה לע הטלתשה רוג תודיסח יכ םיאטילה
תשירדכ העקוה אל ד"בח םגו ,םיאטיל הרות ילודגמ רתוי בר דובכל וכז םידיסח
רבשש שקה יכ םינעוטה שי .דוע ולכי אל יכ דע וגילבה םה בר ןמז .ךש ברה
ןולמ תשרפב ימואל קנב ןיבל רוגמ יברה ןיב גשוהש רדסהה היה למגה בג תא
רוגמ יברהש ףא .)םודק ידוהי תורבק תיב לע הנבנ יכ ונעט םידרחהש( תמח ינג
ןיב היה אוה ,םיאטילה הרותה ילודג ינפל דוע םינקסעה לש םקבאמל ףרטצה
הלא רלפייטסהו ךש ברה ויה תעכו ,העצוהש תיתכלהה הרשפל ומיכסהש הלא
תא םסרפל בריס ,וב הקזח התייה רוג תעפשהש ,עידומה .הדגנ ובצייתהש
עבק אוה ,רלפייטסל ךכ לע ורפיס רשאכ .םולשתב תועדומב וליפא םהיתודמע
תתל םא הליחת טבלתה ךש ברה
57
.ךרדל אצי ןמאנ דתיו ,"ןותיע םיכירצ" :תורצק
עידומה ישנא דצמ תוחטבההו תורצפהה חכונל רקיעב ,שדחה ןותיעל ותכרב תא
לש ימשרה הנותיע יכ חכונש רחאל ךא ,ותורמל ורוסיש לארשי תדוגא ינקסעו
םינושארה םידיקפתה ילעב תא הנימו "דתי"ב ךמת — וירמב דמוע לארשי תדוגא
.םיאטילל םידיסח ןיב תקולחמה שא תא התביל קר ןמאנ דתי תמקה ,ללככ .וב
ותכימתמ וב רזח אל ךש ברהו לארשי תדוגאב טולשל הכישמה רוג תודיסח
.ס"שב
היה אוה דחא דצמ .תידרח תונותיע לש םישדח םיטרדנטס רצי ןמאנ דתי
דימעה אוה ינש דצמו ,עידומה לש וזמ רתוי תזחשומו רתוי תיוושכע ןושלב בותכ
וא תיתכלה הניחבמ יתייעב חוסינ לכ רזנצל הדיקפתש "תינחור הדעו" ושארב
םיינברה םיראתה תוברת תא םידקת תורסח תוגרדל חתיפ ןותיעה ."תיתפקשה"
רלפייטסהו ךש ברה קר וז םידוק תפשב ."םילודג" לש היכררייה םתועצמאב רציו
— הנש התואב רלפייטסה תריטפ רחאלו ,)רודה לודגל רומשה( "ןרמ" ראותב וכז
לש םהירבד םגו ,םייגיגח םיטמרופב וספדוה םיירטה וימואנ .ודבל ךש ברה
.89-85 'מע ,)17 הרעה ליעל( ץיבורוה 57
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
43
הניחבמ םג .עידומהב וכזש יפכמ רתוי הבר הטלבהל וכז םירחא םיאטיל "םילודג"
םלוסב התובישח תא הלעהו הרות תעד תנירטקוד תא ןמאנ דתי ססיב תינויער
חנומב רבוגו ךלוה שומיש השע אוה .ןוילע ךרע לש דמעמל ידרחה םיכרעה
םג אליממו — הרותה לש הריסמה תרשרש תא ןייצל ידכ "העומשה יקיתעמ"
:תעבוק תובא תכסמ תא תחתופה הנשמה .לארשי םעב — תינחורה הגהנהה לש
,םיִ איִ בְנִ ל םיִנֵ קְזו ,םיִנֵ קְזִ ל ַ עֻשוהיִו ,ַ עֻשוהיִ ל הרָ סְ מו ,יַניִ סִ מ הרות לֵ בִ ק הֶשמ"
יכ ויארוקל ריכזה ןמאנ דתי .)א ,א תובא( "הָ לודְגַ ה תֶ סֶנְכ יֵשְנַ אְ ל ָ הורָ סְ מ םיִ איִ בְנו
ןוזחה ,יקסנ'זדורג רזוע םייח 'ר ,םייח ץפחה ךרד תרבועו הכישממ תרשרש התוא
רסמה .ךש ברה לא רקיעבו ,רלפייטסה לא האלה םהמו — קסירבמ ברהו שיא
ימכ והומכ תרשרשב הנורחאה הילוחה לע רערעמה לכש אוה ןותיעה רדישש
.הלוכ תרשרשה לע רערעמש
יכרע תרידחל איבת עידומה לש ןילופונומה תצירפש תופצל ונלוכי םא
.הכופה המגמ גציימ ןמאנ דתיש ירה ,תידרחה הרבחה לא תישפוחה תונותיעה
םמע ואיבהש םה הפוקת התואב חורפל ולחהש "םיימשר אל"ה םינותיעה קר
רקיעב ןותיעל יונימ ושכרש ויה ומצע ידרחה רוביצב .וז המגמ תמיוסמ הדימב
םיאצומ ,התעו זא ,םיטעמ אל םידרח םיארוק .ךש ברה לש ודובכ תא ליצהל ידכ
רוטה ילעבמ המכ לש "ארבתסמ אכפיא"ה תמגמ ללגב רקיעב ,"ןבצעמ" ותוא
טקנופ"( "ךפהל קוידב" איה תמאה יכ תוארהל הייטנה רמולכ ,וב םיטלובה
ילעב תעד" תניחבב ,רוביצה לש תיביטיאוטניאה הייטנהמ )שידייב ,"טרעקראפ
איה וז הביתכ ךרד אקווד ,תאז תמועל ,םירחא יניעב ."הרות תעד ךפיה םיתב
להק ,ללככ .תניינעמלו תרגתאמל "דתי" לש הקיטסיצילבופה תא תכפוהש
םירמושה ,םיתב ילעבו םיללוכ יכרבא רקיעב ,םיאטיל םה ןותיעה לש םיארוקה
תובישיה ינב לש ריעצה רודה ברקב םרב .וירסמב אליממ םיענכושמהו םינומא ול
םיקיתווה "םיקינְכַש"ה יפלכו ןותיעה יפלכ םזקרס לש סחי םויכ טשפתמו ךלוה
.ותוא םילהנמה
התכז אל טעמכש ,תידרחה תונותיעב תרחא הרומת הלח ןמאנ דתי דצב
ףתושמה הנכמהש ,םינרתח םידרח תצובק .תידרחה הרבחה רקחמב בל תמושתל
ןובוהצ ךליאו םינומשה תונשמ הקיפה ,ךש ברה יכלהמל תודגנתה היה םהלש
שדחה ןותיעהש ךכל הארנכ זמור םשה ."תושדח םינפ" םשב יסיסעו ססות ידרח
ןיב לעפש ,"םינפ לא םינפ" ידרח–יתדה ןועובשל ךשמה ןיעכ תויהל רמייתה
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
44
ןותיעכ ותעשב אוה םג עדונו םיעבשה תונש עצמאל םישימחה תונש עצמא
תויורגתהב לחב אלש ,ינקעצו לוז ,קד ןועובש היה תושדח םינפ .תויצסנס רחוש
ץפוה אוה .ותכישמ חוכ היה ךכבו ,רזנוצמ היה אל אוה ךא — תוסרתהבו
ךכב ןה ףצוחמה ויפואב ןה םיטעמ אל םידרח זיגרהל חילצהו םיידרחה םיזוכירב
תועומש יכ רמול שי .ןזואל הפמ קר ללכ ךרדב ורבעש תועידיל יבמופ ןתנש
םיתעל ךא — ןיטולחל דוסי תורסח ףא םיתעלו תוקיודמ אל םיתעל ויה הלא
תרתוכב ןותיעה אצי ןויליג לכב טעמכ ."ברקה הדש"מ רשייה עדימ וקפיס ןה
לש וא ךש ברה לש שדח ךלהמ לע )הלאב אצויכו "!םידקת אלל הרעס"( תינשער
,תויולכנתהה ,םיקבאמה לולכמ לע הנומת לבקל ויארוקל ךכב עייסו ויברוקמ
אוהש ףא .תעה התואב תידרחה תוירוביצב ושחרש םירציהו םיככתה ,םילכנה
השק רוחאל טבמב ,תידרחה תרושקתה לש "הטושה בשע"ל ללכ ךרדב בשחנ
יפלכ דובכה תארי ןוניצל ,העונצ םג ולו ,המורת םרת אוהש ךכב קפס ליטהל
תונשב םייח קבש תושדח םינפ ."הרות תעד" יפלכ תויניצה חופיטלו "םילודג"ה
תודגנתהה .תירוביצה המבה ןמ ךש ברה דרי ובש ןמזה ותואב ךרעב ,םיעשתה
לטב — וז הלטבשמו ,ןותיעה לש ותויח רוקמ התייהש איה "הבישיה שאר"ל
.המע ןותיעה
תבישיב — המינפ ותיבב םג הכרעמל ךש ברה אצי םינומשה תונש ףוסב
לש ונב ,ןמנהכ םהרבא 'ר ןיבל וניב היומס תוחיתמ הררש תובר םינש .'זבינופ
שמיש םהרבא 'רו ,הבישיה לע תולעבה התייה ןמנהכ תחפשמל .הבישיה דסיימ
שאר ןיבל ךש ברה ןיב תוחיתמ הררש ךכ לע ףסונ .יביטרטסינימדאה הלהנמ
ףאש ,לרב 'ר ,הז לש ונב םע דחוימבו ,יקסרבופ דוד 'ר ,ודצל שמישש הבישיה
.יבמופ תומיע ידכל הלא תויוחיתמ ועיגה אל םינשה ךשמב .הבישיב דמיל אוה
.הבישיב רועיש דיגמל ונתח תא תונמל יקסרבופ ברה שקיב 1987 תנשב םלואו
םידדצה ינש .אוה ויקומינמ דחא לכ ,ןמנהכ תחפשמ םג ךכו ,דגנתה ךש ברה
האיבה היופצ אלה תירבהו ,ישילשה דצה דגנ תחא די אופא ושע םיביריה
וז תירב .הבישיב הל ויהש חוכ תודמע המכמ יקסרבופ תחפשמ לש הלושינל
םימכח ידימלת ינש לש םייונימ תא המ ןמז רובעכ םדקל ךש ברל העייס ףא
'רו )ןמנהכ םהרבא 'ר לש ונתח היהש( 'ץיבוקרמ לאומש 'ר — םרקיב ץפחש
'ר רשאכ ףעתסה ךוסכסה .ולש םינמאנו םיבהלנ םיצירעמ םהינש ,שטיוד רשא
ברל ירשפא שרוי וב ואר םיברו "הלוע בכוכ" ותעשב בשחנש ,'ץיבוקרמ לאומש
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
45
ןמנהכ רזעילא 'ר ,וסיג םע תויושגנתה ול ויה .םיימינפה םיקבאמב ךבתסה ,ךש
לע יקסרבופ לרב 'ר םע םיתומיע ול ויהו ,םיפסכו הטילש לע ,)םהרבא 'ר לש ונב(
תרצק תירבה רצק ןמז ךותב הקרפתה הלא םיקבאמ עקר לע .תינחורה הגהנהה
רבח ןמנהכ רזעילא 'רו ,ןמנהכ תחפשמ ןיבל ךש ברה ןיב תיעבט אלהו םימיה
חילצה דחואמה הנחמהו ,הליעיכ תירבה החכוה םעפה םג .יקסרבופ לרב 'ר לא
דוע הבישיב בר חתמל איבה הז ךוסכס .'ץיבוקרמ לאומש 'ר לש וילגר תא קוחדל
.ותריטפ רחאל אלא המילא המחלמ ללכל עיגה אל ךא ,ךש ברה לש וייח ימיב
התואב ךש ברה ברעתה ,םייטילופהו םייגולואדיאה םיכוסכסב יד אל םא
,םהבש השקה םג ילואו ,םהבש טלובה .םיפסונ םיכוסכס לש הרושב הפוקתה
הראות וז השרפ .רלטוק הל'דניה תינברה לש ןיאושינה רבשמ תשרפ היה
והזחמל הארשה רוקמ השמיש ףאו "םידרחה" יול ןונמא לש ורפסב תוכיראב
–םינפה היתועפשה חותינבו הלש רצק םוכיסב ןאכ קפתסא ןכ לעו
58
,"הל'דנייש"
.)יול לש ורואיתמ רדענש( תוידרח
םיאטילה הרותה ילודגמ ,ןייטשנייפ לכימ לאיחי 'ר לש ותב התייה הל'דניה
רבכש ,קסירבמ ברה ,קי'צייבולוס באז קחצי 'ר לש ותדכנ — המא דצמו ,ץראב
לאיכלמ 'רל האשינ איה .יאטילה הרותה םלועב םרה ודמעמ לע ליעל ונדמע
תוצראב( דווקיילו )אטילב( קצלק תובישי דסיימ ,רלטוק ןרהא 'ר לש ודכנ ,רלטוק
.תיאטילה תינדמלה היטרקוטסיראה בטימ לש ךודישב אופא רבודמ .)תירבה
קסירבמ ברה לש ותווצמ הקזח קסירב תיבבש םושמ ,לארשי ץראל הלע לאיכלמ
ודלונ אל ךא ,םיבוט ויה גוזה ינב לש ןיאושינה ייח .לארשי ץרא תא בוזעל אלש
'ר דווקייל תבישי שאר ,לאיכלמ 'ר לש ויבא הלח םינש המכ רובעכ .םידלי םהל
תירבה תוצראבש ויבאל רהימ לאיכלמ 'ר .יווד שרע לע בכשו ,רלטוק רואינש
לאיכלמ 'רל הבישיה ירומ ועיצה העבשה רחאל .)1982( ותריטפ דע ודצל ההשו
,תירבה תוצראב הבושחהו הלודגה הבישיה איה דווקייל .הבישיה שאר תרשמ תא
ותשא לא בותכל רהימ לאיכלמ 'ר .הינפב דומעל רשפא–יאש העצה התייה וזו
העירכה ,השפיל ,הל'דניה לש המא ךא ,תירבה תוצראל וירחא אובת יכ הענכשלו
אל לאיכלמ 'ר לש ויתושקבו ויצחל .הקירמאל אצת אל התב יכ תיעמשמ–דח
ריבעה הזחמב .103-97 'מע ,יעישת קרפ ,ח"משת ,רתכ :םילשורי ,םידרחה ,יול ןונמא 58
.תינוימד תידיסח רצח לא תושחרתהה תריז תא יול
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
46
ךכל םג .הינפ לע תרחא תאשלו טג ותשאל תתל שקיב אוה 1985 תנשבו ,וליעוה
— םיידרח ןיד יתבב לאיכלמ 'ר התוא עבת רשאכו ,המא תווצמב ,הל'דניה הבריס
,ידרחה רוביצה לש רתוי תובחרה תורדשל השרפה העיגה תעכ .ןידל הבצייתה אל
ןיינעה לגלגתה הז בלשב .תרמצה ןמ תיסיסעה תוליכרה רחא הקיקשב בקעש
םג היהש אלא ,"רודה לודג" היהש קר אל ,ןייצל שי ,ךש ברה .ךש ברה לש וחתפל
רלטוק ןרהא 'ר לש וברוקמו ודימלת היה אוה אטילב :םידדצה ינשל דואמ ברוקמ
קסירבמ ברה לש וברוקמו ודימלת היה אוה ץראב וליאו ,)לאיכלמ 'ר לש ובס(
תאז לכבו( ןושארה ורפסל "המכסה"ה תא ןתנ ףאש ,)הל'דניה תינברה לש הבס(
לע תרוקיב חתמ רשאכ ,ןכל םדוק קסירב תיב םע ךסכתסהל ךש ברה קיפסה
םע םיבוט םירשקב היה םג אוה .)םישדוק רדס דומילב ,ומעטל ,וגהנש הזרפהה
הביס ןיא יכ הל'דניה לש התחפשמ תא ענכשל הסינ הליחת .הל'דניה לש היבא
םיוסמ בלשב .וליעוה אל םיצחלה ךא ,הלעב תובקעב תכלל הילע יכו שקעתהל
אוה שורד היהש לכו ,ומקתשי אל גוזה ינב לש ןיאושינה ייחש רכינ היה רבכ
העצה התלע ,ןישוריגל ובריס התחפשמו הל'דניהש ןוויכמ .םקרפל התואנ ךרד
.םושרג ונבר לש עדונה םרחה ןמ קלח אוה הז רתיה .םינבר האמ רתיה :תילקידר
תא שרגל וילע רסוא ןכו היינש השיא תאשל לעבה לע רסוא םרחהש ןוויכמ
קוריפל הקדצה שי תאז לכבש הרקמל ןונגנמ םג עבוק אוה ,החרוכ לעב ותשא
איה יכ תאז לכב טילחת םא ותשאל רסמייש ןידה תיבב טג דיקפי רבגה :ןיאושינה
תוברתב ,רבדה תועמשמו( הינפ לע היינש השיא תאשל יאשר היהיו ולבקל הנכומ
האמ ומתחי םא )ןשיה אתה לש וקוריפו שדח יתחפשמ את תיינב איה ,תיזנכשאה
רידנ יטפשמ ךילהב רבודמ .םיינש ןיאושינל רתיה לע תונידמ שולשמ םינבר
;וז השרפב אָ צומכ ןויערה תא הגהש אוה ךש ברה ,תחוורה העומשה יפ לע .וגוסמ
ןושארה היה ךש ברה :רורב דחא רבד .וינפל אבוה קר אוה תורחא תועומש יפ לע
םימתוחהו ,תושורדה תומיתחה תגשהל לעפ יסנומב םקוהש ידרח ןיד תיב .םתחש
ךותב .ךש ברה לש וארומ לשב קפס ילב תאז ושע םקלח .הז רחא הזב ופרטצה
לאיכלמ 'ר ןיב ןיאושינה רשקו ,תושרדנה תומיתחה האמ ורבטצה תיסחי רצק ןמז
ךא ,שדח יתחפשמ את אללו טג אלל ,ץראב הראשנ הל'דניה .קרופ הל'דניהל
.התוינומלא ךות לא שדחמ עוקשל הלכי תוחפל
)םדוקמ דוע םירערועמה( וירשק תא ירמגל "ףרש" ךש ברה יכ ןייצל רתומל
תינדמלה היטרקוטסיראב תובושחה תוילוחה תחא קפס ילב אוהש ,קסירב תיב םע
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
47
,םיטעמ אלו ,םיפסונ םינבר ברקב תודגנתה ,יופצכ ,ררוע וכלהמ םלוא .תיאטילה
,רנזאוו לאומש ברה םהב וטלב .ךלהמה לש תיתכלהה ותקדצה לע ורערעש
עיגהל דיתע הז ערק( "רודה לודג" םע קומעה ערקל עיגה אל ןיידע םימיה םתואבש
ומכ .)ליעל הרכזוהש קרב ינב ריעה תונבר ןיינעב ךש ברה םע תוקולחמה תובקעב
.ךש ברה םע חותפ ןובשח ול היה רבכש ,ןמיניירג םייח 'ר ךש ברה דגנ אצי ןכ
רלפייטסה( רלפייטסה לש הז ,שיא ןוזחה תחפשמ לש םירחא םיפנע ינש ,דגנמ
.ךש ברב ודדיצ ,ץילרק םיסנ 'ר לש הזו )1985 תנשב ,הפוקתה התואב רטפנ ומצע
תונחמה יקבאמ תא םג הבר הדימב ופקישש תונוש תודמע וטקנ םינוש םינבר
תוכמסה הבש הרבחב ,לוכה תולככ .טרפב יאטילה רזגמבו ללכב תידרחה הרבחב
תוכפהנ הכלה רבדב תוקולחמ םג ,תיתרבח–תיטילופה תוכמסה םג איה תינברה
.ישיא םג ןבומכו ,יתרבח–יטילופ יפוא ילעב םיכוסכסל םיתעל
ביט .דקפתל לדחו ,החמש בלה ,רוגמ ר"ומדאה הלח םינומשה תונש עצמאב
הללכ איה תוינפוג תויעב דבלמש רורב ךא ,םויה דע רוביצל ףשחנ אל ותלחמ
תודיסחה תא להנל ולחהש ימ .רמייהצלא תלחמ ףא ילואו תמדקתמ תוילינס םג
רטלא םחנמ סחנפ 'ר ,הצחמל ויחאו ,)1939–ב דלונ( רטלא הירא בקעי 'ר ונב ויה
,תיטילופה תונקסעה יניינעב רבכמ הז ברועמ היה םחנמ סחנפ 'ר .)1996-1926)
התנתשה אל השדחה הגהנהה תוינידמ .ידמל םהב שדח היה הירא בקעי 'ר וליאו
הפוקתב םג םייקתהל ףיסוה רוג תודיסח ןיבל ךש ברה ןיב קבאמהו ,רכינ יוניש
תוחאל ץמאמ תושעל שיש הרכהה םחנמ סחנפ 'ר לצא הלישבה הגרדהב ךא ,וז
.םיערקה תא
רבמבונב 1( הרשע םיתשה תסנכל תואבו תושמשממה תוריחבה תארקל
,הללכב תידרחה הרבחל קיזמ גוליפהש הרכהה תידרחה תוגיהנמב הרבג )1988
סחנפ 'ר ,תועומשה יפ לע .הנחמל תודחאה תא בישהל ושקיב םיצרמנ םינקסעו
,הצחמל ויחאכ אלש — עירכמה דוריפה תא עונמל ותעדב שוחנ היה םחנמ
.םהמ המכ דפרט ףא ילואו הרשפה יכלהממ תוחפ בהלנ היהש ,הירא בקעי 'ר
רקיעבו( לארשי תדוגא ןיבו ךש ברה ןיב סויפ תגשהל םייביסנטניאה םיעגמה
:ד"בחלו ןמאנ דתיל םירושקה תועד יקוליח עקר לע ראשה ןיב ,ולשכנ )רוג
תאז הנתה ךש ברה וליאו ,רגסיי שדחה ןותיעה יכ ושרד לארשי תדוגא ישנא
הרואכל .ד"בחב וקבאמל סייגתי הז ללכבו האלמה ותורמל רוסי עידומהש ךכב
ורבסש תולוק ויה והנחמב ךא ,ס"שב ותכימת תא ךישמהל ךש ברה היה לוכי
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
48
ברהשו םידרפסה לש םנחלוש לע םיכומס ויהי "הרותה ינב"ש יואר הז ןיא יכ
ךש ברה טילחה ךכ בקע .ףסוי הידבוע ברה םע הגהנהה תא קולחי ומצע ךש
םירסה םיאטילה "הרותה ינב" תרהט לע השדח הגלפמ םיקהל תוריחבה תארקל
םלועמ ךש ברה לש דרפנה ילרוטקלאה וחוכ ןכש וססיה ויברוקממ םיבר .ותורמל
יסיסב הל שיש הגלפמ תולעהל לוכי אוה יכ חיכוה אוה .ןחבמב דמעוה אל
םלוע אוה הלש ידעלבה חוכה סיסבש הגלפמ ביצה אל םלועמ ךא ,םיפסונ חוכ

59
.הרותה לגד תגלפמ המקוה ךכו ,לפנ רופה םלואו .ודבל תויאטילה תובישיה
— דמעוה השארבו ,הלשמ הרות ילודג תצעומ המצעל התנימ השדחה הגלפמה
,שדחה ףוגה לא ופרטצה םיאטילה הרותה ילודג לכ טעמכ .ךש ברה — ןבומכ
םתופרטצהב היה ךא ,"רודה לודג" לש ותורמ תלבקכ ראותש המ ךותמ רקיעב
ונייחא ,ץילרק םיסנ 'ר וליפא .ונוצר ישוע תמיאמו ותמיאמ םג הבר הדימב
קר .יאטילה םלתב ךלה — ךש ברה יקבאממ המכמ גייתסהש — שיא ןוזחה לש
רכששי 'ר ,זלעבמ ר"ומדאה — השדחה הצעומה לא ףרטצה דחא ידיסח ר"ומדא
תודיסחה יר"ומדא ןיבל וניב םינשי םיחתמ עקר לע — )1948–ב דלונ( חקור בד
,םידיסח םיגיצנ קר התעמ הללכ לארשי תדוגא לש הנשיה "תצעומ"ה .םירחאה
.)ךשמהב וב רבודי דועש( רבליז עשוהי ןימינב 'ר ,דיחי יאטיל גיצנ טעמל
לש ונויזיבו ,המיסחה זוחא תא רובעת אל השדחה הגלפמהש וששח םיבר
העונתה יליעפ ומתרנ הלא תוששח לשב אקווד םלואו .ארונו םויא היהי ךש ברה
הגלפמה יליעפ .םידקת תרסח הדימב המישמל תויאטילה תובישיה ינבו השדחה
יתב תא ובזע תובישי ירוחב ,והילא די ןוידטצאב תינומה תרצע ונגרא השדחה
סותאל דוגינב יאדוובו
60
ךורע ןחלושב הקוספה הכלהל דוגינב הרואכל( תושרדמה
סייגתה ןמאנ דתי — ןבומכו ,המקוה ךא הזש העונתל תושפנ תושעל ידכ )יאטילה
,ךש ברה .)אליממ םיענכושמה ןמ היה ויארוק להקש םגה( ותמצוע לכב הנעמל
ריתה ףאו ס"של ועיבצי םידרפס הרות ינב יכ הרוה ,ימצע ןוחטיב ןיגפהל שקיבש
דיתע וניאש ךלהמ( תידרפסה הגלפמה לש הלומעת תועדומ םסרפל ןמאנ דתיל
.154-144 'מע ,םש 59
דימלת תריטפ איה תושרדמ יתב לוטיבל הליעכ הכלהה הריכמ ובש ירקיעה קומינה 60
עגונב .)חי ,דמש העד הרוי ,ךורע ןחלוש( ידמל םירימחמ םינוירטירקה ןאכ םגו ,םכח
,ךורע ןחלוש( "שדקמה תיב ןינבל וליפא תוקוניתה ןילטבמ ןיא" יכ רמאנ "תוקונית"ל
.)בי ,םש ןכו ;גי ,המר העד הרוי
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
49
תעל יכ וניבה םידרפסה ויצירעמ םג ךא ,)תואבה תוריחבה תוכרעמב תונשיהל
שאר"ה לש השקה ותבוגת תא עונמלו הרותה לגדל עיבצהל םיבייח םה תאזה
םיאטילה לש םתשירפ :הירמש לע הטקש אל לארשי תדוגא םג ,דגנמ ."הבישי
לע עידוה 'ץיבבולמ יברה :שדח "קוזיח ןקחש" לש ותסינכ תא הרשפא הנממ
,יטמרד שודיח הז היה .הליבשב עיבצהל םירחובה להקל ארקו הדוגאב ותכימת
'ר ר"ומדאה .הנממ תוגייתסה ד"בח העיבה לארשי תדוגא לש הדוסיי זאמ ןכש
היתורמוי לע ןה התוניתמ לע ןה התוא רקיב 'ץיבבולמ )ב"שרה( רעבוד םולש
ןורחאה 'ץיבבולמ יברה וליאו ,)צ"יירה( קחצי ףסוי 'ר ונב םג ךכו ,תויזוכירה
ותכימת תאזה תעל .תיטילופ ההוזמ תויהל הצר אלש םושמ רקיעב הנממ קחרתה
.הלש ליגרה םירחובה להקל רבעמ הברה וגרחש ,םיבר תולוק הגלפמל האיבה
תנמושמה תינוגראה תכרעמה םעו םהל םיינייפואה ץרמבו טהלב ,ד"בח ידיסח
ויצירעמ .לארשי תדוגאל העבצהה םודיקל םהיתוחוכ לכב וסייגתה ,םתעונת לש
,שממ לש ד"בח ידיסחכ והדזה אלש םיבר םהבו ,'ץיבבולמ יברה לש וידהואו
תעכ ףרטצהל לוכי היה ,הברהב ןטק ,רחא חוכ םגו .ג ועיבצהו ותאירקל ועמשנ
התוא התחדש העונתה קיח לא רוזחל הלכי תחכשנהו הנטקה י"אפ :הדוגאל
םוקמב ץבוש ,רגידרו םהרבא ,הגיצנו ,ךש ברה יצחל לשב טעמב אל ,רבעב
.המישרב ישילשה
הרותה לגד :החוורל םיאטילה ומשנ תוריחבה תואצות ועדונש רחאל
יברוקמל בושח תוחפ הברה היה םיטדנמה רפסמ ,השעמל .םיטדנמ 2 הלביק
ףסונה טדנמה ךא ,המיסחה זוחא תא רובעת הגלפמהש רקיעב אלא ,ךש ברה
איה :החוורל המשנ הרחתמה לארשי תדוגא םג ,דגנמ .החמש לע החמש ףיסוה
םיאטילה לש םתפלחה .תמדוקה תסנכב הל ויהש 2–ה תמועל ,םיטדנמ 5 הלביק
תא העיתפה ס"ש םג ,ףוסבלו .הקזיח ףא אלא התוא השילחה אלש קר אל ד"בחב
,הלא לכל רבעמו לעמ ךא
61
.6–ל םיטדנמ 4–מ התלעו םיאבנתמה תאו םירקוסה
תסנכל תוריחבה ,ןיקסיד םהרבא :הרשע םיתשה תסנכל תוריחבה תואצות חותינל 61
תויתד" ,איחי ןוד רזעילא ;ן"שת ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי ,הרשע םיתשה
,"12–ה תסנכל תוריחבהו תויתדה תוגלפמה — תילארשיה הקיטילופב תויתדעו
Asher Arian ;54-11 'מע ,)ן"שת( 32 םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ
and Michal Shamir (eds.), The Elections in Israel – 1988, Boulder:
Westview, 1990
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
50
דוריפה ,יחכונה בלשב תוחפה לכל :ילסקודרפ חקל ודמיל תוריחבה תואצות
רתויב רכינ קוזיחל ןובשח לש ופוסב איבהו תודחאה ןמ רתוי םידרחל םלתשה
גשיהב רבודמ היה ךכמ תוחפ אל ךא .םהל היהש ירטנמלרפה חוכה לכ ךסב
ותורמל ורס השדחה תסנכבש ואצמו ובשיח םינשרפו םיאנותיע .ךש ברל םישרמ
םג :העטנ לבו .)ס"ש לש 6–ו הרותה לגד לש 2( תסנכ ירבח 8 תוחפל תישיאה
.ירמגל ונממ םלעתהל ,גוליפה רחאל וליפא ,הלכי אל לארשי תדוגא
.םימיה םתואב ךש ברה לש וכרדמ גייתסהל וזעה יאטילה רוביצב םיטעמ קר
,תיתרקויה )קרב ינב( הקדובולס תבישי ישארמ ,ודנל בד ברה היה םהמ דחא
הז ללכבו ,הרותה םלוע יכ רבס אוה .תירוביצ תוברועממ תוענמיה לע דיפקמה
םלועה גוליפב הארו הקיטילופה תלומהמ קחרתמש ימכ טלבתהל ךירצ ,ויגיהנמ
דחאל ךכ לע בותכל ססיה אל אוה .ןוסא ,ךש ברה לש ושרדמ תיבמ ,ידרחה
בתכמה .שטיוד לאומש ברה ,'זבינופ תבישי שאר לש םיקהבומה ונומא ישנאמ
טנרטניאה תשרל וכרד תא אצמ םינש רובעכ ךא ,תירוביצ המב םושב םסרופ אל
אשונה ,בתכמב .)קיתשהל לדתשה ידרחה דסממהש "םייוסח םירמוח" דוע ומכ(
תוריחבה רחאל שדוח טעמכ ,)1988 רבמבונב 29( ט"משת ולסכב 'כ ךיראתה תא
אוה ,)28.2.1989( תוימוקמה תויושרל תוריחבה ינפל םישדוח המכו תסנכל
תוריחבה תכרעמל עגונב וששח תא עיבמ אוה וירבד שארב .םיבקונ םירבד בתוכ
אהת ןאכ התיהש תסנכל הנורחאה תוריחבה תכרעמ" ןפ ,תוימוקמה תויושרל
תדתועמה תוריחבה תכרעמב — ןטשל יפ חתפא לב — יופצש המ יבגל קוחשכ
:תינורקעה ותרימא איה וזמ הבושח ךא
62
."וזה
לכ תא ללכב ןיבמ ינניא .ץרחנו יללכ ןפואבו ,תויולג דוע רמואו
,םחולו קזחו ףיקת תויהל הרותה םלוע לע יכ תסרוגה וזה השיגה
,הרעשה המחלמ בישהל עדויו ,ףקותב ויתויוכז לע ןגהל עדויה
.ודעב — ול עיגמה — רבד עונמלו וידעצ רצהל אבש ימל ול יואו
םירעב תוימוקמה תויושרל תוריחבה תוכרעמש ידרחה רוביצב תומסרופמה ןמ 62
ןהבש םושמ ,תסנכל תוריחבה תוכרעממ רתוי תוינפקותו תוירצי ןה תוידרחה
םג םיקוסע םה תויצראה תוריחבב וליאו ,הלא לומ הלא םיידרחה תוחוכה םידדומתמ
.םיידרח אלה תוחוכה לומ תפתושמה תודדומתהב
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
51
ףא אוה .הרותה םלוע לש הנוכנהו ]ה['יוארה ותרוצ וז אל !אל
הווהב "ושיבלה"ל שיש הרוצה וז ןיאו ,רבעב ךכ ]ה['יה אל םעפ
!אבהלו
תויהל בייח ,יערו יחא תרכהו ,יתרכה בטימ יפל הרותה םלוע
עיפומ ,ינפקותו ינומה אלו ,ענטצמו עונצ ,ןידעו הלענ ,ינחור
!אל !םילאו םחול ,טלבתמו
,יאטילה )"טייקלדייא"( תונידעה לאדיא תא םיפקשמ ודנל ברה לש וירבד
וקה .חורה יניינעב םיעוקשו ריע לש הנומהמ םיקחרתמש ימ הרותה ינבב האורה
ךכל עדומ אוה .הז לאדיאל ותעדל דגונמ ,םייטילופ םיגשיהל רתוחה ,ינטלתשה
לע םיפידע הלא םידספה ותעדל ךא ,"םידספה"ב ךורכ גיצהל שקבמ אוהש וקהש
וניביריכ םימילאו םיינפקות ,םיפיקת" ושעיי םא הרותה ינבל ומרגייש םידספהה
:תודבאתהל ויניעב הלושמ וז ךרד ."ונידגנתמו
תימצעה תינחורה תוהמה לכ תניחבמ — דבאתהל ךלנ אל ונחנא
תולווע ןקתל ,םשו הפ םיגשיה דועו דוע גישהל ידכ — ונלש
ריחמב הז לכו ,ונל תמאב עיגמש המ לכ תא לבקלו ,ונל תומרגנה
תא דירוה ןעמל םג תאז השענ אל .תיתוהמו תינחור תודבאתה
,ןייטשנריא השמ 'ר[ יארוגה ריעה שארו ]אדנל ברה[ יד"בחה ברה
תא קזחל ידכ וליפא וא ,םהיתואסכמ ]זאד קרב ינב תייריע שאר
!דבאתהל יאדכ אל ךכ םשל וליפא ,ןכ ."לארשי תיראש"
הדירומו ידרחה רוביצה לש ויתונבו וינב תא התיחשמ וז ךרדש רובס ודנל ברה
,וירבדל ,תאז לכ .רוביצה תמרב ןה טרפה תמרב ןה ,"תונותחת תוטוידל" םתוא
רוביצה תא הסינכמ וז ךרד ,ןכ לע רתי ."!'חצנל' קר אוה רקיעה" לש הדמע ךותמ
."והערב שיא ברח לשו ,תוארונ תובירמו תומחלמ לש וז תימוניהיג תחלק"ל ולוכ
:ההותו ףיסומ אוה
,הרותה םלוע ונימלוע לכ תא תיחשנו ,ונידלי תא ךנחנ הזב םאה
הארנ" דוע ונחנא לע ,תונפקותו תומילא לע תוביואו האנש לע
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
52
ךרדב ונמע דעוצ וניא ,ףא וא ,ונל עירפמש ימ לכל "םהל
?וניתמחלמ
םוקמבו ,אבה רודב הרותה םלוע לש תינחורה ותרוצ אהת תאזה
עורז ףושחו םילא רוביצל ךפהינ ,םמורמו הלענ ינרות רוביצ
וא ונידעצ רצמש ימ לכ לש דוקדק ףא עורז ףורטל ידכ — המחלמ
?וניניעב ןח אשונ וניאש
םידגנתמ" — תידרחה תודהיה יגלפ לכ תא דחאל ודנל ברה עיצמ הז דגנכ
תוריחבל תדחואמ תחא המישרב — " 'וכו םיאצינ'זיו ,םיארוגו םיאטיל ,םידיסחו
,םימיענ יתלב םירותיו"ב ךורכ היהי רבדה םא ףא ,וירבדל .קרב ינב תייריעל
,תידרחה תודהיה לש הלוציפו הגוליפ ינפ לע םפידעהל שי ,"םיביאכמ ףאו
יולת הזב" :עבוק אוהו .הרותה םלוע לש םינוילעה םיכרעל עגונ הז לוציפ ןכש
םייסמ אוה
63
."םהב ךורכה לכו המחלמהו תקולחמה תחשל תדרמ וניתלצה לכ
םולבל וסניש הלא לש םלוקל עומשל אלש ןעמנל תארוקה תניינעמ הרעהב
ילודג לש םכרדב ךלוה אוהש ריהצמו הב אצויכו הרות תעד לש תונעטב ותוא
.ךכל רבעמש הקנפשוגל קוקז ונניאו תורודה
קתשוה ,ךש ברה לש םירחאה וירקבמ לש ומכ ,ודנל ברה לש ולוק םלואו
ימ לכ תא הסרד 'זבינופ תבישי שאר לש תיטננימודה הרות תעד .הבר הדימב
תוירוביצ תוקולחמ רורגל יושע היה הל דגנתהל ןויסינ לכו ,ושאר תא םירהש
.תופסונ
תונורחאה םינשבו ,ץראב םיידרחה םיזוכירב דיל דימ ותעשב לגלגתה בתכמה 63
לאומש :םיידרח טנרטניא ירתא המכב ,תוטמשהב וא ואולמב ,םימעפ המכ םסרופ
:12.11.2007 ,רפוצ ,"הרותה םלוע לש הנוכנהו היוארה הרוצה" ,רפוק
— ואדנל ד"רגה" ;www.tsofar.com/printVersion.asp?article_id=7068
http://bhol-forums.co.il/topic. :13.11.2007 ,םידרח ירדחב ,"רסומה תרגיא
הרותה םלוע לע" ;asp?cat_id=22&topic_id=2312053&forum_id=18119
:22.11.2009 ,תינרות תוברת םורופ ,טנ.תעדל ,"?םחולו קזחו ףיקת תויהל
םורופ ,םידרח ירדחב ;http://ladaat.net/forum/archive.php?topic=45210.0
www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2750691& :םידיסח תורצח
forum_id=6685
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
53
.םיפסונ םיכוסכסל ךש ברה תא וליבוה הרותה לגד תמקהו 1988 לש גוליפה
ברה .רבליז עשוהי ןימינב ברה ןיבל וניב ערקה אוה םהבש םיניינעמה דחא
דימלת היה ,)תיזנכשא הייגהב( "קידצה ןימינב 'ר" הביחה יוניכב עדונש ,רבליז
ימכ ."ורבדנ זא" םיכרכה תריתע הכלהה ירפס תרדס לש םרבחמ ,קהבומ םכח
לש סופיט בשחנ םג אוה ,קודרהבונ תינוציקה רסומה תבישיב ותוריעצב דמלש
תועונצה ויתוכילה םוש לע ,הז םוחתב קוסעל הברה אלש ףא ,"רסומ לעב"
םגש ,ךש ברה םהבו ,םיבר לש םתרקוהל הכז אוה .תוירבה םע תחנב ורובידו
–םינפ םיקבאמב קלח תחקלמ רבליז ברה ענמנ ללכ ךרדב .תישיא ותוא בביח
התווילש השוחתה תא וב וקזיח ךש ברה לש םיינגלפה ויכלהמ םלואו ,םיידרח
ביר שיא ,רמולכ( "תקולחמ לעב" אוה ךש ברה :בר ןמז הז ידרחה רוביצב םיבר
קזנ תובִ סמ ףאו "הרותה ךרד" םע דחא הנקב תולוע ןניא ויתולועפש ,)ןודמו
תצעומב ראשנ אוה יכ רבליז ברה אופא עידוה םיבר תעתפהל .תידרחה תודהיל
רבכ הז ךלהמב .הרותה לגדל ףרטצמ וניאו לארשי תדוגא לש הרותה ילודג
הכז אוה תאז תמועל .דואמ ורכענ םהיסחיו ,והנחממו ךש ברה ןמ ומצע לידבה
ברה ,ךכב יד אל םא .ד"בח ידיסח וב וחמש דוחייבו ,םידיסחה לש םתרקוהב
ברה לש ותדמעל דוגינב ,םולש תרומת םיחטש תרזחהל תודגנתה אטיב םג רבליז
אוה .םיפסונ םידיסח םיר"ומדאו 'ץיבבולמ יברה לש םהיתודמעל המודבו ךש
.ד"בח ידיסח לש סוניכב ,1989–ב ,ןכמ רחאל הנש ףתתשה רשאכ תושעל לידגה
םיאטילה םינברה ינש ןיב ערקהו ,ללכ םילשהל לוכי ךש ברה היה אל הז םע
,םהירשק תא ומע וקתינ רבליז ברה לש וירכממו וידהואמ םיבר .טלחומ השענ
ריעצה ידרחה בושייב ררוגתהל רבעו קרב ינב תא בזע אוה םינש המכ רובעכו
.2008 תנשב רטפנ ובש ,תיליע רתיב קחורמהו
.ס"ש םע ךש ברה לש ויסחיב םינושאר םיעיקב ועלגתה ןכמ רחאל בר אל ןמז
ליגרתה" ויוניכב עודיה ךלהמה תא ךרעמה לש תסנכה ירבח ומזי 1990 תנשב
ןועמש לש ויונימלו תודחאה תלשממ לש הקוריפל איבהל דעונש ,"חירסמה
םידרחה וליפה ןנכותמל םאתהב .םידרחה תכימתב הרצ הלשממ שארל סרפ
לש תסנכה ירבח .ןומא–יא תעבצהב רימש קחצי תושארב תודחאה תלשממ תא
ועייס ךכבו ,היצילאוקב םירבח ויהש ףא ,העבצהה תעב םלואה ןמ ורדענ ס"ש
ןועמש .דוכילה םע תירבה םויקב דדיצש ,ךש ברה לש ותדמע תורמל ךלהמל
םיינויצילאוקה םימכסהה לע םתחש רחאל ךא ,השדח הלשממ ביכרהל ארקנ סרפ
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
54
ירבח ינש יכ ותמהדתל הליג ,)11.4.1990( תסנכב ותלשממ תא גיצהל עיגהו
ןמ ורדענ ,יחרזמ רזעילאו )י"אפ שיא( רגידרו םהרבא ,לארשי תדוגא םעטמ תסנכ
ףרטצהלמ וענמנו 'ץיבבולמ יברה לש ותאירקל ונענ םיינשה יכ ררבתנ .ןכשמה
סרפ .לארשי ץרא יחטש לע רתוול הנכומ היהתש החנהה לשב השדחה הלשממל
ידכ הכרא לבקל השקבב גוצרה אישנה לא הנפו העבצהה לוטיב לע עידוהל ץלאנ
,עירכמ םרוג הרותה לגד התשענ תאזה תעל .הלשממ ביכרהל תאז לכב תוסנל
הכורדה הנתמהה חכונל .ךש ברה ינחורה הגיהנמ לש ויפ אצומל וניתמה לוכהו
ללש ובו ,והילא די ןוידטצאב ולש םסרופמה "םינפשה םואנ" תא ךש ברה אשנ
תלשממל ףרטצהל הליחתב הטנש ,ףסוי הידבוע ברה .לאמשה םע הכילהה תא
סרפ .השדחה היצילאוקל ףרטצהל אלש ס"ש יגיצנל תעכ הרוה ,תידיתעה סרפ
אישנל עידוהו תחטבומה תידרחה הכימתה תא סייגל חילצמ ונניא אוה יכ ןיבה
חילצה הזו ,רימש תא וילא ארק אישנה .האבה הלשממה תא ביכרהל לכוי אל יכ
.ךש ברה תשירדכ ,השדחה היצילאוקל הפרטצה ס"ש .ותושארב היצילאוק םיקהל
,בחרתה אל רעפנש קדסה ךא ,היתודונת לע "הער הדוקנ הל םשר" אוה םנמא
"רודה לודג"' לש ותוכמסל הפופכ המצע תא תוארל העש יפל הכישמה ס"שו
םיקהו הנממ שרפ ,ץרפ קחצי ברה ,העיסה יגיהנממ דחא ,תאז םע .קרב ינבמ
תשרפב ס"ש לש הלוספה התוגהנתהב תאז קמינ אוה ."הירומ" םשב דיחי תעיס
ךא ,)ךש ברל רמולכ( "הרותה ילודג"ל תונמאנ לע ריהצהו ,"חירסמה ליגרתה"
הירא ,הגלפמב הלועה חוכהש םושמ ,ראשה ןיב ,ךכ גהנ יכ התייה תחוורה החנהה
.ףסוי הידבוע ברה לע ולשמ הלודג העפשה רבצו וילגר תא קחד ,יערד
הקזחהו הלודגה — רוג תודיסחב ,ךש ברה לש םיגלפמה ויכלהמ ףרח
םע ףוס–ףוס סייפתהל הייטנה הרבג — לארשי תדוגא תא םיביכרמה תוחוכב
,החמש בלה לש ותלחמ תפוקתב וז תודיסח וליבוהש םישיאה ינש .םיאטילה
שי יכ וטילחה ,ןושארה רקיעבו ,רטלא הירא בקעי 'רו רטלא םחנמ םחנפ 'ר
לש והנחמב םג .תוידרחה תוגלפמה ןיב דוחיא גישהל ידכ ץמאמ לכ תושעל
ועיקשה ידדהה לוזלזהו םיקומעה םיעקשמה תורמל .ךכב הרכהה הרבג ךש ברה
)1992( הרשע שולשה תסנכל תוריחבה תארקל םהיתוחוכ בטימ תא םידדצה
וצורי ךא ,ןהיתודסומ לע ,םייקתהל ופיסוי תוגלפמה יתש :רדסהל ועיגה ףוסבלו
וחטבוה םיאטילל ."הרותה תודהי" ארקיתש תפתושמ תחא המישרב תסנכל
ךלהמב רתויב םיליעפה םישיאה דחא .השדחה המישרב םיילאר תומוקמ ינש
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
55
דרי תוחיתמה סלפמו ,םכסהל ותכרב תא ןתנ ךש ברה .םחנמ סחנפ 'ר היה הז
סכ לע הלע םחנמ סחנפ 'רו ,החמש בלה רטפנ ןכמ רחאל תועובש המכ .העמק
חותפל היה רשפא תעכ .)"םחנמ ינפ"ה הנוכ ותריטפ רחאל( רוגב תור"ומדאה
תודיסחה גיהנמ ןיבל םיאטילה גיהנמ ןיב םיישיאה םיסחיה רושימב םג שדח ףד
שדחה יברה ךא
65
,םיכוסכס וצרפו ובש וישכע םג םנמא
64
.ץראב רתויב הלודגה
.שדוחמ ערק ומרגי לבל ותלוכיבש לכ השע רוגמ
ברה .םידרפסה תא םג דוחיאה יפנכ תחת סינכהל ושקיב םידרחה םיליעפה
וירחא ףוחסל לכוי יכ תשדוחמה הגלפמל חיטבה ,ס"שמ רוכזכ שרפש ,ץרפ
"ינלאמש"ה ןוויכה ןמ וגייתסהש הלא תא רקיעבו ס"של ועיבצהש םיבר םידרפס
המישרב ינשה םוקמה תא ול תתל ותואינ הרותה תודהי ינקסע .הב ןמתסהש
םיטדנמה רפסמ הלעי םא יכ םכסוה ךכל ןחבמכ .ויתוחטבה תא שממיש דבלבו
תא הנפי — אל םאו ,ונוכמ לע ראשיי — םינפלמ החוכ לע הרותה תודהי לש
.אבה יאטילה דמעומל ומוקמ
4 תדחואמה הרותה תודהיל וקינעה הרשע שולשה תסנכל תוריחבה
ינפל התוא תוביכרמה תוגלפמה ולביקש יפכמ תוחפ םיטדנמ 3 — םיטדנמ
דוחיאהו ,הב הכימתה ןמ הערג אל גוליפה תשרפ יכ חכוה ךכיפלו — דוחיאה
םיאטילה םינקסעה ונעט תואצותה חכונל .וז הכימתב לודיגל איבה אל שדחמ
ברה .םכסהה תא םייקל ונממ ועבתו "הרוחסה תא קפיס אל"ש ץרפ ברה יפלכ
אל תוחישב( םיזנכשאה לש םתמשאב םרגנ לדה גשיהה יכ ןעטו החמ ץרפ
םייק לעופב ךא ,)םידרפסה דגנ אטבתהש ,ךש ברה תא ךכב םישאה תויבמופ
תעתפה .ץיבר םהרבא ברה — יאטילה דמעומל ואסיכ תא הניפו ותובייחתה תא
תרושקתב ועמשוהש תויזחתל דוגינב .ס"ש ,םעפה םג ,התייה תוריחבה תכרעמ
לש תפחוסה ותגהנהב .םיטדנמ 6 — החוכ לע תידרפס–תידרחה העונתה הרמש
העפשהל עיגהל דיתע דועש ןנער יטילופ חוככ הנמתסהו הכלה איה יערד הירא
.עירכמ םיכרד תמוצב הדמע איה התעש אלא .הבר
לע רשאכ ,)1996( םחנמ ינפה תריטפ רחאל םג ורמשנ תונחמה ןיב םיניקתה םיסחיה 64
.רוגמ יחכונה ר"ומדאה ,רטלא הירא בקעי 'ר ,ונייחא הלע תור"ומדאה סכ
;1 'מע ,)ד"נשת תבטב 'י( 282 םש ;1 'מע ,)ג"נשת באב 'ה( 262 תושדח םינפ :לשמל 65
356 םש ;1 'מע ,)ה"נשת רייאב ב"י( 488 םש ;1 'מע ,)ה"נשת ב רדא ח"ר( 339 םש
.1 'מע ,)ה"נשת זומתב 'ט(
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
56
לא רוחאל טיבהל םיזנכשאה םידרחה ולכי ,שדחמ דוחיאה רחאל ,תעכ
וריתוה רבשמה תונש ,יטילופה דוחיאה ףרח :ָ היעקשמ תא ןוחבלו גוליפה תשרפ
ןיב קבאמה .חווט תכורא תועמשמ התייה םקלחלש ,םירבשו תוקלצ ןהירחא
סומלופה שודיחכ םיבר יניעב הארנ ,רוגו ד"בח דוחייבו ,םידיסחה ןיבל ךש ברה
יניעבש )1804-1772 םינשב היה ואישש( םידגנתמל םידיסחה ןיב ירוטסיהה
,יוושכעה ידיסחה םלועה ךותב םגש ףא .יטסינורכנאכ ספתנ םיבר םידרח
ד"בח הבשחנ ,יטוקא יחישמ חתממ קוחרו וז העונתמ רתוי ינרמש ובורב אוהש
םיר"ומדא לש םתודידיבו םתכרעהב הכז 'ץיבבולמ יברה ,תירטנצסקא העונתל
רחאה השקה ביריהש םושמ .ודגנ ןסרה תחולש הפקתמה תא ובאכ הלאו ,םיבר
קיסהל היה לק ,לארשיב הקזחהו הלודגה ,רוג תודיסח התייה ךש ברה לש
הדבועה עקר לע המכו המכ תחא לע .הללכב תודיסחה דגנ המחלמב רבודמש
שאר .וירביא ח"מר לכב )"דגנתמ" ,יאטיל( "קאווטיל" היה ןכא ךש ברהש
אל תאז תמועל ךא
66
,וז המשאה שיחכהל ץמאמ לכ ךסח אל 'זבינופ תבישי
היה רורב
67
.תויבמופ תומב לעמ םג היגיהנמ תאו תודיסחה תא ףוקתל ססיה
םוקישב םיבר םיצמאמ עיקשהל וכרטצי ,םיאטילהו םידיסחה ,םידדצה ינשש
.םהיניב םיסחיה
קחצי תושארב הדובעה תגלפמ הלביק הרשע שולשה תסנכל תוריחבב
ביכרהל התשקתה ךא ,םיבשומ 44 — רתויב הובגה םיטדנמה רפסמ תא ןיבר
5 דחי ולביק ע"דמו ש"דח תויברעה תועיסהו םיטדנמ 12 הלביק צרמ .היצילאוק
תועיסה םלואו
68
,םיטדנמ 61 לש םסוח שוג לאמשה תוגלפמל ויה דחיב .םיטדנמ
.מק-זלק 'מע ,ולקת–בלקת ,ה )25 הרעה ליעל( ךש ברה 66
.1 'מע ,)ד"נשת ןוויסב 'ג( 301 םש ;)ב"נשת רדאב ד"י( 201 תושדח םינפ :לשמל 67
,ויתובקעב .תונושה תויודיסחה תוצובקה ברקב תוירדילוסה תא ריבגה הז סחיש ןכתיי
,םידרחה תומחלמ לש אישה תונש ,םינומשה תונשב הבחרתהו הכלה ,המודמכ
לכ דומלל םידיסחה ולדתשה זאש ,רבעל דוגינב :םיידיסח–ללכה תודסומה תעפות
לכ תא טעמכ הפיקהש ,תידיסח–ןיבה תוירדילוסה האיבה ,ולש רצחה תודסומב דחא
ינימ לכמ םיריעצל ודעונש תודסומ לש םתחלצהל ,)זלעב טעמל( הז רזגמב תוצובקה
תיילעל ואיבה תונבל םיידיסח–ללכ םירנימסו םינבל תוידיסח–ללכ תובישי .תויודיסח
.םיכודישה "קוש"ב תוידיסחה תובישיה ינבל "שוקיב"ה תיילעלו םידיסחה לש םנרק
תויטמרדה תחאל תובשחנה ,הרשע שולשה תסנכל תוריחבה תואצות חותינל 68
:תויתרבחהו תויטילופה ןהיתויתועמשמלו ,לארשי תנידמ תודלותב תועירכמהו
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
57
שקיבש ,ןיבר .ץוחבמ הב הכימתב וקפתסהו היצילאוקל ףרטצהל ובריס תויברעה
לש ןתכימת תא גישהל ץמאתה ,ותלשממ לש ינויצילאוקה סיסבה תא ביחרהל
הלשממב הלביק ינולא תימלוש .)םיטדנמ 6( ס"ש לשו )םיטדנמ 8( ת"מוצ
תא ורציק םינותיעה בור( טרופסהו תוברתה ,ךוניחה תרש דיקפת תא תנמתסמה
תא דימצהל ומצעל תושרהל לוכי היה אל ןמאנ דתי ךא ,"ס"תחה תרש"ל ראותה
תגיצנ לש המשל ,רפוס םתחל תינברה תורפסב םירומשה ,וללה תוביתה ישאר
התונכלו תויתואה רדס תא ךופהל דואמ הנהנ ןכ לעו ,תיטנטילימה תוינוליחה
הלשממל ףרטצהל לכות אל יכ דימ העידוה הרותה תודהי .)..."ס"חתה תרש"
ינש .הטבלתה ,תאז תמועל ,ס"ש ."דמשה תלשממ" התונכל רהימ ןמאנ דתיו ,וז
ףקותב הל הרוה ךש ברה .םהיניב וקלחנ הכרד תא ורוהש םיינחורה םיגיהנמה
,תוידרחה תוגלפמה לש הרושה תודחא לע רומשלו היצילאוקל ףרטצהל אלש
.ףרטצהל הל הרוה ,ךש ברה םע "וק רשיי" התע דעש ,ףסוי הידבוע ברה וליאו
םישק םיטבלב רסייתהש רחאל .וייחב רתויב השקה תבצב ןותנ היה יערד הירא
–תיתבישיה תינברה תוכמסה ינפ לע תידרפסה תינברה תוכמסה תא ףידעה
ךש ברה .םינפה רש דיקפת תא הב לביק יערדו הלשממל הפרטצה ס"ש .תיאטיל
תידרפסה הגלפמה ןמ ירמגל רענתהו הרות תעד לש התוכמסב הדירמ ךכב האר
תופירחב התוא ףיקתה ןמאנ דתיו ,ןיחתורב הנודינ ס"ש .התוקנימ הוויל התואש
."התדיגב" לע
הברה גרחש דוריפל תונחמה ינש תא ךילוה ךש ברה ןיבל ס"ש ןיב ערקה
,הנוילע תינבר תוכמסל יוטיב איה הרות תעדש ןוויכמ .יטילופה רושימל רבעמ
וזמ תלדבנ ,םהלשמ תינחור תוגיהנמ שי םידרפסלש הזרכה השעמל ןאכ התייה
השעמל .ס"ש לש היליעפו הינקסע תיברמ ואצי ונממש תובישיה םלוע לש
התוא הביצה וזו ,הללכב תידרפסה תוידרחה לש תואמצע תזרכה ןיעכ ןאכ התייה
ברה .םיאטילהו םידיסחה דצל ,תידרחה הרבחה לש "ישילשה )לודגה( רזגמ"כ
ינפל דוע .ורצוי לע םקש םלוג ס"שב הארו וז תוחתפתה לובסל היה לוכי אל ךש
רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי ,הרשע שולשה תסנכל תוריחבה ,ןיקסיד םהרבא
;ד"נשת ,סנגאמ :םילשורי ,1992 ילארשיה רחובה ,גרבדלוג ארויג ;ג"נשת ,לארשי
Asher Arian and Michal Shamir (eds.), The Elections in Israel – 1992,
Albany: State University of New York Press, 1994
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
58
םידרפסה יכ עבק ,דואמ רכינ רבכ תוידרחה תוגלפמה ןיב חתמה רשאכ ,תוריחבה
תוחוכ דגנ קבאמב םמצע תא וחיכוה םרטש םושמ הגהנהל םייואר םניא ןיידע
ףאו( וינקסע ורהימ וז תואטבתה לע תושקה תובוגתה חכונל .הלכשההו ןוליחה
םירבדה תא "ריבסהל" )ויבא יקבאממ קחרתהו ינויצ–יתד השענש ,םירפא ונב
שקיב םהיפלש םיחוויד ועמשנ 1992 ףרוחב .תינעזג התייה אל ותנווכ יכ ראבלו
ףרטצהל ותונוכנ עקר לע ףסוי הידבוע ברה לע םרח ליטהל 'זבינופ תבישי שאר
ךלהמה ענמנ רוגמ שדחה ר"ומדאה לש ותוברעתה תוכזב קרו ,ןיבר תלשממל
יעמוש
70
,"םיתיחשמ םינב" ס"ש ישנא תא הניכ 'זבינופ תבישי שאר
69
.ךיבמה
רישל וגהנ ויצירעממ תובישי ירוחבו ,םיינרות םיעוריאל םנימזהל ובריס וחקל
דב .ס"ש לש םינבר וא תסנכ ירבח לש םייטרפ םיעוריאב "עדגא םיעשר ינרקו"
תידרפס–תידרח תוגיהנמ לש התחימצ תא חפטלו דדועל ךש ברה שקיב דבב
תרגסמ שמיש הז ןוגרא ."םידרפס הרות יציברמ" ןוגרא תומדב תיביטנרטלא
ורסו תונמאנ ויפלכ וליגש ,תיאטילה היצטניירואה ילעב םידרפסה םינברה לכל
הלא םיגוחל ףרטצה )1996( הרשע עבראה תסנכל תוריחבה תארקל .ותעמשמל
,םיקהש הגלפמה ךא ,ןרזע ףסוי ברה ,ס"ש לש רבעשל תסנכה ירבחמ דחא םג
רחאלש ךש ברה שקבי םימיל .המיסחה זוחא תא הרבע אל ,המש "הנומא םלת"
,ודצמ ,יערד הירא
71
.ס"ש תא םיקהש לע "תותימ עברא" סקט ול וכרעי ותריטפ
ןמ עבנש שנוע ןה ןכמ רחאלש םינשב רובעל דיתע היהש "תופידר"ה לכ יכ רבס

72
.ךש ברה וב ליטהש "אדיפק"ה
עונצ ,ידרחה םלועה ךותב ךש ברה להינש ,ירמגל הנוש רושימב ,ףסונ קבאמ
תושדחה תומגמה" תונכל רשפאש המ דגנ היה ,תוחפ הברה רשקותמו רתוי הברה
עצמאב אטילב המקש תינחור–תיתד העונת איה רסומה תעונת ."רסומה תעונתב
.1 'מע ,)ג"נשת ןוושחב ז"י( 227 תושדח םינפ 69
.1 'מע ,)ג"נשת ןוושחב ד"כ( 228 תושדח םינפ 70
תא תולמסמה תולועפ תוכרענ ובו ,רטפנה תפוגב השענה סקט אוה תותימ עברא סקט 71
לבקי אוה הלאכב אטח םדאה ןכא םאש ידכ ,םירומח םיאטח לע ןיד תיב תותימ עברא
.אבה םלועב ונממ רטפייו הזה םלועב ושנוע תא לוכיבכ
קזנל איבהל לולע תידומלתה תרוסמה יפ לעש ,םכח דימלת לש וסעכ איה "אדיפק" 72
אשנ ,ושנוע תא תוצרל ידכ ןולייא אלכל סנכנש ינפל םגש ןיוצי .וילע "דיפקה"ש ימל
.ךש ברהמ החילס יבמופב שקיב ובו אלכה ירעש דיל םואנ יערד
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
59
סינכהל שקיב ,)1883-1810( רטנלס לארשי 'ר ,הדסיימ .הרשע עשתה האמה
שגור קוסיע ונייהד ,"רסומה דומיל" תא ןימאמה ידוהיה לש ומוי רדס ךות לא
הניחבל דמולה תא איבהל ותרטמש ,םייסלקה רסומה ירפסב )"תולעפתהב"(
"תודימה ןוקית"ל ףוסבלו )"השיבכ"( ויתונוצרו וירצי ןוסירל ,)"רוריב"( תימצע
סופתל היה רומאש ,יביטסגוס–ןיעכו ישגר ,הנוש דומיל גוסב רבודמ ."הארי"לו
לש ויכישממ .ורקיעב ינויעו ילאוטקלטניא אוהש ,ארמגה דומיל דצל ומוקמ תא
תויאטילה תובישיה ךות לא "רסומה תטיש" תא סינכהל ושקיב רטנלס לארשי 'ר
"חיגשמ"ה דיקפת ,"רסומ רדס" בלוש תובישיב .הבר הדימב ךכב וחילצה ףאו
םייקו )תושרד ןיעכ( "תוחיש" רסמ ףא אוהו ,רסומ ךירדמ לש המרל גרדוש
.)תודימה ןוקית ינינע לש ינטרפ רוריבל תומצמוצמ תוצובקב םישגפמ( "םידעו"
ינב לש םשובל יכרדב םייוניש םג "רסומה תטיש" הבינה תודחא תובישיב
לש העפשהה לגעמ בחרתהש לככ םלוא .םהלש הנלההו הנזהה ירדסבו תובישיה
השגרוה האושה ינפלש אטילב רבכ .תיתייווחה התמצוע הנטק ךכ ,רסומה תעונת
לע שגדה רקיע תא ומש תובישיה בורו ,"רסומה דומיל" לש ודמעמב תופפורתה
.לארשי ץראב וז המגמ הטלב ךכמ רתוי דוע .תודימה ןוקית לע אלו ארמגה דומיל
תינויצה תובשייתהה תונשב ץראב הטלשש הריוואל המיאתה אל רסומה חור
םייזכרמה םישיאה ןמ המכ ךכ לע ףסונו ,הנידמה תמקהל תונושארה םינשבו
םהיתובישיב ורמשש ףא .הז דומילמ םיגיוסמ ויה תובישיה םלוע לע ועיפשהש
םגדה רומיש תבוח ידי תאצל ידכ קר תאז ושע ,אטילב וקצונש רסומה יסופד לע
.םתלוכי יפכ ישעמה רסומה תעפשה תא םצמצל וטנ לעופב וליאו ,רכומהו ןשיה
הרקמב תויהל ךפהו יביסנטניאו ינויח יכוניח ךילהת תויהל לדח רסומה דומיל
תא וכירדה אל םיחיגשמה ;תיברע תליפת ינפל ךרענש שביו רצק לאוטיר בוטה
תעפשהב וקפתסה אלא "תודימה תדובע" לש תוינעבותה םיכרדב םידימלתה
