You are on page 1of 2

ROYOVEJ KONCEPČNÝ MODEL OŠETROVATEĽSTVA A JEHO UPLATNENIE V

OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI

Callista Royová
Adaptačný model:
– Z adaptačnej teórie prebrala myšlienku (Hendersonovej), že ľudské správanie je v základe
prispôsobivé, a že úrovne adaptácie sa u ľudí menia v závislosti od podmienok.
Klient/Pacient: je B-P-S bytosť s nepretržitými vzťahmi a meniacim sa prostredím. Je prijímateľom
oše. starostlivosti ako adaptačný systém s vnútornými procesmi (koordinátor, regulátor).
Zdravie: stav a proces fongujúci ako celok. Je odrazom adaptácie s prostredím. Royová chápe
zdravie ako nepretržitú spojitosť v rozsahu od dobrého zdravia k chorobe -> smrti. A zároveň ako
spôsob, kt. osoba predchádza od zdravia k chorobe a späť. Čelí problémom, na kt. sa musí
adaptovať. Zdravie a choroba sú dimenzie ľudského života.
Prostredie: znamená všetky podmienky, situácie a okolité vplyvy, ako aj ovplyvňovanie vývoja
správania osôb či skupín.
Faktory prostredia, kt. ovplyvňujú človeka, sa kategorizujú na:
1. Ohniskové (centrálne) – chlad, náhle úmrtie, narodenie dieťaťa, choroba.
2. Kontextuálne – menej priame – ostatné stimuly prítomné v súčastnosti môžu negatívne
ovplyvniť fokálne stimuly (anémia, sociálna izolácia, chudoba a pod.).
3. Reziduálne – nepriame – viera, skúsenosť, vlastné názory a pod.
Oše. cieľ: podpora adaptácie a adaptačných schopností chorého, ale zároveň klienta zainteresovať
do tohot procesu.
Rola sestry: podpora klientových adaptačných mechanizmov prostredníctvom manipulácie s
podnetmi, faktormi (stimulmi) prostredia (ohniskové, kontextuálne …).
Pojmy modelu:
– stimuly vyvolávajúce adaptačnú reakciu
– fyziologické potreby
– sebakoncepcia, sebauvedomenie, sebaprijatie
– sociálna rola
– vzájomná závislosť
Obsah modelu: v Royovej modely existujú 2 navzájom súvisiace systémy adaptácie:
1. efektorový
a. fyziologický adaptačný systém:
– výživa
– vyprázdňovanie
– tekutiny
– aktivita, odpočinok, spánok
– TT
– zmyslové vnímanie
– endokrinný systém
b. adaptačný systém sebakoncepcie, sebaprijatia:
– fyzikálna časť (vnímanie tel. obrazu, okolie sveta)
– osobnostná časť (prejavené správanie)
c. adaptačný systém zvládnutia rolí

Adaptačný systém vzájomnej závislosti:
– závislosť (potreba afilácie s druhými pre ich podporu, súhlas …)
– nezávislosť (schopnosť rozhodovať samostatne)
– vzájomná závislosť (rovnováha medzi Z-N).

2. Kontrolný systém:
– regulátor – reaguje na stimuly pomocou nervových, chemických a endokrinných reakcií
zvládania.
– koordinátor: reaguje prostredníctvom 4 adaptačných spôsobov (MODOV) = fyziologických
potrieb, sebavnímania, rolovej funkcie a vzájomnej závislosti 4 emočnými kanálmi:
- spracovaním informácií
- učením identifikuje
- posudzovaním ukladá
- emočným správaním rozhoduje

Základné tézy Royovej modelu:
– jedinec je B-P-S bytosť = jedinec sa nachádza v konštantnej interakcii s meniacim sa prostredím
= na vyrovnanie sa s meniacim prostredím využíva jedinec vrodené/získané mechanizmy
(regulátor, kognátor) = zdravie a choroba sú nevyhnutné dimenzie života – jedinec sa musí
adaptovať, aby pozitívne odpovedal na zmeny prostredia = adaptácia jedinca je funkcia stimulu,
kt. je vystavený on i jeho adaptačná úroveň = adaptačná úroveň jedinca závisí od určujúceho
rozsahu stimulov, výsledkom kt. je pozitívna odpoveď = jedinec sa chápe ako osoba so 4
modelmy adaptácie.
Hodnoty oše. cieľa:
– záujem sestry o pacienta
– oše. ako podpora a napomáhanie pac. adaptácie
– podpora procesu adaptácie, kt. je predpokladom na zachovanie pacientovej energie.
Objekt oše. starostlivosti sa môže adaptovať:
– pozitívne -> cieľ: udržať adaptačnú reakciu
– neadaptácia -> intervencie sa týkajú stimulov, či problémov, kt. sa vyskytujú:
✔ základné fyz. potreby:
- cvičenie/oddych (mobilita, únava, hyperaktivita)
- výživa (vracanie, podvýživa)
- tekutiny (zadržiavanie, zápcha, inkontinencia)
- tekutiny a elektrolyty (dehydratácia, nerovnováha)
- O2 (O2 deficit)
- cirkulácia (deprivácia, hormonálna nerovnováha)
✔ sebauvedomeie:
- fyzické „ja“ : depresia
- osobné „ja“: osobné napätie, mor. - et. prehrešky)
- interpersonálne „ja“: agresivita.
✔ zvládnutie roly:
- neúspech roly (neschopnosť reagovať v súlade SR.SR)
- rolové konflikty (očakávanie vlastného rolového očakávania sa odlišuje od vlastných
očakávaní)
✔ vzájomná závislosť:
- odcudzenie
- agresivita
- samota
- dominancia