ZARZĄDZENIE NR 128 STAROSTY KARTUSKIEGO z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychwawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2010 Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) na wniosek Dyrektora Placówki,  zarządzam co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2010: 1. w placówce socjalizacyjnej - "Najo Checz" w Kartuzach - 2.194,00 zł  2. w placówce socjalizacyjnej - "Dom św. Wincentego" w Kartuzach - 2.194,00 zł  3. w placówce interwencyjnej "Ostrzyk" w Ostrzycach - 2.009,00 zł  4. w placówce rodzinnej "Promyk" w Stężycy - 1.800,00 zł  § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Ogłoszenie, októrym mowa w § 2 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego od następnego miesiąca, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 86/09 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego.

Starosta Janina Kwiecień  

ID: EAZWK-PDGUC-LNSUY-OLIJF-KIMUC. Podpisany.

Strona 1 / 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful