BAZELE CONTABILITĂŢII Autori: Lect. Univ. Drd.

Mirela PĂUNESCU

1

BAZELE CONTABILITĂŢII
Introducere: Acest curs se adresează studenţilor de la Facultatea FABBV, din cadrul ASE Bucureşti, forma de învăţământ ID, fiind inclus în planul de învăţământ în anul I, semestrul I. Cartea de „Bazele contabilităţii” este o introducere în contabilitate pentru studenţii care nu au o experienţă semnificativă în domeniu. Scopul cărţii este de a integra cele mai importante concepte ale contabilităţii, precum şi anumite aspecte practice, într-o metodă logică, astfel încât să îi ajute pe studenţi să înţeleagă şi să înveţe tehnicile folosite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. De asemenea, sunt explicate înregistrările contabile necesare precum şi interpretarea situaţiilor financiare ale companiilor. Obiectivul acestui curs constă în: prezentarea principiilor de bază ale teoriei şi practicii de contabilitate, în vederea formării aptitudinilor de comunicare în limbaj contabil. Prin finalizarea acestui curs, studenţii vor fi capabili să: 1. inteleaga rolul contabilitatii in luarea deciziilor privind afacerile şi să cunoască principalele categorii de utilizatori şi nevoile lor informaţionale; 2. înţeleagă şi să aplice principiile în contabilitate; 3. cunoască şi să întocmească componentele situaţiilor financiare; 4. utilizeze planul de conturi; 5. să facă analiza contabilă a tranzacţiilor şi să facă înregistrări contabile; 6. cunoască şi să înţeleagă elementele situaţiilor financiare.

Competenţele generale dobândite după parcurgerea şi asimilarea acestui curs sunt: Contabilizarea principalelor tranzacţii şi evenimente pe baza documentelor financiar contabile; Pregătirea, analiza şi interpretarea situaţiilor financiare. Competenţe specifice: Intocmirea documentelor financiar contabile; prelucrarea datelor si a documentelor financiar contabile in vederea inregistrarii; analiza contabila a tranzactiilor in vederea inregistrarii in contabilitate; inregistrarea documentelor financiar contabile in contabilitatea primara; analiza indicatorilor economico financiari stabiliti pe baza de situatii financiare; intocmirea de situatii financiare simplificate; calculul rezultatului exercitiului Structura cursului:

2

Cursul Bazele contabilităţii este structurat pe 3 unităţi de învăţare, fiecare din acestea cuprinzând câte o lucrare de verificare. Evaluarea cunoştinţelor se va realiza sub două forme: evaluare continuă, pe baza lucrărilor de verificare regăsite la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare; evaluare în cadrul examenului final.

3

Cuprinsul cursului:
Unitatea de învăţare 1 1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 1.2. Introducere în contabilitate 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. contabilitatea ca sistem informaţional; forme de organizare a entităţilor; utilizatorii informaţiei contabile, profesia contabilă;

1.2.5. reglementarea contabilă. 1.3. Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile: 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. Situaţia poziţiei financiare (active, capitaluri proprii şi datorii; ecuaţia fundamentală a contabilităţii; tipurile de modificări); Situaţia rezultatului global (cheltuieli, venituri şi rezultate); Alte rapoarte financiare (situaţia fluxurilor de numerar; situaţia modificării capitalului propriu, politici contabile şi note); Modificări patrimoniale. Principii contabile;

1.3.6. Evaluarea în contabilitate

Unitatea de învăţare 2 2.1 Obiectivele unităţii de învăţare 2 2.2 Sistemul de contabilitate în partidă dublă:

4

2.2.1. Definiţia, forma şi structura contului; 2.2.2. Planul de conturi; 2.2.3. Tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor; 2.3.Analiza contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor; 2.4. Stornarea. Unitatea de învăţare 3 3. Sistemul informaţional contabil: 3.1. Obiectivele unităţii de învăţare 3 3.2 Reguli de funcţionare a conturilor de active 3.3 Reguli de funcţionare a conturilor de capitaluri proprii 3.4 Reguli de funcţionare a conturilor de datorii 3.5. Reguli de funcţionare a conturilor de cheltuieli, venituri, rezultat

5

Unitatea de învăţare 1: Contabilitatea disciplină informaţională: Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile
1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi dobândi cunoştinţe despre: Rolul contabilităţii şi informaţiile furnizate mediului economic; Tipurile de entităţi economice Situaţiile financiare întocmite de o întreprindere şi componenţa acestora; Documentele ce stau la baza înregistrărilor contabile; Principiile contabile; Modificările ce survin în contabilitate pe parcursul activităţii unei întreprinderi 1.2. Contabilitatea ca sistem informaţional Prima definiţie a fost dată contabilităţii de către italianul Luca Paciolo în tratatul său de matematică - „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalita”, publicat în anul 1494 la Veneţia şi care cuprindea şi o descriere a practicilor negustorilor italieni, între care şi cea a contabilităţii în partidă dublă. În concepţia acestuia, obiectul de studiu al contabilităţii este: „tot ceea ce aparţine negustorului, avere mobilă şi imobilă, precum şi toate afacerile sale mari şi mărunte, în ordinea în care au avut loc”. Fiecare mişcare intervenită în masa averii şi implicit a capitalului este reprezentată ca un raport între DEBITOR (persoana care primeşte o valoare) şi CREDITOR (persoana care avansează acea valoare). Ca rezultat al acestei judecăţi, Luca Paciolo este autorul primului principiu fundamental al contabilităţii, considerat de unii autori drept teorie a contabilităţii ( principiul dublei reprezentări). Contabilitatea este o disciplină cu rol informaţional. Aceasta studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi asupra performanţei unei entităţi contabile, în scopul informării utilizatorilor interni şi externi. Aceste informaţii formează baza pentru evaluarea organizaţiei de către un ansamblu de utilizatori din interiorul şi din exteriorul unei organizaţii. Dintre diferitele tipuri de organizaţii (întreprinderi comerciale, fundaţii şi asociaţii non-profit, diferite instituţii publice etc.), acest curs este destinat întreprinderilor al căror scop este obţinerea profitului.

6

Astfel. sunt necesare următoarele: . 1.informaţia să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori.Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. credibilitatea si comparabilitatea. Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entităţi în timp. b) societate în comandită simplă. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea. 2. 3. în mod rezonabil. c) societate pe acţiuni. să reprezinte. Informaţia este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative. respective asociaţii din societate. Forme de organizare a entităţilor Conform Legii nr. Pentru a fi utile. 31/1990 privind societăţile comerciale există 5 tipuri de societăţi: a) societate în nume colectiv. 4. . Credibilitatea. iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce si-a propus să reprezinte sau ceea ce se asteptă. pentru a le evalua poziţia financiară si performanţa. . Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi.să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare. relevanţa. Societatea cu răspundere limitată şi cea pe acţiuni sunt societăţi de capitaluri iar cea în nume colectiv şi în compandită simplă sunt acţiuni de persoane. De asemenea utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale diverselor entităţi. Pentru ca informaţia să fie relevantă si credibilă. informaţiile trebuie să fie relevante pentru luarea deciziilor de către utilizatori. Diferenţa între cele două este dată de răspunderea pe care o au acţionarii. pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară si performanţele sale. d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată. adică împotriva patrimoniului lor personal. 1.1.2. Inteligibilitatea presupune ca informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie să fie înţelese de utilizatori. 7 . Relevanţa. nu este părtinitoare. asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. numai dacă societatea nu le plăteşte în termenul legal se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi. Comparabilitatea.beneficiile de pe urma informaţiei să depăsească costul acesteia. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa si de pragul de semnificaţie.

Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. Acţiunile pot fi cotate pe o piaţă reglemetată ( spre exemplu Bursa de valori) sau nu. asociaţii comanditari. precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. precum şi alte tipuri de entităţi care au ca obiectiv ( măcar secundar obţinerea de profit). Din punct de vedere al obligaţiei pentru operaţiunile societăţii.Acţionarii. În societatea cu răspundere limitată. Valoarea minimă a capitalului social poate fi modificată ţinând seama de rata de schimb astfel încât să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25. asociaţii comanditaţi au în plus dreptul de administrare a societăţii. cu menţiunea divizării capitalului social în acţiuni. 4. Societatea cu răspundere limitată (SRL) are drept principală caracteristică limitarea răspunderii acţionarilor pentru obligaţiile societăţii la capitalul social subscris de fiecare acţionar. numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. amintim: 1. Printre aceastea. Printre cele câteva reguli importante privind constituirea societăţilor cu răspundere limitată se numără: 1. în cazul în care o astfel de societate dă faliment şi rămân creditori neplătiţi. Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90. Societatea în comandită simplă are două tipuri de asociaţi: comanditaţi şi comanditari. Cu alte cuvinte. Un astfel de mod de organizare nu presupune o entitate juridic distinctă ci fie o persoană fizică fie o asociere între acestea. O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată. în timp ce riscul comanditarilor se limitează la capitalul subscris. Societatea în comandită pe acţiuni păstrează caracteristicile societăţii în comandită simplă. 2. 3. Faţă de asociaţii comanditari. iar un asociat ales administrator devine automat asociat comanditat. aceştia nu îşi vor putea recupera sumele datorate de societate din patrimonial personal al asociaţilor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative sau la purtător se transmite liber. fără consimţământul celorlalţi acţionari. O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.000 euro. deşi nu fac obiectul cursului nostru. Persoanele fizice autorizate ( şi asocierile lor). Societatea pe acţiuni (SA) păstrează limitarea răspunderii la capitalul subscris de fiecare acţionar. O astfel de organizare a activităţii nu are obligaţia utilizării unei 8 . Capitalul este împărţit în părţi sociale care sunt liber transferabile numai între asociaţi. Transmiterea către persoane din afara societăţii trebuie aprobată de asociaţii care reprezintă cel puţin trei pătrimi din capitalul social. comanditaţii răspund solidar şi nemărginit. Pe lângă aceste categorii de entităţi definite de legea 31 / 1990 există şi alte tipuri de organizări ale activităţilor lucrative.000 lei. Capitalul social minim de constituire este de 200 de lei. Administratorii pot fi revocaţi de către Adunarea Generală a Asociaţilor. alcătuită dintr-o singură persoană.

sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea entităţilor. Alte entităţi. instituţiile statului si alte autorităţi. b) Angajaţii ( prin sindicat) . 1. Acestea solicită informaţii pentru a reglementa 9 .sunt interesaţi de informaţii care le permit să determine dacă sumele care le sunt datorate vor fi plătite la scadenţă. Instituţii de credit – sunt reglementate distinct de cele comerciale ( autoritatea de reglementare este în cazul acesta Banca Naţională a României ) dar au şi ele obligaţia emiterii de rapoarte financiare.2. şi ca atare nici de raportare financiară. ci există doar obligaţia de a ţine o evidenţă în partidă simplă. Organizaţii non profit . personalul angajat. e) Clienţii . dar sunt obligate să emită rapoarte financiare în conformitate cu reglementări dictincte de cele ale societăţilor comerciale. d) Furnizorii si alţi creditori .sunt interesaţi de informaţii care le permit să determine dacă împrumuturile acordate si dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţă. să păstreze sau să vândă acţiunile. Rolul situaţiilor financiare este să prezinte poziţia financiară ( componenta numită bilanţ).2. dar sunt obligate să emită rapoarte financiare în conformitate cu reglementări dictincte de cele ale societăţilor comerciale. Utilizatorii informaţiei contabile Produsul cel mai important al contabilităţii este raportarea financiară şi întocmirea situaţiilor financiare.sunt interesaţi de informaţii privind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor.sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea activităţii unei entităţi. Furnizorii si alţi creditori sunt interesaţi de entitate pe o perioadă mai scurtă decât creditorii financiari. pensii si alte beneficii de pensionare. în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectivă sau sunt dependenţi de ea. f) Instituţiile statului si alte autorităţi .2. Principalii utilizatori şi nevoile lor informaţionale sunt: investitorii actuali si potenţiali. precum si oportunităţi profesionale. creditorii. Ei au nevoie de informaţii pentru a decide dacă ar trebui să cumpere. interesaţi de situaţia financiară a unei afaceri.sunt preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor si de rentabilitatea investiţiilor lor. contabilităţi în partidă dublă. cu excepţia cazului în care ei sunt dependenţi de continuitatea activităţii entităţii. Acestia sunt interesaţi si de informaţii care le permit să evalueze capacitatea entităţii de a oferi remuneraţii. c) Creditorii financiari . performanţele ( componenta numită cont de profit şi de pierdere) şi fluxurile de numerar ( componenta numită situaţia fluxurilor de numerar) ale unei entităţi care raportează. încercând să satisfacă nevoia informaţională a unei largi categorii de utilizatori. furnizorii. Acţionarii sunt interesaţi si de informaţii care le permit să evalueze capacitatea entităţii de a plăti dividende. 3. 4. 5. Instituţiile publice – caracteristica lor este că că scopul principal nu este lucrativ. precum si publicul. atunci când aceasta este un client major.caracteristica lor este că că scopul principal nu este lucrativ. clienţii. în scopuri fiscale. Conform OMFP 30055/2010 aceştia au următoarele interese: a) Investitorii .

puterea de influenţă asupra societăţii). Creditorii Interesaţi să îşi recupereze comerciali ( creanţele. De regulă nu întreprinderii) doresc dividende preferând să investească profitul pentru creşterea întreprinderii. dorinţa ca societatea să adopte politici contabile mai optimiste sau mai pesimiste ( care duc la raportarea unui rezultat contabil mai mare sau mai mic ). Preferă dividende cât fluxurilor de numerar) mai mari. De exemplu. de regulă pe furnizorii) termen scurt (situaţia fluxurilor de numerar) Clienţii Interesaţi de continuitatea activităţii întreprinderii în Utilizator Componentele financiare 1 2 3 4 5 10 . Îşi asumă riscuri Investitorii pe Interesaţi în special în Interesaţi ca profitul să fie sigur termen lung acumularea de avere pe prin urmare preferă politicile termen lung ( bilanţul contabile prudente. De regulă nu întreprinderii) dar şi în doresc ca entitatea să plătească lichidităţi (situaţia fluxurilor dividende pentru a avea de numerar) împurumutul garantat. interesul legat de politica de dividende a entitaţii. entităţile pot avea o contribuţie substanţială la economia locală în multe moduri. Îşi asumă riscuri dar de regula mai mici decât cei pe termen scurt. interesul vis a vis de componentele situaţiilor financiare. g) Publicul. Ce conluzii trageţi? Sugestie de răspuns situaţiilor Interes vis-a-vis de politicile contabile şi de distribure a dividendului Investitorii pe Interesaţi în special în Interesaţi ca profitul să fie cât termen scurt rezultate întreprinderii (în mai mare şi ca atare preferă contul de profit şi pierdere) şi politicile contabile optimiste nu în lichiditatea sa (situaţia prudente. Ce interese specifice aveţi ( luaţi în calcul în principal nevoia de informaţii. Activitate: Puneţi-vă în locul fiecăruia dintre utilizatorii de mai sus. pentru a determina politica fiscală si ca bază pentru calculul venitului naţional si al altor indicatori statistici similari.activitatea entităţilor. Creditorii Interesaţi în special în averea Interesaţi ca profitul să fie sigur financiari entităţii care va garata prin urmare preferă politicile (băncile) creditul (bilanţul contabile prudente. Entităţile pot afecta publicul în diferite moduri. mai ales prin numărul de angajaţi si colaborarea cu furnizorii locali.

Guvernul şi instituţiile sale sunt interesate de situaţia financiară pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor (contul de profit şi pierdere) cât şi pentru efectuarea controlului asupra activităţii financiare a întreprinderii şi pentru acordarea de subvenţii Ascunde potenţili utiliatori din toate categoriile enunţate anterior. Utilizatori interni. Interesat de contribuţia firmei la dezvoltarea locală şi de eventualitatea creării unor noi locuri de muncă. cei care fac situaţiile financiare şi care au acces în timp real la informaţiile financiar contabile la nivel analitic. Privilegiaţi comparativ cu celelalte categorii. Interesaţi de politica de dividend vis-a-vis de cea salarială. Interesaţi de lichiditate pentru a-şi recupera salariile (situaţia fluxurilor de numerar).6 Salariaţii 7 Statul 8 Publicul 9 Managerii ipoteza în care societatea respectivă este singurul furnizor Interesaţi de profitabilitatea întreprinderii şi de continuitatea activităţii acesteia ( bilanţ). Interesaţi de performanţă pentru a putea cere salarii mai mari (contul de profit şi pierdere). 11 . Adepţi ai politicilor contabile optimiste care cresc rezultatele şi performanţa raportată a întreprinderii ( uneori încasează prime în funcţie de rezultate).

cont de profit si pierdere.cont de profit si pierdere. Persoanele juridice care la data bilanţului depăsesc limitele a două dintre următoarele trei criterii mărime : total active peste 3. . dacă ele reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare. Mai mult. Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute anterior întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: . Opţional. . 12 .650.000 euro . orice entitate trebuie să aibă situaţiile financiare semnate fie de un director economic ( sau contabil şef) cu studii economice superioare fie de un expert contabil autorizat CECCAR ( sau de o firmă de contabilitate autorizată CECCAR). . întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: . performanţei şi fluxurile de capital ale entităţii.000 euro.2.bilanţ prescurtat. Situaţiile/rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile Situaţiile/rapoartele financiare au rolul de a prezenta o imagine asupra activităţii întreprinderii la sfârşitul exerciţiului financiar contabil. Reglementarea contabilă: În prezent. 1.situaţia fluxurilor de numerar. Acestea pot avea fie 3 fie 5 componente. ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu si/sau situaţia fluxurilor de numerar.300. cifră de afaceri netă peste 7. . Profesia contabilă şi reglementarea contabilă Profesia contabilă este compusă din: • CECCAR .Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România • CAFR – Camera Auditorilor Financiari din România Experţii contabili sunt cei ce asigură servicii de contabilitate societăţilor comerciale. număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar peste 50.3.notele explicative la situaţiile financiare anuale.situaţia modificărilor capitalului propriu. .bilanţ.3.1. reglementările referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare individuale pentru societăţile comerciale din România sunt prezentate prin OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi legea 82/ 1991. .note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Auditorii financiari sunt organizaţi într-o profesie distinctă şi sunt cei ce îşi exprimă o opinie despre situaţiile financiare.

datorii şi capitaluri proprii care sunt grupate după natură si lichiditate. le dă elementelor componente ale situaţiilor financiare sunt: a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute. de exemplu. • Elemente componente Definiţiile pe care OMFP 3055 / 2009. c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale. la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. potenţialul poate fi unul productiv. Bilanţul / Situaţia poziţiei financiare Definiţie Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene defineşte bilanţul ca fiind “ documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ. în conformitate cu prevderile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. atunci când activul este utilizat separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzării de către entitate. potenţialul poate îmbrăca forma convertibilităţii în numerar sau echivalente de numerar. datorii si capital propriu ale entităţii la sfârsitul exerciţiului financiar […]”. De asemenea există posibilitatea ca pentru societăţile care aparţin unor grupuri de socetăţi şi au acţionarii în strâinătate. direct sau indirect.Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 1. respectiv natură si exigibilitate. Bilanţul prezintă poziţia (situaţia) financiară a unei întreprinderi la un moment dat. În bilanţ regăsim elemente de active. exerciţiul financiar va fi mai scurt. în cazul în care entitatea începe sau termină activitatea în cursul anului. b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea căreia se asteptă să rezulte o iesire de resurse care încorporează beneficii economice. prin reducerea costurilor de producţie. De regulă bilanţul se face pentru un exerciţiu financiar care în România are 12 luni şi coincide cu anul calendaristic. Totuşi. Astfel. Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui. de la care se asteptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. fie sub forma reducerii iesirilor de numerar. să se opteze pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 13 .1. Această contribuţie se reflectă fie sub forma cresterii intrărilor de numerar. De asemenea.3.

stocuri cumpărate pentru a fi vândute sau utilizate. atunci când un client dă în judecată societatea şi probabilitatea este foarte mare de a pierde procesul. Pe de altă parte. impozit pe profit de plată. un drept de utilizare). Practic cele două condiţii de recunoaştere a elementelor de activ şi datorie pot fi sintetizate astfel: probabilitatea generării de intrare / iesire beneficii economice şi credibilitatea evaluării. O datorie este recunoscută în contabilitate si prezentată în bilanţ atunci când este probabil că o iesire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente si când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil. facturi de plată. atunci când valorile nu pot fi evaluate cu certitudine trebuie estimate. • Recunoaşterea elementelor de activ şi datorie Un activ este recunoscut în contabilitate si prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil. maşini luate cu chirie. facturi de încasat. Spre exemplu dacă o entitate intenţionează să cumpere o maşină nu recunoaşte nici o datorie până la semnarea contractului. cheltuieli în avans. venit în avans. Răspuns: Active Clădiri deţinute TVA de recuperat Facturi de încasat Stocuri cumpărate pentru a fi vândute sau utilizate Cheltuieli în avans Licenţe Datorii Impozit pe profit de plată Facturi de plată Venit în avans Capitaluri proprii Pierderea exerciţiului Profitul exerciţiului Capital social Rezerve Prime de capital Restul elementelor nu pot fi considerate elemente ale situaţiilor financiare ( spre exemplu maşinile închiriate nu sunt active. pierderea exerciţiului. licenţe. utilaje ce urmează a fi cumpărate.Exerciţiu: Separaţi activele de datorii şi capitaluri proprii pentru elementele de mai jos: Clădiri deţinute. prime de capital. capital social. Totuşi. ţinând cont de informaţiile disponibile. TVA de recuperat. profitul exerciţiului. chiria reprezintă un serviciu primit. deoarece nu are nici o obligaţie. 14 . rezerve. trebuie recunoscută o datorie ( sub forma unui provizion) care va fi înregistrat la o valoare estimată cât mai bine.

Formatul bilanţului În cadrul reglementărilor contabile în vigoare în România. cu scop pur didactic arată aşa: BILANŢ întocmit la 31 decembrie anul N ACTIVE A. PROVIZIOANE C. Bilanţul poate fi reprezentat sub două forme: format orizontal ( sau tip cont. Gradul de lichiditate indică capacitatea unui activ de a se transforma în bani. elementele fiind prezentate în ordinea crescătoare a gradului de lichiditate: (A) active imobilizate. CHELTUIELI ÎN AVANS TOTAL ACTIV (A+B+C) AN N-1 AN N CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII A. din care: Capital social Prime de capital Rezerve Rezultat B. VENITURI ÎN AVANS AN N-1 AN N TOTAL CAPITAL ŞI DATORII (A+B+C+D) Egalitatea fundamentală a acestui tip de bilanţ este : Activ = Capitaluri proprii + Datorii 15 . ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare B. este un format utilizat exclusiv în scopuri didactice) şi format vertical ( tip listă. formatul oficial prevăzut de reglementările contabile din ţara noastră) Formatul tip orizontal. este prevăzută următoarea structură a activului bilanţier. (B) active circulante. (C) cheltuieli în avans. DATORII D. ACTIVE CIRCULANTE Stocuri Creanţe Investiţii financiare pe termen scurt Casa şi conturile la bănci C. CAPITAL PROPRIU.

Active imobilizate I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat si capitalul nevărsat) II. Total active minus datorii curente G. Casa si conturi la bănci C. Active circulante nete/datorii curente nete F. Imobilizări financiare B. Stocuri II. Active circulante I. Rezerve din reevaluare IV. Venituri în avans J. Profitul sau pierderea reportat(ă) VI. Imobilizări corporale III. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an H. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an E. Rezerve V. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar Egalitatea fundamentală a acestui tip de bilanţ este : Activ – Datorii= Capitaluri proprii. Capital si rezerve I.Formatul tip vertical prevăzut de OMFP 3055/2010 arată aşa: BILANŢ întocmit la 31 decembrie anul N Anul N1 A. Imobilizări necorporale II. Investiţii pe termen scurt IV. Creanţe III. Anul N 16 . Provizioane I. Prime de capital III. Cheltuieli în avans D.

nemonetare. autorizată. transferată. fie împreună cu un contract corespunzător. mărcile comerciale. Pentru a putea fi recunoscută. închiriată sau schimbată. indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi si obligaţii. precum si alte cheltuieli de această natură. înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale. cheltuielile de constituire. avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. imobilizările necorporale în curs de execuţie. fie individual. un activ identificabil sau o datorie identificabilă. pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. adică: a) este separabilă. adică poate fi separată sau divizată de entitate si vândută. B. si G. 17 .A. E. I. procese. cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de acţiuni si obligaţiuni. În structura imobilizărilor necorporale sunt incluse: A. (II) imobilizări corporale şi (III) imobilizări financiare. brevetele. cheltuielile de dezvoltare. Imobilizările necorporale (numite şi active intangibile) sunt active identificabile. Cheltuielile de constituire sunt ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi şi putem enumere: taxe si alte cheltuieli de înscriere si în matriculare. alte imobilizări necorporale. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezintă active generatoare de beneficii economice viitoare si deţinute pe o perioadă mai mare de un an în scopul desfăsurării activităţilor entităţii şi care nu se consumă la prima utilizare. 2. C. 1. sau b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală. Cheltuielile de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunostinţe într-un plan sau proiect ce vizează producţia de materiale. sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. produse. fără suport material si deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. licenţele. concesiunile. nu se face nicio distribuire din profituri. F. Deşi cheltuielile de constituire nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi active ( nu au potenţialul de a genera beneficii economice). În această situaţie. cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. totuşi entitătile pot include cheltuielile de constituire la "Active" ( se spune că le „imobilizează”). fondul comercial. dispozitive. Activele imobilizate cuprind trei grupe: (I) imobilizări necorporale. În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate. cu excepţia celor create intern de entitate. o imobilizare necorporală trebuie să fie identificabilă. drepturile si activele similare. D. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

3. fezabilitatea tehnică. proiecte si prototipuri. de regulă. şi numai dacă. Programele informatice. în cadrul unei perioade de maximum cinci ani dar poate fi utilizată o durată mai mare cu condiţia să existe justificare. brevetele. nu se face nicio distribuire din profituri. Imobilizările corporale (numite active fixe sau active tangibile reprezintă active care: 18 . drepturile si alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. formule. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. mărcile comerciale. licenţele. licenţele. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. Avansuri acordate furnizorilor de imobilizări necorporale cuprind avansurile acordate furnizorilor pentru achiziţia viitoare de de imobilizări necorporale. drepturile si activele similare reprezentând aport. capacitatea de a obţine beneficii de pe urma proiectului dezvoltat): Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârsitul perioadei. Alte imobilizări necorporale cuprind programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare. În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate. Fondul comercial se amortizează. II. Fondul comercial generat intern nu se recunoaste ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil si nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate. 5. Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileste o durată si o valoare determinate pentru concesiune. Brevetele. utilitatea. se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport ( asimilată valorii juste). stabilită potrivit contractului. 6. 7. precum si celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. la consolidare si reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie si valoarea justă la data tranzacţiei.Cheltuiala de dezvoltare se recunoaste dacă. 4. care să poată fi evaluată credibil la cost. de regulă. sintetizând. mărcile comerciale. modele. Fondul comercial se recunoaste. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. Concesiunile. a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate. entitatea poate demonstra îndeplinirea a şase condiţii enunţate de OMFP 3055 / 2009 ( practic. precum si reţete.

pe baza duratelor de viaţă utilă ale acestora. Valoarea amortizabilă a imobilizărior este alocată sistematic pe durata de viaţă utilă a activului corporal. III. darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora. Totuşi terenurile. 2. metoda degresivă. creanţe financiare imobilizate. terenuri si construcţii. care includ: . pentru care întreprinderea percepe dobânzi. prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă determinată de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionării entităţii. metoda unităţilor de producţie). Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acele titluri de valoare care asigură întreprinderii deţinătoare exercitarea controlului în gestiunea întreprinderii emitente de titluri poartă denumirea de titluri de participare. d. valorile financiare investite de întreprindere pe termen lung în capitalul altor societăţi. terenurilor si pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării. c. avansuri acordate furnizorilor de imobilizări corporale si e. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. bălţilor. Imobilizările corporale şi cele necorporale ( cu mici excepţii) sunt singurele active care se amortizează pe durata estimată de viaţă utilă ( practic pe durata de utilizare estimată de către entitate). în scopul obţinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobânzilor. instalaţii tehnice si masini. alte instalaţii. Imobilizările corporale cuprind: a. prin alegerea unei metode de amortizare care să reflecte ritmul în care beneficiile economice sunt consumate de către întreprindere (metoda lineară. utilaje si mobilier. Această pierdere de valoare. după caz. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. si b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. sub formă de titluri de valoare (acţiuni şi obligaţiuni). b. Caracteristica principală a imobilizărilor corporale este aceea că ele nu se consumă integral într-un ciclu de producţie.împrumuturile acordate pe termen lung terţilor.a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii. 19 . depreciere. se regăseşte în contabilitate sub forma amortizărilor. iazurilor. imobilizările în curs de execuţie şi avansurile pentru imobilizări nu se amortizează. chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor. ci îşi pierd treptat din valoare. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia. imobilizări corporale în curs de execuţie. Terenurile si clădirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat. Imobilizările financiare (investiţii financiare pe termen lung) cuprind: 1.

