Test_1___Pitanja_i_odgovori_sa_predavanja

E-Government ± Pitanja za test I (sa predavanja) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Elektronsko poslovanje ± Klasi no poslovanje potpomognuto informacionim tehnologijama Poslovni model ± Na in na koji preduze e (poslovni subjekt) ostvaruje dobit ta je internet ± Globalna komunikaciona mre a, mre a svih mre a Svi tipovi e-Govermment-a ± G2E, G2G, G2C, G2B, Razlika izme u on-line i klasi ne prodavnice ± Kod klasi ne prodavnice mora se fizi ki prisustvovati trgovini, a kod on-line kupovine se kupuje preko web stranice gdje se selektuju proizvodi ta je B2B2C ± kupovina preko posrednika Virtuelne komune ± Facebook, twitter, myspace Virtuelne organizacije ± Preduze a koja postoje u virtuelnom sistemu i koriste informacione sisteme u svom poslovanju Gradivni elementi MS ACCESS-a ± Tabela, upit, izvje taj, makro komande Javna uprava ± Dr avna uprava i lokalna samouprava ta zna i u Excel-u A:A, 12:12 ± A:A ± kolona, 12:12 ± red U Excel-u razlika od broja ili teksta je (#, =, *, $) ± Znak jednakosti = Kolona, tabela, broj, funkcija u Excel-u je matemati ki izraz - Funkcija Koji broj (4,5,6,8) je obuhva en u formuli A:1 B3 ± Broj 6 A3=5, C2=8, D4=6, B5=9 rezultat ide u eliju E6 (A3+B5*C2)/D4 = 5+9 = 14*8/6 = 56/3 = 18.66 Razlika izme u RAM-a i hard disk-a ± Privremeno i trajno uvanje podataka Razlika izme u LAN i WAN ± Lokal area network i wide area network etri servisa interneta ± FTP, TELNET, E-mail, WWW Dva programa za pretra ivanje interneta ± Internet explorer, Mozila ta je informacija ± Informacija je mjera za stanje u reda u sistemu. Informacijom se naziva sadr aj onoga to razmjenjujemo sa spoljnim svijetom dok mu se prilago avamo, i dok utje emo na njega svojim prilago avanjem 2¾+2½= Kada je Edini bilo 35 godina Irma je imala 24 godine. Sada je Edina dva puta starija od Irme. Koliko one imaju godina danas? Grafi ki korisni ki interface ± Posrednik izme u korisnika i ra unarskih resursa. Korisni ki interfejs je dio programa zadu en za komunikaciju sa korisnikom putem ulaznih i izlaznih hardverskih jedinica ra unara. Taj program je zadu en da prihvata naredbe i podatke od korisnika i predaje podatke korisniku. Putem korisni kog interfejsa ra unar prima na e ulaze (inpute) i prikazuje nam izlaze (autpute). Ovi autputi nam daju rezultate procesiranja, potvr uju nam kompletiranje procesiranja ili nam pokazuju da su podaci memorisani ili uskladi teni. URL ± Uniform resurs locator /univerzalni sistem adresiranja koji se koristi na internetu Tagovi HTML - <HTML>, <TITLE>, <BODY>, <HEAD>, <VER 2.0> Akumulator i akumulatorski CPU ± Ostali registri uvaju podatke a akumulatorski sabira dva ta su u u em smislu informacione tehnologije (IT) - Svi ure aji, metode, sredstva i tehnike koji se upotrebljavaju za pribavljanje, obradu, uvanje, za titu, prenos i dostavljanje podataka i informacija na upotrebu ta spada u IT - Tu prvenstveno spadaju ra unari i ra unarske aplikacije, ra unarske mre e i Internet kao globalna ra unarska mre a ta je Web - Web je kra i naziv za WWW - World Wide Web. To je naziv jednog od servisa Interneta koji slu i za razmjenu informacija Opi ite Fon-Nojmanovu arhitekturu ra unara - Ova arhitektura opisuje ra unar sa etiri glavne sekcije: aritmeti ku i logi ku jedinicu, kontrolnu ili upravlja ku jedinicu, primarnu memoriju, sekundarnu memoriju i ulazne i izlazne jedinice ta je HTML - HTML je skra enica (akronim) za HyperText Markup Language. To je programski jezik koji se koristi da pove e razli ite dijelove WWW dokumenta tako da softver za grafi ko prelistavanje zna kako da ispi e linkove tog dokumenta, kako tekst a kako grafiku ta je Bulova algebra - To je sistem koji se sastoji od dvije binarne cifre (0 i 1) i etiri logi ke operacije (I, ILI, NE i implikacije). B = { (0,1) , + , ‡ , ¬ , } ta su podaci ± Podaci su registrovane injenice, oznake ili zapa anja nastala u toku nekog procesa ta se u strategiji podrazumijeva 4bita? Da li postoji razlika izme u e-Uprave i e-Governmenta ± Ne postoji razlika

21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

1KB = 1024 bajta. procesiranje. OCR 45. Prema broju procesora ra unar mo e biti . Teraflops u sekundi ..jedno i vi eprocesorski 58. Kako klasificiramo hardverske komponente ra unara prema njihovoj ulozi .namjenjen je rje avanju specifi nih zadataka iji je rezultat bitan korisniku 46.podatkovna adresna upravlja ka 52.. trgovine koji povezuje potro a e koriste i online poduze e kao posrednika 66.znanje o stanju sistema --65. out source specializirane firme za proizvodnju i distribuciju 44. ta odre uje irina sabirnice .el ure aj koji obra uje podatke pod kontrolom programa u memoriji. ipset .unosi. Najpoznatija sabirnina . kupovina i prilag avanje. 59. obrada zvuka.portovi su "uti nice" za spoljne ure aje a slotovi su uti nice za interne adaptere 53. odnosno generisanja profita 39. Kako korisnik dolazi do softwer-a .Poslovni model predstavlja metod poslovanja kompanije i na in na koji ona ostvaruje svoje prihode radi sopstvenog odr anja. B2B2C .intstrukcije u uglastim zagradama 63. programer. napravljen 1951 godine.razvoj unutar organizacije (proprietary). internet servisi. Prema principu rada ra unar mo e biti . uvanje i izdvajanje podataka i informacija i sistema 55.ADA.. Program.PCI bus 49. ta je E-Government . 40. 47. ta je Informacija .injenica predo ena u formatizovanom obliku 64. ma inski.aplikacija povezuje jedan online katalog sa drugim i doprinosi uspjehu oba oblika poslavanja 67. postoje unutra nje i vanjske sabirnice 51.BASIC COBOL FORTRAN. Da li je µ¶ kolska tabla¶¶ IKT ± Ne 38. e-Government) je inovativna primjena informacionokomunikacionih tehnologija (IKT) u javnom sektoru (javna uprava i lokalna samouprava). ta je podatak . Programski jezici tre e generacije . odnosno kori tenje interneta za slobodno preno enje informacija i da bi se prevazi la tradicionalna ograni enja sistema bazirana na papirnom mediju 37. 42.hardverske komponente se mogu klasificirati prema njihovoj ulozi: za uno enje u sistem. ta je Firmware .Elektronska uprava (engl. slike videa. TAG . Klasifikacija hardverskih komponenti prema njihovoj ulozi . kao i omogu avanja zna ajnije participacije gra ana u dono enju odluka na svim nivoima vlasti 36. manipulisanje programima i podacima. titi.program je skup naredbi sa strogo utv enim redosljedom ijim se izvr avanjem obavlja eljeni zadatak.model el. obra uje .obrada texta. Grupe aplikativnog softvera . Osnovne vrste sabirnica . integrisane i inteligentne isporuke javnih usluga. etiri glavna tipa ra unarskih programskih jezika 1.akumulator slu i za uvanje podataka a CPU ih sabira 62. assemblerski 3. Programer je osoba koja pi e program a sam proces pisanja naredbi koje ine program zove se programiranje. pri emu se nastoje transformisati odnosi i procesi unutar i oko javnog sektora u cilju efikasne. jezik ) i jezik etvrte generacije 48. Akumulatori i akumulatorski CPU . Portovi i slotovi .analogni i digitalni 57.ta se podrazumijeva pod pojmom IKT ± IKT. MIPS . 43.Tflops/s je brzina od trilion operacija u sekundi 1012 56. ALGOL.pomo no integralno kolo koje slu i za spajanje procesora sa ostalim komponentama 54. UNIVAC . 1 Byte = 8 bit.APL. procesira i dostavlja podatke i informacije 60. ta je ra unar . programiranje .prvi komercionalni ra unar. Aplikativni softver .uno enje u sistem. 1 Mb =1048756 bajta 1024*1024 41. Sabirnica .broj signalnih linija odnosno koliko podataka mo e biti preneseno u isto vrijeme 16 bit 32 bit 50. funkcionalne. B2C2B . uva.skup vodova za razmjenu podataka dva ili vi e ure aja unutar ra unara. jezik tre e generacije (vi i prog.jedinica za mjerenje brzine izra unavanja milion intrukcija po sekundi. ta je Poslovni model .softver koji je fabri ki upisan u hardversku jedinicu naj e e u ROM memoriju 61. za procesiranje ili . 2.

monitor. ta nost .manipulisanje programima i podacima. mogu nost beskona nog ponavljanja istih. 73. ili za izdavanje podataka i informacija iz sistema. tre i put kao alterski terminal ili blagajni ki kasa . 70. 69. ta je web stranica? 3. ta se u strategiji podrazumijeva 4bita? 2. 71. ulazno-izlazni ure aji (tastatura. kompakt diskovi . flopi diskovi. ta je procesor . Na njoj se nalaze integrisani sabirnice ili transverzale (buses). mi . Koje su osnovne karakteristike ra unara .ra unar radi samo ono to mu je zadato i to ta no onako kako mu je zadato.Osnovne karakteristike ra unara su: brzina izvr ava nekoliko miliona operacija u sekundi.). za uvanje programa i podataka.ra unar sa istom opremom mo e se prilagoditi rje avanju novih problema . ta je to ÄDigitalna tr nica³ i u emu se ona razlikuje od klasi ne tr nice? 4.da operi e i da kontroli e hardver ili da direktno korisniku ra unara obezbijedi neke efektivne i korisne rezultate ili neke funkcionalnosti. ta je to mati na plo a . Kratko opisati sve etiri modela e-Uprave? . ona prima instrukcije ili podatke. konektori za priklju ivanje vanjskih ure aja sa ra unarom (ports) i uti nice za priklju ivanje i me usobno povezivanje procesora. koja se nalazi izme u mikroprocesora i glavne memorije i ima karakteristike za ubrzanje procesora. 72. 68. manipuli e sa podacima i izvodi sve aritmeti ke i logi ke operacije i pore enja.CD ROM i DVD) i jo neki drugi ure aji (modem. 74.Procesor je Ämozak³ cijelog ra unara. 75. uglavnom monotonih.ure aj. mo emo re i da je to neka me umemorija. dekodira i izvodi instrukcije i smje ta rezultate (izlaze) u sekundarnu memoriju (ili skladi te podataka) za kasniji ispis. mre na kartica.Da bi mogao obaviti operacije koje se od njega tra e.Mati na plo a (Motherboard) je temelj jednog ra unarskog sistema. emu slu i CPU ra unara .tako jednom mo e da bude programiran da radi kao muzi ki automat. centar svih ra unarskih aktivnosti.CPU-je najva niji dio svakog ra unara. Kako se klasificira softver ra unara prema njegovoj svrsi .). ure aj za naponsko napajanje i dr. sekundarne memorijske jedinice ( vrsti diskovi. 1. koju ine procesor i glavna ili primarna memorija (RAM). glavne memorije i svih ostalih komponenata jednog ra unarskog sistema (expansion slots). ta su registri . procesor mora u sebi fizi ki sadr avati nekoliko lokacija memorije koje zovemo registri koji slu e za memorisanje instrukcija koje se trenutno izvr avaju i podataka koji se trenutno obra uju. itd. tampa i dr. ta ini osnovnu gra u sada njih standardnih PC -a . ta je to ke memorija ± Slu i da bi se ubrzao rad ra unara.Osnovu gra e sada njih standardnih personalnih ra unara ine: centralna procesna jedinica (CPU). prilagodljivost . kontroli e i upravlja svim procesima. operacija. drugi put kao filmski ili video projektor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful