You are on page 1of 27
: בתכו רע סא 25 רפסמ עדימ ףד .יבתנע תחפשמ תודלותו ןיסחוי רקחל
: בתכו רע סא
25 רפסמ עדימ ףד
.יבתנע תחפשמ תודלותו ןיסחוי רקחל
יבתנע תחפשמ תודלותל
- יבתנע י"בצה
ט"ס רפח זועילא
ח"סשת בא ה"כ
2008 טסוגוא 26
".'וגו
קוחרלוקוחרלוקוחרלוקוחרלו בורקלבורקלבורקלבורקל ולש ולש"
! בוט עובש – םידבכנה ידידיו יתחפשמ
! הנש ייתאמכ ינפל , ו"תפצ ריעל יבתנע ר"שיה עיגה זאמ ורבע יבר תורוד
? ש ותבישיל ריעב תויודע נשיש תעדה לע תולעהל רשפא אה
? וז השודק ריעב תרכזמ וזיא ויאצאצו וידלי וריתוה אה
. וז איה הדבוע לבא עומשל ואלפתת
יתדובע וקממ שפוח יתחקל ,שודקה י"ראה תלוליה דעומ , הנשה באב 'ה יראתב
יתושגרתה לע ביעהל חילצה אל דבכה וחה וליפא .וזה האלפנה ריעה תא רותל יתאציו
הקיתעה ריעב ושארה רויסה יל הז יאש בומכ . כינפל ויכ איבמ ינאו יתאצמ רשא יאצממהמ
יתובר כל וז איה יתבושת לבא , יתאצמ רשא תא שפחל יתאצי רטב ירועיש תא בטיה יתנכהו
,עמשמ יתרת באב ש תוקוקח החפשמה תודלות
תוקחתהלו ריעב רייסל מזומ הצריש ימו כל האיבהל ויה דבכתמ הינבבש וטקה ינאו
.וזה המדאה לע ונתבש ירחא ג הנראשת רשא וללה תורכזמה רחא
לש מולשו תואירבלו וניתובא תמשנ יולעל ללפתהלו י"ראה תחונמ וקמל תולעל בומכ יתיכז
. ולשלו יבוטו יכורא ייחל כלוכ ולדבת .ה"עב ונתבוט ישרודו הינב לכ
ידכ טסקטב יתצבישש תונומת יוברמ עבונ רבדה , עפה עדימה ד לש וכרוא לע יתולצנתה
.רויסה לולסמ רחא תוקחתהל הצריש ימ לע לקהל
תלבק לע וירוג ב תטיסרבינואמ ,הקטלפוא רהזי 'פורפ תא רבל וז תונמדזהב שקבמ ינא
ינש בותכל יתיכז ומע דחיו תפצמ יבתנע הדוהי להנמה לש ודכנ אוה רהזי . וניחב הרוספורפה
. ויתודוא בורקב ומסרפתיש ירמאמ
יבתנע והילא ידוד רמלו יבתנע הנשוש יתדודל הבוט השגרהו תואירב ימי תוכיראל ג יתוליפת
.הירבטמ
, כלש
יבתנע י"בצה
.רפח זועילא
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל "םישודקה םיחופתה סדרפ" – ןישידק ןיחופת
יבתנע תחפשמ תודלותל
"םישודקה םיחופתה סדרפ" – ןישידק ןיחופת לקח
החפשמה תודלות תובקע תא יתאצמו הקיתעה ריעה תואטמסב ,שדוקה ריע יבחרב יתרייס רשאכ
.שירח סוי הלשממל יטפשמה עויה היהש ימ יפמ עפ יתעמשש רופיסב יתרכזנ " באב יקוקח"
: יינעה ריהבאו ריעז רתכל יל ושרה ? ולאשת יניס רהל הטימש יינע המו
סוי הידבוע ברה לש ותמח תא התלעה ולש תרחא וא וז תיטפשמ העיבק ותעשבש ,שירח רפיס
. "ותיב בר'חי – הז שירח" ס"ש יגוח ברקב רמא הזו ,א"טילש
הל ושע ותכרבו ברה לש הפירחה ונושל לע העומשהו , ימעטמ יינעהמ התשע תרושקתה
.ותעד תא סייפל שירחל רשקתהו יינעה ריאשהל אלש ,ודובכ תאפמ ברה טילחה . ייפנכ
ותוצרבו ק"הכב הברה ותואיקבב עודי רשא ברה דובכמ ופלט תחיש יתלביק ,שירח רפסמ כו
"הכרב אלא וניא ,סעכ לש עגרב הפ תטילפב יתרמאש המש ל עד" רמא ינסייפל
ושר דומלתבש ,ינבישה אוהו ? דציכה – ויתלאש ברה לש ותופירחמ עשעושמ יתייהש ינא
: אבה רופיסה
. רדה תכרב תא שקבל להו ויבא תצע לביק , הכורא רדל עסמל תאצל דמעש דחא ריעצ רבא
: ושלה וזב וכרב הזו ותכריב שקיבו ברל ריעצה הנפ
" תיב ברחילו לעית – קופיתשכל , קופית לעתשכל"
ייח כחה ויבאו יינעה רשפל ולאש .ויבאל שאר יופח להו ברה ירבדמ ומה היה ריעצה רבאה
.ברה תוא ריב הלודג הכרב ול בישהו
? דציכ – ריעצה רמא
: באה ול ריבסה , כ
יכומס ויהי אל תולכ הל ואשיו ינתחל ולדגי ינב רשאכש ושוריפ – קופית לעתשכל
. יריבג חלושל אלא נחלושל תסנרפב
רשוע היהי אלא תיבמ תוא וחקי אל ינתח תאשל הנלדגת יתונב רשאכ – לעית – קופתשכלו
. נחלושל יכומס ינתח ויהיש כ
? חור רצוקב בה לאש " ? תיב ברחיל"ו
הבישיל שקבתמו הזה לועב ותבישי דא ייסמ רשאכ , וי לש וברעבש , באה ובישה כ לע
לכ בשי ובש תיבה או , יקלחתמו ירזפתמ וילטלטמו ושוכר לכ , אבש תמועלכ רזוח ,הלעמ לש
ינוב אל תוריהזה תמחמ ,זאש .תיבה ותוא ברחנ , כ א אלא , ירחא לש הידיל רבוע וימי
.ברחנ ותיבש ינומלא ינולפ לש ותיב היה הזו הז וקמב – דעל ורמאיו תיב וקמ ותואב
.הכרבל הללקה הכפהנש עלב השעמ רבא ותואב ייקתה כו
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תא ולחה יבתנע תחפשמ ינב ,תעכ ג כ הנהו הלע
יבתנע תחפשמ תודלותל
תא ולחה יבתנע תחפשמ ינב ,תעכ ג כ הנהו
הלע רשאכ 19 ה האמה תישארב תפצב תבישי
לאפר יאתבש הדוהי ברה=) יבתנע ר"שיה
הילא עיגהו תפצל תווצמ בכ היה רשאכ (יבתנע
.הקוחרה (בלח איה) אבוצ ראמ
הלעש ירה , 1809 תנשב רעל דלונ א
ותיילע תנש .ריעל 1820 תנש תוביבסב
לע הילא חלשנ אוה .ונל העודי הניא תקייודמה
,בלח לש ישארה הבר , יבתנע הרבא 'ר ודוד ידי
הפיגמ תמחמ וירוהל ריעצ ליגב תייתה הדוהי ברה ב ר"שיה כש . שממ בכ ולדיגש רחא
.ריעה יבשויב העגפש
ידימלת תובישי ידומיל קיח לאו ותדוד לא ריעצה רענה תא חלש , הרבא 'ר , לודגה ברה ,דודה
.ריעב ילבוקמה הרותה ידמולו ימכחה
.תונברל וכמסוה לוכ , ינב הנומש ר"שיל ודלונו ינשה ופלח
,יבתנע ימחר והילא 'ר , ורוכב – ריעב רתונ המ דחא
הדוהי רפסה תיב להנמו ,יבתנע השנמ לאפר ברה יידה ,הב ורתונ וינבמ יינש , ויתונש רחאלו
.הכרבל לוכ ורכזי . יבתנע ייח
לכל היאצאצ וצופנו הינבמ יקידצ וטעמתנ רודה תחפו לה ,תפצמ יבתנע תחפשמ תורוד וספו
.רתוי הב ובשי אלו רבעו חור
,ברה וכריבש רבא ותוא השעמכו , ויה דע הרמשנ , באב הקוקחה תודעה לבא
יתבו ינבאה יתבה לע דיעהלו עיבצהל ילוכיש תפצ ינקזב שוגפל תינ הזה ויה צע דע כ
.ונתחפשמ ינב ורג הבש ה ולאש תויסנכה
.תפצב החפשמה תודלותמ ירופיס טעמב לבתא , כמצעב ייקל ולכות רשא ,ראתאש רויסה תא
.רפסא הב רשא תומוקמה יוהזל יעצמאכ הפמ רצמ ינא תואצמתהה תא טעמ כילע לקהל ידכו
לש עקרה תודוא רתוי ביחרהל יניינועמל .הקיתעה תפצ לש תובר תובוט תופמ יא , ירעצל
לייא לש ורפס לע ילממ ינא ( בומכ ירכזומ ניאש ולאמו) אכ ירכזומה ינושה ירתאה
.יבצ ב תאצוהב "יבצ ב קחצי די ע רייסל – היתוביתנ לכו תפצ" ורימ
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל .הקיתעה תפצב ונרויס תליחת עיצמ ינא תוחונה
יבתנע תחפשמ תודלותל
.הקיתעה תפצב ונרויס תליחת
עיצמ ינא תוחונה עמל
ביבא וא ויתס לש וי רוחבל
גחב אל , ושג אלו ח אל ,
לש וי תס" אלא דעומו
גזמב רישה רמאמכ "לוח
.הבוט תוארבו יענ ריווא
בוחרל עיגהל יאדכ בכרה ע
יינב אצמנ ובש – ילשורי
הינח וקמ אוצמלו היריעה
. ש
דרומב רטמ הרשעכ ודר
רג לא ועיגתש דע בוחרה
דע הב ודר . ורא תוגרדמ
תטמס
ונתנחת אכ " סוי תיב"
. הנושארה
יאבג : 1 הנחת
תסנכה תיב
"םימחר ירעש"
ר"שיה הנבש
ל"צז יבתנע
ואצמית הבש הדקונהמ
בוחרדמ וס קוממ
. שיה קושה עפ היה רשא ינמואה
.תוקיתעו הקיאדוי תונמוא יצפח לש תונח איה ימי דצמ הנושארה תונחה , כנימיל
תוחתפמה תא קיזחמ 76 ב וניהש הזה ודאה .ריאי תחפשמל ייח ועמש רמ לש ותונח יהוז
לכ יפב ארקנ רשאו .הקיתעה ריעה תיתחתב יבתנע ר"שיה הנבש תסנכה תיבל
(יבתנע לש תסנכה תיב) "יבתנע סינכ" תפצ לש יידוהיה היבשוי
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל : וניניינעל רוזחנ קיזחה רשא סרפמ הלעש ריאי
יבתנע תחפשמ תודלותל
: וניניינעל רוזחנ
קיזחה רשא סרפמ הלעש ריאי ועמש יאבגה יאצאצמ הניה רשא החפשמל ייש הזה ביבחה דאה
בטיה ריכה ל"ז בסה .ריאי ועמש ,ובס ש לע יורק , הנומתב לוצמה . "יבתנע" תסנכה תיב תא
הליפת וקמ שמיש רשא טקה הנבמה תקזחהב שמיש אוה .ומיקהו תסנכה תיב תא הנב ימ
.תפצ לש הימכחל
תקזחאב ריאי תחפשמ הכישמה ,ריעל הקיזה השלחנו ,ריעה תא ובזע החפשמה ינבש רחאל לוא
.רתוי השלח תסנכה תיב תא המיקהש החפשמה לא הלש הקיזה ויכו אב רודו לה רוד הנבמה
החפשמה ינב וטילחה , הלעמ לש הבישיל שקבתנ ימחר , ועמש יאבגה לש ונב רשאכ , כ לע רתי
." ימחר ירעש" יורק אוה ויכו ומש לע תסנכה תיב תא אורקל
" סוי תיב" תטמסב הירלגה לעמ
תסנכה תיב יאבג , הילעב ימימ
ריאי ייח ועמש רמ – "יבתנע"
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תא הרמישש ריאי תחפשמ , החפשמ התואל תובר הבח
יבתנע תחפשמ תודלותל
תא הרמישש ריאי תחפשמ , החפשמ התואל תובר הבח ונתחפשמש , תועינצה לכב , רובס ינא
תסנכה תיב הנוב ש תא ג ורמשיש היה יוארה מ לוא ,הלא ונימיל דע הבר תוריסמב וקמה
רב טלש תעיבק וא תסנכה תיב לתוכב ורכז חול תחצנה תרוצב ילוא שגדה תא ישל יואר כ לעו
.אמייק
תסנכה תיבל יתמרתש העשב הב הזה בידנה ודאה ינפב וז יתלאשמ תא יתילעה ישיא פואב ינא
.דבלב ריאי תחפשמ יפתכ לע ותקזחא תולע כש
מזה בר רוגס תסנכה תיב , ינפ לכ לע
. ידעומו תותבשב קר חתפנו
כל חותפל ונממ ושקב ריאי רמ לכוי א
. תסנכה תיב תא
תסנכה תיבש כל תויודעה תא
ונתחפשמ ידי לע הנבנו "יבתנע סינכ" ארקנ
יבס תאמ בתכב יל שי
,יבתנע יכדרמ בקעי
תואטמסב
בתכב כל לע ידיעמה וידוד ינבמ יינשו
ולא
ימולש כו ,יבתנע היעמשו ,יבתנע ירפא
וכליה
.הכרבל רכז יבתנע
בתכש השורי מסמ קתוע ג ידמע שי
תחפשמ ינב
יבתנע בקעי הרבא 'ר – ר"שיה ינבמ דחא
יבתנע
הווצמו תסנכה תיב תא ייצמ אוה ובו
.ותקזחאל ויסכנמ קלח
החפשמה ינב תקיזל בתכב תויודעה רמולכ
.תומייקו תורירש
אוהש רפסל כתונפהל רחוב אקווד ינא
וניהש אוה אקווד ,ירוטסיה אמור
תויח תויודע ליכמ יניעב המיהדמ הדיח
, יבתנע הנדרי איה רופיסה תרוביג .שיכל הלמרכ שב תרבחמ לש "הנדרי" מורה ש – ברל
תסנכה תיב" וא "ונלש תסנכה תיב" תא תרבחמה תראתמ רפסה רוא לכל .תפצב תררוגתמש
ליא ראתלו הרופיסב תושעל הלידגהש או רשק המע רוציל יתחלצה אל לועמ ירעצל . "יבתנע
תומשב רבודמש כתייו ייתחפשמ ירשקה יתאצמ אל ,תוראותמה תויומדה לש יסחוי
. ייתורפס
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תסנכה תיב תא חותפל יונפ וניא ,ריאי רמ א : האבה
יבתנע תחפשמ תודלותל
תסנכה תיב תא חותפל יונפ וניא ,ריאי רמ א
: האבה הצלמהה יפל רויסב וכישמה , כרובע
תויונח וב שיש הז האנ בוחרדמ הלעמב טעמ ולע
.ברל ינמא
– ונב לש וז איה , ובש תודחוימה תוירלגה תחא
תדחוימ תונמאב קסוע רשא ,ריאי השמ
יקוספ לש היפרגילק ורקימב בלושמ רויצ לש
וז איה ולש תומסרופמה תונומתה תחא . ייכנת
. יליהת יקוספמ ירייוצמ וינפ לכ רשא א"עיז ירודכ קחצי לבוקמה ברה לש
די
בתכב ירודכ ברה לש ותכרב ע הנומת התואל רוקמה ותונחב
: רויסב 2 הנחת
"ךיישלא" תסנכה תיב
הנופה הטמסב ודר סוי תיב תטמסמ
טעמ הב ג שי ,תלתופמ איה הלאמש
הרצק הדירי ותב . תוגרדמ
ודצמ בהובא בוחר והז רצ בוחרל ועיגת
" יישלא תטמס" ינשה ודצמו דחאה
תסנכה תיב אצמנ וז הטמסב
. "שודקה יישלאה"
– "ריעה לוק" ומוקמב 2000 תנשב
ירצקו הניפ שאר רוצח תפצ ועובש
ארק ולש יעובש רוט הכה חנמ סרפ
."תפצ רופיס"
תסנכה תיבל ומסב קוממה הז קיתע תסנכ תיב תודוא בתוכ אוה ומוקמה לש 305 וילגב
, תסנכה תיבב רתויב קיתעה שדוקה טירפ יפ לע 1434 תנשב הנבנש הרבס שי . סרופמה בהובא
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ילעב) ת"עב ( ישודק להקל) ק"קל 'הל שדק"
יבתנע תחפשמ תודלותל
ילעב) ת"עב ( ישודק להקל) ק"קל 'הל שדק" ושר שו קיתע סכ חול יושעה הרות רתכ אוהו
תודלותה רופיס תא רצקא העיריה רצוק תאפמ . (1434 הירטמיגב הש) ק"דצ תנש (הבושת
תודיער יתש וערא זא .1759 תנשב השק עגפנ הזה קיתעה תסנכה תיב : רקיעל אובאו יטרופמה
אכ יאלט תטישב פוש סכב רוסחמ תאפמ .הינשה רחא תחא שדוח לש שרפהב תפצב המדא
של תמסרופמה הדיערה תעבש כ , לילכ טעמכ טטומתה 1822 תנשב המדאה תדיערב . ש יאלטו
סרהיש
תובר היה אל רבכ "לודגה שערה" 1837 תנש
הטמסב הדיריה הצק
יישלא תטמס לא הנימי תונפל כילע הבש
( יישלא תסנכה תיב תסינכ וקממ המלוצ הנומתה)
.רופיסל ונתחפשמ תסנכנ אכו
היבשות
תא דקפש דבכהו ארונה ברוחה תוסירהמ תמקתשמ יידע תפצ 1841 א"רת תנשב
,הארונה דה תלילעמ לצינש רחא ,קשמד לש ישארה הבר – יבתנע בקעי 'ר הלוע תע התואב
. ילשוריל
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל יקידצ ירבקל רויסו הילע ידכ ות וכרד תא השוע
יבתנע תחפשמ תודלותל
יקידצ ירבקל רויסו הילע ידכ ות וכרד תא השוע אוה , דציכ ,ירויפיטנומל ובתכמב רפסמ אוה
: ויליצמו וארוב תא רבמו האדוהו הליפת אלמ וקמ לכבו ראב
"
בתכמב תרכזומ הניא רשא) תמייוסמ הפוקת הבישי הב בשויו תפצל יבתנע בקעי 'ר ג עיגמ כ
רשא ירויפיטנומל ובתכממ קתוע ול תונו יבתנע ר"שיה ריעצה ודוד בב שגופ אוה ש . (הז רצק
.החפשמה ינב תושרב רבע
יבתנע בקעי 'ר . " יישלאה" קיתעה תסנכה תיב לש וגעה ובצמב לפטל טילחמ אוה תע התואבו
לאה ויסינב ותוא הדימעה וב התיהש הקזח הנומא חורש רובגכ וינפל אצי ומשו עדונ רשא
הכה חנמ בתוכ כו .קיתעה יינבה וקיש עמל ותולדתשהו ותעפשה תא ליעפה ,ישונא
: 1841 תנשב תסנכה תיב תמקה לע ורמאמב
תבותכב .הרזע תשקבב תונכשה תוצראב ידוהי ימרוגל תונפל ולחה תסנכה תיב יסנרפ"
תיב תיינבל ומרתש ידוהי רפסמ ירכזומ חונעפל דואמ השקו יחרזמה ריקב ולח לעמ הקוקחה
ברהברהברהברה לשלשלשלש ותעפשהבותעפשהבותעפשהבותעפשהב תאזותאזותאזותאזו – דדגבב ידוהיה ירישעו ידבכמ בואר ב לאקזחי 'ר שארבו תסנכה
שמישושמישושמישושמישו הירוסבשהירוסבשהירוסבשהירוסבש בלחבלחבלחבלח ריעהמריעהמריעהמריעהמ אצומשאצומשאצומשאצומש תסחוימותסחוימותסחוימותסחוימו תדבוכמתדבוכמתדבוכמתדבוכמ ינבינבינבינברררר תחפשמלתחפשמלתחפשמלתחפשמל בבבב ,,,, לללל""""זזזז יבתנעיבתנעיבתנעיבתנע בקעיבקעיבקעיבקעי