în cursul normal al ciclului de exploatare. în scopul comercializării sau pe termen scurt şi se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului. ACTIVELE CIRCULANTE reprezintă bunurile şi valorile care se utilizează pe o perioadă scurtă în activitatea întreprinderii ( de regulă nu stau în întreprindere mai mult de 12 luni) şi. II.depozitele bancare pe perioade mai mari de 12 luni. Reglementările contabile în vigoare definesc activul circulant ca o resursă care: (1) se aşteaptă să fie realizată sau este deţinută pentru consum sau vânzare. (4) avansuri pentru cumpărări de stocuri – sumele plătite furnizorilor pentru achiziţii viitoare de stocuri. (2) este deţinut. Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul întreprinderii deţinute fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie. . (3) produse finite şi mărfuri. Persoanele fizice şi juridice asupra cărora se deţin astfel de creanţe sunt denumite generic debitori. în principal. Spre exemplu: la vânzare pe datorie ( pe credit comercial) cumpărătorul care urmează să plătească contravaloarea bunurilor este un debitor ( client) iar întreprinderea care a efectuat vânzarea are o creanţă asupra lui. Creanţele (numite şi valori în curs de decontare) reprezintă valorile date de întreprindere terţilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmează să primească un echivalent (o sumă de bani sau un serviciu). (3) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată. În sfera stocurilor se includ: (1) materii prime şi materiale consumabile – sunt cele achiziţionate pentru a fi utilizate în producţie. fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare.produsele finite sunt cele obţinute ca urmare a prelucrării de către entitate iar mărfurile sunt cele achiziţionate urmând a fi vândute aşa cum sunt. participă la un singur circuit economic. (7) stocuri la terţi – sunt stocurile ce aparţin întrepreinderii dar se află fizic la terţi. modificându-şi în permanenţă forma. I. (6) ambalaje. La rândul său 20 .garanţiile depuse de întreprindere la terţi în vederea garantării bunei execuţii a unor obligaţii. B. creanţele. dar care nu sunt încă finalizate. în general. (5) păsări şi animale vii. În structura activelor circulante se includ stocurile. investiţiile financiare pe termen scurt şi disponibilităţile ( casa şi conturi la bănci). (2) producţia în curs de execuţie – sunt stocurile obţinute ca urmare a producţiei.

cu alte cuvinte are o datorie daţă de creditorul său ( vânzătorul). În structura disponibilităţilor se includ: (1) conturi la bănci (2) casa (3) acreditive – sunt sumele de bani puse la dispoziţia terţilor care le vor pitea încasa doar atunci când sunt îndeplinite nişte condiţii convenite de comun acord în prealabil. C. fie de furnizori. În structura creanţelor se includ: (1) creanţe comerciale (clienţii. (4) avansurile de trezorerie – sume acordate salariaţilor ( de regulă) din care aceştia fac cheltuieli în numele societăţii şi pe care le justifică regulat. O datorie curentă este o obligaţie: (1) ce se aşteaptă să fie achitată în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. În structura lor se includ cheltuielile înregistrate în avans. se recunoaşte o cheltuialaă în avans în valoare de 1. În structura investiţiilor financiare pe termen scurt se includ (1) acţiuni proprii (2) alte investiţii financiare. III.debitorul are oblitaţia să plătească sumele cuvenite. fie de bănci sau alte instituţii financiare. În bilanţ datoriile sunt clasificate în datorii curente şi datorii pe termen lung. 21 . CHELTUIELILE ÎN AVANS reprezintă valorile ce asigură alocarea pentru fiecare exerciţiu financiar numai a cheltuielilor care îi sunt proprii. sau (2) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. fie de terţi pentru care întreprinderea trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric. Casa şi conturile la bănci sunt reprezentate de valorile care îmbracă efectiv forma de bani. D. DATORIILE sunt sursele de finanţare externe puse la dispoziţia întreprinderii. Investiţiile financiare pe termen scurt (numite şi titluri de plasament sau valori de trezorerie) reprezintă instrumentele financiare investite de întreprindere în vederea realizării unui câştig pe termen scurt. IV. fiind separate disponibilităţile în devize de cele în lei.200 lei ( deaorece serviciile de care se va beneficia sunt întinse pe 12 luni şi nu doar pe o lună) şi lunar se va trece pe cheltuieli suma de 100 de lei ( abonamentul corespunzător unei singure luni). Spre exemplu: când se plăteşte un abonament în ianuarie pentru tot anul în sumă de 1.200 lei. efectele de primit) (2) creanţe în cadrul grupului (3) creanţe din interese de participare (4) alte creanţe (5) creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat.

. dar neplătite. nu va fi recunoscut un provizion. dar care sunt incerte în ceea ce priveste valoarea sau data la care vor apărea. entitatea a indus partenerilor ideea că îsi va onora acele responsabilităţi. efecte de plătit) (3) datorii în cadrul grupului (4) datorii din interese de participare (5) alte datorii: datoriile fiscale. sociale ale întreprinderii faţă de bugetul statului (impozite şi taxe).Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate.poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. O obligaţie curentă poate fi o obligaţie legală sau implicită. În structura datoriilor se includ: (1) împrumuturi şi datorii asimilate (împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. din legislaţie sau din alt efect al legii. Provizioanele se pot distinge de alte datorii. faţă de asigurările sociale (contribuţia la asigurările sociale). E. despăgubiri. amenzi si penalităţi. entitatea a indicat partenerilor săi că îsi asumă anumite responsabilităţi si ca rezultat. 22 . Conform reglementărilor româneşti provizioanele se pot constitui pentru elemente cum sunt: a) litigii. si . dividende de plată). Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar si atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. PROVIZIOANE Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă destinat să acopere datoriile a căror natură este clar definită si care la data bilanţului este probabil să existe. daune si alte datorii incerte. credite bancare) (2) datorii comerciale (furnizări. prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică. Obligaţia implicită este obligaţia care rezultă din acţiunile unei entităţi în cazul în care prin stabilirea unei practici anterioare. dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. faţă de creditori diverşi etc. faţă de personalul angajat (salariile şi alte drepturi asimilate). Obligaţia legală cea care rezultă dintr-un contract (în mod explicit sau implicit). si b) există un acord de refinanţare sau de reesalonare a plăţilor. sau este cert că vor exista. datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. faţă de asociaţi (capital de rambursat.este probabil ca o iesire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. salariale. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: . Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite.o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. care este încheiat înainte de data bilanţului.

abonamente încasate în avans). fie va fi câştigat) provizionul se spune că rămâne fără obiect şi va fi reluat pe seama unui venit.000 de lei. iniţial se va recunoaşte un venit în avans deoarece suma încasată vizează 12 luni şi nu momentul încasării. F. provizionul va râmâne fără obiect şi ca atare va fi reluat la venituri.000 lei. pe seama cheltuielilor. destinate achiziţionării sau producerii de echipamente sau alte bunuri de natura imobilizărilor. o societate este dată în judecată de un client care pretinde despăgubiri.000 lei. c) acţiunile de restructurare. În această situaţie. Subvenţiile pentru investiţii sunt surse de finanţare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse nerambursabile. Alt exemplu: o societate care extrage resurse naturale funcţionează într-o ţară în care nu există obligaţii legale de a proteja mediul înconjurător. În structura lor se includ subvenţii pentru investiţii şi venituri înregistrate în avans. chirii.000 lei în vederea refacerii mediului de unde a extras resurse naturale. în contul unor servicii care vor fi prestate în cursul exerciţiului următor. reprezentând venitul din chirie al lunii respective. În această situaţie entitatea va constitui un provision pe seama cheltuielilor în valoare de 10. Spre exemplu: Dacă se încasează în ianuarie 12.000 lei reprezenâtnd chiria pentru tot anul. de care beneficiază o întreprindere. Atunci când procesul va fi încheiat ( fie va fi pierdut şi societatea va avea o datorie certă de plată. mai mult. Spre exemplu. Veniturile înregistrate în avans sunt sumele încasate în cursul exerciţiului. potrivit prevederilor legale sau contractuale. După ce cheltuielile vor fi effectuate. e) dezafectare imobilizări corporale si alte acţiuni similare legate de acestea f) impozite. societatea este hotărâtă să aloce 500. 23 . si h) alte provizioane. există o obligaţie implicită şi societatea va recunoaşte un provision în valoare de 500.000 lei. când vor fi recunoscute ca venituri (de exemplu. şi lunar se vor trece pe cheltuieli 1. d) pensii si obligaţii similare. şi societatea a declarat în numeroase rânduri că va face acelaşi lucru şi în zonele unde legea nu o obligă. g) prime ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat. VENITURILE ÎN AVANS reprezintă valorile ce asigură alocarea pentru fiecare exerciţiu financiar numai a veniturilor care îi sunt proprii. deşi nu există obligaţie legală. În urma discuţiilor cu avocatul s-a ajuns la concluzia că probabilitatea de a apierde procesul este foarte mare şi despăgubirea probabilă ce va fi acordată este de 10. Cu toate aceastea politica declarată a firmei este ca după finalizarea extracţiei să investească în vederea refacerii mediului.b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie si alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor.

VI. ca diferenţă dintre valoarea (mai mare) rezultată în urma acestei operaţiuni şi valoarea înregistrată în contabilitate a elementelor de activ (mai mică). Rezervele sunt surse constituite anual din profitul întreprinderii. neacoperite încă din punct de vedere financiar. Primele de emisiune şi de aport în natură se creează ca diferenţă între preţul de emisiune al noilor acţiuni (mai mare) şi valoarea nominală a acţiunilor (mai mică). rezultatul este prezentat în bilanţ cu semnul minus. Acest element se scade din valoarea capitalurilor proprii. fuziune sau aport în natură. capitalurile proprii fac parte din categoria capitalurilor permanente. se modifică pe parcursul desfăşurării activităţii. • Capitalul subscris nevărsat reprezintă capitalul pe care proprietarii s-au angajat să-l pună la dispoziţia întreprinderii. adică pierderi constatate la închiderea exerciţiilor anterioare. caz în care reprezintă o pierdere ce trebuie acoperită. II. sau negativ. de statutele societăţilor comerciale sau conform deciziei adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. G. Repartizarea rezultatului – este un element rectificativ al capitalului propriu care arată cât din rezultatul exerciţiului s-a folosit până la sfârşitul anului. Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate. caz în care reprezintă un profit şi o sursă proprie de finanţare până în momentul repartizării lui pe destinaţiile legale sau statutare sau poate fi nefavorabil. fizic. Capitalul reprezintă aportul în bani sau bani şi natură al proprietarilor. rezervele. rezerve pentru acţiuni proprii şi alte rezerve. Rezultatul reportat reprezintă rezultatul financiar sau partea din rezultat a cărei afectare financiară a fost amânată de adunarea generală a acţionarilor. rezervele din reevaluare. CAPITALUL ŞI REZERVELE (numit şi capital propriu) reprezintă sursele de finanţare stabile de care dispune o întreprindere. micşorând capitalul propriu. averea de la data constiturii a societăţii ( de regulă). Noile acţiuni emise trebuie să aibă aceeaşi valoare nominală. rezultatul exerciţiului. Rezultatul exerciţiului poate fi favorabil. • Capitalul subscris vărsat reprezintă partea din capitalul subscris care a fost. în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. În structura lor se includ: rezerve legale.unor activităţi pe termen lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natura investiţiilor. 24 . VII. cazul beneficiilor nerepartizate. Primele de capital reprezintă surse generate de operaţii de creştere a capitalului prin noi emisiuni de acţiuni. În structura capitalului propriu se cuprind: capitalul. pentru a conferi acţionarilor aceleaşi drepturi. rezerve statutare. rezultatul reportat. Valoarea iniţială a acţiunilor poartă numele de valoare nominală. Capitalul se diferenţiază în capitalul subscris nevărsat şi capitalul subscris vărsat. În această ultimă situaţie. IV. depusă de către proprietari la dispoziţia întreprinderii. III. Alături de creditele pe termen lung. V. I. Rezultatul reportat poate fi pozitiv. primele de capital. Capitalul se constituie la înfiinţarea întreprinderii. prin creşteri sau micşorări de capital şi se lichidează o dată cu desfiinţarea întreprinderii.

altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exerciţiului contabil sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor. spre exemplu: Cheltuieli cu energia şi apa.VIII. respectiv. Elementele activităţii ordinare. Cheltuielile de exploatare sunt clasificate după natura lor. 25 .3. atunci când o face ele se numesc de regulă acţiuni de trezorerie şi se prezintă la capitaluri proprii cu semnul minus ( se scad din valoarea capitalurilor proprii). Sintetizând avem: a) chelt. care reprezintă activitatea de bază a întreprinderii. 1. care reprezintă cheltuielile angajate şi respectiv veniturile dobândite din operaţiile financiare: plasamente financiare. cheltuieli şi venituri financiare. dobânzi. Veniturile şi cheltuielile exerciţiului sunt structurate în două mari categorii care rezultă din activitatea curentă (ordinară. Exemplu: cumpărarea şi vânzarea de mărfuri la o întreprindere cu specific de comerţ. diferenţe de curs valutar. sunt împărţite. mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor. cheltuieli cu materiile prime. Veniturile din exploatare pot fi venituri din vânzări de mărfuri. producţia şi vânzarea de produse finite la o întreprindere de producţie. etc. obişnuită) a întreprinderii – şi elementele extraordinare. etc. cheltuieli cu amortizarea.2. şi venituri din activitatea financiară. la rândul lor în cheltuieli şi venituri din exploatare. Acţiunile proprii – deşi entitatea nu are voie de regulă să deţină propriile acţiuni ( excepţiile sunt date în legea societăţilor comerciale). Aceasta cuprinde sumele rezultate din livrările de bunuri. şi venituri din activitatea de exploatare. Contul de profit şi pierdere În cadrul contului de profit şi pierdere se oferă o detaliere a rezultatului exerciţiului. Venituri din cedarea activelor imobiliate. În cadrul veniturilor de exploatare. Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exerciţiului contabil sub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor. b) chelt. executările de lucrări şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare. element prezentat în capitalurile proprii din bilanţ. care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. venituri din vânzarea produselor finite. venituri din chirii. Elementele contului de profit şi pierdere sunt veniturile şi cheltuielile. care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. subvenţii primite de la stat în contul vânzărilor. un indicator foarte important este cifra de afaceri. cheltuieli cu salariile.

c) chelt. Venituri extraordinare 16. şi venituri extraordinare. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară 18. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 12. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 11. care apar din evenimente întâmplătoare în viaţa unei întreprinderi (exproprierea unor active. Alte dobânzi de încasat si venituri similare. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată 4. Venituri din interese de participare. Alte venituri din exploatare 5. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investiţiile deţinute ca active circulante 13. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii si indemnizaţii b) Cheltuieli cu asigurările sociale. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. Alte cheltuieli de exploatare 9. Cifra de afaceri netă 2. cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii 7. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe 6. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si imobilizările necorporale b) Ajustări de valoare privind activele circulante. Impozitul pe profit 19. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 10. Forma contului de profit şi pierdere prevăzută în reglementările româneşti este următoarea: Contul de profit şi pierdere 1. 26 . Profitul sau pierderea din activitatea curentă 15. Venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate. cutremure şi alte calamităţi naturale). în cazul în care acestea depăsesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauză 8. cu indicarea distinctă a celor privind entităţile afiliate 14. Dobânzi de plătit si cheltuieli similare. Variaţia stocurilor de produse finite si a producţiei în curs de execuţie 3. Cheltuieli extraordinare 17.

sunt evidenţiate clasele principale de încasări si plăţi ( spre exemplu: plăţi entru furnizori şi salarii.). Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt. Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate prin două metode: metoda directă sau metoda indirectă. Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar ale entităţii din cursul perioadei. Numerarul cuprinde disponibilităţile bănesti si depozitele la vedere. 27 . efectul cumulativ al modificărilor politicilor contabile şi corecţia erorilor contabile. care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. extrem de lichide. de investiţie si de finanţare. Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi generatoare de venituri ale entităţii. Definiţii Fluxurile de numerar sunt intrările sau iesirile de numerar si echivalente de numerar.Alte componente ale situaţiilor financiare • Situaţia fluxurilor de numerar Rolul Situaţiei fluxurilor de numerar este de a prezenta modul în care o entitate generează si utilizează numerarul si echivalentele de numera. precum şi totalul acestor elemente. Conform metodei directe. încasări de la clienţi. Activităţile de finanţare sunt activităţi care au drept rezultat modificări ale valorii si structurii capitalurilor proprii si împrumuturilor entităţii. Conform metodei indirecte se porneşte de la rezultatul contabil. • Situaţia modificărilor capitalurilor proprii În cadrul acestei situaţii financiare sunt prezentate informaţii privind elementele capitalurilor proprii şi modul în care au variat ele în cursul perioadei. se corectează acesta cu toate elementele de cheltuieli şi venituri fără legătură cu exploatarea sau care nu sunt monetare şi cu variaţia nevoii de fond de rulment şi se ajunge la valoarea fluxului de numerar degajat din activitatea de exploatare. plăti de taxe etc. câştig sau pierdere care este recunoscut direct în capitalul propriu. profitul net sau pierderea netă a perioadei. precum si alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. fiecare element de venit sau cheltuială. clasificate pe activităţi de exploatare. Printre informaţiile prezentate se numără informaţii despre: elementele capitalului propriu. Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

efectul modificării lor se vede în mod direct în bilanţ. în situaţia modificărilor capitalurilor proprii si/sau situaţia fluxurilor de numerar. Provizioane 3. Situaţia creanţelor si datoriilor 6. Analiza rezultatului din exploatare 5. dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea. conform cerinţelor OMFP 3055/2009 cuprin cel puţin următoarele capitole: 1. Exemple de calcul si analiză a principalilor indicatori economico-financiari 10. Informaţii privind salariaţii si membrii organelor de administraţie. postulatul dublei înregistrări contabile este unul dintre cele mai importante postulate în contabilitate. conducere si de supraveghere 9. în cadrul cărora sunt prezentate. Dacă elementele sunt de active. capitaluri proprii ( inclusiv cheltuieli sau venituri) şi datorii. totuşi trebuie să ţinem cont de faptul că în urma modificării se menţine ecuaţia de bază a bilanţului: Activ . Active imobilizate 2. b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ. Alte informaţii 2. Modificări patrimoniale. informaţii despre diverse componente prezentate în cadrul celorlalte situaţii financiare. Principii.2. politici si metode contabile 7. Acesta presupune că orice tranzacţie contabilă are drept efect modificarea a cel puţin două elemente. cifric sau descriptiv. Notele explicative. Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite. Modificări bilanţiere Aşa cum am menţionat iniţial. capitaluri proprii ( cu excepţia cheltuielilor şi veniturilor) sau datorii. contul de profit si pierdere si. Acestea pot fi active. Participaţii si surse de finanţare 8. Repartizarea profitului 4.4.• Politici contabile şi note explicative Este o secţiune a situaţiilor financiare. Aceste 28 . după caz.Datorii = Capitaluri proprii sau altfel spus Activ = Capitaluri proprii + Datorii.

atunci modificările aferente elementului respectiv de cheltuială sau venit se reflectă în mod indirect în bilanţ (efectul direct al elementului respectiv este remarcat la nivelul contului de profit şi pierdere) prin efectul pe care îl generează la nivelul rezultatului exerciţiului. Această tranzacţie determină modificări în numerar (creşte cu suma de 100 lei) şi în creanţe (scad cu suma de 100 lei). Analiza.x) + D 29 . Modificări numai în activ: A+x-x = C+D Exemplul 1: Se încasează o creanţă ( un client) în sumă de 100 lei în numerar. A+x-x = C + D sau A +100 – 100 = C + D 2. Dacă unul din cele două elemente implicate într-o tranzacţia economică este element de cheltuială sau venit. iar apariţia (creşterea) unui venit generează o majorare a rezultatului exerciţiului şi implicit o majorare a capitalurilor proprii. apariţia (creşterea) unei cheltuieli generează o diminuare a rezultatului exerciţiului şi implicit o diminuare a capitalurilor proprii. Ambele elemente sunt de capitaluri proprii.x + D sau A = C +100 – 100 + D = (C + x . Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 1. Aceste modificări sunt numite în continuare modificări ce afectează atât bilanţul cât şi contul de profit şi pierdere. A = C+ x . datoriile şi capitalurile ( indiferent dacă sunt modificări directe sau indirecte) putem avea 9 modificări. Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 2. dacă ţinem cont doar de combinările de modificările ce activele. În total. Această tranzacţie determină modificări în capitalul social (creşte cu suma de 100 lei) şi în rezerve (scad cu suma de 100 lei). Ambele elemente sunt de activ. 1. Modificări numai în capitalul propriu: A Exemplul 2: Se încorporează o rezervă în capitalul social în sumă de 100 lei. Analiza. Astfel.modificări sunt numite în continuare modificări ce afectează doar elementele bilanţiere (modificări ce se regăsesc direct la nivelul elementelor de active datorii sau capitaluri proprii).

în sensul creşterii şi în datorii. nu şi în rezultat Acţionarul este de acord să transforme creanţa sa deţinută asupra societăţii ( societatea are o datorie faţă de el) în capital social.3. A = C+ x + D . Ambele elemente sunt de datorie. de regulă după ce trec trei ani de la data scadenţei). Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 3. care duc la creşterea acestuia ( cresc cu suma de 100 lei) şi în datorii (scad cu suma de 100 lei). Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 4. Analiza. elemente ale rezultatului exerciţiului. în sensul micşorării: A = (Cp + x) + (D – x) Exemplul 4: Modificări doar în elementele bilanţiere. şi anume în capitalul social ( cresc cu suma de 100 lei) şi în datoriile faţă de acţionar (scad cu suma de 100 lei). A = C + D+ x . Modificări numai în datorii: A = Cp + ( D + x – x) Exemplul 3: Se reţine impozitul pe venit datorat de salariaţi în sumă de 100 lei din salariile datorate. A = C+ x + D .x sau A = C + 100 + D– 100 Exemplul 5: Modificări în rezultatul exerciţiului O datorie în valoare de 100 de lei este prescrisă ( nu mai există obligaţia legală a plăţii ei. Această tranzacţie determină modificări în datoriile fiscale( cresc cu suma de 100 lei) şi în datoriile salariale (scad cu suma de 100 lei). Modificări în capitalul propriu. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii. şi anume în venituri.x sau A = C + D + 100 – 100 4. Analiza. Analiza.x sau A = C + 100 + D– 100 30 . Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 5. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii.

A = C . în sensul micşorării şi în datorii.x + D + x sau A = C . Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 8. Analiza. şi anume în rezultatul reportat ( scade cu suma de 100 lei) şi în datoriile faţă de acţionar (cresc cu suma de 100 lei). Modificări în activ şi în capitalul propriu. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii. nu şi în rezultat Se decide repartizarea rezultatului reportat ca şi dividende în sumă de 100 de lei.100 + D+ 100 Exemplul 7: Modificări în rezultatul exerciţiului Se primeşte o factură pentru servicii telefonice ce urmează a fi plătită într-o săptămână Analiza.5. şi anume în cheltuieli. Analiza. nu şi în rezultat Se subscrie capital social de către acţionari în sumă de 100 de lei.100 + D+ 100 6.x + D + x sau A = C . Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii. A+x = C + x + D sau A + 100 = C + 100 + D 31 . în sensul creşterii: A = ( Cp – x ) + ( D + x) Exemplul 6: Modificări doar în elementele bilanţiere. Modificări în capitalul propriu. în sensul creşterii: A+x = ( Cp + x ) + D Exemplul 8: Modificări doar în elementele bilanţiere. prin capitalul social (cresc cu suma de 100 lei). Această tranzacţie determină modificări în creanţele faţă de acţionari ( cresc cu suma de 100 lei) şi în capitalul propriu. A = C . element de rezultat al exerciţiului ce duce la scăderea acestuia ( cresc cheltuielile => scade profitul => scad capitalurile cu suma de 100 lei) şi în datoriile comerciale (cresc cu suma de 100 lei). Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 7. Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 6.

element de rezultat al exerciţiului ce duce la creşterea acestuia ( cresc veniturile => creşte profitul => cresc capitalurile cu suma de 100 lei) şi în creanţele comerciale (cresc activele cu suma de 100 lei). în sensul micşorării: A–x = ( Cp – x ) + D Exemplul 11: Modificări doar în elementele bilanţiere. Modificări în activ şi în datorii. Analiza. Această tranzacţie determină modificări în active ( cresc cu suma de 100 lei) şi în datorii (cresc cu suma de 100 lei). Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 11. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii.100 + D 32 . Analiza. Modificări în activ şi în capitalul propriu. nu şi în rezultat La lichidare se distribuie capitalului social prin repartizarea unui imobil în natură acţionarilor. în sensul creşterii: A+x = Cp + (D + x) Exemplul 10. Orice vânzare are 2 momente: recunoaşterea venitului şi descărcarea gestiunii. Se cumpără un stoc de materii prime pe credit comercial ( cu plata ulterioară) în sumă de 100 lei Analiza. şi anume în capitalul social ( scade cu suma de 100 lei) şi în active ( scad cu suma de 100 lei). Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 10. A+x = C + D + x sau A + 100 = C + D + 100 8. Aici vom înregistra doar recunoaşterea venitului.Exemplul 9: Modificări în rezultatul exerciţiului Se vinde pe credit comercial ( pe datorie) un stoc de mărfuri la preţ de vânzare de 100 de lei. şi anume în venituri. Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 9. A-x = C – x + D sau A – 100 = C . A+x = C + x + D sau A + 100 = C + 100 + D 7.

100 33 . Analiza. element de rezultat al exerciţiului ce duce la scăderea acestuia ( cresc cheltuielile => scade profitul => scad capitalurile cu suma de 80 lei) şi în active (cresc cu suma de 80 lei).80 + D 9. şi anume în cheltuieli. Această tranzacţie determină modificări în capitalurile proprii. Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 13.Exemplul 12: Modificări în rezultatul exerciţiului Se descarcă gestiunea pentru stocul de mărfuri vândut la exemplul 9. în sensul micşorării: A–x = Cp + (D – x) Exemplul 13: Se plăteşte unui furnizor suma de 100 de lei. Introducem datele în tipul de ecuaţie adecvat modificărilor determinate de tranzacţia 12. A-x = C –x + D sau A – 80 = C . A-x = C + D – x sau A – 100 = C + D . Modificări în activ şi în datorii. Această tranzacţie determină modificări în datorii ( scad cu suma de 100 lei) şi în active ( scad cu suma de 100 lei). la cost de achiziţie de 80 de lei. Analiza.

împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îsi mai poate continua activitatea. urmând ca decontarea ( încasarea banilor) să se facă ulterior. în general. şi sunt înregistrate în contabilitate si raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. efectele tranzacţiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile si evenimentele se produc. O astfel de iniţiativă poate fi justificată doar de: . trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii pe o durată de cel puţin 12 luni de la data situaţiilor financiare.o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îsi desfăsoară activitatea ( cum ar fi 34 .3. 2. Astfel. şi nu atunci când suma de bani este plătită. Spre exemplu dacă se vinde un stoc de mărfuri şi se livrează cumpărătorului.3. Cele 9 principii enunţate de reglementările româneşti sunt: 1. prin asocierea directă între cheltuielile si veniturile aferente. cu evidenţierea distinctă a acestor venituri si cheltuieli. Exemplu: In lipsa metodei. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii. venitul este recunoscut la data livrării stocului şi finalizării tranzacţiei. Principiul continuităţii activităţii care presupune că se porneşte de la premiza că entitatea îsi continuă în mod normal funcţionarea. Principiul permanenţei metodelor care spune că metodele de evaluare si politicile contabile. Veniturile si cheltuielile care rezultă direct si concomitent din aceeasi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate. Totuşi modificările de politici contabile pot fi determinate de: a) iniţiativa entităţii.1. această informaţie trebuie prezentată. nu ar mai exista casificarea active curente – imobilizate si multe posturi din situatiile financiare ar disparea (cheltuielile in avans). când venitul se recunoaşte integral la momentul iniţial şi nu proporţional cu fiecare rată. Aceeaşi situaţie şi în cazul vânzării cu plata în rate. Un concept de bază menţionat de reglementările contabile româneşti este cel al contabilităţii de angajamente. caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale. Principii contabile Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile prevăzute în OMFP 3055/2009.

Exemplu: Odata inceputa metoda de amortizare liniară sau degresivă pentru maşini. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului si data întocmirii acestuia. indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. exercitarea prudenţei nu permite. Ca urmare. Exemplu: 1. Totusi. Se cumpara o bluza cu 50 lei si se estimează vânzarea ei cu 100. 3. subevaluate. c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile si pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent. b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. ci doar menţionată în acestea. de exemplu. evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă si. d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. Ce profit va aparea in bilant ? Ce valoare va avea bluza in bilant ? Până la data vânzării bluzei : profit 0 şi bluza va avea valoarea de 50 lei. schimbarea acţionariatului. deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. În acest scop sunt avute în vedere si eventualele provizioane. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului si data întocmirii acestuia. iar datoriile si cheltuielile. 35 . aceasta trebuie păstrata de la an la an. caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative. 2. precum si datoriile rezultate din clauze contractuale. în special: a) în contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. fuziuni sau divizări şi alte tranzacţii similare). Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli. subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor. Principiul prudenţei care spune că la întocmirea situaţiilor financiare anuale. În plus toate maşinile trebuie amortizate utilizând aceeaşi metodă. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.încperea tranzacţionării pe o bursă de valori. constituirea de provizioane excesive. . dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor. b) o decizie a unei autorităţi competente si care se impune entităţii (modificare de reglementare).obţinerea unor informaţii credibile si mai relevante. Ce valoare va exista pentru datoriile fiscale în bilanţ ? Datoria iniţială plus penalităţile calculate pentru 30 de zile. Până la data bilanţului exista o datorie fata de bugetul statului neplatită de 30 de zile. activele si veniturile nu trebuie să fie supraevaluate.

Principiul independenţei exerciţiului.000 de lei se poate vinde la sfârşitul anului cu doar 10. Ce valoare va avea maşina în bilanţ ? • 10. în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă si cea de cumpărare/intrare în evidenţă. 4. Toate creanţele si datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate.000 si 150. Orice compensare între elementele de active si datorii sau între elementele de venituri si cheltuieli este interzisă.000 lei. Eventualele compensări între creanţe si datorii faţă de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzătoare. O maşina cumpărată din Germania cu 15.000 si 150. 2.000 respectiv . Trebuie să se ţină cont de veniturile si cheltuielile aferente exerciţiului financiar. dar numai cu respectatea prevederior legale. Exemplu: Daca pe 31 decembrie imobilizarile si capitalurile proprii au valoarea de 10. ce valoare vor avea acestea pe 01 ianuarie anul urmator? 10.3. Suma a fost platita pe 15 ianuarie. 6. Principiul intangibilităţii. cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Cand se inregistreaza cheltuiala? • In noiembrie. pe baza documentelor justificative. Principiul necompensării. valoare contabila ) si valoarea recuperabilă la sfârşitul anului. Masina este considerata depreciată şi va avea valoarea cea mai mică între valoarea de intrare ( cost. Cand este recunoscut venitul ? • In ianuarie. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. pe bază de documente justificative. chiria fiind aferenta lunii ianuarie si nu lunii decembrie.000 lei. Exemplu: În cazul schimbului commercial de bunuri sau servicii operaţia de schimb se tratează ca având două componente pentru fiecare parte: o achiziţie şi o vânzare.000 respectiv 7.000 lei. indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. S-a incasat chiria in decembrie pentru luna ianuarie. deoarece este aferenta lunii noiembrie si nu la data platii. Pentru luna noiembrie a venit intretinerea in valoare de 1. Principiul evaluării separate a elementelor de active si de datorii. Exemplu: 1. 5. Ulterior creanţele şi datoriile recunoscute distinct se pot compensa. Conform acestui principiu. componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat. 36 .

Factura este documentul pe baza căruia se realizează decontarea produselor şi mărfurilor livrate. Se întocmeşte de regulă la momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor ( totuşi reglementările fiscale dau dreptul întocmirii în termen de maxim 15 zile de la începutul lunii următoare livrării sau prestării de servicii). în custodie sau păstrare. documente de sinteză şi raportare (situaţii financiare). trimise spre prelucrare către terţi. 37 . Avizul de însoţire a mărfii serveşte ca document pentru eliberarea din magazie a bunurilor materiale destinate vânzării. Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării datorită unor condiţii obiective. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. si nu numai de forma juridică a acestora.8. Începând cu 1 ianuarie 2007. documentele contabile pot fi: documente de bază (justificative). cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. lucrărilor executate şi serviciilor prestate. care au totuşi obligaţia să respecte un conţinut minim obligatoriu ( art. facturile nu mai sunt documente cu regim special aceasta însemnând că pot fi emise direct de societăţile comerciale pe formulare proprii.4.3. a dispoziţiei de livrare sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor ( totuşi aceste din urmă documente pot lipsi). sau (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. produsele sunt livrate însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire. Principiul pragului de semnificaţie. prezentăm unele din documentele justificative utilizate în mod frecvent în activitatea unei societăţi. Este folosit ca document de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi cumpărătorului. Pentru exemplificare. ca document de însoţire în timpul transportului sau ca document de recepţie la cumpărător când nu s-a primit factura. 9. 1. pentru întocmirea facturii. registre de contabilitate. adică nu pot modifica decizia utilizatorilor informaţiei contabile. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ si contul de profit si pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. pentru scăderea din gestiunea furnizorului. pe baza avizului de însoţire. Documentele contabile În raport de modul de întocmire şi de rolul lor în cadrul sistemului informaţional-decizional. 155 Cod fiscal) şi să numească o persoană însărcinată cu alocarea seriilor şi numerelor de facturi. Valoarea elementelor de bilanţ si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă: (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă. Exemple: bunurile luate în leasing financiar sunt prezentate la active imobilizate deşi titlul de proprietate nu araţine societăţii.

Ordinul de plată este instrumentul pe care emitentul (plătitorul) îl depune la banca la care are deschis cont. unul la plătitor iar unul rămâne la bancă. de regulă. Se întocmeşte în două (2) exemplare cu ocazia încasării în numerar a sumelor de primit de la terţi. pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. 4. în extrasul de cont o sumă în dreptul căreia este scris debit va reprezenta o plată efectuată de întreprindere. unul circulă la beneficiar. Modelul documentului se prezintă astfel: 1. dându-i dispoziţie acesteia să plătească unui furnizor sau unui alt creditor o sumă de bani prin transfer bancar. unul rămâne la gestiune/magazie pentru încărcarea în gestiune a bunurilor iar celălalt ajunge la compartimentul contabilitate şi este ataşat documentelor de livrare (factura şi/sau avizul de însoţire a mărfii).Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (nota de intrare recepţie) serveşte ca document pentru recepţia bunurilor achiziţionate. 38 . Se întocmeşte în trei exemplare care se vizează de către bancă. Extrasul de cont este documentul care atestă tranzacţiile cu disponibilităţi. 2. Evaluarea în contabilitate Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează. Se întocmeşte de regulă în două exemplare. Bonul de consum serveşte ca document de eliberare din magazie pentru consum a materiilor prime şi materialelor şi de scădere din gestiune a acestora. şi evaluarea la ieşire. 1. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul care eliberează stocurile spre consum. evaluare la inventar. reprezintă punctul de vedere al acesteia. Un exemplar circulă la plătitor iar celălalt rămâne în carnet. Un exemplar rămâne la magazia care a dat în consum materialele iar al doilea ajunge la compartimentul contabilitate pentru înregistrarea costurilor. Nota de contabilitate serveşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative. iar o sumă în dreptul poziţiei credit va reprezenta o intrare de disponibilităţi în contul întreprinderii. În funcŃie de momentul ând se face evaluarea putem avea: evaluare la intrare. evaluare la bilanŃ.3.5. Extrasul de cont. 3. pentru încărcarea în gestiune şi ca document justificativ de înregistrare în contabilitate. Chitanţa serveşte ca document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii şi pentru înregistrarea în Registrul de casă şi în contabilitate. fiind emis de bancă. Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-contabil. Astfel.

d) la valoarea justă . aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. 39 . precum si costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar si valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. b) la cost de producţie . 2. stabilită în urma evaluării . energie consumată în scopuri tehnologice. manoperă directă si alte cheltuieli directe de producţie. care se stabileste astfel: a) la cost de achiziţie .pentru bunurile produse în entitate. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei. taxele de import si alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoanajuridică le poate recupera de la autorităţile fiscale). Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor în bilanţ În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Evaluarea la data intrării în entitate La data intrării în entitate.pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social.pentru bunurile procurate cu titlu oneros. Reducerile comerciale acordate de furnizor si înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor. costul proiectării produselor. Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost.1. bunurile se evaluează si se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. si anume: materiale directe. entităţile trebuie să procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor. Definiţii Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunostinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. cheltuielile de transport. datoriilor si capitalurilor proprii. în conturi de ajustări. c) la valoarea de aport. precum si cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.

cu ocazia inventarierii. datoriilor si capitalurilor proprii se reflectă si se evaluează la valoarea contabilă. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează. se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare. mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. valabil la data încheierii exerciţiului financiar. starea acestuia si preţul pieţei. Evaluarea imobilizărilor corporale si necorporale. iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără miscare. în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă. 40 . Evaluarea la bilanţ a creanţelor si a datoriilor exprimate în valută si a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. pentru activele amortizabile si ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. valabil la data încheierii exerciţiului financiar. fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere. în funcţie de tipul de depreciere existentă. prin constituirea unei ajustări pentru depreciere. În scopul prezentării în bilanţ. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. Valoare realizabilă netă a stocurilor este preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăsurării normale a activităţii. Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. Definiţie Valoarea contabilă netă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată. si costurile estimate necesare vânzării. Disponibilităţile bănesti si alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora. Titlurile pe termen scurt (acţiuni si alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare.În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere si valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. atunci când este cazul. astfel evaluate. valoarea creanţelor. Evaluarea la inventar a creanţelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. se face la valoarea de inventar.

mărci Capital social Abonamente de plată înregistrate în avans Cheltuieli de înregistrare şi înmatriculare Clădiri Clienţi Contribuţia la asigurările sociale Creditori diverşi Ambalaje Disponibil în cont la bancă Echipamente de lucru (halate) Furnizori Impozite şi taxe datorate Împrumuturi acordate altor societăţi Împrumuturi pe termen lung contractate de la bănci.000 75.000 60.000 85.000 80.000 20.000 140.000 55.000 80.000 15. Teste de evaluare: Testul 1 Dispunem de următoarele URSULEŢUL: informaţii privind averea societăţii comerciale ELEMENTE Amortizarea clădirilor Amortizarea mijloacelor de transport Autoturisme Ddacia achiziţionate pentru a fi revândute Autoturisme utilizate Avansuri acordate furnizorilor de servicii Avansuri primite de la clienţi Brevete. Pentru elementele de natura datoriilor.000 20. 3.000 30.000 175. pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.000 45.000 120. Evaluarea la data iesirii din entitate La data iesirii din entitate sau la darea în consum.000 650.000 525.000 60.000 ??????? 150.000 41 .000 30. diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar si valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate.000 145.000 40.000 scadente în anul următor Numerar în casierie Prime de capital Provizioane pentru litigii Rezerva legală VALORI (lei) 250. valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată).000 125. licenţe.000 20. bunurile se evaluează si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu. din care 25. a.Titlurile pe termen lung (acţiuni si alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

000 75.500 255.000 20.000 120.000 525.000 30.000 270.000 37.000 450.000 45.000 30.000 40. amenzi şi penalităţi Cheltuieli cu impozitul pe profit Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu salariile Cheltuieli privind cedarea activelor imobilizate Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli privind mărfurile Subvenţii pentru investiţii virate la venituri Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Venituri din cedarea activelor imobilizate Venituri din diferenţe de curs valutar Venituri din exproprierea unui teren în scop de utilitate publică Venituri din interese legate de participare Venituri din prestări de servicii Venituri din sconturi obţinute Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri din vânzarea produselor finite Întocmiţi contul de profit şi pierdere.000 750.000 300.000 330.000 37.000 30.000 165.000 42 . Testul 2 Se dau următoarele elemente ale societăţii comerciale Iepuraşul: ELEMENTE Cheltuieli cu amortizarea echipamentelor Cheltuieli cu despăgubiri.ELEMENTE Repartizarea profitului Salarii datorate Terenuri Titluri de plasament Chirii de încasat înregistrate în avans Impozit pe profit de plată TVA de recuperat Clădire luată cu chirie Salarii de plată Venituri Cheltuileli Acţiuni cotate la bursă – scop speculativ Garanţii acordate cleinţilor Avansuri plătite pentru mărfuri VALORI (lei) 100.000 195.500 120.000 Întocmiţi bilanţul tip cont ( orizontal) şi calculaţi capitalul social.000 50.500 150.000 10.000 40.000 400.000 400.000 100.500 114.000 20.000 22.000 350. VALORI (lei) 36.

43 .Testul 3: 1. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. O datorie reprezintă: a) o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente actuale şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice b) o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice c) o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o intrare de resurse care încorporează beneficiile economice 5. Ecuaţia de calcul a rezultatului financiar este: REZULTAT = VENITURI + CHELTUIELI : a) ADEVĂRAT b) FALS . Un activ reprezintă: a) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente şi de la care se aşteaptă să genereze în prezent beneficii economice pentru întreprindere b) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere c) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere 4. Informaţiile privind poziţia financiară a unei întreprinderi sunt oferite de: a) bilanţ b) contul de profit şi pierdere c) notele explicative la situaţiile financiare 2. Veniturile reprezintă: a) creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau descreşteri ale activelor sau creşteri ale datoriilor. care se concretizează în scăderi ale capitalului propriu. care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. altele decât cele rezultate din distribuirea către acţionari b) diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale activelor sau creşteri ale datoriilor. 3. c) creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor.

sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor. care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. b) un venit este recunoscut în bilanţ atunci când este sigură obţinerea unor beneficii economice. c) o datorie este recunoscută în bilanţ în momentul în care este probabil că o ieşire de resurse. care din următoarele caracteristici este esenţială pentru o datorie: a) o datorie apare ca urmare a unor tranzacţii din viitor b) o datorie are un grad de incertitudine din punct de vedere al sumei c) decontarea (achitarea) unei datorii conduce la ieşire de beneficii economice din întreprindere 9. 7. iar valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. purtătoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligaţii prezente. sub formă de intrări sau creşteri ale valorii activelor sau descreşteri ale datoriilor. care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor. b) a aprecia dacă întreprinderea are capacitatea de a face faţă datoriilor pe termen lung cu disponibilităţile de numerar pe care le are în prezent. care poate fi evaluat(ă) în mod credibil. Informaţiile despre lichiditatea unei întreprinderi sunt necesare pentru: a) a aprecia dacă întreprinderea are capacitatea de a face faţă datoriilor pe termen scurt cu disponibilităţile de numerar pe care le are în prezent. b) diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile. Cheltuielile reprezintă: a) diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile. Conform reglementărilor contabile internaţionale. c) creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile. altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. altele decât cele rezultate din aporturi noi ale acţionarilor 6. Identificaţi care din următoarele enunţuri este fals: a) un activ este recunoscut în bilanţ în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către întreprindere şi activul are un cost sau o valoare. care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. Ecuaţia fundamentală a contabilităţii este: ACTIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII: a) ADEVĂRAT b) FALS 44 .care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. 8. altele decât cele rezultate din distribuirea capitalului către acţionari. 10. altele decât cele rezultate din distribuirea capitalului către acţionari.

Activele non-curente ale companiei nu includ elementul mijloace de transport: a) ADEVĂRAT b) FALS 20 Activele non-curente ale companiei includ elementul furnizori: a) ADEVĂRAT b) FALS 45 . Clienţii unei firme reprezintă persoane cărora firma trebuie să le dea bani: a) ADEVĂRAT b) FALS 15. Creditorii unei firme reprezintă persoane de la care firma are de primit bani: a) ADEVĂRAT b) FALS 13. Activele companiei includ şi elementul clienţi: a) ADEVĂRAT b) FALS 19. Furnizorii unei firme reprezintă persoane cărora firma trebuie să le dea bani: a) ADEVĂRAT b) FALS 14. Activele companiei includ şi elementul furnizori: a) ADEVĂRAT b) FALS 18. Banii pe care compania îi păstrează în cont curent la bancă reprezintă un activ al companiei: a) ADEVĂRAT b) FALS 16. Banii pe care compania îi păstrează în cont curent la bancă reprezintă un element de capital propriu al companiei: a) ADEVĂRAT b) FALS 17. Debitorii unei firme reprezintă persoane cărora firma trebuie să le dea bani: a) ADEVĂRAT b) FALS 12.11.

C. O. Curpăn. M... Ş. Didactică şi Pedagogică. Dumitru. Nichita.. O. M.Bazele contabilităţii. Bucureşti Grigorescu. (2008). C. M. Bucureşti Manea. Bucureşti Ristea. Bucureşti Dumitrana.. Ristea. Dumitrana. M. Universitară. Ed.Bazele contabilităţii. Răspunsuri la testele grila 1 2 3 4 5 A B B B C 6 7 8 9 10 A B C A A 11 12 13 14 15 B B A B A 16 17 18 19 20 B B A B B c. Dumitrana. şi Nichita.. ASE. A. Stănilă. A. M. Ed. C. Ed. M... Popa. Universitară. Bibliografia unităţii de învăţare 1 Caraiani.. Bucureşti 46 . CECCAR. Ed. Rapcencu. L. (200N) – Bazele contabilităţii. Bucureşti Călin..) (2010) .b. Basics of Accounting – Solve and learn – Case studies. Bazele contabilităţii bugetare. Infomega. (coord. (2007). Vulpoi. (2005). Aplicaţii şi studii de caz. Financial and Management Accounting. Ed. Ed. (2007) – Principles of Accounting. Bazele contabilităţii. C.. Universitară. Bucureşti Ponorîcă. Practice Guide of Basic. C. A. M. Ed. Universităţii Româno-Britanice. M. (2006). Ed. (coord.) (2010) . Bucureşti Caraiani.

de câte feluri poate fi şi cum arată ea. care sunt elementele lui. care prezintă situaţia tuturor elementelor de activ. Analiza contabilă a tranzacţiilor. cheltuieli şi venituri îi este ataşat un cont. 5. dar pe care îl detaliază. 4. 47 . contul are o sferă mult mai restrânsă. Utilizarea planului de conturi. forma şi structura contului Definiţie Un contabil identifica tranzactiile. Spre deosebire de bilanţ. Titlul (denumirea) şi simbolul contului. Soldul contului.2. de câte feluri este.Unitatea de învăţare 2 2. procedeu utilizat pentru a urmări modificarile valorice ale fiecărui element bilantier. cât şi modificările pe care le suferă în cursul unei perioade de gestiune (luna). datorii. Pentru a nu intocmi dupa fiecare tranzactie un set de situatii financiare. cum funcţionează). arătând atât situaţia acestuia la un moment dat. Explicaţia tranzacţiilor înregistrate în cont. deoarece el face referire la un singur element al situaţiilor financiare. Elementele contului sunt: 1. Ce este o formulă / înregistrare contabilă. Modul în care se fac corecţii în contabilitate în cazul unei erori. datorii şi capital propriu la un moment dat.1. toate tranzactiile se consemneaza in conturi. Obiectivele unităţii de învăţare 2 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi dobândi cunoştinţe despre: Instrumentul fundamental al contabilităţii contul ( ce este. Fiecărui element de active. Debitul şi creditul. le inregistreaza si le centralizeaza. 2. capitaluri proprii. Sistemul de înregistrare în contabilitate. Definiţia. Contul este un instrument. De regulă contul este reprezentat de forma literei „T”. Total sume debitoare şi creditoare ale contului. Sistemul de contabilitate în partidă dublă 2. Rulajul (mişcarea) contului. de unde şi expresia „ T-ul conturilor de active / datorii”. care sunt elementele ei. 6. 3. 2.

iar explicaţia contabilă constă în indicarea sub formă de simbol cifric a contului sau conturilor corespondente. Titlul contului exprimă conţinutul economic al elementului bilanţier (bun economic. 4. Partea stângă a oricărui cont este denumită debit ( simbolizat D) iar partea dreaptă este denumită credit ( simbolizat C). 6. pe credit. iar a credita un cont înseamnă a înregistra o sumă în partea dreaptă. Clienţi. Valoarea iniţială a elementului şi implicit cea cu care s-a deschis contul reprezintă soldul iniţial al contului. Venituri din vânzarea mărfurilor etc. iar cele din partea dreaptă creditoare. Explicaţia descriptivă a tranzacţiilor şi evenimentelor înregistrate în cont constă în prezentarea naturii operaţiei. ci doar sumele. Soldul iniţial al unui element este egal cu soldul final de 48 . a persoanelor juridice sau fizice implicate.) 2. sursă de finanţare. A debita un cont înseamnă a înregistra o sumă în partea stângă a contului. De regulă în T-ul simplificat nu se trec explicaţiile. Mişcarea sau sumele înregistrate într-o anumită perioadă (spre exemplu lună sau an) în debitul sau creditul unui cont ca urmare a creşterilor şi micşorărilor determinate de tranzacţii (evenimente) reprezintă rulajul contului. Prin adunarea rulajelor debitoare sau creditoare cu sumele care exprimă. se obţine total sume debitoare şi total sume creditoare ale contului respectiv. în partea de debit sau de credit. soldul iniţial reflectat de cont la începutul perioadei de gestiune.Exemplu: Debit Sold iniţial debitor Rulaj debitor Total sume debitoare Sold final debitor Sau Simbol cont & nume Sau Credit Sold iniţial creditor Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor 1.. 5. proces economic sau rezultat financiar) a cărui evidenţă se ţine cu ajutorul contului respectiv. Acesta poate fi rulaj debitor şi rulaj creditor. Le abreviem de regulă cu RD şi respectiv RC. În general. a documentului justificativ utilizat etc. a datei operaţiei. Le abreviem de regulă cu TSD şi respectiv TSC. Totalul sumelor unui cont este de două feluri: total sume debitoare şi total sume creditoare. denumirea unui cont reflectă denumirea elementului situaţiilor financiare înregistrat în contul respectiv ( Exemple: conturile Casa în lei. 3. Rulajul debitor reprezintă totalitatea înregistrărilor (mişcărilor) efectuate în debitul unui cont într-o perioadă. Disponibil în cont în valută. Rulajul creditor reprezintă totalitatea înregistrărilor (mişcărilor) efectuate în creditul unui cont. Sumele trecute în partea stângă sunt debitoare. pe debit.

În funcţie de mărimea sumelor. În simbolizarea conturilor se aplică sistemul zecimal. soldul poate fi debitor. funcţie. caz în care pe bara din mijloc apare semnul lui Zorro sau semnul egal). la începutul perioadei următoare de gestiune apar ca solduri iniţiale (Si).Conturi de cheltuieli • Clasa 7 . TSD – TSC = SD. reprezentând solduri finale care. Astfel se asigură uniformitate şi unitate de conţinut. dacă totalul sumelor debitoare din cont este mai mare decât totalul sumelor creditoare. la sfârşitul perioadei de gestiune. în cadrul căruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire şi simbol cifric fiind încadrat întro clasă şi grupă. contul are sold debitor. TSC – TSD = SC.Conturi de imobilizări • Clasa 3 . Valoarea finală a elementului şi implicit cea cu care s-a închis contul reprezintă soldul final al contului.Conturi de venituri • Clasa 8 .Conturi de trezorerie • Clasa 6 .Conturi de terţi • Clasa 5 . Le abreviem de regulă cu SD şi respectiv SC. Relaţiile de calcul pentru sold sunt : 1. TSD – TSC = 0. contul are sold creditor. 2.3. Astfel. denumire şi simbolizare a conturilor (de exemplu. iar dacă totalul sumelor creditoare este mai mare decât totalul sumelor debitoare.la sfârşitul perioadei precedente ( spre exemplu soldul contului „Casa în lei” de la începutul lunii iunie este egal cu soldul final al contului „ Casa în lei” de la sfârşitul lunii mai) 7. datorii pe termen lung şi provizioane • Clasa 2 . 3.Conturi de gestiune 49 .Conturi de capitaluri. când când când TSD > TSC TSC > TSD TSD = TSC Soldurile se stabilesc de regulă. planul de conturi). În planul de conturi general se cuprind 9 clase de conturi: • Clasa 1 . Soldul se stabileşte ca diferenţă între total sume debitoare şi total sume creditoare.Conturi speciale • Clasa 9 . 2.Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie • Clasa 4 . sold creditor sau sold balansat (cont se numeşte soldat. Planul de conturi Planul de conturi general este un tablou al întregului sistem de conturi.

„Ajustări de valoare pentru depreciarea stocurilor” etc. Tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor Conturile pot fi clasificate în coformitate cu mai multe criterii. Dacă vedem contul 21xx şi nu cunoaştem exact denumirea. datorii şi capitaluri proprii. Furnizori. respectiv elementul. Mărfuri. şi b) conturi rectificative. dar cele mai importante sunt următoarele: 1. Spre exemplu: conturi de active. Clienţi. Impozit pe profit de plată etc. datorii şi capitaluri proprii sunt conturile elementelor: Casa în lei. Conturi rectificative sunt: „Amortizarea cumulată”. La rândul lor şi cifra grupelor ne poate da indicaţii importante despre locul elementului în clasa de conturi. spre exemplu: când căutăm un cont pentru elementul „Stoc de mărfuri” căutăm în planul de conturi doar în clasa 3 Stocuri. Activitate practică Căutaţi n îPlanul de Conturi simbolurile conturilor: Rezerve legale. cum ar fi: pentru imobilizări cifra grupelor 0 reflectă imobilizările necorporale iar 1 pe cele corporale. 50 . Materii prime. Mărfuri. cifra 8 reflectă conturile de amortizare cumulată. Cifra 9 a grupei arată pentru conturile de activ întotdeauna un cont de ajustare de valoare iar cifra 6 întotdeauna un element financiar în clasa de cheltuieli şi venituri etc.4. Cheltuieli cu dobânzile. fără a trece prin toate conturile planului de conturi. Credite bancare pe termen lung. ştim totuşi cu siguranţă că este un element de activ imobilizat corporal.Ca şi regulă generală avem: Cont X Clasa ( între 1 şi 9 ) X Grupa (între 1 şi 9) X X Cont gradul Cont gradul 2 / 1 poate lipsi Clasificarea este foarte utilă deoarece facilitează căutarea unui anumit cont şi ajută la reperarea elementului reflectat. După funcţia economică putem avea: a) conturi de active. 2.

2. După funcţia contabilă: a) de activ; şi b) de capitaluri ( de capital propriu sau datorii). Spre exemplu: conturi de active sunt: Clădiri, TVA de recuperat, Creanţe faţă de acţionari etc. Conturi de capitaluri: „Capital social”; „Rezerve legale”, „Salarii de plată/Personal remuneraţii datorate” etc. 3. După conţinutul economic putem avea: a) de activ; b) de datorie; c) de capitaluri proprii. Spre exemplu: conturi de active sunt: Clădiri, TVA de recuperat, Creanţe faţă de acţionari etc. Conturi de capitaluri: Capital social; Rezerve legale etc. Conturi de datorii sunt: Salarii de plată/Personal remuneraţii datorate, Furnizori, Alte impozite şi taxe datorate etc. 4. După sfera de cuprindere: a) sintetic; b) analitic. Conturile pot avea minim 3 cifre ( sau patru), cel ce le utilizeaza având posibilitatea să crească numărul lor după nevoi ( astfel de conturi se numesc analitice şi sunt dezvoltări ale conturilor sintetice, create pentru cerinte proprii de informare). Spre exemplu, un cont sintetic de gradul 1 este 512” Disponibil la bănci”, sinteticul de gradul 2 ( analiticul celui precedent) este 5121” Disponibil la bănci în lei” şi la acest cont societatea poate crea un număr corespunzător de analitice cum ar fi: 5121.1 ” Disponibil la bănci în lei” – BCR; 5121.2 ” Disponibil la bănci în lei” – ING etc. 5. După rolul în perioadă: a) conturi temporare; b) conturi permanent. Conturile temporare au întotdeauna sold final 0 la sfârşitul perioadei ( se soldează). Cele permanent pot avea sold final 0 dar nu obligatoriu. Spre exemplu conturile de venituri şi cheltuieli sunt întotdeauna cu sold final 0 la sfârşitul perioadei, ele fiind conturi temporare. Conturile de stocuri, imobilizări, datorii, capitaluri proprii sunt exemple de conturi permanente. Conturile permanent îşi transferă soldul în perioada următoare, după regula deja expusă şi anume: sold iniţial în perioadă = sold final pentru perioada anterioară.

51

6. După apartenenţa la situaţiile financiare: a) de bilanţ; b) de cont de profit şi pierdere; c) de gestiune; d) extracontabile Conturile de bilanţ se regăsesc în clasele 1-5 (au prima cifra a simbolului contului între 1 şi 5) şi se preiau la sfârşitul perioadei pentru a se întocmi bilanţul. Spre exemplu sunt conturile de active imobilizate, de stocuri, de datorii comerciale, de capitaluri etc. Conturile de cont de profit şi pierdere nu apar niciodată în bilanţ şi doar în contul de profit şi pierdere şi sunt conturile de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ( au prima cifra fie 6 fie 7). Spre exemplu: Cheltuieli cu salariile, Venituri din dobânzi, Cheltuiala cu impozitul pe profit etc. 7. După regulile de funcţionare: a) conturi monofuncţionale; b) conturi bifuncţionale. Conturile monofuncţionale funcţionează fie ca şi conturi de activ fie ca şi conturi de capitaluri, având soldul corespunzător ( vezi subcapitolul următor: Reguli de funcţionare a conturilor). Conturile bifuncţionale pot funcţiona după ambele reguli, putând avea orice tip de sold ( debitor sau creditor), interpretarea făcându-se în funcţie de element. Spre exemplu contul bilanţier 121 Rezultatul exerciţiului este cont bifuncţional; dacă are sold creditor se interpretează ca fiind un profit obţinut de entitate în cursul perioadei. Dacă are sold debitor arată o pierdere obţinută de entitate în cursul perioadei. Regulile de funcţionare a conturilor au drept scop să stabilească partea contului (debit sau credit) în care urmează să se înregistreze soldul iniţial existent în fiecare cont la deschiderea acestuia, modificările (creşteri sau micşorări) valorii elementului la care se referă contul, determinate de tranzacţiile, evenimentele, operaţiile economice şi soldul final al conturilor existent la închiderea acestora. Acestea au ca punct de plecare bilanţul cu structurile sale (active, capitaluri şi datorii). Se porneşte de la dubla reprezentare (activele în partea stângă a egalităţii, iar capitalurile proprii şi datoriile în partea dreaptă a egalităţii). 1. Toate conturile de activ încep a funcţiona prin a se debita şi se debitează cu soldul iniţial; toate conturile de capitaluri încep a funcţiona prin a se credita şi se creditează cu soldul iniţial. 2. Toate conturile de activ se debitează cu creşterile (intrările) elementelor de activ; toate conturile de capitaluri se creditează cu creşterile (intrările) elementelor de capitaluri.

52

3. Toate conturile de activ se creditează cu micşorările (ieşirile) elementelor de activ; toate conturile de capitaluri se debitează cu micşorările elementelor de capitaluri. 4. Toate conturile de activ au întotdeauna sold final debitor sau zero, iar toate conturile de capitaluri au întotdeauna sold final creditor sau zero. Întrucât conţinutul economic al conturilor diferă de la un element patrimonial la altul, implicit debitul şi creditul nu au aceeaşi semnificaţie pentru toate conturile. Astfel, din punct de vedere contabil:

CREDITUL înregistrează:

DEBITUL înregistrează: ◊ existenţele de activ ◊ creşterile de activ ◊ micşorările de pasiv ◊ existenţele de pasiv ◊ creşterile de pasiv ◊ micşorările de activ.

Aceste reguli de functionare sunt ilustrate mai jos.
D SID + SFD Conturi de activ C D Conturi de capitaluri C SIC + SFC

Observaţie: în opinia unor autori soldul se trece pe partea opusă, spre exemplu, dacă avem sold debitor îl trecem pe credit iar pe soldul debitor îl trecem pe debit. Acest lucru este motivat de dorinţa de a balansa contul ( sumele din partea dreaptă să fie egale cu cele din partea stângă). Autorii preferă să utilizeze convenţia expusă şi anume să treacă soldul pe partea de care aparţin, adică, soldul debitor va fi trecut pe partea stângă, de debit, iar cel creditor va fi trecut pe partea dreaptă, pe credit. Sau, dacă facem o matrice, regulile pot fi sintetizate astfel: Debit Cont de activ Cont de capitaluri ( proprii sau datorii Credit

+ -

+

53

Rezultatul exerciţiului este un element de capital propriu. ele apar doar în contul de rezultate. Exemplu 5311 Casa în lei Sold iniţial debitor 500 100 1500 Rulaj debitor Total sume debitoare Sold final debitor 1.100 1. acesta va fi analizat din prisma efectului pe care îl produce asupra elementului pe care îl recitică. şi dacă scriem egalitatea: Rezultatul exerciţiului = Venituri – Cheltuieli. Nu este eronat să ne gândim la conturile de venituri şi cheltuieli ca având reguli separate şi anume: D Conturi de cheltuială C SID 0 + SFD 0 D Conturi de venit C SIC 0 + SFC 0 - Autorii în continuare o să analizeze conturile de venituri şi cheltuieli prin efectul modificărilor produse de acestea asupra rezultatului exerciţiului.Important: Conturile de venituri sau cheltuieli nu sunt conturi de bilanţ. In bilanţ apare doar rezultatul exerciţiului. element component al capitalurilor proprii.200 250 650 900 900 Rulaj creditor Total sume creditoare 54 . Ele de regulă funcţionează invers faţă de active.).). adică venituri minus cheltuieli. Despre conturile de venituri spunem că funcţionează ca şi conturi de capitaluri ( C + ) pe cănd conturile de cheltuieli spunem că sunt conturi de capital cu minus ( C . Remarcăm că veniturile suc la creşterea rezultatului exerciţiului. În cazul în care un element este rectificativ. Spre exemplu: conturile de amortizare arată o scădere a valorii unui activ imobilizat ( A .600 2. Conturile rectificative sunt utilizate pentru a corecta în bilanţ valoarea activelor ( se scad pentru a se ajunge la valoarea netă a elementului).). la fel şi cele pentru ajustarea de valoare ( A .). şi deci a capitalului propriu ( C . şi deci a capitalului propriu ( C + ) pe când cheltuielile duc la scăderea rezultatului exerciţiului.

cu alte cuvinte s-a înregistrat TVA de plată în cursul perioadei în sumă de 1.Interpretare: Soldul iniţial debitor al contului 5311 Casa în lei. Rulajul debitor al contului contului 5311 Casa în lei arată că elementul a scăzut.000 lei).200 – 800.200 lei. Soldul final este debitor ( fiind cont de activ. TSC – TSD).200 Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor Sold iniţial creditor Interpretare: Soldul iniţial creditor al contului 4423 TVA de plată.400 lei. arată care era valoarea TVA-ului de plată la bugetul de stat la începutul perioadei ( 1.200 2.600 lei. Analiza contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor Înainte de înregistrarea tranzacţiilor ( care sunt consemnate în documente financiar contabile) în contabilitate trebuie să se facă analiza contabilă în vederea identificării modificărilor bilanţiere şi a conturilor în care va fi consemnată. Rulajul creditor al contului.200 1. determinăm egalitatea fundamentală a conturilor: Debit = Credit. arată câţi lei se aflau în casierie la începutul perioadei ( 500 lei). arată scăderile elementului casa în lei.100 – 900. Rulajul debitor al contului contului 5311 Casa în lei arată că activul a crescut.400 1. 55 . Exemplu 4423 TVA de plată 1. adică s-au depus în casă / încasat bani numerar în valoare de 1.200 lei. TSD – TSC). 2. Această analiză are drept rezultat stabilirea conturilor ce sunt afectate de tranzacţii şi în ce mod. adică s-a plătit TVA în sumă de 800 lei. arată creşterea elementului TVA de plată. sau mai précis Total sume debitoare = Total sume creditoare. Rulajul creditor al contului. Pornind de la egalitatea fundamentală în bilanţ ( cel în formă orizontală ) Activ = Capital propriu + Datorii. nu poate avea sold creditor) şi arată suma existentă la sfârşitul perioadei în casierie ( 1. adică 2. Soldul final este creditor ( fiind cont de datorie. fiind cont de activ. cont de datorie.5. nu poate avea sold debitor) şi arată TVA de plată la sfârşitul perioadei ( 1. fiind cont de datorie.000 800 Rulaj debitor Total sume debitoare 800 800 1. adică 2. cu alte cuvinte s-au făcut plăţi prin casierie în sumă de 900 lei. cont de activ.

Identificarea conturilor care se debitează şi a celor care se creditează (pe baza conturilor identificate şi a regulilor de funcţionare a lor). A + x = C + (D + x). modificările pe care le determină fiecare tranzacţie pe baza dublei înregistrări. utilizat în înţelesul de „următoarele”. A – x = C + (D – x). a formulei (egalităţii) contabile. Identificarea elementelor bilanţiere care se modifică şi tipul modificării bilanţiere: Reîmprospătare cunoştinţe: după cum am aflat la modulul 1. iar contul (conturile) care se creditează se aşează în partea dreaptă a semnului egalităţii. În formula contabilă. A = C + (D + x – x). Pas 4. Realizarea analizei contabile presupune parcurgerea. A = (C + x – x) + D. Pas 5. 2. ecuaţiile modificărilor bilanţiere sunt în număr de nouă şi anume: A + x – x = C + D. a următoarelor etape: Pas 1. Semnul „=”. deoarece debitul este partea stângă a unui cont. în general. Formula contabilă ( sau înregistrarea contabilă) exprimă.Scopul final al analizei contabile îl constituie întocmirea formulei contabile. A – x = (C – x) + D. contul (conturile) care se debitează se aşează în stânga semnului egalităţii. A = (C – x) + (D + x). Determinarea naturii operaţiei. Pas 3. cel puţin unul pe debit şi unul pe credit. Semnul „%”. A + x = (C + x) + D. Regula de bază este : Total sume debitoare = Total sume creditoare. pe baza analizei contabile efectuate. Pot exista mai multe conturi pe debit sau mai multe conturi pe credit. adică stabilirea conţinutului tranzacţiei ce trebuie înregistrată în contabilitate. Sumele aferente fiecărui cont / element. Conturile corespondente – trebuie să avem minim 2 conturi. 56 . Fiecare cont are suma lui. deoarece creditul este partea dreaptă a unui cont. baza elementelor bilanţiere modificate. respectiv întocmirea. 4. atunci când în formula contabilă intră în corespondenţă mai mult de două conturi. Scrierea înregistrării contabile. A = (C + x) + (D – x). Elementele formulei contabile sunt: 1. pe baza căreia se înregistrează tranzacţiile în contabilitate. adică stabilirea conturilor corespondente în care urmează să se înregistreze tranzacţia. 3. Identificarea conturilor corespondente. sub formă grafică. Pas 2.

În funcţie de numărul conturilor corespondente care compun formula contabilă.Prin ataşarea explicaţiei descriptive a operaţiunilor în cauză la elementele formulei contabile rezultă noţiunea de articol contabil. astfel: A. respectiv s-a creditat contul în cursul perioadei. 1. care pot fi: . Modelul este de forma: Total sume debitoare Sume debitoare % Conturi debitoare = Cont creditor Suma creditoare Egalitate: Total sume debitoare = Total sume creditoare B. 2. un cont care se debitează şi un cont care se creditează. Modelul este de forma: Sumă pe debit Cont debitor = Cont creditor Sumă pe credit Prin convenţie în cazul formulelor contabile simple este suficient să trecem o singură sumă ( comună ambelor conturi) pe partea de debit. nu putem utiliza formulele compuse şi pe debit şi pe credit. 57 . doarece s-ar pierde o informaţie obligatorie care trebuie trecută în registru: conturile corespondente cu care s-a debitat. Formule contabile simple: tranzacţia generează modificări numai la două elemente bilanţiere. datorită registrului Cartea Mare. Formule compuse pe debit: Două sau mai multe conturi care se debitează şi un cont care se creditează. putem avea: o formule contabile simple.compuse pe debit sau .compuse pe credit. şi o formule contabile compuse. Formule contabile compuse: formula presupunem mai multe conturi pe o parte ( sunt mai multe elemente bilanţiere care se modifică la fel). Modelul este de forma: Sumă debitoare Cont debitor = % Conturi creditoare Total creditoare sume Sume creditoare Egalitate: Total sume debitoare = Total sume creditoare Observaţie: în România. Formule compuse pe credit: Două sau mai multe conturi care se creditează şi un cont care se debitează.

Conturi corespondente.000 C D C Exemplu: Întreprinderea se aprovizionează pe credit comercial cu materii prime şi mărfuri în valoare de 2. creşte. creşte. se creditează. Creşte stocul de ambalaje. Modificările bilanţiere. se debitează. Conturi corespondente. 2.Exemplu: Se cumpără un stoc de ambalaje în sumă de 10. se debitează. Ignorăm TVA-ul. Natura operaţiei. Achiziţie stoc de materii prime şi mărfuri pe credit comercial. 4. cont de datorie. Funcţionarea conturilor. Formula contabilă ( compusă pe debit). respectiv 8.000 lei 2.000 lei Această tranzacţie generează modificări în cele două elemente reflectate prin intermediul T-urilor astfel: 381 Ambalaje D 1/401 10. Formula contabilă. 381 Ambalaje. conform facturii furnizorului. 371 Mărfuri şi 401 Furnizori. 371 Mărfuri. Funcţionarea conturilor. creşte. se creditează. creşte.000 lei. 381 Ambalaje = 401 Furnizori 10.000 lei. cont de activ. 3. Pentru a înregistra tranzacţia efectuăm analiza contabilă astfel: 1. Pentru elementele bilanţiere modificate utilizăm conturile: 301 Materii prime. 401 Furnizori. 301 Materii prime. A + şi creşte datoria faţă de furnizori D +. Pentru a înregistra tranzacţia efectuăm analiza contabilă astfel: 1. 5. Creşte stocul. 2.000 lei.000 401 Furnizori 1/381 10. 3. Ignorăm TVA-ul. se debitează. Ecuaţia modificărilor bilanţiere va fi: A +X = C + D + X. Modificările bilanţiere. Ecuaţia modificărilor bilanţiere va fi: A +X = C + D + X. Pentru elementele bilanţiere modificate utilizăm conturile: 381 Ambalaje şi 401 Furnizori. 4. cont de activ. cont de datorie.000 lei 8. pe credit comercial ( cu plata ultarioară). % 301 Materii prime 371 Mărfuri = 401 Furnizori 10. 401 Furnizori. A + şi creşte datoria faţă de furnizori D +. creşte. cont de activ. Achiziţie stoc de ambalaje pe credit comercial.000 lei 58 . Natura operaţiei. 5.

cont de datorie. se creditează. se debitează.000 lei. 421 Personal salarii datorate = % 4312 CAS datorat de salariaţi 444 Impozit pe venit 25. Ecuaţia modificărilor bilanţiere va fi: A = C + D + X . Modificările bilanţiere. Natura operaţiei. Pentru elementele bilanţiere modificate utilizăm conturile: 421 Personal salarii datorate. Funcţionarea conturilor. 5.000 C 59 .000 D 2/401 C D 401 Furnizori 2/301 2. cont de datorie.şi creşte datoria faţă de buget D +.000 C C 371 Mărfuri 8.000 10. 4. 444 Impozit pe venit. se creditează. Pentru a înregistra tranzacţia efectuăm analiza contabilă astfel: 1. 4312 CAS datorat de salariaţi.Această tranzacţie generează modificări în elementele reflectate prin intermediul T-urilor astfel: D 2/401 301 Materii prime 2.000 2/371 8. cont de datorie creşte. 421 Personal salarii datorate. creşte. Formula contabilă ( compusă pe debit). Scade datoria faţă de salariaţi. 3.000 D 444 Impozit pe venit C 4/421 15.000 4/421 10. scade. 2. Conturi corespondente.000 Exemplu: La sfârşitul lunii se reţine de la salariaţi CAS în sumă de 10. 4312 CAS datorat de salariaţi şi 444 Impozit pe venit. D .000 4/444 15.000 lei şi impozit pe venit în sumă de 15. Se reţin contribuţiile sociale şi impozitul pe venit de la salariaţi.X.000 D 421 Personal salarii datorate C D 4312 CAS datorat de salariaţi 4/4312 10.000 15.

Astfel. prin scrierea unei formule contabile cu inversarea conturilor corespondente din formula iniţială şi apoi întocmirea şi înregistrarea formulei contabile corecte. Urmează să înregistram formula contabila corectă.. Conturile pe care le utilizăm sunt: 5121 Disponibil la bănci în lei. 5121 Disponibil la bănci în lei A . stornarea poate fi: 1. în negru. inversăm conturile corespondente din formula de mai sus: 401 Furnizori = 5121 Disponibil la bănci în lei 1. au aceeaşi valoare ca şi înaintea înregistrării iniţiale în contabilitate.. Plată datorii către furnizori. Formula modificărilor bilanţiere este: A – X = C + D – X. element de datorie. Stornarea Un mod specific contabilităţii de corectare a erorilor intervenite la înregistrarea tranzacţiilor în conturi este operaţiunea de stornare. Pentru a anula formula contabila înregistrată eronat prin stornare în negru. element de activ scade A -. conturile sunt neutre. scade D -. Exemplu: Întreprinderea plăteşte furnizorilor 1. se debitează.000 lei Inregistrarea este greşită deoarece conturile de datorii care scad se debitează iar cele de active care scad se creditează. 3. arată că furnizorii noaştri au depus bani în contul nostru. 2. Stornarea în negru presupune anularea înregistrării efectuate anterior greşit. în roşu. greşită.000 lei În acest moment eroarea este anulată. Presupunem că formula contabilă s-a înregistrat nregistrat eronat aşa: 5121 Disponibil la bănci în lei = 401 Furnizori 1. 401 Furnizori D . Se modifică datoria faţă de furnizori. 2. Practic formula anterioară.6. 401 Furnizori 4. se creditează 60 . Facem analiza: 1.000 lei. Se modifică disponibilul la bănci.2. 1. lucru fără sens.

Practic formula anterioară. Întreprinderea plăteşte furnizorilor 1. Se modifică disponibilul la bănci. Plată datorii către furnizori. Formulele contabile de stornare în roşu constau în anularea unei formule contabile efectuate anterior greşit prin înregistrarea unei noi formule contabile identică cu cea eronată.401 Furnizori = 5121 Disponibil la bănci în lei 1. Pentru a anula formula contabila înregistrată eronat. Formula modificărilor bilanţiere este: A – X = C + D – X. Înscrierea unei sume în roşu sau în chenar are semnificaţia în contabilitate a unor valori cu semnul “–”. greşită. element de datorie. prin stornare în roşu.000 lei 2. Presupunem că formula contabilă s-a înregistrat nregistrat eronat aşa: 5121 Disponibil la bănci în lei = 401 Furnizori 1. având ca efect anularea sumei înscrisă anterior în mod eronat. Se modifică datoria faţă de furnizori.000 lei Inregistrarea este greşită deoarece conturile de datorii care scad se debitează iar cele de active care scad se creditează. scriem aceeaşi formulă cu sumele în roşu: 5121 Disponibil la bănci în lei Echivalent cu a scrie: 5121 Disponibil la bănci în lei = 401 Furnizori .000 lei. însă cu sumele înscrise în roşu (sau în negru. 3. lucru fără sens. dar încadrată în chenar).000 lei = 401 Furnizori 1. 2. Conturile pe care le utilizăm sunt: 5121 Disponibil la bănci în lei. au aceeaşi valoare ca şi înaintea înregistrării iniţiale în contabilitate. arată că furnizorii noaştri au depus bani în contul nostru.1. Urmează să înregistram formula contabila corectă. scade D -.000 lei În acest moment eroarea este anulată. element de activ scade A -. 401 Furnizori 61 . conturile sunt neutre. Facem analiza contabilă: 1.

000 2. 401 Furnizori . element de activ scade . 62 .000 Rulaj debitor Total sume debitoare 1.000 -1.000 0 2.000 Rulaj debitor Total sume debitoare 1.000 3.000 1.000 1. Presupunem că soldul iniţial al furnizorilor era de 2. comparativ.000 1. se creditează 401 Furnizori = 5121 Disponibil la bănci în lei 1.000 Sold iniţial creditor Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor Stornare în roşu: 401 Furnizori 2.000 de lei şi alte mişcări ale elementului nu au mai fost.000 1.000 1.4. pentru a urmări modul în care tranzacţia eronată a fost corectată prin stornare în negru şi în roşu.000 2. 5121 Disponibil la bănci în lei.000 1. Stornare în negru: 401 Furnizori 2. se debitează. element de datorie scade .000 Sold iniţial creditor Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor Observaţie: în practică majoritatea contabililor preferă stornările în roşu deoarece aceastea nu afectează soldul conturilor.000 lei Întocmim în continuare Cartea Mare (T-urile) a contului de furnizor.000 1.000 1. pe când cea în roşu nu are acest efect. Practic prin cele 2 metode de stornare se ajunge la acelaşi rzultat final ( sold) doar că metoda stornării în negru încarcă rulajele şi pe debit şi pe credit.

