P. 1
911- Do Teshuva One Day Before You Die

911- Do Teshuva One Day Before You Die

|Views: 4,126|Likes:
Published by TechRav

More info:

Published by: TechRav on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

ְ ךָ תָ תיִ מ יֵנְ פִ ל דָ חֶ א םוי בוש

Tzvi Pittinsky Page 1
1 . י הנשמ ב קרפ תובא יקרפ
הָ של ְ ש ורְ מא םֵ ה ( הָ של ְ ש ) םיִ רָ בְ ד . רֵ מוא רֶזֶ עיִ לֱ א יִ בַ ר , ְ ךָ ל ֶ שְ כ ָ ךיֶ לָ ע ביִ בָ ח ְ ךָ רֵ בֲ ח דובְ כ יִ הְי , עְ כִ ל ַ חונ יִ הְ ת לאְו סו .
ְ ךָ תָ תי ִ מ יֵנְ פִ ל דָ חֶ א םוי בושְו . םי ִ מָ כֲ ח ל ֶ ש ןָ רוא דֶגֶנְ כ םֵ םַ חְ תִ מ יֵוֱ הֶו , הֶוָ כִ ת אֹל ֶ ש ןָ תְ לַ חַגְ ב ריִ הָז יֵוֱ הֶו , ןָ תָ כי ִ שְמ ֶ ש
לָ עוש תַ כי ִ שְנ , בָ רְ קַ ע תַ ציִ קֲ ע ןָ תָ ציִ קֲ עַו , ףָ רָ ש תַ שיִ חְ ל ןָ תָ שיִ חְ לו , שֵ א יֵ לֲ חַגְ כ םֶ היֵ רְ בִ ד לָ כְו :

2 . ר ' י הנשמ ב קרפ תובא תכסמ ארונטרבמ הידבוע
ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי - סועכל חונ יהת אלשכ הז אהי יתמיאו , רשפא יא סועכל חונ התא םאש
ךרבח דובכב לזלזת אלש . דחא רובד ירה . ךתתימ ינפל דחא םוי בושו , םיתש ירה . ישילשהו , דגנכ םמחתמ יוה
וכו םימכח לש ןרוא ' :

3 . במר " ג הכלה ו קרפ תועד תוכלה ם
ופוגכ לארשימ דחאו דחא לכ תא בוהאל םדא לכ לע הוצמ ךומכ ךערל תבהאו רמאנש , רפסל ךירצ ךכיפל
ומצע דובכב הצורו ומצע ןוממ לע סח אוה רשאכ ונוממ לע סוחלו וחבשב , קלח ול ןיא וריבח ןולקב דבכתמהו
אבה םלועל .

4 . ב דומע הק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
ארגא רב אפליח םושמ רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר , ירונ ןב ןנחוי יבר םושמ רמאש : מה ותמחב וידגב ערק ,
ותמחב וילכ רבשמהו , ותמחב ויתועמ רזפמהו - הרז הדובע דבועכ ךיניעב אהי ; ערה רצי לש ותנמוא ךכש ,
ךכ השע ול רמוא רחמלו ךכ השע ול רמוא םויה . דבועו ךלוהו הרז הדובע דובע ול רמואש דע . ןיבא יבר רמא :
הארק יאמ - + אפ םיליהת + הוחתשת אלו רז לא ךב היהי אל רכנ לאל , םדא לש ופוגב שיש רז לא והזיא - יוה
ערה רצי הז רמוא .

5 . א דומע ה ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
שיקל ןב ןועמש יבר רמא אמח רב יול יבר רמא : ערה רצי לע בוט רצי םדא זיגרי םלועל , רמאנש + םילהת
ד ' + ואטחת לאו וזגר . וחצנ םא - בטומ , ואל םאו - הרותב קוסעי , רמאנש : א םכבבלב ורמ ; וחצנ םא - בטומ ,
ואל םאו - עמש תאירק ארקי , רמאנש : םכבכשמ לע ; וחצנ םא - בטומ , ואל םאו - התימה םוי ול רוכזי ,
רמאנש : הלס ומדו .

6 . א דומע גנק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
רמוא רזעילא יבר : ךתתימ ינפל דחא םוי בוש . רזעילא יבר תא וידימלת ולאש : יא עדוי םדא יכו תומי םוי והז ?
- ןהל רמא : ןכש לכו , רחמל תומי אמש םויה בושי , הבושתב וימי לכ אצמנו . ותמכחב רמא המלש ףאו + : תלהק
ט + רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב . יאכז ןב ןנחוי ןבר רמא : וידבע תא ןמיזש ךלמל לשמ
הדועסל , ןמז םהל עבק אלו . ו ןמצע תא וטשיק ןהבש ןיחקיפ ךלמה תיב חתפ לע ובשי , ורמא : תיבל רסח םולכ
ךלמה ? ןתכאלמל וכלה ןהבש ןישפיט , ורמא : חרוט אלב הדועס שי םולכ ? וידבע תא ךלמה שקיב םואתפב .
ןיטשוקמ ןהשכ וינפל וסנכנ ןהבש ןיחקיפ , ןיכלכולמ ןהשכ וינפל וסנכנ םישפיטהו . תארקל ךלמה חמש
םיחקיפ , םישפיט תארקל סעכו . רמא : וללה הדועסל ןמצע תא וטשיקש - ותשיו ולכאיו ובשי , אלש וללה
הדועסל ןמצע וטשיק - ואריו ודמעי . רמא ריאמ יבר םושמ ריאמ יבר לש ונתח : ןישמשמכ ןיארנ ןה ףא . אלא ,
ןיבשוי ולאו ולא , וללה , ןילכוא , וללהו - ןיבער , םיאמצ וללהו ןיתוש וללה , רמאנש + הס והיעשי + ה רמא הכ '
י ידבע הנה בל באכמ וקעצת םתאו בל בוטמ ונרי ידבע הנה ואמצת םתאו ותשי ידבע הנה ובערת םתאו ולכא .
ְ ךָ תָ תיִ מ יֵנְ פִ ל דָ חֶ א םוי בוש
Tzvi Pittinsky Page 2

7 . רהמ " ב קרפ הבושתה ביתנ םלוע תוביתנ רפס ל
וימי לכ היהיש הזמ עמשנש ידכ ךימי לכ בושו רמול היל יוה אנשיל ךהב רזעילא יבר רמא המל לואשל שיו
הבושתב . י לכ היה םא עמשמ יוהד ץרתל שיו ןויכ ותתימ ינפל םימוי וא םוי בושל וילא הנקת ןיא אטוח וימ
כש " אטחב היה ןמז כ , דחא םוי ףא בושל ול שי וימי לכ אטח םא ףאש ךתתימ ינפל דחא םוי בוש רמא הז לעו
ןושלה הזב רמא ךכיפלו הבושתה ול ליעומו ותתימ ינפל . רקיע יכ גלפומ רבד הזב זמר יכ תעדל ךל שי דועו
םדוק הבושת ותתימ םדוק הברה ןמז בושיש אלו ותתימל ךומסו , לא בושל יואר ותתימב םדאה יכ ינפמ הזו
שה " י , שה לא בש ותתימב זא ותתימ םדוק בש םא ךכיפלו " שה םע הקובדו הרורצ ותמשנ תויהל ירמגל י " הזו י
עודי . רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב המלש רמא ןכו רמאש המו , ש הארנ המלש הז רמא
השעת אלו השעב ואטחש םדא ינב דגנכ , ארקנו תוריבעב ומצע בעתמ אוה השעת אלב אטוחה םדאה יכ
הברה האוצב םיכלכולמ ולש םידגבש , אטחב םיכלכולמ ולש םידגבש ארקנ אל השע תוצמ םייק אלש ימו
זאו תוצמה םה הנוילעה השודקה ןמ ומצע רסחש ארקנש קר רבד השע אל ירהש האוצו ךשאר לעמ ןמש ארקנ
רסחי לא , םדאהש ארקנ השע תוצמה םייקמש ידי לעו שודק אוהש דע םדאה תא םישדקמ וב ןמשה יכ הזו
השודק תופסות לבקמ ... וכו לשמ רמאו ' שנועו םיקידצה רכש דואמ לודג קומע רבד דומלל שי הז רבדבו
םיעשרה , הדועסל וידגב תא ןמיז ךלמה רמאש הזו , ולכ ' א ינב לכ יכ םמצע דצמ ךלמה תדועסל םה םינכומ םד
רעצב אוה ול ןכומו יוארש רבדה ול ןיא רשאכו . .. רש " ארבנ הז לעו אבה םלוע לא ןכומ םדאה דיתעל יכ ל
ידוי ינשב רצייו ביתכדכ םדאה " אבה םלועב הריציו הזה םלועב הריצי ן , העלו " רשאכ ב הע ול יואר היהי " ב
רעצב אוה רסחהו ןורסחב ונמיה הלעמל ןיא הז רבד אבה םלוע לבקמ וניא אוהו ...

8 . ב רעש הנוי וניברל הבושת ירעש רפס
ויקלא תארקל ןוכי תע לכ וט , ותע תא םדאה עדי אל יכ , ןנותשי ויתוילכ ןכ לע , ןנוכי הקדצבו ,
הנתנ רשא םיקלאה לא הרהטב וחור בישהל , ד שפחיו םוי לכב ויללעמו ויכר , םירקבל םדקפי ,
םנחבי םיעגרלו . הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו ( א גנק תבש :) רמוא רזעילא יבר : ינפל דחא םוי בוש
ךתתימ . וידימלת ול ורמא : וניבר ! תומי םוי הזיאב עדוי םדא יכו ? םהל רמא : םויה בושי ןכש לכ ,
הבושתב וימי לכ ואצמנו רחמל תומי אמש ! רמואו ( ט תלהק , ח " :) ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב
רסחי לא ךשאר לע " , הבושתב שפנה תויקנ לע לשמ םידגבה ןבול , םיבוט םישעמל לשמ ןמשהו
בוט םשו . הכרבל םנורכז וניתובר ורמא דוע ( ט הבר תלהק , ו :) הזה ןינעב : חלמ לש ותשאל לשמ
היניע ךופב םשתו תטשקתמ התיהש , םימי תוחרא רבוע הלעבו , תונכשה הל הנרמאתו : ךלעב אלה
קוחרמל ךרדב ךלה , יפיתת אושל הז המ לעו ? םהל הרמא : אוה חלמ ילעב , לקו םי חור ךפהי ילוא
ינאצמיו אבי הרהמ - תטשוקמ יננהו !

9 . עירזת תשרפ לאומשמ םש רפס
ינתרצ םדקו רוחא רמאש המבו ( טלק קרפ םילהת ) תוניחב יתש ומצע םדאב שיש עמשמ , יחב ' ה םדק וניי
שדחמ תע לכב ליחתהל , םעט םעט אלש ומכו םישעמה לכל םדק אוהש השעמ לכבו תע לכב ומצעב רייצלו
םלועמ הוצמ , עשו " רתוי תובהלתהב רבדה השוע כ , יחבו ' א תוארל ונייה תילכתה אוהש רוחא " אוה התעש ע
וישעמ תירחא , הועל ךלוה הז השעמבו " ז םרמאכ ב " ל ( פ םש " ב ) בוש םוי דחא ימ ינפל עדוי וניא רשאב ךתת
הבושתב וימי לכ אצמנ ותע תא םדאה , הוזבו " א ןיאור ויה יאמדק ידיסח ק " אמלעמ יקלתסא אמוי יאה ולאכ ע .
כ דיגהש ומכ אלא שנוע תאריל שוריפה ןיאו " ומדא ק " הללצז לודגה ןהכה ר " ז ורמאד אהב רדנסכלאמ ה " ל
( ה תוכרב ' ). ל תעה רובעיש ונייה התימה םוי תא ול ריכזי יתמיא וישכע אל םאו תושע , כע " ד . שי ונכרד יפלו
בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינ תא ליבקהל ךלוה הזבו ויתוישע לכ תורמגנ הז השעמבש ושפנב רייציש שרפל " ה :
Take time to say "I'm sorry," "Please forgive me," "Thank you," or "It's okay."
And if tomorrow never comes, you'll have no regrets about today. (Anonymous)
ְ ךָ תָ תיִ מ יֵנְ פִ ל דָ חֶ א םוי בוש
Tzvi Pittinsky Page 3

IF I KNEW
If I knew it would be the last time
That I'd see you fall asleep,
I would tuck you in more tightly
and pray the Lord, your soul to keep.
If I knew it would be the last time
that I see you walk out the door,
I would give you a hug and kiss
and call you back for one more.
If I knew it would be the last time
I'd hear your voice lifted up in praise,
I would video tape each action and word,
so I could play them back day after day.
If I knew it would be the last time,
I could spare an extra minute
to stop and say "I love you,"
instead of assuming you would KNOW I do.
If I knew it would be the last time
I would be there to share your day,
Well I'm sure you'll have so many more,
so I can let just this one slip away.
ְ ךָ תָ תיִ מ יֵנְ פִ ל דָ חֶ א םוי בוש
Tzvi Pittinsky Page 4
For surely there's always tomorrow
to make up for an oversight,
and we always get a second chance
to make everything just right.
There will always be another day
to say "I love you,"
And certainly there's another chance
to say our "Anything I can do?"
But just in case I might be wrong,
and today is all I get,
I'd like to say how much I love you
and I hope we never forget.
Tomorrow is not promised to anyone,
young or old alike,
And today may be the last chance
you get to hold your loved one tight.
So if you're waiting for tomorrow,
why not do it today?
For if tomorrow never comes,
you'll surely regret the day,
That you didn't take that extra time
for a smile, a hug, or a kiss
and you were too busy to grant someone,
what turned out to be their one last wish.
So hold your loved ones close today,
and whisper in their ear,
Tell them how much you love them
and that you'll always hold them dear
Take time to say "I'm sorry,"
"Please forgive me," "Thank you," or "It's okay."
And if tomorrow never comes,
you'll have no regrets about today.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->