1840184018401840 תנשבתנשבתנשבתנשב """" קשמדקשמדקשמדקשמד תלילעלתלילעלתלילעלתלילעל"""" דעדעדעדע הנשהנשהנשהנש יעבראמיעבראמיעבראמיעבראמ הלהלהלהלעמלעמלעמלעמל קשמדקשמדקשמדקשמד לשלשלשלש ישארהישארהישארהישארה הברכהברכהברכהברכ
קרקרקרקר
אלכלאלכלאלכלאלכל לשוהולשוהולשוהולשוהו רצענרצענרצענרצענ ,,,, תונוטלשהתונוטלשהתונוטלשהתונוטלשה ידיבידיבידיבידיב אוהאוהאוהאוה אאאא דשחנדשחנדשחנדשחנ הברההברההברההברה העפשהההעפשהההעפשהההעפשהה לכבולכבולכבולכבו דבוכמהדבוכמהדבוכמהדבוכמה ברהברהברהברה
וררחשלוררחשלוררחשלוררחשל
ומיכסהומיכסהומיכסהומיכסה ירויפינומירויפינומירויפינומירויפינומ השמהשמהשמהשמ רשהרשהרשהרשה לשלשלשלש תצרמנהתצרמנהתצרמנהתצרמנה ותוברעתהבותוברעתהבותוברעתהבותוברעתהב
הייושע הרקת , יבע תוריק תראופמו תידוסי הרוצב תסנכה תיב תא תונבל ודיפקה עפה
רואל ההובג המיב לואה זכרמב . דחוימב תונתיאו תובחר תותשק ידי לע יכמתנה תונורמק
" יללפתמה תבישיל יבחר בא ילסבס ביבסמ תוריקה
תבותכ הקוקח הבש בא וילעמו , המוחב רעש וארת תסנכה תיב תסינכל כאובב
יעהמ רתסנ תסנכה תיב – רמולכ .המוחל רבעמ יוצמש המ לע הדיעמה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תבותכה םע רעשה הארמ טבינה תסנכה תיב הארמו
יבתנע תחפשמ תודלותל
תבותכה םע רעשה הארמ
טבינה תסנכה תיב הארמו
לזרבה
תלדמ
לש תצמותמה ורופיס ושר ובו ייניע ריאמ טלש עובק המוחב – לזרבה תלד לש הלאמשל
וילעה ולחבש השארה בא לעמ באב הקוקחה תבותכ התואמ חנעופ רשא , תסנכה תיב וקיש
תיב וקישב יבתנע בקעי 'ר לש ולעופו ומש חצנוה – טלש ותואב שו , תסנכה תיבב רתויב
: ויתוסירהמ תסנכה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל המוחה לע טלשה – לעמ 'ר לש ומש תא ןייצמש
יבתנע תחפשמ תודלותל
המוחה לע טלשה – לעמ
'ר לש ומש תא ןייצמש
לדתשמכ יבתנע בקעי
, תסנכה תיב תמקהל
הקוקחה תבותכה – תחתמ
הלדגהבו , ןולחה לעמ
יבתנע בקעי 'ר לש ומש
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל טעמל , לוחה תומי תיברמ רוגס ("יבתנע סינכ"
יבתנע תחפשמ תודלותל
טעמל , לוחה תומי תיברמ רוגס ("יבתנע סינכ" אוה) " ימחר ירעש" ומכ , הז תסנכ תיב ג
,קינכוב סוי רמ קיתו יתפצ וקמה קיזחמו יתישעש רוקיבה ויב ילזמ לזמתה . יגחו תותבש
. תסנכה תיבב היה
רמא " הזה תסנכה תיבב ירצוי תויוכז כל שי" , יכלמ דובכו ויחב ינלביק אוה יתסנכנ רשאכ
.ידיב וקיזחאש ידכ וקמה לש קיתעה הרותה רתכ תא ידובכל איצוהו יל
רגובמ דא וניהש , יתחפשמ ידב ימשרה יאבגה , תסנכה תיב רמושש , אכ ייצלו קיידל שי לוא
רמ יל ריבסה וליג תמחמ וקמה תא דוקפל טעממ , ו"יה יולה ד"וע . יולה לואש ד"וע אוה ויה
יולה ד"וע לש חונמה ויבא תנומת העיפומ , ינש הנומש ינפל יתרפיס הילע הבתכ התואב .קינכוב
.ל"ז יולה השמ 'ר יאבגה תנומת – הזה דחוימה תסנכה תיב עקר לע
רשא יולה תחפשמ – החפשמ התוא יבו יבתנע תחפשמ יב רשקה המ רפסאש יואר ילוא אכו
; תסנכה תיב תא רוד רחא רוד הקיזחמ
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל .קשמדמ יבתנעו , תפצמ יולה – תוחפשמה ןיב רשקה
יבתנע תחפשמ תודלותל
.קשמדמ יבתנעו , תפצמ יולה – תוחפשמה ןיב רשקה
יולה תחפשמ ינב ידיב קייודמ יסחוי ליא לש דועית וריאשה ופלחש יברה תורודה א ינקפוסמ
יל הרפיסש יפכ דיב תקזחומש הרוסמה לוא . יתמיאמו יבתנע בקעי 'רל רשקה כיהמ ייתפצה
לעב ויניע אשנ ,ויתוסירהמ תסנכה תיב תיינבב יבתנע בקעי 'ר לדתשה רשאכש איה קינכוב ודא
ויה רשא , יולה תחפשמל ב היה לעה . ויתונבמ תחאל יוארכ ורח הרות דימלת חלצומ
.הב יללפתמו תורוד ירודמ בהובא תסנכה תיבב וקמ תברקב יררוגתמ
לש ויבאל ירבדב הנפ קוחרמל אצי ועמשו וקמה ישנא ברקב רתויב דבכנ היהש יבתנע ברה
תיב תא רומשיו יישלא תסנכה תיבב ומסה וקמל רובעיו וטבשמ רוקעיש ,יאנת הנתה א רענה
. היה כו הרוסמה רפסמ ינפב דיעה תורטשב בתכ כו הנתה כ . ימיה וס דע תסנכה
יכישממ ,וימיב ברל היהש , יולה תחפשמ ב ותוא לש ויאצאצ ויה דעו זאמו ומייוק יאושנה
.שודקה ברל ונתנש החטבהה תא ייקל
יבתנע בקעי ברה לש ותב ש תא עדא דציכו יתמ רופיסה תודוא יתעמש רשאכ קפס יל היה
הנומת ילא החלשנ , ימשמ תנווכמ דיכ , וזה תעבש דע , הז היה ימו יולה תחפשמ בל האשנש
וקישב תיתובדנתה תולעפב חרוטש (קשמדמ עאנ יררה ברה ינ) יול יפר רמ ידידי ידי לע
. יתיזה רהב ימלעה תיב דועיתו
תובותכב לקתנ אוהש תע לכב
ירהו ילא חלוש אוה תוניינעמ
: וז תעב ילא חלשש וליצ
הדובכה) 'מ 'כה (תק)'דצה השאה"
יבתנע (ברה תב) רהב ירמ ( ישנמ
'א ייח (ברה) 'רה תשא , קשמדמ
ו"פרת סינ 'ח (הרט)'פנ יול
"ה"בצנת
יבתנע בקעי ברב אכ רבודמ יכ קפס יל יא לוא ,קשמדמ יבתנע בר הזיא תב ושר אל נמא
"קשמדמ יבתנע ברה" ויצב היה יד תמסרופמ הכ התיה ותומדש וויכש
, 19 ה האמה עצמאב יעוראה רואיתל המיאתמ הניא (1926) הריטפה תנשש ורמאתש כתיי
תב ירמ 'דצהש , כל הארנכ . הלש הרשעה יאליגב וכדוש ינבו תונבש רוכזל שיש ,ריעא כ לע
.תוחפשמה יבש רשקה והז ינפ לכ לע . ינשו ימי הכיראה ברה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל "רהוזה תרבח" תסנכה תיב : 3 הנחת המכ דוע
יבתנע תחפשמ תודלותל
"רהוזה תרבח" תסנכה תיב : 3 הנחת
המכ דוע תדרל וכישמהו , תינפ הנממש הנטק תמוצ" התואל יישלא תטמסב תינרוחא ורזח
.הנימי הנושארה הטמסב ונפו תוגרדמ
: אבה הארמה היהי כיניעל הלגיש הארמה לאמש דצמ
, ימשה תשודק עבצ) תפצ לש יקיתעה היתבל כ לכ ינייפואה תלכתה עבצב עובצה לתוכה
"רהוזה תרבח" תסנכה תיב תמוח אוה הז לתוכ , ("אשיב אניע" דגנכ הלוגס עבצ ירמואה שיו
. רוציקב "הרבחה" תסנכ תיב ג תפצ ישנא יפב יורקה
תא וב דומלל ילבוקמל שגפמ וקמ איה , ירשעה האמה תליחתב שממ דסונ רשא הז וקמ
יגהונ ויה רשא ימכחה ירכזנ ובו שיש חול בצומ המוחה לתוכ לע . כ ארקנ כ לעו רהוזה
? המישרה שארב ימו . וב דומללו וקמה תא דוקפל
: יבתנע תחפשממ כח וכנ תשחינ
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ע יל התיהש החישב לוא יבתנע ר"שיה היהי אכ
יבתנע תחפשמ תודלותל
ע יל התיהש החישב לוא יבתנע ר"שיה היהי אכ רכזנה יבתנע לאפר כחש יביל לכב יתיצר
ורכזה חול לע הלעהש ישנאה יכ רבד ינבישה אוה ,סומכ לאפר רמ קיתו יתפצ – וקמה קיזחמ
אכו טק דלי היה רשאכ רכוז אוה גו וקמה תא ידקופ ויהש תרכוז ותחפשמש ולא ה
.הפיחב ידרפסה ידה תיב יידל היה ימיל רשא , יבתנע השנמ לאפר 'ל הנווכה
דומילל וקמה ידסיממ היה ומצע יבתנע ר"שי 'ר יכ כתייש כל תויאר המכ הלעמ ינא תאז לכב
.רהוזה
גו , (הטמסה שמהב) "יבתנע" תסנכה תיב ובש בוחר ותואב דמוע "הרבחה" תסנכ תיב
.הז בוחרב ויה יבתנע ר"שיה לש ויתב
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ירה , הז וקמב רהוז דומלל ובסו ויבא רד תא ישמה
יבתנע תחפשמ תודלותל
ירה , הז וקמב רהוז דומלל ובסו ויבא רד תא ישמה יבתנע השנמ לאפר 'רש ריבס
וקמל רתויב הברה תוכימסב שממ רבודמש טרפב , אוהש וקממ לבקתה גהונה
הירוגמ
ב"סרת תנשב תסנכ תיבל רתנ יינבהש ושר ובש טק שיש חול בצומ תסנכה תיב לע
תישארב יתנייצש " היתוביתנ לכו תפצ" ורפסב ורימ לייא רפוסה ג דיעמ כו . (1902)
: יאבה ירבדה תא ינפב דיעמ וקמה קיזחמ סומכ לאפר לוא .ירבד
רוכזא שי כ ומכ , 1883 תנשמ אתוכלכמ תכורפו הרות רפסל עבצא וקמב אצמ אוה
. 19 – ה האמב רהוז ודמל הז וקמבש ייצמה ירעי הרבא לש ורפסב
רהוז דומילל וקמב סאיהל גוהנ היהש כתיש הרעשהה תא סומכ ודא ינפב הלעמ כל
.תסנכ תיבל שדקהכ תיבה תא יינבה לעב רת רתוי תרחואמ תעב קרו
. וקמה ידסיממ היהש כתיי טלחהב כל (1889) ט"מרת תנשב רומאכ רטפנ יבתנע ר"שיה
? הזה תסנכה תיבל , אתוכלכמ תכורפ העיגה כיהמ , סונ זמר
ג היהש ריבס א יבמובב היהש עודי ונל , נמא ודוהב תוחילשב היה עודיכ ר"שיה
חרוקכ רישעה וביטמו ונורטפ ידי לע וילא החלשנ וז תכורפ ילואו , ירחא תומוקמב
? ודוהב יחש ושש דוד
ומיש תעכ
כינפ
לא הרזח
ווכה
לש ופהה
התוא
הטמס
וכישמהו
: הב
כנימי)
תיב לא
תסנכ
("הרבחה"
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל וקישל העונצה ותמורתמ קלחכ ,יבתנע ר"שיה הנבש
יבתנע תחפשמ תודלותל
וקישל העונצה ותמורתמ קלחכ ,יבתנע ר"שיה הנבש תסנכה תיב לא ועיגת רטמ ירשעכ ות
: התוא דקפש שערה תובקעב תפצ ריעה תוברוח
" ימחר ירעש" תסנכה תיב אוה יעה מ אבחנ טעמכ , טקה הנבמה לש לוחכה לתוכה , כנימיל
"םימחר ירעש" תסנכה תיב : 4 הנחת
: אי קלח "תפצ ירופיס" הכ חנמ לש ורמאמל רזוח ינא
: הלא ילימב ותוא כסמ אוה
וסאה רחאל הכומה הליהקל תובר עייס , תפצב ררוגתהל רבע לאפר ' ר , יבתנע בקעי 'ר לש ונב"
סופיטה תלחמב קבדנש רחאל רטפנש יאתבש ונב ש לע תסנכ תיב הנב רתוי רחואמו דבכה
. " ימחר ירעש" ארקנו ויה דע ייק תסנכה תיב .רוזיאה תא הדקפש
.יבתנע ר"שי ידי לע הנבנש תסנכה תיב אוה " ימחר ירעש"ש כל תפסונ תודע וז ירה
ונב היה אל (יבתנע ר"שיל בומכ ותנווכ) לאפר 'ר : החפשמה ירשק לש שומיש הפ לפנש בומכ
ריעצ היה כא ר"שיהש וויכמ ילוא תפצ ישנא ברקב העבנ וז תועט .ודוד ב אלא , בקעי 'ר לש
וי" היה ומש א ינשב ריעצ אוהו סופיטה תלחממ רטפנש ריעצ ב ר"שיל היה כא .ודוד במ
.תועטב שרנש יפכ יאתבש אלו "בוט
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל : הנייצל יוארש תניינעמ תודע הפ שי אכ עיפומש
יבתנע תחפשמ תודלותל
: הנייצל יוארש תניינעמ תודע הפ שי אכ עיפומש תומשב לובלבל רבעמ לוא
תוסירה וקישמ קלחכ אלו הפיגמב רטפנש ונבל רכזכ הזה תסנכה תיב תא הנב יבתנע ר"שיש
. תעדה לע תלבקתמ טלחהבש תורשפא .תיתחפשמה הרוסמב רפסל גוהנש יפכ תפצ
הנוילעה הטמסה לא הקיתעה תפצל תידוחיי הרוקמ הטמס לש האובמ שי תסנכה תיבל לוממ
. יידי תליטנל השמשש ריקב הכנפ ג וקמב התיה ותעשב .רתוי
שמשיש ידכ ( וח ווגב עובצ) ותוא הדחיאו תסנכה תיבל ומסה סחמה תא השכר ריאי תחפשמ
רתסנ טק רדח שי שדוקה ורא תבית ירוחאמש ,ריאי רמ יפמ יתעמש דוע . " ישנ תרזע"ל
. יבתנע תחפשמ ינב ש לע המושרש תסנכה תיבל ומסב הברוח תמייק ויה דע (
!)
החונמל
.החפשמה ש לע ימושר ויה בוחרב "לדנ יסכנ רפסמש הארנכו
"יריאמה" ואיזומב תאצמנש הנשי הנומת אקווד איבא טקה תסנכה תיב ינפ לש הנומתכ
ידי לע ואבוה המ וליא עדוי ימ , יקיתע הרות ירפס הנומש שדוקה ורא ותב . סרופמה
וביק ינב תסנכה תיבל איבהל גהנ , רחשה תלייא וביקמ ל"ז יבתנע ימולש , ?? יבתנע ר"שיה
.ותשרומ תא הוואגב תוא דמללו
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ירמ אוה רשאכש הל הארמ היה דציכ , יל רפסמ היה
יבתנע תחפשמ תודלותל
ירמ אוה רשאכש הל הארמ היה דציכ , יל רפסמ היה ל"ז ימולש .בטיה ורכוז ריאי ייח ועמש
בקעי הרבא 'ר איבהש סכמ הרות רפסל עבצאה תא ש אצמ , זחה תבית לעמ יוסיכה תא
. ירצממ יבתנע
.ומלועל לה תסנכה תיבב שדוקה יצפחל הקיז ול התיה רשא רודה לכ , ירעצל ויכ
: תסנכה תיב רשקהב תוניינעמ תוטודקנא יתש דוע
. ל"ז יבתנע הרגילא יתבס רכזל , ו"יה יבתנע דוד רמ – ידוד ידי לע המרתנש תכורפ תסנכה תיבב
תיבל התוא ורתל טילחה ידודו , יבתנע יכדרמ בקעי יבס ותעשב שכרו ימזה הארנכ תכורפה תא
תיבב הייולת התיהש יאלטה תכורפ לש הרופיס אוה רחא ררמצמ רבד .ילמס פואב הז תסנכ
תוערואמב החצרנש (ינוזרא תיבל) יחרזמ הליא הריעצ הלכ לש התלמשמ הנכוה רשא , הז תסנכ
בשוח השעמ התלמשמ הניכה התב תא חיצנהל התצרש , המא . יברעה יערופה ידיב ט"פרת
לכו "יריאמה ואיזומ"ב העובק הגוצתל המרתנ ימילו תסנכה תיבב הייולת התיהש יאלט תכורפ
. ש התוארל לכוי הצורה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל "יריאמה" ןואיזומ : 5 הנחת – תפסונ הטמסל
יבתנע תחפשמ תודלותל
"יריאמה" ןואיזומ : 5 הנחת
– תפסונ הטמסל רבחתמו דרוי רשא תסנכה תיב אצמ וב בוחרה לש ופוס דע וכישמה
.יריאמה ואיזומ אצמנ וב .דוסיה רק 'חר ינשה ונווכמ וא ," א"יה תטמס" ארקנ הז בוחר
תסנכה תיבל תחתמ טעמכ קוממ רשא ואיזומה רבע לא לוהה תא ווכמ טולישה אכ אקווד
.ילמס ולשתב הסינכה , " ימחר ירעש"
. דבל תולגל כל ריאשא יאנה ויתורצוא תא , הז דחוימ ואיזומ יינעב ביחרא אל
תסנכה תיבב הייולת התיהש וב תגצומה תכורפה יינעל רבעמ) ורשקהב ירבד השולש ייצא
: ( יתחפשמה
.הז ואיזומב אוצמל יתיפיצ אלש אצממ והז – ר"שיה דמל הבש הבישיה
לש יקיתעה יניינבהמ תומתוימ ינבא המכ וילתכ לע יגצומ , ובש ירדחה דחאב
: יתוא המיעפה – וללה ינבאה תחא .רבעב ורטיע תוא תפצ
? ולאשת כ לכ יתמעפנ עודמו
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל .ותוריעצב יבתנע השנמ לאפר 'ר , ר"שיה לש
יבתנע תחפשמ תודלותל
.ותוריעצב יבתנע השנמ לאפר 'ר , ר"שיה לש ודכנ דמל , וז הבישיבש וויכמ
הנכש וב הנבמ ותוא לש ולית לע ק המו , הבישיה הדמע כיה ויה רורב א עדוי יניא
בא איהש ידירשהמ רכינש א ) יתוא שגיר הבישי התוא חתפב הססונתהש באה הארמ לוא
: החפשמב ונלצא רפוסמ כו . (
רתוי
תרחואמ הפוקתמ
תומד , ומש לע הארקנש הבישי שארו ,יזנכשא (באז רב דוד בקעי ונבר) ל"ז ז"בדיר ואגה.
תפצ ישנאבש ילועמה מ ויהש ותבשי ידימלת לע .הילע תפפוח התיה השודק לש חורש תיליצא
לש ויבא ,והילא 'ר יבו ואגה יב .יבתנע ימחר והילא 'ר לש ונב .יבתנע השנמ לאפר הנמנ
.הזמו הזמ ירידת תיב ירוקב ימיה תצורמב המע הררגש הקומע תודידי החתפתה דימלתה
תניחבב .ותייער הניכהש ילכאמה מ ועטל ידכ ורקבלו אובל ז"בדיר גהנ תותבש יברעב
ברה" : והילא 'רל רמא וילא הבוט התיה וחורשכ" ואגה לש וירוקיבמ דחאב ."וכז ייח הימעוט"
ינטינקהלה" : באה ול הנע כ לע "הרותב ממ לודג תויהל דיתע לאפר נבש ל עודי יווהל יבתנע
( ל"ז יבתנע היעמש יפמ) "ודימלתו ונבמ וח אנקתמ דא לכבש תעדי ה ? רמוא התא
.ז"בדיר ואגה – וברו ורומ היה ברל יבתנע השנמ לאפר ברה תא ימסהש ימ , ימיל
החפשמההחפשמההחפשמההחפשמה תודלותלתודלותלתודלותלתודלותל יקיתעיקיתעיקיתעיקיתע יכמסמיכמסמיכמסמיכמסמ
.ינודרוג ירוא רמ – ורצוא תא יתשגפ הז דחוימ ואיזומב
בבבב
תודלותל ירושקה יכמסמ ימייק , ואיזומב ירומשה יברה יכמסמה תפוסאבש רבתסמ
תידרפסה הדעה דעו עטמ הנוממה , יול ירפא אוה דחאה , כ לע ינפב ודיעה יינש .החפשמה
סומלוק יצחב ימושר ויהש יבתכה לש חונעפ תודבע תובר ינש ינפל רע רשא ילשוריב
. תוא גלטקו ואיזומה ירצוא עמל
וינבלו ר"שיל ויהש יבר "לדנ יסכנ לע ידיעמה יכמסמ ורמשנ השעש יברה יחונעפה יב
ר"שיה עציבש הריד תשיכר לע דיעמה , הבש ודקה דחוימב שגיר יתוא .הקיתעה תפצב ינברה
:ומצעב יבתנע ר"שיה ידי לע הריד תשיכר לע דיעמש הז אוה יניעב הבש ישגרמה דחא . יבתנע
תוברוחו ( ימ) רובו רצח + הפכ תיב רכמנ , 1858 תנש – ח"ירת , בא חנמ שדוחב – תפצב
וז הנשב וזה תעבו ,ותעשב יזנכשאה תוללוכ תאמ המ'גינ ותייערו חאתי ב השח רכומה הנקש
הריכמה ידע .שורג 5800 לש בוקנ וכסב יבתנע לאפר יאתבש הדואי 'רל תיב תא ורכמ ה
. הכה יזרא והילאו ינדע והילא : יינש ויה רטשה לע ימותחה
תא ג . תרחא תעב תודוא ביחרא ילוא רשא ואיזומה תורצואב יבר יכמסמ דוע נשי
.תע התואב ריהבא דמלו דקש הבישי דימלת לש תימואתפה ותורשעתהל הביסה
חרזמה ידוהי" ורפסב רפסמ א"לבי רוהיו ל"ז רוכ ל"כנמ ואג ינב לש היבא , ואג דוד השמ
: יאבה ירבדה תא יבתנע ר"שיה לע לארשי ראב
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תוברח הנוב ,דסחו הקדצל ויתועמ רזפמ היה אוהו
יבתנע תחפשמ תודלותל
תוברח הנוב ,דסחו הקדצל ויתועמ רזפמ היה אוהו ,רשועב ותוא רב 'ה יכ רפוסמ"
הב ורודי עמל ריעה יינע רובע (ז"צקת תנשב הב עראש לודגה שערה מזמ) תפצ
" סכ יא ניח
: ( תפצל וחמ או) בוחרב יתב ר"שיה שכר עודמ תרחא הביס קפסמ ל"ז יבתנע היעמש
המוהמו שער ררוע כוניחו ר"שיה לש ותיבב יריעצ ינב הנומש לש לודג
"
"דוי לש וצוק" לע א , שאר תולקו קוחש ותמ א ביבס ומיקהש הלומהה .הבר
רקיעבו וישעמב ותוא ועירפי לבל הב השחהש רחאלו , היבא יניעב ינינצל ויה
תולאשמ לכ אלמ , לוע לש ונוביר: ובל יקמעממ ארק ,עומשל ובא אלו , וידומילב
ותליפת המייקתנו
תחא
ריעב ורוגי אלש , ינוש תומוקמב רזפ א ,הבוטל בל
" ינשה
הקלחב , ינפ לכ לע –
לש ותודע יפ לע תאז יבתנע הדוהי להנמהמו נחמה לש הבר תומכב ש ימייק יפסונ יכמסמ
.הירבטמ יבתנע והילא 'רמ ודוד
. ריעה ואיזומב – יבתנע תחפשמ תודלותל רפס
ירפס לש חישק קתוע ואיזומל יתמרתו החפשמה תשרומ תא רמשל יתטלחה תאז לכ יתוארב
החפשמה לש היתודלות לע דוע דומלל שקבמה לכ לכוי עמל . "באט יעל הרזחב" רואל אצי אלש
. וב ייעל
: רפסה תא יתילעה ובש רתאב רקבל ינמזומ תא
http://www.scribd.com/doc/2241427/-The-Antebi-Family-Heritage
.תפצ ריעב החפשמה לש היתודלותל שדקומה ירופיסב שודג לש קרפ ש אוצמלו
.רואל רפסה תא איצוהל ה"עב הכזאש הווקמ ינא
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ןימלעה תיב : הנורחאו 6 הנחת . ויתורודל ידוהיה
יבתנע תחפשמ תודלותל
ןימלעה תיב : הנורחאו 6 הנחת
. ויתורודל ידוהיה לועה ילודג ירובק וב תפצ לש קיתעה ימלעה תיבב ,רקבל יניינועמל
תוגרדמו יליבש לש חותיפ אשידק הרבחה וב המיקה תונורחאה ינשבו דואמ יינעמ רויסה
.ובחורלו וכרואל וקמב יצרוחש
אל וקמה תוולשו ותשודק לוא . ותובילעב , הנש 15 ינפל הנושארל ימלעה תיב תא יתרכה ינא
שמ היהש שכ יוניש אלב בזענ רשא וקמה הארמ ושמ הריתי התיה א ילואו זא יניעב הלק
.רתוי החונו רתוי הלק השיגה ויכ .רוד תונש
לא תורישי ליבומש תוגרדמ רג שי ול דומצב , ימלעה תיב לא תדרל לק יריאמה ואיזוממ
ימלעה תיב לא ירבחתמ הנממש הכומנה הטמסה
.קיתעה ימלעה תיבל תוגרדמה דרומ לא ועיגת ועיגתש דע רתויב הנותחתה הטמסב טעמ וכישמה
,יאבצה ימלעה תיבל הכומסה וז איה רתוי הקוחרה , הז ימלע תיבל תוסינכ יתש
. ול תוסחוימ תובר תולוגסש י"ראה הווקמ רד רשי תדרוי הילא יכומס תאש וז רתוי הבורקה
. ונימילש תוגרדמה רגב ולעו עשוה איבנה ויצ וקמ , הלוחכה הפיכ הנבמל דע ודר
ומט וז הרעמב . יקידצ תרעמ שי ול תחת . "שודקה יישלאה" ויצ וקמ אצמנ ולומ שממ
.ל"צז יבתנע ר"שיה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל ויתודוא ורפיסש רופיסב יתרכזנ , יבס בס נ"על
יבתנע תחפשמ תודלותל
ויתודוא ורפיסש רופיסב יתרכזנ , יבס בס נ"על יליהת יקרפ יתרמאו המשנ תורנ יתקלדהש העש
:ר"שיה לש ודכנ ל"ז יבתנע היעמש רפיס כו ורחאה ומוי תודוא רפוסש רופיסב יתרכזנ
ב אוהו הלעמ לש הבישיל יבס ארקנ יירהצה תועשב ,ט"מרתה תנש , ירופיכה וי ברעב"
הב ואצמ רשא הרעמה איה יואר היה הלש רבקה תזוחא ,החקרמכ התיה ריעה .הנש ינומש
. ש יעודי ילבוקמו ינואג ימלוע תחונמ
התושעל היהי תינ דציכו .תוצמואמו תובר הדובע תועש תעבות וז רוצ תרקינב רבקה תביצח א
? גחה שדקתה דע רתונש טעומה מזב
הדמע בותכלו ושל יסופדמ אכ תוטסל וחנל יתאצמ) הכודמה לע "הדמעש" אשידק הרבח
? יקידצ יכרד עדוי ימ יכו הכאלמה לא תשגל הטילחה (תבשל מז הל היה אל יכ הבשי וקמב
. הייחבמ רתוי תתימב ה ילודג ה
אציו שורדה וקמב עלסה ררופתה ,הנושאר למזיא תכמבש , תוארל תוממותשה התיה הבר המו
.האילפמ תולקב
"המואמב המגפנ אל גחה תשודקו ,קלח הב וחקל טו ינקז . ע בורב הכרענ היוולהה
, תפצב בוצע וי היה ותריטפ וי
הב יליגר ויהש רשבהו חלה תא לבקל וי ותואב וקיספה יבר יינעש וויכמ
: ודכנ רפסמ כ לע .הליהקב ינומלא תמורתמ
, דסחו הקדצ דר ימת קידצו תפצב ידימאה דחא היהש ל"ז אבסה הארנכ"
הנמ יינעל קלחיש בצקלו חמקה רכומל אענצב סכ תנש רפוסמ יכ דע אענצד הקדצ תתל בהאו
עובש ידמ קלחמה הזה ינומלאה אוה ימ ריעב עדונ אלו תוקוקזה תוחפשמל רשב הנמו חמק
.הרומג תוידוסב הלאה תוחפשמל תבשה יכרצ תא קפסמו עובשב
רשב לכ ק אוב דע הז וגהנמב ישמהו
"(1889) טמרת תנש רופיכ וי ברעב ברעב היה הזו זלה ינומלאה אוה ימ לכ יעל הלגנו
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל : בתכנ ר"שיה לש ותבצמ לע 'ו העש ירשתב 'ט
יבתנע תחפשמ תודלותל
: בתכנ ר"שיה לש ותבצמ לע
'ו העש
ירשתב 'ט וי רטפנ .יבתנע הדוהי לאפר יתבש ר"רהומכ וינעה"
"ט"מרתה תנש
יל רפוסש המ יפל רשא , יבתנע ימחר והילא 'ר – ורוכב ונב ג ומט , הזה ימלעה תיבב
דמע אל ר"הועב לוא . " ורע חלושה" רבחמ לש סרופמה ורבקל לוממ יקידצ תרעמב וניה
הנומתה
תא ילא חולשלו לצל מזומ הנאצמיש יארוקהמ ימו הרתאל ידיב מזה
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל תחפשמ תיב לש םינומדקה תורודה ןליא יבתנע :
יבתנע תחפשמ תודלותל
תחפשמ תיב לש םינומדקה תורודה ןליא
יבתנע
: ןליאה רבחמ
ב רפח יבתנע זועילא ר"ד
, א"לבי רפח בדו יבתנע הירורב
ל"ז יבתנע יכדרמ בקעי דכנ
א"עיז יבתנע לאומש לארשי 'ר לש ונינו
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il
יבתנע תחפשמ תודלותל : תואפרפ לאשנ רשאכ . 25.8.08 יראתב שמחו ינומשה
יבתנע תחפשמ תודלותל
: תואפרפ
לאשנ רשאכ . 25.8.08 יראתב שמחו ינומשה ותדלוה וי תא גגח סרפ ועמש רמ ,אישנה דובכ
: תועינצב בישה דחוימב טלוב עורא הזיא ייצל לכוי א יברה וילעופ תונש לכ לע
ורמא כ לע "עבוט אוה ובש וגאה תמצעכ ותוספא קמועו ,וישעמב תדמאנ דא לש ותולדג"
. וקמה מ ול תראפתו ,השועל תראפת איהש וז ? דא ול רוביש רד איה וזיא : ל"זח
. תומחה יתוכרב תא וילא חלוש ינא עונצה ימוקממ
('א לאוי) ׃רחַאֵֽ
רוֹדלְ םהיֵנֶ
בְ ּו םהיֵנֶ
בְ לִ םֶכיֵנבְ ּו ורּ פֵּ סַ םֶכיֵנבְ לִ היָ לֶעָ
Tell ye your children of it and let your children tell their
children and their children another generation
דבלב רבחמל תורומש הז עדימ דב ימסרפתמה ירמוחל תויוכזה לכ
M.D. B.Sc. M.P.H
36043 ועבט תירק , 12 ינרוא 'חר
רפח יבתנע זועילא ר"ד
eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il