000 lei iar valoarea stocului final este de 3. Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a creditat contul 401 Furnizori cu 12. Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a debitat contul 5311 Casa în lei 5. Ce arată rulajul creditor al contului 371 Mărfuri ? 12. s-a debitat contul 4426 TVA deductibil cu 2.000 leişi s-a creditat contul 704 Venituri din prestări servicii. „Cheltuieli cu mărfurile”.”Amortizarea construcţiilor”.000 lei. 15. „ Clienţi”.000 lei. Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a debitat contul 4111 Clienţi cu 10. s-au consumat materii prime în sumă de 14.000 lei ? 20.000 lei iar în cursul lunii s-a încasat suma de 15. 16. Ce este o formulă contabilă. Ce arată rulajul debitor al contului 4111 Clienţi ? 11. Căutaţi simbolurile conturilor „Capital social vărsat”.000 lei. datorii şi capitaluri proprii? 5.000 lei. „ Venituri din vânzarea mărfurilor”. Reprezentaţi în T-ul contului furnizori următoarele tranzacţii desfăşurate în cursul unei luni: Sold iniţial – 12. 17.000 lei.000 lei şi s-a creditat contul 4427 TVA colectat.000 lei? 19. 63 . Care sunt regulile de funcţionare a conturilor pentru active. s-au achiziţionat mărfuri în valoare de 4. Ce reprezintă stornare şi de câte feluri este aceasta? 8. Calculaţi cât a fost TVA-ul tranzacţiei 18. Ce valoare au avut achiziţiile de materii prime pe datorie ştiind că la începutul lunii exista un stoc de 5. „Casa în lei”. 14. Reprezentaţi grafic un cont.”Conturi la bănci în lei”.000 lei.Teste de evaluare Test 1 Răspundeţi la următoarele întrebări: 1. s-au plătit datorii în sumă de 8. Ce arată soldul iniţial al contului 401 Furnizori ? Dar cel final ? De care tip poate fi ( debit sau credit) ? 10. s-a creditat contul 707 Venituri din vânzarea mărfurilor cu 8.000 lei. „Mărfuri”. s-au efectuat achiziţii pe credit comercial ( cu plata ulterioară ) în sumă de 4. S-a pierdut extrasul de cont de la începutul lunii şi ca atare trebuie să calculaţi care este valoarea disponibilului aflat în contul bancar la începutul perioadei ştiind că soldul final al contului bancar este de 12. Care a fost valoarea stocului de mărfui vândut în luna mai ştiind că la începutul lunii exista un stoc de mărfuri în sumă de 10. „ Furnizori”.000 lei.000 lei. s-au încasat creanţe în sumă de 5.000 lei şi s-au plătit 20. care sunt elementele ei şi de câte feluri poate fi ? 7. 2. 4. Ce arată rulajul creditor al contului 4111 Clienţi ? 13. iar la sfârşitul lunii s-a constatat că stocul de mărfuri rămas este de 8. Care sunt elementele conturilor ? 3.000 lei.000 lei.000 lei şi s-a debitat contul 371 Mărfuri. sau efectuat vânzări pe credit comercial ( cu încasarea ulterioară ) în sumă de 8. Care sunt etapele analizei contabile a unei tranzacţii? 6. Reprezentaţi în T-ul contului 4111 Clienţi următoarele tranzacţii desfăşurate în cursul unei luni: Sold iniţial – 10.000 lei. Ce arată soldul iniţial debitor al contului 5121 Disponibil la bănci în lei ? Dar cel final? 9. Calculaţi care a fost valoarea mărfurilor achiziţionate.

000lei = (CAPITAL PROPRIU – 20. Ce este o încasare de bani de la clienţi.000lei. Ce reprezintă pentru o firmă veniturile înregistrate în avans? a) un venit recunoscut în contul de profit şi pierdere în perioada curentă b) un venit (datorie) recunoscut în bilanţ în perioada curentă c) un venit pe care firma nu îl recunoaşte în situaţiile financiare în perioada curentă. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV – 20. Ce este o cheltuială înregistrată în avans: a) o cheltuială recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada curentă b) cheltuială (activ) recunoscută în bilanţ în perioada curentă c) o cheltuială pe care firma nu o recunoaşte în situaţiile financiare în perioada curentă. pentru că nu a beneficiat încă de serviciu. pentru că nu a prestat încă serviciul. din punctul de vedere al unei firme: a) o creştere de bani şi o scădere de creanţe b) o scădere de datorii şi o scădere de bani c) o creştere de datorii şi o creştere de bani 2.000 lei: a) diminuează cheltuielile firmei în luna iunie b) diminuează venitul firmei în luna iunie c) nu are nici un impact asupra Contului de Profit şi Pierdere al lunii iunie 4. din punctul de vedere al unei firme: a) o creştere de bani şi o scădere de creanţe b) o scădere de datorii şi o scădere de bani c) o scădere de datorii şi o creştere de bani 3.000 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 64 .Test grilă 1. Ce este o plată de bani făcută furnizorului. Ce impact are pentru Contul de Profit şi Pierdere din luna iunie plata făcută unui furnizor de la care am achiziţionat în luna mai o marfă in sumă de 2. în sumă de 20. 5. 6. Achitarea în luna iunie a datoriei faţă de furnizorul de mobilier care ne-a livrat bunurile în luna mai.

Primirea facturii în sumă de 200lei de la furnizorul de electricitate conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 200 lei = (CAPITAL PROPRIU + 200 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 9. în sumă de 12.000 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 11. Prestarea unui serviciu de consultanţă unui client în sumă de 300 lei. Încasarea banilor în sumă de 200 lei reprezentând dobânda pentru contul din bancă nu conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 200 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII+ 200 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 65 . conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 300 lei = (CAPITAL PROPRIU + 300 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 10.7. Achiziţia de stocuri de materii prime de la furnizor în sumă de 200 lei. Achitarea în luna noiembrie a datoriei faţă de furnizorul care ne-a livrat calculatoare în luna octombrie. fără plată pe loc. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV – 12. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 200 lei = (CAPITAL PROPRIU + 200 lei) + DATORII Încasarea sumei de 200 lei de la un client al companiei căruia i-am vândut în urmă cu 45 de zile bunuri conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 200 lei – 200 lei = CAPITAL PROPRIU + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 8.000 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII– 12.000 lei. Primirea facturii în sumă de 500lei de la furnizorul de servicii de marketing nu conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 500 lei = (CAPITAL PROPRIU + 500 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 12. fără încasare pe loc.

000 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 14.000 lei. Achitarea în luna martie a chiriei pentru luna aprilie.000 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII + 12. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV – 12. în sumă de 12.800 lei = (CAPITAL PROPRIU + 800 lei) + DATORII 66 . conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV – 10.000 lei. în sumă de 13.000 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII– 10. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 13.000 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII + 13. Primirea facturii în sumă de 800 lei de la furnizorul de servicii de pază conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV .000 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 19.000 lei. nu conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 400 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII+ 400 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 17.13. Primirea facturii în sumă de 200 lei de la furnizorul de servicii medicale nu conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 200 lei = (CAPITAL PROPRIU + 200 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS 16. în sumă de 10. Încasarea în luna martie a chiriei pentru luna februarie. Încasarea în luna martie a chiriei pentru luna aprilie. conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV + 12. în sumă de 12. Achiziţia de stocuri de mărfuri de la furnizor în sumă de 400 lei. Achitarea în luna martie a chiriei pentru luna februarie.000 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 18. fără plată pe loc.000 lei) a) ADEVĂRAT b) FALS 15.000 lei = CAPITAL PROPRIU + (DATORII– 12.000lei.

15. impozit pe venit 1. Ignoraţi TVA-ul. Se cumpără o maşină în valoare de 30. Se înregistrează reţinerile din salarii în contul CAS 1.”Conturi la bănci în lei”.200 lei.000 lei. 12.8 % CAS. Se primeşte o factură de telefon în sumă de 200 lei plus TVA 24%.800 lei = (CAPITAL PROPRIU + 800 lei) + DATORII a) ADEVĂRAT b) FALS Test 3 Temă Efectuaţi analiza contabilă.000 lei plus TVA 24%. Se consumă materiile prime integral. Ignoraţi TVA-ul. Se prestează un serviciul de consultanţă în sumă de 2. Căutaţi simbolurile conturilor „Capital social vărsat”. 8. şomaj 50 lei. „ Clienţi”. 2. 16. „Casa în lei”. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Test 1 Răspunsuri: 1. „Cheltuieli cu mărfurile”.000 lei plus TVA 24%.”Amortizarea construcţiilor” 67 . 3. 10. Se plăteşte furnizorilor suma datorată.2 % CASS. 5.000 de lei. 9.a) ADEVĂRAT b) FALS 19. Se încasează creanţe în sumă de 2. Se cumpără mărfuri în sumă de 1. Se înregistrează contribuţii sociale datorate de întreprindere 20. Se vând 50% din mărfuri cu 700 lei. CASS 550 lei. Se cumpără materii prime de 300 de lei pe credit comercial ( datorie faţă de furnizori).0. „Mărfuri”. Ignoraţi TVA-ul. Se înregistrează salarii de plată în valoare de 10. „ Furnizori”. Se vând restul de mărfuri achiziţionate iniţial la preţul de 500 lei plus TVA 24%. Se plătesc datoriile faţă de bugetul de stat prin bancă. 11. 6.000 lei. „ Venituri din vânzarea mărfurilor”. Se cumpără mărfuri în sumă de 500 lei pe credit comercial. 7.000 lei prin contul de la bancă. 4.000 lei plus TVA 24%. Primirea facturii în sumă de 800 lei de la furnizorul de servicii de pază conduce la următoarea modificare a ecuaţiei contabilităţii: ACTIV . 13. 14. 5. 17. Se plăteşte factura de telefon. identificaţi documentele pe baza cărora se fac înregistrările în contabilitate şi scrieţi formula contabilă pentru următoarele tranzacţii: 1.5 % şomaj.Se înregistrează amortizarea maşinii în sumă de 1.

2. Debit Sold iniţial debitor Rulaj debitor Total sume debitoare Sold final debitor Sau Simbol cont & nume Sau Credit Sold iniţial creditor Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor 4. 4111. Conturi la bănci în lei. 607. Capital subscris vărsat. 5121. Reprezentaţi grafic un cont. datorii şi capitaluri proprii? D SID + SFD Conturi de activ C D Conturi de capitaluri C SIC + SFC Sau. Venituri din vânzarea mărfurilor. regulile pot fi sintetizate astfel: Cont de activ Cont de capitaluri ( proprii sau datorii Debit Credit + - + 68 . Amortizarea construcţiilor. Soldul iniţial al contului ( debitor sau creditor). 3. Rulajele contului ( debitor şi/sau creditor). Furnizori. 2812. Clienţi. Debitul şi creditul. dacă facem o matrice. Care sunt regulile de funcţionare a conturilor pentru active. 707. 5311. Care sunt elementele conturilor ? Titlul contului. Soldul final al contului( debitor sau creditor). Cheltuieli privind mărfurile. Casa în lei. Totalul sumelor ( debitoare şi/sau creditoare). 371.1012. 401. Explicaţia descriptivă a tranzacţiilor. Mărfuri.

care sunt elementele ei şi de câte feluri poate fi ? Formula contabilă ( sau înregistrarea contabilă) exprimă. Pas 3. 6. Pas 5. apoi. Sumele aferente fiecărui cont / element. Stornarea în roşu constă în anularea formulei contabile greşite prin înregistrarea unei formule contabile similare cu cea greşită. Compusă: a) pe debit. 7. modificările pe care le determină fiecare tranzacţie pe baza dublei înregistrări. 2. înscrierea unei sume în roşu are semnificaţia unei valori cu semnul “-”). Semnul „=”. Ce este o formulă contabilă. Pas 4. înregistrarea formulei contabile corecte.D Conturi de cheltuială C SID 0 + SFD 0 - D Conturi de venit C SIC 0 + SFC 0 5. Stornarea în negru constă în anularea înregistrării greşite prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila greşită şi. Identificarea elementelor bilanţiere care se modifică şi tipul modificării bilanţiere. sub formă grafică. 69 . Formulele contabile de stornare pot fi formule de stornare în roşu sau formule de stornare în negru. Formula contabilă poate fi: 1. Elementele formulei contabile sunt: Conturile corespondente. Pas 2. Ce reprezintă stornarea şi de câte feluri este aceasta? Stornarea reprezintă corectarea erorilor intervenite în contabilitatea curentă la înregistrarea tranzacţiilor în conturi. însa cu sumele înscrise în roşu sau în chenar (în contabilitate. Scrierea înregistrării contabile. sau b) pe credit. dacă în formula contabilă intră în corespondenţă mai mult de două conturi. Identificarea conturilor care se debitează şi a celor care se creditează. Determinarea naturii operaţiei. Care sunt etapele analizei contabile a unei tranzacţii? Pas 1. Identificarea conturilor corespondente. Simplă. Semnul „%”.

000 lei. iniţial sau final. 12.000 lei. 11. în consecinţă rulajul creditor arată descărcarea de gestiune a mărfurilor şi ca atare scăderea stocului de mărfuri. Ce arată rulajul creditor al contului 371 Mărfuri ? Contul 371 Mărfuri fiind un cont de activ. Ce arată rulajul creditor al contului 4111 Clienţi ? Contul 4111 Clienţi fiind un cont de activ. Elementul Creanţe clienţi fiind element de activ. în consecinţă rulajul debitor arată vânzările pe credit efectuate ( vânzări fară încasare. 13. Ce arată rulajul debitor al contului 4111 Clienţi ? Contul 4111 Clienţi fiind un cont de activ. Ce arată soldul iniţial debitor al contului 5121 Disponibil la bănci în lei ? Dar cel final? Soldul iniţial debitor al contului 5121 Disponibil la bănci în lei arată valoarea disponibilului aflat în contul bancar la începutul perioadei. în consecinţă rulajul creditor arată sumele încasate de la clienţi şi ca atare scăderea creanţelor faţă de clienţi. Prin urmare.000 lei. Ce arată soldul iniţial al contului 401 Furnizori ? Dar cel final ? De care tip poate fi ( debit sau credit) ? Elementul Furnizori fiind un elelemt de datorie. Reprezentaţi în T-ul contului 4111 Clienţi următoarele tranzacţii desfăşurate în cursul unei luni: Sold iniţial – 10. 9. creanţele urmează să fie încasate ulterior) şi ca atare creşterea creanţelor faţă de clienţi. iar cel final sumele de bani aflate în cont la sfârşitul perioadei. sumele de pe debit arată creşterile elementului. sumele de pe credit arată scăderile elementului. sumele de pe credit arată scăderile elementului. iar cel final datoria faţă de furnizori la sfârşitul perioadei. la fel este şi contul şi ca atare nu poate avea decât sold creditor. sau efectuat vânzări pe credit comercial ( cu încasarea ulterioară ) în sumă de 8. s-au încasat creanţe în sumă de 5. la fel ca şi cel final. 10. contul este de activ şi ca atare soldul iniţial nu poate fi decât debitor. 70 . creşterile se înregistrează pe debit iar scăderile pe credit.8. soldul iniţial creditor al contului 401 Furnizori arată datoria faţă de furnizori la începutul perioadei.

000 Credit Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final debitor Suma de recuperat de la clienţi la sfârşitul perioadei este de 13.000 Rulaj creditor Total sume creditoare Sold final creditor Credit Sold iniţial creditor Suma de plată faţă de furnizori la sfârşitul perioadei este de 8.000 lei. Din egalitatea Total sume debitoare = total sume creditoare aflăm şi sumele care lipsesc: 5. creşterile se înregistrează pe credit iar scăderile pe debit.000 4.000 Rulaj debitor Total sume debitoare 8.000 71 .000 Rulaj debitor Total sume debitoare 8.000 8.000 5311 Casa în lei = 704 Venituri din prestări servicii 5.000 13. Elementul Datorii faţă de furnizori fiind element de datorie. s-au plătit datorii în sumă de 8.000 8.000 lei ( TSD – TSC) 14.000 lei şi s-a creditat contul 704 Venituri din prestări servicii.000 lei ( TSC – TSD) 15.000 16. la fel ca şi cel final.Debit Sold iniţial debitor 4111 Clienţi 10.000 5.000 lei. Reprezentaţi în T-ul contului furnizori următoarele tranzacţii desfăşurate în cursul unei luni: Sold iniţial – 12. s-au efectuat achiziţii pe credit comercial ( cu plata ulterioară ) în sumă de 4.000 4.000 5.000 18.000 lei. contul este de datorie şi ca atare soldul iniţial nu poate fi decât creditor. Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a debitat contul 5311 Casa în lei 5.000 8. Debit 401 Furnizori 12.

000 8.000 16.000 = 401 Furnizori 12. Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a debitat contul 4111 Clienţi cu 10. Tranzacţia se mai poate scrie: 5311 Casa în lei = 704 Venituri din prestări servicii 5.000 4111 Clienţi = % 707 Venituri din mărfurilor 4427 TVA colectat vânzarea 10.000 lei şi s-a debitat contul 371 Mărfuri.000 lei. Calculaţi care a fost valoarea mărfurilor achiziţionate.000 10. Calculaţi cât a fost TVA-ul tranzacţiei.000 2.Tranzacţia reprezintă o vânzare de servicii cu încasare imediată în numerar ( spre exemplu pe baza bonului fiscal). Din egalitatea Total sume debitoare = total sume creditoare aflăm şi sumele care lipsesc: 12. Din egalitatea Total sume debitoare = total sume creditoare aflăm şi sumele care lipsesc: 10.000 4426 TVA deductibil 371 Mărfuri 10.000 lei şi s-a creditat contul 4427 TVA colectat.000 17.000 % 2.000 lei + TVA 2.000 2.000 lei. Tranzacţia se mai poate scrie: % 4426 TVA deductibil 371 Mărfuri = 401 Furnizori 12. s-a debitat contul 4426 TVA deductibil cu 2.000 72 . Intocmiţi articolul contabil ştiind că s-a creditat contul 401 Furnizori cu 12.000 lei pe credit comercial.000 Egalitate: Total sume debitoare = Total sume creditoare Tranzacţia reprezintă o achiziţie de mărfuri în suma de 10. s-a creditat contul 707 Venituri din vânzarea mărfurilor cu 8.

000 8. Ce valoare au avut achiziţiile de materii prime pe datorie ştiind că la începutul lunii exista un stoc de 5.000 lei.000 lei iar valoarea stocului final este de 3. Tranzacţia se mai poate scrie: 4111 Clienţi = % 707 Venituri din mărfurilor 4427 TVA colectat vânzarea 10.000 19.000 lei.000 – 5.000 + 14.000 lei ? Contul 301 Materii prime fiind un cont de activ.000 ??? Ieşiri ( credit) Credit 6. s-au achiziţionat mărfuri în valoare de 4.000 lei? Contul 371 Mărfuri fiind un cont de activ. obţinând: I = SF – SI + E adică I = 3.Egalitate: Total sume debitoare = Total sume creditoare Tranzacţia reprezintă o vânzare de mărfuri în suma de 8. iar la sfârşitul lunii s-a constatat că stocul de mărfuri rămas este de 8. Care a fost valoarea stocului de mărfui vândut în luna mai ştiind că la începutul lunii exista un stoc de mărfuri în sumă de 10. Întrebarea se rezolvă dacă scriem ecuaţia de bază : SF = SI + I – E şi înlocuim valorile în ecuaţie.000 – 8.000 lei pe credit comercial.000 Debit Sold iniţial debitor Intrări ( debit) Sold final debitor 371 Mărfuri 10.000 lei. iar cele de pe debit arată creşterea stocului de mărfuri ( Intrări).000 lei + TVA 2.000 = 12.000 + 4. sumele de pe credit arată scăderile elementului ( ieşiri). s-au consumat materii prime în sumă de 14.000 4.000 2.000 18. sumele de pe credit arată scăderile elementului ( ieşiri). iar cele de pe debit arată creşterea stocului de mărfuri ( Intrări).000 8.000 73 . Întrebarea se rezolvă dacă scriem ecuaţia de bază : SF = SI + I – E şi înlocuim valorile în ecuaţie. obţinând: E = SI – SF + I adică E = 10.000 = 6.

000 – 15.000 Sold final debitor 3.000 Credit Ieşiri ( credit) Test 2 Răspunsuri: 1 2 3 4 5 A B B B C 6 7 8 9 10 A B C A A 11 12 13 14 15 B B A B A 16 17 18 19 20 B B A B B 74 .000 + 20.000 20.000 lei iar în cursul lunii s-a încasat suma de 15. obţinând: SI = SF – I + E adică SI = 12.000 ??? 14.000 = 17. S-a pierdut extrasul de cont de la începutul lunii şi ca atare trebuie să calculaţi care este valoarea disponibilului aflat în contul bancar la începutul perioadei ştiind că soldul final al contului bancar este de 12.000 lei.000 Debit Sold iniţial debitor Intrări ( debit) Sold final debitor 5121 Conturi la bănci în lei ??? / 17.000 Ieşiri ( credit) Credit Intrări ( debit) 12. iar cele de pe debit arată creşterea stocului de mărfuri ( Intrări).Debit Sold iniţial debitor 301 Materii prime 5.000 20.000 15. Contul 5121 Conturi la bănci în lei fiind un cont de activ.000 12.000 lei şi s-au plătit 20. Întrebarea se rezolvă dacă scriem ecuaţia de bază : SF = SI + I – E şi înlocuim valorile în ecuaţie. sumele de pe credit arată scăderile elementului ( ieşiri).

(coord. Universitară. M. Bucureşti Manea. (2005).. Vulpoi. Ed..2. Ed. C.Bazele contabilităţii. Universităţii Româno-Britanice. Aplicaţii şi studii de caz. Ed. Bibliografia unităţii de învăţare 2 Caraiani. Bucureşti Caraiani..) (2010) . Bucureşti Grigorescu.. Ed. M. şi Nichita. Ed. Dumitrana. Rapcencu. C. O. M. A.. Bucureşti Călin.. M. Basics of Accounting – Solve and learn – Case studies. Infomega. Dumitrana. Bucureşti Ponorîcă. Bazele contabilităţii bugetare. Nichita. Ş.Bazele contabilităţii.. Bucureşti Ristea. A. Popa.. (2007) – Principles of Accounting. Didactică şi Pedagogică. Curpăn. (2007). (2008).. ASE. M. Bucureşti Dumitrana. (coord. L. Ed. O. (2006). M. Ed. Dumitru. Universitară. C.7. CECCAR. Bazele contabilităţii. Stănilă. M. Universitară. M.. Ristea. Financial and Management Accounting.) (2010) . A. (200N) – Bazele contabilităţii. C. Practice Guide of Basic. Bucureşti 75 . C. Ed.

imobilizări necorporale . acum ne vom dezvolta cunoştinţele. Valoarea cu care vor fi înregistrate în conturi activele imobilizate este valoarea contabilă de intrare. 1. fără să se consume după prima utilizare. venituri.4 Reguli de funcţionare a conturilor de datorii 1. care are următoarele semnificaţii: 76 . Reguli de funcţionare a conturilor de cheltuieli.Unitatea de învăţare 3 • Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de bază Cuprins: 1.2 Reguli de funcţionare a conturilor de active Vom porni la drum cu conturile de active. rezultat Teste de evaluare Răspunsuri la testele de evaluare Bibliografia unităţii de învăţare 3 Lucrarea de verificare 3 1.2 Reguli de funcţionare a conturilor de active 1. datorii şi capitaluri proprii Modul de funcţionare al conturilor de cheltuieli şi venituri Contabilizarea tranzacţiilor economice Dacă în unitatea de învăţare anterioară ne-am familiarizat cu instrumentul propriu contabilităţii (contul).1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi dobândi cunoştinţe despre: Modul de funcţionare al conturilor de active.imobilizări financiare.imobilizări corporale . Aceste conturi evidenţiază resursele economice destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea societăţii comerciale.5.1 Obiective 1. prin explicarea regulilor de funcţionare a conturilor pe principalele grupe de active.3 Reguli de funcţionare a conturilor de capitaluri proprii 1. datorii şi capitaluri proprii. Funcţionarea conturilor de active imobilizate. şi anume: . pe care le vom analiza astfel: Conturi de active imobilizate Conturi de active circulante Conturi de cheltuieli înregistrate în avans. Există trei structuri de active imobilizate.

DE REŢINUT. Atât veniturile generate de active cât şi cheltuielile cu amortizarea se vor reflecta în Contul de profit şi pierdere anual. La o primă privire. ar fi normal ca pe măsura înregistrării anuale a amortizării să micşorăm valoarea activului supus amortizării. potrivit căruia activele trebuie să rămână evidenţiate în contabilitate pe toată durata lor de viaţă la valoarea de intrare. Cu excepţia terenurilor. d) valoarea justă – pentru activele imobilizate obţinute cu titlu gratuit şi cele dobândite ca aport al asociaţilor. în consecinţă este necesar să ataşăm acestor beneficii şi costurile (sacrificiile) făcute de întreprindere cu procurarea lor pe aceeaşi durată cât aduc beneficii. Din punct de vedere matematic. toate activele imobilizate au o existenţă limitată în timp. este necesară şi recunoaşterea costului lor drept cheltuială (denumirea contabilă a lor este cheltuieli cu amortizarea). amortizarea este un proces de alocare (împărţire) a unei valori contabile la un număr de ani. producţie proprie sau aportul asociaţilor în cazul imobilizărilor corporale. care reprezintă alocarea sistematică a valorii activului la durata sa de viaţă. şi nu un proces de evaluare (de stabilire a unei valori reale a activului). Ne împiedică însă principiul contabil denumit principiul costului istoric. b) costul de achiziţie – pentru titlurile de valoare achiziţionate. care exprimă valoarea imob. Explicaţia constă în faptul că aceste active fixe aduc în companie beneficii economice pe toată durata lor de viaţă şi. Aceste conturi au o funcţie contabilă de ACTIV şi au următoarea funcţiune: ♦ se DEBITEAZĂ cu operaţiile privind intrările de active imobilizate 1) prin activarea cheltuielilor în cazul imobilizărilor necorporale. ♦ Au SOLD FINAL DEBITOR. ♦ se CREDITEAZĂ cu operaţiile privind ieşirile de active imobilizate 1) prin cheltuielile amortizate integral în cazul imobilizărilor necorporale 2) prin scoatere din funcţiune sau cedare în cazul imobilizărilor corporale 3) prin cedare în cazul imobilizărilor financiare. De aceea. 2) prin achiziţie. În contabilitate.a) costul de achiziţie – pentru activele fixe procurate cu titlu oneros (contra cost). adică să credităm contul de active imobilizate. în limbaj contabil folosim termenul de amortizare. 77 . veniturile realizate). 3) prin achiziţionarea de titluri financiare în cazul imobilizările financiare. Paralel cu evidenţierea beneficiilor economice generate de aceste active fixe (ex. aflate în patrimoniul întreprinderii la un moment dat. c) costul de producţie – pentru activele fixe produse în cadrul întreprinderii. amortizarea realizează o corecţie anuală (reducere) a valorii imobilizărilor.

pentru înregistrarea contabilă a amortizării imobilizărilor necorporale şia celor corporale se folosesc conturile sintetice 280 Amortizări privind imobilizările necorporale şi respectiv 281Amortizări privind imobilizările corporale.De aceea. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. valoarea bilanţieră a activului este o valoare netă.000lei. plata datoriei faţă de furnizor Tranzacţia va determina scăderea datoriei faţă de furnizorul de imobilizări şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. A + Debit • 404 Furnizori de imobilizări. adică activul la valoarea lui de intrare. Funcţiunea lor este: ♦ se CREDITEAZĂ cu valoarea amortizării anuale calculate pentru imobilizările necorporale şi corporale ♦ se DEBITEAZĂ cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale scoase din activ (prin amortizare completă sau vânzare sau casare). Ulterior. care exprimă anual valoarea amortizării cumulate a imobilizărilor necorporale şi corporale. (peste 45 de zile) se plăteşte prin bancă datoria faţă de furnizor. dar şi contul de amortizare a activului. cu valoarea amortizării cumulate în timp. scad lichidităţile întreprinderii. Programul informatic este amortizat pe durata a trei ani. • 512Conturi la bănci. În bilanţul anual vor apărea ambele conturi. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Ca urmare. achiziţia programului informatic Tranzacţia va determina creşterea valorii imobilizărilor necorporale şi a datoriei faţă de furnizor. D + Credit 208 Alte imobilizări = 404 Furnizori de imobilizări 15. Exemplul 1 Societatea achiziţionează. creste datoria faţă de furnizorii de imobilizări. Valoarea datoriei faţă de furnizori cuprinde costul de achiziţie. A Credit 78 . pe credit comercial. creste valoarea imobilizărilor necorporale. La finalul celor trei ani se scoate din evidenţa contabilă programul complet amortizat. un program informatic în valoare de 15. ♦ Au SOLD FINAL CREDITOR. Prin conţinutul lor economic ambele sunt conturi rectificative ale valorii activelor necorporale şi corporale şi au funcţie contabilă inversă conturilor de active imobilizate pe care le corectează. obţinută prin scăderea din valoarea contabilă de intrare a activului a amortizării cumulate. 1. • 208 Alte imobilizări necorporale.000 lei necorporale 2. Contul de datorii folosit ori de cate ori întreprinderea achiziţionează imobilizări corporale sau necorporale este 404 Furnizori de imobilizări.

