Ji ({l S

I Β Λ I Ο θ Κ Η ι Ε θ Ν I Κ Η Σ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Ε Ω
Η Α . Μ ι Η Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Η
Μ Η Τ Ρ Α Λ Υ Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
"
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ε Κ Δ Ο Τ Ο Υ
Τ Ο π ο λ υ σ χ ι δ έ ι Έ ρ γ ο ν τ ς Α Μ τ η ς Β α σ ι λ ί σ σ η ς φ ρ ι ε ι ι δ ε
ρ Ι κ η ς κ α ι Τ ι δ μ η Π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς Τ η ς μ ά τ έ κ α μ α ν ν α ά π ο
φ ί σ ω μ ε ν ε σ τ ω κ α ι μ ε τ α έ λ ά γ ι σ τ α μ έ σ α π ο υ δ ι α θ έ τ ο μ ε ν ν ά
μ δ ρ ι λ ά β ω μ ε ν ε ί ς τ η ν σ ε ι ρ ά ν τ ω ν Ε κ δ ό σ ε ώ ν μ α ς Β ι β λ ι ο θ ή
κ η Έ ν ι κ η ς Δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς κ α Ι τ ο π α ρ ό ν ε ρ γ ο ν Ή Α Μ Τ ι α
ο ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε φ ί κ η Μ η τ έ ρ α Λ α ο θ κ α ί Σ τ ρ α τ ο ϋ
Β ε β α ί ω τ ε ι ς τ ά τ ό λ ί γ α ς σ ε λ ί δ ο π τ ο υ π α ρ ό ν τ ο τ β ι β λ ί ο υ δ ε ν
ε Ι ν ο ι δ υ ν α τ ό ν ν α σ υ μ π ο ρ ι λ η φ θ ή τ ο τ ε ρ ά σ τ ι ο ν ε ρ γ ο ν τ η ς Α Μ
ή ι ς Β α ο ι λ ί σ σ η ο ά λ λ α κ ά ν ο ν τ α ς έ π υ λ σ γ η ν α ύ τ ο ϋ ν ο μ ί ζ ο μ ε ν δ τ ι
λ η σ ι ά σ α μ ε ν κ ά π ω ς ε ι ί ς τ ό ν σ κ ο π ό ν μ α ς ε ί ς τ ο ν α δ ώ σ ω μ ε ν
δ η λ α δ ή ε ν α β ι β λ ί ο ν ά ρ τ ι ο ν κ α ϊ σ υ ν ά μ α ε ύ θ η ν ό ν π ρ ο σ ι τ ό ν ε Ι ς
τ ο π ο λ ύ ά ν α γ ν ω σ τ ι κ ό ν κ ο ι ν ό ν π ρ ά γ μ α 'fr CiU θ α σ υ ν τ ε λ έ σ η τ α μ έ
γ ι σ α ε ί ς τ η ν δ ι ά δ ο σ ι ν τ ο θ β ι β λ ί ο υ μ α ς α ϋ τ ο θ κ α ι σ υ ν ε π ώ τ ε Ι ς
τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ σ κ ο π ο θ μ α ς ν α π σ ρ ο υ σ ι ά σ ω μ ε ν δ η λ α δ ή δ σ
τ ό δ υ ν α τ ό ν ε ά ρ ύ τ ε ρ α ε ί ς τ ς Λ σ έ ς μ ά ζ ε ς τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς Α Μ
τ η ς Β σ σ ι λ ί σ σ η ο γ ι α ν α μ ά θ η ό Λ σ Ό ς δ σ τ ι ς σ ή μ ο ρ ο ν δ ο κ ι μ ά ζ ε
τ α ι α π ό δ ι α φ ό ρ ο υ ς έ π α γ ν ε λ ί α ο δ ή θ ε ν έ λ ε υ θ ι ρ ι ω Υ κ λ π κ α ι ά π α
λ ς έ γ θ ρ ο ύ τ τ ο υ π ο ί ο ι ε ϊ ν α ι ο ί φ ί λ ο ι τ ο υ π ο ί ο ι τ ο ν ά γ α
π ι ο υ ν τ ο ν έ κ τ ι μ ε θ ν κ α Ι τ ο ν φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν
λ ύ τ ο ς ε ί ν α ι ό Γ ε ν ι κ ό ς σ κ σ ί ς τ ω ν ε κ δ ό σ ε ω ν τ η ς Β ι β λ ι σ θ ή
ς Ε θ ν ι κ ή ι Δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς κ α ι μ έ τ ο ά ν ό ε ϊ ρ α ς β ι β λ ί ο ν ε λ
nupIlJEV δ τ ι π λ η σ ι ά ζ ο μ ε ν α ρ κ ε τ ά ε ί ς τ ο ν α κ ο π ό ν ' μ α ς
Ο Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Σ
Ο σ ο ι θ α μ ε λ ε τ ή σ ο υ ν τ η ν έ λ ε ί ι θ ε ρ η ζ ω η τ ο υ Ε λ λ η ν υ ω ϋ Ε θ ν ο υ τ κ α ι θ
ύ ψ Ο υ ν π ά ν ω τ η ς σ τ ο ρ γ κ ά σ ί γ ο υ ρ α θ ά β ι λ ί γ ε ς γ υ ν α ι κ ε ϊ ε ι φ υ σ ι ο γ ν ω
μ ί ε ς π ο υ γ ε μ ί ζ ο υ ν ε τ η ν έ π ο χ ή τ ο υ ς μ ε τ ή ν π λ ο ύ σ ι α κ α ι ά γ α θ ο τ ω ι ό δ ρ ά σ η
Τ Ο ύ ς κ α ι ά π ο τ υ π ώ ν ο υ ν σ α ύ τ η τ η σ φ ρ α γ ϊ δ α τ η ς φ λ ο γ ε ρ ή τ ψ υ χ η ς τ ο υ ς
Α ν ά μ ε σ α σ τ ι ς φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί ε ς α ύ τ ε ς ξ ε χ ω ρ σ τ η κ α τ έ χ ε ι θ έ σ η ή Β α σ ί λ ι σ
σ α Φ ε δ ε ρ ί κ η Ή δ ρ ά σ η τ η ς ά π ο τ α σ ψ ι σ τ α τ η ς έ θ ν ι κ η ς Ι δ έ α ς σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α
ι ε ω ς τ ο π ι ο κ ο ν τ ι ν ό μ α γ ό ν ι μ ο σ ε ε ύ τ ι ο ι ϊ α τ α ξ ε ι δ ι τ η ς ή ζ ω ή τ η ς ά τ τ ό τ η ν ά
φ ο σ ί ω σ ή τ η ς σ τ ό κ α θ ή κ ο ν ε ω ς τ ο ν α π λ ο ύ σ τ ε ρ ο κ ο ν ω ν ι κ ό τ ύ π ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι
ε ι χ χ ν ά η ό λ υ τ α δ υ ν α μ ι κ ό γ υ ν α ι κ ε ί ο χ α ρ α κ τ ή ρ α τ ο ν τ ύ π ο τ η ς υ π έ ρ ο χ η γ υ ν α ί
κ α ς π ο υ δ ε ζ η π α ρ ά μ ό ν ο μ ε τ η ν π ί σ τ η τ η ς σ τ ή ν Ε λ λ η ν ι κ ή Π α τ ρ ί δ α Σ τ η
φ λ ο γ ε ρ ή α ύ τ ή π ί σ τ η έ θ ε μ ε λ ί ω σ ε ή Β α σ ί λ ι σ σ ά μ α ς τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ω ν έ λ π ί
δ ω ν κ α ι τ ω ν μ ό χ θ ω ν τ η ς τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ η ς ν α χ α ρ ί σ η β ά λ σ α μ ο π α ρ η γ ο
ρ ι α ς σ δ λ ε ι έ κ ε ι ν ε ς τ ι ς π ο ν ε μ έ ν η τ υ π ά ρ ξ ε ι ς π ο υ ή σ η μ ε ρ ι ν ή ε θ ν ι κ ή μ π ό ρ α
ξ ε ρ ί ζ ω σ ε - π ρ ό σ κ α ι ρ α έ α ι α - ά τ τ ό τ α γ ε ν έ θ λ ι α χ ώ μ α τ ά τ ο υ ς Κ α ι ά λ η
θ ι ν ά κ α τ α π λ ή σ σ ο υ ν τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η Ο Ι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ε ς τ η ς β α σ ι λ ι κ ή δ ρ ά σ ε ω ς
ο χ τ ώ ρ α μ ό ν ο π ο υ Ο Ι έ α μ σ λ α ί ι ο ι π α σ χ ί ζ υ ε ν α ρ ί ξ ο υ ν ε τ ο π ο λ ύ ρ ι ζ ο κ α ι π ο
λ ύ κ λ α δ ο ε θ ν ι κ ό δ έ ν δ ρ ο ά λ λ ' ά π ο τ η σ τ ι γ μ ή δ π ο υ ή κ σ τ σ τ τ λ η κ τ κ ή α ύ τ ή γ υ ν α ί
κ α ε ύ ρ έ θ η κ ε σ τ η ν ξ ε ν η τ ε ι ά ά π ό π ο υ κ α ι τ τ α ρ α κ ο λ ο ψ θ ο θ σ ε μ ε ά σ ί γ α σ τ η qllOIa,
τ ο δ ρ ά μ α τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς π α τ ρ ί δ α ς
Κ α ι β λ έ π ο μ ε τ ο κ α τ α τ τ λ η κ τ ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν α σ υ ν τ ρ ο φ ε ύ ε τ α ι ή μ
δ ρ ά σ η τ η ς ά τ τ ό σ κ έ ψ η ε ό ρ ε ϊ α ά π ο ο ξ ύ ν ο α έ κ π λ η κ τ ι κ η κ ι ά π ό θ έ λ η σ η ά δ ά
μ α σ τ η
Κ α ι μ έ σ α ά π δ λ η τ η ν π ρ ό σ κ α ι ρ η κ α κ ο δ α ι μ ο ν ί α μ έ σ α ά π δ λ ε ς τ ι ς μ π
ρ ε ς π ο υ δ ε ί ρ α ν ε τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή π α τ ρ ί δ α ό μ ε λ ε τ η τ ή τ τ η ς π ρ ό σ φ α τ η ς έ λ η ν ι
κ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς ξ α γ ν α ν τ ε ύ ε ι π ώ ς ή π ο λ υ δ ύ ν α μ η δ ρ ά σ η τ η ς β α σ ί λ ι σ σ α ς Φ ρ ε δ ε
ρ ί κ η ς έ χ ε ι τ ά ξ ε ι γ ά μ ε γ ά λ ο τ η ς σ κ ο π ό ν α θ ε μ ε λ ι ώ σ η τ ο Έ λ λ η ν ι κ ο ο Ι κ ο δ ό μ η
μ α 000 π ι ο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο γ ί ν ε τ α ι π ε ρ ί λ α μ π ρ ο Κ α ι β λ έ π ο μ ε τ α β λ έ μ μ α τ ά τ η ς
α θ ά ν υ ν ε ω ς τ ι ς ά π ώ τ α τ ε ς γ ω ν ι ε τ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο θ τ η ν β λ έ π ο μ ε ρ ι ψ ο κ ί ν
υ η κ α ι θ α ρ ρ α λ έ α ν α τ ρ έ χ η σ τ ι ς ε π ά λ ξ ε ι ς τ ο θ σ κ λ η ρ ο ύ α γ ώ ν α ν α σ κ ύ
σ τ ο ρ γ κ ά π ά ν ω ά π ο τ α λ α β ω μ έ ν α π α λ λ η κ ά ρ ι α τ η ς Έ λ λ ά δ α ς ν α δ ί ν η β ο ή
θ ε ι α σ τ α θ ύ μ α τ α τ η ς μ α ν ί α ς τ ω ν έ χ θ ρ ω ν τ ο υ γ έ ν ο υ τ τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν ν ά γ κ α
λ ι ά ζ Ό σ α ν π ο ν ε μ έ ν η μ α ν ν ο ύ λ α τ α ό ρ φ α ν ά η ν α τ ρ έ χ ά φ α σ τ ι ς χ ι ο ν ι σ μ έ
ν ε ς β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ο γ ι α ,,-6: δ ώ σ η Τ Ο χ έ ρ ι τ η ς σ τ ο ν ά λ ύ γ ι σ τ ο φ ρ ο υ ρ ό τ η ς α Ι ω ν ί α ς
Ε λ λ ά δ α ς
*
Σ τ η π ρ α γ μ α τ ε ί α α ψ τ η θ ά π ρ σ τ α θ ή σ ω μ ε ν α δ ώ σ ω μ ε σ έ γ ς γ ρ α μ
μ έ ς δ λ ς τ ο ϊ κ τ ο μ ε ι ς τ η ς τ ι λ ο υ σ ί α τ δ ρ ά σ ε ώ ς τ η ς δ υ ν α μ ι κ ή τ μ α ς β α σ ί λ σ
σ α ς Κ α ι δ ά ν α γ ν ώ σ τ η τ θ α ζ ή σ η μ α ζ ύ μ α ς τ ι ς ύ π έ ρ ο χ ε ς σ τ ι γ μ έ ς μ ι α ς έ τ τ ο
π ο ί α ς π ο υ ο ί κ α θ η μ ε ρ ι ν έ τ έ γ ν ο ι ε ς δ ε ν τ ο ν ά φ ί ν ο ε ν α ν ι ώ σ η δ λ ο τ ο μ ε γ α
λ ε ί ο τ η ς Μ α μ α ζ υ θ α θ α υ μ ά σ η κ α ι τ η ν ύ π έ ρ ο χ η ά φ ο σ ί ω σ η σ τ η ν Έ λ λ η ν ι κ ή
Π α τ ρ ί δ α τ η ς Β α σ ί λ ι σ σ ά ς μ α ς π ο υ π ρ ι ν ά κ ό μ η ά ν ε δ ή σ τ ο ν Έ λ λ η ν κ ο θ ρ ό κ
Ε ι ω θ ε σ τ η μ ε γ ά λ η κ α ρ δ ι ά τ η ς τ ο ν Έ λ λ η ν κ ο π α λ μ ο κ α ι τ ο ε ί χ ε γ ι α μ α ι
κ ο κ α ύ χ η μ ά τ η ς .
•λ π ο τ α π ρ ω τ α τ η ς β ή μ α τ α ή Β α σ ί λ ι σ σ ά μ α ς έ π ρ ε τ ο ν δ ρ ό μ ο ν bcET-
π ο υ φ έ ρ ν ε ι π ρ Ο τ ο έ ν Ι ν α η ν κ α ι π ο υ π ο λ λ ε ς φ ο ρ έ ς ε ί ν α ι τ δ σ ο
τ ι κ χ χ υ ς κ α ι δ ί ι σ α τ ο ς ω σ τ ε τ ο π έ ρ α σ μ ά τ ο υ ν α γ ί ν ε τ α ι ά λ η θ ι ς ά θ λ ο ς Ε ρ
γ α τ ι κ ή φ ι λ ο π ρ ό ο δ η κ α π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ η π ο λ λ ε ς ψ ο ρ έ ς έ δ ε ι ξ ε π δ σ ο μ ε γ α λ ε ί ο
κ λ ε ί ν ε ι μ α γ υ ν α ι κ ε ί α ψ υ χ ή π ο υ ε χ ε ι κ λ ε ί σ ε ι μ έ σ α τ η ς τ η ν Έ λ λ ά δ α τ η ς Σ α
λ α μ ί ν α ς τ η ν Έ λ λ ά δ α τ ί Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο υ Σ κ ρ δ τ η ν Έ λ λ ά δ α
τ ω Ά λ α ν ι κ ο υ έ π ο υ ς τ η ν Έ λ λ ά δ α κ υ μ α τ ο θ ρ α ύ σ τ η α Ι ώ ν ι ο τ ο υ σ Φ τ ω ν
Μ ν η ς β α ρ β ά ρ ω ν .
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν
Έ τ ί δ ρ ω τ ι τ ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ σ ο υ φ α Υ ε ϊ ο α ρ τ ο ι
Α [1/1. ι Β ο σ ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η π ρ ι γ κ ή π ι σ σ α τ ό τ ε ν ι ά
π ρ ώ τ η ψ α ρ ι α 'w ,t:uiGpu Oi :' τ ο ν Υ α λ Χ Ό ο υ ρ α ν ό τ η ς Ε λ λ ά δ ο ο
σ ι ς τ ο ν Ι α ν ο υ ά ο ι ο τ ο υ 1938 κ α ι ε ί ς τ ά τ 6 τ ο υ μ η ν ό τ ε
φ θ α ν ε σ τ η ν θ ή ι ν α δ π ο υ ό Ό Λ θ η ν α ί κ ο ς λ α ό τ τ η ς έ π ε φ ύ λ α σ ο ε
ί α π ι Υ ν ι α τ ί η τ α ν ή Υ ψ η λ η η ι ν η σ τ η τ ο υ Δ ι α Ο Ο
χ ο ο ό τ noo:v..oo ό ό π ϊ ς ε ί .. Π ί ν ς γ ν ω σ τ ό ν δ Τ Ι Κ ι σ ί
τ ό τ ε η τ ο ν Ι ν α α σ τ η ν \L't.:i)(T] τ ο υ λ α ο υ .
Ε ί τ τ α 9 Ί σ ι ω α ι Ρ ί υ 1938 έ γ έ ν ο ν τ ο ο ί γ ά μ ο ι τ ο υ σ η μ ε ρ ι
ν ο υ Β α Ί σ λ Ο Ο ύ υ ς μ ε μ α π ρ ω τ ο φ α ν ή λ α μ π ρ ό τ η τ α π ο υ Υ ρ
ν ι α ε ί γ ε ν α δ η ή Έ λ λ ά δ α μ α ς
Ή Π ρ ι γ Κ ή ο σ α τ ό τ ε Φ ρ ε ι δ ε φ ί κ η λ ί γ ο κ α ι ρ ό π ρ ο η γ ο ο μ έ ν ω σ
ε ί χ ε γ ν ω ρ ι σ θ ή μ ε τ ό ν Δ ι ά δ Ο Υ Π α ϋ λ ο κ α ι ά μ έ σ ω ς σ γ ε δ ό ν έ γ έ
ν Ε Τ Ο τ ο υ ι σ τ ο ό π ο ι ο ν έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ι ν σ ύ ν τ ο μ α ό yi1 .
μ ο σ Έ τ σ ι ή π φ Ι ι ι π ι σ σ α π τ υ μ ό λ ε ά φ ί σ ε ι τ α μ α θ η τ ι κ ά
θ ρ α ν ί α Β Κ ι λ ή η ν α έ ν ρ ι ι GTi α τ η ν ά ρ ν ή σ τ η ν κ α ρ δ ι ά έ ν ό ε
Λ α ο κ α ι κ α τ ό π ε ί ς τ ο ν β α σ ι λ υ κ ό ν θ ρ ό ν ο ν τ ο υ Λ α ο ϋ ο ω τ ο θ
Λ έ Υ Ο Υ τ ώ ς rj Β α σ ί λ ι σ σ α ά π α μ ι κ ρ ή ε γ ε μ ι α Ι δ ι α τ έ α κ λ ί
σ η κ α ι ά γ ό ι ί τ γ ι α κ ά θ ε έ λ λ η ν υ κ ό κ α ι μ ά λ ι σ τ α γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α
ι κ υ ρ ί ω ς α Ι τ ό Υ έ λ λ η κ ο λ α ό π ο υ υ ς θ α ύ μ α ζ ε κ α ι τ ο ϋ τ δ Ο Ο
γ ι α τ ί γ έ ρ ι γ έ ρ ι κ ο π ά φ ε ρ α ν ε ν α μ ι κ ρ ό κ ρ ά τ ο τ κ α ι ε ν α ς π υ ν μ α ϊ ο
λ ς ν α έ π Ζ ή σ υ ά ώ μ ε σ α σ τ ί τ θ ύ ε λ λ ε π ο υ έ μ α σ τ ί γ ω σ α ν ά ν ά
τ ο ϋ τ ί ί ω ν α τ ν Ε ά ρ ώ π η κ α ι μ ά λ ι σ τ α ο χ ι μ ό ν ο ν ν α έ π ι ζ ή σ ο υ ν
μ σ ν α μ φ Υ ή Ο ο ν Κ ι α ι ν α κ α τ α φ έ ρ ο υ ν κ α ι ν α Υ η θ σ υ ν κ ά
Π Υ ε σ ί ρ α τ ι ω τ κ ω ς κ α ι π ι ο λ ι κ ω ς - π ά ν τ α δ μ ω τ ν α ή γ α υ ν τ α ι
Ε υ μ α τ ι κ ω ς τ ω ν Λ α τ ο υ Κ ό σ μ ο ο ο λ ο κ λ ή ρ ο υ κ α ι ν α δ η μ ι ο υ ρ
γ ή σ ι ε τ σ ι μ ι α ί δ ί ί ρ η Ι δ ι ο σ υ ν κ ρ α σ ί α δ ι κ ή τ ο υ τ ά τ ο μ ι κ ή
τ ο υ τ γ ν ω σ τ η σ ό ι μ ό ν ο ν έ λ λ η ν ι κ ή !»
Μ α ν σ ό τ ά ε ί ν α ι σ ω σ τ ά η 0'1. ι ε ν α ε ί ν α ι τ ο Υ ι Υ α ν ό ς π ς
Τ ι Π ρ τ γ κ ή π α ο σ α Φ ε ι δ ε ρ ί κ η κ σ τ ά φ ε ρ ε σ ύ ν τ ο μ α ν α έ ι α σ
ε ί ς τ ο ν Τ ό π ο ν μ ι α κ α Ι ν α ε ϋ ρ η τ ο ν δ ρ ό μ κ ι ν τ η ς κ α ι τ ο ν π ρ ο ο ρ ι
σ μ ό ν τ η ς σ Ο Ο ι μ έ λ λ ο υ σ α Β α σ ί λ ι σ σ α έ ν ό τ τ έ τ ο ι ο υ Λ α ο θ κ α ι κ ά
τ ο υ ς
Κ α ι ά ρ ζ ε ι € ύ θ υ ς τ ο ε ρ γ ο ν Τ ο ε Ρ Υ ο ν έ κ ε ϊ ν ο π ο υ θ α ά τ ι ο
δ ε ί ξ η δ τ ι τ ό Π α ν γ ί ν ε τ α ι γ ά ρ ι ν τ ο ϋ Λ α ο θ κ α ι μ ό ν ο ν κ α ι δ τ ι Υ ί Ε
τ α ι μ ό ν ο ν ά η τ ό ά λ Ι Ί ρ Ο μ Ο κ α ι δ λ έ ν δ ι σ φ έ ρ ο ν γ ι α τ ό ν Λ α
α ό τ ό ν τ ο υ ό π ο ί ο υ Τ ι μ ο ι ρ α τ η ν Ε τ α ξ ε ν ί ή Τ Ρ Ι α
Τ ο ε α τ η ς Α Μ τ η ς Β α σ ι λ ί σ σ η ι τ ο α τ η ι ί ε ι ά λ ό
τ η ς κ α ι σ ι η ι ς τ α ϋ τ ο γ ρ ό ν ω τ κ α ί α ί ό δ η γ α ι τ ά ι ό π ο ί α τ δ ί α
ε ί ς Ό ς σ υ ά τ α ς τ η τ ε ί ν α ι σ α φ ε ί τ ι κ σ τ η ν ο ο η μ ο τ υ κ ο ί
Ξ ε υ ρ ε ι δ ι ι ι ω ς δ τ ι δ ε ν ε ϊ ν α δ υ ν α τ ό ν ν Χ Υ ο π η Θ η μ ι α BoxJ(-
λ ι σ σ α δ τ ω ν ό ι ν ά φ l4'TJXGU δ ι ε ο Β ύ ν Η τ α ρ ά Υ μ α τ α Γ ω ν ι ρ ί ζ ε ι
Χ λ λ ω ς τ ι ε π ω ς Υ Ι Ο ν α ε ι ύ α ι δ ι ς ε ί ς τ ο κ ο ι ν ω ν υ κ ό ν τ ο υ έ ρ
γ ο ν 66: τ φ έ ι V Ά ι λ η φ θ η ί δ ί ς ο μ μ α σ ι τ α π ά ν τ α κ α ι ν α έ ξ
τ ά σ η μ ό ι ς τ κ ά θ ε ρ π τ ω σ ι π ο υ τ ο υ α ρ ο σ ι ό Ζ ι τ α ι γ ω
ν α δ ώ σ π τ ν α μ η ν λ ί ι σ
Ό ι α τ ρ ς δ ε ν μ Π Ο ρ ϊ α σ υ μ β ο λ ε σ η τ ο ν ά σ θ ε ν η α ν δ ε ν
τ ό ν έ ξ ε ά υ τ ρ av δ ε ν τ ο ν ά κ ρ ο α σ θ η μ ε τ ο σ τ η ι θ ο σ κ ό π
κ α Ι ϋ σ τ ε ρ α ν ό φ α Ί τ ί Ε Ί ε ι κ α Ι ν α ο υ δ ώ σ η τ ά ν ό λ ι Υ α
φ ό ρ μ α κ α ι α ι κ α έ α ς γ ι α τ ο ε Ρ Υ ο ν π ο υ ά ν α λ α μ β ά γ ε ι τ ί ό λ λ
ε Ι ν α ι ά π ό ε ν α ς ι α τ ρ ό ς
8 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ Ο ξ ε ύ ρ ε ι κ α λ ά α υ τ ο Π ρ έ Π Έ Ι λ ο ι π ό ν ν ά κ ο ύ σ η Ι ό λ α ό ν α ο
ι μ ε τ ο λ α ό α μ ά θ η τ ά ι μ ι σ τ ι ι κ ά τ ο υ τ ο ϋ τ κ φ υ φ ο ύ τ τ ο υ
ό ι ς κ α ί σ α ν μ η τ έ ρ α -;., : U κ ρ π ο ι έ τ α π ό τ ί ς έ ί ί ι μ ί ε ς τ α
π α ι δ ι ο θ η ς π ρ έ π ε ι ν α ί κ α ν τ π ο ή σ η κ α π ω ς ε τ σ ι κ ι α ύ τ ή 00v
μ η έ ι α ι λ ά δ ω ν τ α ι δ ι ω ν ν α φ ρ σ ν τ ί σ η ν α ο ν α κ ο υ φ ί σ η ς ι ά
σ γ ο ν τ α σ ι α β σ η θ ή σ η τ ο ϋ τ δ υ σ τ υ γ σ ϋ ν τ α ο ν α ί κ α ν ο π ο ι ή σ η τ έ λ σ ς
κ ά θ ε δ ι τ ι ε π ι θ υ μ ί α τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τ η ο
Ί Α δ ι κ α δ ε ν έ σ π σ ύ δ α σ σ ε σ γ ο λ ε ϊ α κ α ι Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α Ά δ ι
κ α δ ε ν έ π τ φ ε μ ι α π ρ α ν μ α τ ι κ α κ ο ι ν ω ν ι κ η η ι ό ρ φ ω σ η
Κ α ε ι ς δ ε ν μ π ο ρ ί ν α ξ ε ύ Ρ τ ο μ έ λ λ ι ν τ ο κ τ ο υ κ α ι τ ω ν
δ ι λ λ ω ν Ε τ σ ι ο ι γ ο ν ε ί τ τ η τ δ ε ν η τ α ν δ υ α τ Ο ν ν α φ ω ν τ σ σ θ ο θ ν
π ώ ς ή Κ ό φ η τ σ υ ς μ ι α μ έ ρ α Θ α ε ι χ ε η ν Τ Ξ ρ ί λ μ π ρ η τ ύ γ η ν α γ ί
ν η Β ω σ ί λ ι σ σ α π ω ρ Ό λ α π ι υ θ α τ ο π ο θ ο ϋ σ α ν κ α ι Θ α ε β λ
ϊ σ ω π ώ ς -C Y1'\i ά ξ Ι ζ ε ι μ ί α τ έ τ ο ι α τ ύ γ η τ ο π α ι ι δ ί τ ο υ ς κ α ι γ ι α ό τ ό
έ φ ρ ό ν τ ι σ α ν ν α τ η ς {i(:c-c:.;v μ ι ά ε υ ρ ύ τ ε ρ η μ ό ρ φ ω σ η κ α ι π λ α Τ ε ι ά
κ ο ι ν ω ν κ ή α Υ μ α Τ Ξ ε η π ώ τ ή τ α ν Ο Τ Ι γ ρ ε ι α ζ ό τ ω υ
γ ι α μ ι α Β α σ λ ι σ σ σ Ε μ κ ρ σ Κ ρ ά τ ο υ τ π ο ύ ή κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ
ε ί .σ ι μ IKCT] κ α π ί :; X-.:. t :; ', : :: ε ί α ι μ ι κ ρ α σ τ ι κ ό ς
Ή μ ό ρ φ ω σ έ ί η δ μ ω Ι τ ο ν λ α μ π ρ ο ν κ α ι ά δ ω μ ά ν
ν ν χ α ρ α κ τ ή ρ α μ ι α ς Β α σ ί λ ι α σ α ο - Μ ά ν α ς π ρ σ γ μ α τ υ κ ή τ ο υ
Av:JCU τ η π ο ύ γ ρ ή γ ρ (> ι Ξ ι λ ή φ θ η τ σ α η τ α ν ή θ έ σ ι τ τ η τ Koi
α ή τ ω κ τ ι κ ή τ η ς Υ α ά π τ η ο κ α κ α ι Μ Ε γ ά λ α ί ί
ω δ π ς ε ϊ π α μ Έ ρ γ ο ν κ χ τ α τ ό ν τ ρ ό π ο ν π υ σ ύ ή τ ό
α Ξ λ μ σ ε τ ο κ α τ α τ ο ν :..:c,;.':x'S!IXC:V τ ρ ο π ο ν τ η τ π ο σ σ Ξ γ γ σ Έ ω ς
Ί Ό λ α ο ϋ κ α ι τ η ς ε κ '[oG π λ η σ ί τ ν π σ ρ α ο ω λ τ υ θ ή σ ε ώ τ τ ο υ
Ο ι ς ά λ ώ θ ε υ τ ο ο τ ρ ό π ο ο έ ί Ι ό τ ρ ό π ο ο π ο υ ό δ η γ Ξ ε ί ς ι ή
'E,rI'Li'H':Y ν κ σ ί έ ν ι ς τ η ν ό ξ α ι , . . ,
, Γ ι α Η η σ ι σ Φ Ε ι δ Ρ κ η φ α ι ν ε τ σ ι π ω τ ε ν , ή θ έ λ η σ ε ν
γ α t ,:; I:; ..... α π α η ε ι ε τ ι δ ι ι ι α τ δ υ ν α σ τ ε α σ τ η ν ('.:, ι Ο Ν Ε
κ λ ή θ η γ χ μ μ ε ρ δ έ ν λ η ;.c: ε Ι ν α ι Μ ί α Β α σ ί λ ι σ σ α
υ ρ ί β λ έ π α σ α τ ά π ά ν τ α ά φ η ι έ ζ ή τ η σ ε ν κ α τ ο Θ ι έ τ υ
';(Z'v ,;:< κ ρ σ η τ η .. Δ ό δ α ...· η ς κ α ί τ η ν ά ν ά π η ν τ ο υ Λ α ο θ τ η ς μ έ
τ ο ν Ι τ ο υ τ σ τ η σ τ ω ό Ε ρ γ ά τ η τ κ ε ρ δ ί ζ ε ι τ ο
τ
Ή ξ ε π ώ ς τ ο γ λ χ ί τ ι ω μ ί ε Ι α ι α υ τ ό π ο υ ι ν α ι π σ ι
σ μ Ε μ έ ί δ ρ ω τ α ε α 'tC 1': :.1 ' 0 Ψ Ι τ ο υ Ε λ λ η χ έ ρ γ χ τ η χ α ί
ta.I ή έ λ η Ξ .. ο υ τ ε ς τ ι γ ι μ η ν κ α ν ε σ κ έ φ η ν α ε Ι ν ι α τ ω τ
ρ α τ
Ό γ ι Ν ι α c ::'>C'. Κ Ξ ρ σ έ η μ ε τ ί μ ι α μ έ σ α κ α ι ά ό η
π ο ύ ί ι ί ζ ε α , ο Ξ }.:.tO: ξ ω σ Ρ σ ω π κ ό τ η α ι ι τ ν δ ι η
μ ι ρ ϊ ι ε σ σ έ ο τ ό U<JLJ , α ύ η ε ί ν α ι ή π ρ α Υ μ α Τ Ι ι Κ ή ά γ ά Π η
υ σ ο υ E'X'C V,.". ο ι λ λ ί
Ή Β χ ί λ σ σ Ψ η ή θ έ λ η ο ι Ε κ α ι τ τ β έ β α ι ο ι ε ς
φ φ ε ς Π ρ Ό ι η μ ή ν η ς σ τ α ν θ α ε Ι ι Ι χ τ ο ά ί ι μ Ζ σ χ ο τ ο ν Λ Α Ά
τ η ς κ α ί θ α τ η ν έ φ Ξ \ 0: α ί Η α ι π ς ό Λ ς ο υ τ ό ς
τ Ι ν ε Π Ξ η Ξ ϊ Ο Υ Ι 6 ;10 ε ι λ κ η ν τ α υ Π Ό λ ί τ π ρ ο ς τ
α σ λ σ σ ά ν τ ά λ γ ι α τ ί ό π λ η ς α υ τ ό ς α ί σ Ξ τ α ι τ η ν ύ
Π ω ι ν α τ ν cXiI-;b Π Ρ χ γ ι μ α Η η ά γ τ η κ α ί ά φ σ ω σ ι γ ι α π ί
'ri;,y ά Ε ζ ε ι Π ρ ά μ α τ ι Κ Χ ί τ ό τ ε θ α α ί σ θ ε τ α ι κ α ί α ί ι τ τ η ν ά
. ξ ί α ν τ η ς κ α Ι θ α ε Ι Ί ο α ι π ρ ά γ μ α τ ι ύ ε ρ ή φ α ν η Ο Υ Ι γ ι α τ ί ε Ι ν α ι Β α
σ ί λ ι σ σ α μ α Υ ί α τ ί θ ά π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι γ ι α τ ί θ α τ ό ά ξ ί ζ η ν α ε Ι
χ ι Π Ε ρ ί φ α ν
Γ ι α κ ά θ ε Γ υ ν α ϊ κ α ι ι θ α ε κ α ι ε ε ν α ι π α ρ ό μ Ό γ ά μ ο ι μ ε τ ά
τ η ν Ί ί λ ε τ η ν τ ο υ Ύ μ α ι ν έ u, μ ε τ α τ ο ν μ η ν α τ ο υ Μ έ λ ι τ ο ς θ α έ π Ό

Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
γ ι α τ η ν κ α λ λ ι τ έ ρ ε υ σ ι τ η ς κ α τ ω σ τ ά σ ε ω ο τ ο θ Λ α ο θ τ η ς κ α ι ν τ
μ ε τ σ ξ ϋ σ ά ν Ε λ λ η ί α π ο υ ε Ί γ κ σ τ α φ έ ρ ε ι ν α ν ί ν η κ α ι σ α ν ν ό
μ η λ ν ά ό σ τ ε ρ ή σ η κ α θ ό λ ο υ ά π ό τ ί τ ά λ λ ε τ Ε λ ι λ η ι δ ε ς μ η τ έ
ρ ε ε Υ Ι Ο ί ε κ ι Ε κ ε ί ν η δ υ ό φ ο ρ έ τ μ η τ έ ρ α τ η ν μ ι ά υ γ έ σ τ ρ η
ά π ο τ η ν α λ λ η α ι Ι Ο ί η ε ι ρ ή φ α ν η ν ι α τ ί έ δ ω σ ε κ α ι σ τ ο ν Λ α Ό τ η ς
τ ό ν π ο λ υ π ό θ η τ ο ν έ δ ο ξ α ν Δ ι ά δ ο Υ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ν π ο υ π ή ρ ε τ ό
δ ν ο μ α τ ο υ Γ ι τ ο υ α α ύ τ η η τ α ν n ι ι ε γ ά ι λ η έ π ι θ υ μ ί α τ ο θ
Λ α ι ί , π ο ύ ά έ ι ρ ό ν α κ α ι χ ρ ό ν ι α γ ι α α μ ι κ ρ ο π ρ ι γ κ η π ό
π ο υ λ ο π ο υ θ ά π ω ι ρ ν ε τ ο δ ν ο μ α τ ο υ Σ τ ρ α τ η λ ά τ η ά υ μ έ τ ν ί κ ε τ
τ ο υ ε δ ί ί λ ω Ε ο γ ό ρ τ η τ ς ι ι ε ά λ η ς Ε λ λ ά δ ο ς φ τ ά ς τ η ν
μ έ Ι ρ ι τ η ν Μ α Κ ι ι α κ α Ι τ η ν Θ ρ ώ κ η Ι Κ α μ ο ν α δ ι κ η ε τ τ ι θ υ μ ί α
τ ο υ λ υ ε ί ν α ι τ ο π ρ υ γ κ η π ό π ο υ λ ο σ ϋ τ ό σ υ ν ε γ ί ζ τ ν τ τ ο ι ρ ν
Έ κ ε ί ν υ ν α μ ι π ι Ι Ι Ρ ω τ ο σ τ η ν Π ό λ η κ α ι τ η ν Ά γ ι α σ ο φ ι ά
*
Κ α ι ξ α ψ ί Ι Ι Κ Ο Υ ζ κ ε ι ς ν α τ ο ν π ε ρ ε μ έ ν η τ ό σ ο ν γ ρ ή γ ο ρ α
ξ σ ό ι Ώ λ μ ο ς μ ε τ η ν ά ν ι η έ π ί θ ο σ ι τ ω ν Ι τ α λ ώ ν γ ρ ο π έ λ
ω ν κ α τ ά τ η ς μ φ η ς Κ Ο Ι φ λ ρ η ν ί η ς Π α τ ψ δ ς μ α ς π ο υ Τ ί ε λ ε
ν ό μ ε ί ν η μ ω κ ρ υ ά ά π ο τ η ν κ λ α γ ν η ν τ ω ν λ Ξ μ κ ω ν δ π λ ω ν Ε κ ε ί
ν η τ η σ μ η ί ς δ ε ν τ α EYO:JCJ'E! Δ έ ν ε υ Ι Ι ϊ δ ι τ ν τ ω ν Έ λ ι λ ν
ν α τ α Ά σ τ ί τ κ ρ ί σ μ Ε ς σ τ ι ν μ ι έ ς
Μ ι τ α λ ί γ ο ο λ ο ι β ρ ι ο κ ό ν τ κ υ σ α ν ε ι ς τ α ς θ έ σ ε ι τ τ ω ν Kc:i έ δ ι
5c:v τ ό μ ά θ ι η ι μ Ι τ ο υ ο ';iLc; τ Ο υ ς ϋ π ο υ λ ο υ τ έ Β Ρ ο ύ ς Ο ί α ν δ Ρ θ ς Ε
Ί ε α ν ς τ α σ ύ ν ο ρ α ε Ι Ι ς τ η ν π ρ ό σ κ λ η σ υ ν τ η ς Π α τ φ ί δ ο τ κ α ι
ο ί ϊ Κ ε ς τ ω ν σ υ ά ρ ω ν σ α ν τ ι ς ρ α ε ς Σ π α ρ τ ι ά τ υ σ σ ε α κ α ι
σ ό ν λ λ θ ς Σ ο υ λ ι ώ τ ι σ σ ε ο έ ο η ι σ σ τ ο υ ς φ α ν τ ά ρ ο υ μ α ς κ ο υ
β α λ ό ν τ α ς μ ό ν ε Τ Ο Ό ς τ α ψ μ α χ κ α κ ε ϊ η υ δ ε ν μ π ο ρ ο θ σ ω ν ν ά
φ β ά σ ο ο ν τ α μ α γ ω ι Κ ά
ι Κ ι ο ι ϊ ι Ί ή ί IVi:JI:J: Φ ρ ε ι δ ε ι ρ ί ι κ η κ α ι Κ Ε ί η τ ο π α ρ ο ϋ ο α ε ί ς
't'O Π ι λ η τ ή ρ ι ι τ η ς Π ..τ ρ ί δ ο Τ ώ ρ α μ α λ λ ο ν ά ρ ί ι ή δ θ σ
Τ ς η Τ ι ί ί μ τ ι κ ή Τ ώ ρ α Γ ι ν Ο Ι ί ς τ ο σ Τ Ο Ι Υ ν τ η ο
Δ ε ν ε π τ ρ έ ι Ι Ξ τ Ι σ Κ ί Ι ι μ ι Ο Ε λ λ η ν ί δ α '\" ά δ ι α φ σ ρ Ί σ ι ό
τ ό ν κ ί υ ο ν τ η ς α τ φ ι δ ο ς τ η κ α Ι α ύ τ η σ α ν π ρ ώ τ η Έ λ ι λ ψ Λ δ ι Χ έ
κ ά λ ε σ ε ψ ω τ η ς δ λ Θ ς Τ ς ά λ λ ι ε ς ro β ο η θ ή σ ο υ ν τ η ν Π α τ ρ ί δ α σ τ ο ν
ά γ ω α π ο υ τ η ς έ π έ β α λ α ν ο ι έ ι Ρ ο ί Τ Τ ς
Ά λ λ ε ς σ ε ά ρ ν ω λ ι ά α λ λ ε ς μ ε τ ι ς β ε λ ό ν ε ς Ε π ε σ τ ρ α τ ε ύ θ η σ ω ν
δ λ ς γ ι α ν ά π λ έ ξ ο ο ν τ α Μ ό λ Ν ι ν α γ ι α τ ο ϊ κ σ τ ρ α τ ι ώ τ ε τ μ α ς κ α ι
σ ν ά Δ η μ υ ι ι γ η ι θ ό ι ρ ί λ α μ σ φ ο ς έ ι κ ι ί ν ζ ό ρ γ α ν ι σ μ ό ο Η
Φ έ λ λ α υ ι υ Σ Τ Ρ α Τ ώ η γ ι α τ η ν ό π ο ί α Ι ρ ι α Υ ι μ χ Τ ε ι τ α ι τ ο 0:-
κ ό λ υ φ ά λ α ι ο ν
Ό μ ι ί ω ς δ ο ι ε ς μ Ρ ο υ έ τ ό θ η σ ι α ν ώ ς ά δ ι λ φ α ι Ι μ
ι ο ο ι ί έ φ ι β α Ο α ν μ έ Ί Ρ Ι τ ω ν ο υ ν ό Ρ ω Ύ γ ό ν α σ υ ν δ ε ύ ο υ τ ο ι υ ς Ή
ρ ω ί ς Τ Ρ α Ι μ α ι ί ι ς μ ι α ς
l\1E η ι ν Ο Ο ι μ ι ι τ η ν m'Oi]:v α Ι τ η γ Θ έ λ Ψ τ η ς Π ρ ι ι γ ψ ι ί ι σ
σ ι η ι ς ρ ι ι φ η ς ϊ ι ρ ι ε θ η ε ν Ο ς κ ι μ ο ς σ κ ό μ η - ό Γ υ ι ο ι
ι ί ς κ ό ι μ ι ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς Υ ι α ν α Ι σ ι φ ε ρ η τ α ς ύ π η ι ρ ε σ ί ο ς τ ο υ
ε Ι ς τ ό ά ω ι ζ ό μ ο ν θ ί ς ε ρ ι ν τ α ς ε τ σ ι τ ο ν Δ ι ρ ά μ ι ν τ ω ν
ι ρ ω κ ω ν Π ρ ο γ ό ν ω ν μ α ς ά π ό τ ί ς Σ π ρ ι ι ά τ ι σ ε ς μ έ γ Ρ Ι ' . ' .
Μ Ι Ι Ο ψ π λ ν α ς τ σ ι έ π ι υ σ τ ι ρ α Τ υ ι μ ι έ ν σ ο λ ο τ ο Έ θ ο ς Ο ί δ ε ς
ό π ά τ η ν μ

μ ι η Ι ή γ ί α ν έ ι ο ς Ή ρ ω ο ς Β α σ ι λ έ ω ς ι α ί ο ι Γ υ
\lCXi KEC; ύ π ό Τ
ν
κ α ι ο δ ή γ η ι σ ι ι ν μ ι α ς Ά λ τ ρ ι σ τ ρ ί α ς Π ι ι ν η π ί σ η ς
ι α τ ά φ ε ρ ε ν α σ Τ μ τ σ δ υ ό ό λ ό κ ι λ η ρ ε ς α ύ ο κ ρ α τ ι ρ ε ι ς ά π ι Ο τ ι ς
ε ν α λ ό τ φ ς τ η ι ρ ώ π η ς ω Ι ν α δ ώ σ τ Ο ν κ α ι ρ Ο ν ί ς τ ο υ ς
Ι υ ς τ ο υ ν β ϋ ν κ α ι ν α ν ι ι κ ή σ ο υ ν Ι

Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ω ς α ν ω τ έ ρ ω έ λ έ γ θ η έ ξ σ κ ο λ ο υ θ ε ϊ ή ε κ Θ ω ι ς τ ο υ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ο
η έ ρ ν α σ ί α θ Έ α Ι έ θ ε λ ο ν τ υ κ ή κ α Ι σ υ ν ί σ τ α τ α ι ε ί ς δ ι ι ρ η σ ι ν π ω
Ρ α λ α β ή δ α λ ι ι ή σ ο σ κ ε υ α σ ί σ ν ε ί ς δ έ μ α τ α δ ι α ν ο μ η ν κ υ λ
τ δ ν π ρ ο σ φ ρ υ μ έ ν ω ν η ά ν σ ρ σ ζ ο μ έ ν τ ο ν μ ω λ λ ί ν ω ν κ τ λ δ ω ν κ α ί
τ ω ν φ ο ρ ι ζ ι μ ι έ ν ω ν δ ι ό τ ά τ μ α γ ο μ έ ν α τ έ ν ό π λ ο υ τ δ υ ν ά μ
Χ Ρ κ τ η ρ σ τ κ ο ν τ Τ Ί ς π ί σ τ ε ω τ ρ ό ς τ ο ϋ ι σ κ ε τ ο υ α τ ο θ Ι δ ρ ύ
μ ο π ο ς ν α ι δ τ ι Κ τ ω ν ω ς α ι ω 107.500 δ ε μ ά τ ω ν τ α 80.000 π ε ρ ί
π ο υ Ξ η μ ή Β η σ ι α ν Ι δ ι ο γ ε ί ρ ω Π Ρ Θ ς τ ο ϊ π μ α γ ο μ έ ν τ υ τ ι ι ό τ ω ν κ υ
ρ ω ν δ ν ί δ ω ν μ ε λ ω ν τ ω ν κ α τ ά τ ό π ο ι π α ρ α ρ τ η μ ά τ ω ν
τ ο υ Ι δ ρ ύ μ ο π σ σ α ϊ Τ Ι ε ς δ ε ν θ ε ω ρ ο θ ν ω ς έ μ π ό δ ι ο ν τ α κ α Κ ι ί α ς
ι α χ ί τ α υ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ε ι ς ο ϋ τ ύ π ο β ω λ λ α π τ α δ ι α ν α μ ε τ α ι β υ ν μ έ
--X<f}t τ ω ν ά κ ρ ο τ ά τ ω ν φ υ λ α κ ί ω ν κ α ί ν α κ ο μ ί σ ο υ ν ς τ υ ς μ α Υ Ο
μ έ ν ο υ ε τ η ο ν π σ τ ι ν τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν π ρ ο ς τ ο ν δ ί κ α α Ύ ι α δ π ε ρ
τ ό Ε θ ν ο δ ε ξ ό Λ ε ι ύ π ι ψ τ ς έ λ θ ρ α ς τ ι υ ς κ α ί ι η ψ υ γ υ κ ή ν
τ ω ν ο υ μ π α ρ ά σ τ ω ο ι ν ε Ι ς τ ο ν ά γ ω α υ τ ό ν
Κ α Ι δ ε ν ε ι ν α ι κ α θ ό λ ο υ ύ π ε ρ β ο λ η α ν τ ν ί σ ι μ ι δ η δ λ ο α ύ
τ Υ γ τ ο ν π ο λ ό π λ ο κ ο ν μ η Ύ α ι μ ν Τ Ο ε μ π ν έ ε ι κ α τ ο ν Κ ι ι ν ι ε ϊ ή π ρ ο
ο ω π υ ο ό τ η τ ή τ ό σ ο ν δ υ ν ω μ υ κ η α λ λ ω σ τ ε κ α ι δ η μ ι Ι Ψ Ι Ι η τ Τ Ί ς Β α
σ ί λ ι σ σ ά ι ς μ ς . ,
Ε ϊ ν α ι ι ω σ τ ν δ η δ π ε ρ ί φ η μ ο τ δ Ο τ ν έ θ ν υ κ η ν σ κ ο π υ μ ό τ η τ ά
τ ο υ μ η Υ ο Ι Ο μ ο ς τ Τ Ί ς Φ ι έ λ λ α ς TCIG Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ έ π ε ξ ε τ ά θ η ά π ό .
τ ο υ Ι α ν ο υ ω ρ ί τ υ τ ο θ 1948 κ α ί ε Ι ς τ ά μ ω ρ τ υ ρ ι κ ά θ ύ μ α τ α τ Τ Ί ς μ α
ν α ς τ ω ν α μ σ λ ά β ω τ ο ύ τ σ υ μ μ ο ρ ι ο π λ ή κ τ ο υ σ
Ο γ λ ί ε ς φ ο ρ έ ι 11 Β α σ ί λ υ σ σ ά μ α ς δ ι έ ν ε μ ε α ό τ ο η ρ ο σ ώ π ω τ
τ ά δ έ ι μ α τ α τ α π ρ ο ο ρ ο ζ ό μ ε ν α δ ι α τ ο υ τ μ μ σ ι ι ο π λ ή
ι κ τ υ ς κ α ί
ή
ε μ ι φ ά ν σ ς Τ η έ ν τ ί μ έ σ ω τ ω ν ε ν λ ό ν ω θ υ μ ά τ ω ν π ρ ο ε κ ά λ ο σ ε
π ο λ λ έ φ ρ έ ς τ α δ ά ρ υ α τ η ς σ γ ή σ ε ω ς α Ι τ η ς ε ό ν ν ω μ ο
Σ Ύ Η ς
Χ σ ρ κ τ φ σ τ κ ή έ ξ ά λ λ ο υ έ π ί τ ο υ ι φ Κ ι ι ι μ έ ν σ ε Τ ν α ι ,Ka 1 ή
κ κ λ η ι σ ι ς π ο ύ α π η ύ θ υ ν ε ή Β α σ ί λ ι σ σ α Φ Ρ Ξ δ Ρ κ η π ρ ς τ ι Ε λ
λ ι ι τ ν ι ι κ α ι λ α ο ν κ σ τ ά Δ ε κ έ μ β ρ ι σ ν τ ο υ '1948 ί τ ε ρ τ ω ν α Ι Κ Ο Υ ε Ε ι ω ν
-n:;:Ψ μ ι α ι μ ύ ν
Ε ί ς τ η ν ε ν λ ό γ ω ε κ κ λ η ι σ ι ν τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι τ α έ ξ η ς
ο ι σ τ ρ ο π ι ώ τ α ι μ α ς μ ε τ ο δ π λ ο ν ι Ι ς τ ο χ έ ι ι μ έ ν ο υ ν κ ι ε ϊ ψ η
λ ά ά γ ρ Π Ι φ ύ λ α κ ε τ τ ή τ ή σ Υ ί α ς μ α τ κ α Ι τ η ς η μ η ς ι μ α ς Ή
σ κ έ ψ δ λ ω ν τ ω ν ε ί ν α ι ή ν ί Κ Τ τ ο θ Ε ι Θ χ υ ς Χ ά ρ ι τ σ ε σ α ς π ο υ ά
κ ο ό σ α τ ε τ η φ ω ν ή μ ο υ ο ί σ η ρ α τ ι ώ τ α ι μ α ς θ α ν τ υ θ ο ϋ ν ε Ι ε σ τ ά κ α Ι
θ ά ί υ ι ι Ζ ι δ τ ι τ ο ϊ κ σ κ ε π τ ό μ α θ σ κ α ί δ τ ι π σ ρ α κ ο λ ο υ θ ο ϋ μ ε μ ε ά γ ω
ν ι τ υ ς μ ό Υ θ ο υ ς τ ω ν κ α ι τ α ς θ υ σ ά ς τ ω ν κ ω ί Ο Τ Ι ε ε θ α μ Χ ζ ύ
τ ω ν Ά λ λ α ο ί σ τ ρ α τ ω τ α ι μ α ς ε Υ ο υ ν Κ α ί μ ί κ ν ά λ λ η ι ν σ κ έ ψ ι
Σ κ έ α τ α ι έ Κ Ι ν ο ς π ο υ ά φ η σ α ν π ο ω τ ω ν τ ι ς ί κ ι έ ν ε έ ς τ ω ν
τ ί ς Υ υ ν α ί κ ε ς τ ω ν τ α α ι δ ι Χ τ ω ν δ λ ο υ ς τ ο υ ς δ ι κ ο ύ ς τ ω ν 'it<JtJ ε
μ ε ι ν α Υ ω ρ Ι ς π ο ο σ τ α σ ί α ν Υ ω ρ Ι ς β ι ή Θ ε ι α ν Δ ε ν π ρ έ Π Ε Ι ή Ο κ έ ψ ι ς
α ύ τ η ν α τ ο υ ς κ ό μ Π ν α ά η σ γ υ ν δ ε ν Π ν α τ ο υ δ η λ η τ η ι ρ ι ά
ζ η τ η ν γ α ρ ό ν τ ω ν κ α Ι τ Υ Ι ν ύ Π ρ η φ ά ν ι ά ν τ ω δ ι ό τ ι έ ξ ε λ έ η ι σ σ
υ τ Ο τ ο υ θ υ δ υ ν α Π ρ α σ π σ ο υ ν τ ν έ ε ι θ ε ρ ί α ν α τ ο ν π ι λ ι
Τ Ι Η σ μ ό ν Κ Ο Ι δ ι α ν α ψ ά ψ ι υ ν μ ε xpuaiX Υ ρ μ ι μ χ τ α τ η ν 'JaToPL'CX'V
τ η ς Έ λ λ ά δ ς μ α ς .
Γ ι α ν α τ ο υ ς ά Π λ λ ά ξ ω μ ε λ ο ι π ο ν ά π ο κ ά ε ά ν η σ υ γ ί α ό φ ε
λ σ μ Ν η μ ε ί ς ι α μ ε ρ μ ν σ ω μ ε ν δ ι α τ α ς ο ί κ σ γ υ
ε
ι ί α ς
τ ω ν ν α τ α ς
φ ο σ τ α σ ω μ ε ν ν α τ ο υ ς δ σ ω ι μ ε Ο Ι λ ε ί Ι Π ε ά Π ο α ό τ ά ς η τ ω
λ ο ά π ό σ α ς μ α ζ υ μ ε δ λ α ς τ α ς λ λ α θ σ α ς π ο υ έ κ ά ι μ α ε
€ ω ς τ ώ ρ α ν α κ ό ψ ι ε τ ε κ α ί μ ί Χ ν έ α Π ρ σ ά Θ ε Π ρ έ π ε ι ή ι μ ι
1.4-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ο δ ρ ό μ ο ς π ρ ό τ τ η ν ξ ε ν η τ ε ι α
Ε Λ Λ Α Σ ε ϊ ν ω ι ε ν α Ά μ ι κ ρ ό Η ν ο ς π ο υ π ο τ έ δ ε ν ι τ α ν δ ν α τ ο ι
ν α λ η ν ά ι α μ ί χ θ η ι ι ς τ η ν Ε ύ ρ ω σ ι α ϊ κ η ν θ ύ ε λ λ Α γ ι α τ Ι
δ ε ν Τ δ υ ν α τ ό ν ν α ε Υ η π ρ α κ τ ι κ ά ώ φ έ λ η τ τ η ν α ν α
μ ι ι ξ ι ν α ό τ ή ν
τ η ς έ π έ β α λ α ν ι δ μ ω ί ο ν Π ό λ ε μ ι ι ν κ α ί δ ι ό τ ι δ ε ν η θ ε λ ε ν α 6-
π ο δ τ υ λ ω θ ή α ν τ έ τ α ξ α ν ή ω ί η ά μ υ ν α ν π ρ ο τ ε ί ν ο υ σ α τ α σ τ ή θ η
Θ ς τ ό α μ υ ρ ι ά δ ο α τ ω ν λ ο γ γ ω ν τ ο υ έ θ ρ ο Ο ώ π ο φ α σ ι σ μ έ ν η η ό
ζ ή σ η ε λ ε υ θ έ ρ α η ν ά π ο θ ά ν η !
Κ α ε σ ω σ τ η ν τ ι μ ή ν τ η ς μ ε τ η ν σ τ ά σ ι ν τ η ς α υ τ ή ν δ ι ό τ ι β
β α ί ω ό π ε γ ώ ρ η σ ε ε ί ς τ η ν β ί α ν τ ω ν κ α τ α κ τ η τ ώ ν μ α δ μ ω τ Ε δ ω
ο ι ε τ η ν ν ί κ η ν ε ί τ τ ο ϊ κ Σ υ μ μ ά γ ο υ κ Η λ θ α ν λ ο ι π ό ν ο ι ζ ο φ ε ρ έ τ ή
μ έ ι ρ ι ε ς γ ι α τ ο Έ θ ν ο ς Ό λ ο K'J:'i. ή Β α σ ι λ ι κ ή ο ί κ ο γ έ ν ε ι α σ υ ν ε χ ί ζ ο ο
σ α τ η ν π α ρ ά δ ο ω ι ν '['11V Ε λ λ η ν ι κ ή έ φ υ γ ε ε ί ς τ η ν Κ ρ ή τ η κ α ι έ κ
ε ι ErL :; τ η ν έ σ η Α ν α τ ο λ η ν δ ι α ν α σ υ ν ι ί σ η μ α ζ μ έ τ τ ϊ κ σ υ μ
μ ά ο υ ς μ ο α τ ο ν Χ Υ ω ν α κ α τ ά τ ω ν β α ρ β ά ρ ω ν κ α τ α κ τ η τ ώ ν
Ή Π ρ τ γ κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ο ν α ν κ σ σ τ ι κ ά α κ ο λ ο ύ θ η σ ε Ι ό ν
Δ ρ ό μ ο ν τ ή τ ξ ε ν η ί ε ι α ς μ ε λ ύ π η ν ν ι α τ ί ά φ ι ν ε τ η ν π ο λ υ α ν α π η μ έ .... η
π ρ ί δ α μ α μ ε ά τ ι ό φ ω σ ι κ ι α π ό έ κ ε ϊ ν ά γ ω ν ι σ θ ή μ ε δ λ α ς Τ η ς
τ α ς δ υ ν ά μ ε ι τ γ ι α ύ τ ή ν
Η Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ κ η ή τ ο ε ν α ς ά π ό τ ο ϋ τ κ υ ρ ί ο υ τ σ υ ν
τ ε λ ε σ ι τ τ η ς ν ί κ η τ η Ε λ λ η ν ι κ ή τ κ α ο υ ν ε π ώ τ κ α ι τ η ς Σ υ μ
μ α χ υ κ η ς Ν ί κ η κ γ ι α ύ τ ό δ ε ή τ α ν α Υ ω σ η δ τ α ν 'itJiYE ε ξ ω
Τ Ο ε ρ γ ο ν Τ η ί ο χ ι μ ό ν ο ν α ν __γ ω σ ν μ α κ α ι ι έ Θ α ι μ ά ζ Τ
δ ι η ά π α τ υ ς Τ Τ ι α Κ λ υ θ υ ν τ α ς μ α κ ρ ό θ ε ν τ α π ρ ά γ μ α τ α κ α
σ υ ν ε π ώ τ β λ έ π ο ν τ α ι α ό τ ά π ι ο κ α θ α ρ ά
Ε τ σ ι δ τ α ν ά μ έ σ ω τ σ α ν Ε Φ € Ό Ι Ξ ξ ω ά π ε φ ά σ ι σ ε ν α δ ρ ι
κ α ι π ά λ ι ν γ ι α Υ α η ρ ι τ η ς π ο λ υ α ν ο ι ι η μ έ ν η ο Π α τ ρ ί δ ο η ο ι π ά ν τ ε
τ ά Υ € Ψ α ε ί ς τ η ν δ ι ά θ ε σ ί ν τ η τ ν α τ η ν έ ξ Τ η Ρ ι ι ή σ ν ν α τ η ν
ο ι ή ο ν γ ι α ν α φ έ ρ η ε ς π έ ρ α τ τ ο Β α ρ υ ι Β α ρ ύ τ σ τ κ ν τ ώ ρ α
π λ έ ο ν Ξ ρ ν π ο υ ο ....ε λ ά μ β α ν ε "1;;0 β α η ή σ η τ η ν σ κ λ α β ω μ έ ν η f1oI..
τ ρ ί δ α Τ η ς
Τ Ο π ο λ ύ κ ο ι ν ό ν δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ι ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε τ τ ο υ τ ι τ ά ν ι ο ο
4rYcu π ο υ Ι τ ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ή Π ρ ι γ κ ή π ι σ σ σ Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ε ί ς τ
έ ξ ω Ξ ρ ι κ ν σ τ α γ ρ ό ν ι ο ι τ ή τ κ α τ σ γ ή ο γ ι α ύ τ ο σ τ α έ π ό μ σ ο Κ δ
φ ά λ α α έ π α τ ε ι ν ό μ σ α κ ά π ω τ ε π σ ύ τ ο θ 1 Ο κ ι ι ν ο ν δ μ ω ς γ ν ω
ρ Ε ζ ε ι τ α ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ ο τ ο υ ε ρ Ο υ ε κ ε ί ν ο υ γ ι α τ ί τ α α ί σ θ ά ν θ η
1'(6, τ α ε ί δ ε ώ φ ε λ ή θ η κ ε (.m6 τ ο ε Ρ ι Υ ο ν α ύ τ ο κ α Ι <X;r.::::Lipvt ε ί ν ω ι Ι Ι
κ ε ί ν ο ι ί ε δ λ γ Ν τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν ι σ τ έ μ μ έ σ ω ς τ ο ϊ κ έ σ ω
σ ε τ η ζ ω ή
Ό τ α ν ή ό Υ ι α β α ρ υ χ ε ι μ ω ν ι ά
ε δ ε ρ ν ε τ η ν τ Ε λ λ ά δ ο
Τ Α Ν ο ί μ ε γ ά λ ε μ π ό ρ ε τ τ ή τ Κ α τ ο χ ή ο ή Ί ς σ κ λ α β ι α ς ί
Ε ξ α Θ λ ι ώ ω ς έ δ έ ρ ν α ν ε τ η ν Έ ι λ λ η γ κ η Π τ ρ ί δ α κ α Ι ο ί 50-
κ ι μ α ί Ζ ς κ α ο ί κ α ι κ γ ί ι ι τ υ Έ λ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ ε Ι α ν φ Μ
ε σ τ ο κ α τ α κ ό ρ φ ο ή Β α σ λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ρ Ι κ η Π ρ ι γ κ ή ι ο α Δ ι
δ δ Υ ο τ ό τ ε β ρ ι σ κ ό τ α ν ά ν Ο Υ κ α σ τ ι Κ α μ α φ α ά π ο τ ο ν α τ η
ν ο Τ η ς λ α ό Σ τ ι ς μ έ γ ά ί λ ε ς ω τ ε ς Ο ί π γ ι μ ε ς ν ο ι ώ θ ε ι μ έ σ α Τ η ς δ λ
τ η δ υ ν α μ Ι ό η τ α κ α ι τ η θ έ λ η σ η ν α β η σ η ά π ο τ η ν ξ ε ν η τ ε ι
μ έ κ ά ι ε τ ρ ό π ο τ Ο λ α ό Τ η ς ν α Ι σ ύ σ η τ η ν α ν τ Ο ή Ti:: U σ ι φ
:16 -
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Κ α ι τ α μ η ν ύ μ α τ α α υ τ α τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ο ϋ ν π ώ τ μ ι τ ω π ε ι
ν η γ ν α ι ι ω ύ λ α τ ο υ λ α ο θ π α ρ ω κ α λ ώ ε ι τ η ν Π α ν α γ ί α σ τ η ν π ρ ο
σ ε ο χ ή τ η α ν α κ ά β η ά Ί α ύ τ ή ν μ έ ρ ε τ κ α Ι ν α τ Ι ς δ ί ν η σ τ η ν α ό
ρ ι σ ν η Β α σ ί λ ι σ σ α Μ ά ν ν α Κ ι ώ κ ά μ α π ώ ς α λ ι γ ν φ έ Ι Ο ά π ό
τ η ν Π Ε ί ν α π α ι δ ά κ ι κ ρ ύ β ο ι μ ε λ α τ ά σ τ ο ά δ υ ν α τ ι σ μ έ ν ο σ τ η
θ ά κ ι τ ο υ τ η φ ω τ ο γ ρ α φ ί α τ η ς Π Ρ Ι Ύ κ η ι τ σ σ α ς Δ ι α δ ό
*
Π ό σ ο γ λ κ α ί ν ο ν ε τ η ν π ο ν ε μ έ ν η κ α ρ δ ι ά Τ η ο σ τ η ν ξ Ι Ξ η τ ι ά
τ α μ η ν ύ ί μ ο π α α ύ τ ά Κ α Ι κ σ ν ο υ ν τ Ι ς έ λ π ί δ ε τ Τ η ς ν ι α φ τ ε ρ ο υ γ ί
ζ ο υ ν γ ι α τ ο ν φ ή ν ο ρ ο ξ α ν α γ ί φ ι ι σ ι μ α σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ η Π ω τ ρ ί δ α ,
γ ι α τ ο }(OJP OUIJiEVO ώ ν τ ί κ ρ υ σ μ α τ η ς έ λ λ η ν κ η ι ς ά ι φ Ο Υ ι α λ ι α ς γ ι α
τ α χ ά ι δ ι α τ ο υ γ α λ ά ζ ι ο υ έ λ λ η ι κ ο υ ό ρ α ν ο υ
Ό Μ α ί α τ ο υ 1942, . β ρ ί σ κ ε ι τ η Β α σ ί λ ι σ σ ά ι μ α ς Π ρ ι γ Κ ή
π ι σ σ α ά κ ό μ ι η τ ό τ ε σ τ η Ν ό τ ι ο Α φ ρ ι κ ή Ε κ ε ί δ ί ν ε ι σ ά ρ κ α 1Cool
ό σ τ ά σ τ ο μ ε γ ά λ ο έ θ ν ι κ ό ε ρ γ ο τ η ς μ ε τ η ν ϊ δ ρ υ σ ι τ ο υ Τ α μ ε ί ο υ
Π ρ ο ν ο ί ο α τ η ς Π ρ ι γ κ η π ί σ σ η ο Δ ι α δ ό ν ο φ τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς
, Κ α Ι τ ν ϊ δ ρ υ σ η ώ κ ο λ ο υ θ ε ϊ ά μ έ σ ω ι ή α κ ό λ ο υ θ η Ε Κ κ λ η σ η
Π ρ Ο ς ί Ν σ ι τ ο ν α π ό δ η μ ο Ε λ λ η ο ι σ μ ό :
Ε ι Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ Κ Α Ι Φ Ι Λ Ο Ι Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ή Ε λ λ ά ι ε π ο λ έ α η σ ε γ ι α τ η ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α κ α ι δ λ σ ι ν ν ω ρ ί
ζ ο υ ν τ ο ω ς έ π ο λ έ μ η σ ε Σ ή μ ο ρ α ά ν δ ρ ε ς Υ ι ν α ι κ ι ς κ α ι π α ι δ ι α
π ε θ α ί ν ο υ ν ε ί ς τ η ν Ε λ λ ά δ α ά Π ι ό τ η ν π ε ϊ ν α Π α ρ δ λ α α ό τ ά τ ο
ή θ υ κ ό τ ς ε ϊ ν α ι ψ η λ ό Κ α Ι ή ω ρ α τ η ς έ λ ι ε υ θ ρ ί α ς π λ η σ ά ζ ε θ α
ε ϋ ρ η δ μ ω ς τ ο ν τ ό π ο ι ε ί τ ά π ρ ί γ ρ α π τ γ ά ο τ κ α ι δ υ σ τ ο γ ί α ν
ι Γ ι ι α ν α ό Ρ Υ ω θ Π α π ο τ ώ ρ α ή β ο ή θ ε ι α π ο υ θ α σ τ α λ ϊ ε ί ς
τ η ν λ λ ά δ α ε ύ θ υ ς ω ς α π ε λ ε ι Α Ι
ι
ρ ω θ Π ε χ ω Ι δ ρ ύ σ ε ι τ ο Τ σ μ ι Γ ι ο ν
Π Ρ Ο ο ί α ς τ η ς Π ρ ι γ κ η ί σ σ η ς Δ α δ ό χ ο τ ο ό π ο ι ο ν έ ρ ν ά ζ ε τ α ι
ή δ η μ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η α Β ί ς δ ι σ φ ο ρ α μ έ ρ η τ η ς γ η ς
Α ι ε θ ύ ι μ α ι ι ρ Ο ς τ ο κ α ι ι ο ν τ η ς γ ι ε ί τ ο ν ο ς κ α Ι φ ί λ η ς Α ί γ ύ
π τ ο ο Α π ε υ θ ό ν ο μ α ι π ρ α ς α ό τ ο ϋ ο π ο υ ά ν α π ο θ ν τ ν Έ λ λ ά δ α
:rooU Ε γ ω ί σ θ α ν θ ή τ ο τ ί Ε κ α ν ε ή Ε λ λ ά ς ι ά τ η ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α
κ ι α Ι τ ο ν π λ Ι ι σ ι μ ό κ α ι π ο υ ή γ ε ν ν α ι ό φ ρ ω ν ψ υ Υ ή τ ω ν δ ύ ν α τ α ι
ν ά ν τ ι λ η φ τ τ ο μ Ξ Υ ε ι θ ο ς κ α Ι Τ Ο ά δ ι κ ο τ η ς σ η μ φ ι η ς τ η τ δ υ σ τ υ
α ς κ α θ ώ ς κ α ι τ α ς μ θ λ λ Τ α ς σ υ ν ε π ε ί α τ τ ο υ σ η μ ε ρ ι ν ο θ
δ ρ μ α τ ο ς
η ι ω τ η ν σ υ ν δ ρ ο μ η ν δ λ ω ν κ α ί π ι σ τ ε ύ ω δ η ε ί ς α ύ τ ό ν τ ο ν
ε ύ τ υ Μ ι ι μ έ ν ο τ ό π ο ι ό ό Ι Ι ο ς μ ε τ ο θ έ λ η μ α τ ο υ Θ ε ο θ ε μ ε ι ν ε κ α ι
θ α μ ί ε ξ ω τ η ς θ ε ο μ η ν ί α α ή ε Κ κ λ η σ ί ς μ ο υ δ ε ν θ α μ ε ί ν η
Υ ω ρ ί ς ά ν τ η σ
Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Η
Ό έ λ λ η Υ ο ό φ ω ν ο ι ς τ ύ σ ι ο 1:0U έ ξ ω τ ε ρ ι κ α θ ώ ς κ α ι ο Ι ν τ ό
π ι ε τ έ φ η μ ε ρ ί δ τ τ δ η μ ο σ ι ε ύ ο υ ν ε τ η ν τ ό σ ο ε ϋ γ λ ω τ τ η α ύ τ η έ κ κ λ η σ η
κ ι ά μ έ σ ω ς ό έ ρ α ν ο ς έ ν ι σ γ ύ ε τ σ ι Έ ν τ μ ε τ α ξ υ ύ π ά ρ γ ε ι σ τ ε ν ή
έ π ι κ ο ι ν ω ν ί ω μ π τ α ξ υ τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή τ τ ο υ Τ ω μ ε ί ο υ Π ρ τ ν ο ί α τ
κ α Ι τ η ς ν ό ι ι ι μ η Έ λ λ η ι κ η ς Κ υ β ε ρ ν ή ο ε ω ξ π ο υ β ρ ι σ κ ό τ α ν τ ό τ ε
σ τ ο Λ Ο δ Ι Ο Ο Ο Ι έ π ι τ ρ ο π έ τ τ ο υ ε ρ ά ν ο υ π λ η θ α ί ν ο υ ν ε σ τ η ν Α ί γ
π τ ο σ τ ο Χ α ρ τ ο ύ μ σ τ η Ν ό τ ι ο Ά Φ Ρ κ χ κ η Έ ν ω σ η σ τ η \ι Ά Ρ Υ ε ν
τ ι ν ή σ ι ι Ε λ λ η ν ε τ κ α Ι Έ λ λ η ν ί δ ε ς ά ν ω π τ ύ σ σ ο υ ν ε κ ά τ ω α π
τ η λ α μ π ρ η π ρ ω τ ο β Ο λ ί α τ η ς Π Ρ Ι Υ κ η ι ϊ ι σ σ η ς Δ ι α δ μ ι α
τ α τ τ α τ ρ ι ι ν τ ι κ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η α τ α j(ρ ή μ α τ α π ο υ σ γ κ ε ι
τ ρ ώ ν ο ν τ α ι Ρ ς Ά Ύ λ ί α λ ί ρ ε ς ί ί τ υ χ ά ρ τ ι ν ε ς λ Ι ρ ε ς
1.8-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ο ω ν ε ι λ ά Ο λ ο ι τ ο υ ς θ Α μ ά ζ α ν ε τ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ό λ α ό γ ι ά τ η ν
ά τ Ι σ α λ έ ν ι α α ν τ ο χ ή τ ω κ α Ι σ υ ν γ α ί ρ ο ν τ ω ν τ η ν Π ρ τ γ κ ή π ι σ σ ω Δ ι σ
δ ό γ ο ο γ ι α τ ο μ ε ν ά ι λ ο ε ρ γ ο τ η ς
Λ λ λ δ π ω ς ε Τ Υ α Ι γ ν ω σ τ ό ν μ έ σ α σ τ α λ λ ο υ ς κ ό π ο ι κ Υ ι ά
τ ο Ο Ο ν κ ο ε ρ γ ο Τ η ς ή Π ρ ι γ κ ή π ι σ σ σ Φ ρ ο ι δ ε ρ ί κ η ά ώ ι σ ε
Κ α Ι κ ν δ ύ ν ο υ ς κ α ι σ τ κ ι ρ ή σ ε ι τ ε κ ε ί σ τ η ν ξ ε ν η τ ι ά
Ε ν α τ ά π ό τ α ς σ ο β α ρ ο ϊ κ α ύ τ ο ϋ α κ ν δ ι ν α η Τ Α ε 'lI π υ ρ
κ α Ί ά Ί π ο υ Ξ λ τ ω σ ε τ η ν ύ κ τ α τ η ς α ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1941, σ τ ο ί ι
τ ο υ Π ρ ο ύ γ κ τ η ς ν ό τ ι α ς Ά φ ρ ι κ η ς π ο υ τ ο ϊ π ε Τ ε π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι ό
σ τ ρ α τ α ρ γ η ο Σ ι μ ό π ς Τ ι φ ω τ ι ά τ ή Υ π η ρ ε ε ί δ η σ ι π ο λ υ γ ρ ή γ ο ρ α
ε υ τ υ Υ ω ς ή Π ρ ι γ χ ί σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ξ Ό Π η σ ε γ ρ ή γ ο ρ α - γ ρ ή γ ο
ρ ο ι τ ά π α ι δ ι ά κ α ί γ λ ύ τ ω σ α ν ά π ό τ Ι ς τ ε ρ ά σ τ ι ε σ φ λ ό γ ε τ ε Η τ α
ό π ο τ ό σ ο β α ρ ό κ ί ν δ υ ν ω υ δ ι ο π ρ έ ξ α ν ε δ λ α τ α μ έ λ η τ η ς Ο ί κ ο
Ι ο ε ί α ς ά φ ί ν ο ν τ ο α π ί σ ω τ ο υ ς κ α τ ε σ τ ρ ω μ μ έ ν ε ο τ ί ς ά π ι σ ι κ ε έ ς
τ α χ
Α λ λ ο σ ο β α ρ ό ά τ ύ γ η μ σ α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ε ή Β ω σ ί λ ι σ σ ά μ α ς
ο τ ί τ 11 Μ α Ι ο υ τ ο υ 1942, δ τ α ν τ α ξ ε ί δ ε ο ε μ ε τ ο ν Β α σ ι λ έ α Π α θ λ ο
Δ ι ά δ ο Υ Ο ώ κ ό μ α τ ό τ ε μ ε τ ώ ε ρ ο π λ ά ν ο ά π τ η Ν ό τ ι ο Ά φ ρ κ η
σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο Σ τ ο δ ρ ό μ ο δ μ ω ή μ η α ι ν η τ ο θ ά ε ρ τ σ τ λ ά ν ο υ χ ά
λ ω σ ε κ α ι π η ρ ε φ ω τ ι ά Λ ί γ ο ε λ ε ι ψ ε ν α κ α η τ ο α ε ρ ο π λ ά ν ο π ο ϋ
ε φ ι ι ρ ν ε τ ο σ ό ρ ι α ν ό Β α σ ι λ ι κ ό ε υ γ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο τ Ε υ τ υ ω ς δ
μ ω ς δ π ι λ ό τ ο δ ε ν ε χ α σ ε τ η ν ψ υ Υ ρ α υ μ ί α τ ο υ κ α ί π ρ ο σ γ ε ι ώ θ η κ ε
ά μ έ σ ω ς κ ι ε τ ο ι Ι Ι λ ύ τ ω σ σ Ό π υ λ ό τ ο τ δ ι η ν ό τ σ ν ε Π Ε ι τ α τ η ν 1«<-
τ ο π ι λ η κ τ ι κ η Ψ υ Υ ρ σ ι υ μ ι ί α τ η ς Π Ρ Υ Κ η ί σ σ η ς . Δ ι α δ ό γ ο υ 11J(jU σ ς
κ ο ί σ ι ω σ Τ Ι Υ Ι μ ε ς τ η ς β λ ώ β η τ τ ο υ ώ ε ρ ο π λ ά ν ο υ έ δ ι ν ε θ ά ρ ρ τ κ κ α
σ α υ τ ό ν
Σ τ ο μ ε τ α ξ ύ π α ρ δ λ ο δ τ ι τ α π ρ ά γ μ α τ α σ τ η ν ' φ ρ κ η γ ι α
τ ο υ ς Σ μ ι μ ά ς δ Θ ν η τ α τ ό σ ο ρ ό δ ι ν α ή Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α Δ ι α δ ό
)(OU έ ξ α κ ο λ ο υ υ σ ε ώ κ ο ύ ρ σ σ τ η τ ο τ ι τ ά ν ι ο ε ρ γ ο τ η ς Σ τ Ι ς 27
Ι ο υ λ ί ο υ 1943 ή Π ρ ι γ κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η μ ί λ η σ ε ά π ο τ ο ρ ά δ ι ο
φ ω ν υ κ ο σ τ α θ μ ό τ ο υ Κ σ ϊ ο ο υ μ ε τ ό σ η π α τ ρ ι ω τ υ κ η ε ξ α ρ σ η ί ε
σ υ ν ο κ ί ν η σ ε ο χ ι μ ό ν ο τ ο ϊ π θ ε ρ μ ο ϊ κ φ ί λ ο υ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ά λ λ α
κ α Ι α ό τ ο ύ ι τ ο ϋ τ δ υ σ π ί σ τ ο υ ς π ο υ δ ε ν έ β λ ε π α ν μ ε τ ό σ ο λ ό μ ά
τ ι τ Τ ι ε ν ά λ ι Π α τ ρ ί δ α μ α ς
Π α ρ α θ έ τ ο υ μ ε έ δ ω τ ή Υ έ μ Π Ί Λ σ μ έ ν η ε κ κ λ η σ η τ η ς Π ρ ι γ κ η π ί σ
Ο η ς Φ ρ ι ι δ ε ρ κ η γ ι ο π ί ώ π ο τ ε λ ε ϊ έ ν α Ι σ τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ε ν ρ α φ ι α σ τ η ν Ί
σ τ ο ρ ί α τ ο υ σ κ λ η ρ ο ϋ ά Υ ω ι α τ η ς Φ υ λ η ς μ α ς π ο υ τ ο ν έ τ ό ν ω ν ε τ ό
σ ο ά π ο τ ε λ ε σ μ ο π ι κ ά τ ο θ ε ρ μ ό έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ η ς δ υ ν α μ ι κ ή τ α η ς
υ α α ς
Ε ς τ η ν Α ϊ γ υ π τ ο ε φ θ α σ α ώ ς ξ έ ν η Σ ή μ ε ρ α ε γ ω φ ί λ ο υ ς φ Ι
λ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς π ο υ μ ε κ ά ν ο υ ν ν ά α ί σ θ ά ν ω μ α ι δ τ ι τ ί π ο τ ε δ ε ν μ έ
χ ω ρ ί ζ ε ι Ο π ό σ α ς Μ ά ο σ ι π ι ο τ ω λ υ α ί σ θ ά ν ο μ α ι σ ά ν ά β ρ ί σ κ ω
μ α ι σ τ ο σ π ί τ ι μ ο υ - ε ί ς τ η ν Ν ί γ ι π ι τ ο ν - τ ό σ ο π ι ο π ο λ υ ή σ κ έ ψ ι ς
μ ο υ κ α Ι ή κ α ρ δ ι ά μ ο υ μ ε σ π ρ ώ γ ν ν π ί σ ω σ τ ά κ ύ μ α τ α τ ι ς Mj-
σ ο Υ ί ο υ σ τ η ν π α τ ρ ί δ α μ ο υ κ α Ι σ τ ο λ α ό τ η ς Ή ά μ έ τ ρ ψ ι η κ α λ ω
σ ύ ι η π ο υ δ ε ί ξ α τ ε σ ε ί ς ο Ι Α ί ν ύ τ τ ι ο ι σ ε δ σ ο υ ο Ι τ ύ Υ ε ς τ ο υ π ο
λ έ μ ε φ ε ι ρ α ν σ ε T: m O τ ο ν τ ό π ο θ ά μ ε ί ν η φ ω τ ε ι η Ι ί κ ό ν α σ τ Α
γ υ ρ ί σ ο υ μ ε σ τ α σ ί τ ι α μ α ς ''Orav ε ρ θ ι ή λ α μ π ρ η σ ύ τ η ω ρ α δ έ ν
θ α Υ ε μ ί σ ο υ ν τ α μ ά τ ι α μ α ς μ ο Λ ά Υ α δ ά κ ρ υ α Υ α ρ α ς ά λ λ ά κ α Ι
δ ά κ ρ α λ ί η ς δ ι ό τ ι θ α τ φ έ π η ν ά φ ί σ ο υ ι μ ε τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς π ο υ μ α ς
έ δ ω σ α ν φ ι λ ο ξ ε ν ί α κ α Ι φ ι λ ί σ τ η ν ώ ρ α τ η ς μ ε Υ ά λ η ς μ α ς ά
ν σ γ κ η ς
wEYEL Ν Ε Υ θ η π ώ ς ο Ι φ ι λ ε ς π ο υ ν ω ι α ι σ τ ς π ι ο δ ύ σ ι ι ο ο
λ ε σ τ Ι Υ μ ε ς τ η ς ζ ω η ς EIV'Q]L

ς π ο υ β α σ τ ο υ ν Π Α Τ Τ ι ν ά
λ ό τ ο δ ε ι ά φ μ ό ν τ ο υ ς ά ν θ ρ ώ Π ς ά λ λ ά κ α Ι τ ά έ θ ν η Η
Έ λ λ ά ς κ α Ι ή Α ί ς ε χ ο υ ν μ ι ε ι γ ά λ ε ς δ ι μ ο ι ό τ η τ ε ς Ό χ ι μ ν ι

Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
κ ρ ο ο π σ γ ή μ α τ α Π ρ ο τ υ μ ο θ σ α ν ν α ο τ α θ ο θ ν κ α ι ν α π ο λ ε μ ή σ ο υ ν ν η
σ τ ι κ ο ί κ α ι ξ υ ι ό λ η τ ο ι π α ρ ά ν α π α ι ρ α χ ω ρ ή Ο ο υ ν έ σ τ ω κ α ι σ σ τ ι θ α
μ η ν έ δ ι φ υ ι ς ε ι ς τ ο ϊ π ' ]τ α λ ο ύ ς Ε δ α τ ο ϊ κ ά κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ έ ν ο ι κ 00)-
τ ο ο ο ά ν θ ρ ώ π ο υ ς σ τ α ν ο ο ι α ο μ ε ί α τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ ο υ Δ η σ α ν
κ τ η φ Ι ς Ή θ ε λ α ν ν α έ ξ α κ ο λ ο ο θ ή σ ο υ ν ν α μ ά γ ω ν τ α ι σ υ χ ν ά ζ η
τ ο θ σ α ν ν ά μ ο υ ψ ι θ υ ρ ί σ ο υ ν κ ά τ ι σ τ ο α υ τ ί δ ε ν ή θ ε λ α ν ν α έ π ι δ ε ι
χ θ ο θ ν ε ι ς τ υ ς ά λ λ ο υ τ Κ α ι τ ό τ ε μ ε π α ρ ω κ α λ ο ϋ σ α ν ν α έ ν ρ γ ή
σ ω έ γ ώ γ ι α ν α ξ α α π α ν ε σ τ ο Μ έ τ ω Η σ θ ά ν ο ν τ ο δ τ ι η σ α ν 6:-
κ ό μ η ε ί τ θ έ σ ι ν ν α κ ά θ ω ν τ α ι σ ε ν α ά ε ρ ο π λ ά ν ο Τ ι σ ε ν α τ α ν κ κ α ι
ν α ρ ί γ κ υ ι ν β ό ι μ β ε ς ν έ γ θ ρ ό
Ό π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό τ κ α τ ο ά σ ύ γ κ ρ ι τ ο κ ο υ ρ ά γ ι ο τ ο ι κ σ υ ι χ ν α
μ ο υ ε φ ε ι ρ ν α ν δ ά κ ρ υ α σ τ α μ ά τ ι α κ α ι α ν α γ κ α ζ ό μ ο υ ν ν α φ ϋ γ ω
γ ι ν α έ ι σ τ έ Ψ τ η ν έ π ο μ έ ν η ό π ι τ ρ ψ σ ι κ ε υ έ
φ ω ι ν ε τ ο ν α τ ο υ τ ε χ η κ υ ρ ι ε ο σ ε ι κ α ι ν α τ ο υ ς κ α ν η ν α υ π ο μ έ ν ο υ ν
ι α ί ε ς κ α ν α κ ώ ι ω υ ν τ φ ά γ ι μ α τ α π ο λ ύ ά ν ώ τ ι φ α τ ω ν δ υ ν ω μ ε ω ν
τ ω ν κ ι ι ν ω ν θ ν η τ ώ ν Η σ α ν π ε Ρ ι θ σ ι ώ ε ι ς μ ε τ ά τ ν κ α ς ι μ α ς
κ α ι τ η ν ι δ έ α ν π ώ ς ο ί ε ί σ β ο λ ε ϊ ι θ α έ ρ ρ ί π τ ο ν τ ο ε ί τ τ η ν θ ώ λ α σ σ ω ν
Τ ό τ ε η λ θ ε ν ή Γ ε ρ μ α ν ι κ ή ε ι σ β ο λ ή Έ ν α κ ρ ά τ ο τ 80 έ κ ω τ ο μ μ υ
ρ ί ω ν ε π ρ ε π ε ν α σ π ε ύ σ η ε ι ς β ο ή θ ε ι α ν ά λ λ ο υ κ ρ ά τ ο υ τ 45 Ε κ α τ ο μ
μ υ ρ ί ω ν τ ο ό π ο ϊ ο ν έ μ α σ τ ι ν ώ ν ε τ ο κ α ι έ ξ ε λ ί ζ ε τ ο ι ι ς τ α ό μ
μ ω τ α δ λ ο υ τ ι κ ό σ μ ο υ ά τ Ο έ ι α έ κ α τ ο μ μ ό ρ ι α Ε λ λ η ν ι κ Τ ό τ ε
ή ι Α γ γ λ ί α ή δ Π ι α έ φ λ έ ν ε τ ο κ α Ι δ ε ν η τ ο ε Ι ς θ έ σ ι ν ν α δ ι α θ έ σ η
Δ Ν ά μ ε ι ς έ κ ρ ά τ η σ ε τ η ν ϋ π ό σ γ ε σ ί ν τ η τ κ α ι τ ρ ε ξ ε ν θ Ι ς β ο ή θ ε ι ά ν
μ α ς δ π ω τ μ π ο ρ ο θ σ ε Ο μ ω τ ή Έ λ λ Ο ί η τ ο ά π ο φ α σ ι σ μ έ ν η ν α
μ η ν ά φ ή σ η τ ο ν έ γ θ ρ ό ν α σ π ά σ η τ ι ν ό γ υ ρ ω μ έ ν η γ Ρ α ί μ μ η ί ω ν Ε λ
λ η ν ό β ο υ λ γ α ρ ι κ ώ ν σ υ ν ό ρ ω ν Α φ ο θ έ δ έ γ θ η δ λ η ν τ η ν δ ύ ν ω μ ι ν τ η ς
ε ρ μ α ν Ι η ς μ η α ν η ς ή α ι μ υ ν α τ η ς γ ε ι τ ο ν ι κ ή τ μ α ς χ ώ ρ α ς έ κ ώ μ
φ θ η α Ι δ έ θ ρ έ Π λ η μ μ ύ Ρ ι ε τ η ν Ε λ λ ά δ α Σ τ ά τ θ ε ρ μ ώ ι λ α ς
Ε λ λ η ν ο ε κ α Α γ Υ ι λ ο ι έ π ρ ό τ ε υ ν α ν τ η ν έ σ γ ά τ η ν τ ω ν ά
κ α ί ε Ι ς τ ο ν τ ά φ ο ν τ ω ν ή Ι σ τ ο ρ ί α θ α χ α ρ ά ξ η κ α Ι π ά λ ι ν τ ο κ έ ν
δ ό ξ ο α ό τ α ς λ έ ξ ε ι ς
Ώ ε ϊ ι ά γ ν έ λ ε ι ν Λ ω κ ε δ α υ μ ο ν ί ο ι τ δ τ ι τ η δ ε κ ε ί ι μ ι Ε θ α τ ο ϊ ς
κ ε ί ν ω ν ρ ή μ α σ ι π ε ι θ ό μ ε ν ο ι .
Ό π ό λ ε μ ο α δ θ ν έ σ τ ω μ ά τ η σ ε μ ε τ η ν κ α τ ο χ ή τ α δ π λ α π ο υ
μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ώ ρ ω ε ί ν α ι δ λ α π ο υ ε Τ Υ α ν ξ ε ι α σ θ η ά π ο τ ο ν
κ α ι Ρ Ο τ η ς λ ε υ τ α ί α ς κ α τ Ο ό η ς τ η ς Ε ύ ρ ώ π η τ ι γ τ ο τ ω ν β ω ρ β ώ ρ ω ν
φ υ λ ν τ η ς Α ν α τ ο λ ή τ Ό τ ό π ο ι τ ώ ρ α κ α τ σ σ τ ρ έ φ ε τ α υ κ α ι κ α τ α
σ τ ρ έ φ ε τ α ι σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά ά π ο ε ν α ν έ χ θ ρ ό π ο ύ ζ η ι ε ϊ ν α τ ο ν έ ξ α
φ α ν ί σ η .
Α ν ω φ έ ρ ε τ α ι ό τ ι έ ν τ ς τ ω ν π ρ ώ τ ω ν 15 μ Τ ν ω ν τ η ς Ά ξ Ι η ς
κ α τ σ γ η ς ά π ο τ ο ϊ κ 1000.000 κ α τ ι κ ο ς τ ω ν Α θ η ν ώ ν ά π έ θ ω ν ο ν ο ί
100.000' Μ ε ρ ι κ ο Ι ε Τ χ α ν τ η ν τ υ χ η ν α τ ε θ ά ν υ ν γ ρ ή γ ο ρ α κ α ι γ ε ν
ν α ϊ ώ ς δ μ η ρ ο ι μ π ρ ο ς σ τ ο έ κ τ ε λ ε σ π κ ο ά π ό σ π α χ μ α ά λ λ α φ ο
β ι μ α ι δ τ ι τ α Π Θ Ρ Ι ό τ ρ α ά π ό α ί ι τ ό τ α α ω α Η ι λ μ α τ α τ η ς Χ ξ ο
ν ι κ η ς φ ι λ ο δ ο ξ ί α ς ή κ ά σ θ η σ α ν ν α ο ι ί σ θ α ν θ ο υ ν τ ο μ α Ρ Τ ό ι
κ α τ η ς ά γ ω ν ε ς τ ο υ Κ Ί ε ί ν η ς θ α ν ά τ ο υ Ή Έ λ λ α ς ή ό η τ ο
ό π ε Ω φ ρ γ ώ ρ α π ο υ τ ι ν κ α λ λ ι ι ε ρ γ ο υ σ α ν κ α ι δ ύ λ α ν
σ κ ι λ η ι ρ α γ ι α ό τ η ν α ν ρ ω ι π
ι
ο ι τ ο υ τ ν ά γ ω ι σ α ν ε Τ ν α ι σ ή μ Θ ρ α
έ γ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν η τ α γ ω ρ ά φ ι α μ ν ν ά Ι α λ λ ι έ ρ η τ α Ε ι ς τ α ς
π υ κ ν ο κ α τ ω κ η μ έ α ς β ο ι μ β σ π λ ή κ τ ς π ό Ν ε ι ς υ μ β α δ ζ ν Τ ι έ π ι
δ ι η μ α Κ ο Ι Ι ό λ μ ό
Π ρ έ π ε ι Ι Ο ξ α ν τ ί σ Ι μ ε ά π Ό τ η ν ά Ρ Υ ή Ν α ξ α ν α τ σ σ υ μ ε
τ α σ ι π ί ι α μ α ς ν α ξ α ν α ψ τ ι ά ξ ο υ μ ε τ α κ τ μ α τ ά μ α ς κ α ί τ ο σ π ο υ
Ο Ο ι ι ό τ ε ρ ο Π ι ρ έ τ Η ά π ο τ ο υ ς κ α τ ε σ τ ρ α μ ι μ έ ν ο υ ς α ό τ ο υ ς ό ν θ ι ρ ώ ς
ν α ξ α ν α κ τ ί σ ο μ ε τ η ν Π σ τ ι ρ ί δ α μ α ς
Σ ή ι μ ε ρ α δ π ω ς ο Ι Τ Ρ ε ί ς Μ Υ ά λ ο ι α τ σ σ ρ ώ ν ν σ χ έ δ ι α ν ι α
Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Σ
Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΟΣ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ρ ο υ ν κ α ι Κ ι π ε θ α ι ί Ι Λ ο ι υ ν Φ α ί ν ε τ α ι τ ό σ ο σ κ λ η ρ ό ν α ο κ ε φ θ ή κ α ν ε
Ο Τ Ι α ί ι τ ε ς α ί γ υ ν α ϊ κ ε τ έ θ υ σ ί α σ α ν π ρ ώ τ α τ ο ϋ τ α ν δ ρ ι ε ς τ ο ϊ κ ά
δ ε λ φ ο ϊ κ κ α ι τ ο ϋ τ π α τ έ ρ σ τ τ ο υ τ ε ί ς τ η ν Π α τ ρ ί δ α ά γ σ γ γ ύ σ τ ω
κ α ι τ ώ ρ α ε ί ν α ι ό π ο γ ρ ε ω μ έ ν ε τ ν α θ υ σ ι ά σ ο υ ν κ α ι τ α ι .ι ι κ ρ ό κ α ι
ά θ ώ α π Δ ι Χ τ ο ο σ
Tf;:IipaJ ι π λ η σ ι ζ ε ι η ω ρ α τ η ς ά π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ώ τ τ ω ν π ρ έ
Π Ε Ι ν α λ ι ά ζ υ μ Ξ κ ω τ ο ό θ ι ε δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ ο έ τ ο ι μ ά ζ ο ν τ ε ο
κ α ι ό ρ γ α ν ώ ν ο ν τ ε τ τ ο EpYC:V τ η ς ά ν α κ ο υ φ ί ο ε ώ τ τ ω ν Ό μ ό ν ο σ μ ο υ
σ κ ο π ό ε α Ι ν ό ά Υ ο ρ ά σ ω κ α ι ν α έ ν α π ο θ η κ ε ύ σ ω τ ά π λ έ ο ν ά ν α
γ κ α ϊ α κ α ι 11 ά π ο σ τ α λ ο θ ν E-jc; τ η ν Ε λ λ ά δ α ο μ έ σ ω τ μ ε τ ά τ η ν ά
π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ί ν ί η ι ς •
Σ ε σ α ς τ ς σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ο α μ υ λ έ γ ω ώ ς ε ϊ μ α ι β ι ι ρ α ι ί α
ι ς Κ α Τ Ι ι ε ι ς ό π ό δ σ ο υ τ ά κ σ ϋ ν τ η ν δ Κ ι κ ι λ η σ ί μ ο υ δ ε ν θ α λ ε ί φ η ν α
κ ά ν η τ ο α ι θ τ ο υ κ α ι ν α β ο η θ ή σ η ε ι ς τ ο ν α π α ρ ά σ χ ο ο μ ε
β ο ή θ ε ι α κ α ι ά α φ ι σ ι ν ε ί ς ω υ ς ά σ θ ε ϊ ς κ α ι δ υ σ τ υ χ ο θ ν τ α ο
Ε λ λ η α ς
Ε ϊ μ α σ τ ε ί ι τ ο χ ρ ε ω ι μ ο έ ν ο ι σ ή μ ε ρ α ν α λ ο γ α ρ ι ά σ ο υ μ ε τ ά τ ά ι μ έ
σ ο υ ς ν ά κ ι α ς τ ω ν Ή ά ν ά η ν α Π Ο ρ α σ χ θ Θ ο υ ν έ π ε Ι Υ ό ν τ ω ι τ α
μ έ σ α α ό τ ά τ η ς β ι η ε ί α ς μ α ς ύ π ε ι δ ε ι ί Υ θ η κ α ι ά π α α ν ώ σ ι α σ τ ε
λ έ γ η τ ο υ Ε ρ υ θ ρ ο θ Σ τ α υ ρ ο ύ Σ α ς κ α λ ώ δ λ ο υ ς ε ϊ τ ε ώ ς ά τ ο μ α
ε ϊ τ ε ω ς ό ρ γ α ν ώ ο ο ι ο ν α σ ο ν ε ρ ν α σ θ ή τ ε μ α ζ ί μ ο υ ε ί τ '1: 0 ε Ρ Υ ο ν
α ό τ ο τ η ς π ρ ο ν ο ί α ο Δ ε ν ε χ ω ω π α ί τ η σ ι ν δ λ η μ α ς ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α
ν α γ ί Η θ δ ω τ ώ ρ α θ α η θ ι ε λ α ε ι BLWO:IlaL ν α τ ο ε λ π ί σ ω ν α ε
ξ ι α κ ο λ ο Π ι ι σ ω ε ω ς δ τ ο υ ε κ π λ η ρ ώ σ ω τ ο χ ρ έ ο ς μ ο υ π ρ ο ς έ κ ε ί ν ο υ τ
π ο υ δ υ σ τ ύ χ η σ α ν τ ό σ ο ν ε Ι ς τ η ν Ε λ λ ά δ α Π ι σ τ ο ύ ω σ ε σ α ς ν ι ω τ ι
ξ έ ρ ω π ώ ς τ ο δ ν ι μ α τ ί Ί ς Έ λ λ ό ι δ ο ς ε ί ν α ι γ ρ ω μ μ έ ν ο σ τ η ν κ α ρ δ ι ά
σ α ς μ ε φ λ Ο Ύ ρ α ρ ά μ ι μ α τ α Α σ ι ε υ θ ό ν ο μ α ι σ ε σ ά ο τ ο ϋ τ Aty l\)-
π τ ί ο ι κ φ ί λ ς ψ λ κ α ι σ α ς π α ρ ω κ ω λ ώ ν α β ο η ή σ ε τ ε κ α ι π ά λ ι ν
τ η ν Ε λ λ ά δ σ δ π ω ς ί ς τ ο π α ρ ε λ θ ό ν ο ί π ρ ό γ ο ν ο ι σ α σ μ α ς έ φ ώ
τ ι σ σ ν μ ε ή θ ε ί ω ν σ π ί θ α τ ς ζ ω η ς κ α ι τ ο θ π ο λ ι τ ι σ μ ο ϋ
Σ α ν ά Τ Τ Ά Τ Η ρ ι σ τ η ν έ μ π ν ε υ ω μ έ ν η α ύ τ η κ κ λ η σ ι τ η ς Π ρ ι γ κ η
π ί σ σ η τ Φ ε ι δ ι ι ί η ι ή λ θ ε ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά τ η ς Α ί Υ υ ι ι τ ι α ι κ η ς β ε ρ
ν ή σ ε ω ξ π ο υ τ ή ν σ υ ν ώ δ ε υ σ ε ή ώ κ ό λ ο υ θ η ε π ι σ τ ο λ ή T: U τ ά Τ Ε π ρ ω θ
Π Ο Ρ Υ ο υ τ η ς Α ί ν ύ π τ ο υ Ν α χ α ς Π α σ ά π ρ ο ι τ η ν Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α ν
φ ρ ι δ ε ρ ί κ η ν Ν ά τ ο κ ε ί μ ε ν ο τ η ς Π Ι σ λ η ς α ύ ή Ί ς
Ύ ι η λ ο τ ά τ η
Α φ σ τ ο υ Ά έ γ ω σ α τ η ν Υ σ ι ν ι ό ψ υ ο ν ε κ κ λ η σ ι ν δ ι α τ ο ε ρ
γ ο ν Σ ώ σ α τ ε τ η ν Ε λ λ ά δ α έ π ε θ ά μ ο υ ν τ ω ς ι ή Κ υ β έ ρ ν η σ ί ι μ ο ο
έ ν θ α ρ ρ ό ν η τ ά τ έ ν ε ρ γ ε ί ο ο σ α ς κ α ι δ ώ σ η ά λ λ η ν μ ί α ν φ ο ρ ά ν ά
π ό δ ε ι ξ ι ν δ τ ι σ ρ ι ζ ι μ ε θ α τ α μ α ρ τ ύ ρ ι α τ η ς γ ώ ρ α σ ο κ
Π λ ε ί σ τ ο ι δ μ ο Ι l iOlr OptKCli κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί σ υ ν δ έ ο υ ν '[!): δ ύ ο
μ α ς ε ι η Ε κ σ τ ο ν τ ω ν ό π ο ί ω ν η τ ι KOL'[1'J::; έ ν ο ς μ ε γ ά λ ο υ π σ λ ι τ ι
σ μ ο υ δ σ ι ι ς ι ή Ρ ε δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν κ ο Ι ά φ η κ ε τ α ί χ ν Ρ
Τ μ έ χ ρ ι σ ή μ ι ε ρ ο ν
Ο Ι Ε λ ι λ η ν ς ε ν έ ι μ ο ρ ε θ η μ α ζ ί μ α ς κ α ι μ ά λ ι σ τ α έ Υ κ α
Τ Ε σ τ ά θ η σ α ν Ι ί ς τ η ν κ ο λ ά δ α τ ο υ ί λ ί υ ζ ω Τ ε ς τ η ν ζ ω ή ν μ α ς
κ α ι σ η ι ι μ ρ ι ζ ό

ε ν ο ι τ ι ς χ α ρ ε ς τ ι ς θ λ ί ψ ε ι ς μ α ς
Ή μ ο ϊ ρ α έ π λ η ι Ε Ε π ρ ο σ ω ρ ι ν ω ς τ ν Έ λ λ ά δ α ή δ π ο ι α ε ε
θ ι μ α λ ί ε ί σ β λ έ ω ί ά φ ο υ έ π λ Έ μ η σ ε ε ι ι σ ί ω ς κ α ι ε ύ Υ ε ν ω ς
Ά λ λ α π ο τ ε δ έ ν ί ι τ τ ά η δ ι ό τ ι μ σ λ ο ν ό τ ι τ ο σ ω μ ο ή μ π ο ρ ε ι Υ ι α
μ ι α σ ι ι γ μ η Ά έ ξ φ α ι σ θ η μ ί ι ύ Υ ε ι ν η ς δ μ ω ς ψ υ η θ α ζ ή σ η
γ ι α Π Ι Τ Υ ι α Ά π ρ ι ο ο ί δ η ζ ω η ν ε ί ς τ η ν υ λ η
Τ ώ ρ α ή Υ σ ρ α υ γ η τ η ς ε υ ρ ί α ς ι α τ η ν Έ λ λ ά ο α τ ό
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ί ι η ι μ έ ν η μ α ι Έ λ ά ς θ α ε ϊ ν α τ λ ε ι ί ω ς έ λ ε ύ θ ε ρ η ο ι κ α ρ δ ι έ τ δ λ ω ν
μ α ς ι τ ι σ ι ε γ ο ρ γ ό τ ε ρ α γ ι α τ ι γ ρ ή γ ο ρ α θ α γ κ α λ ι ώ σ ω α ε τ ά
δ έ λ φ ι α μ α ς σ τ α σ π ί τ ι α μ α ς Δ ώ κ ρ υ α χ α ρ α ς θ α ο ι μ ί ξ ο υ ν μ ε δ ά
κ ρ υ α λ ύ π η τ τ α β ά σ α ν ά τ σ υ ς ι μ ε γ ά λ α ά λ λ α ή κ α ρ τ ε ρ ί α
τ ο ι κ κ α ι τ ο θ ά ρ ρ ο ς τ ς ύ π ή ρ ξ α ν α κ ό μ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α κ α ι ά π ο
τ η ν δ ν σ μ ι κ Ι τ Τ μ κ α τ α π ί ε σ ι τ ο υ έ γ θ ρ ο θ Τ Ο ή θ ι κ ό σ θ έ ν ο τ τ ω ν
σ υ μ π α τ ρ ι ω τ ώ ν μ α ς π ο υ ό π έ φ ε ρ σ ν τ ό σ α χ ρ ό ν ι α δ ε ν έ π α υ σ ε ν α
μ α ς έ μ ψ ο γ ώ ν η δ λ ο υ ς ή μ α ς π ο ύ ζ ι μ ε μ α κ ι ρ υ α ά π ω τ η ν Π α τ ρ ί
δ α Ε μ ε ί ς π ο ϋ δ ο κ υ μ ά σ ω μ ε μ ό ν ο τ ό π ι κ ρ ό ψ ω ι μ ι τ η ς έ ξ ο ρ ί α ς
ά λ λ α δ ε ν ε ϊ δ ω μ ε τ α π α ι δ ι ά μ α ς ν α ι ν α π ε θ α ί ν ο υ ν σ τ ε
κ ό μ α σ τ ε μ ε θ α υ μ α σ μ ό α Ι ν ω μ ί σ ι η μ τ ρ Ο σ τ ο ϋ τ Ε λ λ η
ν ο κ Π ύ ε μ ι ι ν α ν σ τ η ν λ λ ά δ α Ό λ ο ι α ύ τ ο ί ε κ α ν α ν τ ο κ α θ ή κ ο ν
τ ο ο τ Δ ώ σ α ν ε τ ο π α ν κ α ι δ ε ν τ ο ϋ τ μ έ ι τ ί π ο τ ε ά λ λ ο ν α δ ώ σ τ υ ν
γ α τ η ν Ε λ ε υ θ ε ρ ί σ κ α ι τ η ν Δ ι κ α ι ο σ ό ν η
Τ ώ ρ α ά π ε υ θ ύ ν ο μ α ι σ ε σ α ο υ μ σ ι α τ ρ ι ώ τ ι σ σ έ μ ο υ τ η ς Λ ί
ν ό π τ ο υ Ο λ ο ι ό π ο ι ο ι κ ι α ν ε ϊ μ α σ τ ε ά σ ι έ τ ω ς τ ά ξ ε ω τ π ο λ ι
τ ι ι κ η ς Ι δ ι λ ο γ ί α ς Τ ι κ ο ι ι ω ν ο κ ή τ θ έ σ ε ω ο α ς θ έ σ ω μ ε ν τ η ν ζ ω ή ν
μ α ς κ α ι τ α ς π ρ ά ξ ε μ α τ ..Ι ς τ η ν ύ π η ρ ε σ ί α ν τ ο υ α γ α π η μ έ ν ο υ
κ α ι η ρ ω ι κ ο ύ λ ι μ α ς
Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ α π ό τ ο ν ρ δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι Κ Ό Ι Ι ά π ε λ ε υ θ έ
ρ ω σ ι τ ά π ό τ η ν ά ά η Γ ι α ύ τ ό α π ε υ θ ύ ν ω σ ή μ ε ρ α τ η ν κ κ λ η
ί μ ο υ α ύ τ η δ ι α τ η ν δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α έ ρ ά ν ο υ ά π α σ α ς τ ί τ π ρ ό θ υ μ ε τ
κ α ι ε ε ξ Ε λ λ η ν ί δ ε τ τ η ς π α ρ ο ι κ ί α ι Κ α ϊ ρ ο υ Ό ε ρ α ν ο ς α ύ
τ Ο ς θ α γ ί ν η σ τ ά σ π ί τ ι α σ τ α γ ρ α φ ε ϊ α κ α ι σ τ α κ α τ α σ τ ή μ α τ σ δ λ ο υ
τ ο υ KJitpou, ά π α ό μ ί λ ο ι κ υ ρ ι ω ν κ α Ι δ ε σ π ο ι ν ί δ ω ν ,T-iOU θ α σ χ η μ α
τ ί ι σ ω μ ι ι σ υ ν τ ό μ ω α Κ α ι ε μ α ι ά τ λ ύ τ ω ς β ι β α ί α π ώ ς θ α ε χ η τ η ν
μ ο γ α λ ύ τ ε ρ η έ π ι τ υ γ ί ο Υ ά ρ ι ς ε ι ί ς τ ά ι π ρ ο σ π α θ ε ί α τ σ α ς κ α ι Π ι
γ ν ω σ τ ή σ α ς έ ν ε ρ ν η τ υ κ ό τ η τ α
Ό ε ρ α ν ο ς α Ρ Υ ι ι σ ε σ τ η ν ί ο τ ο ρ υ κ η γ ι α τ η ν ν ε ώ τ ε ρ η Ε λ λ ά δ α
ή μ ε ρ ο μ η ν ί α σ τ ι ς 28 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ τ ι υ 44 κ α ι τ ε λ ε ί ω σ ε τ η ν ά λ
λ η ή μ έ ρ α
λ λ η ι ί δ ε ς τ ο θ Κ α ϊ ρ ο υ μ α ζ Ι μ ε π ρ ο σ κ ό π ο υ τ π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ω ο
μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ έ ο γ α λ α ν ό λ ε υ κ ε ο ι Ξ γ ύ ρ ι ζ ι ύ π ό τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι
τ η ς Π ρ ι ν κ η π ί α σ η Δ ι α δ ό χ ο υ σ τ ο ϋ τ δ ρ ό μ ο ς τ ο υ Κ α ϊ ρ ο υ κ α ι μ ά
ε υ α ν δ ι ά φ ο ρ α 'JtCIQQ: γ ι α τ ο ν ε ρ α
Τ ί τ ί δ ς ή μ έ ρ ε τ δ μ ω ι Ι Υ Ι Ξ κ α ι μ ι α π α τ ρ ι ω τ υ κ ή Υ ε ι ρ ο ν μ ί α
ό ι τ ο τ ο υ ο ά ν δ ρ ε ι τ ο υ Ε λ λ η ν υ κ ο θ κ έ ν τ ρ ο υ έ κ π σ ι δ ε ύ σ ε ω τ κ α Ι τ ω ν
σ λ ω ν τ η ς Α ί γ ύ τ ο υ π ο ύ δ ι α θ έ ο ι α ν ε έ κ ο π ό ν Ί τ θ ν η ν τ α λ ί ρ ε ς Α Ι
γ ύ π τ ο υ σ υ ν ο λ ι κ ά γ ι α τ ο ν Epa'Vo.
Σ υ γ ο ω ν η μ έ ν η ή Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ά π ό τ η ν π α τ ρ ι ω τ υ κ η
α ύ τ η γ ε ι ρ ο ν ο μ ί α τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ν α υ τ ω ν κ α ι ά Ε Ι Ρ Ο
π ό ρ ω ν έ σ τ ε ι λ ε τ η ν α κ ό λ ο υ θ η έ π ι σ τ ο λ η π ρ ό Ι ό ν δ ι ο ι κ η τ ή τ ο υ
Έ λ ι λ η ν ι κ ο υ κ έ ν τ ρ ο υ τ ο ν σ υ ν τ ω γ μ σ τ ά ρ χ η ν Κ Α ν τ ω ν ί ο υ
Κ ύ ρ ι ε Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ γ α Α ν τ ω ν ί ο υ
Ή σ υ ν ι κ ί ν η σ μ ο υ κ α ι ό έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό τ μ ο υ δ τ α ν έ δ ι ά β α σ α
τ η ν ά π ό η ς 10) 44 α ν α φ ο ρ ά ν σ ο κ δ ι α τ η ν ε υ γ ε ν η κ α ι π α τ ρ ι ω
τ υ κ η ν Χ Ξ Φ Ό ο Υ μ ί α ν τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο θ κ έ ν τ ρ ο υ α ι δ ε ω ς Ο Ι Τ Ρ α
τ ο ο ν α BL{kBiaou.\1τ ό ν μ ι σ θ ό τ ω ν τ η ς η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ π ε ρ
π α ι δ ι ο τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς μ ο υ έ έ η σ ι ε α ύ θ ό Ρ η τ α τ η ν έ π ι θ υ μ ί α ν
ν α β ρ ι σ κ ό μ ν κ α ν τ α γ ι α ν α σ α ς σ υ Υ Υ α ρ ω κ α ι ε ό α ρ ι σ τ ή σ ω
Α τ ι ρ σ σ ώ Π ω ς ό θ ε ε ν α ν Χ ω ρ ι σ τ ά Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς δ ε ν μ ι τ ο ρ ω
ν α έ κ π λ η ρ ώ σ ω τ ώ ρ α α ύ τ η ν τ η ν έ π ι υ μ ί α ν μ ο υ Ή Χ ι ε ι ρ ο ν α μ ί α
σ α ς α ύ τ ή Π υ δ ε ί ι ε Ι δ λ η τ η ν ε ύ Υ Έ ι ε ι α κ α ι τ η ν λ ε π τ ό Τ Ψ Γ α τ η ς
Έ λ λ η ν ι κ η ς φ υ λ η ς θ α η θ ε λ α ν α έ γ ν ω ρ ί ζ ε ι ο Π τ έ ξ ω ά π ό
τ ν Π α τ ρ ί δ α μ α ς γ ι α ν α ά ν τ ι λ η φ θ η ό λ ο ς ό Χ ό μ ι κ κ α ι ά π ό τ η ν
2 6-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ Τ ρ ι θ υ ο τ ό ν ε ι ο ν ο μ ο κ έ τ σ ν ω γ κ ε τ ο υ . Ξ λ λ η ν ι κ ο θ λ
Τ ό κ α θ έ ν α α π ό τ α Υ α ο ι μ ι κ α α ό τ ά α υ τ ο κ ί ν η τ α τ ο έ π ι θ ε ω
ρ ο θ ο ε μ έ έ ν τ α τ ι κ η π ρ ο σ ο ν ή ή Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ ω Δ ι ω δ ό χ ο υ κ α Ι Φ Ρ ν
Τ ν α τ ο έ φ ο δ ι ά ζ η μ έ τ ο ά Π ϊ ρ α τ ψ δ μ ψ υ ο υ λ ι κ ό τ ο υ
Ή τ τ ό σ ο ζ ω Ρ ι Ι ό έ ν δ υ α φ έ ρ ο ν Τ η ς ω σ τ ε σ υ ν ώ δ ε υ ε τ ό ύ
ε ι ι μ ι ω σ ύ τ ο κ ί ν η τ ο ω ς τ η σ τ ι ν μ η π ο υ θ α τ ο ε π α ι ρ ν ε τ ό β α
Π ό ρ ι γ ι α ν α τ ο φ έ ρ η σ τ η ν Έ λ λ ά δ α
Ή σ η μ ο ρ ι ν η Β α σ ί λ ι σ σ α μ α ς η ξ ε ρ ε π ό σ ο ι Ξ π ι τ ο κ κ έ ς η τ α ν ο ί
ύ Υ Ξ ι ι ι μ ι ι κ ε ς α ν ά Υ κ ι ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο θ λ α ο θ η ξ ε Ρ Ξ π ό σ ο ι α ρ ρ φ
ο τ ο ι ι ε ι ά ζ τ α ν α μ ε σ η ν ο σ ο κ ο μ ε ι ω κ η π ε ρ ι θ σ λ ψ ι η ξ ε ρ ε π ό σ α
π α ι δ ώ κ ι α π ε ρ υ μ έ ν α ν ε τ ο θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό μ π ό λ ι υ θ α τ α γ λ ύ
τ ω ά π ο τ ο θ γ ά ρ ο υ τ α δ ό ν τ ι α κ α π ό σ α α ν ο ι κ τ ά τ ρ α ύ μ α τ α π ε
ρ ι μ έ α ν ε τ η ν έ π ο ύ λ ω σ ί τ ο υ τ Ο ί τ ρ ε ϊ ς β ά ρ β α ρ ο ι κ α τ α κ τ η τ α ί κ α
ό ξ ι Μ Ι Κ ι η τ ο ς σ υ ρ φ ε ό τ ν έ ω μ ο β ο υ λ γ ώ ρ ω ν ε Ι Υ Ξ σ π ε ί ρ ε ι σ ε
δ η τ η γ ώ ρ α τ Η ι κ α τ ο ι σ τ ρ π φ ή
τ α ύ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά α ϋ τ ο κ ί ν η τ α π ο υ έ φ ω δ ι ά σ θ η κ α ν μ ε Ι ό ό α
ρ ι φ ό λ ι κ ό ά ρ ι ς σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή φ λ ό γ α τ η ς Β α σ ί λ ι σ σ α ς
Ι ρ ε ώ φ κ η ς δ ι α θ έ τ α ν ε ώ κ ό μ α κ α ι ρ ο ί ί γ α γ ι α τ ο ϋ τ α π ό ρ ο υ τ ά
σ ι ι ε ν ι ε ι ς έ σ ω τ ε ρ ι κ ά α έ ξ ω η ψ ι ι κ ό κ α θ ώ ς κ α ι τ ί ς ά π α ρ ί π ε ς
Υ ι ά τ ο ύ ς ά ρ ψ ώ σ ι τ α ς τ ο ν ω τ ι κ έ ι τ ρ ο φ έ ο
*
Π ρ ώ τ ο ι ό Ε λ λ η ν ι κ ό τ Ε ρ ο θ ρ ό τ Σ τ α υ ρ ό τ σ α ν φ τ ά σ σ ν ε σ τ η ν
Έ ο ο τ α ί Ρ ω ί ν Ε ι ο ν Ό μ ι κ α α ό τ ο κ ί ν η τ α ε σ π ε υ σ ε \0: ι η
Θ Ύ Η π ρ ό τ τ η ν Π ρ ι γ κ ή τ ι σ σ α Δ ι α δ ό τ ο α κ ό λ ο υ θ ο ε ύ α ρ ι
σ τ ή ρ ι ο θ ε ρ μ ό ρ ά μ μ α
Ύ ψ η λ ο τ ό τ η ,
Τ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Ε ρ υ θ ρ ο θ Σ τ α υ
ρ υ έ ι τ ι υ μ ι δ ι α τ η ς π α ρ ο ύ σ η τ ο υ ν α Σ α ς έ κ φ ρ ά σ η τ α ς ε ύ
ν α ς ε ύ ο ρ ι σ τ ί α ς τ ο υ δ ι α τ η ν ι μ ι ι σ τ σ ύ ν η ν μ ε θ η ς τ ο π ε
Ρ Τ ε ά Θ έ τ ν τ α ς ε ι ί ς α υ τ ό τ η ν δ ι α Υ ε ί ρ ι σ ι ν τ ω ν ν ο ο ο κ ο
μ ε ο ι κ ω ν α ϋ τ ι κ ι ν ή τ ω ν
τ α π ρ ώ τ α 17 π α ρ ε λ ή φ θ η σ α ν θ έ ς κ α ι ή δ η ι ρ ί σ Τ α ι ε ί ς
τ ά ς ά π ο θ ή κ ο τ τ ο θ Ε Ε Σ δ π ο υ σ υ ν α ρ μ ο λ ο ν ο θ ν τ α ι Κ σ τ ά τ η ν
π α ρ α λ α β ή ν τ ω ν θ μ δ ν τ η ν ε ό κ ω ι ρ ί α ν ν α θ α υ μ ά σ ω μ ε ν τ ο ί ι λ υ κ ο ν
μ έ Ι ό ό π ο ϊ ο ν ε ί ν α ι έ φ ω δ ι α α μ έ ν α κ α ί ν α π ι σ τ ο π ο ι ή σ ω μ ε ν δ ι α μ ί α ν
ά κ ό μ η φ ο ρ ά ν μ έ π ό σ η ν σ τ ο ρ γ η ν ι κ σ ί κ α τ α ν ό η σ υ ν τ ω ν ό ν α ω ν
τ υ τ ό π ο υ μ α ς δ ι ω ρ ν α ν ώ σ σ τ ε τ α ς ά π ο σ τ ο λ ά ς Σ α ς
Δ ύ ν α σ θ ε ν α ε ί σ θ ε β ε β α ί α δ τ ι τ ό Δ ι α ι κ η τ ι κ ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν θ ά
κ ο π α β ά λ η κ ά θ ε δ υ ν α τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν τ ω ς ά ν τ α π ο κ ρ ι θ ή π λ ή ρ ω ς
ε Ι ς τ η ν έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν τ η ν ό π ο ί ω ν τ Ο Ο έ ι δ ξ Ό τ ε δ ι α η ς Ο π ο
σ Ο Ο λ η ς Σ α ς θ α φ ρ ο υ τ ί σ η ω σ ε δ ι α τ η ς κ α ι λ η ς δ ι α γ ε ι ρ ί σ ε ω σ τ Ο Ο
υ λ κ α ϋ τ ο ϋ ν α έ π ι τ ύ χ η τ η ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν δ υ ν α τ η ν ά π ό δ ο σ ι ν
κ σ ί Σ α ς π α ρ ω κ α λ ο θ μ ε ν ν α π ι σ τ ε ύ σ η τ ε δ τ ι α ί έ π ι θ υ μ ί α ι Σ α ς θ α
ν α ι Π ά ν τ ο τ ε σ ε β α σ τ α ί ά φ μ ά λ ι σ τ ά ο ί ά π σ τ ο λ α ί Σ α ς ά π ο
δ ε κ ν ι ι Μ ι Ε ε τ Ε σ α φ η Ι δ έ α ν τ η ς Έ λ λ η ι ι κ η ς Π Ρ α Υ μ ο π κ
τ ο ς ώ ς ι ι ε ο μ Ο ι Ρ φ ώ β η α ύ τ η ω τ α τ η ν Κ α τ ο η ν κ α ι τ α ς τ ό σ α ς ι α λ
λ α σ υ μ φ ο ρ ά ς
ι ύ χ α ρ ι σ τ ί τ ε ς Κ α Ι π ά λ ι ν θ ε ρ μ ω ς δ ι α τ ε λ Ο Ο μ ε ν μ ε τ α σ ε
β α σ μ ί τ ω ν δ ι α τ α γ ώ ν Σ ι α ς Π ά ν τ ο τ ε π ρ ό θ υ μ ο ι .
Ό Π ρ ό Ξ Ρ ο ς Λ Α Ι Α Ν Ν ι Α Σ
τ α ύ Υ ε ι σ ν α μ ι ι ι κ α α ύ τ σ κ ί ν η τ α έ ξ ω λ ι σ μ έ ν α μ ε τ Ο έ φ ό δ ι α υ
δ μ ε ά Ρ σ ο ν ι ε ν α έ κ ό γ ω ί α τ ς λ λ η ι
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ α π ε ι ν ο ι θ ε ρ ά σ τ ο ν τ ε τ
Ό Γ ε ν Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ;
Δ Τ Ο Υ Λ Ο Υ Π Α Σ
Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ι
Α Λ Ζ Α Ν Ν Α Σ
θ ε ί σ α ι ί Ξ ρ Ο Υ α Ι τ ή τ ύ π α ί θ ρ ο υ δ ι α κ υ ο ν ώ ν ν ρ σ μ μ ώ ν δ έ α ί Π φ ω
Ι α ί ε ί ς τ ό ό π ο ί σ σ θ ά ό π ο σ τ α λ Ο Ο ν έ ν σ υ ν ε γ ε ί α τ α α ό τ ο κ ί ν η τ α
ί α τ ρ ι κ ά χ ε ι ρ ο υ ρ γ ε ί α
Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ ή δ τ ι ά π α ν τ ω γ ο θ τ η ς Έ λ λ ά δ ς τ α α ύ τ ο κ ί
ν η τ α ί σ τ ρ ι κ ά σ υ ν ε ρ γ ε ί α ν ί ν ο ν τ α ι δ ε κ τ ά μ ι τ ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η
π α ρ ά τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο θ ή δ έ ό τ ό δ σ ς τ ω ν ε ί ν α ι τ ο ι σ ό τ η ω σ τ ι ε α
τ ρ ο κ α λ ; υ ν ε ύ μ ε ι έ σ τ α τ α σ χ ό λ ι α
' 1-1 Ε ρ γ α σ ί α τ ώ ν κ ι ν η τ ώ ν ι α τ ρ κ ώ ν σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν σ υ ν ε γ ί ζ ε τ α ι
έ ν τ α τ ι κ ώ τ α τ σ ή δ έ κ τ η θ ε ϊ σ α π ε ί ρ α μ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α σ τ ρ ο β α ί ι κ ο
μ ε ν ε ί ς β ε λ τ ι ώ σ ε τ ή τ ό ρ γ α ν ώ ο ν ο κ κ α ί η ς ά π ο δ ό σ ε ώ ς τ ω ν
Ο ϋ τ ω δ ι έ ν ό ι α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ ε Ε μ π η ρ π ο υ μ ε ν δ ί δ υ μ ο ν κ ι ν η τ ό ν ο υ ν ε ρ
ν ε ί ο ν ώ ς τ τ ι ο θ τ ο ν ώ σ α μ ε ν ε ν Θ ε σ σ α λ ί α π φ ο τ ι θ έ μ ε ν ο ι α
ν ε ν ι κ ύ σ ω μ ε ν τ ο σ ύ σ τ η μ α ε ν τ μ έ λ λ ο ν τ ι
Ό Ε λ λ η ν υ κ ό τ Ε ρ υ θ ρ ό τ Σ τ α υ ρ ό τ ύ π ο β ά λ λ ε ι π ρ ο ι τ η ν Ύ μ ε
τ έ ρ α ν Β Υ τ η ν ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν τ ο υ δ ι α τ η ν σ υ ν δ ρ ο μ ή ν η τ ι ς τ ω
π α ρ ε σ γ έ θ η γ ί ν ε τ α ι δ έ φ ο ρ ε υ τ τ ω ν β α θ υ τ ά τ ω ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν τ α
ό π ο ί α ό Ε λ λ η ν ι κ ό τ λ σ ό τ τ υ π α ί θ ρ ο υ έ κ φ ρ ά ζ ε ι δ ι α τ η ν π ρ ο σ
τ ά θ ε ι α ν η τ ι ς γ ί ν ε τ α ι π ρ ό τ ά ν α κ ο ύ φ ι σ ί ν τ ο υ
Ή π ρ ό θ ε σ τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α τ Β Υ δ π ω τ έ ν ι σ γ ύ σ η δ ι ε τ έ ρ ω ν
ό κ τ ώ α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν τ η ν η δ η ά ν α λ η φ θ ε ϊ σ α ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν θ α ό λ ο
κ λ η ρ ώ σ η π ρ ά γ μ α τ ι τ ο σ υ ν τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν Ρ ν Α ί ά ν ά ν κ ω ι ε ϊ ν α ι
έ π ι τ α κ τ ι κ α ί ε ί ς τ η ν τ τ α ι θ ρ ν π ά σ α δ έ ά ν ό π υ ξ ι ς τ η ς έ ρ γ α σ ί α ο
τ ω ν κ ι ν η τ ώ ν ί α τ ρ υ κ ώ ν σ υ ν ο ρ γ ε ί ω ν τ η ς ό π σ ί θ ρ ο υ θ α γ ί ν η μ ε τ ά
ν σ κ ο υ φ ί σ ε ω τ δ ε κ τ ή
Π λ η ν τ ω ν α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν ά π α ι τ ο θ ν τ α ι α κ ό μ η κ α ι
φ τ ρ τ η ν ά κ α ί Τ Ι Ι Φ Ο Ρ τ Υ α α υ τ ο κ ί ν η τ ο ι α τ ι ν α δ έ ο ν ν α μ ε τ σ φ έ
ρ ο υ ν τ ο ύ λ ι κ ο ν ε ί τ τ ο ν τ ό π τ ν δ φ ά σ ω τ τ ω ν σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν τ ό ό
π ο ί ο ν α π ο τ ε λ τ ϊ τ α ι ε κ τ ρ ο φ ί μ ω ν ι μ α τ ι σ μ ο ί φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ο θ κ α ί
υ Υ ε ι ο ο μ ι κ ο ϋ ό λ ι κ ο θ
Ε κ τ ό τ τ ο ύ τ ο υ τ ά α ύ τ Ξ κ ί ν η τ α τ α θ τ α θ α ή δ ύ ν α ν τ ο ν α έ ξ ο
π η ρ ε τ ή σ ο υ ν τ η ν σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν ι Ξ ί δ κ ω ν ά ν τ ι ψ ω ρ ι κ ώ ν σ υ ν ε ρ γ ε ί ω ν
ά τ ι ν α π ε ρ ι ε ο γ ό μ ε ν α τ η ν ϋ π α ι θ ρ ο ι δ π ο υ η ι α ε ε ι δ ι α δ ο θ ή
έ π ι κ ι ν δ ύ ν ω σ θ ά ώ ν α λ ά β ο υ ν μ έ π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν ο ν π ρ ο σ ω π ι κ ό ν τ η ν
θ ε ρ τ σ ι ί α ν τ ε ϋ κ σ κ ο θ
Θ έ τ ο ν τ ε τ τ α ν ω τ έ ρ ω ι ι ο ψ ι ν τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α τ Β α σ ι λ ι κ ή τ Ύ
φ η λ ό τ η τ ο τ κ α ι έ α Φ μ ε ο ι ε ί τ τ η ν ε υ μ Ζ ν η ί τ η ς κ ρ ί σ ι ν ε π ί τ η ς
μ έ Υ Ρ Ι τ ο θ δ ε σ υ ν τ ε λ ε σ θ ε ί σ η τ έ ρ ν α σ ί α ι β ο σ ι ζ ό μ ε ν ο ι δ έ Ε π ί Tr, ('
μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή τ Α ύ τ η ς σ υ .... Ε ρ σ μ η ς
Δ α τ ε λ υ ν τ η ς V.3.Y.
Η θ Ι Κ Η h NT1\1'..
Ά Τ Ο τ η ν ι ύ γ τ α τ η ς 27) 9) 46 ή π ό λ ι ς τ ω ν Α θ η ν ώ ν δ έ ν έ ζ ο ϋ σ ε
π α ρ ά μ ε τ η ν ά ν ο υ ο ν η ν κ α ί τ η ν π ρ ο σ δ ο κ ί α ν τ η π σ ν η ν υ ρ ι κ ή ο π α λ
λ α Ί κ η κ σ έ ν θ τ υ σ ι ώ δ ο υ τ ύ π ο δ Ο Υ η ς τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς Ή π ό λ ι τ έ κ ο
λ υ μ π υ σ Ξ ν ς τ α Έ Θ Ί ό ρ ώ μ α τ α τ α ν α λ ά ζ ι ο κ α ί λ ε υ κ ό τ η ς
Έ λ λ η ν ι κ η ς σ η μ ι α ς κ υ μ ά τ ι ζ α ν ε ί ς τ ς ε ξ ώ σ τ α ς Ε ί ς τ α π α ρ ά
θ υ ρ α ε ί τ α ό ψ η λ α κ τ μ ι α θ υ ρ ι ο ί δ ά φ ν α λ ά β α ρ α Χ ι λ ι ά δ ε ς
Ι ό Ε ς τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς Τ Ρ ο Υ ο ί ι δ ι α θ ο ύ ρ ι α ε μ β α τ ή ρ ι α Ά τ δ
λ ο υ ς τ ο υ ς δ ρ ό μ ς ό ι τ ο τ η ς η ς ϊ ι ρ ν η ς ή Ί ς 28)9)46 κ ύ μ α τ α
ko:c.u μ Ε Ί ρ ω τ φ ν η έ ν θ σ σ Ι Χ μ ο σ υ γ κ ι ν η τ ι κ έ ς έ κ δ η λ σ ε ι ς ά
so-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α κ ο λ ο ύ θ ω τ ό κ Τ σ α λ δ ά ρ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ε ί ς τ ο ν Β α σ ι λ έ α
τ ά μ έ λ η τ ο υ Ύ Ή Γ ... γ Ι Ό υ Σ ι μ β υ λ ί Ό κ Θ ε ο τ ό κ η τ τ ο υ ε υ
χ Ε Τ α ι έ κ μ έ ρ ο υ τ τ ο υ Λ α ο θ τ Ο Ε δ π α ρ έ σ τ η
Α κ ο λ ο ύ θ ω τ ό σ ί Ι ς έ Π ί β ι β ά ζ ε τ α ι '100 ά ν α μ έ ν ο ν τ ο ; ο ύ
α Ι ι ή τ ο ό π ο ϊ ο ν ά κ ο λ ο υ θ ο ϊ τ ο α ύ τ τ α ί ν η τ ο ν τ ο θ Δ ι α δ ό γ :"J Ι
τ ά τ ω ν λ ο ι ω ν έ τ τ ι σ ή μ ω ν Α Ι κ α τ ά μ η Κ ο ς τ ω ν λ ε ω φ ό ρ ω ν ι λ ι ά ι ς
λ α Ό ϋ ξ ε σ π ά ζ Ο ν ι ς π σ τ α γ ώ δ η χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ ω τ α κ α ι έ τ ε υ φ η μ ί α
Ή β α σ ι λ ι κ η π ο μ π ή ά ν έ ρ γ ε τ α ι τ η ν λ ε ω φ ό ρ ν Α μ α λ ί α τ .
δ ι ά τ ω ν ό δ ώ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Α Ε ρ μ ο ϋ κ α ι Ε ύ α ν γ ε λ ι σ τ ρ ί α τ φ θ ά
Α Ε Ι Etc: τ η ν Ι η ρ ό α λ Ι
Ή μ ο υ σ ι κ ή Τ Ό υ Δ ή μ ο υ π α ι α ν ί ζ ε ι Ό σ τ ρ α τ ό ι τ α ρ σ ι ι
δ π λ α Ή ά γ α ι η ς ά ν θ ρ ω π ο θ ά λ ω σ σ σ μ υ κ ά τ α ι ά π ο έ ν θ ο υ σ ι σ σ μ ό ν
κ ό π ω α π ο ε ν α δ ά σ ο ς σ η μ α ι ώ ν σ υ μ β ό λ ω ν φ ω τ σ γ ρ α φ ι ώ ν α
λ β ά ω ν δ τ α ν η ι ε τ ά τ η ν ψ α λ σ α ν δ ο ξ ο λ ο γ ί α ν ε Ι ς τ η ν ό π ο ί α ν
π α ρ έ σ τ η σ α ν α ί τ ρ ι γ κ ή π ι σ σ α ι Ε λ έ ν η κ α ι Α λ ί κ η 1(0 Υ π ο υ ρ γ ι κ ό ν
Σ ι μ β ί λ ι ν ο ί ά Ρ Υ η γ ο ί τ ω ν έ ν τ η Β ο υ λ ή κ τ μ ι ά τ ω ν ο ί π ρ ώ 'V
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ί τ ό ι ι π λ ω μ α ι ν σ ώ μ σ ή π ο μ π ή κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι
Π ρ ό ς Τ ο Μ ν η μ ο ν τ ο υ Λ ν ν ώ α τ ο υ Ό Β α σ ι λ ε ο τ ο υ γ κ ι ν η μ έ ν ο τ κ α
τ α θ έ τ ε ι μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή σ τ έ φ α ν ο ν κ α ι ε ί τ α δ ι α τ η ς δ ε ξ ι α ς μ ο φ
μ α ρ ί ν η τ κ λ μ κ ο ς τ ο υ Α γ ν ώ σ τ ο υ έ μ φ α ν ί ζ Ε τ α ι ε Ι ς τ ο ν έ ξ ώ σ τ η ν
Υ σ Ι Ρ Ι Τ τ ο π λ ή θ ο π ο υ έ κ δ η λ ώ ν ε ι τ ο ν έ ν θ ο υ σ ι α α μ ό ν τ η δ ι cx}-
ρ σ Ό μ ή ι κ ω ν ζ η ω κ ρ α Υ ω ν
*
MST<'x τ η ν τ ε λ ε τ η ν π ρ ο Τ Ό υ ν η μ ί ό Β α σ ι λ ε ϊ κ κ α τ η υ θ ό ν θ η
ε ς τ α Α ν ά κ τ ο ρ α δ π ο υ κ α ί έ δ έ Χ θ η ε ί ς τ η ν α ϊ θ ο ο σ α ν τ ω ν τ ρ ο π ω ί
ω ν τ α ο υ γ γ α ρ η τ ή ρ ι α τ ω π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ ω σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν α ρ ω ν
π ρ ω τ Ό ν έ δ έ ι θ η τ ο ν Κ Τ σ σ λ δ ά ρ η ν ι τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ν τ η ς Β λ η ς 1C
Ι Θ ε σ τ ό κ η ν τ ό ν α α ρ ι ώ ι α τ ν Ά ρ Χ ι ε τ τ ί σ σ τ τ ο ν τ α μ έ λ η τ η ς
ξ Ρ ι ά ς Σ ι ό δ ι τ σ ϊ κ Κ Κ Ύ π ο ι ι ρ γ ο υ κ λ π
Τ Ο σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν δ μ ω τ ε ξ ω ι θ ι τ ω ν Α ν α κ τ ό ρ ω ν λ η θ ς ...
Κ ι ρ ι σ α ζ ε ζ η τ ώ ν ν α ϊ δ η τ ο ν Β α σ ι λ έ α ό Ό τ ο ϊ α ς ύ π ε ί κ ω ν ε Ι ς τ η ν
λ λ ί κ η ν ά ξ ί ω σ ι ν έ ξ η λ θ ι ε ί ς τ ο ν έ ξ ώ σ ν τ ω ν Α ν α κ τ ό ρ ω ν
Δ ί π λ α τ ο υ ά π ό τ η ν μ ί α ν π λ ε υ ρ ά ν ό Δ ι ά Χ Ο κ ι ά ι τ τ ό τ η ν ά λ λ η
ή Π ρ ν γ κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η Ω κ ε ά ν ε ι ο σ έ π ε υ φ η μ ί α κ α ι ρ ω ι
μ ή ς κ ρ α ο γ η έ ν θ ο ο σ ι α σ μ ο θ ύ Π Ξ δ έ θ η τ η ν έ μ φ ά υ ι ο ί ν τ ο υ
- Θ έ λ α μ ε κ α ι σ έ φ έ ρ ω μ ε Ι φ ώ ν α ζ α ν
- Ν α μ α ς ζ ή σ η ς Β α σ ι λ η ά Ι
Π ο λ λ ο ί ε ψ α λ ι ι τ ο ύ ι ι τ ε ρ μ ά ω σ τ ρ α τ η γ έ KOII' ά λ λ α θ ο ύ ρ ι α
Ό Β α σ ι λ ε ϋ τ Υ α μ ο γ ε λ ω ν έ γ ο ι ρ έ τ α τ ο π λ ή θ ο σ κ ι ν ω ν τ η ν ε
ρ α τ ο υ Π α ρ έ μ ε ι ν ε ν ε ς τ ο ν έ ξ ώ σ τ η Ι Ι τ ι 5 σ γ ε δ ό ν τ τ τ α ά π ο
θ ε σ ό μ ε ν ο τ Μ ό λ ι ς δ μ ω ς ε ί σ ή λ θ ε ν Ι ό π η θ ς δ ι α ν έ ω ν ρ α
ι ζ ή τ ε ι ν α έ π α ν έ λ θ η Ό Β α σ ι λ ε ϋ τ π φ ά γ μ ω τ ι έ ν ε φ α ν ί σ θ η έ κ έ
δ ι ε ν α μ ό ν ο ν λ ε π ι τ Θ ί ς τ ο ν έ ξ ώ σ τ η ι ν κ α ι γ ν έ φ τ ν τ α ο φ υ λ ι κ ό ο ο
τ ό π λ ή θ ο τ σ ω ν α ε λ ε γ ε
Φ θ ά ν ι Ι Μ έ π ε ρ ι μ έ ν ε ι σ ο β α ρ ή δ ο υ λ ε ι ά Ι
Τ ο π λ ή θ ο τ μ έ τ η ν έ ν σ τ ι κ τ ώ η τ α δ ά ι θ ω ι ν ά ν τ υ ή φ θ η τ ω ι
ά τ ό ρ ρ η τ ν ι τ τ ρ ά κ λ η ι σ ι ν "['cu α σ ι λ ω ς KJIi η Ρ ί σ ξ ν α δ ι α λ
σ ύ χ ω ς
Τ ό Δ η ι μ ο ψ ή φ ι σ μ α τ ο υ Σ Ε Γ ι ε ι μ β ρ ί ο υ 1946 ε Φ τ τ α μ ψ η φ ε Ι
Β σ ι σ ι λ ε ί α τ ν
Ό σ ι λ ε υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β Ι ί Υ ε κ α τ α σ τ η μ ι α α λ η θ ι ν η ή ρ ω ι
32-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ α μ ά τ ι α γ ι α ν ώ π ο λ α ύ σ η α κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ η ν ε ϋ τ υ γ ί α ν τ η ς
α ύ τ ή ν
Η Α Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α ε ί ι α ι ά ν θ ρ ω π ο ι π τ ύ ε χ ε ι τ ο γ ν ώ θ ε ι ς
ε α υ τ ό ν κ α ι γ ν ω ρ ί ζ σ α π ω ς κ α ι α ύ τ η έ δ ι κ α ι ο θ τ ο ε ν α μ έ ρ ο ς
τ ο θ έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ο θ κ α ι τ η ς ά γ ά π η ς τ ο υ λ α ο ϋ τ η ς γ ι α τ ί π ρ σ γ μ α
τ ι κ ά ε ί χ ε ν έ ν δ ι α φ ε ρ θ ή α ν έ κ α θ ε ν γ ι σ ύ τ ό ν κ α ι β λ έ π ο υ σ α π ώ ς ε
τ ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο θ ν τ ο τ ώ ρ α δ λ ο ι ο ί π ό θ ο ι τ η ς τ ο θ ν α έ π ε υ φ η μ ή τ α ι
ν ι α τ ί π ρ ά γ μ α τ ι τ ο α ξ ί Υ Ξ Ι κ α ι ο χ ι γ ι α τ ί η τ α ν ά π λ ω ς ή μ έ λ λ ο υ σ α
Β α σ ί λ ι σ σ α έ ν ς λ α ο θ τ Ί τ α ν ε ύ τ υ χ η ς κ α ι δ ε ν η θ ε λ ε ν α χ ά σ η τ η ν
ε ύ τ υ χ ί α ν α ό τ ή ν Ε κ λ ε ι ν ε λ ο ι π ό ν τ α μ ά τ ι ο κ α σ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν η α ν α
π α υ τ ι κ ά ε ί ς τ ο κ ά θ ι σ μ ώ τ η ς ά π ε λ ά μ β σ ν ε τ η ν ε υ τ υ χ ί α τ η ς
Γ ι α τ η ν Π ρ τ γ κ ή π ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η δ ε ν ή τ α ν ή π ρ ώ τ η ύ π ο δ ο
Υ η π ο υ τ η ς ε κ α μ ν ε ό Α θ η ν α ϊ κ ό τ λ α ό ς Θ υ μ ά τ α ι τ ώ ρ α κ α ι τ η ν
ι ι δ η ο υ τ η ς ε Υ ι ν ε δ τ ω ν π ρ ω τ ο ή λ θ ε σ τ η ν Α θ ή ν α μ ι α α γ ν ω
σ τ η τ ό τ ε μ ι κ ρ ο ύ λ α Π ρ ι γ κ ή π ι σ σ α κ α ι σ τ ά τ 9 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1938
δ τ α ν EYL"\i'<XV ο ί Γ ά μ ο ι Τ η ς
θ π ώ ς κ α ι τ ό τ ε ό έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό τ τ ο υ λ α ο θ η τ α ν π ρ α
γ μ α τ ι κ α ι ά φ θ ό ρ μ η τ ο σ μ α τ ώ ρ α ε χ ε ι μ ι α δ ι α φ ο ρ ά μ ι α τ ε
ρ ά σ τ ι α δ ι α φ ο ρ ά π ο υ τ η ν ι κ α ν ο π ο ι ε ί ά π ό λ υ τ α κ α ι τ η ν κ ά μ ν ε ι
ε ύ τ υ γ ή
Τ ό τ ε π ρ ο ό κ τ ώ ε τ ω ν π ε ρ ί π ο υ ό λ α ό τ σ ύ τ ό τ τ η ν ό π ε δ έ χ ε τ ο
μ ε τ έ τ ο ι ο ν ε σ ι α σ μ ό ν α π ό μ ι α λ ε π τ ό τ η τ α ψ υ χ η ς κ α ι μ ι α α
δ ο λ η α γ ά π η π ο υ γ ω ρ ω κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ι ς λ α ϊ κ έ τ μ ά ζ ε τ σ έ κ ά τ ι τ έ τ ο ι ε ς
σ τ ε ρ ι π τ ώ ο ι ε ι τ κ α ί κ υ ρ ί ω ς τ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ό λ α ό π ο ύ κ α τ ά β ά θ ο ς ε Ι
ι α ι α ί σ θ η μ α τ ί α ς κ α ι κ α λ ο κ ά γ α θ ο ς
Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ή ί ι π ο δ ο χ η ε κ ε ί ν η ε Ι χ ε κ ω ί κ ά π ο ι ο ν γ α ρ ω κ τ ή ρ α
έ κ δ η λ ώ σ ε ω ι κ α ι ά γ ά π η γ ι α τ η ν Β α σ ι λ ι κ ή ν Ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ν τ η ς
Ο π ο ί α τ η ρ χ ε τ ο ν α γ ί ν η μ έ λ ο ς Ι
Κ υ ρ ί ω ς ο μ ω ς ό λ α ό ς έ κ ε ί ν ο τ π ρ ώ τ ο ι η θ λ ε ν α δ ε ί ξ η ε ί ς
τ η ν μ έ λ λ ο ο σ α ν Β α σ ί λ ι σ σ α τ ο υ δ η ή τ α ν δ ι α τ ε θ ε υ μ έ ν ο ι ν α τ η ν
ά γ α π ή σ η π ρ σ γ μ α τ υ κ ά α ν κ ι α ύ τ η ά π ε δ ε ι κ ν ύ ε τ ο α ν τ ά ξ ι α τ η ς
π ρ ο σ μ ο ν ή τ τ ο υ κ α ι τ ω ν ε λ π ί δ ω ν τ ο υ ν α ι δ η μ ι α Β α σ ί λ ι σ σ α -
η τ έ ρ α δ π ω ς ε Ι γ Ε ξ α ν α δ η τ η ν π α λ η ά κ ω λ η ε Π ή κ α ι τ η ε ί χ ε π ο
θ ή σ ε ι δ π ω ς π ο θ ε ί τ ό π α ι δ ί τ η ν μ ά ν ν α
τ η ν έ π ο χ η ε κ ε ί ν η ή μ ι κ ρ ή Π ρ ι γ κ ή ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ε Ι χ ε ν
ά ν τ ι λ η φ θ ή δ λ ε ς τ ι ς ε Ν ι ε ς τ η ς ά δ ο λ η τ κ α ι ά φ θ ό ρ μ η τ η ς ύ π ο δ ο '
χ η ς τ ο υ λ α ο θ κ α ι ε Ι χ ε ν ε ν δ ό μ υ χ α ύ π ο σ χ ε θ ή σ τ ο ν Ε α υ τ ό ν τ η ς
ν α γ ί ν η ά ν τ ά ξ ι α τ ο υ λ α ο θ α ύ τ ο ϋ τ ο υ τ ό σ ο ν ά γ α π η τ ο ϋ κ α ι τ ω ν
π σ σ δ ο κ ι ώ ν τ ο υ
Κ α ι ί δ ο τ ώ ρ α β λ έ π ε ι Ι β λ έ π ε ι α ί σ θ ά ν ε τ α ι κ α ι α κ ο ύ ε ι κ α ι
ά λ ι ν τ ό ν έ ν θ ο υ σ υ ω ο μ ό ν κ α ι τ ο π α ρ α λ ή ρ η μ α α ό τ ο ϋ τ ο υ λ α ο υ
π ο υ π ρ α γ μ α τ ι κ ά α γ ά π η σ ε κ α ι τ ο ν Ε κ Ν Ε ι σ ε σ τ η ν ψ υ χ ή τ η ς Α Ι σ θ ά
ν ε τ α ι π ώ ς ή u ι δ ο η α ύ τ η Ε χ ε ι κ ά π ο ι ο ν ά λ λ ο ν χ α ρ α κ τ ή ρ α ε χ ε ι
ώ ρ α τ ο ν α τ η ρ α τ η ς ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η α κ α ι τ η ς π ρ α ν μ α τ ι κ ή τ
ά γ ά π η ς ω ς ά ν τ α μ ο ι β η γ ι α τ ο ϋ τ κ ό π ο υ τ κ α ι τ ι ς θ υ σ ί ε ς π ο ο ύ
π ε β λ ή θ η γ ι α ύ τ ό ν
Δ έ ν ε ϊ ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο ν ά ν τ ι λ η φ θ ή κ σ ν ε ί τ ε ν α τ έ τ ο ι ο π ρ ά γ μ α
ά λ λ ω ς τ ε η τ α ν κ α ι π α γ κ ο ί ν ω ς γ ν ω σ τ ό ν Κ α ι Ί α ί σ θ η σ ι ς α ύ τ η τ Τ Ί ς
μ έ τ ό σ ο ν α ύ θ ό ρ μ η τ ι σ μ ό ν κ α ι τ έ τ ο ι ο ν τ ό ν ο ν έ κ δ η λ ώ σ ε ω ς τ η ς ε ό
Υ ω μ ο σ ύ ν η ς κ α ι τ η ς σ γ ά π η α ό τ ο ϋ τ ο υ ά ξ ι σ ν ά π η τ ο υ λ α τ η ν
κ ά μ ν ε ι ε ύ τ υ χ ή α π έ ρ α ν τ α Η τ ι Χ η κ α ι κ λ ε ί ν ο ν τ α τ τ Ο μ ά τ ι α τ η ς
χ λ Ε ί ν ε τ α ι σ τ ο ν Ε α υ τ ό ν τ η ς κ α ι ά π ο λ α μ β ά ν ε ι μ ό ν η τ η ς τ η ν ά μ ο ι
β η ν τ ω ν θ υ σ ι ω ν Τ η ς
34-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή Έ λ λ ά δ α έ ρ η μ ώ θ η κ ε Ι Τ ί π ο τ α δ ε ν ε μ ε ι ε ο ρ θ ι ο κ ά θ ε ο ι
κ ο γ έ ν ε ι α ε ι ι κ α ι μ ι ά τ ο λ ι ν ώ τ ε ρ ο π λ η γ ή κ ά θ ε ά ν θ ρ ω π ο α ε ε Ι
π ά θ ο ι κ α ι κ ά τ ι Κ α ι δ λ α α ύ τ α π ρ έ π ε ι ν ά ν τ ι μ ε τ ω π ι σ θ ο ϋ ν δ λ α
α ύ τ ά π ε ρ υ μ έ ν ο υ ν τ η ν έ π ά υ ο δ ό ν τ η ς γ ι α τ ί α ύ τ ή μ ό ν η ε ί ν α ι hKa VT]
ν α τ α τ α κ τ τ σ ι ο ι ή σ η
Τ ώ ρ α τ ο έ ρ γ ο ν ε ϊ ν ω ι β α ρ ύ - σ κ λ η ρ ό ν κ α ι ά σ ή κ ω τ ο ά λ λ α
κ α ι π ά λ ι ν τ ι μ α ύ τ ό :
ο λ α ο ο ό ύ π έ ρ ο γ ο τ α ύ τ ό τ λ α ό τ π ο υ ξ ε ύ ρ ε ι ν α ε κ τ ι μ ά κ α ι
ν ά γ ω π ά δ ε ν ε ί ν α ι έ δ ω
Ν ά τ ο τ δ ί π λ α τ η ς Ν ά ι τ ο ς φ ω ν ά ζ ε ι χ ε ι ρ ο ν ο μ ε ί κ ρ α υ γ ά ζ ε ι
π α ρ α λ ή Ρ θ Ι !
Ώ π ό σ ο ν θ α ή θ ε λ ε ν α κ α τ έ β η α ύ τ η τ η σ τ ι γ μ η ά π ο τ ο α ό
τ ο κ ί ν η τ ο ν ,.' γ κ α λ ι ά σ η τ ο ν π ρ ώ τ ο ν Π Ω υ θ α ε ϋ ρ η έ μ π ρ ό ι τ η ς
ν α φ ι λ ή σ η δ ά ο υ τ π ρ ο φ θ ά σ ο ι ν α φ ι λ ή σ η τ ο ν κ ό σ μ ο ό λ η
α ύ τ η τ η ν ά ν θ ρ ω π ο θ ά λ ω σ σ α π ο υ ε ί ν α ι ε ν α μ ι κ ρ ο π α ι δ ί π ο υ κ λ έ ε ι
ά Π ι α χ α ρ α ν ι α τ ί τ ο υ χ α ρ ί ζ ο υ ν ε κ ά τ ι π ο υ χ ρ ό ν ι α ο π ο θ ο ϋ σ ε κ α
τ ο ζ η τ ο θ σ ε
Δ ε ν μ π ο ρ ε ι ν α ι κ ά μ η κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο δ ε ν έ π ι τ ρ έ η ε τ α ι Ι α π ο τ α ς
π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς
Θ ά ή θ ε λ ε α κ ό μ η ν α σ η κ ω θ ή ν α φ ω ν ά ξ η π ώ τ κ α τ α λ α β α ί ν ε ι
τ ι θ έ λ ε ι τ ο π α ι δ α ό τ ό ά π ο α ύ τ η ν ν α ό π ο σ γ ο θ ή ν α β ε β ω ι ώ σ η
Μ α κ α ι Π ά λ ι ν δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι Tl δ ι μ ω ς Ι α ν δ ε ν έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι ;
Τ ο ί δ ι ι ε ί ν α ι ά φ ο θ ε ί ν α ι β ε β α ί α Ι Π ώ ς δ τ ι π η θ α τ ο κ ώ μ η τ ο
λ έ γ ε ι σ τ ο ν Ε α υ τ ό ν τ η ς τ ο ύ π ό σ χ ε τ α ι έ ν δ μ ύ Υ ω ς γ ι α τ ο ν
λ α ό ν α υ τ ό ν τ ώ ρ α π ο υ β ε β α ι ώ θ η κ ε π ο ι ο ς π ρ ά γ μ α τ ι ε ί ν α ι θ α
γ ί ν η θ Υ Σ Ι Α
Υ π ά ρ χ ε ι α ρ α Υ ε μ α λ υ τ έ ρ α π υ χ ί α α π ο τ ο ϋ ν α γ ί ν η κ α
ν ε ι ς θ υ σ ί α ν ι α ε ν α π σ ν ά ρ γ α ι ο λ α ό κ α ι ν α Υ ρ α φ τ η τ ό ν ο μ ά
τ ο υ ε ι ς τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ λ α ο ϋ α ό τ ί π ο υ η γ ή θ η κ ε π ν ε υ μ σ τ ι κ ά
γ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α τ ο υ κ ό σ μ ο υ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ κ α ι π ο υ π ά ν τ ο τ ε δ ί δ ε ι
τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς α ι ύ τ α π α ρ ν ή σ ε ω ς κ σ ί θ υ σ ι ά ζ ε τ α ι ό ί δ ι ς γ ι α
τ ω ν Λ α ώ ν τ η ν Ε λ ε υ θ ε ρ ί α
Α σ φ α λ ώ τ Ο Υ Ι κ α Τ ι Β α σ ί λ ι σ σ ά μ α ς τ ο ξ ε ύ ρ ε ι α ϋ τ ό κ α λ ό ..
τ ε ρ α ά π ο κ ά θ ε α λ λ ο ν Ι
Τ Ο Κ Η Ρ Υ Γ Μ Α Τ Η Σ Α Γ Α Π Η Σ
σ ι τ ο έ ρ γ ο ν α ι Ρ Υ ί ζ ε ι ώ μ έ σ ω α
Π ρ ώ τ ο ν μ λ η μ α τ η ς Π ρ ι ν υ ο ι π ί σ σ η Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ο δ τ α ν ε ί ε
ο π ρ ε ψ ε ν ά π ο τ η ν ξ ε ι η ι ί ε ι α η τ ι ν α ε λ θ η ε ί τ ά π ε υ θ ε ί α τ έ π α
φ ή ν μ έ Τ υ ς π α λ η ο ό τ τ η ι ο υ ν ε ρ ν ώ τ ε τ ν α τ ο υ ς δ η π ρ ω τ ο ν γ ι ο π ί ή
σ υ Ι ε χ η ς π α φ η μ α ζ ύ τ ο υ ς τ η ν π α λ η ά κ α λ ή έ π ο η ε ν α ν α
π τ ύ ξ ε ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ε ν α α ϊ σ θ η μ σ φ υ λ ί α ι κ α ι ά γ ώ π η τ μ σ ζ ύ
έ π ε ι δ η Τ ι Α Μ Τ ι Β α σ ί λ ι σ σ σ ι ε ϊ ν α ι α π λ η κ α ι σ τ ο ϋ τ τ ρ ό π ο υ τ κ α ι
σ τ α α ί σ θ ή μ α τ α κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο ν γ ι α ν ά κ ο ύ σ η κ α ι ν ά ν τ ι λ η φ θ ή
π ρ ο σ ω π ι κ ά κ α τ ά τ η ν σ υ ν ή θ ε ι ά ν τ η ς τ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν Π ο υ έ π ε
κ ρ ά τ η σ ε ν κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί τ δ ο τ η ς ά π ο υ σ ί α ς τ η ς κ α ι τ η ν κ α τ ά σ τ α
σ ι ν π ο ϋ ι έ π ι κ ρ α τ ε ϊ τ ώ ρ α μ ε τ ά τ ι ς κ σ τ ο ι σ τ ρ ο φ έ τ ι κ α τ ί ι λ ύ π ε ς
π ο υ έ π ε σ ώ ρ ε υ σ ε Τ ι κ α τ ο χ η κ α ι Τ ι Ε ω μ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η Μ α ν ί α Η
π ρ ώ τ η έ ι τ α φ η ε γ ι ν ε ε Ι ς τ η ν Α ϊ θ ο υ σ α ν τ ο υ Φ ι λ σ λ ο γ ι κ ο ί ί Σ υ λ λ ό
γ ο υ Π α ρ ν α σ σ ό τ π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ α μ ε τ α τ η ν έ π ι σ τ ρ ο φ ή τ η ν
13) 10) 46, δ π ο υ Τ ι Α Μ ώ μ ί λ η σ ε ν ε Ι ς τ ά τ έ θ ε λ ο ν τ ρ ί ο κ ά δ ε λ φ ω
TJCiU Ε Ε Σ π ο υ ε ί χ α ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ή κ α τ ό π ι ν ε ί δ ι κ ή τ π ρ ο σ κ λ ή σ ε
ω ς μ ί ω ς π α ρ έ σ τ η σ α ν κ α ι π ο λ λ ο ί έ κ τ ω ν έ ρ γ α τ ώ ν τ η ς κ ο ι ν ω
ν ι κ η ς Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς
36-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Κ α ι Τ ώ ρ α ύ ρ ι σ τ ρ έ φ ο μ α ι π ρ ό τ τ α ς Κ υ ρ ί α ο π ρ ό τ δ λ ε τ
σ α ς π ο υ υ π η ρ ε τ η σ α τ ε κ α ι α κ ο μ η υ π η ρ ε τ ε ί τ ε ώ ς ά δ ε λ φ α ί κ α ι
β ο η ι ι ε ι ς τ ο ν Ε ρ υ θ ρ ό ν Σ τ α υ ρ ό ν Ή έ ρ γ α σ ί α σ ο α ύ π η ρ ξ ε μ ε
γ ά λ η κ α ι έ ξ σ ι ρ ε τ ι κ ή γ ν ω ρ ί ζ ω π ό σ ο β α ρ ε ι ό ή τ ο κ α ι γ ν ω ρ ί ζ ω
τ δ υ σ κ ο λ ί ε τ π ο υ Ξ ι ί χ α τ ε δ ι α ν α φ θ ά σ ε τ ε ε ί ς τ η ν π ρ α γ μ α τ ο
π ο ί η σ ί ν τ η ο
Κ ώ θ ε μ έ ρ α π ε ρ π ο π ο ύ σ α τ ε γ ι λ ι ά μ ε τ ρ α γ ι α ν α π α ε σ τ ο κ α
θ ή κ ο ν σ α ς Γ ι ά ν α π ά τ ε σ τ ο ν Λ α ό μ α τ π ο υ ύ π έ φ ε ρ ε κ α ι γ ι α ν α
τ ο υ φ έ ρ ε τ ε β ο ή θ ε ι α σ τ ο σ ώ μ α κ α ι σ τ η ν ψ υ χ ή Έ υ σ ι ά σ α τ ε τ η ν
ο ί κ ο ν ε ν ε ι α κ ή σ α ς ζ ω η κ α θ ώ ς κ α ι τ ι ς μ υ κ ρ έ τ Ά έ σ Ξ ι ι ς κ α ί α κ ό μ η
κ α ι τ η ν ά σ φ ά λ ε ι α τ ο υ σ π ι τ ι ο θ σ α ς Κ α ι μ α ζ μ ε σ α ς ό π ά ρ χ ο υ ν
π ο λ λ έ τ χ ι λ ι ά δ ε ς α λ λ ε τ γ υ ν α ί κ ε τ σ ε π α ν τ ό τ ε ϊ δ ο υ τ ό ρ γ α ν ώ σ ε υ
ι ε ί ς δ λ η ν τ η ν Ί ώ ρ α ν π ο υ ή Υ ω ν ί σ θ η σ α ν κ α ι έ π ο λ έ μ η σ α ν α κ ο ύ ρ α
σ τ α γ ι ά ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τ ο ϋ τ τ ρ ο ω μ α τ ί ο π μ α ς κ α ι τ α π ε ι ν α σ μ έ ν α
π α ι δ ι ά κ α θ ώ ς κ α τ ο υ τ δ υ σ τ υ γ ε ί τ ν ο ν ε τ ο υ ο .
Α ί σ θ ά ν ο ι μ α ι τ ό ν ι μ ε ν α λ ύ τ ε ρ ο ν θ α υ μ α σ μ ό γ ι α τ ί τ γ υ ν α ί κ ε σ
τ ο υ Ε θ ν ο υ τ μ α τ τ ί τ ό π ο ϊ ε τ σ ε ι ς ά ν τ ι σ ι ρ ο σ ω π ε ό ε τ ε τ ό σ ο ν λ α μ
π ρ ά ε ι ς τ ο ν Ε ρ υ θ ρ ό ν Σ τ α υ ρ ό ν Ε ί μ α ι ά π ο λ ύ τ ω τ π ε π ε ι σ μ έ ν η δ η
ε χ Ε Ι α ν ο ί ξ ε ι ν π ρ ο σ τ ά μ α τ μ ί α ν έ α π ε ρ ί ο δ ο ι ε ί τ τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο ϋ
τ ό π ο υ μ α ς κ α τ ά τ η ν ό τ ο ί α ν α ί Ε λ λ η ν ί δ ε τ θ α π α ί ζ ο υ ν Ξ ν α ά π ο
φ α σ ι σ τ ι κ ό ν ρ ό λ ο ν Ή δ ο υ λ ε ι ά μ α ς δ ο υ λ ε ι ά κ α θ ω ρ ώ τ ί δ ι ώ τ ι κ ή τ
π ρ ω τ κ ι β ο υ λ ί α κ δ ε ν ο ν ή κ ε ι ε ς τ α κ ό μ μ α τ α κ α Ί τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή ν
Ο χ ι Η δ ο υ λ ε ι ά μ α τ κ α ι τ ο έ ν δ ι α φ έ ρ σ ν μ α ς ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι μ ό ν ο ν
Θ ι ς Τ ν ά ν α κ ο ύ φ ι σ ι ν κ α ι τ η ν ε ξ Π Η ρ έ τ η σ ι ν τ ω ν π α σ χ ό ν τ ω ν Ε ϊ
δ α μ ε κ α ι α ι σ θ α ν θ ή κ α μ ε τ ό σ ο β α θ ε ι ά τ η ν ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η δ υ σ τ υ
χ ί α τ ο θ Λ α Λ Ο μ α ς ω σ τ ε μ ε δ λ η ν μ α ς τ η ν κ α ρ δ ι ά Κ

Ί χ ω ρ Ί ς
κ α μ μ ι ά έ π ι φ ύ λ α ξ ι π ρ έ π ε ι ν α τ ο υ ά φ ι ε ρ ώ σ ω μ ε κ ά θ ε έ ν ε ρ ν η τ ι κ ό
τ η τ α ά φ ο σ ί ω σ ι κ α ι ά γ ά π η Η Έ ρ γ α σ ί α μ α ς ε ί ν α ι ν α ρ έ ψ ω ι μ
τ ο υ ς π ε ι ν α σ μ έ ν ο υ τ ν α π ε ρ ι π ο ι η θ ο θ μ ε τ ο ύ τ ά σ θ ε ν ε ϊ ο ν α π α ρ η
γ ο ρ ή σ ο υ μ ε T: rIJC; λ υ π η μ έ ν ο υ ο ν ά δ ι δ ά ξ ο υ μ ε Τ υ ς ρ α ι μ ι μ ά τ ο ς
κ α ι ν ά β ο η θ ή σ ο υ μ ε α ύ τ ο υ τ π ο υ μ ά τ α π α ρ ν ή θ η κ α ν σ τ ε ν α β ρ ο ϋ
κ ο ι Ί π ά λ ι ν τ ο ν δ ρ ό μ ο τ ο υ τ μ έ σ α σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν α
Υ ί Ό Ό ν χ ρ ή σ υ μ α μ έ λ η τ η ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς μ α ο .
Α ς μ η ξ ε ν ο ί Ί μ ε δ τ ι ζ ο μ ε μ έ σ α σ ε [ ν α ν κ ό σ μ ο π ε ι ν α σ μ έ ν τ ,
δ π ο υ ο ϊ ά ν θ ρ ω π ο ι τ ρ ο σ δ ο κ ο θ ν ν ά ε ί δ ο τ θ ε ϊ κ ο ϋ ψ ω μ ι ο ύ π ο υ ν α
τ ρ έ φ η ο χ ι μ ό ν ο ν ο σ ώ μ α ά λ λ ά κ ω ί τ η ν ψ υ χ Ί Τ Ο ν ο μ ά τ ο
ε ϊ ν α ι Α Γ Α Π Η Ν ι α ά γ ά π η π ο ύ β ν ή κ ε μ έ σ α α π ό μ ε γ ά λ η δ υ σ τ υ
) ί α κ α ι ά κ ό μ η π ι ο μ ε γ ά λ η σ υ μ π ό ν ι α
Ό τ α ν σ ά τ β λ έ π ω μ π ρ ο σ τ ά μ ο υ σ ή μ ε ρ α μ Υ φ α ί ν ε τ α ι π ώ ς
β λ έ π ω ο υ γ χ ρ ό ν ω τ δ λ ε κ τ Ι ς γ υ ν α ϊ κ ε τ τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς τ ό Π Ο Ι Ξ ς
τ ό σ ο ν έ τ ι α ξ ί ω ς α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε τ ε
Ε λ λ η ν ί δ ε σ
Ε π ε φ ά σ α τ ε έ τ ι τ υ Υ ω ς τ η ν μ ε γ ά λ η ν δ ο κ υ μ α σ ί α ν Α Ι ά π ο γ η
τ ε ύ σ ε ι τ Κ α Ι ή τ ρ α γ ι κ η δ υ σ τ υ χ ί α δ ε ν έ λ ύ γ ι σ ε τ η ν ψ υ χ ή σ α ς Α ν
θ έ τ ω ς ρ ί μ α σ ε μ έ σ α σ α ς ή έ σ ω τ ε ρ κ η δ ύ ν α μ ι ς κ α ι ή ί κ σ ν ό
τ η ς δ ι α τ η ν ά γ ά π η κ α Ί ά ν τ ί λ η ψ ι π ρ ο ς τ ο υ ς α λ λ ο υ ς
Π ί σ ε ύ ω ε ί ς τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς γ ι α τ Ί π ι σ τ ε ύ ω σ ε
σ α ς Ε ξ ο ι κ ο λ ο υ Η η σ τ ε Τ δ ρ ό μ ο σ α ς κ α ι θ ρ έ ψ α τ ε τ ο υ ς Π Ε ι ν α
σ μ έ ν ο υ ς μ ε α υ τ η ν τ η ν Ξ ί α ά γ ά π η 'rtIClu θ α ε π ο υ λ ώ σ τ η ό θ ε '!tVEfJ-
μ α τ η π λ η γ ή Ν α ε Υ ε ι τ ε έ μ π ι σ τ ο σ ν η ν σ τ ν έ σ ω τ ε ρ ι ι κ ή σ α ς δ ύ
ν α μ ι ν ή ό π ο ί α π ο τ ε δ ε ν σ α ς ε γ κ α τ έ λ ε ι ψ Ε Ι ε ί ς τ α σ κ λ η ρ α α υ τ α
ρ ό ν ι α τ ο υ π ο λ έ μ ο υ κ α ι ή ό π ο ί α θ α σ α ς χ ρ ε ι α σ θ η κ α τ α τ α χ ρ ό
ν ι α π ο υ μ α ς ε Ι Ρ ν τ α ι
Σ τ α χ έ ρ ι α σ α ς κ ρ ο π Χ τ ε μ ι α δ α δ α π ο ύ ή φ λ ό γ α τ η ς δ ε ν
κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι ά λ λ α θ α λ ό μ ψ η μ ε ε ν α κ α ι ν Ο Ο ρ γ ι ο φ ω ς κ ώ μ ι α
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α - ά γ ά π η Μ η ν ά φ ή σ ε τ ε α υ τ η ν τ η ν φ λ ό γ α ν α σ β σ η
38-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ε Ν Α Σ
Φ Ι Λ Ο Σ
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ
Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
/
Τ
η ν ε π ό μ ε ν η τ η ς ώ ς ά ν ω σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ο ή Α Μ ή Β α σ ί λ ι σ
σ α α ν ε χ ώ ρ η σ ε δ ι Α ϊ ν υ π τ ο ν δ ι α Ι α φ έ ρ η σ τ η ν Π α τ ρ ί θ α τ ο ο τ
/ κ α ι τ α π α ι δ ι ά Τ η ς π ο υ τ ώ ρ α η τ ι α ν τ ρ ί α ν ι σ τ ί σ τ η ν ξ ε ν η π ε ι α
ε Τ χ ε γ ε ν ν ή σ ε ι κ α ι Ε γ α ά λ λ ο π ο υ μ ε τ ο ν π ό θ ο τ η ς ε ί ρ ή ν η κ π ο υ
ε ί χ ε ν ό Κ ό σ μ ο τ τ ό τ ε κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ο ί Ε λ λ φ Ξ ς τ ο ώ ν ό μ α
σ ε ν Ε Ι ρ ή ν η
Ν ο υ ν ο τ τ ή τ π ρ ι ν κ η π ο π ο ύ λ α τ α ϋ τ ή τ ή τ α ν ι μ ι α γ ν ω σ τ ή π ρ ό σ ω
π ι κ ό τ η τ σ τ η ν Έ λ λ ά δ ω ό Π ρ ό ε δ ρ ο τ τ η ς Ν ο τ ο ο α φ ρ ι κ α ν τ κ ή τ ε ν ώ
σ ε ω τ Γ ι ά ν ν ι Σ μ ά τ τ Ό Γ ι ά ν ν ι Σ μ α τ ο ε ί ν α ι μ ι α θ ρ υ λ ι κ ή π ρ σ σ ω
τ ι κ ό π η τ Υ ι α τ ο Ε θ ν ο τ τ ο υ κ α ν ι α τ ο ϋ ι Ε λ λ η ν ε τ ε χ ε ι Ε ν α μ ε
γ ά λ ο π λ υ μ ε γ ά λ ο τ ί τ λ ο Ι Τ ό ν τ ί τ λ ο τ ο υ μ ο ν α δ υ κ ο θ φ ί λ ο υ τ η ς
Έ λ λ ά δ ο ς _ /
Ο ϋ τ ε σ τ χ α ρ έ τ μ α ς ο ϋ τ ε σ τ λ ύ π ε τ μ α ς μ α ς έ γ κ α τ έ λ ε ι
μ ε π ο τ έ
Π ά ν τ α η τ α ν ε ν α ς έ ν θ σ υ σ ι ώ δ η τ φ ί λ ς η ς ά ρ χ α ί α ς κ α ι τ η ς
σ ύ γ χ ρ ο ν η τ Ε λ λ ά δ ο ο κ α ι μ ε τ α δ η μ ω ι κ ρ α τ ι κ ά τ ο υ κ α ι φ ι λ ε λ ε ύ θ ε
ρ α α ί σ θ ή μ α π α κ α τ ά λ α β ε κ α ι μ π η ι Κ Ε β α θ ε ι ά σ τ η ν ψ υ η τ ο υ λ α ο ϋ
μ α Ε ί ν α ι σ γ ε δ ο ν ό μ ό ν ο ς ά ν θ ρ ω π ο τ π ο υ ά ν τ Ε λ ή φ θ η τ ο π ρ σ γ μ α
Τ Ι Κ Ο ν ό η μ α τ τ ι ς ά ν τ ι σ τ ά σ ε ω τ τ ο υ Ε θ ν ο υ μ α ς σ Τ Ο Υ έ π ε ρ χ ό μ ε ν ο ν
σ ύ φ τ υ ν α τ ώ ν Υ ι φ μ α ν ι κ ω ν ο ρ δ ώ ν κ α ι δ τ α ν ε ϊ δ ε ν τ ο μ ε γ α λ ε ί ο ν
τ η ς έ π ι τ υ γ ί ω μ α ς κ α ι τ η ς ν ί κ η ς τ ό τ ε ά δ ί σ π α κ τ α έ τ ά θ η κ α ι
έ μ ε ι ν ε ν έ κ τ ο τ ε σ τ ο π λ ε υ ρ ό μ α ς σ υ μ π α ρ α σ τ ά τ η ο κ α ι π ρ ο σ τ ά τ η ο
Σ τ η ν κ α τ ο χ η έ β ο ή θ η σ ο μ ε δ λ α τ τ α υ τ ό δ υ ν ά μ ε ψ υ χ ι κ ά ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ά ο ή θ ι κ ό roaJl λ ι κ ό ς ώ κ ό μ η κ α ι σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε τ α μ έ
ν ι σ τ α ε ι ς τ η ν έ π ι τ υ χ ί α ν τ ω ν σ κ ο π ώ ν τ η ς Π ρ υ γ κ η π ί σ σ η τ Φ ρ ε ι δ ε
ρ ί κ η τ τ σ υ ά γ ω ί ζ τ α ν γ ι ά ν α φ έ ρ η ε ί τ π έ ρ α ε τ ο ε Ρ Υ ο ν τ η ς
ά ν ω κ ο υ φ ί σ ε ω τ τ ο υ π ά σ γ ο ν τ ο Λ α ο ϋ μ α ο
, Μ ε τ α τ η ν ά π λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ι ν ε ί ς δ λ α ς τ ά τ σ υ σ κ έ ψ ε τ η ς ε ί ρ ή
ν η ς τ α υ ε Υ ι ν α ν ή τ α ν ό μ ό ν ο τ π ο υ έ σ τ ά θ η ά κ λ ό ν η τ ο τ ε ι ς τ ο π λ ε υ
ρ ό μ α ς ύ π τ σ τ η ρ ι κ τ ή α τ ω ν δ ι κ α ί ω ν μ α ς κ α ι τ ω ν ά π α ι τ ή σ ε ώ ν μ α ς
Α ν τ ώ ρ α τ α ύ τ α δ ε ν Ι κ α ν ο π ο ι ή θ η σ α υ α ύ τ ό ε ί ν α ι ά λ λ ο ζ ή τ η μ α
Π ά ν τ ω ς ό Γ ι ά ν ν ι Σ μ ά τ ι φ έ ρ ε ι ε π α ξ ί ω ς τ η ν έ π ω ν υ μ ί α ν π ο υ τ ο υ
χ μ ε δ ώ σ ε ι ω ς ό μ ο ν α δ ι κ ό ι τ ι ρ σ γ μ σ τ ι κ ο τ φ ί λ ο τ τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς
Ό φ ι λ ε λ λ η ν ι σ μ ό τ τ ο υ Γ ι ά ν ν ι Σ μ ά τ ς δ ε ν μ π ο ρ ε ϊ π α ρ ά ν α
σ υ σ γ ε τ ι σ θ ή μ ε τ η ν Β α σ ι λ υ κ η ν κ α ι κ υ ρ ί ω ς μ ε τ η ν
Α Μ τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ ω ν Φ ρ ε υ δ ε ρ ί κ η ν Ό Γ ι ά ν ν ι Σ μ ά τ τ ι
Υ μ α τ ι θ ι α σ ώ τ η ς τ ο υ Ε λ λ η ν υ κ ο θ λ α ο ϋ κ α ι τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς μ α δ ε ν
ε Τ χ ε γ ν ω ρ ί σ ε ι α π ό κ ο ν τ ά τ ο ν λ α ό ν α ό τ ό ν
Η ά ν α γ κ ο σ τ υ κ η έ ξ ο ρ ί α τ ή τ Β α σ ι λ ι κ ή Ο ί κ σ γ τ ν ε ί ο α κ α τ ά
τ η ν κ α τ ο χ ή ν τ ο υ ε δ ω σ ε τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α π λ ο υ τ ι σ θ ή κ α ι σ α ύ τ ό !
Ε φ ι λ ο ξ έ ν η σ ο ν ε Ι ς τ ο σ π ί τ ι τ ο υ μ ί α ν Ε λ λ η ν ι κ η ν Ο ί κ ο ν έ ν ε ι α ν
τ η ν π ρ ώ τ η ν Έ λ λ η ν ι κ η ν ο ι ί κ Ο Υ έ ν ε Ι ν τ ο ν δ ι ά δ Ο Ο Υ Π α υ λ ο ν τ η ς
Έ λ λ ά δ ο ς μ ε τ α τ η ς σ ζ Υ υ τ ο υ Π Ρ Ι Υ κ η π τ ί σ σ η ς Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η ς κ α ι
τ

Ί τ έ ι ω ν τ ω ν Σ ο φ ί α ς κ α ι Κ ω σ τ α ν τ ί ν ο τ ο υ ς ε ζ η σ ε ν α π Ό
κ ν τ α ι ο υ ς έ μ ε λ έ τ η σ ε κ α ι έ ν θ Ο ι ά σ θ η Ή σ υ μ ε ρ ι φ ρ α ή
π ρ ά Λ μ α τ ι Ε ι λ λ η ν ι κ η κ α ι φ ι λ τ α τ ρ ι ς τ η ς Π Ρ Ι Υ κ η τ τ ί σ σ η ς Φ ρ ε υ δ ε
ρ ί κ η ς π υ Ξ μ ε σ Ε δ ο ν π ά ν τ σ μ α ζ ί τ ο υ ή π ρ α Υ μ ι τ κ α Έ λ λ η
ν ο π ρ ε π η ς ά ν α τ ρ ο φ η τ ω ν τ α ι δ ι ω ν τ ο υ ε ν έ π ν ζ υ ι σ α ν ν έ α α Ι σ θ ή μ α α
γ ι τ η ν λ λ ά δ α τ ο ν κ α μ α ν α Υ ν ω ρ σ η έ Κ τ ο υ σ ύ ν ε ι Υ Υ υ ς τ η ν
ι α ξ ί α ν τ ο υ λ α ο υ α ό τ ο υ κ α ι ό τ ό τ ε ε β α λ ε σ τ ο ν ν ο υ τ α Ε π ι
σ κ ε φ θ η τ ο ν τ ό π ο ν α ύ τ ό ν π ο υ τ ο ν α τ ί ν Η ρ ω ε ς
4,0-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν γ ι α τ η ν ό ρ γ ό ν ω σ ι ν Ε ο ρ τ ώ ν π ο υ μ ε τ ι ς ε ι σ π ρ ά ξ ι ς
τ ω ν θ ά ν α κ ο υ φ ί σ ο υ ν τ η ν λ ο λ κ η ν δ υ σ τ υ χ ί α ν π α ί ρ ν ο ν τ ά τ Ί ε ς '7'. λ
λ έ τ φ ο ρ έ τ ύ π ό τ η ν π ρ τ σ τ α σ ί α ν Τ η ς Κ Ι ο υ ν τ ε λ ο ϋ σ α ο ϋ τ ω ε ί η ν
έ π ι τ υ χ ί α ν τ ω ν ε ο ρ τ ώ ν α ό τ ώ ν
Ε Ν Δ Ι Α Ε Ρ Ο Ν
Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ο Ν
Ώ Ρ Α ή Ε λ λ ω Ε χ ε ι κ α ι μ ί α ν ν έ α ν Ε π σ ρ γ ί α ν τ η ν μ α ρ
τ υ ρ ι κ η ν Δ ω δ κ ά ν η σ ο ν
Τ Ο έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι γ ι α ύ τ ή τ η Π ρ ι ν κ η π ί σ σ η τ ε ί ν α ι
δ μ ο ι ο ν κ α ι ά ν ώ τ ε ρ ο ν α π ό λ ά θ ε ά λ λ η ν έ π α ρ χ ί α ν γ ι α τ ί ή Δ ω δ ε
χ ά η ο ς ύ π ό δ ο υ λ ο τ α ί Ι ..ν ε τ σ έ ξ έ ν ο υ ς κ σ τ ω κ τ η τ ώ σ μ ε Γ ϊ υ ς ά
Υ ω Γ ς τ η κ α Ι τ η ν έ π ι μ ν η ν τ ώ ν ή ρ ω ϊ κ ώ ν π α ι δ ι ω ν τ η ς κ α σ ά φ ε ο ε
ν α έ Ί σ ω μ τ ω θ ή ε ί τ τ η ν ί ν ί γ έ ρ α Ε λ λ ά δ α Δ ε ν Ί έ π ε ι λ ο ι π ό ν
ε κ ε ί ν ά ν υ ε μ ε τ ω π ί σ η ά δ ι α φ ο ρ ί α ν κ α ι ή Π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α Δ ι α δ ό χ ο υ
κ ά μ ν ε ι δ τ ι μ π τ ρ ε ϊ Ε κ μ έ ρ ο υ τ Τ η ο
Κ α τ ό Ρ Υ ν σ τ έ λ λ ε ι δ έ μ α τ α ί μ α τ ι σ μ ο ϋ κ α ι τ ρ ο ο ί μ ω ν Φ ρ ο ν
τ ί ζ ε ι γ ι α τ η ν κ ρ α τ ι κ η ν τ ι σ λ η ν έ φ ο δ ί ω ν γ ι α δ λ ο ν τ ο ν κ ό σ μ ο ν
' . ρ ν ό τ ε ρ α Ξ ε ι υ π ο ι , Τ η ς ν α έ τ ι σ κ φ θ η α ύ τ ω τ ρ ο σ ώ π ω τ τ η ν
ν έ α ν ί ν έ π ο .ρ γ ί α ν κ α ι π ρ ά γ μ α τ ι σ ε π ρ ώ τ η ε ύ κ α ι ρ ί α φ θ ά
ν ε ι ι Ξ ί
Ε ϊ ν α ι τ ώ ρ α Β α σ ί λ ι σ σ α π ο υ Ξ Ρ Υ ε τ α ι σ τ η Ρ ό δ ο γ ι α τ ι τ έ α ρ
τ ε ς τ η ς ε ι σ ω μ α τ ώ σ ε ω ο Δ ε ν Υ ά ν Ξ Ι τ η ν ε ύ κ α ι ρ ί σ Π ο ρ ι ο δ ε ύ ε ι Ό λ α
τ α ν η σ ι ά κ α ι ε ρ γ ε τ α ι σ Ε π α φ η μ ε δ λ α τ α ά ρ μ ό δ ι α π ρ ό σ ω π α κ α ι
σ η ε ρ ι ά ζ ε τ α ι μ ε δ λ α τ α σ τ . μ ο π ε ί α ι δ ρ ύ ο υ σ α έ π ι τ ρ ο σ τ ά ξ Π ο υ
θ α σ υ ν τ ο ν ί σ ο υ ν τ η ν ά ν α θ ο ε ρ γ ό ν δ ρ ά σ ι ν Α ν ω μ ι ν ν ύ ε τ α ι μ ε τ ο ν
Λ α ό Δ ν δ ι σ τ ά ζ υ ι μ ε υ ν α Κ ς τ ο υ Λ α ο ϋ ν α μ π Ί σ τ ο Υ Ο Ρ Ο κ α ι
ν α χ ο ο έ ψ η ι τ δ Ε χ ν ύ τ α σ ε τ ο ϋ ά λ ί κ ο υ ς α ύ τ ο ύ ο ά ν θ ρ ώ
π ο ι κ κ α ι ύ τ η ε ϊ ι τ ι ά π λ Τ Ί ε ι ς τ ο υ τ π ο ς κ α ι δ η μ ο κ ρ σ
τ ι κ η σ τ ς ά ρ Ξ ζ π α ρ δ λ ο 11.0«') ε ί ν α ι Β α σ ί λ σ σ α Κ α ι ό λ α ό σ
π ο υ α ι ε μ β ά ν ε τ α ι τ ο ... ό η μ α τ η ς κ ά θ ε π ρ ά ξ ω ς κ α κ ά θ ε λ ό
γ ο Ε ν θ σ ι ά ζ ε τ α ι κ α έ π ε ο φ η μ ε ϊ έ κ τ υ μ ά γ α π α κ α ι λ α τ ρ ε ύ ε ι
τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α Τ Ό α π ο τ η ν π ρ ώ τ η σ τ ι γ μ η π ο υ τ η ν ά ν τ ι κ ο ύ ζ ε ι
Έ τ σ ι Τ ι Δ 5:::κ ά ν η σ ο ς , Ε λ ε υ θ έ ρ 0:, ά ν α π ν έ ο υ σ α τ ο ν έ λ τ ύ θ ε
ρ ο ν έ χ ν τ η Μ η τ έ ρ α ς Π τ ρ ί δ ς Τ η κ β λ έ π ε ι π ώ ς τ υ γ χ ά ν ε ι τ η ς
δ ε σ ό σ η τ π ρ η ς κ Ι ά π ο τ ο ν γ η Υ ε η λ α ό ά λ λ ό κ α ι α Ο τ ο ύ τ
Β α σ ι λ ε ϊ ο Τ η Π ο υ ό τ ρ ό π ο ι τ ω ν τ ο ϋ τ υ π ό σ χ ε τ α ι π ο λ λ ά
τ ο ν Η θ Ι Κ Ο Υ
Σ Τ Ρ τ ο γ
Τ Ο Ν Ω Σ Ι Σ
Λ Α Ο Υ Ι Α Ι
ά π ό τ η ν β ά ρ β α ρ ο ν κ α τ ο ό λ ο Χ λ η ρ ω μ έ ν η
Τ Ρ Ι Τ Ο Σ
Τ Ο Μ Ο Σ
42-
Ν Τ Ω Μ Ε Τ Α Ξ γ ή δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν η Ε λ λ ά δ α μ α τ ύ π ο φ έ ρ ε ι !
Ο ί γ ν ω σ τ ο ί ά π ά τ ρ ι δ ε ο ό ρ γ α ν α τ ω ν Σ λ α ύ ω ν γ ι α ά λ
λ η μ ι α ο ο ρ ά ξ ε σ η κ ώ θ ψ α ν ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς Π α τ ρ ί δ ο τ τ ω ν ζ η
τ ώ ν τ α ς ν α τ η ν δ ι γ ο τ ο μ ή σ ο υ ν
τ α ω ρ ί α ο ί π ό λ ε ι ο ι ί κ ά μ π ο ι κ α ι τ α β ο υ ν ά ό π σ φ έ ρ ο υ ν
ά π ό τ η ν ι μ ά σ τ ι ν α τ ο υ ά ν τ ά φ τ η π ο υ μ α θ η μ έ ν ο ι ά π ο τ ο ϋ τ β ά ρ β α
ρ ο ι κ σ υ ν ε ρ γ ά τ ε τ τ ο υ Β ο υ λ γ ά ρ ο υ τ κ α ι Ο ϋ ν σ υ τ β α σ α ν ί ζ ε ι τ ο ν
λ α ό μ α ς τ ο ν δ υ σ τ υ χ ή λ α ό μ α ς ό ό π ο ϊ ο τ π ο ι ό ς ξ έ ρ ε ι τ ί τ ο υ
μ έ λ λ ε ι ό κ ό μ η
Ή δ υ τ χ ί α ε ι ν α ι
ΤΡΙΤΟΣ
ΤΟΜΟΣ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
σ τ ο ρ ι κ η ν ή μ έ ρ α ν Ι Ά λ λ α τ ο υ ς μ έ λ λ τ ν τ α τ Β α σ ι λ ε ί ι δ ε τ ο υ ς π α
ρ σ σ ό ρ ο υ ν ο ί ύ π ο δ ο χ έ ε κ α ι 01. Τ λ ε τ ε ς ά Ρ Υ ί ζ σ ν π ά λ ι ν κ α ι έ δ ω τ ο
ε ρ γ σ ν τ ω ν τ ο Υ σ τ ό ν .
Τ L'... δ χ ς έ π ι σ κ έ σ τ τ ε τ α ι τ α σ ύ ν ο ρ α κ α ι ή π ρ ι ν ι κ ή π ι σ σ α τ
α γ α π η τ ά τ η ς Ι δ ρ ύ μ α τ α κ α ι τ ο ν σ Τ Ρ Τ Ο ncu τ η λ α τ ρ ε ύ ε ι κ υ ρ ι ο
λ ε κ τ ι κ ά ν ι σ τ ί ε ί ν α ι Τ Ι τ ρ σ ν μ σ τ ι κ η Μ ά α τ ο ϋ φ α ν τ ά ρ ο υ μ α τ
φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ σ α π ά ν τ α ν ι α υ τ ο ν κ α ι γ ι α δ λ ε ς τ η ς ά ν ά ν κ ε τ τ ο υ
Δ ι α ν έ μ ε ι δ ω ρ α ά τ ι ε υ θ ύ ν σ ι Υ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς μ Ψ Υ ώ ν ε ι τ ο ϊ κ
π ά ν τ α τ Κ Ι τ α π ά ν τ α κ α ι ε ϊ ν σ ι ε ι ρ ι σ τ η μ έ ν η )/ l :J Ti κ ά μ ν ο ι τ ο
κ α θ ή κ ο ν τ η ς α π έ ... α ν τ ι Ί ο υ λ α ο ϋ m':'Tc.U Π Ό υ τ ό σ ο ν η ν α Υ ο π α
Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α
Κ ε ρ α υ ν ό τ ε ί ι ε ϋ δ ι α ν
Α π ρ ί λ ι ο τ τ ο ϋ 1947 ά έ Τ ι λ ν μ ε μ ε ν ά λ α ι ύ π ο σ χ έ σ ε ι τ !
Α λ λ ό ή λ α ϊ κ η ν ν ώ μ η λ έ γ ε ι π ώ ς ό Ά π ρ ί λ η ς π ό τ ε γ ε λ ά
ε ι κ α ι π ό τ ε κ λ α ί ε ι κ α ι δ ε ν ά ρ ν η σ ε ν ν α κ λ α ύ σ η κ α ί α ύ θ η
μ ε ρ ό ν μ ά λ ι σ τ α
Ο Λ π ρ ί λ υ ο τ έ π ί σ η τ ν ι ά τ η ν γ ν ώ μ η ν τ τ υ α ύ τ η ν ε ι ά π φ κ λ η
θ ή ά π ο τ ο ν λ α ό ν Ψ ε ύ τ η τ κ σ ι γ α ύ τ ο ό π ά ρ γ ε ι Κ τ ο Ξ ψ ν
Τ ί λ σ Υ ί α ς κ α τ ο τ η ν π ρ ώ τ η ν η μ έ ρ α ν τ υ Λ ι λ ί υ
- Π έ θ α ν ε δ Β α σ ι λ η ά τ !
.- Π έ θ α ν ε ό Β σ ι λ η ς κ α ι Ώ π ρ Δ τ ο ς π ο υ έ τ ό λ μ η σ ε ν α δ ι α
δ ώ σ η σ Τ Η κ ό σ μ ο 1.'0 α Υ Υ ε λ μ α ο ύ τ ό ε δ ά ρ η ά ν η λ ε ώ τ ε ί τ η ν π λ α
τ ε ϊ σ ν Ο μ ο ν ο ί α ο
- . κ α ρ ά ά σ τ ο ϊ ο ε ϊ ν α ι α υ τ ό
- Π α λ η ά ν θ ρ ω τ έ ι δ ε ν ε χ ε ι ς π ο ι θ ε ν ά σ ε β α σ μ ό
- Κ α λ ό σ ο υ κ ά ν ο υ ν ν ι ω τ ί κ σ σ τ ό α σ τ ε ί α ψ έ ί Έ Ι ν α ύ π ά ρ
xcu v ό ρ ι α .
Κ α ό ό σ μ ε δ ε ρ Ί τ ό ν φ ε λ η κ α τ ά τ η ν γ ν ώ μ η ν τ υ π ο υ
ή θ έ λ η σ ε ν ν α π α ί ξ η μ ε Τ ο Σ ε τ ι τ ο ν π ρ ό ο ω π ο ι τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς
Δ υ σ τ υ γ ώ δ μ ω ς δ ε ν η τ α ν κ α θ ό λ ο υ ά σ τ ε ϊ ο ό Β α σ ι λ ε ϋ ο Γ ε
ώ ρ γ ι ο τ ό Β ό Β α σ ι λ ε υ τ τ ή τ Ν ί κ η ς ε ι ε ν π ρ ά γ μ α τ ι α π ο θ ά ν ε ι
τ η ν α ν μ μ τ η ς η ς Α ι ρ ι λ ί ο 1947.
Κ ε ρ σ υ ν ο τ κ α ι ά ν ε π ι π ε ν δ ε ν θ α ε κ α μ ν ε ν τ ο α ύ τ η ν Ε ν τ ύ π ω
σ ι ν ς τ ό υ Ε λ λ η ν υ κ ό ν Λ α ό ν ά λ λ α α ς ά φ ή σ ω μ ε ν ι τ η ν ά φ ή γ η σ ι ν
ε ί ς Ε α δ η μ ο σ ι σ γ ρ ά φ ο ν π ο υ ε ζ η σ Ξ ν τ ι ς σ τ ι γ μ έ τ α ύ τ έ ι Ι κ α ι ε ϊ χ ε ν
π ε ρ ι σ σ ό ι ε ρ σ ν έ π ί δ φ σ σ ι ν έ π ά ν ω τ ο υ ή κ ο ι ν ή γ ν ώ μ η ά κ ρ ι β ώ τ η ν
έ τ ι ο γ η ν ε κ ε ί ν η ν
Ε ά ν Λ α Ό ς κ α ι Π Ι σ τ ή μ η ε υ ν σ υ μ φ ω ν ή σ ε ι δ η ό θ ά ν α τ ο ς
ε ί σ ι τ ο π υ κ ν ό τ ε ρ ο ν μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ο χ Η ε σ ι ν Ο ν ά δ κ η ω ν σ υ μ β ά ν
θ α ν ά τ ο υ τ ή τ τ ε τ ι μ η μ έ ν η τ κ ο ρ υ φ ή τ TC:) Ε θ ν ο υ τ υ π η ρ ξ ε ά δ ι
κ ώ τ ε ρ ο ν μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Μ ε σ ύ τ η ν τ η ν σ ν τ ί λ η ψ ι ν κ α ι β α θ ύ τ α τ α σ υ
ν κ λ ο ν ι σ θ έ ν τ ο Ψ Υ Ι κ ό ν ε ϊ ν σ ι τ ω ν έ δ έ χ θ η σ α ν χ θ ε ς δ λ ο ι ο ί Ε λ λ η
ν ς 0:1. Ε λ λ η ν ί δ ε τ κ α ι τ α Ε λ λ η ν ό π ο υ λ ω τ ο τ ρ α ν ι κ ό ν ά γ ν ε λ μ ο
τ ή ι έ κ δ η μ ή σ ε ω τ π ρ ό τ τ η ν α ί ω ν ί α ν ζ ω ή ν Ξ ι ν υ ό Ο π α ί ο ς υ
π η ρ ξ Ε ν φ ω τ ε ι ν ό τ ό δ η ν ό τ υ Ε λ λ η ν ι κ ο ϋ μ ε ν α λ ε ί ο υ κ α ι έ π έ π ρ ω
τ ο ν α δ ι α ν ύ σ η τ ά ς τ ε λ τ α ί ς ή μ έ ρ α ς Τ ο υ μ έ σ α ε ί ς κ Ω μ α ά Υ α
ρ ι σ τ ί α ς ν α π ί η τ ο π ο τ ή ι Ρ ι ο ν τ η ς ι ρ ί α ς μ έ ρ ι τ ρ υ Υ ο ς κ α v' ά
τ ι ά ν η τ η ν ι ό λ ό λ μ π ρ ο π ρ ώ τ η ν η μ έ ρ α ν τ ο υ Ά Τ ι ρ ι λ ί
.cu 1947.
Η ό δ ύ ν η δ ε ν έ π ι τ ρ έ Π Ε Ι ν α έ Κ Τ Ε θ ω μ ε ν ε ί ς λ ε τ τ τ ι μ ε Ρ ς Ψ Ι
γ ρ α φ ό ς τ ω ν Ο σ η μ ά τ ω ν π ο υ ε δ κ ί μ α σ α ν τ α π λ ή η Ή π β λ η
τ ι κ η φ ρ α σ ι ς δ η Ε Ι Υ ε π έ σ Ε Ι ι κ ε ρ ο υ ν ο ς ε ί ς ε υ δ ί α ν δ ε ν α Ρ α η
4 -4-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ό Τ Ι ε ί ν α ι κ α τ ά τ η ν κ η δ ε ί α ν Τ ο υ α ξ ι ο ν ί δ ι α ι τ έ ρ τ υ ϋ π τ γ ρ α μ μ ι
σ μ ο θ ε ϊ ν α ι ή π ρ ο σ έ λ ε υ σ τ ο υ π λ ή θ ο υ ς κ α ι ή π ρ ω τ ; α ν η τ σ υ γ κ ί
ν η σ ί ι τ ο υ Π α ρ ό μ ο ι ο ν φ α ι ν ό μ ε ν ο ν κ ο σ μ ο π λ η μ μ ύ ρ α ς ε ι ί ς τ σ υ τ δ ρ ό
μ ο ο τ δ π ο υ ή ν ε κ ρ ι κ ή π ο μ π ή έ π έ ρ σ σ ε δ ε ν ε χ ε ι σ η μ ε ι ω θ ή ε ι ς τ ά τ
Α θ η ν α ο Κ σ ν έ α τ χ ψ ς α π ό τ ή τ Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς μ έ χ ρ ι τ ο ϋ Κ ο ι
μ η τ η ρ ί τ υ τ ο θ Τ α τ ο ϊ ο υ δ ε ν ε μ Ξ ι ν ε ν ε ι ς τ ο ν ο π ο ί ο ν ν α μ η σ υ ν ω σ τ ί
ζ ω ι τ α ι γ υ ν α ϊ κ ε τ π α ι δ ι ά κ α ι ά ν δ ρ ε τ π ό σ η ς τ ά ξ ε ω ς δ ι α ν α ϊ δ ο υ ν
τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ν ύ π ο τ ο ν ά τ τ ι κ ο ν ή λ ι ο ν π έ ρ α σ μ α Ε κ ε ί ν ο υ π υ ώ
δ ή γ η σ ε τ η ν Ε λ λ ό δ α ε ί ς τ ο κ λ έ ο ς κ α ι τ η ν ν ί κ η ν κ ί έ τ έ τ ρ ω τ ο
ν α φ ύ η π ι κ ρ ω μ έ ν ο σ Λ υ γ μ ο ί δ ά κ ρ υ α ά ν α φ ι λ ι τ ά ή κ ο ύ ο ν τ ο ε ί ς 0-
λ ο τ ο δ ι ά σ τ η μ α τ η ς δ ι α δ ρ ο μ ή ο
Ε ι ς π λ ε ί σ τ ο σ η μ ε ί ο έ π ί σ η τ τ η ς δ ι α δ ρ ο μ ή τ θ ρ ή ν ο ι κ α ί Κ Ό π ε
τ ί ή κ ο ύ τ ν τ ο ά π α γ υ ν α ϊ κ ε τ κ α ι ά ν δ ρ ε τ π ο υ ε κ λ α ι α ν ώ ς ν α έ κ ή
δ ε υ α ν σ τ ε ν ό ν σ υ γ γ ε ν ή τ ο υ τ τ ο ν π ρ ο σ τ ά τ η ν τ ή τ ί κ ο γ Ζ ι ε ί α ς τ ω ν
Ε κ π λ η κ τ ο ι ο ι ά ν τ α π ο κ ρ ι τ α ί τ ω ν ξ έ ν ω ν π ρ α κ τ ο ρ ε ί ω ν κ α ι ε φ η μ ε
ρ ί δ ω ν α ύ τ ή ν κ υ ρ ί ω ς τ η ν έ ν τ ύ π ω σ ί ν τ ω ν τ η ς κ ο ο μ ο π λ η μ μ ύ ρ α ι
κ α ί τ η ς σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω σ ύ π ε γ ρ ά μ μ ι σ ω ν ε ι ς τ α τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ ά
τ ω ν Β α θ ύ τ α τ ο ι ε π ί σ η τ δ ι ε κ ρ ί ν ε τ ο ε ι ς τ α π ρ ό σ ω π ά τ ω ν ό σ π σ
ρ α γ μ ό τ τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς Π α ύ λ ο υ τ η ς Β α σ ι λ ί σ σ η τ Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η σ κ α ί
τ ω ν Π ρ τ γ κ η π ι σ σ ώ ν τ ο θ έ α μ α ι δ ί ω ς τ ο υ ν έ τ υ Β α σ ι λ έ ω ς γ ε ι ρ ο
κ ρ α τ τ θ ν τ ο τ τ ο ν μ ι κ ρ ό ν Δ ι ά δ ο γ ο ν π ρ ο ε κ ά λ ε ι ζ ω η ρ ο τ ά τ α ς σ υ γ κ ι
Ή σ Ό ι ς ' Α λ λ ά κ α ι έ μ ψ ύ χ ω σ ι ν Ά τ ο π ο ν μ έ ν ά λ λ α α ύ θ ό ρ μ η τ ο ν
α π ό τ η ψ υ χ ή ν τ ο υ λ α ο θ μ α τ roε υ ρ ί σ κ ο ν τ ο τ τ η ν ά ν α ν έ ω σ ι ν τ ω ν
Ε λ π ί δ ω ν τ ο υ π ω ρ ο υ σ ι ά σ θ η ε ί ς π λ ε ί σ τ ω σ η μ ε ί α τ η ς δ ι α δ ρ ο μ ή τ
τ ό φ α ι ν ό μ ε ν σ ν τ α π λ ή θ η ν α κ λ α ί ο υ ν κ α ι ν α X,ZItPOKPOTCUV τ ο ν Β α
σ ι λ έ α Π α ϋ λ ο ν Α Έ τ σ ι ή σ υ γ κ ί ν η σ ι ς τ ο υ ν έ υ Ά ν α κ τ ο ς έ γ ί ν ε
τ ο ά κ ό μ η β α θ ύ τ ε ρ α
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε μ ε δ λ ο υ τ τ ο υ τ π ρ ό τ τ ν Μ η τ ρ ό π ο λ ι ν δ ρ ό μ ο υ ς
ξ ξ ώ σ τ ο ς κ α ι π α ρ ά θ υ ρ α κ ο σ μ ο π λ η μ μ υ ρ ι σ μ έ ν ο υ τ ή σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή
π α ρ ά τ α ξ ι ς σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η ά π ο τ η ς 9 σ τ μ Ο λ ί γ ο ν ά ρ ν ό τ ε ρ ο ν ή ρ γ ι
σ ή π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι τ ε ι ς τ ο ν τ ι ν τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν ά π ε σ τ α λ μ έ ν ω ν
τ ω ν ξ έ Η ε θ ν ώ ν π ρ ε σ β ε υ τ ώ ν α ν ω τ ά τ ω ν Ι δ ρ ι μ ά τ ω ν δ η μ ά ρ χ ω ν
δ η μ ο τ ι κ ώ ν σ υ μ β ο υ λ ί ω ν έ ρ ν σ τ ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ώ ν ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ν κ λ π
Π ε ρ Ι τ η ν 9.40 π ρ ο σ ή λ θ ε τ ο Υ π ο υ ρ γ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν μ ε ε π ι κ ε φ α
λ η ς τ ο ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ ν ό ν κ Μ ά ξ ι μ Ο Υ Π ο λ λ ο ί ε κ τ ω ν ί ι π υ Ρ Υ ω ν
ε ο ν φ έ ρ ε ι π ε τ θ η φ τ ρ ο ύ σ ο π τ α ς σ υ ζ ύ γ ο ι τ ω ν Τ α ϋ τ έ π ι σ ή μ ο ι κ
π ε δ έ ν τ ε ί τ τ α π ρ ο π ύ λ α ι α τ ο υ Ν α ο υ ό Μ Τ ε λ τ τ ά ρ χ η τ κ Λ ε
β ί δ η ς κ α ι ό Σ τ α υ λ ά ρ χ η ς κ Π α π α δ ι ω μ ω ν τ ό π ο υ λ ο ο Τ η ν Ο η ν τ μ
ρ ι β ω ς π ρ ο σ ή λ θ ε ν ή Β α σ ι λ ι κ ή Ο ί κ τ γ έ ν ε ι α Η Α Μ ό Β α σ ι λ ε ϊ κ
φ ο ρ ε ϊ σ τ ο λ η ν σ τ ρ α τ η γ ο ύ κ α ι ό π ρ ί γ κ η ψ Π έ τ ρ σ τ σ τ ο λ ή ν σ υ ν τ α
γ μ α τ ά ρ χ ο υ Π λ ε ρ έ ζ φ ο ρ ο θ ν ή Α Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α κ α ι α ί Π Ρ Ι Υ κ ή
π υ σ σ α ι π λ η ν τ η ς Α ί κ α τ ε ρ ί ν η σ μ ε λ α ν α φ ο ρ ο ύ ο η τ μ ό ν ο ν Ο Ι τ ρ ι ί ς
μ ι ι φ ο ι β σ ι σ ι λ ι κ ο ι π ρ ί Υ κ η ι π ε ς Φ ρ σ υ ν λ ε υ κ ά
Ε ό θ υ ς ά μ έ σ ω ς μ ε τ η ν ε ί σ ο δ ν τ η ς Β α σ ι λ ι κ η ς Ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς
η ρ χ ι σ ε ν ή Ν ε κ ρ ώ σ ι μ ο ς Ά κ σ λ ο υ θ ί α χ ο ρ ο σ τ α Τ Ο Ο Υ τ ο ς τ ο υ Μ α κ
η ρ ι τ λ ί τ υ Α θ η ν ω ν κ α Ι σ ι μ π α ρ α σ τ σ τ ύ σ η ς τ η ς Ί ι ο ι ρ α ς Σ υ ν ό
δ ο υ Π ο λ υ μ ε λ ε σ τ ά τ η Υ ο ρ ω δ ί α € ι μ α λ λ ε τ α ν ε κ ρ ώ σ ι μ α τ ρ ο π ά ρ ι α
έ π ί τ ο σ κ α τ ά β υ ζ α ν τ ι ν ο ν τ ρ ό π ο ν
Ό λ ί Υ ο ν μ ε τ ό τ η ν Ι Ι η ν Π μ η ρ χ ι σ ε ν Τ ι ε ξ ο ς έ κ τ ο υ ν α ο υ
κ α Τ ι π ο ρ ε ί α τ η ς τ ο μ ί σ ί Ι μ φ ω ν α μ ε τ ο δ η μ σ ω θ ε ν Π Ρ Ι Ο ί Χ θ ε ς
ρ ό Υ ρ σ ψ μ α
Ε χ ε ι π α ρ έ λ θ ε ι π λ έ ο ν ή μ μ κ α ι ό Γ ε ώ Ρ Υ ι ο ς ό Β ε υ ρ ί σ κ ε
τ α ι ε ί ς τ ο η ρ ε μ ο ν τ ο π ί ο ν δ π ο υ τ ο Β α σ ι λ ι κ ο ν Κ ο ι μ η τ ή ρ ι ο ν Ό λ ί
Ι α ν π ρ ο α ύ τ τ ά α υ τ ο κ ί ν η τ α μ ε τ ο υ ς ύ π ο υ Ρ Υ ο υ ς ά π σ π ω τ α ι
π ό τ η ν ύ π ό λ ι π ο ν π μ π ή ν Μ έ ν ε ι ή Β α σ ι ι λ ι κ η Ο ί κ ο γ έ ν ι α Ό Π ρ ί
Υ Κ ι η ψ Π έ τ ρ ο ς δ ν α ί φ ο ς κ ·1 ω σ ί δ η ς σ ύ ζ υ Υ ο ς ώ ς Υ ω σ Τ ο ν
46-

Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
\< ,:',). ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ε ί ς τ η ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν τ ή τ έ θ ν ι κ ή σ υ ν ε ρ ν σ σ ί α ο
π ρ ε σ έ ρ χ α π ο ι ι ό λ ί γ σ λ ε π τ ά π ρ ό τ ή τ ό ρ κ ω μ ο σ ί α ο θ ε α τ α ι λ ο ι π ό ν
π ρ ό τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω τ τ η ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω τ ω ς μ ό ν ο ι π α ρ ώ ν ή ν έ
τ η ό κ Σ σ φ ο ύ λ η τ Π ά λ λ ω κ ο ς μ έ ν ά λ λ ά κ α ρ ο δ α λ ό ι ω ς π ά ν
Τ Ό τ ε Δ έ ν ύ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι ε κ π λ η ξ ι ς δ ι Ο τ η ν π α ρ ο υ σ ί α ν τ ο υ Ό κ Σ ο
φ ο ύ λ η τ Ε ο ι α π ό π λ λ ο υ δ η λ ώ σ ε ι τ η ν ι π Ι σ τ ι ν τ α υ 'clic; τ ο π τ λ ί τ ε υ
μ α α τ ι ..ν ε γ κ ι ρ ό τ η τ α τ η ς Δ ι α δ σ χ η ς Ι ί ς τ ο ν θ ρ ό ν ο ν Π α ύ λ ο υ
τ ο υ Α
Έ ν τ ω μ ε τ α ξ ύ κ α τ σ φ θ ά ν ο υ ν ά λ λ η λ ο δ ι α δ ό γ ω τ κ α ι κ α τ σ λ ω μ
β ά ν ο υ ι τ ά τ θ έ σ ε ι ς τ ω ν ο ι π ρ ο ω κ ε κ λ η μ έ ν ο ι δ ι α τ ο υ έ π ι σ ή μ ο υ
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ο ι η τ ι Τ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Ε π υ κ ρ α τ ε ί α ο ή Α κ α δ η μ ί α
Α θ η ν ώ ν ,::11' ά ρ γ η γ ο ί τ ω ν ξ έ ν ω ν δ Ο Υ μ ά τ α ν τ ο δ ι π λ ω μ ω τ ο κ ο ν Σ ώ
μ α κ α ι α ί ο ν τ π ρ ο σ ω π ε ί α ι τ ο υ Σ τ ρ σ ι τ ο θ Σ τ ό λ ο υ Α ε ρ ο π ο ρ ί α ξ
τ η ν \'5.45 μ μ ό π ρ ό ε δ ρ ο τ τ η ς Β ο υ λ ή τ κ Θ ε σ τ ό κ η τ α ν ε λ θ ώ ν
ε π ι τ ρ α ς έ κ ή ρ υ ξ ε τ η ν ν η ι ν τ η ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω α ε ί π ώ ν δ η
ά π Ξ ν ν τ η ς σ Ι Ξ Ο Ρ Ι σ ε ω τ ν ο ι ή ό ρ κ ω μ ο σ ί α τ ο υ Β α σ ι λ έ
ω ς Π α ύ λ ο υ Π σ ρ ε κ ά λ ε σ ε κ σ τ ό π ι ν τ ύ ς Κ Ι Κ β ο υ λ ε υ τ ά τ δ π ω ε
π ε ι δ η ή ό ρ κ ω μ ο σ ί α ώ ρ ί σ θ η δ ι α τ η ν η μ μ λ υ θ ή ή σ υ ν ε δ ρ ί σ σ ι ο
μ έ χ ρ ι τ η ς ω ρ α ς έ κ ε ί ν η τ
Έ ν τ μ ε τ α ξ ύ έ φ θ α σ σ ν ε ί ς τ η ν Β ο υ λ η ν ή Β ο ι σ ι λ ο μ ή τ ω ρ τ η ς
Ρ τ ι μ α ν ί ο τ Ε λ έ ν η κ α ι ή π ρ ι ν κ ή π ι σ σ α Ε λ λ έ ν η τ ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ α ί
ό τ ϊ α ι κ σ τ η ύ ν θ η α ν ε ι ς τ ο Β σ ι λ ι κ ο ν Θ ε ω ρ ε ί ο ν
τ η ν η ν ά κ ρ β ω ς π ρ ο ο ή λ θ ε ι ή Ί ι α Σ ύ ν ο δ σ τ μ ε έ π ί κ τ φ α
λ η τ ο ν Μ α κ Α ρ γ ι ε π ί ο κ ο π ο ν κ Δ α μ α σ κ η ν ό ν
τ η ν η ν μ μ ό ρ β ω ς κ α τ ά π ά κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο ι ό ά ρ γ ω κ λ η τ η ρ
ά ή γ ι λ ν ε ι ς τ η ν Β ο υ λ η ν τ ι μ α φ ι ξ ν τ ω ν Β α σ υ λ έ ω ν Σ ά λ Τ Η -
γ ς μ ο υ σ ι κ α ί κ α ι χ ε Ι Ρ κ ρ τ ή μ α τ α ά κ ο ύ ο ν τ α ι Ε ύ θ υ τ ε υ η τ κ α τ ό
π ν κ α ι μ ε δ ι ω ν έ ι ε φ σ ν ί σ θ η ή Α {''\. ό Β α σ ι λ ε υ ι Π α ϋ λ ο τ φ έ ρ ω
μ ε γ ά λ η σ τ ο λ η ν Σ τ ρ ά τ η ο υ κ α ι ή Α Μ Τ ι Β α σ ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί
κ η Έ τ ι ρ π ρ ε Ό ν τ ο Α ό τ ώ ν ό π ρ ό ε δ ρ ο τ τ η ς Β ο υ λ ή τ κ α ι ή κ ο λ ο ύ
θ ο υ ν Ι Τ δ Γ ρ ο ι K::'t τ α μ έ λ η τ ο υ ύ π ο Ρ !: κ υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
θ ι λ λ ω ω ς χ Ξ ι ρ σ κ ρ ο τ ο υ μ ε ν ο ν τ ο ν έ ο ν Β α σ ι λ ι κ ό ν Ζ ε ϋ γ ο τ
φ θ ά ν ε ι ε ς τ ο Π Ρ δ Ρ Ι Ξ ί ο τ η ς Β ο υ λ ή κ Σ ε ί ε τ α ι ή α ϊ θ τ υ σ α ά π
τ ό α ζ η ι ω κ ο α υ γ ά ; κ α ι τ α γ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ α τ α Ό λ ο ι φ .•.
Χ Ε ρ ο κ ρ ο τ ε ϊ κ α ι ό κ Σ ο φ ο ύ λ η τ
Κ Ι Ξ Κ Ό η μ έ ν ο ι ή Α Μ δ Β α σ ι λ ε ύ τ Π σ ϋ λ ο τ κ α ι ή A.J;'
Β α σ λ ι σ σ α ρ ε δ ρ ί κ η π ρ ο γ ω ρ ο θ ν ο κ ό μ η ί σ τ ά μ τ ν ο ι τ ώ ρ α π ρ ο
τ ω ν τ ο τ ο θ ε τ η θ έ ι τ ω ν ε π τ ο υ π ρ ο ε δ ρ ε ί ο υ β α σ ι λ ι κ ώ ν θ ώ κ ω ν Ε χ ν
τ ε τ δ ε α τ ο ν Μ α κ Α ρ γ ι ε π ί σ κ ο π ο ν κ Δ α μ ο ι ο κ η ν ό ν μ ε τ ά τ ω ν ι μ Ξ
λ ω ι τ η ς < Ι ε ρ ά ι Σ υ ν ό δ ο υ α ρ ι σ τ ε ρ ά δ έ τ ο ν π ρ ό ε δ ρ ο υ τ ή τ Β ο υ λ ή τ
κ α ι τ Ί Π Ι ν Σ υ μ β ύ λ Ι ν
, Α τ ι ο κ α τ α σ τ α θ ε ί ο η τ τ η ς ή σ υ χ ί α ς ό Π ρ ό ε δ ρ ο ι τ η ς Β ο υ λ ή τ κ
θ ο τ ό κ η τ Ο Τ Ε ί ν ό μ Η ς π ρ ό τ τ η ν Α Μ τ ο ν Ε σ σ ι λ έ α Π α θ λ ο λ ε
Υ ε ι α ι λ ε υ ι ν ι Κ Ε μ ε ν τ η ς σ η μ ε ρ η ς ή μ ε ρ η σ ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς
ι ϊ ή κ α τ ό τ α ς δ ι σ τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ό ρ θ ρ ο 43 τ ο υ Σ ι ν τ ά μ α τ ο ς
ό Ρ μ ω σ α τ η Ύ ϊ μ ε τ έ ρ α ς Μ ε Υ α λ ε ι ό τ η τ ο ς δ ν ώ π ι ι α ν τ η ς Η Α λ η
Ψ ά λ λ ε τ α ι ε Ι τ α ι π ο tcD J'V\.(X!K. Ά ρ ι σ ό π υ ή π ρ ο σ υ Χ κ α ι
έ ν σ υ ν ε γ ι ή Α Μ ό f χ σ ι λ ε υ ς Π σ υ λ :JC, θ έ σ α ς τ η ν δ ε ξ ι ά ν TOL-
χ ε ί ρ α ε ι τ ο υ Ί ε ρ υ Ε ό α Υ γ ε λ u κ α ί έ κ τ ω ο υ Η ο ς τ ο υ Μ α κ Α ρ
ι ε π σ ά τ ι έ τ ε ι α λ α μ β ν Ξ Ι τ ο ν κ ά τ ω θ υ δ ρ κ ο ν
Ο μ ν ύ ω ε ι ς τ ο ο ν σ μ α τ η ς Α γ ί α ς κ α ι Ο μ ί κ υ σ ί υ κ α ι Ά δ ι α ι
ρ έ υ Τ ρ ι ι δ ο ς ν α π ο σ τ α Τ Ξ ί ι ω Τ έ π ι κ ρ σ τ Ο Ο σ α ν θ ρ η σ Κ Ι Ξ ί α ν τ ω ν
Έ λ λ ή ν ω ν ν α φ λ ά τ ω τ ό Σ ύ ν τ α Υ μ α κ α ι τ ο υ ς Ν ι ό μ υ ς τ ο υ Έ λ λ η
ν ι κ α υ Έ θ ν ο ς κ α ι ν α δ ι ο ι τ η ρ ω κ α ι ό ρ α σ π ί ζ ω η ι ν Έ Θ ν ι κ η ν Ά
ν ε ξ α ρ η σ ί α ν κ α ι α κ ε Ρ ι ό τ η τ α τ ο υ Έ λ λ η ν ι κ υ Κ ρ ά τ ο υ ς
4 8-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή κ ρ α τ ο υ μ έ ν η μ έ δ ά κ ρ υ α σ τ α μ ά τ ι α η ό χ α ρ ί σ τ η σ ε τ η ν Β α
ί λ ι σ σ α ν
Α κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ή ί ι π ρ ξ ε ν ή σ τ ι γ μ ή κ α τ ά
τ η ν ό π ο ί ω ν ή Β α σ ί λ ι σ σ α έ Ι Ε Ι σ κ έ φ θ η τ ο ν τ ρ ί τ ο ν ο ρ ο φ ο ν τ τ θ κ τ ι
ρ ί ο υ δ τ ο υ α ί κ ρ α τ ο ύ μ ε ν α ι κ μ μ ο υ ν ί σ τ ρ ι α ι γ ο π ε τ ο ϋ σ α ι κ α ί μ Ε
δ ά κ ρ υ α σ τ α μ ά τ ι α π α ρ κ α λ τ θ σ α ν Α υ τ η ν ν α τ ά τ σ υ ν χ ω ρ ή σ η
δ ι ό τ ι τ α ρ ε σ ύ ρ θ η σ α ν κ α ι σ ή μ ε ρ ο ν ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ ο ε ί ς τ η ν φ υ λ σ κ ή ν
Η Β α σ ί λ ι σ σ α τ ό σ ο ν σ υ ν ε κ ι ν ή θ η Ε κ τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ς α ύ τ ο ϋ ω σ τ ε
δ έ ν ή δ υ ν ή θ η ν α κ ρ ο τ ή σ η τ α δ ά κ ρ υ ά τ η ς
Έ ν τ ί ω σ ι ν έ π ρ ο ξ έ σ ε ν Ε ί ς τ ά ι κ ρ α τ ο υ μ έ ν α τ ή ο ί κ ε ι ό τ η τ
- ς Β α σ ι λ ί σ σ η σ ή ό π ο ί α έ ζ η τ ο θ σ ε τ λ η ρ ο φ ο ρ ί α τ ά π ο μ ί α ν Ε κ ά
σ τ η ν χ ω ρ ι σ τ ά
Ε ί ς τ η Α . τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν π ρ ο σ ε φ έ ρ θ η σ α ν Ε κ μ έ ρ ο ο τ τ ω ν
κ ρ α τ ο μ έ ν ω ν Υ ν α ι κ ώ ν ώ ς δ ω ρ ο ν δ ύ ο ε ι ζ ω ν ά κ ι α δ ι α ν α τ α δ ώ
σ η ε ί ς τ ο ν Δ ι ά δ ο γ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ν
Μ ε τ α τ η ν έ π ί σ κ ε ψ ι ν τ ω ν θ α λ ά μ ω ν ή Α f>\. ή Β α σ ί λ ι σ σ α
κ α τ η υ θ ύ ν θ η π ά λ ι ν Ξ ί ς τ ο γ ρ α φ ε ϊ ο ν τ η ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ε δ π u έ δ έ
χ θ η έ π ι τ ρ ο π ό τ τ ω ν κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν α ί ό π ο ί α ι τ η ς ύ π έ
β α λ ο ν ύ π ο μ ν ή μ α τ α Ε ν σ υ ν ε χ ε ί α έ ψ ά λ η ε ί ς τ ο π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο ν
τ ώ ν φ υ λ σ κ ώ ν Τ ρ ι σ ά γ ι ο ν ε ί ς τ ο ό π ο ϊ ο ν π α ρ ε υ ρ έ θ η έ κ τ ό ι τ η ς Β α
ι λ ί σ σ ι ς κ α ι ο λ ό κ λ η ρ ο ν τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ό ν τ ω ν φ υ λ α κ ώ ν
Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Ο Ρ Ε Ι Ω Ν
Ε Π Α Ρ Χ Ι Ω Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Ρ Ι Ο Δ Ε Ι Α ά ν ά τ η ν Ε λ λ ά δ α τ η ς Α Μ τ η ς Β σ σ ι λ ί σ σ η ι
ρ ε ι δ ε ρ ί κ η α π έ δ ω σ ε ν τ ο ύ τ κ α ρ π ο ύ τ τ η τ κ α τ ά τ ο ν π λ έ ο ν
π ε ρ ί λ ω μ π ρ τ ν τ ρ ό π ο ν
Ή • . Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α έ π ι σ κ ε φ θ ε ϊ σ α τ α π ά ν τ α κ ο ι ί σ ύ ν ε ρ γ α
θ ε ϊ σ α μ έ τ ο ϋ ο π ά ν τ α τ ε ϊ δ ε ν - ά κ ο υ σ ε ν κ α ι ά ν τ ε λ ή φ θ η τ ο μ έ ν ε
θ ο ς τ η ς δ υ τ ί α ς τ ο υ λ α ο θ Τ η ς π ο ύ μ ι ά Τ η ς ή μ ε α λ ύ τ ε ρ α
α ι τ ί α η σ σ ν ή μ ά σ Τ Ι Υ Ο τ ο υ λ η σ τ ή π ο υ φ ε ύ γ ο ν τ ά ο τ ο ν ό κ ο σ μ ά
. ι ς ό χ ω ρ ι κ ό ς σ ν έ ρ ε ε ν ε ί ς τ ά τ π ό λ ε ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ ω κ ο
μ σ π λ η μ μ ύ ρ σ ν κ ρ ί σ ι ν σ τ έ ν η ο ε λ λ ι ψ ι ν τ ρ ο φ ή τ κ α ι μ α υ ρ σ ν ο
η τ ι σ μ ό ν Χ π ο τ ς ά σ υ ν ε ι δ ή τ τ ς σ ι ν ε ρ γ ά τ ο κ τ ο υ σ λ α υ ο κ ο μ
. ο ο ν ι σ μ ο θ Κ α ί ή Α Μ Τ ι Β α σ ί λ σ σ α Π ο υ ε ί ν α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ
κ α α ύ τ ό φ ο ς ν ο θ ο έ σ κ έ φ θ η δ τ ι θ α έ π ρ ε π ε κ ά τ ι ν α γ ί ν η γ ι ά
Ο μ η ν π ε σ ί ι η ό κ ό σ μ ο ι ά π ό τ ο κ ρ ύ ο κ α ι τ η ν π ε ί ν α μ α κ ρ υ ά ά π ό
-':0 χ ω ρ ι ό τ ο υ κ α ι τ ο σ π ί τ ι τ ο υ μ έ τ ο π ι κ ρ ό π α ρ ά π ο ν ο δ τ ι κ α ν ε ί τ
ε ν τ ο ν π ρ έ Α ύ τ ό δ έ ν ή τ α ν δ ο ν ο π ό ν ν α λ ε χ θ ή ή Β σ σ ί λ ι σ
ά τ ο υ γ ι α τ ί ό π ά ρ γ ε ι ;
Ν έ ο ι λ ο ι π ό ν ό ρ ί ζ ο ν τ ε τ δ ρ ά σ ε ω ς ά ί γ τ α ι γ ι ά τ η ν Α Μ
τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν Σ κ έ π τ ε τ α ι σ κ έ π τ ε τ α ι κ α ι τ έ λ ο ς ε ύ ρ ί σ κ ε ι έ κ ε ϊ
ο π ο ύ π ρ έ π ε ι ν α κ ά μ η Έ ν α ν ό ρ γ α ν ι σ μ ό π ο υ ν α ά ν α λ ό ι β η τ η ν
π ρ ο σ τ α σ ί α ν α ό τ ώ ν τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν κ α ί π ο υ ο ί π ό ρ ο ι τ ο υ ν ό κ α
τ α β λ η θ ο θ ν ά π ο τ ο ί δ ι ο τ ο λ α ό τ ο ν μ η π ά σ χ ο ν τ α λ α ό ά φ ω τ ο
Κ ρ ά τ ο ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α ά ν τ ι μ ε τ ω τ ί σ η τ η ν δ σ π ά ν η ν α υ τ ή ν Δ η λ α
η ε ν α ς ό ρ γ α υ ι σ μ ό τ π ο υ σ ά ν π ό ρ ο υ ς τ ο υ θ α ι Ξ χ η Ε ν α σ υ ν ε χ ή ε
ρ α ν ο ν έ ν ι σ γ υ ό μ ε ν ο ν ά π ό π α ν τ ο ϋ κ α ι μ ε π α ν μ έ σ ο ν
Κ α ι κ α θ ώ τ 1'1 Α Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α π ο ύ ε ί ν α ι γ ν ώ σ τ ρ ι α τ ω ν
ι ρ χ α ί κ ε ι μ έ ν ω ν κ α ι σ υ ν η θ ε ι ώ ν σ υ λ λ ο γ ί ζ ε τ α ι «" Α μ έ π ο ς ά μ
έ ρ Υ ο ν κ α ι έ τ σ ι κ ε ρ α υ ν ο β ό λ α έ ν ε ρ γ ε ϊ Σ υ γ κ α λ ε ί σ ύ σ κ ε ψ ι ν τ ω ν
. ρ μ ο δ ί ω ν κ α τ ά τ η ν γ ν ώ μ η ν Τ η ς π ο υ θ ά τ η ν β ο η θ ή σ ο υ ν
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ό λ ο υ ς α ύ τ ο ϊ κ χ ω ρ ι ς κ ω μ μ ί α ν δ ι ά κ ρ ι σ ι ν ί λ ο ι π ο ί Ε λ
λ η ν ε ς ό φ ε ϋ λ ο μ ε ν ν α τ ο ϊ κ β ο η θ ή σ ω μ ε ν
Η δ υ σ τ υ χ ί α έ ξ ι σ ώ ν ε ι τ α υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ τ κ α ί ε ί τ τ ο ά ν τ ί κ ρ υ σ μ α
α ύ τ ή τ κ ά θ ε τ ι π ρ έ π ε ι ν α λ η ο μ ο ν ή τ α ι
Δ ι ά ν α κ α λ ύ ψ ω ε ι ε ν τ ά τ σ τ ο ι γ ε ι ώ δ ε ι ο ά ν ό γ κ α ς τ ω ν π λ η θ υ
ο μ ώ ν α ύ τ ώ ν έ σ κ έ φ θ η ν ν α κ α λ έ σ ω δ λ ο υ ς τ ο ϋ ο Ε λ λ η ν α τ ε ί ς
σ υ ν α γ ε ρ μ ό ν ά ι λ λ η λ ο ι β ο η θ ε ί α ς τ η ν ω ρ α ν π ο υ θ ά π ρ ο σ φ έ φ η κ α θ έ
ν α ς τ ο ν δ β ο λ ό ν τ ο υ ε ί ς Ε ρ α ν ω τ ο ν Ο Π ί ο ν α ν α λ α μ β ά ν ω υ π ό
τ η ν π ρ ο σ τ σ ι σ ί α ν Μ ο υ α ς σ κ ε φ θ ή δ η ή δ ύ ν α τ ο ν α ι Ί ν α ι ε ι ς τ η ν
θ έ σ ι ν τ ω ν π α σ χ ό ν τ ω ν ι κ α ί π ω ς θ α ε ι φ ι ν ε τ ο ϋ τ ά λ λ ο υ ο α ν ε ύ ρ ί
σ κ έ τ ο ε ι ς τ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ω ι ι
Δ ι α ύ τ ό δ ε ν ν ο μ ί ζ ω δ τ ι π ρ έ σ ο ε ι ι ν α ζ η τ ή σ ω ά τ τ λ ω ς τ ο π ε ρ ί σ
σ ε υ μ α ά λ λ δ τ ι ό φ ε ί λ ω ν α ζ η τ ή σ ω θ υ σ ί α ν θ υ σ ί α ν ή ο π ο ί α δ σ ο ν
κ α ι α ν ι ε ϊ ν σ ι μ ε ά λ η θ α ε ϊ ν α ι ε λ ά Υ σ τ η ε ν σ χ έ σ ε ι μ ε ε κ ε ί ν η ν τ η ν
ό π ο ί α ν ύ φ ί σ τ α ν τ α ι ο ί κ ά τ ο ι κ ο ι τ ω Β ο ρ ε ί ω ν Ε π α ρ χ ι ώ ν μ α ς Β ο η
υ ν τ ε ς α ύ τ ο ϊ κ ν α ε Ί ι μ Ε ι θ α β έ β α ι ο ι δ τ ι β ο η θ ο ϋ μ ε ν τ ο υ τ δ ί υ ς τ ο ύ τ
έ α υ τ ο ύ τ μ α ς
Δ ι α τ η ν ό ρ ν ά ν ω σ ι ν τ ο υ ε ρ ά ν ο υ α ύ τ ο θ έ π β ά σ ε ω ν Ι σ χ υ ρ ώ ν
έ κ ά λ ε σ α ε ι ς ε ί δ ι κ η ν σ ύ σ κ ε ψ ι ν τ ο υ τ έ κ π ρ ο σ ώ π ο υ ο τ ω ν π ν ε υ μ α
τ ι κ ώ ν κ α ι π α ρ α ν ω ν υ κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ η ς Χ ώ ρ α ς Α π ό κ ο ι ν ο ύ κ α τ ε
σ τ ρ ώ σ α μ ε ν τ ο σ χ έ δ ι ο ν τ ο υ Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ σ ϋ τ ο θ ε ρ ά ν ο υ δ σ τ ώ
ν ο μ ά σ θ η Π ρ ό ν ο ι α Β ο ρ ε ί ω ν Ί Ε Π α Ρ Υ ι ω ν 1Ε λ λ ά δ ς
Ή ε π ι τ υ χ ί α τ ο θ ε ρ ά ν ο υ ε ί ν α ι ι ί ς χ ί ρ α ς τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν .. Β ο η
θ ή σ ο τ τ έ Μ ε ν α τ ο υ φ έ ρ ω ι ς α ϊ σ ι ο ν π έ ρ α ς
Τ Ο ε ρ γ ο ν θ α ε ϊ ν α ι Ι δ υ κ ό ν σ α ς κ α ι ή ε ύ γ ν ω μ ο σ ό ν η θ α ό φ ε ί
λ ε τ α ι ά π ο τ ο ν λ α ό ν ε ι ς τ ο ν ί λ α ό ν
Α θ ή ν α ι τ η 5n Ι ο υ λ ί ο υ 1947
Ή Β α σ ί λ ι σ σ α τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν
Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Η
Ο Μ Ο θ Υ Μ Ο Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
Μ Ι Α Ε Ι μ ό ν ο τ ο υ τ ο Δ ι ό γ Υ Θ λ μ α α ύ τ ό γ ι α τ ί ε ί ν α ι έ μ π ν ε υ
σ μ έ ν ο ν λ τ ο τ η ν ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ν δ υ σ τ υ γ ί α ν τ ο υ Λ α ο ϋ μ α ς
κ α ί τ ο ν ά π ε ι ρ ο ν π σ τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ν κ α ι τ η ν μ ε γ ά λ η ν α γ ά π η ν
τ ή τ Α Μ τ η ς Β ο σ υ λ ί σ σ η σ γ ι α τ α ν Λ α ό ν Τ η ο
Τ ο Δ ι ά γ γ ε λ μ α τ η ς Α Μ τ η ς Β α σ ι λ ί σ σ η τ ξ ε σ η ί κ ώ ν ε ι σ ύ σ σ ω μ ο
τ ο ν Λ α ό ν .. Ώ ρ γ α ν ω μ έ ν ο ς κ α ί ώ ν ο ρ γ ά ν ω τ ο σ κ ό σ μ ο τ σ α ν ε ν α ς α ν
θ ρ ω π ο τ σ π ε ύ δ ο υ ν Β ι ς ε ν ί σ χ υ σ ι ν τ ο υ έ ρ ά ν ο υ κ α ι α π ό π α ν τ ο ϋ κ α
τ α φ θ ά ν ο υ ν ρ η μ α Τ α έ μ β ά σ μ α τ α κ α ι σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α
Ο ί έ ρ γ ά τ ε τ δ π ω τ ε ϊ γ ε ν ύ π ο σ γ ε θ ή ή Γ Σ ι Ε Ε ά π ο φ ω σ ί ζ ο υ ν ν α
έ ρ γ σ σ θ ο θ ν τ η ν Κ υ ρ ι ω κ η ν 10 Α ό ν ο ύ σ τ ο υ 1947 ό π έ ρ τ ο υ 1Ε ρ ά ν ο υ
τ η ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν ο γ ε ν ι κ ό τ ρ σ ι μ μ α ε υ ς τ ς Γ Σ Ε ι Ε ώ π η ύ θ υ
ν ε ν έ π ί τ η ε ύ κ α φ ί ι ι μ ή ν υ μ α π ρ ό τ τ ο υ τ έ Ρ Υ α ζ ο μ έ ς ε ι ς τ ο ό
π ο ί ο ν ά ν α φ έ ρ ε τ α ι έ ν ά Ρ Υ η ε ι ς τ η ν σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α κ α ι τ η ν σ η
μ α σ ί α ν τ η ς έ ρ γ α τ υ κ ή τ τ α ύ τ η τ σ υ μ β ο λ ή τ ε ί τ τ ό ν ό π έ ρ τ ω ν δ λ ω ν
ά γ ω ν α τ ο ν ό π ο ί ο ν δ ι ε ξ ά γ ε ι σ ή μ ε ρ ο ν ή Ε λ λ ά ι ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ
α λ α υ ο κ ο ω μ ο υ ν ι σ μ ο θ Ε ν ι σ υ Υ ι Ε Ί ί ι ι λ έ ν ε ι δ τ ι ά π ο τ ε λ ε ϊ ί ψ ι σ τ ν
κ α θ ή κ ο ν δ λ ω ν τ ω ν Ε λ λ ή η ω ν ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς π ο λ ι τ ι κ ώ ν α ν τ ι λ ή ψ ε ω ν
ή έ κ δ ή λ ω σ ι ς ά λ λ η λ ε ύ η ς π ρ ό τ τ ο ϋ τ π λ η τ τ ο μ έ ν σ υ τ α π ο τ η ν
σ λ α υ ι κ η ν έ π ι β ο λ η ν ι π λ η ι θ υ σ μ ο ς κ α ι Κ τ α λ ή γ ε ι Ή Π Ρ α Υ μ α τ ο
π ο ί η ι ο ι ς Π ν ε ρ γ α Τ υ ι σ υ α ε ρ μ υ θ α ά π ι θ α ρ ρ ν η τ ο υ ς ε ί ρ υ ς
μ α ς θ α έ κ δ η λ ώ σ η τ η ν α κ α μ π τ ο ν ώ τ φ α σ ι σ Τ ό τ η τ ά μ α ς ν α ά ν
τ α π ε ξ έ λ θ ω μ ε ν ε ς π α σ α ν δ υ σ Υ έ ρ ε ι α ν κ α ι τ ε λ ι κ ω ς ν α ν ή σ ω μ ν
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Μ Ι Α Ω Ί Π Ρ Α Ξ Ι Σ
Λ Σ Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Λ Σ τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν τ ο υ 1947 01. κ ο μ μ ο ο
ν ι σ τ α ί σ λ α υ ό φ ω ν ο ι κ α ι σ λ α υ ό δ λ ο ι α υ μ μ ο ρ ϊ τ ε τ α ν η ν
ν ε ι λ α ν τ ο ν σ χ η μ α τ ι σ μ ό ν Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ι τ ω ν β ο υ ν ώ ν ά π ο
δ ε ι κ ν ύ ο ν τ ε τ ε τ σ ι δ τ ι α π έ κ ο π τ ο ν ό ρ ι σ τ ι κ ά κ ά θ ε δ ε σ μ ό ν τ ω ν μ έ
τ η ν Μ η τ έ ρ α Έ λ λ ά δ α
Κ α Ι δ ι α ν α μ η μ έ ν η κ ω μ μ ί α ά μ φ ι β ο λ ί α γ ι α υ τ ό ν ι α τ ί ό
μ ό ν ο ς τ υ ς σ κ ο π ό τ ε ί ν α ι ή έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ι τ τ ω ν ξ ω ν σ υ μ φ ε ρ ό ν
τ ω ν τ η ν η μ έ ρ α ν τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν κ σ ί τ ν σ η μ η ν Ο Π Ο σ λ ι
01. π ρ σ γ μ α τ ι κ ο ι Ε λ λ η ν ε τ έ ώ ρ τ α ζ α ν ε ί τ τ α ς έ κ λ η σ ί α τ τ η ν έ λ ε υ
σ ι ν τ ο υ Θ ε σ ν θ ρ ώ π ο υ Χ ρ ι σ τ ο θ τ ο υ ν λ υ κ ο θ Ν α ζ ω ρ α ί ο υ π ο υ έ κ ή
ρ υ ξ ε τ ο α π τ ε ά λ λ ή λ ο υ τ ε κ ε ί ν η ν τ η ν η μ έ ρ α ν α υ τ ο ί έ δ ι ά
λ ε ξ α ν γ ι α ν ά α ί μ α τ ο κ υ λ ί σ ο υ ν μ ι α ά π α τ ι ι π ο λ υ β α σ α ι σ μ έ ν ε τ
π ό λ ε ι τ τ η ς Ε λ λ ά δ ο τ μ α ς τ η ν μ α ρ τ υ ρ ι κ ή Κ ό ν ι τ σ α
Ή ε ύ π ω σ ι ς 'ItC iJ π ρ ο ο κ ά λ ε σ ε ν ή ά π σ τ ρ ι τ κ α ι ά θ ρ η σ κ ο ι
π ρ α ξ ι ς τ ω ν α ύ τ η η τ ο τ ό σ ο ν α λ γ ε ι ν ή π ο υ δ λ ο τ ό τ ί μ ι ο ι κ ό σ μ ο ι
ξ ε σ η κ ώ θ η κ ε έ α ν τ ί σ ν τ ω . .
Ό Ε λ λ η ν ι κ ό τ λ α ό ς β α θ ε ι α φ υ λ ό θ ρ η σ κ ο ο δ ε ν ε π ι σ τ ε ι σ ε ν
ε ι ς τ α υ τ ι ά τ ο υ δ η π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Ε λ λ η ν ε τ η τ ο δ υ ν α τ ό ν ν α έ π ι
χ ε ι ρ ή σ ο υ ν μ ί α ν τ ό σ ο ν ά ν ο μ ο ν π ρ ά ξ ι ν ! Κ α Ι δ μ ω ς ε γ έ ν ε τ ο κ σ ε
π ε ι σ ε τ ο υ τ π ά ν τ α ς π λ έ ν δ τ ι δ ε ν έ π ρ ό κ ε ι τ ο π ε ρ ί π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν
Έ λ λ ή ν ω ν
Σ ύ μ π α ν τ ο Π α ν ο λ λ ή ν ι ο ν ή γ α ν ά κ τ η σ ε ν κ α ί τ ο έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν π ε
ρ ί τ η ς Ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς τ η ς μ ά γ η τ σ ύ ν τ ο μ α έ κ σ ρ ι φ ώ θ η .
'0 Έ ι λ η ν ι κ τ ς Σ τ ρ σ τ ό τ μ ε τ ά τ η ν π ρ τ η ν έ τ ύ π ω σ ι ν τ η ν ο
π ο ί α ν έ ν ό μ ι ζ α ν π ώ τ θ α έ κ μ ε τ α λ λ ε ι θ ο θ ν 01. έ Υ θ ρ ο ί ά μ έ σ ω ς ά ν έ
λ α β ε ν έ π ί θ ε σ ι ν κ α ι ε ν τ ό τ 48 ώ ρ ω ν κ α τ ι ρ Θ ω σ ε ν α χ ι μ ό ν ο ν ,10: λ ύ σ η
τ η ν π ο λ ι ο ρ κ ί α ν τ ή τ π ό ε ς Τ ι ό π ο ί α έ β Ί λ λ ε τ ο σ ε Υ ω ς ό σ τ
ό ρ ε ι β α τ ι κ ό ι τ ι υ ρ ο β ο ι κ ό ν K::J'i. η τ π ε ρ ι κ υ κ λ ω μ έ ν η α π ό ό τ τ ρ δ ι
σ ι λ ί ο υ ς σ α μ μ ο ρ ί τ α ο ά λ λ α κ α ι ν α τ ρ έ ψ η ε ί ς φ υ ν η ν α ύ τ ο ϊ π κ α ί
ν α σ τ έ ψ η γ α μ ι α ο κ ό μ η φ ο ρ ά ν τ Ο τ λ α τ ο υ μ τ η ν ί κ η ν
Α λ λ ό ή κ α τ α σ τ ρ ο φ η Τ Ι Τ Ο π λ ή ρ η ι κ σ ί ό λ α ό ι τ η ς π ό λ ε ω τ ύ
π έ φ ε ο ε ν σ ω μ α τ ι κ ά κ α ι Ψ Κ Ο κ ο μ α ζ ί τ ο υ ό λ ό κ λ η ρ :: ό Έ λ λ η
Η Κ Ο ς λ α ό ο ό ό π ο ϊ ο σ υ μ π ο ν ο θ σ ε τ ο υ τ π α θ ό ν α ς κ α ι έ π ι θ ι μ ο ϋ σ ε
μ ε κ ά θ ε μ έ σ ο ν α τ ο υ τ β τ η θ ή σ η
Ε ί τ τ ο λ α ϊ κ ό ν α ύ τ ό α ϊ σ θ η μ α ύ π ε ί κ ο υ σ α τ η ν σ ι μ η ν ε κ ε ί ν η
Τ ι Α Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η α π ε φ ά σ ι σ ε ν ν α έ π ι σ κ ε φ θ ή τ η ν
α ρ τ ρ κ η ν π ό λ ι ν
Ά λ λ α ή ά π ό φ α σ ι ς α ύ τ ή α ύ τ η κ α θ ε α υ τ ή ή τ ο ε ν α ς π ρ α
γ μ α τ ι κ ο τ ή ρ ω ϊ σ μ ό τ δ ι ό τ ι α φ έ ν ό τ μ έ ν ε ι ς τ ό α Ά θ ή ν α ς π ί σ ω
τ η ς ά π ε φ ά σ ι ζ ε ν ν α ά φ ή σ η μ ό ν ο ν χ ω ρ ί τ ν σ υ ν τ ρ ο φ ι ά τ η ς κ α ί
τ η ν π ω ρ η ν ο ρ ι ά τ η ς έ ν α ά σ θ ε ν ο ϋ ν τ α σ ύ ζ υ γ ο ν τ η ν Α Μ τ ο ν Β α
σ ι λ έ α Π α ϋ λ ο ν ό ό π ο ϊ ε τ μ ό λ ι ς η Ρ Υ ι ζ ε ν ν ά ν α λ α μ β ά ν η ά π α μ ί α ν
ά σ θ έ ν ε ι α ν Τ ι τ ί α ε ι ε ν δ ι έ λ θ ε ι ά π α ε π ι κ ί ν δ υ ν α σ τ ά δ ι α κ α Ι ε Ι
χ ε ν σ η μ ε ι ώ σ ε ι ε π ι κ ι ν δ ύ ν ο υ ς π ε ρ ι π λ ο κ α ς κ α ι ά φ έ τ έ ρ ε κ ε ί π ο υ
ά π ο φ ά σ ι ζ ε ν ν α π ά η ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς δ έ ν ε ι χ ε ν ό κ ό μ η ξ ε κ α θ α ρ ι σ θ η
κ α Ι δ έ ν Ε α ι ε ν τ ο σ η μ ε ί ο ν α ύ τ ο ν α χ α Ρ κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ή π ρ ώ
τ η γ ρ α μ μ η τ ο υ μ ώ π ο υ
Ά λ λ α ή Λ Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α σ υ ν τ ο ί ς α λ λ ο ι ς ε χ ε ι κ α ι μ
ή ρ ω κ η κ α ρ δ ι ά π ο υ ξ ε ύ ρ ε ι ο χ ι μ ό ν ο ν ν α σ υ μ τ ο ν α ά λ λ α κ α Ι ν α
σ ι ι μ ά σ χ η !
Μ ί α π ό λ ι ς ό λ ό κ λ η ρ ο ς ύ π έ φ ε ρ ε
ι
ό λ α ο ς δ λ ο ς η σ θ ό ε τ τ α
π λ ή γ μ α τ α α ό τ η ς ώ ς ι δ ι κ Χ τ ο υ ά τ ο μ ι κ ά τ ο υ κ α Ι α ύ τ η η τ ο Β α
σ ί λ ι σ σ ό τ ο υ ε π ρ ε ε ν ν α τ α δ ι ε ρ μ η ν ε υ σ η γ ι Ο ν α τ ύ χ ο υ ν τ η ς ά ν α
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ρ ε τ ί ζ σ μ ε ν Μ ό λ ι ς ν ί ν ο μ ε ν κ ω λ ά π ά λ ι ν Η α ξ α ν α π α μ ε ν α π ο λ ε
. ή σ ω μ ε ν
Ή δ λ η σ κ η ν ή τ η ς υ π σ σ Υ η ς ι τ ω ν τ ρ α υ μ α τ ι ώ ν υ π η ρ ξ ε ι ν ά κ ρ ω τ
σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ή έ ν θ υ μ ί ζ ο υ σ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ π ο λ έ μ ο υ τ ο υ ,1940.
Ή Α Ι ή Β α σ ί λ ι σ σ α δ ι έ ν ε ι μ ε ν ε ί ς τ ο υ τ ή ρ ω ϊ κ ο υ τ τ ρ α υ μ α τ ί α ο
ά ν α μ ν η σ τ ι κ ο υ τ σ τ α υ ρ ο ύ ς
τ η ν a30 π ρ ω ϊ ν η ν τ η ς έ π ω μ έ ν η τ ή Β α σ ί λ ι σ σ α έ π ε σ κ έ φ θ η ε κ
ν έ ο υ τ ο υ τ τ ρ α υ μ α τ ί α τ ε ί ς τ α Ν ο σ ο κ ο μ ε ί α κ α ι τ ο ϊ κ δ ι έ ν ε ι μ ε ν
α ν ά ε ν ά τ ο μ ι κ ό ν δ έ μ α τ η ς Φ α ν έ λ λ α τ τ ο υ Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ κ α θ ώ ς
κ α ι τ ι μ η τ ι κ ό ν μ ε τ ά λ λ ι ε ν Γ η ν 9.30 ' α ν ε χ ώ ρ η σ ε δ ι α Κ α λ π ά κ ι δ
π ο υ έ π ε θ ε ώ ρ η σ ε τ ο ϋ τ ά ν δ ρ α τ τ α θ 521 τ ά φ α τ ο ς Ε ί τ δ ι α κ ρ ι θ έ ν
τ α ς δ ε 60 ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ τ κ α ι ά ν δ ρ α τ ά Π ε Ί ι μ ή θ η ό Π ο λ ε μ ι κ ό τ
Σ τ α υ ρ ό ς τ η ν μ ε σ η μ β ρ ί α ν ή Β α σ ί λ ι σ σ α μ Τ β η ε ί ς Δ ο λ ι α ν ά σ
π ο υ ε γ έ ν ε τ ο π α ρ α σ η μ ο φ ο ρ ί α ε ί τ 72 ά ν δ ρ α τ τ α υ 581 τ ά γ μ α τ ο τ
TTl c η ς τ α ξ ι α ρ χ ί α ς κ α ι τ α υ 13 τ ά ι ν μ α τ ο τ Υ ρ φ ι λ α κ η ς Ε ί ς τ ο ι Υ ς
ά ν δ ρ α τ τ ο υ τ ά Υ ψ α τ ο ς δ ι ε ν ε μ ή θ η σ α ν δ έ μ α τ ο Κ α θ δ λ η ν τ η ν δ ι α
δ ρ ο μ η ν η Β α σ ί λ ι σ σ α έ γ έ ν ε τ ο ά ν τ υ κ ε ί μ ε ν ο ν θ ε ρ μ ο τ ά τ ω ν ε κ δ η
λ ώ σ ε ω ν
Ε Ι Σ Τ Η Ν Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α
Τ Α τ α θ τ α ή Β α σ ί λ ι σ σ α έ π ι τ ε λ σ θ σ α τ ο ν κ ύ ρ ι ο ν σ κ ο π ό ν
.)u ε ί ι Η π ε ι ρ ο ν τ α ξ ι δ ί ο υ τ η ο ι μ ε τ έ β η ε ι ί ς τ η ν θ ρ υ λ ι κ η ν
δ Ι τ σ α ν δ ι σ β ά σ α π ρ ώ τ η τ η ν μ ό λ ι τ ε π ι σ κ ε υ α σ θ ε ϊ σ α ν γ έ
φ υ ρ α ν Μ π ο υ ρ α ζ ά ν η
Η σ υ γ κ ί ν η σ κ α ϊ ι ό έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό τ δ λ ω ν τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν τ α
ό π ο ί α ύ π ε δ έ γ ο ν τ ο τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν κ α τ ά τ η ν δ ι σ δ ρ φ μ η ν ύ π ή ρ ξ ε ν
ά ν ε υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ Κ α τ α κ λ ε τ ω ν α υ θ ο ρ μ ή τ ω ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ό
π ή ρ ξ ε ν ή ε ϊ σ ο δ ό τ τ η ς ε ί ς Κ ό ν ι τ σ α ν δ π ο υ Τ ι ή ρ ω ϊ κ η φ ρ ο υ ρ ά μ ε
ε π ι Θ φ α λ ς τ ο ν τ α ξ ν Κ Κ α ρ β α ρ ά ν κ α ι τ ο ν η ρ ω α τ ι Μ ε
τ σ ό β ο υ κ α ι τ η ς Κ ο ν ί τ σ η ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ν Μ π α λ α ν τ α ν ό
μ ά δ ε ς r I1A Υ κ α ί σ ύ μ π α ς ό π λ η θ υ σ μ ο τ τ η ν ά π ε θ έ ω σ α ν κ υ ρ ι ο λ ε
κ τ ι κ ώ Μ ε δ ά ι κ ρ υ σ σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω τ κ α ι χ α ρ α ς ή Β α σ ί λ ι σ σ α σ υ ν ε
γ ά ρ η ε ... α Ε κ α σ τ ο ν τ ω ν ά ξ ι ω μ α τ υ κ ώ ν κ α ι ό π λ ι τ ω ν δ ι β ι β ά ζ ο υ σ α
ί ς α ύ τ ο υ τ τ ο ν χ α ι ρ ε τ ι σ α ό ν τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς
Ε ί τ δ λ α τ α φ υ λ ώ κ ι α ή Β α σ ί λ ι σ σ α κ α τ ή ρ χ ε τ ο τ ο υ α ύ τ ο κ ι
ν ή τ ο υ έ λ ώ μ β α ν ε ν ά ν α φ ο ρ ό τ τ ω ν ε π ι κ ε φ α λ ή ο έ π ε θ ε ώ ρ ε ι τ α τ ι μ ή
μ α τ α κ α ι δ ι ε β ί β ο ζ ε τ ο ν χ α φ ε τ ι ο ι μ ο ν κ α ι Τ Ι α γ ά π η ν τ ο υ Β α σ ι
λ έ ω ς Ο ί σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι π λ η φ ο φ ο ρ ο ά μ σ ν ο ι τ η ν δ ι έ λ ε υ σ ι ν τ η ς Β α
σ ι λ ί σ σ η ς ά π έ δ τ δ τ ν τ ι μ ά τ κ α ι ό π ε δ έ χ ο ν τ ο ο ύ τ η ν μ ε ε ξ α ι λ λ ο ν ε ν
θ ο υ σ ι α σ μ ό ν Μ ε ρ ι κ ο ι Ε ξ α υ τ ώ ν τ η ν τ φ Ο σ Ξ φ ν η σ α ν μ ε σ υ ν κ ι ν η
τ ι κ ο υ τ λ ά γ ο υ ο Ε ν α ι λ ο γ ί α ο ι τ η ς ε ϊ π ε Ε ν δ σ ω ζ ο ϋ μ ε έ μ ε ϊ ς δ ε ν
π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α π α τ ή σ η π ό δ ι σ υ μ μ ο ρ ί τ ο υ ε ί ς τ α τ α έ δ ω τ α μ έ ρ η
, Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν ύ π ο δ ο χ η ν έ π ε φ ύ λ α ξ α ν ε ί ς τ η ν Β α σ ί ι σ σ α ν ο ι
α δ ι ε ς τ η ς φ ρ τ υ ρ ά ι τ η ς ν ε φ ύ ρ α τ Μ π ο υ ρ α ζ ά ν η ο ι ό π ο ί ο ι δ ι α
φ σ ρ ο τ ρ ό π ω τ έ ξ ε δ ή λ ο ν τ ο ν έ ν θ ο υ σ ι α φ μ ό ν τ ω ν σ π ε ύ δ ο ι τ ε τ ν α
ϊ δ ο υ ν ά π α π λ η σ ί ο ν τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν
Ή Α .. Μ ή Β α σ ί λ ι σ σ α δ ι έ β η π ζ η τ η ν κ α τ ε σ τ ρ σ μ μ έ ν η ν γ έ φ υ
ρ α ν τ ο υ Μ ά ζ ι δ σ τ ο υ τ η ν ά ν θ μ Ι ι ν ο ν κ α ί τ η ν ύ ε δ έ χ θ η ο α ν ο ί ά ξ ι ω
μ α τ ι κ ο ί τ η ς φ ρ ο υ ρ α ς π ρ ο ς τ ο υ ς ο ω ί ο υ ς π ρ ώ τ η ή Β α σ ί λ ι σ σ α
μ ε τ έ φ ε ρ Ε τ η ν ε Υ ν ω μ ο σ ύ ν η ν κ α ι τ ο ν θ α υ ι μ α σ μ ό ν τ ο υ Έ λ λ η ν ι
KCU Λ α ο υ
Ε Κ ϊ Ξ ν έ π έ ι β η α ύ τ κ ι ν Ί τ ο υ τ ζ Ι τ κ α ι ά ν ε χ ώ ρ η σ ε δ ι α Κ ό ν ί
τ σ τ υ ε Ί χ ε ν τ η \.1 ε ί ι τ υ χ α ν ν α ε Ι σ έ λ θ η π ε ρ ι τ η ν μ ε σ η ι μ β ρ ί α ν
π ρ ω τ η
Ε ί ς τ η ν ε ί σ δ ο ν τ η ς π ό λ ε ω ς ό ν Θ μ Ξ ν δ λ ο ς ό π λ η θ υ σ μ α ς ι κ α ι
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ά ν τ α ρ τ ώ ν λ ο ι ε π ή γ α ν ν ά κ ο ι μ η θ ο θ ν Ο λ ί γ α λ ε π τ ά α ρ γ ό τ ε ρ α Τ ι
Β α σ ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η τ υ λ ι γ μ έ ν η ε ί ς έ ν α μ α ν δ ύ σ ν ά π λ ο θ σ τ ρ α
τ ι ώ τ ο υ μ έ σ η κ ω μ έ ν ο ν τ ο ν γ ι α κ ά τ α μ α λ λ ι ά σ φ ι γ μ έ ν α μ ε έ ν α
κ ό κ κ ι ν ο μ α ν τ ή λ ι ε ο υ σ α έ κ α τ έ ρ ω θ έ ν τ η ι δ υ ο σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς ά ν ε
β α ί ν ε ι σ έ ν α τ ζ ι π κ α ί π α ρ ά τ ό ν β ο μ β α ρ δ ι σ μ ό ν ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι
ε ί τ τ ο σ κ ό τ ο σ Ό τ α ν ε ξ η μ έ ρ ω σ ε κ α ι ν ω ό σ υ ν ε τ ό ι ύ π σ υ ρ ν ό τ τ η ς
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή τ Π ρ ο ν ο ί α ο ε ί ς τ ό ι ό π ο ϊ ο ν ό Β α σ ι λ ε ύ τ Χ χ ε ν ε ί δ ι κ ώ τ
έ μ π ι σ τ ε υ θ ή τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α ν η ρ χ ι σ ε ν α τ ρ α β ά τ α μ α λ λ ι ά τ ο υ ή
έ ξ α φ α ν ι σ ε ί σ α ε π α ν ή λ θ ε θ ρ ι ω μ β ε υ τ ι κ ώ κ
Ε ι ε δ ι α β η τ η ν γ έ φ υ ρ ο ν τ η ς Κ ο ν ί τ σ η σ έ π τ ς ό π ο ί α τ δ ι ε
Ε ή θ η μ η κ α θ δ λ η ν τ η ν ν ύ κ τ α κ α ι έ κ φ ω ν ή σ ε ι π ρ ο ς τ ο ύ τ σ τ ρ α
τ ι ώ τ α τ ε ν λ ο γ ύ δ ρ ι ο ν τ ο ϋ τ ύ π ο υ τ υ μ Ι Κ Ρ Ώ δ ε κ α ν έ ω ο Σ τ ρ α τ ι ώ
τ α ι ά ξ ι ω μ α τ ι κ ί ε ϊ π ε ν ή θ έ σ ι ς μ ι α ς ν υ ν σ ι κ ό τ ε ϊ ν α ι π ά ν τ ο τ ε
π λ η σ ί ο ν τ ο υ ά ν δ ρ ό ε τ η ς . . Ε π ε ι δ ή ό Β α σ ι λ ε ύ τ δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α ί Ξ λ
θ η ό δ ι σ τ έ λ λ Ε Ι έ μ έ π λ η σ ί ο ν σ α ς δ ι α ν α σ α ς π ω Ο ύ χ α ρ ι σ τ ω
Κ α θ :;. σ η μ η ν δ ί ι ε ί ς τ ο ύ τ ά ν δ ρ α τ τ α π α ρ ά σ η μ α έ π
τ ω ν ί ω ν ά ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι α ί Ι έ ξ ε ι ς Ε ν τ ο ύ τ ω Ν ί κ α μ ί α ό
β ι ς π ί π τ ι ι θ ά π τ ο υ σ σ ι Π τ ό ώ ι μ α ί α ά ν δ ρ α τ κ α ι Β σ σ ί λ ι σ σ α ν
Ή Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η έ λ ε υ θ ε ρ ό ν ε τ α ι π ρ ώ τ η κ α ι π ά υ τ ο τ ε μ ε ι δ ι ώ σ α
έ π α ν έ ρ ν ε τ σ ι μ ε τ ο τ ζ ι π ε ς τ ό Γ ε ν ι κ ό ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν Α ν α μ φ ι β ό
λ ω ς τ ό τ ε ή α χ ώ ρ σ ί τ ί ς σ ν ω δ ε ύ θ η ά π ό ε ν θ ο υ σ ι ώ δ η Ζ ή τ ω
1) Β α ί λ ι σ σ α
Δ ε ν Υ ε ι ά ζ ι τ α ι τ ί π ο τ ε α ο
Π Λ Ι Δ Φ Υ Λ Α Γ Μ Α
0 1\f Μ Α Ρ Τ ι Ο τ ο θ 1948 ξ έ σ α σ ε σ τ η ν δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν η Ε λ
λ ά δ σ μ ι ά ά λ λ η r.:),. γ η τ ο ύ τ η ν ά ν ο ι ξ α ν ι ί α ό τ η ν τ α α
σ π ο ν δ α π α ι δ ι ά τ η τ 01. λ η σ τ ο σ μ μ τ ρ ϊ τ ε τ τ ο υ κ ι ι μ ο υ ν ι σ μ ο θ
θ έ ο ν τ μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά ν α ι α ς π ε ί σ ο υ ν π ώ σ ε ί ν α ι ο χ ι μ ό
v ν ά π ά τ ρ ι δ ε κ α ι ό π α δ ο ί μ ι α ς ά π α τ α ι ω ν ί σ τ ι κ η τ θ ε ω ρ ί α ς α λ α
κ α ι β ά ι β α Ρ Η Ξ θ ε σ α ν ε Ι ς έ φ α ρ μ ο ν η ν τ ο β ά ρ α ρ ν κ α ι ά π ο τ ο ό
π α ο ν ε ο " ν τ η ς λ τ α ν ι κ ή τ Τ ο υ ρ κ ί α ο Τ Ο Π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α
σ Σ ι τ ά ν ο ι θ έ λ ο ν τ ο τ ν α ξ ε κ λ η ρ ί σ ο υ ν τ ο ν Έ λ η ν ι κ ό ό
Π υ η τ α ν ό π ι ό ω η ρ ο ς τ ω ν ύ η κ ό ω ν τ ο υ τ ε π α ι Ρ ν α ν τ α π α ι δ ι ά
κ α ί τ ά ε χ α Τ ο ύ ρ κ ο υ τ έ ν σ τ σ λ ά ζ ο ν τ α ο σ τ ν υ Υ ή τ ο ς τ ο ι ι ί
0-:: γ ι α κ ά θ ε έ λ λ η γ κ ό τ υ ς ε κ α ν α ν Γ ε ν ι τ σ ά ρ ο υ τ κ α ι μ ε τ
δ ι α τ η ς π α ι δ ι ά π ο λ ε α ο θ σ α ν τ η ν δ υ σ τ υ γ ι ο μ έ ν η Έ λ λ ά δ α Α ό τ ο
θ έ λ η σ α ν ν α κ ά ι μ ο υ ν κ α ι ο ι ύ π έ ρ τ η ς ε ϋ τ υ γ ί α Τ Ε λ λ ά δ ο τ
κ ο π τ ά μ ε ο ι .., η σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ϊ τ ε α Κ α ι π έ τ υ χ α ν ε ν μ έ ρ ε ι τ ο υ σ κ ο π ο ϋ
τ ω σ τ ά σ α ν ς Υ ι λ ι ά δ ς π α ι δ ά κ ι α δ ι α τ η ς β ί α ς ά π τ η ν
ά ν κ σ λ ι ό τ η ς Μ ά ν ν α ς τ ς γ ι α ν α τ Ο μ ο ρ φ ώ σ ο υ ν σ ύ μ ο ω ν α μ ε
τ ο ο ύ σ τ η ι ά τ ο υ ς κ α ι ν α τ ά σ τ ί λ ο υ ν τ ό π ν α σ ά ξ ο υ ν τ η ν
ί δ ι α τ η ν Μ η τ έ ρ α τ υ ς
Λ λ λ α ε τ υ Ί ς (11. Ε λ λ Ί Ε ς ε γ ο υ ν ε τ α ξ ύ τ ω ν ά Ρ Υ η ' &'! τ ο υ ς
κ α ι μ ι ά π ρ σ ω π ι κ ό Τ Ύ τ α Π ο ι έ .... δ ι α φ έ Ρ ο ε τ α ι γ ι α τ α n,r· Χ ί ο υ
Ε ύ σ Ι γ ι ά δ λ α τ η ν λ σ ν κ α ι π υ ε ί ν α ι ό Φ ύ λ Ι Υ ξ Cf'. ν Ξ λ ο ς
τ Ό Λ α ο υ μ ς μ π ο ρ ε Ί ν α τ κ α ν Ε ι ς τ η ν Α Μ τ η ν Β α σ ί λ ι σ σ α
Φ ρ ε ι δ ε ρ κ η
·0 Δ ρ α κ ς Ά ρ ω ί ς κ α Ι τ έ ο α ς π ο ύ ά ρ Π ά ζ ε ι τ α π α ι δ ι
τ α π α ο α μ υ θ ι α Ε ρ ι ν Ρ ά φ ο ν π ω ς ε ί ν α ι κ α ι ο ί μ ι κ ρ ο ί π ο υ ά κ σ ύ
ο υ ν γ ύ ο ω ά π α τ ο τ ζ ά κ ι ο ί σ θ ά ν ο ν τ α ι ο ί γ ο ς Κ υ τ τ ά ζ ο υ ν π ρ ο ς τ ο
κ λ ε ι σ μ έ ν ο π α ρ ά θ υ ρ ο μ έ τ ρ ό μ ο ν Ό Δ ρ α κ ο ς θ α τ ο ό ν ο ί ξ η κ α Ι
θ α μ Π η
Κ α ι μ α ζ ε ύ ο ν τ α ι ί μ ι κ ρ ο ί γ ύ ρ ω ά π ο τ ή ν γ ι α γ ι ά τ ο υ ς
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν α ά ν τ α ρ τ ό π λ η κ τ α π α ι δ ω κ ι ο ε ό ρ ή κ α ν ά φ θ ο ν η τ ρ ο φ η
κ α ί κ α θ α ρ ή α ν α π α υ τ ι κ ό κ ρ ε β β α τ ά κ ι κ α θ α ρ ά κ α ι ζ ε σ τ ά ρ ο ϋ χ α
κ α ί π ρ ο π α ν τ ό τ ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ ε ά σ φ ά λ ε ι α μ α κ ρ υ ά ά π ό κ ά θ ε κ ί ν
δ υ ν ο Κ ι ν δ υ ν ο ο χ ι μ ό ν ο ν γ ι α τ η ν ζ ω ή τ ο υ ς μ α κ α ν ι ά τ η ν ψ υ
χ η τ ο υ τ κ α ι τ η ν ά γ ω Υ ή τ ο υ ς ά κ ό ι μ η
Ο λ τ ι ο ι Ε λ λ η ν ε τ έ π ή ρ α ν τ ο ζ ή τ η μ α τ ο υ π α ι δ ο φ υ λ ά γ μ α τ ο τ
ω ς ζ ή τ η μ α τ ι μ ή τ κ α ι ο λ ο ι σ α ν ά τ ο μ α κ α ι ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς έ ρ γ ά σ θ η
κ α ν ά φ έ ν ό τ μ ε ν γ ι α ν α π λ ο υ τ ί σ ο υ ν τ ο Τ α μ ε ί ο ν τ ο υ Ε ρ ά ν ο υ
Β ο μ ί ω ν Ε τ ι α ρ χ ι ω ν π ο υ ά ν έ λ σ β τ ν σ υ ν τ ή ρ η ο ι ν τ ω ν π α ι δ ι ω ν
α υ τ ώ ν κ α ι ά φ ε τ έ ρ ο υ ά λ λ ο ι π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α τ α ό τ ο π ρ ο σ ώ π ω τ τ ά τ
ύ π η ρ ε σ ί α τ τ ω ι ι
Τ ο Π α τ ρ ι ω τ ι κ ο ν Ι δ ρ υ μ α α ϊ Ε λ λ η ν ί δ ε τ ό δ η ν ο ί ,c:l Π ρ ό σ κ ο
π ο ι ή Ε λ λ η ν υ κ η Μ έ ρ ι μ ν α Κ λ Π ε ε σ α ν ε ι ς τ η ν ό π η ρ ε σ ί α ν τ η ς
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ω ν Π α ι δ ι ώ ν κ α ι σ υ ν ε π ώ τ ε ι ς τ η ν ό π η ρ ε σ ί α ν τ η ς
Π α τ ρ ί δ σ τ ό λ κ λ ή ρ ο υ ς τ ο ύ τ μ η χ α ν ι σ μ ο υ ς τ ω ν ό ρ γ α ν ώ σ ε ώ ν τ ω ν
Κ α Ι τ α Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α έ α ώ θ η σ α υ Χ ά ρ ι ς ε ι ς τ η ν ά κ ά μ ω τ ο ν
Β α σ ί λ ι σ σ ά μ α τ π ο υ ε μ ψ υ χ ώ ν ε ι 'rc uc; π ά τ α ς κ α ι τ ο υ τ ε μ π ν έ ε ι
γ ι α τ ο κ α λ ό ι τ ή ι Π α τ ρ ί δ σ ξ
Μ Ι Α Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α
Ν Ί Α Δ Ι Φ Ω Ν Τ Α Σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ η ν Ί σ τ ο ρ ί α ν τ η ν τ ό σ ο ν π λ ο υ
σ ί α υ ς ή ι ω α κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α Κ .. ε ρ γ α π τ λ ι τ ι σ μ ο θ π ο λ ύ
λ ί γ ε ς γ υ ν α ι κ ε ϊ ε τ μ ο ρ φ έ τ ξ ε τ η δ ο υ ν σ α ν φ ω τ ε ι ν ά μ ε τ έ ω ρ α
π τ υ δ ι έ π ρ ε ψ α ν ,[,(1'1 ε π ο χ ή τ ο υ ς ε ί τ δ ι ά φ ο ρ α έ π ί τ ε δ α τ ο υ δ η μ ο σ ί ο υ
β ί ο υ π ι ε υ μ α τ ι κ ά έ κ π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά κ α ι η ρ ω ϊ κ ά α κ ό μ α
Κ α Ι ά ν ώ μ ε σ α σ α ύ τ έ ο α π ο τ η ς α ρ γ α ι ο τ ά τ η τ τ ο χ η ς μ έ χ ρ ι
σ ή μ ε ρ ο ν έ λ ά χ ι σ τ ε τ β ο σ ί λ ι σ σ ε τ κ α τ ώ ρ ω σ α ν ν α κ ε ρ δ ί σ ο υ ν τ η ν
έ κ τ ί μ η σ ι ν κ α ι α γ ά π η ν τ ο υ Λ α σ θ τ ω ν π ω ς ά ρ μ ό ζ ε ι σ τ ο ϋ τ β α σ ι
λ ε κ α ί δ π ω ς θ α Π ρ έ Π Ξ Ι ν α ν ί ν ε τ α ι σ έ μ ι α χ ώ ρ α ω ς ή Ε λ λ ά
η ό π ο ι α π σ ρ ι δ λ α τ τ α ς δ ι α κ ι μ ά ν σ ε ι τ κ α ι τ ά ε τ α ρ α γ ά τ π ο υ τ η ν
σ ε κ λ ό ν η σ α ν έ ν τ ο ύ τ ο κ α τ ώ ρ ω σ ε ν α μ ε ί ν η β α θ ε ι ά δ η μ ο
κ ρ α τ ι κ ή
ι ν ι ί α ξ ι ω ρ ι σ ί Τ θ έ σ ι μ έ σ α σ τ η σ ε ι ρ ά α ο τ η τ ω ν β α σ ι λ ι σ σ ώ ν
π α ί ι ε τ ρ ω ν τ α ι ο χ ε δ ο ν σ τ α δ ά χ τ υ λ α τ ή τ μ ι α ς γ ε ι ρ ό τ κ α τ έ χ ε ι
ή σ η μ ε ρ ι ν ή Β α σ ί λ ι σ σ α τ ή τ Έ λ λ ά δ ο ς Ή π λ ο υ σ ί α δ ρ ά σ τ η ς σ ε
κ ά θ ε ε π ί ι π ε δ ο ν τ ή τ ζ ω η ς ή β α θ ε ι ά τ η ς ι έ κ τ ί μ η σ ι τ γ ι α έ ν α ά ν α
ξ ι π α σ ν τ α η ρ ω υ κ ό Λ α ό κ α ι ή μ η τ ρ ι κ ή τ η τ ά ν ά π η γ ι α τ ο ν Λ α ο ν
α υ τ ό ν τ η ν κ α τ α τ ά σ σ ο υ ν π ρ ώ τ η ν ε ί τ τ η ν σ ε ι ρ ά ν α ύ τ ή ν γ ι α τ Ί τ ο
Έ ρ γ ο ν τ η ς ε ί ν α ι π ο λ υ σ γ ι δ έ τ
Ή Λ J\'I.. η Β α σ ί λ ι σ σ α Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ η α π δ λ α τ ά ε π ί π ε δ α τ ο υ
δ η μ ο σ ί ο υ β ί ο υ ε ν α μ ό ν ο ν π α ρ ω μ ε λ ε ϊ η μ ά λ λ ο ν τ ο Ι ά Υ ν ο ε ι μ ό ν ο ν
τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή ν Ι
Ή π ο λ ι τ ι κ ή δ ε ν τ η ν έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ η ν α φ ή ν ε ι ε ί ς τ α ς Φ Ρ Ο Υ ϊ ί
δ α ς τ ω ν α ρ μ ο δ ί ω ν κ α ι μ ε δ λ α τ τ η ε τ α ς δ υ ν ά μ ε ι ς ά ν ω μ ι γ ν ύ ε τ α ι
π α ν τ ο ύ ά λ λ ο υ
Τ ο Έ ρ γ ο ν τ η ς τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι π ο λ ι τ ι σ μ ό τ κ σ π α τ ρ ι ω τ ι
σ μ ό ο ε ί ν α ι ε ρ γ σ ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν κ α ι κ ά π ο υ ο ε ά π ο υ κ α ι η ρ ω ι κ ο ν
α κ ό μ η
Έ τ σ ι μ α κ ρ υ ά ά π α τ ά π ά θ η τ α π ο λ ι τ ι κ ά π ο υ σ υ γ κ λ ο ν ί ζ ο υ ν
τ η ν δ ύ σ μ ο ι ρ η Έ λ λ ά δ α κ α τ ώ ρ θ ω σ ε ν α σ τ α θ ή ύ ψ η λ ά κ α ί \1;); έ ρ
y
icX1;ETaL
ά ν ά μ ε σ α σ ε δ λ ο υ τ κ α ι ν α φ ρ ο ν τ ί ζ η γ ι α ο λ υ ς γ ι α τ Ι
ο λ ο υ ς τ ο υ ς θ ε ω ρ ε Ι π α ι δ ι ά τ η ς π α ι δ ι α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς
Ή τ α κ τ ι κ ή τ η ς α ύ τ η τ η ν δ κ ο μ ε ν α δ η μ ι ο ρ γ ή σ η μ ι ά γ ι α
60-
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
π ι Α Τ Ω Ν Ι Ι Ε Ρ Ε Χ Ο Ύ ί Ε Ν Ω Ν
:-.6
40
Ι
42
42
44


47
49
Q;O
.'. ..;
.... ,. .... "" (. "
0[.) λ Ί Ξ Ξ
7,:'J.'I Ο Ι ω Υ
ί ί γ ί ι " . . . ' " " .,
" .'
λ λ ι , 1 λ ί ι ε ω ν . , ' . , .
Φ λ λ ι
" Ρ ν γ Ι Ζ λ Ρ σ . . . . ι • • • • •
•, 'J':I4 ι ... ε Υ .. ο ε Υ Ο ε Ώ ι σ ..
θ Ι Ι .... δ Ι Ι . . .. " . ' " ' . " . .
ί ί σ ε " . , . ' . .. , " . '
_ σ Ζ •• σ ε γ ο ν Λ ν ';'1'1;
• 'fj ι ι ι γ " . . -' . . . .
·I:'J.; γ ι Ι σ ε λ ο ι λ λ ι ν ω . .
. . έ Κ γ ι σ ε . . .. . . • .
γ Δ ω ί σ ί ,. . .
ι ω σ -;;'() \) .. Λ Ο Ι
ι σ ε λ σ σ (
.. .. ι ι Ε λ ι λ ί , .
Κ ε (-ro;;) Β σ λ ω ω Ύ ε Β
λ .. Z·f.-:w 6 Β ι σ λ Ζ
a',,)'iizu:Y. ir.c. ο Έ ρ γ ο ν ' . . , " ' . ..
Ι ρ ι Β ε ω ' Ε Ρ Ι Έ λ λ
ρ ο ι γ η ρ Υ " .. .. ..
t,;y, ι ρ ω ί ρ ξ ..
:; ';J)'i . . .. .. .. " ..
Ε λ λ ν ;;) "-':'J. t. Τ ύ π η .
ι ι ύ λ Ι γ μ Υ . . . . , . . . . . .. . .
Ι σ Δ υ μ Β σ ε λ σ σ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful