MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

⎛ 2
⎝ 0

⎛4
⎝ −1

⎛− 2
⎝−3

1
2

B = ⎜⎜

0
2


⎟⎟ .

ATA; AAT.

Tính 3A ± 2B;
Bài 2: Cho A = ⎜⎜

−1⎞
⎟ và
− 4 ⎟⎠

1
1

Bài 1: Cho A = ⎜⎜

0
3

5
2


⎟⎟ , B =

⎛1 1 1⎞
⎜⎜
⎟⎟ và C =
⎝3 5 7⎠

⎛ 2 − 3⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝0 1 ⎠

Tính các biểu thức sau: A ± B; 2A; -3B; 2A – 3B; ATC; C.A + B; (C.A)T – 2BT.
Bài 3: Tìm x, y, z và w biết rằng:
Bài 4: Trong M2(C) cho các ma trận:

6 ⎞
x + y⎞
⎛x y⎞
⎛ x
⎛ 4
⎟⎟ = ⎜⎜
⎟⎟ + ⎜⎜

3 ⎟⎠
⎝ z w⎠
⎝ − 1 2w ⎠
⎝z + w

3 ⎜⎜

⎛ 2 + 5i − 2i ⎞
⎟⎟ và C =
⎝ 2i + 4 7 − 3i ⎠

B = ⎜⎜

⎛ i +1 2 − i⎞
⎜⎜
⎟⎟ .
⎝ 6i + 2 i − 3 ⎠

Tìm A ∈ M2(C) sao cho 2A = 3B – 2C.
Bài 5: Tính các tích sau:
⎛ 1

a) ⎜ 3
⎜ 2

⎛0

i
c) ⎜⎜
2

⎜3

⎛ 6 ⎞
2 ⎞ ⎛ 2 5 6⎞
⎛ 5 0 2 3⎞ ⎜ ⎟
⎛ 3 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 − 1⎞
⎟ ⎜


⎟ ⎜ − 2⎟

⎟ ⎜

1 ⎟ ⎜ 1 2 5 ⎟ ; b) ⎜ 4 1 5 3 ⎟ ⎜ ⎟ ; d) ⎜ 2 1 2 ⎟ ⎜ 2 − 1 1 ⎟ ;
⎜ 3 1 − 1 2⎟ ⎜ 7 ⎟
⎜ 1 2 3⎟ ⎜ 1 0 1 ⎟
3 ⎟⎠ ⎜⎝ 1 3 2 ⎟⎠

⎠ ⎜ 4 ⎟

⎠ ⎝

⎝ ⎠

−3
−4
−5
0
1
2i
3

1⎞

2⎟
3⎟

4 ⎟⎠

⎛ − 1 − 1⎞

⎟ ⎛ 4⎞
⎜ 2 2i ⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ .
1
⎜ i
1 ⎟⎠ ⎝ ⎠

⎛1 2 1⎞ ⎛ 2 3 1 ⎞

⎟ ⎜

e) ⎜ 0 1 2 ⎟ ⎜ − 1 1 0 ⎟
⎜ 3 1 1 ⎟ ⎜ 1 2 − 1⎟

⎠ ⎝

⎛ 0 1 0⎞


Bài 6: a) Cho A = ⎜ 0 0 1 ⎟ . Tính A2, A3.
⎜ 0 0 0⎟


⎛1 2 1⎞


b) Tính: ⎜ 0 1 2 ⎟
⎜3 1 1⎟

2

Bài 7: Tính AB – BA nếu:

⎛ 2 1⎞
⎟⎟
c) ⎜⎜
⎝ 1 3⎠

3

⎛ 1 1⎞
⎟⎟
d) ⎜⎜
⎝ 0 1⎠

n

⎛1 2 1⎞


⎜ 0 1 2⎟
⎜3 1 1⎟

0 0 0 6 7 . 3 4 2 −1 7 10 d) 1 −4 2 0 −1 2 3 0 e) 4 1 2 −3 4 6 2 −2 . . 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x . 5 2 0 0 0 . a n + b1 x 1 f) 1 1 a1 + b2 a 2 + b2 . 0 0 . 5 1 3 1 2 a) . detA. 3 5 0 0 0 . 8 1 5 0 7 2 0 g) . 0 0 0 3 5 . . . debt.⎛1 2 ⎞ ⎟⎟ và B = 4 −1 ⎠ ⎝ a) A = ⎜⎜ ⎛ 2 − 3⎞ ⎟⎟ . ⎜0 1 ⎜3 1 i +1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ 7 5 3⎞ ⎟ ⎜ ⎜ 0 7 5⎟ . det5. . . . . detA3. . 0 0 0 . a1 + bn . 0 0 . . . Bài 10: Tìm hạng của các ma trận sau: . ⎜⎜ − 4 1 ⎠ ⎝ ⎛ 2 3−i 1 ⎞ ⎟ ⎜ 0 ⎟ và B = b) A = ⎜ i − 3 1 ⎜ 1 2 i − 1⎟⎠ ⎝ ⎛ 1 1 1⎞ ⎟ ⎜ c) A = ⎜ 0 1 1⎟ và B = ⎜ 0 0 1⎟ ⎠ ⎝ ⎛ 1 2 2i + 1⎞ ⎟ ⎜ 2 ⎟. . a n + bn ⎛ 2 1 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜1 2 2⎟ ⎜ 2 −1 2⎟ ⎝ ⎠ Tính các định thức sau: detA. . 2 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 3 .B. 0 0 6 7 2 . . a 2 + bn . 6 7 ⎛1 2 1⎞ ⎜ ⎟ Bài 9: Cho: A = ⎜ 1 2 2 ⎟ và B = ⎜ 2 5 2⎟ ⎝ ⎠ 4 1 3 c) − 2 5 2 . 0 0 3 5 2 . 0 0 0 0 6 . . . . . . . 3 2 −1 5 3 2 −1 0 5 4 1 a1 + b1 a +b h) 2 1 . 0 0 0 .A. 7 2 5 2 0 i) . . . . ⎜ 0 0 7⎟ ⎠ ⎝ Bài 8: Tính các định thức sau: 2 3 −1 b) − 3 4 2 . a n + b2 . . . .