000 lei amortizarea imobilizărilor imobilizări necorporale Înregistrarea 3. la sfârşitul anului 3 se scoate din evidenţa contabilă imobilizarea amortizată complet Tranzacţia determină micşorarea valorii activelor necorporale(A-) şi. La finalul anului al cincilea. scade datoria faţă de furnizorii de imobilizări. • 681 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor.000 lei 3. se repetă şi în anul 2 şi 3. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.000 lei tehnologice 79 . D Debit 404 Furnizori de imobilizări = 512 Conturi la bănci 15. ACredit 681 Cheltuieli privind = 2808 Amortizarea altor 5. cresc cheltuielile. Durata de utilizare a mijlocului fix este de 5ani. societatea casează utilajul. -(A-) Debit • 208 Alte imobilizări necorporale. Cp Debit • 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale.000lei. scade valoarea amortizării. înregistrarea amortizării imobilizării necorporale pe primul an Tranzacţia determină creşterea valorii cheltuielilor anuale cu amortizarea imobilizărilor necorporale precum şi a valorii amortizării aferente programului informatic (cu efectul de reducere a valorii bilanţiere a activului).• 404 Furnizori de imobilizări. concomitent. La scadenţă. 1. achiziţia utilajului Tranzacţia va determina creşterea valorii imobilizărilor corporale şi a datoriei faţă de furnizorul de imobilizări. D + Credit 2131 Echipamente = 404 Furnizori de imobilizări 20. creşte valoarea amortizării. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. diminuarea amortizării corespunzătoare imobilizării casate -(A-).Forma sintetică a analizei contabile este: • 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale. A + Debit • 404 Furnizori de imobilizări. A Credit Formula contabilă este: = 15. creste datoria faţă de furnizorii de imobilizări. scade valoarea imobilizărilor necorporale. 4. de la un furnizor. • 2131 Echipamente tehnologice. creste valoarea imobilizărilor corporale. plăteşte contravaloarea utilajului din lichidităţile din bancă. adică matematic: (A+).000 lei 2808 Amortizarea altor 208 Alte imobilizări imobilizări necorporale necorporale Exemplul 2 Societatea achiziţionează un utilaj în valoare de 20.

000 lei imobilizările corporale tehnologice Exemplul 3 Compania obţine din producţie proprie o piesă de mobilier pentru birou al cărui cost de producţie este de 3. Forma sintetică a analizei contabile. scade valoarea imobilizărilor corporale. pe care o puteţi deduce din cele de mai sus. înregistrarea piesei de mobilier rezultate din producţie proprie Tranzacţia implică o majorare a valorii imobilizărilor corporale. 4. este prezentată în continuare. ACredit 4. creşterea valorii 80 . pentru care nu sunt datorate echivalente valorice furnizorilor şi care nici nu provine din aportul acţionarilor. diminuarea amortizării corespunzătoare imobilizării casate (A+). este prezentată în continuare.000lei 404 Furnizori de imobilizări = 3. A Credit • 404 Furnizori de imobilizări.000 lei. Forma sintetică a analizei contabile. iar compania decidă să îl vândă după 2 ani de folosinţă la preţul de vânzare de 1. -(A-) Debit • 2131 Echipamente tehnologice.200lei. D Debit 512 Conturi la bănci 20. înregistrarea amortizării anuale a activului fix Tranzacţia determină creşterea valorii cheltuielilor anuale cu amortizarea imobilizărilor corporale precum şi a valorii amortizării aferente utilajului (cu efectul de reducere a valorii bilanţiere a activului). creşte valoarea amortizării.scoaterea din evidenţa contabilă a activului care s-a casat Tranzacţia determină micşorarea valorii utilajelor întreprinderii (A-) şi.000lei 681 Cheltuieli privind = 2813 Amortizarea amortizarea imobilizărilor echipamentelor tehnologice Înregistrarea 3. Cp Debit • 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice. scad lichidităţile întreprinderii. plata datoriei faţă de furnizor Tranzacţia va determina scăderea datoriei faţă de furnizorul de imobilizări şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. ca urmare a activităţii proprii a entităţii. 4. • 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice. scade datoria faţă de furnizorii de imobilizări. cresc cheltuielile. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. • 681 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor. scade valoarea amortizării. 1. 5. concomitent. A Credit Formula contabilă este: 281 Amortizări privind = 2131 Echipamente 20. • 512Conturi la bănci. 3. se repetă şi în anul 2. De aceea. Durata de viaţă este de 3 ani.2.

Cp Debit • 2814 Amortizarea mobilierului.activului trebuie recunoscută în contabilitate sub forma unui venit. Conturile utilizate sunt: 461 Debitori diverşi. Forma sintetică a analizei contabile este: 214 Mobilier. echipamente de protecţie. aparatură birotică. ACredit 1. cu amortizarea utilajelor folosite. echipamente de protecŃie pentru suma de 3. Ca urmare. cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător şi 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital.).. Formula contabilă este: 461 Debitori diverşi = 7583 Venituri din vânzarea activelor şi 1.000lei.000 lei birotică. concomitent cu evidenţierea venitului realizat din vânzarea sa (Cp+). înregistrată în creditul contului 214 Mobilier. simultan cu micşorarea amortizării (A-) reflectată în debitul contului 281 Amortizări privind imobilizările corporale (pentru suma acumulată în cei doi ani de folosinţă 2. Atât cheltuielile implicate cât şi venitul recunoscut pentru producţia acestei imobilizări sunt preluate de Contul de profit şi pierdere la sfârşitul perioadei contabile. aparatură = 722 Venituri din producţia de 3. etc. creşte valoarea amortizării. A + Debit • 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale. care compensează valoric suma tuturor cheltuielilor făcute de companie cu obţinerea activului (cheltuieli cu materia primă. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. vânzarea piesei de mobilier după doi ani de folosinţă Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: a) Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare. se repetă şi în anul 2.. 3. Scoaterea din evidenţă a piesei de mobilier determină diminuarea valorii de intrare a activului (A-).200 lei alte operaţii de capital b) Descărcarea din gestiune sau recunoaşterea costului bunului vândut. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare. cu energia. echipamente de imobilizări corporale protecţie • 2..000lei 2814 Amortizarea 681 Cheltuieli privind = amortizarea imobilizărilor mobilierului. impactul acestei activităţi asupra Contului de profit şi pierdere din anul intrării activului în contabilitate este nul. cresc cheltuielile. cu salariile. Cp + Credit 214 Mobilier. Înregistrarea 2. creşte valoarea imobilizărilor corporale.000lei) şi cu recunoaşterea sub 81 . Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra debitorului (cumpărătorul activului fix) la preţul de vânzare (A+). • 681 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor. aparatură birotică... creşte valoarea veniturilor. înregistrarea amortizării anuale a activului fix Tranzacţia determină creşterea valorii cheltuielilor anuale cu amortizarea imobilizărilor corporale precum şi a valorii amortizării aferente mobilierului (cu efectul de reducere a valorii bilanţiere a activului). la fel ca şi în cazul unei piese de mobilier pe care ar fi cumpărat-o de la furnizori...

scad lichidităţile întreprinderii.000 lei Exemplul 4 Societatea comercială achiziţionează 100 de acţiuni la o altă societate din cadrul grupului la preţul unitar 180 lei. pentru că nu au o durată de viaţă prestabilită în companie. Atât cumpărarea cât şi vânzarea titlurilor se face cu plată-încasare pe loc. echipamente de protecŃie 281 Amortizări privind 2. Timp de doi ani.000 lei 214 Mobilier. • • 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate. societatea vinde 20 de titluri la preţul de cesiune de 270 lei pe acţiune. Caracteristica activelor imobilizate financiare este că ele nu se amortizează. încasarea dividendelor anuale: 100 titluri x 11lei = 1.000 lei imobilizările corporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 1. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Peste doi ani. A + Debit 82 .000 lei 2. cresc lichidităţile întreprinderii. creşte valoarea veniturilor financiare.forma de cheltuieli a părţii neamortizate din activ Cp-. Costul lor de achiziţie va fi recunoscut drept cheltuială abia în momentul vânzării. • 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. A+ Debit • 512 Conturi la bănci.000lei Tranzacţia va determina creşterea valorii activelor imobilizate financiare şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. Formula contabilă este: % = 3.100lei Tranzacţia va determina creşterea lichidităţilor companiei şi creşterea veniturilor de natură financiară realizate de companie prin dividendele încasate. prin contul din bancă. 1. creşte valoarea imobilizărilor financiare. Titlurile sunt achitate integral la cumpărare. achiziţia titlurilor de participare: 100titluri x 180lei = 18. aparatură birotică. societatea a încasat dividende în sumă de 11lei pe acţiune.000lei. A Credit 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate = 512 Conturi la bănci 20. prin debitarea contului 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital pentru diferenţa de 1. Cp + Credit 512Conturi la bănci.

vânzarea a 20 de titluri la Bursa de Valori: 20 titluri x 270ei = 5.la data închiderii exerciţiului financiar (la întocmirea bilanţului) – pentru a stabili. • 512 Conturi la bănci.400 lei imobilizări financiare cedate b) recunoaşterea drept cheltuială a costului acţiunilor cedate: 20 acţiuni x 180lei = 3. valoarea lor bilanţieră. dacă provin din achiziţii. Cp + Credit 7641 Venituri din 5.la inventariere (la valoarea de inventar stabilită de comisia de inventariere). A + Debit • 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate. atunci vom putea recunoaşte şi costul (sacrificiul) companiei cu achiziţia lor. la cost de producţie dacă provin din producţia proprie sau la valoarea justă. = • • 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. ACredit 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate.400lei a) Recunoaşterea venitului din vânzare.la intrare . care este valoarea contabilă netă. .512 Conturi la bănci = 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 1.cu ocazia intrării în evidenţele contabile (la cost de achiziţie. obţinută prin scaderea din valoarea contabilă de intrare a amortizării cumulate şi a oricăror alte deprecieri suferite de activele fixe peste cele calculate prin amortizare.la ieşire – adică la data încetării recunoaşterii lor în contabilitate ca urmare a vânzării.600 lei 512 Conturi la bănci 6641 Cheltuieli privind = imobilizări financiare cedate Referitor la evaluarea activelor imobilizate. casării sau scoaterii din evidenţa contabilă (la valoarea de intrare). 83 . creşte valoarea veniturilor financiare. putem spune că acestea se evaluează în următoarele momente: . cresc lichidităţile întreprinderii. creşte valoarea cheltuielilor financiare. Tranzacţia va determina creşterea disponibilităţilor băneşti dar şi recunoaşterea unui venit din cedarea activului financiar. prin aplicarea principiului prudenţei. scade valoarea imobilizărilor financiare. Cp Debit 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 3.100 lei 3. dacă provin din aporturile acţionarilor sau au fost obţinute cu titlu gratuit. . Se aplică principiul conectării cheltuielilor la venituri: acţiunile au generat un venit prin vânzarea lor.600lei Tranzacţia va determina scăderea valorii activelor finaciare şi creşterea cheltuielilor companiei pentru costul de achiziţie al acţiunilor vândute. . prin donaţii).

stocuri de producţie în curs de execuţie şi respectiv de stocuri de produse finite. metoda PRIMUL INTRAT – PRIMUL IEŞIT. vom întâlni alte abordări pentru companiile de tip producţie sau pentru cele de tip prestări de servicii. La intrarea stocurilor în evidenţa contabilă. debitori. Aceste conturi evidenţiază bunurile şi valorile economice de folosinţă temporară. cu durata de cel mult 1 an. b) costul de producţie – pentru stocurile produse în cadrul întreprinderii c) valoarea justă – pentru stocurile obţinute cu titlu gratuit şi cele dobândite ca aport al asociaţilor. produse. La companiile cu specific de prestări servicii vor domina acele tipuri de bunuri achiziţionate cu scopul de a folosi în activitatea curentă a firmei. COSTUL MEDIU PONDERAT). Aceste metode se vor studia în cursul anului 2 la cursul de Contabilitate financiară. şi anume este vorba despre stocurile de materiale consumabile. În această situaţie se vor aplica anumite metode convenţionale de determinare a valorii stocurilor consumate sau vândute (ex. Dacă această definiţie este satisfăcătoare pentru întreprinderile de tip comercial. Ieşirea stocurilor din evidenţa contabilă cu ocazia vânzării sau consumului se face la valoarea de intrare. Companiile producătoare nu vor achiziţiona bunuri pentru revânzare şi de aceea la ele vom întâlni stocuri de materii prime şi materiale consumabile. definim stocurile ca fiind bunurile cumpărate în scop de revânzare (stocuri de mărfuri). Regulile de funcţionare a conturilor de stocuri sunt: sunt conturi de active circulante.Funcţionarea conturilor de active circulante. Sub formă bănească: lichidităţi şi investiţii financiare pe termen scurt În raport de această structură. cu funcţie contabilă de activ 84 . conturile de active circulante se împart în: Conturi de stocuri Atunci când discutăm despre o activitate de comerţ. ULTIMUL INTRAT – PRIMUL IEŞIT. Pot să apară însă anumite probleme atunci când stocuri identice au fost evaluate la intrare cu valori diferite (datorate fluctuaţiei pieţei). materiale. În structura bilanţieră se găsesc următoarele forme de active circulante: Sub formă materială: stocuri de materii prime. etc. mărfuri Sub formă de creanţe în relaţiile cu terţii: clienţi. valoarea cu care vor fi înregistrate în conturi este valoarea contabilă de intrare. care are următoarele semnificaţii: a) costul de achiziţie – pentru stocurile procurate cu titlu oneros (contra cost).

vânzare. etc. producţie proprie. care exprimă valoarea stocurilor existente în gestiunea întreprinderii la finalul perioadei contabile.) privind drepturile companiei constituite ca urmare a valorilor avansate temporar acestora şi de la care se aşteaptă un echivalent valoric. cu funcţie contabilă de activ . aport al acţionarilor.se debitează cu operaţiile de încasări . în cazul în care este folosit şi ca instrument privind creditele de trezorerie pe termen scurt acordate de bancă societăţii.au funcţie contabilă de active circulante .se creditează la încasarea creanţei . Regulile de funcţionare a conturilor de creanţe sunt: . care apar din relaţiile comerciale ale companiei cu clienţii săi (prin vânzarea de bunuri şi servicii) şi creanţe necomerciale. care apar din alte relaţii ale companiei cu partenerii (în legătură cu salariaţii pentru pagube produse de aceştia. prin: cumpărare. EXCEPŢIE face contul 5121 Conturi curente la bănci în lei. în sensul că poate prezenta la sfârşitul lunii fie sold final debitor. statul.SFD = creanţele neîncasate la finalul perioadei contabile Conturi de trezorerie sau de lichidităţi (disponibilităţi băneşti) Întreprinderea îşi poate păstra disponibilităţile băneşti fie la bănci în conturi curente sau depozite pe termen scurt. Creanţele se pot clasifica în creanţe comerciale. fie în casierie.- se debitează cu operaţiile de intrare în companie a stocurilor.sunt conturi de active circulante. Conturi de creanţe Creanţele evidenţiază relaţiile de decontare ale societăţii cu clienţii şi cu alte terţe personae (salariaţii. 85 . care reprezintă valoarea lichidităţilor din bancă. fie sold final creditor.se debitează la constituirea creanţei faţă de terţe persoane . plusuri constatate la inventariere. contul are funcţie contabilă de A/D (bifuncţional).SFD = lichidităţile aflate în conturi la bănci şi în casieria societăţii la finalul perioadei contabile. care exprimă valoarea creditului de trezorerie acordat de bancă societăţii.se creditează cu operaţiile de plăţi . minusuri la inventariere. etc). Aceste conturi de lichidităţi funcţionează după următoarele reguli: . în legătură cu proprietarii firmei pentru sume împrumutate acestora. au sold final debitor. sub formă de carnete de cecuri. În acest caz. în legătură cu statul pentru recuperarea anumitor impozite şi taxe. se creditează cu operaţiile privind ieşirea de stocuri prin: consum.

pe lângă preţul de vânzare negociat. care nu poate fi absorbit de activitatea curentă. DE REŢINUT: toate tranzacţiile în care compania cumpără bunuri sau servicii vor fi purtătoare de TVA deductibilă (A+) toate tranzacţiile în care compania vinde bunuri sau servicii vor fi purtătoare de TVA colectată (D+) Vom prezenta în continuare situaţia unei societăţi comerciale care efectuează tranzacţii cu stocuri. Această taxă poartă numele de TVA deductibilă şi este reflectată în contul de creanţe faţă de stat numit 4426 TVA deductibilă. prin achiziţie de titluri financiare de valoare (ex. compania va datora furnizorului. Această taxă poartă numele de TVA colectată şi este reflectată în contul de datorii către stat numit 4427 TVA colectată. şi TVA.au funcţie contabilă de active circulante . Este momentul să introducem şi informaţii despre conturile de TVA (taxa pe valoarea adăugată). pe lângă preţul negociat cu acesta. achiziţia de materii prime 86 . operaţională.cu ocazia vânzărilor de bunuri şi de servicii către clienţi compania va trebui să ceară de la aceştia. în valoare de 4. acţiuni. şi TVA. TVA 24%. în compensare cu TVA colectată de la clienţi.SFD = valoarea titlurilor financiare pe termen scurt deţinute de societate la finalul perioadei contabile Vom prezenta în continuare exemplul unei societăţi comerciale care efectuează tranzacţii cu stocuri. . companiile dispun de surplus de lichidităţi.000lei. pe care însă va putea să o recupereze de la stat. creanţe şi lichidităţi.se debitează cu operaţiile de achiziţii de titluri financiare . Acest surplus poate fi folosit prin tranzacţionarea lui pe pieţele financiare.cu ocazia achiziţiei de bunuri şi de servicii.Conturi de investiţii financiare pe termen scurt În anumite perioade economice. Acest impozit indirect afectează viaţa unei companii în două momente: . Aceste conturi de investiţii financiare pe termen scurt funcţionează după următoarele reguli: . 1. cu scopul de a o plăti statului. creanţe şi lichidităţi. Din acest stoc.se creditează cu operaţiile de cedare (prin vânzare) a titlurilor financiare . Exemplul 1 Societatea cumpără de la un furnizor un stoc de materii prime. se dau în consum materii prime în valoare de 3. obligaţiuni).000lei.

în sensul că poate prezenta la sfârşitul lunii fie sold final creditor.se debitează cu valoarea produselor vândute în cursul lunii. Contul care se foloseşte pentru a înregistra stocurilor de produse finite obţinute de companie pentru a fi vândute este 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. evaluate la cost de producţie . Acestea sunt considerate de noi venituri temporare (de pasaj temporar). Explicaţia folosirii acestui cont de venituri este similară cu cea prezentată anterior. la Exemplul 3 de la Conturile de Active imobilizate.Tranzacţia determină creşterea valorii stocului de materii prime (A+) înregistrată în debitul contului 301 Materii prime.500lei.se creditează cu valoarea produselor obţinute în cursul lunii. simultan.SFD = valoarea produselor obţinute în perioadele anterioare şi vândute în perioada curentă (generează destocarea firmei). până la transformarea lor în venituri reale cu ocazia vânzării produselor către clienţi. Formula contabilă este: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 1. se recunoaşte cheltuială făcută cu achiziţia stocului consumat (Cp-) în debitul contului 601 Cheltuieli cu materii prime.960lei % 4. Formula contabilă este: = 401 Furnizori 4. Obţinerea produselor finite determină creşterea valorii stocului de produse finite (A+). fie sold final debitor: .000lei 301 Materii prime 960 lei 4426 TVA deductibilă 2.SFC = valoarea produselor obţinute şi nevândute (generează stocare) . consumul de materii prime Consumul de stocuri determină micşorarea valorii stocului de materii prime (A-) înregistrată în creditul contului 301 Materii prime şi concomitent. Formula contabilă este: 601 Cheltuieli cu materii prime = 301 Materii prime 3. cont bifuncţional. se recunoaşte o datorie faţă de furnizor (D+) reflectată în creditul contului 401 Furnizori. evaluate la cost de producţie . care se înregistrează în debitul contului 345 Produse finite şi. recunoaşterea unor veniturilor din producţia proprie (Cp+) prin creditarea contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse.000 lei Exemplul 2 Din procesul de producţie rezultă produse finite la costul de producţie de 1.500 lei 87 . creşterea valorii TVA deductibilă (A+) înregistrată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi.

400lei % 10. concomitent. 1. concomitent cu evidenţierea venitului (real de data asta) realizat din vânzarea produselor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor. 1. 701 Venituri din vânzarea de produse finite. cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. comercială cumpără de la furnizor mărfuri. Formula contabilă este: = 401 Furnizori 12.000lei 371 Materii prime 2. societatea vinde unui client un lot de produse la preţul de vânzare de 900ei. Încasarea cambiei se face prin contul curent de la bancă. se recunoaşte o datorie faţă de furnizor (D+) reflectată în creditul contului 401 Furnizori.116lei 411 Clienţi = 701 Venituri din vânzarea de produse finite 4427 TVA colectată 88 900 lei 216 lei . simultan. o micşorare a datoriei faţă de furnizori (D-).400 lei Exemplul 4 Din produsele finite existente în depozit. Vânzarea produselor finite Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: a) Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare.000lei. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare şi contul 4427 TVA colectată. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (cumpărătorul produselor) la preţul de vânzare (A+). creşterea valorii TVA deductibilă (A+) înregistrată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi. Datoria faţă de furnizor se plăteşte din contul curent de la bancă. Formula contabilă: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 12. Formula contabilă este: 1. TVA 24%. cu scadenţa la 45 de zile. care se înregistrează în creditul contului 512 Conturi curente la bănci şi. Societatea primeşte de la client un efect comercial sub forma unei cambii. Plata furnizorului de mărfuri Tranzacţia determină scăderea disponibilului din contul de la bancă (A-). cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător. la costul de achiziţie de 10.Exemplul 3 Soc. Achiziţia mărfurilor Tranzacţia determină creşterea valorii stocului de mărfuri (A+) înregistrată în debitul contului 371 Mărfuri. Costul de producţie al produselor vândute este de 700lei. TVA 24%. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi.400 lei 4426 TVA deductibilă 2. reflectată în debitul contului 401 Furnizori.

TVA 24%. Formula contabilă: 413 Efecte de primit de la clienţi = 411 Clienţi 1.116lei 3. cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător. simultan cu micşorarea veniturilor temporare aferente costului stocurilor. spunem că dispare creanţa sub numele de clienţi (A-) reflectată în creditul contului 411 Clienţi şi îi ia locul creanţa sub numele de efecte comerciale de primit reflectată în debitul contului 413 Efecte de primit de la clienţi. pentru a întări obligaţia cumpărătorului de a face o plată certă către vânzător.000lei. înregistrată în creditul contului 345 Produse finite. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (cumpărătorul mărfurilor) la preţul de vânzare (A+). Vânzarea mărfurilor Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: c) Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare. Încasarea va avea loc ulterior. Formula contabilă este: 711 Venituri aferente costurilor = 345 Produse finite 700 lei stocurilor de produse 2. 1. întregul stoc de mărfuri pe care îl are în depozit. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi. 707 Venituri din vânzarea de mărfuri. 512 Conturi curente la bănci Exemplul 5 Societatea vinde unui client. înregistrată în debitul contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. şi anume efecte comerciale de primit. Primirea cambiei de la client Cambia este un efect comercial care circulă între comercianţi. prin contul din bancă. la preţul de vânzare de 12. Scoaterea din evidenţă a produselor vândute determină diminuarea valorii stocului de produse finite (A-). Este necesară reflectarea în contabilitatea firmei a creanţei faţă de client sub un nou nume. Încasarea cambiei Tranzacţia generează creşterea disponibilităţilor băneşti ale companiei (A+) în debitul contului 512 Conturi la bănci şi scăderea creanţei (A-) în creditul contului 413 Efecte de primit de la clienţi. Astfel.b) Descărcarea din gestiune sau derecunoaşterea veniturilor temporare aferente produselor vândute. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare şi contul 4427 TVA = 413 Efecte de primit de la clienţi 1. concomitent cu evidenţierea venitului realizat din vânzarea mărfurilor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor.116lei 89 .

000 lei 4427 TVA colectată 2. creşte valoarea investiţiilor financiare pe termen scurt.880lei Exemplul 6 La data de 3. 2010 achiziţia titlurilor de valoare 100titluri x 7lei = 700lei Tranzacţia va determina creşterea valorii activelor circulante de natură financiară şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. În data 15. 1. Scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute determină diminuarea valorii stocului de mărfuri A-.09. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.5 lei – 7 lei = 2. 3. scad lichidităţile întreprinderii.880 lei d) Descărcarea din gestiune sau recunoaşterea costului de achiziţie al mărfurilor vândute.5lei pe acţiune). 501 Acţiuni deţinute la 700 lei 950lei 512 Conturi la = bănci entităţile afiliate 7642 Câștiguri din investiții 250lei 90 .5lei. 15. la preţul de vânzare unitar de 9. Variantă: preţul de vânzare unitar este de 6lei. înregistrată în debitul contului 607 Cheltuieli cu mărfurile. în creditul contului 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate şi ca o creştere a veniturilor companiei sub forma câştigului net. Formula contabilă este: 607 Cheltuieli cu mărfurile = 371 Mărfuri 10. • 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.2010 societatea vinde acţiunile prin intermediul Bursei.5lei Tranzacţia va determina obţinerea unui cîştig din diferenţa între preţul de vânzare şi cel de cumpărare (9. în creditul contului 7642 Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate. simultan cu recunoaşterea în cheltuielile perioadei a costului de achiziţie mărfurilor vândute. înregistrată în creditul contului 371 Mărfuri. simultan cu scăderea valorii investiţiilor financiare ale companiei.09. A+. A + Debit • 512 Conturi la bănci. cu încasare imediată. Acest câştig se reflectă ca o creştere de lichidităţi.11.colectată. Cp+.11. la preţul unitar de 7lei/acţiune. cu plata directă din disponibilul de la bancă. A Credit 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate = 512 Conturi la bănci 700 lei 2. în debitul contului 512 Conturi la bănci.2010 societatea achiziţionează de pe piaţa de capital 100 de acţiuni emise de o altă societate din grup.000 lei 14. Formula contabilă este: 411 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea de mărfuri 12.2010 vânzarea acţiunilor la preţul de 9. A-.

pe termen scurt cedate Ce am constat în cazul investiţiilor financiare pe termen scurt. 1. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (cumpărătorul produselor) la preţul de vânzare (A+). Formula contabilă este: 1. Formula contabilă este: 345 Produse finite 711 Venituri aferente costurilor 800lei stocurilor de produse = 91 . înregistrată în debitul contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse.000lei. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi. simultan cu micşorarea veniturilor temporare aferente costului stocurilor. înregistrată în creditul contului 345 Produse finite. cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. societatea încasează cecul prin intermediul băncii. TVA 24%. Acţiunile se vând în pierdere. ceea ce înseamnă o pierdere netă de 1 leu: 6lei – 7 lei = -1leu pe acţiune. că nu vom reflecta vânzarea în două etape (cu recunoaşterea venitului şi a costului de achiziţie).Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare. 701 Venituri din vânzarea de produse finite.Vânzarea produselor finite Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: a. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare şi contul 4427 TVA colectată.000lei 4427 TVA colectată 240lei b. 600lei 512 Conturi la = 501 Acţiuni deţinute la 700 lei bănci entităţile afiliate 100 lei 6642 Pierderi din investiții pe termen scurt cedate Exemplul 7 Societatea vinde unui client produsele finite pe care le mai are în stoc la preţul de vânzare 1. concomitent cu evidenţierea venitului (real de data asta) realizat din vânzarea produselor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor.Descărcarea din gestiune sau derecunoaşterea veniturilor temporare aferente produselor vândute. Comisionul reţinut de bancă este de 0. pentru care primeşte de la client un cec bancar.240lei 411 Clienţi = 701 Venituri din vânzarea de produse finite 1. Scoaterea din evidenţă a produselor vândute determină diminuarea valorii stocului de produse finite (A-). Variantă. la un preţde vânzare mai mic decât costul de achiziţie.5% din valoarea tranzacţiei. ci vom evidenţia direct cîştigul net sau pierderea netă. Ulterior. cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător.

2. Acest lucru este justificat de faptul că există o perioadă de timp în care disponibilităţile băneşti se află în tranzit între cele două posturi de trezorerie. Ridicarea numerarului din contul de la bancă determină micşorarea disponibilului din bancă (A-) şi transferarea sumei în alt element de trezorerie (A+).2lei 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate Exemplul 8 Casierul societăţii ridică din bancă suma de 500 lei pe care o depune în casierie. Formula contabilă este următoarea: 581 Viramente interne = 512 Conturi curente la bănci 500 lei Depunerea numerarului în casierie. în debitul contului 531 Casa. Cp-. care se debitează cu creşterea sumei transferate temporar. Este necesară reflectarea în contabilitatea firmei a cecului primit de la client.8lei 512 Conturi = 5112 Cecuri de încasat 1.Primirea cecului de la client Cecul este un instrument de plată care circulă între comercianţi. precum şi creşterea lichidităţii din casierie. 1.233. prin care se cumpărătorul face plata certă către vânzător. reflectarea comisionului bancar reţinut de către bancă. reflectată în debitul contului 5112 Cecuri de încasat. A+. spunem că dispare creanţa sub numele de clienţi (A-) reflectată în creditul contului 411 Clienţi şi îi ia locul o lichiditate (A+) sub forma unor valori de încasat. care se creditează cu diminuarea de disponibil şi 581 Viramente interne. în debitul contului 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate. Astfel.240lei 3. pentru a evidenţia mişcarea unei sume dintr-un cont de disponibilităţi băneşti în alt cont de disponibilităţi băneşti se foloseşte contul 581 Viramente interne. Conturile sunt: 581 Viramente interne care se creditează cu 92 . Depunerea numerarului în casieria firmei determină transferarea sumei din contul de trezorerie temporar (A-) şi creşterea numerarului (A+). Conturile utilizate sunt 512 Conturi curente la bănci. precum şi scăderea valorilor de încasat (A-) în creditul contului 5112 Cecuri de încasat. Formula contabilă: 5112 Cecuri de încasat = 411 Clienţi 1. drept o cheltuială care creşte. A+. Tranzacţia generează scăderea lichidităţii din bancă. 531 Casa = 512 Conturi la bănci 500lei ATENŢIE: în practica contabilă.Încasarea cecului Tranzacţia generează creşterea disponibilităţilor băneşti ale companiei (A+) în debitul contului 512 Conturi la bănci. A-.240lei curente la bănci 6. în creditul contului 512 Conturi la bănci. Pentru a reflecta acest schimb de bani între cele două posturi de trezorerie vom avea două etape: Ridicarea numerarului din contul bancar.

cu abonamentele. Este cazul cheltuielilor cu chiriile. indiferent de momentul la care se realizază plata/încasarea lor. şi creşte valoarea cheltuielilor curente cu chiria Cp-. A-. Decembrie: recunoaşterea cheltuielii cu chiria pe luna în curs Tranzacţia generează transformarea cheltuielii în avans în cheltuială curentă cu chiria. şi recunoaşterea cheltuielii cu chiria pe luna decembrie. la care practica cere ca plata să se facă în avans. Potrivit acestuia. credit contul 512 Conturi la bănci. cu asigurările. pentru sediul în care funcţionează. Cp-. A+.micşorarea sumei transferate şi 531 Casa care se debitează cu creşterea de numerar. Scade valoarea cheltuielilor în avans. cheltuielile şi veniturile trebuie recunoscute în perioada contabilă la care se referă. debit contul 471 Cheltuieli înregistrate în avans. 200lei 612 Cheltuieli cu chiriile. În esenţă. este vorba despre activarea unor cheltuieli care au generat ieşiri de lichidităţi în perioada curentă. va trebui să recunoaştem totuşi şi în luna decembrie cheltuială cu chiria (principiul conceptului contabilităţii de 93 . chiria pe luna noiembrie şi decembrie. Exemplul 1 În luna noiembrie compania plăteşte. Formula contabilă este următoarea: 500 lei 531 Casa = 581 Viramente interne Funcţionarea conturilor de cheltuieli înregistrate în avans. locaţiile de gestiune şi chiriile. debit contul 612 Cheltuieli cu redevenţele. ele reprezintă nişte creanţe ale companiei faţă de terţi. Ca urmare. dar pentru servicii de care compania va beneficia în perioade contabile viitoare. = 471 Cheltuieli înregistrate în avans 200 lei Constatăm că fără să fie un flux monetar în această lună. A+. 200lei 612 Cheltuieli cu chiriile. Noiembrie: plata chiriei pe cele două luni Tranzacţia generează micşorarea lichidităţilor. recunoaşterea cheltuielii cu chiria pe luna noiembrie.. în sumă totală de 400lei. 1. pentru că a plătit acum o sumă de bani şi încă nu a primit nimic. Cheltuielile înregistrate în avans sunt elemente care apar ca urmare a aplicării conceptului contabilităţii de angajamente. 200lei 471 Cheltuieli înregistrate în avans = 512 Conturi curente la bănci 400 lei 2..

Capitalul propriu este definit ca fiind interesul rezidual al proprietarilor în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale. a profitului realizat destinat creşterii capitalului. adică sunt conturi care funcţionează după regulile conturilor de capitaluri: sunt conturi cu funcţie contabilă de capital se creditează cu operaţiile de constituire şi respectiv de majorare a capitalurilor proprii prin recunoaşterea capitalulului subscris de asociaţi/acţionari. cont sintetic care cuprinde două conturi analitice: .) Aceste conturi de capitaluri proprii reflectă sursele proprii de finanţare ale întreprinderii. Vom analiza în continuare conţinutul economic şi funcţia contabilă a conturilor de capitaluri precum şi principalele tranzacţii economice care utilizează aceste conturi.contul 1011 Capital subscris nevărsat . ce exprimă valoarea a capitalurilor proprii aflate la dispoziţia entităţii economice .contul 1012 Capital subscris vărsat. prime legate de capital. Astfel. Pentru a evidenţia relaţia cu acţionarii referitoare la subscrierea şi respectiv aportul (vărsarea) capitalului se foloseşte contul 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul. Capitalul propriu reflectă sursele de finanţare permanentă. care constau în: aportul la capitalul social al acţionarilor / asociaţilor rezultatul obţinut sub formă de profit alte elemente de capitaluri proprii (rezerve. se debitează cu operaţiile de diminuare a capitalurilor proprii prin: retragerea capitalului social de către asociaţi/acţionari. etc. Contul folosit pentru evidenţa capitalului social este 101 Capital social.3 Reguli de funcţionare a conturilor de capitaluri proprii O altă clasă de conturi pe care o supunem atenţiei este clasa conturilor de capitaluri proprii. au sold final creditor . transformări interne ale unor elemente de capitaluri proprii. indiferent de momentul când aceasta a fost plătită 1. şi alte micşorări. adică fiecare lună are propria cheltuială.angajamente). Acest cont este un cont bifuncţional: este un cont de creanţe ale societăţii asupra acţionarilor şi funcţionează după regulile conturilor de activ atunci când are loc un aport al acţionarilor la capitalul social. se debitează la subscrierea capitalului de către acţionari (apare promisiunea de aport din partea acţionarilor) 94 . acoperirea pierderilor din capitalurile proprii. transformări interne ale unor elemente de capitaluri proprii. şi din alte surse.

în natură şi în numerar. creşterea capitalului subscris. Exemplul 1. Înregistrarea capitalul subscris de către acţionari: 400 acţiuni x 1. precum şi reducerea creanţei faţă de acţionari (A-). Se înregistrează depunerea aporturilor subscrise.depus în contul bancar Tranzacţia presupune următorii paşi : 1.000 lei. În această etapă.000lei 2. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.000 lei.Creanţe + Debit • 1011 Capital subscris nevărsat. care exprimă obligaţia întreprinderii faţă de acţionari neachitată încă. • 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul.Active imobilizate A+ . divizat în 400 acţiuni cu o valoarea nominală de 1. apare aportul) există posibilitatea unui sold final debitor care exprimă promisiunea de aport neonorată încă de acţionari (creanţă neîncasată) Respectiv.se creditează cu aportul propriu-zis al acţionarilor (dispare promisiunea. depunerea aporturilor subscrise de acţionari va determina creşterea valorii elementelor de activ corespunzătoare bunurilor primite(A+). respectiv aport în natură. subscrierea de capital de către acţionari determină creşterea dreptului de creanţă a întreprinderii asupra acţionarilor şi creşterea capitalului subscris. este un cont de datorii ale societăţii către acţionari atunci când are loc o rambursare de capital către acţionari: se creditează cu obligaţia societăţii de a restitui capitalul către acţionari se debitează la achitarea obligaţiei către acţionari (plata banilor sau restituirea bunurilor) există posibilitatea unui sold final creditor. şi un aport în numerar pentru diferenţă.A+ Debit 95 . sub forma unui teren în valoare de 100. Debit • 512 Conturi curente la bănci. • 211 Terenuri.000 lei/acţiune.000 lei/acţiune valoare nominală. Astfel. dar nevărsat Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. dar nevărsat Cp+ Credit 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevărsat 400. Se constituie o societate comercială pe acţiuni cu un capital social de 400.Disponibilităţi baneşti. Acţionarii depun un aport mixt.

în numerar.ACredit Formula contabilă este următoarea: 456 Decontări cu asociaţii privind = 512 Conturi curente la 40.000 lei 1012 Capital subscris vărsat 400. D+ Credit • 1012 Capital subscris vărsat. concomitent cu formarea unei datorii către acţionari ( D+).000 lei 100.Capitaluri proprii Cp+ Credit Formula contabilă este următoarea: 1011 Capital subscris nevărsat = Exemplul 2. • 1011 Capital subscris nevărsat. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. în valoare de 40.Capitaluri proprii Cp Debit • 1012 Capital subscris vărsat. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Datorii . scade valoarea capitalului subscris nevărsat (C-) şi creşte valoarea capitalului subscris vărsat (C+).Disponibilităţi băneşti . ce implică diminuarea disponibilităţilor băneşti. AGA aprobă rambursarea către aceştia a contravalorii aportului lor . Astfel. concomitent cu reducerea datoriei către acţionar.000 lei 2. Datorii . Această tranzacţie reprezintă plata unei datorii. D. Se înregistrează datoria către acţionar ca urmare a retragerii acestuia. • 456 Decontări cu ascociaţii privind capitalul .Capitaluri proprii Cp Debit Formula contabilă este următoarea: 1012 Capital subscris = 456 Decontări cu asociaţii privind vărsat capitalul 40.000 lei 96 . • 456 Decontări cu ascociaţii privind capitalul . Operaţia determină diminuarea capitalului social cu valoarea nominală a acţiunilor pe care le-a subscris acţionarul respectiv( Cp -).• 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul .Creanţe A% = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul Credit 400.000 lei 300.Debit • 512 Conturi curente la bănci. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Ca urmare a retragerii unor acţionari din firmă. 1.000 lei. Se înregistrează plata către acţionari a sumelor reprezentând valoarea aportului retras.000 lei 211 Terenuri 512 Conturi curente la bănci 3. Ca urmare a aportului depus de asociaţi se înregistrează transformarea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat.

200 lei/acţiune.000 lei prin contul la bancă (vezi pentru analiză exemplul 1).Se înregistrează transformarea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat.200lei x 100) > valoarea nominală (1.Se înregistrează încasarea contravalorii acţiunilor nou emise. Acţiunile sunt vândute la preţul de vânzare de 1.000 lei 2. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.000 x 100). (vezi pentru analiză exemplul 1).000 lei/acţiune. pentru majorarea = 1012 Capital subscris vărsat 100. astfel: se emit 100 acţiuni cu valoarea nominală de 1. Se înregistrează subscrierea acţiunilor nou emise cu valoarea de emisiune (1.000 lei 3. 1.000 lei 97 . • 456 Decontări cu ascociaţii privind capitalul . Creanţe .Debit • 1011 Capital subscris nevărsat. Cp + Credit • 1041 Prime de emisiune . de 120.000 lei. o creştere a capitalului social (Cp+) cu valoarea nominală a acţiunilor şi o creştere a primelor de emisiune (Cp+) cu diferenţa dintre valoarea de emisiune şi cea nominală a acţiunilor. 512 Conturi curente la bănci = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 120. D. cu valoarea nominală a acţiunilor emise.000 lei. Cp + Credit Formula contabilă este: 456 = % Decontări cu asociaţii privind capitalul 1011 Capital subscris nevărsat 1041 Prime de emisiune 120. Rezultă că valoarea primei de emisiune (diferenţa între preţul de vânzare şi valoarea nominală) este de 100 x 200lei = 20. 1011 Capital subscris nevărsat Exemplul 4 Compania decide să utilizeze primele de emisiune existente capitalului social. concomitent. bănci Societatea comercială decide majorarea capitalului social cu 100.capitalul Exemplul 3.000 lei 20. Subscrierea unor acţiuni noi cu primă de emisiune determină creşterea dreptului de creanţă asupra acţionarilor (A+) şi.000 lei 100.

în valoare de 100. CpDebit Formula contabilă este: 1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris vărsat 20. C p+ Credit • 1041 Prime de emisiune .000 lei (A+).4 Reguli de funcţionare a conturilor de datorii În desfăşurarea activităţii curente întreprinderea interacţionează cu terţi. o creştere a capitalului social (Cp+).Active imobilizate A + Debit • 105 Rezerve din reevaluare Cp+ Credit Formula contabilă este: 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 40. în urma inventarierii.datorii curente : datorii care se vor achita in cursul unui ciclu de exploatare sau in maxim 12 luni de la data bilanţului . Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. La finalul anului financiar. Datoriile evidenţiează obligaţii actuale generate de evenimente trecute. • 211 Terenuri. prin decontarea cărora se va înregistra o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.datorii pe termen lung: datorii care se vor achita in mai mult de 12 luni de la data bilanţului • după natura datoriilor 98 . se constată că terenul adus de acţionari ca aport la înfiinţarea societăţii. Din această interacţiune se nasc o serie de obligaţii pe care le denumim generic datorii.000lei Exemplul 5. concomitent. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.000 lei.Încorporarea primelor de emisiune în capitalul social generează micşorarea valorii primelor de emisiune (C-) şi. are acum o valoare justă de 140. Tranzacţia determină creşterea valorii terenului cu 40.000 lei şi se decide reevaluarea acestuia.precum şi recunoaşterea acestui plus de valoare ca element de capital propriu. sub formă de rezervă apărută din reevaluare (Cp+). Datoriile se pot clasifica după mai multe criterii: • după termenul de decontare . • 1012 Capital subscris vărsat.000 lei 1.

Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. DCredit 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 1..datorii salariale – generate de relaţiile cu salariaţii . scade valoarea datoriilor comerciale.datorii fiscale şi sociale – toate impozitele si taxele datorate statului . A + Debit • 401 Furnizori . Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. D+ Credit 302 Materiale consumabile Exemplul 2. conversia obligaţiei în capital propriu . • 302 Materiale consumabile. Exemplul determină creşterea valorii stocului de materiale consumabile şi.au funcţie contabilă de datorii . transfer de alte active. creşte valoarea datoriilor comerciale.000 lei = 401 Furnizori 1. concomitent. 1. ADebit • 401 Furnizori . Exemplul determină scăderea datoriei faţă de furnizori şi.datorii financiare – din imprumuturile achiziţionate de la bănci şi alte instituţii de credit Regulile de funcţionare a conturilor de datorii sunt: . prestarea de servicii.au sold final creditor care reprezintă datoriile existente la finalul perioadei contabile Exemplul 1.250 lei 99 .se creditează cu constituirea datoriei faţă de terţe persoane .apar din relaţiile comerciale ale companiei cu frunizorii săi (prin cumpărarea de bunuri şi servicii).se debitează la stingerea datoriei prin plată în numerar. O societate comercială achiziţionează de la furnizori rechizite în valoare de 1.000lei. simultan se recunoaşte o datorie faţă de furnizor.250 lei.datorii comerciale . înlocuirea acelei obligaţii cu alta. creşte valoarea stocurilor. • 512 Conturi curente la bănci . scade valoarea stocurilor. Societatea comercială achită prin bancă datoria comercială faţă de Romtelecom. scaderea disponibilităţilor din contul de la bancă.

La sfârşitul lunii se calculeaza si inregistreaza in baza Statului de plată datoriile totale faţă de salariaţi în sumă de 30. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Se înregistrează reţinerile din salarii.000 lei. C Debit • 401 Furnizori . 10. • 605 Cheltuieli privind energia şi apa . reflectată în creditul contului 401 Furnizori şi. creste valoarea datoriilor salariale. se recunosc cheltuielile privind energia (care se înregistrează în debitul contului. şi. astfel: 2.000 lei Exemplul 5. Exemplul determină creşterea datoriei faţă de furnizori (D+). o creştere a datoriei salariale (D+) reflectată în creditul contului 421 Personal – salarii datorate.800 lei impozit pe salarii. care se înregistrează în debitul contului 641 Cheltuieli cu salariile personalului şi. reprezentand consumul forţei de muncă.Exemplul 3. concomitent. D+ Credit Cheltuieli 641 personalului cu salariile 421 = datorate Personal-salarii 30. concomitent: creşterea datoriilor privind asigurări sociale .000 lei. D+ Credit 605 Cheltuieli privind energia şi apa Exemplul 4. creste valoarea datoriilor comerciale. Înregistrarea datoriilor faţă de salariaţi. • 641 Cheltuieli cu salariile personalului. 100 .000 lei asigurări sociale. concomitent. Înregistrarea reţinerilor din salarii determină micşorarea datoriilor salariale ale întreprinderii faţă de personal .000 = 401 Furnizori 5. generează cheltuieli cu salariile personalului (C-). creşterea datoriilor privind impozitul pe salarii şi micşorarea creanţei asupra personalului privind avansul acordat. cresc cheltuielile.000 lei avans şi 4. C Debit • 421 Personal – salarii datorate . Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. O societate comerciala primeste de la Distrigaz factura lunara si înregistrează pe baza ei consumul de gaz metan (energie) în valoare de 5. cresc cheltuielile.

Înregistrarea contribuţiilor angajatorului privind asigurările şi protecţia socială determină recunoaşterea cheltuielilor de exploatare şi. concomitent. Se achită in numerar. cresc datoriile sociale privind asigurarile sociale. A-. cresc datoriile fiscale. înregistrată în creditul contului şi. o creştere a datoriile sociale . scade valoarea datoriilor salariale. D+. o scădere a datoriei faţă de salariaţi pentru restul de plată datorat după efectuarea reţinerilor din salarii (D). 4.• 421 Personal – salarii datorate . • 531 Casa. D+. în valoare de 12.800 lei 10. din casierie salariile datorate personalului.000 lei salarii brute . înregistrată în debitul contului. Plata salariilor către angajaţi determină micşorarea numerarului din casieria întreprinderii A-. În baza Statului de plată societatea înregistrează datoriile sociale astfel: 7. D+. concomitent. scad disponibilitatile banesti. scad creantele salariale. Credit 421 Personal-salarii datorate = % 4312 Contribuţia personalului pentru asigurări sociale 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 425 Avansuri acordate personalului Exemplul 6. Credit • 425 Avansuri acordate personalului.200 lei 17.17.500 lei contribuţia la asigurările sociale de sănătate şi 800 lei contribuţia la fondul de şomaj.500 lei contribuţia la asigurările sociale.000 lei 101 .800 lei reţineri din salarii).000 lei 4. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.800 lei 2. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Credit • 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor. scad datoriile salariale. Debit 421 Personal-salarii datorate Exemplul 7. DDebit • 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale.200 lei (30. ACredit • 421 Personal-salarii datorate . = 531 Casa 12.

(D+).• 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială . reflectată în creditul contului 162 Credite bancare pe termen lung = 441 Impozitul pe profit 2. concomitent. Credit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Exemplul 9. datoriile sociale. cresc datoriile fiscale. D+. cresc datoriile sociale. rata dobanzii este de 10% anual. CDebit • 441 Impozitul pe profit. în sumă de 2. Înregistrarea impozitului pe profit reprezintă o cheltuială a întreprinderii cu impozitul pe profit şi. Credit 645 Cheltuieli asigurările şi protecţia socială privind = % 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 12. Banca acordă creditul şi îl virează în contul curent al societăţii. Credit • 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.500 lei 4. Exemplul generează apariţia unei datorii financiare.500 lei 800 lei Exemplul 8 Societatea comercială calculează si înregistrează impozitul pe profit datorat bugetului de stat. D+. (C-) Debit • 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale. • 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit. cresc datoriile sociale. o majorare a datoriilor fiscale.300 lei. Credit • 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj. (D+). reprezentată de creditul bancar pe termen lung (D+). plata dobanzii făcându-se lunar. cresc cheltuielile de exploatare.300lei 102 .000 lei. Societatea comercială solicită unei bănci acordarea unui împrumut pe termen lung (24 luni) în valoare de 24. creşte valoarea cheltuielilor.800 lei 7.

care se reflectată în debitul contului 666 Cheltuieli privind dobanzile. Societatea comercială plăteşte prima rata a creditului bancar in valoare de 1. in valoare de 200 lei. şi.000 x 10%/12 luni = 200 lei) Înregistrarea dobanzii reprezintă o cheltuială a întreprinderii (C-). reflectatată in debitul contului 162 Credite bancare pe termen lung. concomitent. reflectată in creditul contului 512 Conturi curente la bănci si. care se înregistrează în debitul contului 512 Conturi curente la bănci. Tranzacţia generează scăderea disponibilului din contul curent (A-). Societatea comercială înregistrează dobanda la creditul bancar obţinut. o majorare a datoriilor financiare (D+). Formula contabilă este: 162 Credite bancare pe termen lung Exemplul 12.000 lei (24. concomitent diminuarea datoriei financiare faţă de bancă (D-). Societatea comercială plăteşte din contul curent dobanda aferenta creditului bancar in valoare de 200 lei.000 lei/24 luni = 1. reflectatată in debitul contului 1682 Dobanzi la credite bancare pe termen lung. reflectată in creditul contului 512 Conturi curente la bănci şi. Formula contabilă este: 512 Conturi curente la bănci Exemplul 10.000 lei Exemplul 11. reflectată în creditul contului 1682 Dobanzi la credite bancare pe termen lung. concomitent.şi. Tranzacţia generează scăderea disponibilului din contul curent (A-).000 lei/luna).000 lei 103 . concomitent diminuarea datoriei financiare faţă de banca (D-). aferentă primei luni. o creştere a disponibilului din contul de la bancă (A+). (24. Formula contabilă este: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi credite bancare termen lung la pe 200 lei = 162 Credite bancare pe termen lung24. = 512 Conturi curente la bănci 1.

Cu alte cuvinte sensul decontării este dat de suma cea mai mare dintre cele două tipuri de TVA recunoscute în cursul lunii. atunci societatea comercială inregistrează o datorie fiscală (TVA de plata) care ulterior va fi platită statului. va înregistra separat preţul de vânzare si TVA aferentă lucrărilor sau serviciilor înscrise în documentele fiscale. Avem două situaţii: în cazul în care TVA colectată este mai mare decat TVA deductibilă. Diferenţa între TVA facturată clienţilor (TVA colectată) şi TVA facturată de furnizori (TVA deductibilă) este decontată de societatea comercială cu Bugetul statului. Mecanismul TVA-ului Atunci cand societatea comercială cumpără bunuri. lucrări sau servicii de la furnizori. marfurile sau va presta servicii unui client. Exemplul prin care se închid cele două conturi şi se evidenţiază sensul decontării de efectuat cu bugetul de stat poartă denumirea de regularizarea TVA. Atunci cand societatea comercială va vinde produsele finite. În România sunt în vigoare 3 cote de TVA: cota standard: 24% şi 2 cote reduse: 9% şi respectv 5%. TVA inscrisa pe factura de vânzare poartă denumirea de TVA colectată şi reprezintă o datorie fiscală. Din punct de vedere contabil. TVA este un impozit încasat/plătit în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. TVA inregistrată pe factura aferentă acestei tranzacţii de cumpărare poartă numele de TVA deductibilă şi reprezintă o creanţă fiscală a societatii comerciale care va cere statului la sfârşitul lunii deducerea (rambursarea) TVA suportată la cumpărare. astfel este neutră în ceea ce priveşte rezultatul. urmând să plătească această sumă statului. Exemplul 13. 104 .Formula contabilă este: 1682 Dobanzi la credite bancare pe termen lung = 512 Conturi curente la bănci 200 lei Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. în cazul in care TVA colectată este mai mică decat TVA deductibilă societatea comercială inregistrează o creanţă fiscală (TVA de recuperat) pe care o poate solicita Statului. inregistrează separat costul bunului achiziţionat (valoarea de intrare) de taxa pe valoarea adăugată. deoarece societatea comerciala va colecta TVA de la consumatorul final. TVA nu afectează cheltuielile sau veniturile întreprinderilor.

Exemplul de cumparare de materii prime determină creşterea valorii stocului de materii prime (A+). înregistrată în debitul contului 301 Materii prime.400 lei Exemplul 15. TVA 24%. se recunosc cheltuielile privind energia (C-).000 lei.240 lei 1. care se înregistrează în debitul contului 4426 TVA deductibilă. concomitent.000 lei. Formula contabilă este: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibilă Exemplul 14. TVA 24%. concomitent.000 lei. care se înregistrează în creditul contului 401 Furnizori. Societatea comercială vinde clienţilor produse finite în valoare de 20. se inregistreaza creşterea creanţei întreprinderii asupra clienţilor (A+). TVA 24%. constituirea datoriei fiscale (D+) înregistrată în creditul contului 4427 TVA colectată şi. Exemplul de vânzare determină o recunoaştere a veniturilor din vânzarea de mărfuri (C+). Exemplul determină o creşterea datoriilor comerciale faţă de furnizori (D+).400 lei 10. reflectată în creditul contului 401 Furnizori şi. constituirea creanţei fiscale (A+).000 lei 240 lei = 401 Furnizori 12. o crestere a datoriei comerciale (D+). şi creanţa fiscală (A+). care se înregistrează în creditul contului 701 Venituri din vânzarea produselor finite. Formula contabilă este: 105 . care se înregistrează în debitul contului 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii. reflectată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi.000 lei 2. reflectată în debitul contului 411 Clienţi. Societatea comercială înregistrează factura de telefon de la Vodafone în valoare de 1. concomitent. Formula contabilă este: % 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 1.Societatea comercială achiziţionează de la furnizori materii prime în valoare de 10.

se înregistrează o reducere a TVA deductibilă (A -) inregistrata in creditul contului 4426 TVA deductibilă . în urma tranzacţiei de regularizare a TVA. TVA deductibilă este mai mică decât TVA colectată.640 RC 2.800 lei. La sfarsitul lunii societatea comercială trebuie să regularizeze TVA-ul.800 lei 2.800 C 2.640 RD 2.640 TSD 2.800 lei Exemplul 16. D TVA deductibilă 2.000 4.160 lei Dacă deschidem cele două conturi de TVA deductibilă şi colectată si inregistram aceste tranzactii constatam ca in urma regularizarii de la sfârşitul lunii ambele au sold zero.160 lei (TVA de plată).640 2.640 lei 2.640 C D TVA colectată 4. ca urmare societatea comercială va înregistra o obligaţie fiscală pentru diferenţa de 2.160 D TVA de plată C 106 .800 20.411 Clienţi = % lei 701 Venituri din vânzarea produselor finite lei 4427 TVA colectată 24. Astfel TVA colectată este de 4.care se va înregistra în debitul contului 4427 TVA colectată precum şi o creştere a datoriei fiscale privind TVA (D+.640lei.400 240 2. iar TVA deductibilă este de 2. si o reducere a TVA colectata D.640 TSC 2. Formula contabila este: 4427 TVA colectată = % 4426 TVA deductibilă 4423 TVA de plată 4. Credit) în contul 4423 TVA de plată. Astfel. diferenţa reprezentand o obligatie fiscala fiind transferată contul 4423 TVA de plată.

4. locaţii de gestiune şi chirii 4.800 RC 4. ele reprezintă nişte datorii ale companiei faţă de terţi. A+. În esenţă.160 RC 2.800 TSD 4. cheltuielile şi veniturile trebuie recunoscute în perioada contabilă la care se referă. va trebui să recunoaştem totuşi şi în această lună venitul din chirii (principiul conceptului 107 . Ca urmare. şi recunoaşterea veniturilor din chirii pe luna decembrie.160 TSC 2.800 TSC 4. credit contul 706 Venituri din redevenţe. abonamente. credit contul 472 Venituri înregistrate în avans. 800lei 512 Conturi curente la bănci 472 Venituri înregistrate în avans 706 Venituri din redevenţe. recunoaşterea venitului din chirii pe luna noiembrie. pentru servicii pe care le va presta compania în viitor.Decembrie: recunoaşterea veniturile cu chiria pe luna în curs Tranzacţia generează transformarea venitului în avans în venit curent cu chiria. Cp+. este vorba despre recunoaşterea unor datorii pentru faptul că au fost încasate sume de bani în prezent.010lei 472 înregistrate în avans Venituri = 706 Venituri din redevenţe. şi creşte valoarea veniturilor curente cu chiria Cp+.2. la care practica cere ca încasarea să se facă în avans. chiria pe luna noiembrie şi decembrie.160 RD 0 TSD 0 SFC 2. locaţii de gestiune şi chirii. în sumă totală de 800lei. locaţii de gestiune şi chirii 400 lei 400lei 2. Scade valoarea veniturilor în avans. Exemplul 17 În luna noiembrie compania încasează. pentru sediul închiriat unei alte companii.010 lei Constatăm că fără să fie un flux monetar în luna decembrie. indiferent de momentul la care se realizază plata/încasarea lor. Este cazul veniturilor din chirii. pentru că a primit acum o sumă de bani şi încă nu a prestat nimic pentru banii primiţi. asigurări. debit contul 512 Conturi la bănci.Noiembrie: încasarea chiriei pe cele două luni Tranzacţia generează creşterea lichidităţilor.800 Conturi de venituri înregistrate în avans Veniturile înregistrate în avans sunt elemente care apar ca urmare a aplicării conceptului contabilităţii de angajamente. D+.160 RD 4. Potrivit acestuia. D-. 1.

capitaluri şi datorii.5. şi elemente de venituri şi cheltuieli. Se creditează cu valoarea totală a cheltuielilor transferate în contul de profit şi pierdere. La sfârşitul lunii.contabilităţii de angajamente). diferenţele negative de curs valutar (în cazul tranzacţiilor în valută cu parteneri străini). de diminuare a rezultatului exerciţiului – element de capitalurilor proprii. financiare şi extraordinar DE REŢINUT: O cheltuială poate fi determinată : • de diminuarea unui activ. venituri. şi anume prin prisma exemplificării lor pe tipurile de activităţi specifice întreprinderii: exploatare. amortizarea unui activ fix. în vederea determinării rezultatului exerciţiului. adică fiecare lună are propriul venit. rezultat Din exemplele prezentate anterior am constatat că anumite tranzacţii generează. Se debitează cu valoarea recunoscută în contabilitate ca urmare a diminuării unui activ sau apariţiei unei datorii. Pentru a reflecta cheltuielile în contabilitate sunt utilizate conturile sintetice din Clasa 6 Cheltuieli. sau • de apariţia unei noi datorii. Exemplul 1. distrugerea unui activ ca urmare a unei calamităţi naturale. în Unitatea de învăţare nr. indiferent de momentul când acesta a fost încasat. la sfârşitul fiecărei perioade (luni). • • nu orice diminuare de activ implică recunoaşterea simultană a unei cheltuieli nu orice majorare a datoriilor generează în mod automat o cheltuială. anume asupra elementului de rezultat. 108 . 1. apariţia unei cheltuieli este reflectată în contabilitate ca o diminuare de capitaluri proprii (Cp-). dar dintr-o altă perspectivă. pe lângă elemente de active. conturile de cheltuieli nu prezintă sold (pentru că se transferă în Contul de Profit şi Pierdere) Aşa cum am arătat anterior există tranzacţii care determină diminuarea unui activ concomitent cu apariţia unei cheltuieli: micşorarea unui stoc prin consum sau vânzare. dar. Funcţia contabilă a conturilor de cheltuieli este explicată prin impactul asupra capitalurilor proprii. Definiţia acestor elemente a fost prezentată anterior. Astfel. 1. Vom reveni acum asupra acestora. Reguli de funcţionare a conturilor de cheltuieli.

• 371 Mărfuri. Tranzacţia generează o datorie probabilă datorată de obligaţia de a repara maşinile de spălat cu defecte în perioada de garanţie (D+) şi. reparaţiile la maşinile de spălat vândute într-un an sunt în sumă de 2. contribuţii). pe o perioada de 4 ani. Tranzacţia generează o diminuare a stocului de mărfuri (A-).000 lei. valoarea lor fiind de 1. Exemplul 2. Pe baza practici anterioare. taxe. înregistrată în creditul contului 371 Mărfuri şi recunoaşterea unei cheltuieli extraordinare (Cp-) în debitul contului 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare. depozitul unei societăţi comerciale este dărâmat. contractat la 1 decembrie 2010. acordând o perioadă de garanţie de 2 ani. iar stocurile de mărfuri sunt distruse.Ca urmare a unui cutremur. de consultanţă. etc.000 lei 109 . înregistrarea datoriilor faţă de bănci pentru dobânda datorată. de marketing. se recunosc cheltuielile de exploatare corespunzătoare (Cp-). Societatea ALFA înregistrează dobânda de 10% anual. etc. înregistrarea datoriilor faţă de salariaţi. de publicitate. înregistrarea datoriilor faţă de stat (impozite.). de reparaţii. servicii de transport. 2. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare.010 lei.000 lei x 10% x 1 lună/12 luni = 100 lei. • 1512 Provizioane pt garanţii acordate clienţilor . D+ Credit • 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele.010 lei Recunoaşterea unei cheltuieli simultan cu constituirea unei datorii poate fi exemplificată astfel: primirea facturii de la furnizorii de servicii (utilităţi. aferentă unui credit bancar de 12. concomitent. ACredit • 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare CpDebit Formula contabilă este: 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente = 371 Mărfuri extraordinare 1.000 lei. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Dobânda aferentă lunii decembrie 2010: 12. CpDebit Formula contabilă este: 6812 Cheltuieli de exploatare privind =1512 Provizioane pentru garanţii provizioanele acordate clienţilor Exemplul 3. O societate comercială produce şi vinde maşini de spălat.

conturile de venituri nu prezintă sold (pentru că se transferă în Contul de Profit şi Pierdere) Aşa cum am arătat anterior există tranzacţii care determină majorarea unui activ concomitent cu apariţia unui venit: vânzarea unor bunuri şi prestarea de servicii (apariţia unei creanţe sau o unor lichidităţi). apariţia unui venit este reflectată în contabilitate ca o majorare de capitaluri proprii (Cp+). Se debitează cu valoarea totală a veniturilor transferate în contul de profit şi pierdere. sau diminuării unei datorii.Tranzacţia determină apariţia unei datorii faţă de bancă. despăgubirile primite de la firmele de asigurări în cazul unor calamităţi naturale. La sfârşitul lunii. Exemplul 4. dar. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. raţionamentul invers nu este valabil. ca element al capitalurilor proprii. 110 . prin elementul de rezultat. Funcţia contabilă a conturilor de venituri este explicată prin impactul asupra conturilor de capitaluri proprii. Se creditează cu valoarea recunoscută în contabilitate ca urmare a creşterii unui activ. în vederea determinări rezultatului exerciţiului. sau • de scăderea unei datorii. recunoaşterea dobânzii cuvenite pentru disponibilităţile păstrate în cont bancar. la sfârşitul fiecărei perioade (luni). adică nu orice apariţie a unui activ implică recunoaşterea simultană a unui venit. CpDebit Formula contabilă este: 666 Cheltuieli cu dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Credit 100 lei DE REŢINUT: Un venit poate fi determinată : • de apariţia unui activ. Astfel. Veniturile sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din Clasa 7 Venituri. prin creşterea rezultatului exerciţiului. obţinerea de active din producţie proprie. D+ • 666 Cheltuieli cu dobânzile . reprezentată de dobânda aferentă creditului pe luna decembrie 2010(D+) şi recunoaşterea unei cheltuieli financiare (Cp -). după cum nici orice diminuare a unei datorii nu generează în mod automat apariţia unui venit. • 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung .

A+. şi creşte valoarea veniturilor curente cu chiria Cp+. locaţii de gestiune şi chirii.020lei 512 Conturi curente la bănci 472 Venituri înregistrate în avans 706 Venituri din redevenţe. 1. recunoaşterea venitului din chirii pe luna noiembrie. pentru o clădire închiriată unui partener. Cp+ Credit Formula contabilă este: 5121 Conturi la bănci în lei = 766 Venituri din dobânzi 110 lei Recunoaşterea unui venit simultan cu scăderea unei datorii poate fi exemplificată prin transferarea unui venit înregistrat în avans în venit curent (ca urmare a aplicării conceptului contabilităţii de angajamente). în sumă totală de 8. locaţii de gestiune şi chirii 4.Decembrie: recunoaşterea veniturile cu chiria pe luna în curs Tranzacţia generează transformarea venitului în avans în venit curent cu chiria. indiferent de momentul când acesta a fost încasat. D+.Noiembrie: încasarea chiriei pe cele două luni Tranzacţia generează creşterea lichidităţilor.010lei 472 înregistrate în avans Venituri = 706 Venituri din redevenţe. A+ Debit • 766 Venituri din dobânzi . în valoare de 110 lei.010 lei 4. În luna noiembrie societatea încasează. credit contul 706 Venituri din redevenţe. creşterea veniturilor din dobânzi (Cp+) . adică fiecare lună are propriul venit. locaţii de gestiune şi chirii 4.020lei. Operaţia determină o creştere a disponibilităţilor bancare (A+) şi. 111 . credit contul 472 Venituri înregistrate în avans. • 5121Conturi curente la bănci . simultan. 4.010lei 2. 8. şi recunoaşterea veniturilor din chirii pe luna decembrie. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Exemplul 5.010 lei Constatăm că fără să fie un flux monetar în luna decembrie. Cp+.La sfârşitul lunii decembrie banca virează în contul companiei dobânda pentru soldul lichidităţilor păstrate în cont bancar. D-. chiria pe luna noiembrie şi decembrie. Scade valoarea veniturilor în avans. va trebui să recunoaştem totuşi şi în această lună venitul din chirii (principiul conceptului contabilităţii de angajamente). debit contul 512 Conturi la bănci.

prin scăderea din rezultatul contabil a cheltuielii cu impozitul pe profi Rezultatul net al exerciţiului Exemplul 6 Preluând datele de mai sus (din conturile de venituri şi cheltuieli utilizate în paragraful specific Conturilor de cheltuieli.Rezultatul exerciţiului Determinarea rezultatului exerciţiului este o procedură finală necesară întocmirii Contului de profit şi pierdere şi implicit a Bilanţului. dar se achită trimestrial. Închiderea conturilor de cheltuieli şi de venituri. în sensul identificării anumitor elemente de cheltuieli considerate nedeductibile(ex.010 lei 2. cumulat de la începutul anului. Închiderea conturilor de cheltuieli: 121 Profit şi = % pierdere 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 666 Cheltuieli privind dobânzile Închiderea conturilor de venituri: 112 3. cheltuieli cu amenzile. Determinarea rezultatului fiscal care reprezintă o corecţie a rezultatului contabil. fie sold debitor (pierdere). Soldul acestui cont va arăta rezultatul exerciţiului. rezultat) vom proceda la determinarea rezultatului exerciţiului. Venituri Cheltuieli Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + nedeductibile neimpozabile După ce a fost stabilit rezultatul fiscal . Impozitul pe profit se calculează lunar.) şi a unor elemente de venituri neimpozabile (ex. etc. iar la sfârşitul lunii acestea se închid şi îşi transferă soldurile în contul 121 Contul de profit şi pierdere. venituri din dividende).000 lei 100 lei = Rezultatul contabil Cheltuiala cu impozitul pe profit . cu penalităţile. 1. Acestea au fost înregistrate în cursul lunii în conturi distincte de venituri şi cheltuieli (aşa cum am exemplificat mai sus).110 lei 1. venituri. care presupune parcurgerea următoarelor etape: Determinarea rezultatului contabil care se obţine ca diferenţă între venituri şi cheltuieli. Determinarea rezultatului net al exerciţiului (denumit şi rezultat contabil net). care poate fi fie sold creditor (profit). acesta se impozitează cu cota de 16%.

preţ de vânzare 400lei.% 766 Venituri din dobânzi 706 Venituri din redevenŃe.120 lei 100 lei 8020 lei chirii 2. c) plata furnizorului. Contul de profit şi pierdere conţine în DEBIT cheltuieli de 3. 50lei.010 lei + Cheltuieli nedeductibile: • cheltuieli cu provizioanele considerate nedeductibile 2. în sumă de 5. 2.120lei. cost de achiziţie 200lei.6 lei Rezultatul net al exerciţiului = 7.aceasta este suma care figurează în bilanţ în categoria capitalurilor proprii.110 lei = 5. b) consum de materii prime. TVA 24%. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) achiziţie de materii prime de la furnizor. Determinarea rezultatului contabil În acest moment. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) obţinere de produse finite.4 lei . locaŃii de gestiune şi = 121 Profit şi pierdere 8. cost de producţie 300lei.6 lei Înregistrarea cheltuielii cu impozitul pre profit: 121 Profit şi pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1121. costul de producţie al produselor vândute este de 270lei.120 lei – 3. 3. care reprezintă rezultatul contabil sub forma de profit.110lei şi în CREDIT venituri de 8. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: 113 . TVA 24%.000 lei -------= Rezultat fiscal 7. Teste de evaluare 1.010lei.010 lei – 1121.6 lei = 5888. b) vânzarea de produse finite unor clienţi.010lei Rezultatul net contabil se determină astfel: Cheltuiala cu impozitul pe profit = 16 % x 7010 lei = 1121. Rezultat contabil = 8. Soldul contului este CREDITOR.

se recunoaşte o datorie faţă de furnizor (D+) reflectată în creditul contului 401 Furnizori. preţul 400lei. Formula contabilă este: 601 Cheltuieli cu materii prime = 301 Materii prime 50 lei c) plata furnizorului. cost de achiziţie 200lei. b) plata furnizorului. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) compania primeşte factura de la furnizorul de servicii telefonice. preţ de cumpărare 270lei. b) vânzarea de mărfuri unor clienţi. TVA 24%. c) plata furnizorului. creşterea valorii TVA deductibilă (A+) înregistrată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi. TVA 24%. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 260lei. Formula contabilă este: = 401 Furnizori 248lei % 200lei 301 Materii prime 48 lei 4426 TVA deductibilă b) consum de materii prime. 5.a) achiziţie de mărfuri. Tranzacţia determină creşterea valorii stocului de materii prime (A+) înregistrată în debitul contului 301 Materii prime. 6. preţ de vânzare 350lei. simultan. b) încasarea banilor de la client. Răspunsuri la testele de evaluare 1. se recunoaşte cheltuiala făcută cu achiziţia stocului consumat (Cp-) în debitul contului 601 Cheltuieli cu materii prime. valoarea serviciilor fiind 200lei. 50lei. b) încasarea banilor de la clienţii cărora li s-au vândut mărfuri. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) compania prestează servicii de consultanţă unui client. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) achiziţie de materii prime de la furnizor. 114 . TVA 24%. TVA 24%. 4. cheltuieli de transport incluse în factură 30lei. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) încasarea banilor de la clienţii cărora li s-au vândut produse finite. Consumul de stocuri determină micşorarea valorii stocului de materii prime (A-) înregistrată în creditul contului 301 Materii prime şi concomitent. TVA 24%.

recunoaşterea unor veniturilor din producţia proprie (Cp+) prin creditarea contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. Obţinerea produselor finite determină creşterea valorii stocului de produse finite (A+). Scoaterea din evidenţă a produselor vândute determină diminuarea valorii stocului de produse finite (A-). cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare şi contul 4427 TVA colectată. până la transformarea lor în venituri reale cu ocazia vânzării produselor către clienţi.Tranzacţia va determina scăderea datoriei faţă de furnizorul de stocuri şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (cumpărătorul produselor) la preţul de vânzare (A+). D Debit 512 Conturi la bănci 248lei 401Furnizori = 2. • 512Conturi la bănci. scade datoria faţă de furnizori. costul de producţie al produselor vândute este de 270lei. Formula contabilă este: = 701 Venituri din vânzarea de produse 400 lei finite 96 lei 4427 TVA colectată b) Descărcarea din gestiune sau derecunoaşterea veniturilor temporare aferente produselor vândute. A Credit • 401 Furnizori. simultan cu micşorarea veniturilor temporare aferente costului stocurilor. TVA 24%. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi. care se înregistrează în debitul contului 345 Produse finite şi. Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: a) Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare. cost de producţie 300lei. înregistrată în debitul contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. Acestea sunt considerate de noi venituri temporare (de pasaj temporar). Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) obţinere de produse finite. cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. concomitent cu evidenţierea venitului (real de data asta) realizat din vânzarea produselor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor. înregistrată în creditul contului 345 Produse finite. preţ de vânzare 400lei. cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător. scad lichidităţile întreprinderii. 701 Venituri din vânzarea de produse finite. Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. Formula contabilă este: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor 300lei stocurilor de produse b) vânzarea de produse finite unor clienţi. Formula contabilă este: 345 Produse finite 270 i 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 496lei 411 Clienţi 115 .

Ca urmare. concomitent cu evidenţierea venitului realizat din vânzarea mărfurilor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor. tranzacţia determină creşterea valorii stocului de mărfuri (A+) înregistrată în debitul contului 371 Mărfuri. preţ de vânzare 350lei. creşterea valorii TVA deductibilă (A+) înregistrată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi. se recunoaşte o datorie faţă de furnizor (D+) reflectată în creditul contului 401 Furnizori. preţ de cumpărare 270lei. Tranzacţia determină scăderea disponibilului din contul de la bancă (A-). care se înregistrează în creditul contului 512 Conturi curente la bănci şi. înregistrată în debitul contului 607 Cheltuieli cu mărfurile. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (cumpărătorul mărfurilor) la preţul de vânzare (A+). cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător. simultan. Scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute determină diminuarea valorii stocului de mărfuri A-. concomitent. Formula contabilă este: 434lei 607 Cheltuieli cu mărfurile = 371 Mărfuri 260 lei 411 Clienţi c) plata furnizorului. reflectată în debitul contului 401 Furnizori. o micşorare a datoriei faţă de furnizori (D-). cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) achiziţie de mărfuri. TVA 24%. Costul de achiziţie este format din preţul de cumpărare şi cheltuielile de transport aferente (270 + 30 = 300lei). Formula contabilă: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la bănci 372 lei 116 . 707 Venituri din vânzarea de mărfuri. Formula contabilă este: = 401 Furnizori 372lei % 300lei 371 Materii prime 72lei 4426 TVA deductibilă b) vânzarea de mărfuri unor clienţi. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 260lei. înregistrată în creditul contului 371 Mărfuri. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor din vânzare şi contul 4427 TVA colectată. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi. Tranzacţia de vânzare determină două înregistrări în contabilitate: a) Vânzarea propriu-zisă sau recunoaşterea venitului din vânzare. simultan cu recunoaşterea în cheltuielile perioadei a costului de achiziţie mărfurilor vândute.3. Formula contabilă este: = 707 Venituri din vânzarea de mărfuri 350 lei 4427 TVA colectată 84 lei b) Descărcarea din gestiune sau recunoaşterea costului de achiziţie al mărfurilor vândute. cheltuieli de transport incluse în factură 30lei. TVA 24%.

preţul 400lei. valoare servicii 200lei. concomitent cu evidenţierea venitului realizat din prestarea serviciilor (Cp+) şi cu reflectarea valorii TVA specifică vânzărilor.4. Formula contabilă este: 496lei 411 Clienţi = 707 Venituri din prestări servicii 4427 TVA colectată 400 lei 96 lei b) încasarea banilor de la client. Tranzacţia determină creşterea creanţei întreprinderii asupra clientului (A+). precum şi scăderea creanţei faţă de client(A-) în creditul contului 411 Clienţi. Tranzacţia generează creşterea disponibilităţilor băneşti ale companiei (A+) în debitul contului 512 Conturi la bănci. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) compania primeşte factura de la furnizorul de servicii telefonice. 704 Venituri din prestări de servicii. cont de datorii faţă de stat care de creditează cu creşterea valorii TVA din factură. precum şi scăderea creanţei faţă de client(A-) în creditul contului 411 Clienţi. 117 . TVA 24%. Conturile utilizate sunt: 411 Clienţi. 496lei bănci 512 Conturi curente la = 411 Clienţi 496lei b) încasarea banilor de la clienţii cărora li s-au vândut mărfuri. cont de capitaluri proprii care se creditează cu creşterea veniturilor şi contul 4427 TVA colectată. precum şi scăderea creanţei faţă de client(A-) în creditul contului 411 Clienţi. TVA 24%. cont de activ care se debitează cu creşterea creanţei faţă de cumpărător. Tranzacţia generează creşterea disponibilităţilor băneşti ale companiei (A+) în debitul contului 512 Conturi la bănci. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) încasarea banilor de la clienţii cărora li s-au vândut produse finite. Tranzacţia generează creşterea disponibilităţilor băneşti ale companiei (A+) în debitul contului 512 Conturi la bănci. 434lei bănci 512 Conturi curente la = 411 Clienţi 434lei 5. Să se facă analiza contabilă a următoarelor tranzacţii: a) compania prestează servicii de consultanţă unui client. 496lei bănci 512 Conturi curente la = 411 Clienţi 496lei 6.

) (2010) . M. (2006). Popa. M. (coord. M. (2005). M. Universităţii Româno-Britanice. C. Bazele contabilităţii bugetare. se recunoaşte o datorie faţă de furnizor (D+) reflectată în creditul contului 401 Furnizori.TranzacŃia generează recunoaşterea unei cheltuieli cu serviciile de telefonie. Financial and Management Accounting. ASE. simultan. Basics of Accounting – Solve and learn – Case studies. şi Nichita. M. Ed.. Bucureşti 118 . Ed. C. Dumitrana. A Credit • 401 Furnizori... Ed. O. • 512Conturi la bănci.) (2010) . Vulpoi. Formula contabilă este: = 401 Furnizori 248lei % 200lei 626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 48lei 4426 TVA deductibilă b) plata furnizorului. (2008).. Universitară. Rapcencu. Bazele contabilităţii. Nichita. M. Curpăn. (coord. scade datoria faţă de furnizori. Bucureşti Manea. Tranzacţia va determina scăderea datoriei faţă de furnizor şi scăderea disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii. Dumitrana. (2007) – Principles of Accounting.. Bucureşti Dumitrana.. Practice Guide of Basic. Bucureşti Ristea. Aplicaţii şi studii de caz.Bazele contabilităţii. A. C. M. Bucureşti Caraiani. Ş. Cp-. D Debit 512 Conturi la bănci 248lei 401Furnizori = Bibliografia Unităţii de învăţare 3 Caraiani.. Dumitru.Bazele contabilităţii. Bucureşti Ponorîcă.. (2007). Forma sintetică a analizei contabile este prezentată în continuare. A. creşterea valorii TVA deductibilă (A+) înregistrată în debitul contului 4426 TVA deductibilă şi. Ed.. A. scad lichidităţile întreprinderii. în debitul contului 626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații. Ed. C. Bucureşti Grigorescu. C. Universitară. Ed. Stănilă. Universitară. CECCAR. Infomega. Ed. L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful