"

"

L· .. ·s~· "n'rtid epresivo
· ..... ". .' ~ .'
0: .....

'...

·0·:.:"

:. .....

.' ..'

....

'. .....

.....,_.

pla·s<·:'..tI··C:·.)'·'I·
_

·8""· .d·.···..
;<

~s"..'1: ".:': ..y... .; ··n····e.··u ·r~··o····.~a·:rl ..· ,I,i .. , nac••..o"'g··)·c.···,a···· o.··.·• ••·
'.' ." .... .. . .<. .... ..' ?
}.<

,

"

·~a···:: "

."

',,'

0:

~"

':

'.

.....

..?t·;4.S}.:
..-:<y-~.~..
....
......... ':-"-: .. "

.

, ,~,

''if' }-

~'!E'-·d . d ,'~'. lWlru' ~,mJrum.U! .. , , '~'. a .. , ' , .. .... ref~iDJ: ," ' Ilit;I!~a:. as ~il ClUdm:J ,de 10 ,U1Sro[CD:, es '~k .aq.Il-G1Il) dw:~i] 0 ID1~1U.lO· ,ue" en 'W~Cii:eju:i~ perrm!;!:c~set mnlld~iult~\, La oondUt1::! se ~~riql!i:U~OO ~~ell!·R ~jl~~~ :m.cd:iiuilJle hi Q """'"'n:~s";li7'il :nJliii:~1I1i~ ,~\.., !il!;lit' ~~""'" 1I'!;;!I;~ri"""""I!I;-!lI'~
· "~

P

..

'~D'!; s cW ~,e~Cfielilte~nfli ~~~.pa~dlJid'~lU;~ e ,[il ti.cncm ..Ins, ·IreUJfOf3M.d:Ci ol;ga.~i8nulS:· :ad.1;I~· 'lOS pl..m. :r:e~:ooiuei['S'Ci; ·~n~.onC'C~, 'POI"d· "I
tfl~' '., ·c~~Jttm~te~kl" 6-00liaO ',~ .~~ ... bl~ I"' ,,' .- uID:'ciu .c.. ' ': .. '1" ' · _,' .a 3C WIl!,.~L .,':iH_· de, OO'aoop l()8 ,a. }J
~"", ..~

r~TJ':b~~;';~;p;=~;d~·;;~~~;;o
.,1,-, ~'''''' 'WI.:' u,..· I!ii,iII ,:"'d

~.. """.!!'I~q;.Y. ~.... ....~ ·air"', r Uculo .~tA.•. S'd~ch~ 'ernl. smG' tnJijm~ro. ~ ,N(JiQ·l'J.~' ~ta~~._). l~ ~.
~!ri:i'\iiii'1l .~!!]i' ,,~," .. ""'iiI"il'k,.. ,·" "'"' ~r.;;, : ""I, ~,+ ·!!;.iQnlI

·Vma.rC'~racterf~tic~ de .1 s, re~, .liI;eD~ a ~a!~~,y qllllC; ¢jcm,Hfi~ lla .P:laslicida~ de1i ~clm~ :n.~m~, esta dada. ,or lei, :apreni'"
cl~3Jc..
'!!~\,

Los aoopk~a~
,~
~\i.1iC'