שגדה רקיע יכ רמול ךירצ ןיאו ."הפקשה"ה יכרע תלחנהבו תויללכ "תוחיש"
.ארמגה דומיל לע םשוה תובישיב
אל אוה ,תימשר .תאזה המגמה תא םדיק ,םירחא תובישי ישאר ומכ ,ךש ברה
,הלש קהבומ ךינחכ ומצע תא האר אוה ,הברדא .רסומה תעונת דגנ םלועמ אצי
ויבתכממ המכבו
73
,ןוליחהו הלכשהה תוחור תמילבל התמורת תא סנ לע הלעה
.)םירפסוממ םניא םידומעה( האעיבר ארודהמל המדקה ,א ,)30 הרעה ליעל( ךש ברה 73
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
60
ירפס לש םמוסרפל ארקו הבישיב רסומה דומיל לע תינדפק הרימשל ףיטה ףא
תא ,םירחא םיאטיל הרות ילודג דצל ,גציי אוה לעופב םלוא
74
.םתצפהלו רסומ
רומישמ קלחכ ,תלרטונמה ותרוצב רסומה תא םייקלו ףיסוהל השקיבש המגמה
קוסיעהש הצר אלש יאדוו ;אל ותו תויאטילה תובישיה לש יתרוסמה ןויבצה
.ארמגה דומיל — "דומיל"ה ןובשח לע איהש הרוצ לכב ,אובי רסומב

75
.)2005-1914( הבלוו המלש ברה היה וז המגממ החנ אל םתעדש םישיאה דחא
ותוריעצבו היגולוכיספ דמל ,תיסקודותרוא אל החפשמל הינמרגב דלונ הבלוו ברה
הידוושב ההש אוה הירחאלו האושה תפוקתב .רימ תבישיב "רסומה תטיש"ל שבכנ
לש חיגשמכ דחוימב טלב םימילו שיא ןוזחה לא ברקתה ,ץראל עיגה ךכ רחאו
יניינעב קר אל קסע אוה ,ותפוקתב םיליבומ רסומ ילעבמ הפוצמכ .בקעי ראב תבישי
הז םוחתל םרתו תויללכה "הפקשה"ה תולאשב םג אלא טרפה לש תודימה ןוקית
הימיב הבושתה תעונת תובאמ היה םימיה תשש תמחלמ רחאל .לקשמ תבר המורת
שידקהל טילחה ,םינומשה תונש תליחתב ,הבישיה ןמ ותשירפ םע םלוא .םינושארה
תולעל םישקבמה םידיחי לש תיכוניח היחנהלו "תודימה תדובע" יניינעל ומצע תא
.)"םיבורק בוריק"ל "םיקוחר בוריק"מ רבע אוה ,ולש ונושלב( "הארי"ה תולעמב
התייהש ידמל רורב ,שרופמב ךכ לע זירכה אל ,תידילוסה וכרדב ,הבלוו ברהש ףא
,תמדקומה רסומה תעונת לש תינויחה החור תא ןיפנא ריעזב שדחל הפיאש וכרדב
.הנותמה התסרגב םא םג
אל אוה רומאכש ףא .הבלוו ברה לע םג תרוקיב עיבה ךש ברהו םויה קחר אל
וביצה אלש ,רתוי "תוטושפ"ה רסומה תושיג תא ףידעה אוה ,רסומה ךרדל דגנתה
תומרונה תרימשבו הרותה דומיל דודיעב ודקמתהו ןיזאמל ילאוטקלטניא רגתא
םג ירהש ,רסומה תאייחהל תונויסינה תא לולשל היה לוכי אל אוה .תויתבישיה
"םיחיגשמה ןקז"כ זא רכוה רבכ הבלוו ברהש דוע המו ,ול ביוחמ היה ומצע אוה
ותטיש יפלכ ותרוקיב תא ךש ברה הנפה ךכיפל .תובישיה םלועב הרקוימ הנהנו
ויתועצה יפלכו ,ידמ תינשדחכ גיצה התואש ,"חיגשמה" לש תידוחייה תיכוניחה
-גלרת ,ו ,םש ;ו-ד 'מע ,חער-זער ,ד ,םש ;כק 'מע ,הס ,א ,)25 הרעה ליעל( ךש ברה 74
.טנ-בנ 'מע ,דמרת
םלועב רסומה תאיחה יצמאמו הבלוו המלש ברה" ,יולה ריאי :הז אשונב ףיקמ ןוידל 75
.)םסרופ םרט( "יתבישיה 'הפקשה'ה
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
61
— יבמופ קבאמל אצי אל אוה הז הרקמב .םידליל שמוחה דומיל רדסב םייונישל
הבלוו ברה לש ויתוחישל תכלל אלש ,םירוגס םימורופב ,וידימלתל הרוה קר אוה
ברה .ידרחה םלועה יבחר לכב הל הצופנ העומשה ךא .ויתוכרדהל קקזיהל אלשו
,התוכזב ילואו ,תקפואמה ותבוגת ףא לע .רקיעו ללכ המחלמ בישה אל הבלוו
טעמ הדרי ןכא ותגהנה ימיב .דבלב תלבגומ הדימב הלעפ ךש ברה לש ותודגנתה
ךש ברה דריש רחאלו ,ידמ הבר הדימב הרק אל הז םג ךא ,"חיגשמה" לש ונרק
.ךכמ רתוי ףאו ,ןושארה ודובכ ול בשוה המבה ןמ
קפס ,השעמל .)2001-1944( סוקניפ ןושמש 'ר היה ירמגל הנוש רסומ לעב
חלשנו 'זבינופב דמלש ינקירמא בר היה אוה .רסומ לעבכ ורידגהל רשפא םא
תוחיש .םיקפואב הנטקה תידרחה הליהקה לש הבר שמשל ךש ברה ידי לע
הלא תוחישמ תוטלקההו ,לודג אל ללכ ךרדב ,ידרח להק וכשמ ולש רסומה
,עובשה תוישרפ( אמויד יניינעל ללכ ךרדב עגנ ןנכות .ויצירעמ ידי לע וצפוה
"תודימה תדובע"ל האירק ןהב הטלב אל ךא ,תודימה ןוקית יניינעלו )םיגח
יתרבח יפוא ילעב םיניינע לע תרוקיב אקווד אלא תצמואמ תילאודיווידניא
לע ךלהתה אוה ,תקפואמ ןושל לע רומשל ליכשה סוקניפ ברהש ףא .רתוי
האור תידרחה הרבחהש החכות( "רודה תדירי" לע החכות ןיבש קדה לובגה
הרבחהש( ידרחה יתרבחה רדסה תודוסי לע תינורקע תרוקיב ןיבל )בויחב
תבחרנ הצופת הלא תוחישל התייה אל ללכ ךרדב .)הלילשב האור תידרחה
רמול רשפאו ,רתוי םיריכב םינשרדבו םינברב תואלמה ,םילשוריב וא קרב ינבב
םורדבש םינטקה םיידרחה םיזוכירה לש "ימוקמ רוביג" היה סוקניפ ברהש
ברה הרוה ,'זבינופ ירוחב לא הלא תוטלק ועיגה רשאכ ,ןכ יפ לע ףא .ץראה
המסרופ אל הארוהה םעפה םג .סוקניפ ברה לש וירבד תא עומשל אלש ךש
ךכמ הארנה לככ עבנ הז קופיא .םימצמוצמ םילגעמל הנתינ קר אלא יבמופב
לוקב ודגנ האיצי הקידצמה הדימב העפשה לעב וא בושח היה אל סוקניפ ברהש
ויתוטלקה תא ךפוהו םוסרפ ול ןתונ היה קר הזכש שערש םושמו ,לודג שער
תחא( ותבו ותשא ,סוקניפ ברה :יגרט ףוס היה וז השרפל .רתוי דוע תושקובמל
,ותריטפ רחאל םינש ,םויכ .השק םיכרד תנואתב וגרהנ )וידלי רשע םינשמ
תרוקיבה אלל ,םירזנוצמ םיחסונב( םיסרטנוקבו םירפסב תוספדומ ויתוחיש
ותודגנתה .םיאטיל "הרות ינב" ברקב רקיעב הבר החלצהל תוכוזו )"תיתייעב"ה
.ירמגל החכשנ וילא ךש ברה לש
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
62
,םירחא םישיאב ויקבאממ םינוש רסומה ילעב דגנ ךש ברה לש ויקבאמ
הצרעהל יתימאו ןכ ףתוש היה ףא ללכ ךרדבו םתטישל דגנתה אל אוהש םושמ
.םדגנ תאצלמ ודעב הרצע אל וז הברק .יאטילה םלועב םהיפלכ תלבוקמה
שקיב ןכ לעו ול םייוארה םידממה ןמ גרוחכ ול הארנ רסומ יניינעב קוסיעה
תא ריבסהל ידכ וז הברקב שי ילוא תאז לכבו ."םינוכנ"ה ויתולובגב ותוא רומשל
.הלא ויקבאמ תא הנייפאש תיסחיה תוניתמה
קבאמ לכל טעמכ .ךש ברה לש םיירקיעה ויקבאמ תא אלא יתינמ אל ןאכ דע
.םטרופל ללכ רשפא–יאש ,רפסמ ןיאל תוידדצ תויופעתסהו םיחיפס דוע ויה הזכ
:רתויב הכורא תלבקתמה המישרה ,ונמנ רבכש הלא תא קר םכסנ םא וליפא ךא
תדוגא דגנ ךש ברה ;ד"בח דגנ ךש ברה ;רוג דגנ ךש ברה ;י"אפ דגנ ךש ברה
ןימינב ברה דגנ ךש ברה ;)זלעבמ ץוח( תויודיסחה לכ דגנ ךש ברה ;לארשי
;רנזאוו ברה דגנ ךש ברה ;אדנל ברה דגנ ךש ברה ;עידומה דגנ ךש ברה ;רבליז
דגנ ךש ברה ;ס"ש תעונתו הידבוע ברה דגנ ךש ברה ;ץלזנייטש ברה דגנ ךש ברה
ברה דגנ ךש ברה ;ןמיניירג ברה דגנ ךש ברה ;קסירב תיבו ןייטשנייפ לכימ 'ר
ותבישיב םיקבאמה תא םג ףיסוהל חכשנ אלו .סוקניפ ברה דגנ ךש ברה ;הבלוו
תחישל ושענ וללה םיקבאמה לכ .סוסתל ולחה קר וימיבש ,'זבינופ תבישי ,ולש
ידוהי רשאכש וצצולתה םימיה םתואב ךש ברה ידגנתמו ,ידרחה רוביצב םויה
טעמכ ,ןכא ."?םויה ךסכתסה ךש ברה ימ םע" לואשל ךירצ אוה רקובב םק ידרח
ותא דמע אל ךש ברהש )תידרחה הגעב ,תיתרבח הצובק( "גוח" וא םדא ןיא
םידקת רסח רפסמב רבודמש קפס ןיא ,םוקמ לכמו .והשלכ גוסמ המחלמ ירשקב
.תיאטילה תוגיהנמב וימדוק לכמ ותוא לידבמה ,םיקבאמ לש
תעד לש הדמעמ תסיפתב לדבהב םג אמש וא גזמ ילדבהב קר רבודמ םאה
הלעמב ןושאר םרוג התייה ךש ברה לש תינטלתשה ותוישיאש קפס ןיא ?הרות
לכ םרת אל אוה תינויער הניחבמ יכ יתנייצ רבכ ,ןכ לע רתי .גיהנמכ וכרדב
שקיב אל אוהש החנהה תקזחתמ ךכבו ,הרות תעד תנירטקודל יתוגה חותיפ
הנירטקוד לש התוחתפתה יבלש לע םירבדמ ונאשכ םלואו .םואמ הב שדחל
םג אלא ,םיחסונמהו םייולגה תונויערה תא קר אל ןובשחב איבהל ונילע תיתד
.תפקשמ איהש תדחוימה הריוואהו תוחסונמ אלה תושיגה ,תויומסה תוחנהה תא
וקה תא הב ןוחבל ונילע ,תוגיהנמל תעגונה הנירטקודב םירבדה םירומא רשאכ
ךש ברהש ידמל רורב הז הרקמב .דיקפתה לא ומע איבמ גיהנמ לכש דחוימה
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
63
יתרעה רבכש יפכ .וימדוק תיברמ לש הזמ הנושה ,ידוחיי ןפואב ודיקפת תא ספת
.הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשה אוה ול דחוימה וקהש המוד ,ליעל
,"תמא"ה אוה הז חנומש ירה ,וב תולתיהל ינושל חנומ תאז לכב שקבנ םא
,ונעט ,ךש ברה .'זבינופ תבישי שאר לש ויצירעמ ירבדב הנשנו רזח ןכא אוהו
ונניא אוה ;וילגרל רנ איה "תמא"ה קר ;"תמא שיא" אלא "תקולחמ לעב" ונניא
בתכש םירבדה תא טטצל ובהא םהמ םיבר
76
."תמא"ה לע רשפתמ ונניאו רתוומ
ךש ברה םסרפש שודיח םע סמלפתה ובש בתכמב ,ג"שת תנשב שיא ןוזחה ול
ול בתכ ,"םימכחה םע מ"ומב אובל יכרד ןיא" :החמש ימלש ןברק יניד ןיינעב
בוהא תמאהש ,א"טילש ]המרה ותרות דובכ תלעמ[ ה"רתכעמ לבא" ,רודה לודג
,םיצירעמה ורמא ,ןכ יכ הנה
77
."הרות לידגה ןעמל םהינפל הזב יתנד ,דאמ ]ה['יל
.ךש ברה לש תקהבומה ותדימ איה "תמא"הש קוחרמל שיא ןוזחה הפצ זא רבכ
תמא איה הרותהש םידרח םידוהי ונימאה םלועמו זאמש רמול ךירצ ןיא
תידוהיה תרוסמה התליג ןאכו ,םימכח ידיב ןתינ הירסמ שוריפ םלוא ,תטלחומ
תוקוחש ןושל תועבטמב האטבתהש תועד ןווגמל תוחיתפ לש תלטובמ אל הדימ
תמאה
79
."םייח םיהל–א ירבד ולאו ולא"ו
78
"הרותל םינפ םיעבש" תמגוד
,םימכח לש םמלועב ,ץראה לע ןאכ וליאו ,תימימש אופא הרתונ תטלחומה
.תינברה הקיטמגודה לש "תוימיטיגלה םחתמ" ךותב קר ולו ,ידמל תיסחי תמאה
היהי ילואו ,יתבישיה ילאוטקלטניאה חישב רתוי דוע המצעוה וז השיגש הארנ
— 'זבינופ תבישי — ולש ותבישיב ינדמלה חישל עגונה לכב יכ ןייצל ףלאמ הז
תא אוצמלו וישודיח לע קולחל וידימלת תא דדועש ימכ עודי היה ךש ברה
תיב לש תומאה עבראל וז השיג ליבגה אוה םלוא ;וירועישבש הפרותה תודוקנ
,תישעמה הגהנהל עגונה לכב .ינויעה הרותה דומיל להנתמ ןהבש ,שרדמה
רבס ןאכ .תחאב הקחמנ איה ,"הפקשה"ל םיעגונה הרות תעד יניינעל טרפבו
תחא "הרות תעד" קרו ,תחא "תמא" קר שי ;תויסחי ןיאו ןווגמ ןיאש ךש ברה
ןמאנ דתיב בושו בוש ורזחש םיחנומל קקזנ םא( "הרוהט"ו "הריהב" איה
.76-75 ,19 'מע ,)17 הרעה ליעל( ץרווש לשמל 76
ךרכ ,)30 הרעה ליעל( ךש ברה לצא אבוה ג"שת תנשמ ךש ברה לא שיא ןוזחה בתכמ 77
.]ילש השגדהה[ פש 'מע ,ג
.וט ,גי הבר רבדמבב הזל הבורק ןושלבו ;הרותה שוריפל המדקה ,ארזע ןבא םהרבא 'ר 78
.ב"ע גי ןיבוריע 79
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
64
האצמוה אל וז הסיפת םג יכ ריעהל שי .)ךש ברה ימי לש הפקשהה תורפסבו
"לודג"ה ,ןמרסו ןנחלא 'ר היה וינפל הברה התוא טקנש ימ .ךש ברה ידי לע
האושה ינפלש הרות תעד תנירטקוד יבצעממ היהש ,יטמגודה וקה לעב יאטילה
ברה בשחנ ורודב םלוא
80
.ךש ברה לע דואמ ועיפשה םייגולואדיאה וירוביחשו
העידיה א"הב "רודה לודג" לש דמעמל הכז אל אוה ;הבר הדימב ינוציק ןמרסו
הכז ,ותמועל ,ךש ברה .ישעמ יוטיב ידיל וז השיג איבהל היה לוכי אל םג ןכ לעו
תעד" חנומה םצע .השעמל הכלה התוא אטיבו םידקת תרסח תיזוכיר המצועל
הנווכה .רחוסל רבוע עבטמ טעמכ ,דימתמ רתוי חוור השענ "הרוהטה הרות
תועדה לכש — ואל עמוש התא ןה ללכמ .ךש ברה לש הרות תעדל דימת התייה
ךירצ :הרורב הנקסמה .הרוהטה וז ןניא תוחפל וא ,הרות תעד ןניא תורחאה
.הליסמה ןמ ןתוא תוגהל ,ןתוא אכדל
יארב תידרחה הרבחה תא גיצהל ויצירעמ תאו ךש ברה תא האיבה וז הסיפת
גלפתה ךש ברה אל וליאכ םירבדה תא םעפ אל ראיתו רזח ןמאנ דתי .םוקע
איה "הרוהט"הו "תיתימא"ה תידרחה תודהיה ירהש ,תידרחה תודהיה ראשמ
המב ונב"ו הנממ וגלפתהש םה םירחאה "םיגוח"הו םישיאה אלא ,ךש ברה
דוגינב ,שדקמה תיבל ץוחמ חבזמ הנובש ימ תא ןייצמה יתכלה חנומ( "םמצעל
הלאכ ויה .)ודבל שדקמה תיבב ןחלופה זוכיר תא תבייחמה ,הרותה תווצמל
אל — םיבר ויה הלאכו — ןהמ ועגפנש הלא ךא
81
,הלא תורמוי לע וצצולתהש
ויה םהמ קלח ךא ,םיינויער ויה וללה םיקבאמה ןמ קלח ,ןכא .ךייחל וליפא וטנ
ברה יצירעמ ידי לע וגצוה םלוכ ןכ יפ לע ףאו ,םיישיא ףאו םייטילופ–םייתרבח
."הרוהטה הרות תעד" לע םיקבאמכ ךש
.)26 הרעה( ליעל רכזנה ירמאמב תאזה העפשהה תא יתנייצ רבכ 80
,ושגפנ 'ץיבבולמ יברהו ךש ברהש תרפסמ םימיה םתואב הצופנש תיקרב ינב החידב 81
:ןלהלש חיש–ודה םהיניב להנתהו
?יתוא ףדור התא המל :'ץיבבולמ יברה
.חישמה התאש רמוא התא יכ :ךש ברה
...חישמה תמאב ינא לבא :'ץיבבולמ יברה
?הז תא ךל רמא ימ :ךש ברה
!ה"בקה :'ץיבבולמ יברה
!הז תא ךל יתרמא אל םלועמ ???ינא :ךש ברה
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
65
הארנכ — האר ךא ,"תקולחמ לעב"כ ספתנ אוהש ךכל עדומ היה ךש ברה
ישאר תפסאב אשנש םואנב ."םימש דובכ" לע הדימעכ ולעפמ תא — בל םותב
:רמא תסנכל תוריחבה תארקל הרותה לגד תעונת ןעמל תובישי
תרוכשמ לבקמ יניא .הז לכמ האנה תבוט םוש יל ןיאש יל ונימאה
ברה" אל םגו "ישארה ברה" ינניא .דובכ אל םגו ,דחא ףאמ
ןינעב קלוח ינאש ,תקולחמ לעב ינאש ילע םירמואו ,"ללוכה
'ה דובכ ןעמל הז לכ ךא ,תונויזב קר לבוס ינא .רחא ןינעבו הז
82
.םימש דובכ הברתיש רוזעי 'הו .ותרותו
ונממ לדבנ אוה הז ןיינעבש המוד ךא ,םייח ץפחב ומצע תולתל רידת גהנ ךש ברה
ןומטה רבדכ "הרות תעד" תא האר םייח ץפחה ,ליעל יתזמרש יפכ .קומע לדבה
טסיטילא היה ךש ברה וליאו ,הילא השיג שי ידוהי לכלש ןימאהו המצע הרותב
קר — םצעבו ,םיקהבומה רודה ילודגב קר תאצמנ "הרות תעד"ש רבסו קהבומ
ךותב םיגוליפל ןווכתהו — תקולחמ רוסיא לע ףקותב םחלנ םייח ץפחה ;וב
ריהזה ףא םייח ץפחה ;וקוח םחלל התוא השע ךש ברה וליאו — היסקודותרואה
ךש ברה ךא ,ערה ןושל ןשארבו — תורומח תורבע הירחא תררוג תקולחמ יכ
לאשנשכ .רתויב םיינעגופ םייוטיבמ םג ,ד"בח דגנ וקבאמב דחוימב ,עתרנ אל

83
."רתומ תלעותל קר" בישה — "תכה" לע ערה ןושל רבדל רתומ םא שרופמב
,הקידצמ םייח ץפחה יפלש תירקיעה הירוגטקה עודיכ איה תלעותה תיירוגטק
ךש ברה לש ותונשרפש הארנ ךא
84
,ערה ןושל ,דואמ םיבורמ םיגייסל ףופכב
.רתויב הביחרמ התייה הז חנומל
יחרי לש םייתשו םיעבראה רוזחמה תחיתפב ,הנורחאה תיבמופה ותחישב
תונורקעל םג וכרדכ ךש ברה סחייתה ,ד"נשת רייא שדוחב ,'זבינופ תובישיב הלכ
,]ן"שת קרב ינב הארנכ — המוקמו האצוהה תנש םירסח[ שא תובהל םיבצוח םירבד 82
,ויבתכ תפוסאב םסרופ אל םואנה לש הז קלח ;]םידומע ירפסמ ןיא[ ןורחא דומע
.)25 הרעה ליעל) םירמאמו םיבתכמ
תאצוהל דעווה :םילשורי ,]ךרועה םש רסח[ הייטע ארזע ברל ןורכזה רפס :ארזע תסנכ 83
.חסת 'מע ,ח"נשת ,ןרמ יבתכ
.א הכלה ,י ללכ ,א קלח ,םייח ץפח ,ןהכה ריאמ לארשי 'ר 84
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
66
ךוניחה יכרדב קובדל ארקו בש אוה .העשה תויעב לע םהיתוכלשהלו "הפקשה"ה
ךרוצה תא שיגדהו ליגרכמ רתוי דוע תוטוב םילימב םינוליחה תא הניג ,תונשיה
תונמאנב ,וכרדכ ,הלת תינרמשה ותסיפת תא .םהב חוטבל אלו םהמ קחרתהל
:יחצנה 'ה רבדל
.דימת םידוהיה תא הקיזחהש איה ]'ה רבד תויחצנב[ תאזה הנומאה
.רבד םושמ לעפתמ אל ]אוה[ו ,הנשיה ךרדה תא ידוהיל ול שי
םג .תוטיחשו תוריזג לש תופוקתב םידוהיה תא קיזחהש המ הז
ורימה אלו םשפנ ורסמו םינימאמ וראשנ םה םידוהי וגרה רשאכ
יחצנ אוה םשה רבד !םשה רבד והזש ינפמ ,הרותב םתנומא תא
.קיזחהל םיכישממ ונחנא וז הנומאבו ,לטבתהל לוכי אלו
— שדח רעונ ,השדח הלשממ ,שדח רוד — םישנא םימק םאו
,הנשיה ךרדה תא ךילשהלו םישדח םייח וישכע תונבל םיצורו
וליאו הככ ושע םעפ" — םהיניעב ןשוימ אוה םעפ היהש המ
המ השעי דחא לכש ,'טרפה שפוח' םיכירצ םויה ,תרחא אוה םויה
— ]ןלציל אנמחר[ ל"ר "תבש לוליחו םייחרזא םיאושנ ,הצור אוהש
ללכ לטבתי הזמ ,לארשי ללכל ןברוח היהי הזמ !ןברוחה והז
לכמ ןטק טועימ םה םידוהיה אלה יכ ,]םולשו סח[ ו"ח לארשי
םע וברעתי םה םתנומא תא םהילעמ וכילשי םאו ,םלועה תומוא
ללכ אל לבא ,םיוג ]![ היהיש ןכתי .ולטבתיו םלועה תומוא לכ
רפסה יתב תא ובזע רשאכ הינמרגב הרקש המ םיאור ירה .לארשי
תא דומלל וליחתהו ,םינמרגה לש רפסה יתבל וכלהו םינשיה
.ירמגל וללובתה זא ,םהלש תוברתה
,הנשיה ךרדב זוחאל םיכירצ ,תידוהי המוא םיצור םא ןכל
ךרדה תא קיזחהל םיכירצ ,"ךל ורמאיו ךינקז ,ךדגיו ךיבא לאש"
הנממ רסחיש רוסא ,המוקמב ראשיהל הכירצ תבשה .הנשיה
]...[ .המואמ
םה ."תד ישנא" םתוא דגנ המחלמ להנל בויחה ונילע לטומ ןכלו
םיריאשמ םה וישכע םנמאו ,םהל םיחיטבמש המ לע קר םילכתסמ
םינש המכ וא הנש דועבו הלשממב ויהיש ירחא ךא ,ישפוח םתוא
ושעיו ,םהידימ הלשממה תא איצוהל ולכוי אל רבכ זא ,וקזחתי
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
67
ושעי םחוכב היהישכ .דחא ףא לואשל ילב םחור לע הלועה לככ
.םתוא ורגסיו םירדחה ולטבי ,םנוצרכ לכה
השמ היה ימ וליפא םיעדוי אל לארשי ץראב יתכלממה ךוניחב
הז ימ םיעדוי אל םה ,תובאה ויה ימ וליפא םיעדוי אל םה ,וניבר
םיכנחתמ ךכ .םיוגה ומכ — םולכ םיעדוי אל םה ,אביקע יבר היה
םולכ םיעדוי אל ,ידוהי "רדח"ל םיכלוה אלו ,רפסה יתבב םידליה
הז המ םיעדוי אל ,םשה םש הז המ םיעדוי אל ,תודהי ירבד םושב
.רבד םוש םיעדוי אל ,הנשה שאר הז המ םיעדוי אל ,רופיכ םוי
.ו"ח לארשי ללכ לטביל חרכומ הזכ ךרדב ירה
םהש םירובס םה !?םה וא ונחנא ?לארשי ללכ תא בירחמ אופא ימ
ךרדהמ םירס םהלש םידליה !םיבירחמ םה רבד לש ותימאלו ,םינוב
— תונבל !םינובה ונחנא ,תאזה ךרדב םיכלוה ונידלי לבא ,הנשיה
]...[ .תוקיזחמ תובישיה ,תונוב תובישיה !םינוב ונחנא
המ לבא ,הלילו םמוי רבדל הצור יתייה ,רבדלו רבדל הצור יתייה
'המו בל יכרעמ םדאל" ,יתלוכיש המ לכ הז .םירמגנ יתוחוכ ,השעא
ובישקתש םכמ שקבמ ינא .רתוי לוכי אל רבכ ינא ."ןושל הנעמ
תא רומשל םיצור םתא םא — רתויב בוטה רבדה .רבדמ ינאש המל
חולשלו ,דומלל םיכירצ — לארשי ץרא תא תונבלו לארשי ללכ
הנטק הבישימו הנטק הבישיל רדחמו ,ידוהי רדחל םכידלי תא
לבא ,לכה תויהל לוכי וא רחוס תויהל לכוי זא קרו ,הלודג הבישיל
םהידלי תא םיחלושש הלא ומכ אלו ,ידוהי אוהש עדיש רקיעה
םא .תודהי םוש ודמליש ילב םיינוכית תודסומלו תואטיסרבינואל
ועדי ךיא זא ,הרות רפס הז המ םיעדוי םניא םילהנמהו םירומה
תא םיבירחמ םה .לארשי ללכ תא םידימשמש אצמנו — !?םידליה
!םיפדור םה .לארשי ללכ תא םיפדורה םהו ,לארשי ללכ
םיעשר םה םהמע םירבחתמש הלאו ,םהמע רבחתהל רוסא
85
!םתוא םירחהל םיכירצ !םירומג םיעשר !םירומג
,ץיבוקשרה 'מ :קרב ינב ,תונורחאה תוחיש :יתחיש איה ,ךש ןמ םחנמ רזעלא ברה 85
.וס-דס 'מע ,ב"סשת
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
68
ידי לע חצנוהש "ודנ'צשרק–הד"ב ולהקמ דרפנ קוזיח תולימ המכ דוע רחאלו
:החישה םשור
םתא ,רבדל חכ םוש יל ןיא .המלש הלואגל הכזנש רוזעי ה"בקה
הצור ינא ,רתוי םכתא רבדל לכוא םא עדוי ינניא לבא ]...[ םיאור
דעותהל לכונש ,םינש הברה דוע תוארתהל לכונ ,םכמ דרפיל
םימי תוכיראל וכזתו ,םיכורבו םיאירב ויהת .קזחתהלו וידחי
]...[ עומשל םילוכי רבכ םתאש יפכ ,ורמגנ יתוחוכ .םינשו
ךש ברה לדח הירחאל םנמאו .המבה ןמ דריו החישה תא םייס הלא םילימב
עיגהל טעימ
86
,תירוביצ תוליעפמ שרפ אוה ןכמ רחאל בר אל ןמז .רוביצב םואנל
ןושיל הטנו — הנממ םירופס םירטמ קחרמב אצמנ ותיבש — 'זבינופ תבישיל
לא םדקל גאד תונורחאה ויתונשב ךא ,שרוי ומצעל הנימ אל אוה .תובר תועש
ךכמ וניבה םיברו ,םילשורימ בישילא םולש ףסוי ברה תא תירוביצה המבה זכרמ
דמעומ לש ונרק םג התלע ,דבב דב ,תאז םע .גיהנמכ ותוארל ןיינועמ אוהש
תאזה תעל םלואו .םיריעצל 'זבינופ תבישי שאר ,ןמנייטש בייל ןרהא ברה — רחא
.םהיכמות ןיב וא םיינשה ןיב םייולג הגהנה יקבאמ ושטינ אל ןיידע
תומגמ שי תידרחה הרבחה לש התייווהבש ךכ לע ריעה ןמדירפ םחנמ
"םיגוח"ה ןיב תודחאמה תוידרח–ללכה תורגסמה לע רומשל תושקבמה ,תוינמוקא
תורגסמה לש ןתואמצע לע רומשל תושקבמה ,תוירלוקיטרפ תומגמו ,םינושה
ךא ,תוינמקואה תא קזחל ןויסינ גציימ ךש ברה
87
."גוח"ו "גוח" לכ לש תודרפנה
.הלעמלמ תותחנה תועצמאב אלא ,ירטנולוו ,יתימא תובבל בוריק תועצמאב אל
תידרחה הרבחה .ילסולוק ןולשיכ הלשכנ ןכא איהו ,יוכיס לכ היה אל וז ךרדל
–יאמ רתוי תכסכוסמו רתוי תגלופמ התייה ךש ברה וירחא ריתוהש תילארשיה
,תונורחאה ותגהנה תונשב טעמ ועגרנ וללה םיכוסכסה תצקמש ףא .הרבעב םעפ
שקיב ךש ברהש "םיגוח"ה .םיממדמ ףאו םיחותפ םיעצפ טעמ אל ורתונ ןיידע
תושדח םינפ :ףסוי הידבוע ברה םע שתכתהל קיפסה דוע םהה םימיה םצעב יכ םא 86
.1 'מע ,)ד"נשת רייאב ה"כ( 300
.146-145 ,18 'מע ,)31 הרעה ליעל) תידרחה הרבחה ורפסב לשמל 87
הרות תעד לש היצזילופונומל הפיאשהו ךש ברה לש ותוגיהנמ :יעיברה בלשה
69
,הינפל ופפוכתה אלש קר אל הדיחיהו תחאה הרות תעד לש התורמל ףיפכהל
םייאמצעו םיקזח ,םידרפנ תוכמס ידקומ ורציו שאר ומירה םה — הברדא אלא
תודהיה לעו ס"ש לע ףסוי הידבוע ברה לש ותטילש ,לשמל ךכ .רבעבמ רתוי
בקעי 'ר ,שדחה רוגמ יברה לש ותטילש ;המלש תעכ התשענ תידרפסה תידרחה
הנורחאה וזו ,םעפ–יאמ הנתיא איה םג התייה לארשי תדוגאב ,רטלא הירא
החוכ תא החיכוה ד"בח ;םיאטילה לש הרותה לגדל החוכב הלוקש התשענ
םינשב ,אישל העיגה הלש תיחישמה תיזזתה רשאכ םגו ,ילרוטקלאהו ירוביצה
ותשירפ םע .תידרחה הרבחה לש תוימיטיגלה לגעממ האצי אל איה ,1992-1991
הגיהנמ תוהזו העוער התייה הגהנהה ובש דחא רזגמ קר השעמל היה ךש ברה לש
.םיאטילה — העבקנ אל
לש תודיחאו תודחא גישהל הדעונ לופונומה תפיאש םא ,תורחא םילימב
תצעומ ;"המצעל המב התנב" חוכ תצובק לכ .ךפהה גשוה לעופב — הרות תעד
תונותיעה ;תסנכל וצר תוידרח תוגלפמ עבראמ תוחפ אל ;הקרפתה הרותה ילודג
לכב וערזנ דוריפה יערז .הגלפתה תונבל ךוניחה תשר ;הלצפתה "תימשר"ה
תא תלהנמ "הרות תעד" אל ,םויה םג םצעבו ,ךש ברה תפוקת ףוסב .םוקמ
תא אוצמל לכות אלש העד טעמכ ךל ןיא ."הרות תועד" אלא תידרחה הרבחה
לצופמ ידרח םלוע וירחא ריאשה ךש ברה ,רומאכ .וב תולתיהל רשפאש "לודג"ה
תא רסיי רקיעב .ןולשיכ תשגרהב וייח תא םייסו תאז עדי אוה .םעפ–יאמ רתוי
.ורצוי לע םקש םלוגכ ויניעב התייהש ,ס"ש לש התמקה לע ומצע
.שארמ חטבומ היה אוה הבר הדימבו ,ירקמ היה אל ךש ברה לש ונולשיכ
.ולש אישה ימיל הבשחנש הפוקתב םג תאז וניבה ידרחה רוביצב םיברש הארנ
תומצועה חכונל ובהלתשהש ,םיריעצ רקיעב ,"הרות ינב" המכ זא ואצמנ םנמא
הפוקת התואל םיעגעגתמה שי םויה םגו( םנחממ עתפל וצרפתהש תושדחה
וכלהמלש זא רבכ ןיבה ידרחה רוביצה לש עירכמה בורהש הארנ ךא ,)תרעוס
לע טימהל דיתע אוהו ,חילצהל שממ לש יוכיס ןיא 'זבינופ תבישי שאר לש
בכרומ הנבמ ותוא :תילכתב הטושפ ךכל הביסה .םוצע קזנ תידרחה הרבחה
לע הבר הדימב ןעשנ ,תוירלוקיטרפו תוינמוקא וב ורבחש ,תידרחה הרבחה לש
לש וא הנידמ לש תויוכמסל דוגינב ,וז תוכמס .תיתד–תירסומ תוכמס ידקומ
המצועה חוכב אלא עורזה חוכב הפיכאל תנתינ הנניא ,םיינוביר–ןיעכ םיפוג
.התוסחב םילעופה םייטילופהו םייתרבחה חוכה ינונגנמ תרזעבו תיתד–תירסומה
?תידרחה תוגיהנמב היצזיטרקומד תארקל 89 תוינידמ רקחמ
70
רבכ וימיב תידרחה הרבחה .ותלוז לע ותעד תא ףוכאל ךרד התייה אל ךש ברל
האיבה תירוביצה הפוקה לא םידרחה תסנכה ירבח לש םתושיגנ .הלודג התייה
.יאמצע רתוי וא תוחפ חוכ סיסב היה רבכ הלודג הצובק לש גיהנמ לכלש ךכל
היהש דיחיה קשנה .רחא ןוילע גיהנמ לכל וא ךש ברל קוקז היה אל םהמ שיא
לעמו ,ולש "תמא"ב ימצע ןוחטיב ,ףיקת רוביד אוה םירחא "םיגוח" יפלכ ול
,תלוזה תא ענכשל ידכ הלא לכב ןיא בורל .הנחמה גוליפב דימתמ םויא — לוכה
םה — ולשמ ולפנ אלש ימצע ןוחטיבו תופיקת ילעב םיגיהנמ ולומ ובצינ רשאכו
שיאש חוכ ידקומ לעו ןהב וענכתשה אלש תודמע לע רתוול תונוכנ לכ וליג אל
ידש ,תומימתב ,ךש ברה ןימאה השעמל .םהילא שולפל ךמסומ היה אל םתעדל
אלש הליג אוה ,לעופב ."יהיו רמא אוה" תניחבב ,תורומת ללוחל ידכ ורובידב
.ויפ לע רשייתהל םינוכנ לוכה ויה דימת
ןיחבהל רשפא תוכפהמבו ,ידרחה םלועב אטוז–הכפהמ ללוחל שקיב ךש ברה
לש החוכ תא הנב ,לשמל ,יניימוח הללותייאה .חוכ תיינב לש םינוש םימגדב
תונוש ןקלח ,תוגלפמו םיגיהנמ לש הבחר היצילאוק תרזעב תינאריאה הכפהמה
רותיו ךותמ ,םיטסינומוקב הלכו יחישמה םאלסאב לחה ,תודגונמ ףאו וזמ וז
גהנ ,ותמועל ,ןינל ;אלמה ןוחצינה תגשהל דע "הפקשהה תרהוט" לע רומג
דע ,םעפ רחא םעפ תיסורה םילעופה תעונת תא גליפו רזח אוה :הכופהה ךרדב
ותאו ,"הפקשהה תרהוט" לע ןומאה ,ןמאנו יתוכיא ךא ,השק ןיערג םע רתונש
םגדהש הארנ ךא ,וחילצה םימגדה ינש ,רבד לש ורקיעב .ןוחצינה תגשהל אצי
םירדוסמ םינונגנמ םע קזח ימינפ ןוגרא הב שיש העונתל רתוי םיאתמ ןינל לש
יפוא תולעב תועונתל רתוי םיאתמ יניימוח לש םגדה וליאו ,הפיכא חוכ םעו
םגדב רחב ךש ברה .תיתרבח–תירסומ תוכמס לע ןעשנ ןחוכש ,רתוי ינטנופס
.יניימוח לש םגדה רתוי םיאתה לעפו יח הבש תואיצמלש יפ לע ףא ,ןינל לש
תידרחה תודהיל התייה הבש הפוקתב .ודיב העייס אל וז הריחב םגש הארנ
לע רבדל אלש ,לארשיב הנידמה לעו הרבחה לע עיפשהל ןפוד תאצוי תונמדזה
םיימינפ םיקבאמב היתוחוכו הצרמ רקיע תא העיקשה איה ,הלש הינפ יוניש
.םייפוסניא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->