1

Представлява система от подходи,
принципи, методи и методика за
планирането, контрола и управлението
на транспорта, складирането и други
материални и нематериални операции.

2

Процес на управление на движението и
съхранението на предметите на труда,
готовата продукция, информация и
свързаните с тях парични плащания към
доставчици, транспортни фирми и др., от
една страна, и парични постъпления от
клиентите на предприятието, от друга.

3

Логистична система - елемент (подсистема) от
цялостната икономическа система, каквато
представлява предприятието.
Логистична функция - съвкупност от операции,
насочени към постигане на целите на логистичната
система и зададените значения на показателите
(снабдяване, производство, продажби и т.н.).
Логистична операция - обособена съвкупност от
действия насочени към движението на
материалните и свързаните с тях информационни
потоци.
4

Логистична верига - линейна
последователност от участващите в
логистичната система звена, осъществяващи
логистичните операции по предвижването и
съхранението на материалните потоци.
 Звено от логистичната система - определен
икономически и (или) функционално обособен
обект, който не подлежи на по-нататъшна
декомпозиция от гледна точка на задачите,
които изпълнява в рамките на логистичната
верига.

5

Материални

Информационни

Финансови

6

1.

Доставчици

2.

Транспортно предприятие

3.

Производствено предприятие

4.

Клиенти

7

Верига
І
Верига ІІ
Верига
ІІІ

8

Звено 5: Клиенти
І-во ниво

Звено 4:. Транспорт на
готова родукция

Звено 3: Производител
(Микросистема)

Звено2:. Транспорт на
предмети на труда

Звено1: Доставчици

І. Входяща

ІІ. Вътрешна логистика

1. Снабдяване

ІІІ.
Изходяща

4. Маркетинг и продажби
2.

Цех 1
Цех 2
Цех 2

9

Звената отговарящи за изпълнение на
снабдителската функция

Производствените звена

Складовете за предмети на труда

Звената, изпълняващи пласментно-търговска
функции

Складовете за готова продукция
10

Входяща (доставна) логистика - процес, в
рамките на който попада движението на
материалните потоци от доставчиците към
предприятието.
Производствена (вътрешна) логистика включва тези логистични процеси и потоци, които
се осъществяват в рамките на самото
предприятие.
Изходяща (разпределителна) логистика обхваща движението на готовата продукция от
предприятието до крайните точки на продажба.

11

Функции:
 Снабдителска
 Управление на запаси
 Складова
 Транспортна
 Цели:
 Техническа
 Икономическа

12

1. Създаване
на спъсък от
доставчици

5) Извършване на доставката и
транспортиране

2. Анализ на
потенциалните
доставчици

3. Оценка и
избор на
доставчиците

6) Контрол върху
изпълнението на
условията на
доставки и
приемане

4) Съгласуване и
конкретизиране на
условията на
доставка и даване
на заявки

7) Уреждане на
финансовите
взаимоотношения с доставчиците

13

1.Критерий за избор на
доставчик

2.Относително тегло 3.Бална оценка на 4.Претеглена
на критерий
критерия
оценка (1)

1) Надеждност на срока и
количествата доставки

0,30

7

2,1

2) Цена

0,25

6

1,5

3) Качество на продуктите

0,15

8

1,2

4) Условия на плащане

0,15

4

0,6

5) Коректност на доставчика

0,10

7

0,7

6) Финансово състояние на
доставчика

0,05

4

0,2

ОБЩО

1,00

6,3

14

МАТЕРИАЛНИ
ЗАПАСИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ЗАПАСИ

ТЪРГОВСКИ
ЗАПАСИ

ТЕКУШИ ЗАПАСИ
ГАРАНЦИОННИ ЗАПАСИ
СЕЗОННИ ЗАПАСИ

15

Управлението на запасите е насочено към
обезпечаване на оптимално ниво на материалните
запаси и запаси от готова продукция.
Оптимизирането
на
материалните
запаси
е
необходимо за гарантиране на ритмичността на
производствения процес, а на запасите от готовата
продукция за поддържане на необходимите наличности
за посрещане на търсенето количество.

16

Система с фиксиран размер на поръчките
 Система с фиксиран интервал от време между
поръчките

17

З макс
Тдз1

Тдз

Тдз2

Тдз3
З гар

t1

t2

t3

Време

Виз

18

З макс
Тдз2
Змжд
Тдз1

Интервал за
заявка

Тдз1

З гар
Време
t1

t2

t3

Контролни точики

19

Складовата функция е свързана с обективната
необходимост от специално оборудвани места за
съхранение на запаси от предмети на труда и
готова продукция.
Във всеки склад се осъществяват три вида
операции: входни, изходни и вътрешни.
Основни фази на движение на материалите в
сладовете: приемане на материалите; контрол
на материалите (стоките); предвижването им в
склада; складиране и съхранение; изписване от
склада.
20

Транспортирането е комплексна логистична
функция, свързващо звено в логистичната
система, чрез която се осъществява физическото
предвижване
на
предмети
на
труда
до
предприятието, от една страна, и на готовата
продукция от предприятието до неговите клиенти,
от друга.

21

Видове транспорт

Време на
доставка

Честота на
Надеждност
осъществяван на спазване
е на превоза на графика

Способност за Спосбност за Стойност
превоз на
превоз на
\разходи\ за
различни
различни
превоза
товари
точки

Железопътен
Воден
Автомобилен

3
4
2

4
5
2

3
4
2

2
1
3

2
4
1

3
1
4

Тръбопроводен

5

1

1

5

5

2

Въздушен

1

3

5

4

3

5

22

Критерии за избор на доставчик

Относително
тегло на
критерий

I-во транспортно
предприятие
Бална
оценка на
критерия
9

II-ро транспортно
предприятие

Претеглена Бална
оценка
оценка на
критерия
2,1
6

Претеглена
оценка

Време на доставка

0,30

Честота на осъществяване на
превоза
Надеждност на спазване на
графика
Способност за превоз на
специфичните товари

0,15

7

1.2

5

0.7

0,20

8

1,6

6

1,2

0,15

9

1,3

7

1,0

Способност за превоз на различни
точки
Стойност
\разходи\ за превоза

0,10

7

0.7

8

0.8

0,10

6

0,6

9

0,9

ОБЩО

1,00

7,5

1.8

6,4

23