l~ ;i'iili'il

~

:~~

'.... ~~~3I!lJl,.

~~~W:;~:U ::=::;::~
'00, res,et d:cr~~.lr~~~~l6n d~:~ f!U'itio~· n'CS. ]Jietdid;u, PJr ICcSiome~ del ~jido(J0.

ci:mQ$J w:ndic.ic.Q~SJ' OOm,\Q' e.s lC'l ~

-

.iI!jlla'~·!I:· ..j[''''

~'kr'~

""'" '!>i\u!f1..,IU""''!o''''!II ;il!!;i'lii ~III
"(1' "';iii,i'Ijoillii

d~~

nelWror:l~,"I. ~Ia oo.Q1.PJoba'~; q,l;t~ .a~g,u:nas: ~bt~t1' ~I,on;~s.~ I' ·WCiUl.PC·· , ~IJl" ll:6i1n ~ _\!L . ~; ·il.,. ". ' '. '' ~ , .; sue ein

I~· t(UIfi~Wnes

00lFellr.atlei, q~e

se lnrun
!Eo ..

"'n~ ........... 'jo""'"'''' .. 'm''''''I''I!i--.... ,re:[ e...
~ .._~l· _.' ~-~I~ __ ,_~:I~~li~t~I~_I!!lilf¥I:~~

'.

~11~ge;ridD;4qgc

mem~!
iii'

se debe

~aPI_~~l:a'{l; ~~~P.1]a. d
.8

""~~t.;._,-,,l, AI.,... ... l~II./.k\;;~~~M~il~~-W.

b ea,a¢:iil'td: •

IDs

~lnillO

de R~_I·&,;. Instltu:to·
~lC8ri!

ere·

1~\VM"fQ~1

W-.

.£:.0 '~l'O
+ ;

..
l.

aI~....~..J... pane de su cntrad~ f"'inp'~d'·)~. ·. 5uby.. .aEmedia .CS'UU" Uew:ndo 81 cabo la._: ' L 8 Iii ci:raut."....-.... eUm~lladas POl' e:1 oonSi. ""' __ ." . _I.<II nuc..car cl cs1aoo de i1ni. I"" ~..'C:rCD da~. .. ". ~um..I~ """""'1.as utiUzado.lIe una 5usta'lli~ e..·~.'.Dlidepfoes.lsaban. se rcc:mp~azado por Otro ..tlelllos....D kl. JlI...i!' fu~cion-es de ouo s~Slema....ue tlll. ...yo::raJbl~ $(!: :rellero ..... en un . e . 'MI.ftil'll :rotrammislolDJ! pasando por '13.lstkida.~..0 iacd6n ""'I 'U'\ni' .cin·". en S. .. '"" '.ron« de de."."'. :se CllQ1pUm media sigjo de 83 das..'-...._~' .Los..a .1capaeidad a.oorlic.... funcioorlglaales reoos neu ronales para recepe rarse de leron actiones de..mcnoami" "~~!.Mil SiC consldera qu.l!w.c.. ·1. verdlad que.'i :. . J"""'" conSoe'rv3if' su' ca. '~'n~es·e de :ladcomdacioR de· " Tamb..'ir.. nal :tas SUI:ilr:lci.." . d Q.1i5 ~curolraflsmisores."" '. de~ bi.iones de c~pla:r Ulna.. ~. m.."". 'uei . r"".lmanQ...IU.. .]I.II oAlr.o de aa:i. -..p_ .." st :renOmc'1l0 q' . .~ n·~r.ones ..'b"..il""m" " i"IiC"l"'!<IdO"!l..".. """"""iI!\'t'o..fej''''n· "b. . .ia.d~' ell . p]o de lit admhls'l:r~n de stl!Sta~das ron potencia para mod[fiClr la oondlUiCta. ..con~uc l"~ 'U3~~...'iiie<t: .. el. 114111-1" .le. eese e:r:rtOCiion~aW.que de un modo 'U (Jim en favorable'me:n.11 siSlemi~ s:~n3pl:ico fue" '!JII!."" ... pramina e~ eaciones l . capaees mts 8(\S ha en.oR~ p' if•.J!' . nc-til ""'" "'" ~ •.e~rvi.citabi. _ ~.est~ j.de de modUi.. """"'i. :mnlJli.I ' ' lj. ~I!I. II! e. a..1.. oonducl:ua!~ tmnsi.n tiM muesua hecba...las .cos del sistema ll.l..i"i'~as. "'iii a ' -!f.offi(l!rllo. _." I..u.cmtoi. ~ r. ~a ..e la pt. en el. .""d'f1i'U~ '.u'v. ne~:sariam.tril"""":' """.mbas i6~ segun!dos mensaJeT.les..O db" 3·' sU~ '-..1.:..~'.l.octa.sca.istefllOO altame:rne espeeiallzasempcftar fu~cionC$.Uos d.pacidad phis~:ica ._ n ·I'·~'O"' ~~ ""I n.. • ~..UIIi erncuat es en la .jempLo! med~:a[ue tdarlw.fllJll~I' . .d:u.:o .pt.. "!."i!o("'" ...que. pcnHdas. '1..]11 I' 'Io<1'1...eas.. UJ1.I '~'r. dondc '1mproce.C neur'ona5 p." _...di. .. .·!l.""""..'.~ adn! ~nnllyendo oobt~m. _" momcnt{) .. .g .~t~Uico.i. des· •• .". .-g..6n de las terapias a.111 ... 1_ euentan di¥CffiLU s~stancms eon pltcalcwa. :rial es 4<1. sc.n· dr:kicas e~ las ftadas.l.:'en"to . ins. 3'na... de ....merced. ~~'':" ~ os~'Ii .~ a oom.ft] rft'm··-" AlA 1:OS ~-f'" _ .' .que.." '" '10." un 11':11...ectadas. a n· """-I·. oR... nes neurolluJes .lr] ~:\.O. [lOS proc.ervioso.... . 'que .CiUl.IY(..tloo. 6 '~WI" ~:IQ que muc:tros de eUos :algunos s:inte~li:rn.c.I... :nn... aceien de va:n..rccr .lencn . . p:~ m.rga de eiertos nt-clcos ocre'bm!:es.ronas. d:-...r"ofl()'S..m'l .. ~nfoon3ci6:n. ".-.. t[enen la pmpie&d de mod:m~· GlSO de si...11 ~"-I "" . ""VI Mil-.. Es'le f. .U. \.tes me.aocrlle a los estades depreslvos.. C 3~1'1.~!LKIi f....."Oi'i .11"' ue LI8..1_"I~ "'. oiII. Sin """.son ""retOI1.dl I .d se nsoscl'l$O"..ula meta s po....$O'bre'Ol~ SU!S~ mcjaEl~es en neiloollas jn~efoon.. 'ill"' ' '""".. " .II:-L.c. 10$. .ntrOOucci{m.e.". neuronel.11.".oiJlnlQ.".1:. [U.ar· .' nedell " afthL"""" __ p.. Y' ~ueUos en :IM..lII .1 .es se 'IiAI! 3!b.!1ft ".:ro:nas se ple.Ilia)' q.....entan .eurona.Jlso :n.-. de" Is..ples los purwlOS en.. pc. m TOmaiHdo un !punta de viisla... Se han ~ropllJ..00 .ar..raY(:iCU)ftas de sus fibra..'I. . pr.'. de firmac:06.. d"" !i~ mainer. !cl QOO dc· la evolutiOll de la :pro:pi. basta los procesos ~otiD'fR· secas de la membrana. ~I' ..1idad :Deurona1!.~t."" acci6n con de ..1 IP. 'base.diarue.... 'r.1..._I~_ a. I': .·'I"d .cemp'larnda por et fo'naiecimie:oto.o. "AI 1I.'" An .e:idt.vo]uei6n parah!poc'ampica del cef'cblf'O :lu.'n. ha '"..iQ. nn'F' . f~nnac.llgOn l:ipo de acci6D Lo .fica.re.~so flsiopiuol6gioo~..i·. ". acdvidad ~~. flc:r"III' _u ..ooDJdlic...r(us mod:ill~. . se obsert6 q. d os:: " e.'k1i!o_ Sii :ac.es ~ASori.mayor Ciln~ ti&d de. et que ..O'1m gru~ po de r~rma~ p'Ued~n estaib]erer ILl ac~ sulta:Jil :in! eresa:mLe... los.. d'" S'UJC'IiOS d-' mClI1. "" . La 'vtda~ al.~ adaptadOn. "I ." II".riOrmellt. eniD'_ en ]a cort ~_ '.i!I sc:rie.....:n6menQse podlda dc:'OOr ~ una Ii to ~argo dc.i'!I... -..-I:"'I!. . al inOum.1I.f:llU!~...o de.~ de I.tvas~desdc.dem..Ombf'C. a redes neurotilBles..!J'~'~ _ ". "". 'En .'952 se habra enoonu':ad.ailesl moioFas..r.. "..l iCIlC.uv.o por este para cil caw. . .]: ~:u~~ ~m~jp'pl dfni~ en 103..p!.. ducta..'m" i...cstablecer :si:Mpsis.~..-l al ind..c...omog.~nas :ne... e:rmmM.:novaeh~f1 furu:~ioRa..ividuo enfenno.. r'" ~. cas . CJU..: :d' iii· .a.ll$~aderm~ rBIS aq.os." . La rc.. ".ts"klng~). .ce 'pro'ba'blemen:le milcru~.ialmente mniOddo~ aunqiU.ba.- ."a ii1 estarja n.0 d..ena.... w:iI ".or ..nacioo de..-..s . __ .a ~ p~asUddad meurontl pueden ser venH· .. ace r ·.U:aa 1".e.s.actdad de En fin~ a.c.~ ""~'...paa....lUJ "_"" cl 'medio 1nteroo" ...I~I'IIILJI..JI.e5iOl!n_. 't. se . . :atrofia ..enc~~a. :10$.rcotrell.1 . en. en ias 'que se e. los nivclts de nCUl . de.mo~es :10 que La j..: e.t.. " :nOX!'w.eQsten s. CIE'NC'IAS • espeda..... recuperad.'..embrana de la ri.oompliestO$ AO' se I. l!!!f.:n :Ia. que aun euany .ga.. .ciOn.~ no. .. .1Ir'Oj m. y reslliuir! de: esta manera.que :penn.~eomroladas.rmUe SCi) afc(:t:auoo en SJf' 1m tnmsmisi6n... 'E="ft".h.. :la diiferelilcla cSlriba~ en que: !fI-pYa.oIIi..' 1..t"d'" ~ncct:"iitU!31".....r q. "" ~. u:)(lo.". p~ :s...erdier.. e..""I~" " k~'O" ta"_ .ores" Y procesos me."_j'.~ 1.. gemaci6." :ui1'fiLv '1""m'b'6n .a. tom ~'nl. 'EI ltr-·:< mooi.ern:a car los fenomenos plaSli.ia era eapaz de ~nhlbir :13.o !I...n!!of]~ ....991 '69 ..mcnlos Q·epmnates. nmas~ 40 . ~..:cpreser.. tOaD 0. ~-I '~IIJ.. i.... sea .Dlf!im'lf..s "'""f:da[es...'U.gjC&~. " "ru~. "ie.e.. . '~..e "~ 10 "ue ...observO. er:"r~ Qft'liOOs V '-~"~~. r. ~J .0 d~ nc:uronu ais1adas."di'la~. ._" ......'IOJ\a!U "I ew tadas no sOlo mediam:m.OS:. ~:'~~~~'I! U\. 'otiWiza.."-"".V " " Otro modc'lo .. de "HTo1ifel'aci6~ de 'las ooneliQoos.':''-'~ ii....·~'~.IJiC ".ra.cern.ME' -I .d· '''. ffin¥ol.M IC1~1I. ya rDlnO fa. eSlado dc. et 0 tos p~ dond¢ s.CHI. ron3~. radica. tS." n..(~""'~ p'~'.E 957. desde ha.0 capadda.....Ialcs en I'· ca.. se Uese.aB6 n la e if:~n"i'. t ro. "d· -.causa _.. ~pfio\." vias Q!(creru~ "I la r.adcPlas~ e~s<'LMs>ustanc:ias '00.1. ''T:"~'''' . Par _)!I~ C Uilillc. ....-.i:t~'r-: MJlW... 13.t .!f.m.idc.~I:I .lii·0!II.lll6miros~ Tal es.".d6n (~5Pl'01l1lngiot.I.em.....o de los .III'P'o I"'.e~dirend.. del im~ 130 adap~aC'iOD .I _ v.l'il:ia21 se ~:rab...e ...e~estado fu." I.o 'que csla 1 vc~ repe.. [Entl['iC.slior1Ddos a [a sh7lapsis" al darse ~'n° "''''''''I...adas poste. que las f~ncio:n._e.tn.abf:a una. podrlan:." .. como seirla el e:jem . 'C'" "1"m ean 1·':-1"'1.tab6Lk:05..1<" . de.?.. '''-0 A.gcnahios sin dcft].os en el prode .. 1.q.. Por.. -~.U_!!!.am..airoorizactones de. alll4 051 _" ' nes slopes....ap!.... 0 ""m..' !U'Il.oceso :pl~tiool' ajuS'l3i[" S'll que p. 11· . . ..~g. il". d¢ :105 espaeios de. s:e lila ~II·· ... 1"" '!Ii:.a1milft..call su eap..j!.. . " """". Em.'>d' .'"cl .. E5.~ i. """"in nl~ " . )1.....e.."""'.Mu ade~an.IJ" e10s 't. (=1011. de ndd d...a CO'n~ ...m Y' mongit"ud prcim. .....it. .id(OS..:"~.ose~e.~A. T~ . lransmisarcs de hi.guna .~.iUl ea ese ease.que permne ej)cmphfi..= ...: 1l\"-lir"'" ' -~ '1"" J" . I"~redcs neu easc. Se: ba enOO!lU11d:O'1 que ".. celutalf que ~.q. a 'IMIIi< .1miioos omo runciona. ."i1·.ana- C':" .bas .1.O' Ww .. partlculat de 131 depreslon y de'l mecanism.."".Q ""'0.." .C n.bdcJc sobre 0:1 p. "'"'" .idecua£i6n de l.n die las .~ ~.I!iiI' . ..i'U"lnV... de:pr.·UI :renovacio. _1_ 'II!.. P'Of' otro Una aeurona ..o'.qoe: 'h_. &Ill tI.61~.gu'lilrl6n : .. '" "..-. ~ 1. . ....:p'lasLicidlad neuiE1}.'. .. tos que eeue rrldao. .'_'l:Z" 'lIIrIi v.COS._.'i Pronto.... "" o[11Jrrirfa cusndo '1.cnl... .oo18minas4.1!i ..o¥em:ic Rte del e:n~ tomo.-. para ~ta'b'ecer cie. e.e_ c"t ~ :s.ue .rde:ll~:m[e~r~ ([ue Olr.!!~! -'lEn . m!~jq~ da.p...lucraodoprocesos mchlbO:liQ)S. ifiil..!rep." ' " " "...ce. II 'ill ~ IU'l..aoo 3J1:I. . e mcta~jsmo de·acci6.....1 l:a~.>. manera an. punlOO! ~al1to. .pacidad pa.. -" " ""0-" .s divelSOS.IaCIull ... ejc. .• Ij ~os 'pat. un siM.que: pa:l1j.. I.1 .. r.: !i::if1o Ie""".~ "!"~ ~.c..etaJb6]ioos..oo.3 ... 'CltCI.11. O· b''ase en 'e5 os '" "I' .. med~m:ne ]O~. _" .' la'bo·~. . '.sls d.:as '00." ~ "!lIS de..vo.-~.j1o g.~ .. de.sl:as Obsenr:aC.5 .e ~c'C:llicas de "" •.-"'" PC:fQ.pres£vo m... p:rod:udOS na1:l...a U'ifi' Ji"Ci'luema en el Uti .l..ell~e 000 fines ter.0 " _If ""Il u~·!UO ~.etectr{lfiisiol0.~ pl"'''I11~~ ..~ d e pasar poT 'Ull perh"J!!.lo des :me:can..A ""'. .. "o<I!o.i)CI:U3Jidard farm..aqueUa!i redes neuronates .UU~S.. s6to p. 11'11] ~' dos.y.e:ipa :13. !I. l~ ~~ hilm.~ ·i. bumano." ." -:.J."~' ~"'··dQ pro • . gema. • '_ ..~nr'Oi"'!'iI! . un pr. oo~'~ .oca. 'mo c'!(Ccsivo de .iI. neuronsl.su m'..a 10 l.isj'cm..iiiI.I i"Ii ~~·'Ii!!W""""" .!III . "..i~en la . d'"' _. . '" 'V'O' "" "". . '>..e5O$ d~ re··' pc'rccpti6n.... Da vid~.b:rifJ q!JJe ul:gunoo '1i.I. re.I!'i!ikra'· .: . t... !l. iP1I!t"i.e..dlades "_" _n '"_" .' . TIiI"ouesir..IOIlCS ~u(on oomoor.] m..rr." .r.. y" POI" 0 ~anlO'JlmJ'lC":3i" a '!Ao~ otro lado! en Alc:ma. desemnascar.":" ~ iI .....:.' lade. 14"!I...ak'Ob. . ... .n """ "_ ~.~O ~.ismoo de.l.m .. supleneia...oddias:" par' alpno 1 se UUS'l.lrnm"lI"iI~_..c·.etn~ ~e:m prun.. ron..'il. Ilf """ __ "'".e.ndona~! y..) Y' ei desc'nmascaram'ie:rno CilUJ:rl."j.~licos.d :parn. neu·tfJ. 3 ronc:t!.abb....i"lo'l!i.... me.1mcdiiUUc. el ~~rnuno desc... til...csii6n apareeera. ' 1 gc. de sob oo\il.'" " "" gradatiOn de las catc. ."1 -~ ~"" .. dc.a C" ~....x.r .. ..a.eneia.··lo.-I.! 'II de I.... ".ml. en Il.r sabre.ll:roe.IJI .mffa....~'t un fi\nnaoo.d~ por ".nei3d6n.f membranates y dendrl..os a]l. f c:"'._.i'lablecen .8. en 11<10.~u'borizad.it . nad~.'" 'e."' t' ..~~ es deeir las.".r.I p~' ..111. . 'd ..s que modlfi..Nac.11" e ba c'xpUcado con.f o!." pro.m I anl'C1l0f'".. '"""'dC- .·d dii gmpo. aorn ..amient{l' 0 iio· duso. I"~ """I'~"".d' ~ ... 0 bierll so'bre las bo.Ua~.r.I ~~ las 'l..[f~"'.~I. eneen.:o..:1j.ri:t'.3r:c.26 En U\.do ii.. A lOOo· es...:1l2 cia e~ que el b.vir.i6.1orias" 1.ucrnd.. """""n'i2'i"cu~Jnc...."~"'" "l'brc ".so Cj]." "~.wlua tal ~iL1<Io""~ I pI" tiei .' I.de t.. m.dafaada puede see f..que ro.~.. ": !!.M ..'Iii "wlI... .ncto. que~ 8: $~ 11:.!s.l~~..bierl'le .'" P~' ._"" " tecnieas . .' . :" .:studi.

i . lias ter.i. qu...:_. alltica . ~ i..o.!. . 'bt'Iks .. i.iIPJ."'''''' .i . E._ dI iN.-~"-"I""""'... ~~~~~~_ E1iw_. "P!I'I ' -.. e~ 'q~ ..'~....I ..~~'~ Ii..\~ M..prooIIOI...~i~~.iI. .I1Dna .:'Ia~... 'CCfC- de I~. ~ ~iI'Vi ..lea.liUIi. .CIda. Ie......Ii siJiema 1lII~1WI!!! ~.I.in"'_' '...mMldcmmsc mMI' mtI II ~'WltO:mofl!indcmlJ ~lm_..pms.'-iIo. imvo-..~ dear .. ~Ii ..'dC~11..:·-"'~I. . ._ iill ~ _..pr~ '11'1!1'1'~ .q._... 1iII'ii.~toeen:~. I~. E-I-·. ii"iAi'iiiIU'aII! •• .~.. ""... . ~.. p.' e~ " "'U _.L n ••• II)~ emodoMl... - . -'~ ::... c~ ·1 ~. ~ -~ '---~ _.....''.-..t:..'.il:!proct. rrelmeudas co:n rCl1 ~. _ . A ..*p~. . iuitr... .lr35 C.~.CI"~ 'Iam~ tumr ~ 1 *~II ~'l.. :l"'. .-......:'·.!! ]IT. d~ ._~ "" . ICSctntetUras...~~'M~~I..hini4WA UW :~'_""!IMiI! .:a~u.iliA. . ' .b. ~" .. ._~~M'lI..... ~1~!i.odtllM.. COlI __ ..wOQ. -.. un ~ 'puedc .' !.._..'IMi.IO ....a. ~..[..'. ..... ~ I.05 'e(m mJt:Il!LO.'.... 1"11 .t"'......'... •• '..1lM..-~~~~:-~"~:'~~:~-" . !I'!!'!I!!~ II' . lMt la. .~-~~ FiII...

.iiJUmcm~d :Ia ·fMa. [. mi.iI:maft'~~ U. . .~ . "n.laJ' ~mhios .t.exp¢rim.rirtdOO.' .me fa ~~mcia oo:mtiIO:I1<3 dtlJ .. :EJ ~fl~e '. ~.. ad'.de :rece..~ pXi' -: ."'" -I"...pccJifieo~.· 1. t~U::ilillfallUj? :I~~•.· d~41dell. I:p) pro- maees OOm..!l"" .. ....miCI\ilil.~~16rr.111""~· f .OO' ~llce~tftli' )!.:at"Qm.1lI'.. ~ ~ .rr-ecU..6.enl 13 :~wa t * ~ que: afcc..e. co.. R bahla: de li. de la p~astici. es. n' .I'I.•~ CIlO :: " d'istal~.• r.. "..ln ~m~~. latioo ~1.!!1.¢~i4~ SObre :11 ~ $..5iO:n. IIIAil' * d>cl minl"tC1~R ·em I~ dllSis ..I~ a 6.. '~mj' .t' ~.· • [l~:~.1 -. mmnera... Ii<" - displlfO (1. 'cam.&O!iI Iq!!llC .. '_~:~.1""''!ri ..ir. -._ _ _ ....firmaros ~.: l~ la '~U~!iiCia .10.:SC :$U. em n.'.. dc' disparo·de la ~'Iull la [il. m:t_'. . I!I-hillilili -.i'l'Aif." .itfii'V-i~.j~leilili rilcmo.mUI'iiH I(. de Ilil J_ . * ... ~rm'I'· _d .IliUl $iWS1l!tntia: Qlgomis'l:a dc: ren1i ""A oeJ".os...mo· SOil tos . La hl'pe~nsiroiR~.&~1!... .cn:!."'L .-. tI u "Ii' i\ h lII:re~e:IID~UlS.13.el :mJmb~lc: nii'ipdcoo se ~~ui.ii"J1' 0 ..--. .~de lmifOd~ c-i:o.dJ~.'. e4mllJla que: recibe .-:'.idad.- I . Il!!C ~o :an~""'DnnieI13 : na ser aq II! q-I-:. . 1m.~ _"'~·II_ . Es plsi:~ b'le q'tJc a~l~~n ·so·bre IO$i.. ... _R...t::: ...C~5t~ I.Ti'iil...m""Amili dadl 'R gellootmnsm'~r.t. ..p.iI""""" ·IIOII!..:ii. Ck. • :135.t..~u~iOf:l em Cl !n~!mem.. la.niYeI.a ~:n los :ltisl...I...1cnla RIilI:i.i .t!>f'!'i'~:I: ~ _~gil. ~~ClO . :.l!i-Ia 00 ililf'"".. ·quo._ ... iii':.gjliY'liI!o!!'."~~ _ ~ 'Q"'p.o ..u "'II_ ..Y."""oi!'lo'ii.. -~ ~~~~ q I .i'".I(1e. Ii '~I'. eia ~ ~~. 'dosi~ del mi'.C·i .1: 11. ~~: .:.:s~eems. '~~mbitD .. .c' podrtill ...¢no.~ ·~mp"u. -_'!I.cilltailcs ban· serv:ido ]Xl[. de: u'n.d~sm~.. rLuil oompo~ If' .l~n Lai :t'rc~ucnc.iil.-.'tQ e'.iiR~e.:.. 'nifi.. ~frUC: ulna Thite reslJlm~dto· pOOlri31 se:1f' :i!trl'1~F. ~I. J-""4..~ .." '.i~~l)$'i:$\.. _.. Inlc.. .resI'lil'l. de~ ilooplam~cn10Ii .~ :licidad qlldm!ica y :fl&o'Id..~.. :rooo..-. .. (' '~~ '11 . 'lm.11\ 'j ese Sido. cin:~ iCR la fj~cuc!l\da de aOOJ)lc Ide 1M f:¢"~..rcce·p~o[. .ll" lJ!l a.l!..o ~j - es mnse~(:1K11al tI~ II• .N'CI~S.'u.~plofi·se iCwn:'U-~liItn: ailMiii. : I ''l. II'~' . pmado.!lnlllC1'ilOi'eS·a ~~. :A·~~r· ___"'L....a.em d"s:po:nl~bICi ~fIl']a· m:¢1i'i'1~fIlflUl1 postsi· C-arnl1i'O oo.. """.I_ _"" . ... s'i b.in~ .chi :f~ RQt~'btef.''!J!IIII~lI.' "'-f'!IIOf ti. IPu.i.a d..'_. . p[a.:.'U~'uirotransmilOr' oon el que se ..a {'O~cuencia... t"""" ..~~~1 .· d6n de . . ri res ~d!i¢!ilio1f8ioos.sdbre Ici ~~e·. Kimlimm.- Illhi-ro ' 'j_' ..~n: : Iitle .• .at1i6n em ila ~m$billidad:(Ie I:' R~1. '·I..ml·n~'i~..311-d~ilt ·Ch"·f.1.: ~9.JQrn"'. a 'I .a 0 :ftpr. ce Illlinlpm.(k: lfeooptor .. -. dll(lar~ cs a!I!.. respuesta de:1 orgai:'dsmo a.dcmmecal" Ili~' ~ ..o>iIii'~ _~!lI'I ullIlml '* .ach'!/J1 il~~ 'C3 de ~im~pr'iull~na.~l\limlrarn. podn31 Kr' ern dk'iO .:~~~p. _.~~(:11 p. ..n~ "."'.-)ii.quimt~~p~l'~id~~ 5O'I..flid!~d. .~~ieB[ .oa: en ie~''l1iIJmcro..~s~ .:to:~ II) :por' 0Ucfr3~ .-.rem que en ]~ dep~~... ._. i d.io.J"".aoopia cl receptor. n... es el Pyoto donde dpj. .lldi~n~~ al versa.Ql ~u.. nemmed'e la.cnC'1ia d~paUJI ill '-A· .1ljJ. [cR6mciltos 'q~e IQriJS.apUcarse ·d~ ·mo:n~mrepe~t·@ril! que pn. S~pos... mli. 1.las:~CiUjro.. __ ~1!ijI ~~-II..cis.~~ }u •....-. t) oC~1 lai el'i~clia.IIl·· -do 'bay !Uini3 redulOCidm.:1 Si: Ila scnsib~lil .o..iIIi.U ~.s.:de· ·v·arim.i'li'!~~t~ .1('300111..iin 131·SC:iiS1bil.. i fllCtilm..(I _.uJcsm CQm" roo r. '.".~... ~ . 'pw:=d:eJiIii"Xdli1i:ir IillJ.._.aneW· I EQ HIT·4:t.adlr.a.-.s. '~! .". Y [u. too .aJLImen~o0 Iii . .wuC-e ..:. ~'n:...o.~ OO]l]Q\I1}S es unii res:r.~lell :s-. 'p-i. ~Oles..f~1mil3.:8..iICHlIll hlS .n 5ugie.clib'lO . _ :S~11I n'iyyl. af~~I. _~ ~ IflCjii'!nili.-.11 S:~:o .qllile:3 '0 'biCJi la ..~ ii'!II Ia...Los re. _ . ruft!i6m de I~I~ . 1i1!. obsCrv6 que de' dos mol~cul'M que ~eDf~n -~U'uclu[a .ptK3 * . E'ni'i'Wb!~ 3i I!lliU:.. '~"'''''aII!'. ..rc-s..c-$.. 21..res ptoK'---S. !. semsi'1~... iIr.m.'nill·· .e _..I--.. _ dCSlrmlla:1'S'e 'c.~11" - A'-j'j'I: :.n~I:.~.tlk.'Jm ijn. [: 'I!.:~i se imi:recemilA..m'ijf' AJgulitOlS In''lfest~. ma PC:J\i'O&Ot dcn. La mlcslU3.c~ :18..~ qUlC voca ijj\ aumemo de la f(ccI.1!11i1• !!'!_I~ ~ III!l..d~~~ de. .c\l':oolm Id~ :100 :Acli!lm~[falJlS'Jmioo.f'"""'"' . .-III.~i (:pan d"· mnn~~:17.•.g~c::a ~ Ilos ~~ i!!'_ " .'I.G!ido..s :m. drenallilllG'. 5·..deil rU..c~:i~ra IUlDa :a1re:r.\~ _.Ofnco. ~ ~!ii ~nsibiJjd3d -dQW ~IP" gnD(pc) :iMliW U'iI~g.(Iosts fCpc. oil.i.'IJiSm.· 00 ICQ.i~r. . do IIIlr1l.. mC'C!lr.nKi:6n :iWtmQ~1 I: meli.cuJllc:rue apa~ee '[ida e:1..k"$.-. ~tJ~.de g'bse'rvaa@Rcs de ~iI.a dOOUllililc.g:ramu de di~ltrjbUl· pos'ts'im~pl~~disrn~noye y a :Ia bl...irn~n:iM:" €De: oomo.lit-afli~!'j3J ''''''''~ "'er-!~~ ~ ~(~ .1 .PI'III~JOjfI!.mie:B~Q' '!I ~Uil:a~· tor :K UIilJ~r'C'lllu~~~a.· [..1'\11· '. -'. de disp.aI ...IiI..~.'rnn9eo~ rut .-e~ ob$tr.$...st~nido ea ~ae~cn:at...li~laiS..tf.grirt6 .aro 'oon..or·.0 .I: .. j.~pec:i..~ ~__ - A1~fl()s atud'lioo .. f3irQili:UlOI:6jjcmi!. .!J:"" n:'lilsiim em..c-cicma d~~ f. .filii. _I~'I.. C( 6. 4] t-'li. de set f£te el '~t 1:00 ~. flUe linferi~ Ida a :pfiflir .at{3ul .. C C _ . I .a. m~carilll~ }.re~ nPjfda m-!N:!:Ii'ii~'"'....em. .a~a ipor IC~..~t3! 8C 'Qr:se lillil 3um...cidn . nil. '.jYililUl..PR:I'adol ~ib(. 'I' I~ Desde b:!toOO: ti~e:rnpose ~be que [a ea- res u.'.: ..IG £Ii"'" 11".Ii .eeplo...a ICiIlmbafiS uruejnaal~ lUin~ ~Iimr .) II1'umCwi ·~us· ~l:I" a..s··· E'1. fdlf'" am:1'jljIPooi15ra.-~ --:-. i .....OO. 10 qu.¥dles .1iL'O!il o~. (t..co:r.ad de ft· dad nc'Ura.·I!S.

..Itmv~shan relacionado '['.liiiU...a~mcnllO de l[reaJC!P(~D1 OOIru 'u~c-ado 'Cln ~n mcm!b(ra1ll3.I!!!i!< ~_ ~"IIi 1_ se ~ 13 ~~~r(~~ ffUJll~i. ~n pac1..s. f." q:ue..lm..jl . .n. "l..i\i'Q..~[ltl.n m 1POS1).: niles ~iC11Clil bl!llcnn reSpl!l~la Ide IliI mc:m'b~1iI3. y" . ".:nt:lu (lC}SO de h..11I' ~""~~:t. se :ha re.pl...l\:WJ ~~iI!i~ofllall dc..c:r.reoc~. dt. (l:ilr.de .... licmd~i:i:Ia i~p~l'iicliOm de l~fCcucndml:bim!Om 1~~'lc:!i~ pr.. :to t:mce en c.a: E'n hill ptui18 $l!JpeOOj' :S8 ilui$I"p 100-$.J. _.• 'i!lIi.!':'lI' .ob.a~...'rd~..... I h"'~ .e.~o'ni~ ~I(':vrut In scn-s~bjlkt3d 0 el 'fH\mcro. c11uido qluc~ ~a lim~pr$~il~~.."'I1Ir!r!!· .bU l~ d(f.llJU@ .t'..su oOmialidad.arta(lQ uma Ij ~'_ -r r~~ u .-"---..cirl)3itl(unt.... uJas..los f'(.Ci.~Jlismo.3i !moo~lat....ment~.~e:l:lt-rasqu. !l1l ~~!lII!"_ ~ ~ !Ilil iI @J ~ rc8is~:r. ~~ ~ d.lr~~LlI.ili'iipra~ mif!i~" A1 suspender el lr~ti.nC:1Ii C..-·hl.__ demaild3.cdli!l~r.~~i~UIiL ~ .~ d05is N!I)C. III '13:rulJfl.u~d)tllid-~pan iC'~Hafmc:~ue' n.. .... .~r:. ell r~n~m:it:nm . liI'''1i!p.c5.'iidfl pi!I(.10-..~.iifQt"i!~rnJ~ entre otrns (!5tf~tliJl'. rccc_'p'lores pos'. ."-' .mh:H~IIO largos pcrrjooo~.- "I.Esrc sc.i!i... _ ""._.'n.'VI.'5~ se cmrnntlfo ~liIJn. Inlu~l~u:s...I·~i.. m.polil.. ~~n~e:J: ~ ~UU1f-"--..I..._ ."""".. ·~I'_!J.:.·".[-...I~jffl . I'..I~!"'- la fl~Splii~ta ~ hI.-"• ___ .-. 1:0 qru~~ "em $li18lc'r.i.hJ~.~_'-:-. --. ~(~I~h] li n'V-t.~... "WicJumal_niC'.b--I~ -.~ OII"O!.I..i.cm:"O'il1rgf]! .. ·'""'nnIl..I:idas.i6n ~f. .. _Z.Je-gii$!l'.n particular.~. ---.esponden al 1r~U~mi'¢.presi..tiollla~sept31'a de 13 f(:'S.'I .aleo:nfot1li:i. c] nrUc.~.'"..oI'1o"!lo.to 'qU'C ~$~~ hal. c'un por el 1:ti:n:ruLC'O'!):~:~j~OPfC5i\'u desmcHI:im:pm. r.re ~()8.. i dilr~r(ni. ~l'Iltid~-r'~~~~" Oil)u.eu.n. ...'reeepiores.h.~5 ea uaa rodu(.:i19cremC:IiJ. ."""... nl IQ~U8mas d'e ~s mi(ton~JI y ~q""14'e11 oe.-.....~rnr -_'.:ii~i'" ."'·~I. ~II' ._ . .s 'I oil :r(_)'!im~ ep Q!ue a(:(0iJ.L9nli:en~{iq.ml'cs 0 m:~llrf:n\~· YO.I~reI'11C-'!t1C: 'i..v_..~ ~c'· oo. ~amr~..~ ('1llJ~l~ I~~ll!l.!oi1"v 0iI!.. . sina t'" ..-.u.iIio£ i!l~u:K!IIlI~ltr:ii!C'O.dns..uc~.':g. ~3.:'C.. fhd~"tr. !'I' ~'. ..~-ifIo1"'AI" -I11l'P"'ii.OO -(FJ.:r~ ~e'. -..ncapaddad q.'..ami n~ prooaCJe di~pr!moo lli~ad~ 141 i.....CS.C3..1 n~.a.cnl'es.li_\.. tf~cnl'~ n.' ••• :..~ l1/... procb.') -. ..ir".i.d~fp~d~ .~.'~. ' l'! Jj~.... vtlcl~n a~ lralQrnlCnlO' ~utl:~dcprc:5-ivocon IIiiiiiiII!! ¥iF..jo~nt![[o. .IIi'..ct:.n.·'"ill-.--.-p. r....C3..~I~. la jmi(p:mrmi~fi e~~!m'u.-cocptofeS.1·· -.1 . 'incidc sab... . I~. mcc.. ft frecuendu.. .!:hi ..:"y'~ ""~ : i:.. str $1'Ii hf olm lad'o. rill t~:au~.po.·teres ~'OO~onindrliC@8" ~o' qluc: iPll..."" ..~ 'I I...I.dc~ ni.i:.. _~.~.de .. Enl il.[iuca I~.nde d6.. ." E~ ~I f*tiJJi I~' " m~"1r . £C!n~b:il~di~~'dc 'recep~oro~ tos PCt~tb eoa dm:gas :3in~"~p'resiva~ so ..iltrf~l cn se Icxp:liaI.i!I II'~'ell 111"-'1i.1a~ CS I "b-. _.n ~Q :fC ~e rjdo ~UC'i~ prc5iO~~ :b._10.j..rlmidos par..!I llJ'I...~· 1~If-O 110 es 113.. ¢~.CC 1 t'-.-aJ~. de ~tiU~ f~'io!tl~r es qu.-!u...'i. ·1 ~t~ ~ •• ~ -1hT-_ fo!lll-'-" a..."i::!"" li~tfca~raJn.l'·I·II"'II1i.scp~i..'W9. En cambia los :~iCle~ .lI". IViWr "'~ i... 'II ""'. re~~~'m~l'1W$ po&tsi r!ip! ic05 iti\i'Olu~~ud01i en.:.H~I il'hll' t~.II"• .'~1.nn...:.o{u1Joom~rn6~6n Icalci~ '':li1 ~a o-rnllVll I~ . ~ic.i6n de la..!~ rric!.para ~iSIJ{D de' ~$ li'uideQSJ Hpla~~ s¢ro'W~fIi.. ~\'~ii:!l.. ~~' R'"' dudda~ m. JII! '!Iiji! '!iii! iIIIIII! III!II. IIo!ICII.cbr.u...il ilkOI.• pc ro ...oomun .'\. .• J" . :pro~~hl~a~ 'Cn forma de: diada.. :se Ida un.t. .d:¢ q.'IO 'C~ ~I-:nltl.:C .. 0 . . .! _ __ oommr:'~t:"" .afClill~ild~.ic:~no n ... _ __ .CV~ Cil n.' iti'1j.II. ~oo l!u!k~l\Ooo.. . .1UIIo. ···'Is'~n~p..3!11m~IiIIU"ru_ __I ". .s~"Ui'il mtJtlI~Iii~~c:iouc~ ~~ eo ~~liml~ma~.I!IJC '\li(iilil~ 13& es..Q... ... .... _ .~L:i:Iog~umg de' dls-Ir~ ~.3pm:reocc~ 1a II'iC~jdal delli dli:-liIltc ¢o:oi!liIIi. _. ~to dcdr.pf. ".· :lnic:n'ln :por laf&~' :~jn:OO'()$ 'OOn 3HiIJi~ "'\i'!I.(1(~pN~..i!..~ los lr~bajos pr. .mOf.IU1~~.a II.r:3l""·~·.ilJli!C~m~flj :S:C~Mnllii...Jme:l!ltc~ to qll.. .los ~'lI't~irCS.~..~lIi.~. j.. -~I .go ~si(h:r."C:pllOrCS serot-oni[n~r8joos ~uedi..!.lI"'!'..~Cnl d~ :~ij.. ft .__iO~ .e. Se Ilia .~~'... ~II~~"'~ •.eft too ~ ho\nt~l~ti.-.. .iI~iil!rmiClilil(~ re- ~1fIli'O. 1Ii~ .§ ·w~·... ..'C:II'Il.I I.G...n.'lt.II6-" .. :ro~j.Hil~t'lP.J :JniCdio~ ~i' 'OOmO '~n no"t-co. j cnc'.. .: he ~ hlS Ul1m~d(]5 .C los ~Jntj.tm Wa~iCil1o{lo:n.gIU!n~4.i~....oi.!J mSs cllf:O ..~~'1 ." _ ha('C:p" dcpc.fU..i.~~II!i~'m· rI 0'--••.O. ~l.t..e'i~(l ~ •• L.'00Ji dcpres:~6n..."11'0 1Ii11u.~.c la'S neu renas del nudco ~pUd Iii u.pre y po$'slln~..OOO(rjD (..1 Cl. U!I.."'Clintit' .. e [)~ esta ~~Il(.y'" de S-d e ~" ·nt·.'?ir. .i~ mc{Hal t de :~afiOOn1M1 de la mc:m. sob:uc Ia$ IXHli.. ~_'_.·~I.Ipc:ilf 'p.."!lI! iio o em.~i\\l'-n l. q'u. nti. t~l~:hl~cfUdo~1 y ~~ellnas IUln3.no -IX"il:iiUi .· ~i~. l y.).lIi .al iIIllJI...p~~.iOf.s... ta ~Qdb:md~d de.&'II~:I 1re.. hl.nc-"s'Y so'blj"c I£}S.qll..I"'no":i" _.'""':1. ~...'. de redudr ]~. i\'ijll.w~ """.ilO i..tlc!ilicamen~c ~OOM Ihn: '~iiS 'Cln s-ePlU~~S y nor- 'tI~ldl..:::fI. __ .'.eos2 'C'O .CSIt1iR ' I~.c~(. 1Q5~~ wtbM :11.. 111.3."()fIU'1ldo que c'lllrat~'mic.~ 12..i\OfI... m~~~ni~mn .~r-.11il')iJMOO~..p~iv..1.t qu:e 1li1de.ma]i.t.l.lbr'iaL COil la admin~s·traci6:n re..p~of. ~I (iitliOO s'ug'ie:rc: que en tos indivi" 'dum dc:p.·.~l c~m.::m!-':'.~ u~ {l.mal.e..~. dlel $i5~'C\Dlli~ 111ieM~ a I.lll ~. .d~~II~liim)~I.=.1c. '~ que d... Si. t~s 'CJJuc IW f. -'!!- l~it1lid~q QtJmv...'iL's.~ll.'~""'.proo~&p~ d~ ~.1!:"'•. I -.. _ 'i.~·I.rn:llla . II..~~ ~Im I ....dd ' e ir[a..adll1 mm() '!JUlia ilNI..A ~ ![~ __.... ' baD.' 1.li"" ". j '.eon 'c!llfC1no .... 00$..ujlls.th1S ~. em .t~rllO 'pol el oCf!JO~-10 :dc. _ _liQal '1V'Ul11-'" ~~a(f -. .·IIr. b-i:'_ ·.. milue. :11.L~ .'. cum~d O:S( ~p'lh.. IL....Wf..ivlm_ ld ..a c:tp:. f !'\i'IIR 'n.~Ulm tidepresivQ los n~'Yelcs de ~Icio... . ~. .... ~~e... ~i1'O' ..~. ..W...-fI ....:.i~ y r :13..!Iil.b....mci61i1diifli.. .r.!!~ m~t'.plo. . 'Iii CiI..~.-iC~n SniplS. *:pf(.u.~. II""-. .I'· ... In.:afillo. sc:ptiBJl~\_.~I!I!I~ .. A:rn. re~la .-d .~<. ~ . ..1 :am..'I·.n.._ ~'.n~fij l €~I~ c:oF. __.. pr%'il!ll~p~i:¢OO..~ .i~ hi 1iI'i'II..-" _~_!l!n ...tlmisis 'posl..n. I''''' 1..3_ ~.ug~ pc Iidn oC'On. ent~e :~m.." oor..pclid~' ~Q ci!Crt-os am id~pr'Cs:iVO&!. de Uri mrn!lo selc(.~ 1I'l.:'."!!!1C1Y ...1~i.nfWl: ...o.._ _. •..ijns. .csca..h. ibi:o (I'@: ~g ~'1iii' i. 1. .ilnililJll~~~··I. mccanismo cd-· .j? .c~i~' -....IiI.si:iltldo~ eli la OO~lV~~6:Jl elf. ~ 'i..'r ~~a fa~la.c.""e""" lIla.m ~:e :135 Idl~lI'SWl.d~idad d...l@... '1' -.3S...'...recll~I"lu::iOn Ide ...iil:~'· ..S nc~~ro~.ros..1':. de: :re. :aru:id!l.. ·~ ~lL s¢r fllioi'~ i"V~llr~ai PU~j) ~I f4ll!n.b-4rode ra~. dc c~r'l .":I.5 s.n t~9cehlooli:t1~~st..~ lfulilt".mh~(]ii_Ilernos .de aoc16B de Lacs.~ "'I· "I..cifiootllrndo : ~I~ ~~!:id!11 Oil ta OOmi!ii~1iftU~. ~ -".'.: ~~ viii nnal~ .rbn.o .C'i.t~!i:OO& ~-h!jc:rnnl ~ lUI mow.Os rcceptores Coi m~l: q!.dpnJi¢Q que.imi. ..u.~ re("cpl.._gaea.dlaJd'miW PJi ~~·:Ii:mli~!'ilr.:~ :m~!no.lliu~iNj.uj~~:y 1 ~un.!(.-"'I!.die ~n::ec~i1iOfes.I liM! l""ofi'f\Lli'.d1n':~~l'8. ~..~t"fir~ ~...1(L_jI~lrvlil! II.. hQ s. .idos'j.ll.:-...... §~ ''''".e II!ICi.~ Ii. awl..~. me3rYO:ro._.. O'~.~.as de esl...2...:1 ~1. . -·t'" .}~id~dtorc:ro .c: que I~ ~Ilurp_.!W~""':iiIi..!.. r.'Io.1'1J1'i1il ''1:'I!''!r .:1.Pi~ ~t~~' Se Pi[\o.wcmfis.uc.!I ..ipe:rscnsiloHW:ad de :Ios :rc~ptc~..Ii .oorndrella~ina..ru!i.. e. m .' .~ ll~ 1~6&is ~Ilh:al' .~ .1il!J.pu·. d~OOIS ' :a[i'i'\'j~R:_ inlhiib.. ~..a~:f"!1q[!.~ .a:s..n.~!II En .gYJ.~.!liil'lorua! :iiOm ..c'..e q~!!..nas '('~dC..:id y I~~. 'Wrtl=.r.Hlil ~'tlylar ~.uJc ""...U.nadoo.de .PG1'1l' tlJ 13 B @'ii..~. 1Ii~ 1. t~ SoC nS4. :~~~~..i:61!ll !(Ie ~3.s Id':C .I'I. :iWl.. ('. Ile.. QQS poiisjmapt~..~1 "'!'Jollnll1iilh'" ~~ ~iJ ~~~~.ue 11cn~n IO~ pii.ra.res~ ID que . clr-I . ~ISitem~ F'1Q~."'..J~tilVidadn~~w.c>'II') '" ser -~·::--' r ~L~r -. __ =t. ~L~!I!II!~' [IJ~~~...C~ [mrll.. 'i!illT~ S(i'p~alfin.. n[dlN:lilli"' . sc~n&1b_illid~d ~'~~ 1f~~OpOf'" pu-ede "1i""""{m _ __ ~..' 'ijin...Inl ml."On 10.hl~(ral q. . iEI er\t._d.o~ :se:ro~0'j.•.'~coS(l p~ 'br. -. .. ~n el! mlli~reol ~Il! sc:rn~il:l'aIICfOOlJ~l~ dc~il!itm~.~.~noSj..r:. n SilmlJu:.l"~lIJUlti 01!:~......Ol'Orriill'idif"· Sica mor.1 d C-t -IlI1l lyC..:O'. '.-~~~ _-I . ~.~ 'liU~ .1.....efcc{!fJS .. Ac~rotmmsmiSw" ~M~ lJtI~..'::~i'l()SJ Ird~d:o.III..ur:i.." .pOOlr'·~'CS~@ir .l:pViI$.~.~j.-i.on "'.~~.. i minn'I' dCCl~menUI ]~ scnsib~~idiid de 10$ recc~Wf..._!l:kJ1iII! 1:1 '?iI'~. in embargo~ se ha obs Krvado qUQ (:'~ paelentes ld:eprimfdtlS.. '-"'~. '~'!OI!r":"'J'!A1jj!l1.."'~ .·..Il1 .!i)I~11! !l111I." ~r ~"A. provo-~I.....acoiio.Q& . ~U~.!. C1CrlJle )i_ p. ....$ ~ 'cadl:llJ_'d'el Io~ fuii:deo!....il: 11) iNil<>..cikv"..~.!.hw.I~'V!o1.~~ sct.dlmiUICL . ::SC rna 'C'(l'1Q.-i ".-o IIiri. tI~-1 ~I!" .1e {)I:~ ~m~~~.U!a~~l~) e:~. :1'.. res _J~QljiIU~l'giCOS C:C'nJl..H~iapi...i~ OC'U fl'c'. ootm.-.. ~_ "'.d~rtta Ie-D.

O& psi. us.O C'bo.)JY~I' . n.. CJ~!.. :)8:i:"oo." 1h)'d""'l'PIamine .. Roth. IrotI. Of" ~~:. lhado.del m~~M'ii) de.... am eaeaeir dades ~~ ..lli... .cl. ~ilI r""""'~ ~~ -.II~.~~&mine andl ampMt~.of ~tug .pany' ep:l\esY~ il~ln~? <<II.e .es.hydr~~pramin.:13 lIIol.. dmp oJ ih..$.. z.II'.. Jt6~m~~ la'i. en a:e1Tt'til' .£ ~hI1~ ':D:~.el ~in.de~ . D'liCfiI:"udi§ 00 the eITed: of ("'l~iliimphc~ tamJ~.!lI'C..)1. .vcia \ll'll a~ICn co DlpCJWU om. II .scml. Mr..p. pl~*~.c..~.i'w'rA _XIV.i~~ .lre . 1'9. .In.p~ edriq~cer d ~OOmieliuo .plaoioo a 1m l~r~toS .'W414~ ~ •• ~.• ~M1r d~. ru...fI.1:~ '2 Dial..-' Crl~. I."::".W"M~y RJ1. "J"Ii ~-.sUS.g e hi.l...~ ~~:rII'... *:pmltm~'PllICde SCI[ 'ml:ii."*'.ims·.m~ ~~' lofogr~il --~I"" .lUflos dwr~UJitdas..:ltO. /.~.fCI"6:....est. ~w.(k: . Smil.. . (tell :~iem8i IMMOSO'~'!M' . 12:.~amine'...I!I.rpl«d. .. Eii~todt(: .A\rdiz.IiI~''_fII.~asti(OS. MaIOY...~~i:r~ liCl».. .. D""' .. Z~" [~ MJ". 1Plmnna·.'..pMi:cnl!J.-:.ado:r:a ~dJj.."-'\0 .. .cx~~iC$d6m.bilidad ~i!cifr ~bIC' p~ ~'. .&1& IJ~~7·'~.p. -~.I eLK.y~ dcp~d p~tjcnl:s anti heaUhy ~~J~j.lc ~pl6r Scm-hi· liity :in dGpr~i~.. _.:ftj .~i'\I..n1'. ~hitnry..'"!Qi .I-'!oP<I. ~ ~. F~ r V'.tIJj _ C :nlio mania.i" .O.. ~npttcmJ ~.i6li1 :SCp~da [plf 'o:mit ad'a.1 . EUect~ . 'ChspaliOS.I. - I.twmphy.il1. II '[-' ' :~..•• ' .. AiKh~. '~_Ji:." _: IUI~r~~'1i~ _"_ ~rw ~IHI!III"'I :. de l. 'Un.. . . miri~ On 1h¢ ~1"IIieal: fti:livi:'ny of t'he 'Main ]uc.de: d~~~..K.. :~?S !~Ul~~U1~.oof1Uru. a'C- minI!:: Th~_df:ea J.~ ~I\U.dobilit:ui . Reu.~ It y V.~n __...if' '. ~Pl" ». diSCi.U:·' ~n gll~" EI~-.M.atiQn . 'G~ G.h."4!I. Ch~mcy D.. cormo ~-xpl$caeic6n de .--F..de :P1WIti(lijc dle:1.~inc: . . IlUCva.en~:rg. l1li'0 be~:i:·MI~'C:"~J.eA~~ .. ~t'Cd. ib'Uidj.ol~liiil'lilimy' W Co 'ii"Ii. li':f s.... -~.s..LiI~ • HI" 'to_do. ...~ 'I co 1. ~ '.~m..'l! ~ml.hrd.:de& agilld~ y n(jJill_i~: . "ettpt(.]lIrl mecamis:mo d~: de ruooio~ pew e~ aplro:nditaje (I la uimbiCn puede recepera- Al'i-li. .~ .fMJWI.1'1. U'WIi..jllicW.y :H.e'laoornaO".JL l'I'~' .dCeiit'i :Ila :paiflli~i.radltu '~n :Ia..- :i2:~:·.1:"" l:B: COil'iiCh.tcal ~~~dlol~mine ft'Dd. A. ~ !QOm·.!pra...pdos y.Il. PhtinMtQl.~I!c~~'*' 'eli!! Ir". 11<..o.i '-:!I!1'ii ~il~1 . l~'d~ :D.l.niciin. Sle'" MbErs. 4~:1.t.[' ~~Q~. ~ni~l~d~Fal'~ sell$h~vi~y 6e~.c.. 18~ U(M"J.''J!!i.j~ oornn~r. '~liibelo.and. Ulna de.r~ :si~mFt y cu:a1l1._. 2S:l9'7.r:(1(: ~ . JUl.P. .ania:pacidti .~ :D.la. H).fea:pro~ en :i.90-294.:R~ il'!:liilil:g.e~ 1I1r:ati61ll mpe:tklial .$.fi !QacAta.. :feld~n~' :~~~ ~[ I.A~ K.i!I.1i II~: !I 1.imiPf...os.)(fi.1 '\...p:1ly m...."". ~lri~'l"l »'2.de ~os t1..e ~ -1' .Qbsenado q.e ~u~ns. Gm. ~8nj J.l5:: 1107· ~m. ~m.Sa-/~d Mmt~' J:$.COI[U} cada.ovitt... ~9J&..6' la 9...1II~n.am.~.-.dOn a cei-6 m..U ' NI~i'..~r:i D. 10 q.'S~O~ddin. ~ of' 8nNidt.sn I~.~.. . :~i.'.~Un..pat :for Ime~lru .fiI.i '1M: '~e sc:r«ofih}G ~in 00!Al1Xicry Hnd $'l~ Acm ~Jd~t. a_pun~a.!I'!I ~Un ~ If' ImlllllL'i'li~~ jaw . 11181 o:r :MQn@~Min. BIBL. . . Il'E Redmond.(:S.S.e~ ' fOeatc {t. 1M.Q~1it..h 'i '..acidlad b. 1. (i~.lnI10 die . . Iia ~us.'..' ::J.f'aUteO)~tU'fl~es. l.. ~jd(i f¢~ro. !iji~rt..of do. neninRCf. !CCn~"a'1 :L~" . rn.. :S"hyd~I.iI olIiil\i"'~Ii"\'Aillii .~!'ti".__ ----_~.lij.~.!!!~ 1'..~m.IOORAFiA C~1Win~ Ca~hiOl: .I ¥ __ :S". '~im. COl [:I d.lupcrrs.m'en1e bacia en .i'ii-r . p.'iil!!lmmi'M. de Lias.Ru Rtp 8'::1142-1'5<2.'" -.L :.~l7'.---.chiSiOD1.&1'. -'~IIi_J'" I. de 13 Q}1ul.UJ~UOJorttIC:OS...'IIj'· ·UN.a '~t~petl(Ilic .Il.~.os.L ill ~W?l .~.:la 'CJ. :i-I"WIcm.~n:dnc.li .itn tlt. ~hllrS:l:id.~.~~ ~nib1ltl: ~~b~~ jlllw..l"' .. 'C. L966..''''II.I~ .~nUn'i :i:li&• .-.'.: IhPl.W ~!delp~KKn.. ri.c ~n 'Q)8mc.-hnfoen.d~fidO$. 18~ . La mis.~. 1~""..ili'liI. ..ceJlIlw. .. :M:ei1l't$. 'S~~bcrc~ K.~mal!i'j of.l'M II~ra.[~ neUOOM nf'ler in~ Ilftvc-ml~ul~r:' j_i~ . J.tli ~."~ 'i ~'inl . '0. tal a:s£ ..~ fa~c.'lIl1Lm..QN...a'I. fil8}. iD!O' '~I. . peBS.1 .n. .!"nD~' tindl imj.. J...Iu utllilzalldo mdl~odOi..~ I(Im'CafS:I' :aMlc :IOS. Qdaum _t.----.is. fJitJ$. p.tM~. !II.'...p'''''8!lM!llI<'''' .dJm.VC 1m" [proni~.'l Iltcemen. .. .lidt'p:~.~in~l~ R«: AllidJt(. ~I" -~n -. ~1:1II._.'9.01]3 i E'n wB.I:OS ....~egr.va.~ ~ ~~~Il proeeses pl4sLieos 'deW siSlema nervimoo p. 'ImplaealiroM fm' the lC'~h..~P'~ .fI<~.. ~mrplJ!. :(i~. tr6p~. e~~ire: I~ efe..e ~'MIi.To·.n. 1mlo.. .~. .1·. QppGn.iooti:cc:d kJiBiiliM:at 'Gf·. Il~~~~~~..tao :.erw.of' _id~pt'css~~n ~~m~I.. ." ..jW.. g.E.iit.. . 16" ~cin 1..F~Rd~.r ~r 'In At"" J.r~e~C\I1iI. POll" olim..-of dc\p~ 8tiJ_. ~lli) 'c. "m..¥os.-~ . RiC:~_aI:ionship' liD 'iMi nmndili!li '~~~h~ m«h3inism of adiml or M'..'llOf ~m ...I. ..t.de Ila :(~f!niiOnR'e~mJ :r . M..-. '!j:' K. '!!I~ ItlBO. .P lind trypta:mine on ce..p~nil$ (thi!. N. ~"/fy' J.V\iI:..G..Mtm . ~..edl 'to~h¥ ~ 3m-liU 2m U)~l0J8. fG~n. (mamlid) .C-iu:uaiU:ta5 'in..gc mtd I" 1968.'e ~taltira~ami. . W.~ dOm de .~ilIMIm05.'_ ~ormc e. ta :p. ~ . ~iIl'''''''''''' . ser iIlIna . 'ftdlmani c._~.I"I~lre'I!L'O~~~D:r' ~.u:so--tu.m:.lu pan... Yf..d0" . do c[JO..wl.1 J.d~~.lty ~'MU~ ~ni du'.4.F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful