P. 1
Biblical Aramaic Summary

Biblical Aramaic Summary

|Views: 120|Likes:
Published by tal_barnea

More info:

Published by: tal_barnea on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2011

pdf

text

original

ןחבמה תארקל םוכיס -תיארקמ תימרא

קרפ 1 המצע ןושלה -תימראה :יללכ עקר -
- תוימשה תופשה לש יברעמ ןופצה ףנעל תכיישה ,המודק תימש ןושל
(תירבעו תיתירגוא םע דחי)
- דואמ ךורא םייח ןמזו לודג יפרגואיג בחרמ
-ה האמל תוכראותמש תוקיתע תובותכמ לחה תרכומ תימראה 10 איהו !הנפל
םהו (ךפיהלו) תימרא םירבדמ ן"ידרוכ יאצוי בור #ונימי םצע דע תמייקתמו היח
ותואמ ךכמ אצוי #תידדה הנבה ןהיניב ןיאש ,תוימרא תונושל לש ןווגמ םירבדמ
ךרעב ,םינש חוו" $,000 ןה תלעב תימשה ןושלה איה תימראהש ,דועית לש םינש
דועיתה ןהו םייחה ךרוא ףוצרה ךלהמב #(ףוצר םייח ךשמ) רתויב ךוראה דעותמה
םילודג םיבחרמ ינפ לע םג אלא ,ןמזה דממב קר אל תימראה ה"שפתה הייח
ןה ,םימוצעה םירעפהש ןבומ הז #םינוש םימע ברקב הזיחא הל התנקו ת!הזמב
תונושה תוצובקה ,םימעה לש תינתאה תוהזב ןהו יפרגואיגה קחרמב ןהו ןמזב
,תונוש תוימרא תונושל % םינוש תימרא יופי" ורצי הלא לכ ,תימרא תורבדמש
,תכל יקיחרמ םירב"צמ םייוניש דילומ הזכ ןמז ךשמ #הקיתעה תעב רבכ וליפא
#איהש הפש לכב
- תופש תחפשמ % תימרא
השעמל #ינכ" ינשלב חנומכ ,תחא הפש הנניא רתויב בחרה הנבומב תימראה
וא תונושל-תת ,תונושל תויצאיראו לש רתויב רישע לוכשא ןיעמ איה תימראה
ןושל תועפות ,םיווק תולגמו ,דיחיו דחא אצומל םלוכ םיזקנתמש ,םי"קלאיד
#םהיניב תורשקמש תומיומ
- אצומ % הפשה םש
םרוקמב ויחש ,םיימש םי"בש ויהש ,םימראה לש םנושל הליחתכל התייה תימראה
-ה האמב רבכ םירכזומ םהו ,ונימי לש היקרו" םורד םגו הירו ןופצ תוזוחמב 1&
םושמ םימרא ויה םהש םיעדוי ונחנא #מ' ל ( ח) * םמש םשו ,תוירושא תודועתב !הנפל
םהש םימראה %אימראלמחאכ םתוא תוריכזמ המ תדימב תורחואמ תודועתש
תייצרדפ התוא תא וביכרהש ,םימראה לש םי"בשה דחא היה מלחא #םלחא "בשמ
לככ רבכ תימראה ןושלהש ידמל רורב #ןאצ יעור ,המדא ידבועכ ויחש םי"בש
-ה האמב הרבוד הארנה 1& -כ ינפל ,!הנפל $,&00 םיאצממה ,תאז םע #הנש
1
,רתוי םירחואמ םה תימראב ולגתנש םינושארה םיבותכה &00 םשה ינפל הנש
האמ) הזה 10 ןיב דואמ לודג רעפ שיו ,התוא ובתכש ינפל תימרא ורביד #(!הנפל
#םויקה תישארל ינושארה דועיתה
- מ!רא שרושה
םורד תונושלבש םיעדוי ונחנא #מ#ר#א% שרושה תועמשמ יבגל םיחו"ב אל ונחנא
עונל אוה שרושה ןיינע ,תוימשה תונושלה לש ינושלה םקרמהמ קלח ןהש ,ברע
+ ךרד) דודנל ,רובעל ,ךרדב ,-./ #וענ תמאב םה #הרקמ אל הזש ןכתיי #(
#העונת ,רבעמ 0רושק םג ילוא םיברעו םירבע הלימה לש שרושה הזה רשקהב
,יפרגואיגה םתבצחמ רוכב ,םתרוכמב ורתונ אל םימראה םימילש עודי תירו"יה
תארקנ תירבעבש ,(םויה לש קאריע) הימ"ופומל רקיעב ,םהינומהב ,ודדנ אלא
תיב םצראל וארק םהשכ) תורהנ ינש ןיב םרא 1רא % םיירהנ םרא % םמש לע
-ה האמב רבכ ןכא #(ןיירהנ תניב וא ןירהנ 11 ויה ,םג ירחא םינש תואמ ,!הנפל
תיבימ העונת םגו (תיתוברת ,תירמוח) רישע ,הרופ רוזא ותואל תימרא הריגה ילג
םה #המורד ,החרזמ םורד ,החרזמ ו"שפתה % י!א לובגל דע ,המורד םימרא לש
ינתא דוי ויה םה קאריעב #(רתויב הלודגה) קשמד ומכ הכלממ ירע הירוב ומיקה
םהלש דמעמהו ,תיבימ ךכ לכ התייה םהלש תובשייתהה ןכ ומכו ,רתויב בושח
תא ו"ילשה םג םה הגרדהבש דע % היצר"ינימדא ישנא ,םירחו ,אבצ ישנאכ
#תימוקמה הייולכואה לע םנושל
- הקנארפ-הווגנילכ תימרא
הכלה ,הימ"ופומב רתוי המודקה ,תידכאה ןושלה הגרדהבש םיעדוי ונחנא
-ה האמב הארנה לככ #תימראה ינפמ רובידה ןושלכ הקחדנו 2 אל רבכ !הנפל
,תוימרא תודועת רתויו רתוי םיאצומ ,הז ינפל רבכ #התוא ובתכ ןכ #תידכא ורביד
םורד ,הירו ןופצ) םימודקה הבילה ירוזא םתואל קר תולבגומ אל רבכ ןהש
םילגתמש םיירחמ םיזוח וליפאו ,רושא ןופצמ תוימרא תודועת אלא (היקרו"
םוקמ תשבוכ תימרא #ברע יאה יצח ןופצבו (הינמרא ,ן"ינמקרו") היא זכרמב
םינוש םימע הבש ןושל % הקנרפ האוגניל תונכל רשפא םימילש המכ רתויב בושח
םיזוח להנל םיכירצ ויהש םירחו ןיב תרשקמ ,תרשגמ ןושלכ תימראב ושמתשה
ןכ ינפל היהש תידכאה לש המוקמ תא השבכ תימראה #םי"מולפיד ןיב ,םייקע
רבכ ,םלועב םויכ תילגנאל המודב ,בורקהו ןוכיתה ת!הזמב תימואלניבה ןושלכ
-ה האמב 3 #!הנפל
4
- ירשו הקשבר % ח!י ב!למ) תירוזא ה"ילא יפב תרבודמ תימרא
5נ67 89 ר: ; ד(< ) -ל*ו ) 5נח) נ 7א = םי89 מ) >? י@ 9 תימ9 ר 7 א = ך 7 ידAב 7 8= -לא A אנ 7-ר: A B(! % הדוהי
(!תיד9 5הי )
,תימואלניב ןושל התייה תימראהש ארקמב הרורב תודע םיאצומ האמ התואמ
םג ילואו) ח!י Cב םיכלמב #ריכהל םיבייח ויה הררש ישנאש ,התוא ועדי םיליכשמש
,ירושאה אבצה רש ,הקשבר לעו םילשורי לע ירושאה רוצמה לע רפומ (והיעשיב
תירבע םתיא רביד אוהו ,םירוצנה םימלשוריה ברקב היצזילרומד עורזל הינו אבש
ויה הדוהי ירש #בערב ותומי םהש ,יוכי םוש םהל ןיאש ,םירוצנ םידוהי םתוא לא %
יכ תימרא ךידבע לא אנ רבד % תידוהיה הפשב רבדמ אוהש ,םירענ דואמ
דמלמ הז #המוחה לע רשא םעה ינזואב תידוהי ונמע רבדת לאו ונחנא םיעמוש
ליכשמ םדא לכש הפשה % תימראה הפשה תא םיעמוש ,וניבה הררשה ישנאש
#םיעמוש אלא ונחנא םירבדמ םירמוא אל םה #תעדל בייח היה הזכ דמעמב אוהש
םירצמב) םינומה תפשכ הלחלחש הפש אל וז % תימרא ןיבה אל "ושפה םעה
ןופצב ,תינאריא הפש ורביד םש ן"ינגפאב תוימרא תובותכ םיאצומ ,תירצמ ורביד
רבכ התייה ,תינידמה ,תילאו"קל"ניאה ה"ילאה לבא ,(תיברע ורביד ברע יאה יצח
#תאזה הפשה תא דומלל תביוחמ
- (תירפה) תינאריאה הירפמיאה לש תימשר הפשכ תימרא
לש שוביכה ירחא לח בורקה חרזמב תימראה לש הדמעמל רתויב בושח קוזיח
הל וארק זאו ,רפ היה הלש בושח קלחש ,רוזאה לש תינאריאה הירפמיאה
,הימ"ופומ תא ושבכ םירפה #םיבחרנה שרוכ ישוביכ % םיראה לש הכלממה
ל!ניבה תיבחרמה הפשה יכ ואצמו תימרא םירבדמ ללכב םינומהה וב בצמ ואצמ
הפשה תא רחב שרוכ #בורקה חרזמב תימואלניב התייה הפשה #תימרא איה
לביק םירצמב ימוקמ לשומ #תינאריאה הירפמיאה לש תימשרה הפשכ תימראה
בתכמה תא ול ארק ןמגרותמו ,תימראב בתכנ בתכמה % רוביצהמ והשלכ בתכמ
ןכל #םהלש םתפש תא בותכל ידכ ימראה בתכה תא וחקל םינאריאה #שרופמ
#תירפה הכלממה לש תימשרה הפשה %תיתכלממ תימרא הנוכמ וזה תימראה
- #!תימרא םידשכה ורבדיו! Dלאינד % הפשכ !תימרא! םשה
ךלמל םידשכה ורבדיו!% לאינדב הנושארל רכזנ ,הפשכ שממ ,תימרא ,ומצע םשה
#!תימרא םג ןכלו םיפשכמ ,םינועדיי ויה םהמ #לבבב יחש םי"בשה דחא ויה םידשכ
-ה תואמב ,םמש לע #ףשכמל ףדרנ םש התייה ידשכ הלימה 1E -הו 1F רשאכ ,
הארקנ תימראה הפשה ,וילותיחב היה תימראה רקח GHIJK.. הנווכה ןאכ #
$
#ךלמה םע ורביד םינועדיי ,םיפשכמה אלא ,ינתא םשכ םידשכל התייה אל הארנכ
#עוצקמ ילעב לש םגו ינתא חנומ % ימילופ חנומ הפ שי
קרפ 2 :הבש תוינושלה תויצאירווהו תימראה ידבור -
- Dיגולודותמ עקר
-מ תלבוקמ הקולח 1מאנ 1F31 ) רייאמציפ ףזוCג לש ות"יש יפ לע LMNO/.P.- ,(
םירמאמ תפואב ,תימראה תא רקחש Q RISK.-MST Q-I/IMU #(דדונ ימרא)
ל"נזור 1נרפ לש ותקולח איהו ,הינפל ה"לשש הבושח הקולח התייה V,W.SNHIJ ,
-ב #תימראה הפשה לש רתויב םיבושחה םירקוחה דחא 1F$F הקולח םרפ אוה
רתוי הברה התייה ולש הקולחה #!תיאלקה! וא !הנשיה הקולחה! הנוכמש
#רייאמציפ י!פע םידברה "וריפ ןהירחאו ,תוקולחה יתש ןלהל #תמצמוצמ
(רייאמציפ) תלבוקמה הקולחה תיסאלקה הקולחה
(לטנזור)
1 # המודק תימרא 1 הקיתע תימרא #
QJNI-I/XMWUH
לש תימראה תא ללוכ אל)
אל דועש ,חלמה םי תוליגמ
(ולגתנ
4 # תימשרYתיתכלממ תימרא
$ # תויופעתהה םע ,תימייניב תימרא
Dתואבה
I # תי"בנ
Z # תירומדת
U # אר"ח תכלממ) תיאר"ח
(קאריע ברעמ ןופצב
K # (מ!היגמ) חלמה םי תוליגמ
4 תינוניב תימרא #
[MNN.JI-I/XMWUH
. # הרותל ולקנוא ימוגרת
םיאיבנל ןתנויו
& # תרחואמ תימרא
\ # השדח תימרא $ השדח תימרא#
].^I-I/XMWUH
1 # המודק תימרא QSUM.SN Q-I/IMU #דעותמה רתויב םודקה דבורה והז %
F4\ % 300 ,ןורכיז תובצמ ,ןבא תובותכב א"בתמ הזה דבורה #!הנפל
#םירבעל ומכ ,םהלשמ בתכ היה אל םימראל #םודקה יקינפה בתכב
םימראה #ללכב םא ,לברומ תודתי בתכב ילוא ובתכ ןכ ינפל םימראה
ןיב דואמ םילודג םירעפ ויהש תורמל ,םודקה ינענכה בתכה תא וחקל
רשאמ םירוציע רתוי ויה תימראב #הל םיאתה אלש ,בתכל תימראה ןושלה
&
#ונימי לש היקרו" םורדבו הירו ןופצב ולגתה תובותכה #בתכב תויתוא
ןורכיז תובותכ ןבור #י!א ןופצב "עמו הירו םורד דע ,רתוי המורד ן"ועימ
ןתינ הזה דבורב רבכו ,םתלודגו םהילעופ תא ,םיימרא םיכלמ תוחיצנמש
תויצאיראו יתשב תוחפל ןיחבהל ןתינ % תי"קלאיד תוינגור"ה לע דומעל
Dתונוש תוימרא
I # תי"רדנ" המודק תימרא
Z # ) תיל 9 *מ) _( WI/CIJIMU היקרו" םורדב לאמש ריעהמ % (
איהש תוינושל תועפות ללגב ינענכ "קלאיד איה תילאמשה ילואש ורעיש
תוארל תושקמ היתונוכת #תלבוקמ אל החנה תאז #(ךשמהב "וריפ) הגיצמ
,תימראה הלש דואמ םודק דבור הארנכ תפקשמ איה #ינענכ "קלאיד הב
ורמתשנ אלש תומודק תוימש תונוכת רמשמש ,דואמ ינרמש ופי"
#תי"רדנ"ה ללוכ ,םירחא םיימרא םיופי"ב
הב היה ןכש 0הפשה לע רמוא הז המ ,םי"קלאיד ויה המודקב רבכ םא
תובותכה םא #(תחא ריע קר אל) יבחרמ-יפרגואיגו יגולונורכ קמוע
םיפצמ ונייה אל ,רתויב המודקה תימראה תא תופקשמ תונושארה
,ינפל התייהש תימרא לש אצאצ איה התלגתהש תימראה #םי"קלאידל
#םי"קלאיד הל ויה אלש
4 # תימשרYתיתכלממ תימרא `/a.-MIJYbccMUMIJ Q-I/IMU % 300 % 400
תנשב #!הנפל 400 רחאל םג שמשל הכישמה תיתכלממה תימראה
-ב (ןודקומ) לודגה רדנכלא י!ע השבכנ השעמל תינאריאה הירפמיאהש
$$0 ,תיתכלממ הפשכ ,הנידמה ןושלכ הדמעמ תא הדביא תימרא #!הנפל
הפש ,תורפ ,תוברת תפשכ הב בותכלו הב שמתשהל וכישמה לבא
תכלוה אלא ,םימראל תדחוימה תינתא ןושל דוע הנניא תימראה #תימואלניב
,םירושאה ומכ ,םירחא םימע ברקב םג ,תוחפל-הבותכ ןושלכ ת"שפתמו
תלעב ןושלכ ,בורקה חרזמהו ת!הזמה יבחרב תשרתשמ איהו ,םילבבהו
השמישש ,תכוותמ ,תרשקמ ןושל ,הקנרפ האוגנילכ ,ימואלניב דמעמ
הנידממ תורגא ,םיבתכמ תחילש ,הי"מולפיד יכרוצל ,תימואלניב תרושקתל
השרי תירפה הירפמיאה #הפי תורפ יכרוצל םגו רחמ יכרוצל ,הנידמל
ןושלכ התוא עבקל וליכשה םהו תימואלניב ןושל איה תימראה ובש בצמ
#המש ןאכמו ,הנידמה ןושלכ הילע זירכהל םגו ,תימואלניב
הרבע איה ,תילאירפמיאה ןושלכ הרכוה םצעבש תימשר ןושל איהש תויה
רבכ םייל"קלאיד םילדבה ויהש איה החנהה #היצזי"רדנ" ,הדחאה
\
דואמ היה הדחאהה שבכמש קר ,תאזה הפוקתב ויהש יאדוו זא ,המודקב
תימראה לש םינצינ הפ םיאור #םיבתכמ ובתכ םהב תועובק תולומרופ % קזח
יחרזמה ףגאל רתוי תוינייפוא ןהש תועפות שי #תיברעמה תמועל תיחרזמה
םייברעמה םירוזאה תמועלו ,(הירו ןופצ ,היקרו" ,ןאריא ,הימ"ופומ) רתוי
שממ הרורב תאזכ הקולח #תיברעמ תימרא לש םינצינ םיאור ,(םירצמ)
#"קלאידב םיבתוכ אל % תי"רדנ" ,תינקת ןושל לע רבודמ % ידמ תמדקומ
#הז תא םיאורו ,םא תפשכ תימרא ועדי אל םיבתוכהמ לודג קלח
-ב הארנכ בתכנ לאינד רפ 122 רחואמה ,דואמ רחואמ רפ) !הנפל
#תיתכלממ תימרא תויהל תפאושש הפשב ,(ארקמב רתויב
$ # תימייניב תימרא [MKKJ. Q-I/IMU % 400 % !הנפל 400 וז #נ!הל
ויה תומדוקב רבכ #תרכינ תי"קלאיד תוינגור"ה הב הלגתמ רבכש תימרא
םימע #ירמגל רורב יתורפ יו"יב ידיל םיאב הפ םירעפהש אלא ,םי"קלאיד
בתכב ,הנוש "קלאידב תימייניב תימראב ובתכ (Cדכו ,םירומדת ,םירבע) םינוש
תימראה ,ינוויה שוביכהו תירפה הירפמיאה תירק רחאל םג #ולשמ
-ב רוזאה לכ תא ושבכ םינוויה #שמשל הכישמה תיתכלממה $$0 וינ #!הנפל
לבא ,תינוויה הפוקתל ךייש לאינד רפ -) תיתכלממ תימראב בותכל ךישמהל
תימראה לש לדומה ,הנולבשהו תומגודה יפל בותכל הנמ ולש רפוה
,ארזע לש וזל לאינד לש תימראה ןיב םירכינ םילדבה שי לבא #תיתכלממה
% םימוצע םיבחרמה #םיירחמ םיזוח ,תוילהנמ תובותכת שי (#רתוי המודקה
ה"שפתה איה הבותכ ןושלכ % םירצמ ,ברע יאה יצח ןופצ ,ן"ינגפאמ
ל"ב םנמא #תימורה הפוקתב םגו ,תינוויה הפוקתה ךות לא שמשל הכישמהו
,רחמ תפשכ אל לבא ,היצר"ינימדאה ,הנידמה ןושלכ תימראה לש הפקות
#הינומגה תלעב ,תי"ננימוד התייה איה ןיידע #(הקנרפ האוגניל) תרושקת
תפשכ תימרא הרביד הייולכואהמ קלח #תשרשומ התייה איה יכ ,אל תינוויה
הפש ירבודכ ,רתוי הברה לק םהל היה לבא ,תירבע ורביד םבורב םידוהי #םא
רחא םלוע איהש ,תינוויב רשאמ היינש הפשכ תימראב שמתשהל ,תימש
#ןי"ולחל
ןושלכ הדמעמ תא הדביא איהש תויה ,תימייניבה תימראה לש הפוקתב םיאור
ןיחבהל רשפא #תאש רתיב תא"בתמ תיל"קלאידה היצ"נמגרפהש ,תינקת
םיבתכב וליפא ,וזמ וז דואמ תונוש תוימרא תויצאיראוב ,םירורב םי"קלאידב
רתוי הברה דבורה #םירומדת ,םי"בנ ,םידוהי Dולשמ בתכ םע לכל % םינוש
הבתכ הצובק לכו ,שפוח רתוי הברה היהש םושמ ,םימדוקה םידברהמ ינגור"ה
#הירפמיאה לש היצזי"רדנ"ה שבכמ היה אל % הלש גהלב
2
Dתימייניבה תימראה לש תויצאיראוה
1 # תי"בנ םורד דע ,ןדריה רבעב ,יניב ,בגנב ויחש םייברע םי"בש םתוא %
םע ,םהלשמ תדחוימ תימראב ,םהלשמ דחוימ בתכב ובתכ םה #הירו
#םינשה םע תוקזחתמו תוכלוהש ,(רובידה תפש התייהש) תויברע תועפשה
#י"בנה בתכהמ חתפתה םויה יברעה בתכה
4 # תידוהי ,הדוהי רבדממ תודועת תללוכש ,חלמה םי רוזא לש תינארמוקה %
#הריפל היינשה האמל !הנפל הנושארה האמה ןיב % חלמה םי תברקב
םי"לובהש ,דואמ םיבר םייתד םי"ק" םג לבא ,ןיינק ,תוירחמ תודועת
היה רפה dרוע לע בותכ) תימראל תירבעמ בויא רפל םוגרת םה םהיניבמ
שי #התייה תימראה הבושח המכ דע הארמ הז לכ #(דואמ השק הפשב בותכ
,ישרדמ "ק" אוהו תישארבל תינוציחה הליגמה ארקנש "ק" םג
תובחרה הברה % ולש םוגרת אל לבא ,תישארב רפ לע ובמש ,ינשרפ
ויה הלא לכ d(Cדכו ,היקומח ,תוכורא תועבצא 0ךיא זא ,הפי התייה הרש םא)
#תינושל-וד זא התייה י!אב תידוהיה הייולכואה #פ!עבש תרומהמ קלח
ואצמנ ןכ ומכ #דואמ תורכינ תוידדהה תועפשההו ,דואמ תומוד ויה תופשה
תוביבמ ,אבכוכ-רב יבתכממ קלח 1$4-1$\ ובתכנש (דרמה תפוקת)
#תימראב
$ # םיאיבנל ןתנוי םוגרתו הרותל ולקנוא םוגרת לבא ,תידוהי היצאיראו דוע %
לש ,!תיחרזמ תימרא! תונוכמש תועפות הב "לוב דואמ #הלשמ םיווק םע
ורעישש ויה #לבבב םימרא י!ע הבתכנ תאזה תימראהש וחינה #לבב
תא החימצהש וז איה ,תגשגשמ התייהש ,תילבבה תידוהיה הייולכואהש
קודקדה יווקש םירקוחה בור לע םויה לבוקמש אלא ,וללה םימוגרתה
לש תימראה תא םינייפאמש םיווק םה הלאה םי"ק"המ םילועש םיירקיעה
"ק"ל ופונש םירחואמ םיווק םה ,םיאורש םייחרזמ םיווק םתואו ,י!א
םימוגרתב םיירקיעה םישמתשמהש תויה #לבבב םיקיתעמ י!ע (םימוגרתל)
תא !ונקית! םה ,םא תפשכ תיחרזמ תימרא ורבידש ,לבב ידוהי ויה הלאה
רובידה תפש יפ לע ,חתפ םוקמב 1מק) תועונתב םייוניש ,לשמל #"ק"ה
תואמב י!אב ורבחתנ םימוגרתה ינשש איה תלבוקמה העצהה #(לבבב 1 -ו 4
#Cל
& # תירומדת רומדת ריעה הבור ,תיאמצעו הנ"ק הכלממ ,רומדת תכלממ לש %
) הירו זכרמב NMK/^- #(רבדמ הוונ % םילקדה ריע ,הרימלפ תינוויבו ,םויה
היה #תילאו הכלממכ ,ימורהמ קלחו ינוויה שוביכה תא הדרש הכלממה
#םהלשמ בתכ םג םהל
3
\ # תיאר"ח הנ"ק הכלממ התייה הב םגש ,קאריע ןופצב אר"ח ריעה ןושל %
וחתיפ םה םג #(רחואמ ירפ שוביכ ,ינווי שוביכ) םיי"ילופ םיעוזעז הדרשש
#םהלשמ דחוימ בתכ
ףנע םתוא הנכנ םימילש םיי"קלאידה םילדבהה ,םיווקה ,תימייניבה תימראב
רשאמ רתוי ת"לוב הרוצב םיימייניבה םי"ק"המ םילוע ,יחרזמ תמועל יברעמ
םיחרזמ םיווק רבכ הב שי ,הפמה חרזמ ןופצב שממ ,תיאר"ח תימרא #תיתכלממב
תימראה לש י"רדנ"ה לדומה יפ לע בותכל םילוכי אל םה #הנממ םילועש
#יחרזמ ופי"מ התייהש ,תרבודמה הפשהמ םי"נמלא תבלשמ איה #תיתכלממה
תימראה תפוקתמ לחה ותוא םיאורש ,םיפנעל דחה לוציפה ינצינ ויה הפוקת התואב
לע רבודמ #י!א ,יברעמ אוה ולקנוא #תיברעמ רתוי הברה תי"בנה #תרחואמה
#םיקוחכ םירירש םתוא הארנ םימילש ,םימיומ םיווק ,תולחתה
& # תרחואמ תימרא eIN. Q-I/IMU % 400 % 1$00 תאזה תימראב #נ!הל
ינש ןיב רורב לוציפ רכינ םגו תאש רתיב םילגתמ םיי"קלאידה םירעפה
רבע ,הירו םורד ,ןונבלב "עמ ,י!אב) יברעמה Dהפשה לש םיירקיע םיפנע
#(ימ"ופומהו ירוה בחרמב) יחרזמהו (יניב תוי"בנ תובותכ בתכ ,ןדריה
שולשב ןיחבהל רשפא ,יברעמה םגו יחרזמה םג ,םיפנעהמ דחא לכב
#תוינתא-תויתדע תונושל
• ,(הירו לש תימראה ,תירו) םירצונ Dיחרזמה ףנעב
(תופונ תוצובק םג ויהו) םיעדנמו םידוהי
• םינורמוש ,םירצונ ,םידוהי Dיברעמה ףנעב
1 # יחרזמה ףנעב
1#1 # םירצונה תיתד הניחבמ ,תיתורפ הניחבמ ת"לובה הפשה D
תשמשמ םויה דעו ,תיאלקה תירוה איה ,תירו"יה ,תינוליחו
,תינורמה תירוה היינכה ,לשמל #תוירו תוינכב תונוש תויצאיראוב
#" רזנמ) תיכוי"נאה תירוה ,ינורמ חונב תימראב הב םיללפתמש
תיחרזמה תימראה #םירצונה לש הפשה תאז #(הקיתעה ריעב ,קראמ
הזה םויה םצע דעש ,תירוה תימראה איה םירצונה י!ע הבתכנש
ןופצב םיימרא םי"קלאידמ החתפתה #תיגרו"יל שדוק תפשכ תשמשמ
#קאריע םורדו הירו
1#4 # םידוהיה בושחה רוביחהש ,תידוהיה תילבבה תימראב ושמתשה
-ה האמב ךרעב םתחנש ,ילבבה דומלתה אוה הלש רתויב \Y2 #הריפל
שמשל ילבבה דומלתה תמיתח ירחא הכישמה דוע תילבבה תימראה
E
דע ,(תינואג תילבב תימרא) םינואגה תובושת ,תוכלהל הביתכ תפשכ
-ה האמה 11 #(קאריע םורדו זכרמ) םויה לש קאריעב
1#$ # םיעדנמה איה םהלש תינתאה תוהזהו תיעדנמה תדה איה םתד ,
תבתכנ dתוחור םע רושקת % עדי ,עB(נ ) מ( הלימהמ תיגולומי"א) תיעדנמ
לצא ך!נתה ומכ) א: 7 ר ( אז 7נ ) f A אוה םהלש שודקה רפה #(תיאדנמ םג
#(םידוהיה
תיעדנמהו תידוהיה תילבבה תימראל תירוה ןיב תקהבומ הרוצב לידבהל רשפא
אלא ,קאריעב הרבוד אל איה #תקחורמ איה תיפרגואיג ,תירוה #רחאה דצהמ
ןה תורחאה תופשה #הירו ןופצו היקרו" םורדב החתפתה MSKMT.S,^W % ןמוקמל
הב שי ,הנוש איה #תיברעמ רתוי הברה תירוה #רבד לכל ,תוקהבומ תויחרזמ ןה
םגרות הילא ,רתויב הרישע הפש Dתירו #ברעמה םע התוא םירשוקש םיווק המכ
תירוהש אוה הייגהה תניחבמ םירורבה םילדבהה דחא #(את"ישפה) ך!נתה
תיעדנמהו תידוהיה תילבבה תימראה וליאו ,(ע ,ח) םייעולה םירוציעה תא תרמשמ
) !אליב!כ !לעב! הלימה תא ביתכב םיאור תיעדנמב #תיעולה הייגהה תא ודביא
ZgJh א"ובמ) אתחור Dה-ו ח-ל תדרפנ תוא ןיא תידענמב #( -^Hh הלימה םג ךכ #(
ת"לוב (עדנמב ומכ) תירו"למיידה נ-ה #רעפמ ועיגהש !אריפ! Dתירבעב !ריפ!
נ-ה Dהפשה לע םיבושח םירבד םידמול תיעדנמ םשב רבכ #תירו ןניאש תופשב
#(תיאדנמ בותכל רשפא ירה) תרמשנ אלש ע-הו תירו"למיידה
4 # יברעמה ףנעב
4#1 # תילארשיצראה תידוהיה תיברעמה תימראב ) i.RMWH jIJ.WNMSMIS
Q-I/IMU םיופרוק ינש ,םיילאו"ק" םיופי" ינש רקיעב םיאצומ ,(
Dםילודג
4#1#1 # תרחואמה תימוגרתה תימראה ,הרותל םימוגרת תללוכ
אוהש) ולקנוא םוגרתמ םירחואמ % תי"נזיבה הפוקתה (תישאר)מ
האמ % (תימייניב תימרא ,תימורה הפוקתהמ &,\,2 ךרעב ,הריפל
הנוכמ הלש רתויב בושחה דיה בתכ #(םיכיראת םש ןיא) די בתכ
יטִ יפִ אנ ! תיירפב הלגתהש הרותה םוגרת לש םלש די בתכ %
,תי"נזיבה הפוקתב ובתכנש םימוגרת המכו המכ ויה הארנכ #ןקיתווה
לש תימראה ןושלל הבורקש וזכ לבא ,תרבודמה תימראב קוידב אל
רמתשנש רחא םוגרת שי #הפוקת התוא תולוד" תוארקמב ך!נתה)
% י!ת םיאור ולקנואל ףונב % (ימרא םוגרת םעו םישרפמ םע
אוה dרתוי הריהנ הרוצב "ק"ה תא ריבעמש ,ימלשורי םוגרת
םיכיישש םימוגרתה דחא אוהש ,ןתנויל חוימש םוגרתה םג הנוכמ
F
םוגרתש ןוויכ) הרותה תא ומוגרתב קר ךא ,תימראה לש הזה דבורל
#(רתוי רחואמ אוה ך!ונ תא ןתנוי
4#1#4 # לארשי 1רא לש תידומלת תימרא הפוקתהמ איה םגו ,
הלולכש ,ארמגה תא ,םיימראה םיע"קה תא רקיעב ללוכ #תי"נזיבה
םתחנ #(לילגב בתכנ הארנכ ,ילארשיצראה) ימלשוריה דומלתב
-ה האמב הארנכ & -ה ילוא , \ ,ימלשוריה דומלתב תנוכמ הבור #
םיאצומ הלש רחא קלחו הד"אה ישרדמב ישרדמ םג םינוכמה ,
הבר העפשה העפשוהש תירבעב ובתכנ םבורש ,םישרדמ םהו ,אבר
,תודגא) ך!נתב םירחבנ םירפל חיב ורבחתנש ,תימראהמ
תובותכ םג שי #Cדכו ,אבר תישארב שרדמ D(תובחרה ,פ!עב תורומ
###םיפיפ ,תנכ-יתבב
םינייפאמ שי םיופרוקה ינשל לבא ,תי"נזיבה הפוקתהמ םה םיופי"ה ינש
#ןוקיקלו ןונגי לש םיידוחיי
4#4 # תירצונה #הרמה הרבעש תידוהי היולכוא לע רבודמש איה החנהה %
לש תירצונ תימרא הנוכמ #י!א לש תידוהיה תימראל המוד דואמ איה
תירבל ,ך!נתל םימוגרת Dשדוק תורפ קר הב םיאצומ #לארשי 1רא
וניכ תורפב #תוליפת ,היגרו"יל ,םיחילשה ישעמ לע תורפ ,השדחה
% !תילארשיצרא תירו! וזה תימראה תא רבעב kP-,-jIJ.WNMSMIS הז)
ובתכ םהש אוה םתוא רשוקש המ לכ יכ ,תואיצמל העיגנ אלל םש
#(ירוה בתכה % בתכ ותואב
4#$ # תינורמושה רבדל רשפא הפ םג #הנוש בתכ ,המצע ינפב הפש %
היינשל תחא תובורק רתוי הברה י!א לש תידוהיהו תירצונה תימראהש
םייעולה םירוציעה ןדבוא וב רורב דואמש ופי" הז #תינורמושל רשאמ
םימעפלו (דוחלמ) דול + דבל ,םלול + םלועל #םימיומ תומוקמ "עמל
תי"נזיבה הפוקתב ובתכנש םימיומ םי"ויפ ,םויה דע #םילובלב
תפשכ הרמתשנש הדיחיה תיברעמה תימראה וז #הליפתב םישמשמ
#םידוהי לצא תילבב תימרא דומיל לש הקצומ תרומ ןיא #הליפת ,שדוק
,תחא ,הרורב הייגה תרומ שי % עבוקמ דואמ הז םינורמושה לצא
ךרד תרבוע איה % שדוק ןושל לש הבי" וז #םינבה תא םידמלמ תובאש
#דומיל ,הריש
10
כ וידחי דוגאל רשפא וללה םיבלשה תעברא תא) תיאלק תימרא דגנל ןתינש
( -םע התוא
\ # השדח תימרא [,K.-SY].,-Q-I/IMU -מ) 1$00 (םויה דעו
M # תדעותמ אל 1$00 % 1200 היה% הב םי"ק" ןיא #הריפל
לש) הלש העפשה שי לבא ,םינומהה תפשב ,הב בותכל שיבמ
םינולימל תושדח םילימ תנכה % םייאלק םי"ק" לע (רובידה
#(עדרפצ הלימה ומכ) ורכז אלש םילימ לש
MM # תינרדומ ,וננמז תב 1200 % 4010 , תדעותמ #תרבודמ ,
Dונימי םצע דע םיכישממ םיימראה םיפנעה ינש
• תיחרזמ השדח תימרא ןופצ ,ןאריא ברעמ ,היקרו" םורדב הרבוד %
יפב ןכו (ןוילימ יצחכ ילוא) םיפלא תואמ ,םירצונ יפב רקיעב תרבודמ #הירו
-כ ילואו תואמ המכ דועו ,םידוהי יפלא תורשע המכ 400 םירבדמש םיעדנמ
ורגיה םבור #תונושה תוירוה תוינכל םיכייש םירצונה #םא תפשכ תימרא
היקרו"ב #הילר"וא ,הפוריא ,הקירמא ןופצ רקיעב ,ברעמה תוצראל
האושה! ארקנש המ ירחא הליחתה תיבימה הריגהה #םיפלא וראשנ
#תירצונ האוש םצעב התייהש ,!תינמראה
#א Dתונוש תוידוהי תודע שולשל םיקלחנ םה #1ראב םייח םויכ םידוהיה
ןופצמ םאצומש ,(ונלש םישנאה) ןדיד שאנ #ב dן"ידרוכ יאצוי םידרוכ
#ן"ידרוכ יאצוי םהו םידרוכ םניאש תימרא ירבוד #ג dןאריא ברעמ
• תיברעמ השדח תימרא םהיניב יזכרמה ,םי"קלאיד השולש כ!ה %
ילוא תרבודמ אלולעמ #אלולעמ הרייעב ,הירו םורדב ן"ק ןושל יאב רבודמ
יפב 1\,000 תנכב תיחרזמה תימראה #הדחכה תנכב הניא איהו ,שיא
םירבדמל םמצע םיבישחמ םה % םתפשב םיאג דואמ םה #הרומח הדחכה
#הב םיללקמ ,הילא םידלונש הפש וז #ושי לש ותפש תא
קרפ # :םינושה םידברה לש םיינושלה םינייפאמה -
1 # המודק תימרא
1 # (תי"רדנ") המודק תימרא
• Dי"נופ קתעמ אלל הב ורתונש םיימש-ו"ורפ םירוציע K,
W, N, N, l,  (ןי"נרולפמ וז הפוקתל דיחיה ןייפאמה) #
11
• תי"רדנ"ה המודקב יובירל תיפו תמוי MS #
• ) םודק הבקנ יובירמ IN שי ,םודקה בצמל םידירש שי D(
-ל םידירש I -ה תלישנב הכורא N איה רתויב השדחה הרוצהו ,
-ה תפלחהב N -ב S וגהש !הרוש! תימראב CתורפC Dאמגוד # NmIR-n C
-מ עיגהש) Nm IR-opN איהש הדיחי תרוצ תמועל ,( NmIR-I ןלמ ,ןכו #
D(תוער םילימ) תיחל /MJJqS JIHrPnN ,תרמשנ ת-ה םירידנ םירקמב #
ןאצה ,תולחר וא) םילחר #םירקמה בורב תלשונ יוביר Cת לבא
ןאש םיאצומ (sתושבכt תובקנה NmICnS #
• תיוות לע תרמוש רשא ,הלימה ףוב עודייה תיוות תא החתיפ
#(אתבלכ) הבקנה
4 # (תילאמש) המודק תימרא
• תי"רדנ"ה המודקב יובירל תיפו תמוי MS אוה ןאכ % ^ ,
) אושנYאשונה תחי לע רבודמ רשאכ S,/MSINMu. כלמ D( /IJv^
וכלמ םיבתוכ יובירבו ,(רעושמ) /IJvw ובתכ תרחא החי לכב #
הארנכ) כלמ /IJvM יובירבו ( /IJvq הנוש יובירה #(םיכלמל)
םג הלאכ תואמגוד םיאור #םודק ימש יוביר הזש הארנכ #ןי"ולחל
#תידכאב
• לדבה ןיא % ךלמה ,ךלמ תויהל הלוכי כלמ #עודיי תיוות ןיא
#תעדוימ הרוצ לש
• + אנא Dרבדמ דורפ ףוג יוניכל תורוצ יתש ISI + כנא , ISI
v^ #
• תימרא לכב לבא תילאמשב תגהונ !םג! הלימה Dןוקיקל
#גרפ + !גורהל! d!ףא!-כ תגהונ תרחא
• הבקנה יוביר תא תרמשמ IN + תברח תירק Dםודקה
vI-PIN HrI-ZIN #ןברח ןירק אלו ,תוברח םירע
4 # תיתכלממה תימראה
• ליבה תיצקנופ לע םייביקלפרה םיניינבה תו"לתשה
(ליבה יניינב ומלענ)
14
• ###תורוצו הגהב ונדמלש המ לכ 
• רצוא לע תירפהו תינוויה ,תידכאה תועפשה Dןוקיקל
םילימה
$ # #דחיימ והשמ ןיא % תימייניבה תימראה
& # תרחואמה תימראה
• תיחרזמ תימרא יהמ ריכהל רשפא ןהיפ לעש ןושל תועפות
Dתיברעמ יהמו
תיברעמ תיחרזמ
1 # תיליחת
לש רתנה
תיי"נ
תויליחתה
ב< ' כ ) x ב< ' כ ) נ 9 Yל 9
רבעמכ אל ,Cל-ל Cי-מ היה רבעמה Dהביה
םיחינמ ונחנא אלא ,(הייגהב רושקש) יגולנופ
העיבהש תילאדומ הרוצ התיה בתכל הרוצהש
(בותכי ול) הדוקפYהלאשמ
#ונתוא ליציש (םיהולא) ןמחרה % ןלציל אנמחר
עודי היהיש % הווהל ,היהיש % הווהי
ארקמב ,תירבעב םג) נYל יפוליח הברה םיאור
,תיתכלממה תימראב םג #(בכשנYבכשל
אל תיחרזמב לבא #הווהל םיאצומ ,תיארקמה
#בתכי ללכב םייק
4 # תיליחת
לש רבדמה
תיי"נ
תויליחתה
ב< ' כ ) נ 9
לש העפותה ילוא
םיברב ימצע רוביד
#תחוור התיה
ב< ' כ ) א 9
$ # תמוי
תי"אפמא
א תמויt
םשל sתעדיימ
דיחיב
,ינגרוא קלח איה #עדיימה דיקפת תא הדביא
#דיקפת ילב ,הלימה לש ילרג"ניא
:ל ) @ ( א7 ת 7 : ) ל ) @ ( , א
1$
Dעדוימ אל
Dעדוימ
ונחנא ןכל
םיארוק
תאזה תמויל
,תי"פמא
םג איהש
#תעדיימ
) בל ; @ ) vJ.u ה: 7 ל ) @ ( ,(
תמוי) y (
: 7 ל ) @ ( א ת 7 ב ) ל ) @ ( , א
: 7 ל ) @ ( א ת 7 : ) ל ) @ ( , א
(םודקה בצמל םידירש שי)?
ןושלה תעפשהב הרק הארנה לככ עודייה ןדבוא
#יגולופרומ עודיי םוש ןיא הב ,תידכאה
& # תמוי
םשל תי"פמא
רכז יובירב
Dעדוימ אל
Dעדוימ
(ןי תמוי) ןיב 9 ל ) @ (
(אz 7 (תמוי) אz 7ב ( ל ) @ (
יב ; ל ) @ ( Y אב ; ל ) @ (
יב ; ל ) @ ( Y אב ; ל ) @ (
Cי הריצ םיבתוכ כ!דב דומלתב
םירדנה לכ + ירדנ לכ תליפת
םישנאהYםישנא יפוליח + ירבג יפוליח
יח; ר 7 { 7 יח; ר ) |
םיקיר םיקובקב % יק; יר 9 ) יק; 5:
אל תורוצ % את 7 ק) י6 9 8( אר 7 יב ; ל ) אמ7 ר 7 (גגמ) אר 7 f 7א 9 מ;
תי"פמא תמוי םע תועדוימ
\ # #דחיימ והשמ ןיא % השדח תימרא
קלח $ תיארקמה תימראה קודקד -
1&
1 # תועונת יקתעמ ,םירוציע יקתעמ Dהגהה תרות
4 # ,(ןיינקב םש ,עדוימ ,ךמנ ,דרפנ) Dםשה תכרעמ Dתורוצה תרות
#תורזג ,םיניינב Dלעופה תכרעמ d(םירובח ,םידורפ) ףוג ייוניכ
קלח % :םיטסקט -
1 # א!ל תישארב Dםייארקמ &3 Cי והימרי , 11 Cד ארזע , E Cו - 14 לאינד ,
ו!ל בויא ,Cז -Cב 4
4 # בי תבותכ ,רקיחא Dםייארקמ 1וח
קלח & :היפר"וילביב -
1 # !תיארקמה תימראב תורתנה! -#ז ,םייח ןב
4 # !תיברעמ וא איה תיחרזמ תימרא! -רש"וק
$ # !תיארקמ תימרא ,תימרא! -#מ ,ןי"נרולפ
1\

דרומה. שהן חלק מהמרקם הלשוני של הלשונות השמיות. תרבותית( וגם תנועה מסיבית‬ ‫של ארמים דרומה. ארמניה( ובצפון חצי האי ערב. והמעמד שלהם‬ ‫כאנשי צבא. לעבור. אנשי אדמיניסטרציה – עד שבהדרגה הם גם השליטו את‬ ‫לשונם על האוכלוסייה המקומית. ויש פער גדול מאוד בין‬ ‫התיעוד הראשוני לראשית הקיום. תנועה. בין דיפלומטים. הקדומה יותר במסופוטמיה. בכור מחצבתם הגיאוגרפי. מקשרת בין סוחרים שהיו צריכים לנהל חוזים‬ ‫עסקיים. עניין השורש הוא לנוע‬ ‫בדרך. שבעברית נקראת‬ ‫על שמם – ארם נהריים – ארץ ארם בין שני נהרות )כשהם קראו לארצם בית‬ ‫נהרין או בינת נהריין(.(orem‬ייתכן שזה לא מקרה. בהמוניהם.‬ ‫2‬ . מאות שנים אחרי גם. הם‬ ‫הקימו בסוריה ערי ממלכה כמו דמשק )הגדולה ביותר(. דיברו ארמית לפני שכתבו אותה. 004 שנה לפני השם‬ ‫הזה )מאה 01 לפנה"ס(.‬ ‫שהן כבר לא מוגבלות רק לאותם אזורי הליבה הקדומים )צפון סוריה.‬ ‫אלא נדדו. סוחרים. ואפילו חוזים מסחריים שמתגלים‬ ‫במרכז אסיה )טורקמניסטן. דרום‬ ‫טורקיה( אלא תעודות ארמיות מצפון אשור. אנחנו יודעים שבלשונות דרום‬ ‫ערב.מ. עד לגבול א"י – התפשטו מזרחה.‬ ‫השורש אר"מ‬ ‫-‬ ‫אנחנו לא בטוחים לגבי משמעות השורש –א. בעיראק הם היו יסוד אתני‬ ‫חשוב ביותר. הם באמת נעו. מוצאים יותר ויותר תעודות ארמיות.‬ ‫ארמית כלינגווה-פראנקה‬ ‫-‬ ‫אנחנו יודעים שבהדרגה הלשון האכדית. לנדוד )דרך = ‪ . אכן כבר במאה ה-11 לפנה"ס.‬ ‫היסטורית ידוע שלימים הארמים לא נותרו במכורתם.ר. היו‬ ‫גלי הגירה ארמית לאותו אזור פורה. דרום מזרחה.‬ ‫בהקשר הזה השורש של המילה עברים וערבים אולי גם קשור? מעבר. וכמו כן ההתיישבות שלהם הייתה כל כך מסיבית. כן כתבו אותה. עשיר )חומרית. ארמית כובשת מקום‬ ‫חשוב ביותר כמה שלימים אפשר לכנות לינגואה פרנקה – לשון שבה עמים שונים‬ ‫השתמשו בארמית כלשון מגשרת. הארמית כבשה את מקומה של האכדית שהיה לפני כן‬ ‫כלשון הבינלאומית במזה"ת התיכון והקרוב. כבר לפני זה. כבר‬ ‫במאה ה-7 לפנה"ס. הלכה‬ ‫ונדחקה כלשון הדיבור מפני הארמית. בדומה לאנגלית כיום בעולם. ככל הנראה במאה ה-6 לפנה"ס כבר לא‬ ‫דיברו אכדית.‫הכתובים הראשונים שנתגלו בארמית הם מאוחרים יותר. בעיקר למסופוטמיה )עיראק של היום(.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->