⎟ ⎜ ⎜1 3 5⎟ 0 − 4 2 − 7⎟ ⎜ 6 ⎝ ⎠ ⎜ −1 −1 1 −1 2 ⎟ ⎠ ⎝ 0 1 ⎞ ⎛3 2 −1 2 ⎟ ⎜ 0 −3 0 2 ⎟ ⎜4 1 f) A = ⎜ 2 − 1 − 2 1 1 − 3 ⎟ .x 2 + 4x 3 = 17 ⎪3x .2x + 2x = 14 2 3 ⎩ 1 ⎧2 x1 + x2 − 3 x3 = 1 ⎪ c) ⎨5 x1 + 2 x2 − 6 x3 = 5 ⎪3x − x − 4 x = 7 3 ⎩ 1 2 ⎧ x1 + 2 x2 − x3 = 3 ⎪ d) ⎨2 x1 + 5 x2 − 4 x3 = 5 ⎪3x + 4 x + 2 x = 12 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 + ⎪ ⎪ e) ⎨ ⎪ x1 ⎪⎩ ⎧ x1 + 2x 2 + 3x 3 = 14 ⎪3x .x 4 = 10 Bài 2: Giải các hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau: ⎧ x1 + 2 x2 + x3 = 0 ⎪ a) ⎨2 x1 + 5 x2 − x3 = 0 ⎪3x − 2 x − x = 0 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 + x2 − 2 x3 + 3 x4 = 0 ⎪ b) ⎨2 x1 + 3x2 + 3x3 − x4 = 0 ⎪5 x + 7 x + 4 x + x = 0 2 3 4 ⎩ 1 .x = 5 2 3 ⎪ 1 ⎪⎩x1 + x2 = 3 x2 = 7 x2 .x3 + x 4 = 5 x2 + x3 + x4 = 6 x2 . ⎜ 2 2 0 −1⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1 − 2 1⎞ ⎜ ⎟ b) A = ⎜ − 2 − 6 0 ⎟ ⎜ 4 2 2 ⎟⎠ ⎝ ⎛1 − 2 3 4 ⎞ ⎜ ⎟ c) A = ⎜ 3 5 1 − 1⎟ ⎜5 4 2 0 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1 − 2 3 −1 −1⎞ ⎟ ⎜ 0 − 2⎟ ⎛3 5 7⎞ ⎜ 2 −1 1 ⎜ ⎟ e) ⎜ − 2 − 5 8 − 4 3 ⎟ .2x + x = 10 2 3 ⎪⎪ 1 f) ⎨ x1 + x 2 + x 3 = 6 ⎪2x + 3x . ⎜− 3 5 0 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛1 2 3 4 ⎞ ⎜ ⎟ k) A = ⎜ 2 4 6 8 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎟ ⎝ ⎠ Bài 11: Tìm và biện luận hạng của ma trận sau theo tham số m ∈ K: ⎛ 1 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ 2 1 m ⎟ ⎜1 m 3 ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Bài 1: Dùng thuật toán Gauss hoặc Gauss-Jordan giải các phương trình sau: ⎧2 x1 + x2 − 2 x3 = 10 ⎪ a) ⎨3x1 + 2 x2 + 2 x3 = 1 ⎪5 x + 4 x + 3 x = 4 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 + 2x 2 + x 3 = 7 ⎪ b) ⎨2x1 .⎛ 1 1 − 1⎞ ⎜ ⎟ a) A = ⎜ 2 3 1 ⎟ ⎜5 8 2 ⎟ ⎝ ⎠ 1 ⎞ ⎛− 5 2 1 ⎜ ⎟ d) A = ⎜ 11 4 − 1 − 2 ⎟ . h) A = ⎟ ⎜ 3 − 9 −1 6 ⎟ ⎜3 1 ⎜3 −1 − 5 7 2 − 7 ⎟⎠ ⎝ ⎛ 1 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ −1 0 2 ⎟ . g) A = ⎜ 1 2 3 ⎟ .

45 . b) Hệ không có nghiệm c) Hệ có vô số nghiệm Bài 4: Giải các hệ phương trình sau bằng cách ấp dụng quy tắc Cramer: ⎧ x1 + x2 − 2 x3 = 6 ⎪ a) ⎨2 x1 + 3x2 − 7 x3 = 16 ⎪5 x + 2 x + x = 16 2 3 ⎩ 1 ⎧3x1 + 2 x2 + x3 = 5 ⎪ b) ⎨2 x1 + 3x2 + x3 = 1 ⎪2 x + x + 3x = 11 3 ⎩ 1 2 ⎧ x1 + x2 + x3 + x4 = 2 ⎪ x + 2 x + 3x + 4 x = 2 ⎪ 2 3 4 c) ⎨ 1 + + + x x x x 2 3 5 9 2 3 4 = 2 ⎪ 1 ⎪⎩ x1 + x2 + 2 x3 + 7 x4 = 2 ⎧2 x1 + z 2 + 5 x3 + x 4 = 5 ⎪ x + x − 3x − 4 x = −1 ⎪ 3 4 d) ⎨ 1 2 + − + x x x x4 = 8 3 6 2 2 3 ⎪ 1 ⎪⎩2 x1 + 2 x 2 + 2 x3 − 3 x 4 = 2 Bài 5: Giải và biện luận theo tham số thực các hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = 1 ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ 2 ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = 4 ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = 3 ⎪x + 2x + x = 4 2 3 ⎩ 1 Bài 6: Xét thị trường có 3 loại hàng hóa.7p2 + p3 + 220 QS3 = .p3 .15 .6p1 + 2p2 + 130 QS2 = . Biết hàm cung và hàm cầu của 3 loại hàng hóa trên là: QS1 = 18p1 .p3 .p2 +10p3 . Qd1 = . Qp2 = p1 .10 .⎧ x1 + x2 − 3x3 + 2 x4 = 0 ⎪x − 2x − x = 0 ⎪ 2 4 c) ⎨ 1 ⎪ x2 + x3 + 3x4 = 0 ⎪⎩2 x1 − 3x2 − 2 x3 = 0 Bài 3: Cho hệ phương trình: ⎧2 x1 − 2 x2 + x3 = 0 ⎪ d) ⎨3x1 + x2 − x3 = 0 ⎪ x − 3x + 2 x = 0 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 + x2 − x3 = 1 ⎪ ⎨2 x1 + 3x2 + kx3 = 3 ⎪ x + kx + 3x = 2 2 3 ⎩ 1 Xác định trị số k ∈ K sao cho: a) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.5p3 + 215 .p1 . Qp3 = 3p2 .p2 .p1 + 13p2 .

2 0.4p3 + 220 Tìm điểm cân bằng thị tường.1 ⎟ và yêu cầu của ngành kinh tế mở đối với 3 ngành kinh tế là 22.2p2 + 12p3 . Biết hàm cung và hàm cầu của 4 loại hàng hóa trên là: QS1 = 20p1 . Qd3 = 2p1 .2 0. 96.10 . Bài 8: Xét thị trường có 3 loại hàng hóa. ⎜ 0. Qd1 = .3 0. Qd4 = p1 + 2p3 .p4 . Biết hàm cung và hàm cầu của 3 loại hàng hóa trên là: QS1 = 11p1 .2p2 .2 0. Tìm mức sản lượng của 3 ngành kinh tế trên nếu biết yêu ⎜ 0. Qd2 = p1 .50 .10p4 + 180 Tìm điểm cân bằng thị trường.4 ⎞ ⎜ ⎟ là: A = ⎜ 0.2p3 .2p1 .2 ⎞ ⎜ ⎟ vào là: A = ⎜ 0.3p2 .p4 .1 ⎟ ⎝ ⎠ cầu của ngành kinh tế mở đối với 3 ngành kinh tế trên là 118.p3 .2 0. Qd3 = p1 + p2 .p3 . Qp1 = . Bài 10: Xét mô hình input – output mở gồm 3 ngành kinh tế với hệ số ma trận đầu ⎛ 0. Tìm mức sản lượng của 3 ngành kinh tế trên.30 . . Bài 9: Xét mô hình input – output mở gồm 3 ngành kinh tế với hệ số ma trận đầu vào ⎛ 0.2 0.3 ⎟ .9p2 + p3 + 2p4 + 250 QS3 = -p1 .p3 .9p1 + p2 + p3 + 210 QS2 = .50 .1 0.6p2 + 135 QS3 = . Bài 7: Xét thị trường có 4 loại hàng hóa.7p3 + 3p4 + 150 QS4 = -2p1 .1 ⎟ ⎝ ⎠ 98.40 .20 .p2 + 11p3 .2p1 + 19p2 . 56.3 0. Qp2 = p1 .Tìm điểm cân bằng thị tường.3 0.3 0. 52.4 0.3 0.p2 + 18p4 .15 .11p1 + p2 + 2p3 + 5p4 + 115 QS2 = -2p1 + 18p2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful