Spele

Copitolul V

Secfiuneo ll
Spefe
Spela nr. 1 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrgirea infracfiunii de omor. Partea civild a solicitat instanlei de judecatd obligarea inculpatului la plata unei sume de bani reprezentdnd contravaloarea cheltuielilor de inmormdntare. Suma solicitati este evident inferioard cheltuielilor pe care le presupune organizarea unor ceremonii funerare. Cu toate acestea, partea civild nu prezintd instanfei de judecatd nici o probd din care sd rezulte intinderea prejudiciului.

in aceste circumstan{e, instanla Intebare

de judecatd a solufionat aspectul

civil al cauzeiprin obligarea

inculpatului la plata sumei de bani solicitati de parea civild.
Este legald solufia instanfei de judecatd, in circumstanlele neadministdrii de probe de cdtre

pafiea civild? Spefa nr.2 Inculpatul, gestionar in cadrul unei societdfi comerciale, a fost trimis in judecata pentru sdv6rgirea infracliunii de delapidare. Solicitat de cdtre organele judiciare sd explice sumele constatate lipsd din gestiune, inculpatul recunoa;te cd, a substituit o parte din bani in interes personal. Cu privire la diferenfa constatatd, acesta declard cd nu are cuno;tinfd despre cauzele pagubei. Presupunerea inculpatului este cd lipsa existentd in gestiune ar proveni din cauze obiective, ivite cu prilejul aproviziondrii sau desfacerii mdrfurilor ori din indeplinirea defectuoasd a sarcinilor de serviciu. Inculpatul nu poate sd aducd probe din care sd rezulte care sunt cauzele lipsei constatate din
gestiune. In aceste condilii, instanla de judecata a considerat cd existd prezumfia insuqirii de cdtre inculpat a intregii sume reprezentAnd valoarea prejudiciului creat. Prezum{ia nu a putut fi inldturatd de cdtre inculoat.

intebare
Este legald hotdrdrea instanfei de judecati, fiindamentatd pe prezumlia

mai

sus

ardtati?

Spefa nr.3 Inculpafii au fost trimi;i in judecatd pentru sdvdr;irea infrac{iunii de vdtdmare corporald din
culpd.

In urma sdvdrqirii infracJiunii, persoana vdtdmatd a suferit o reducere a capacitdJii de muncd, din cauza cdreia veniturile acesteia salariale s-au redus la jumdtate. Persoana vdtdmata s-a constituit parte civild, solicitdnd instanlei de judecatd obligarea inculpalilor la plata unei prestafii lunare periodice reprezentAnd diferen{a fafd de veniturile rcalizate anterior sdvdrqirii infracfiunii. In cursul cercetdrii judecdtoreqti inculpafii au solicitat instanlei de judecatd sd dispund efectuarea unei expertize medico-legale din care sd rezulte cd este posibila o intervenfie chirurgicald la care sd se supund partea civild in vederea inldturdrii incapacitdfii de muncd. Inculpalii se obliga, de asemenea, sd suporte costurile intervenfiei chirurgicale.

Intebare Ce mod de solufionare a cercrii inculpaSilor se impune fn spefd, in considerarea cerinlelor pe care tebuie sd le indeplineascd probele in procesul penal?

fPeta nr.4 In cursul urmdririi penale, inculpatul a recunoscut ca a intrefinut raporturi sexuale normale cu fiica sa in vdrstd de 13 ani. in dosarul de urmdrire penald mai existd urmdtoarele probe in acuzare: a). conJinutul declarafiei fiului minor al inculpatului; acesta, dormind in aceea;i cameri cu
partea vdtdmatd, a declarat cd a perceput direct actele materiale specifice supunerii acesteia la raporturi sexuale prin constrdngere (zgomote specifice, plAnsete, rugdminfi, ameninfdri);

Drept procesuol penol

105

Copilolul V Spele b). confindnd grdsimi qi glucide. Probele in acuzare existente la dosar sunt urmdtoarele: a). con{inutul declara{iei inculpatului datd in faza de judecatd. confinutul declaratriei mamei parfii vdtdmate.20 gr 7a -2. imediat dupd comiterea faptei gi ulterior. tn timpul ingerdrii alcoolului ar fi consumat o cantitate mare de alimente. inculpatul a declarat instan{ei de judecatf cd igi asumd obligafia de a-i aduce personal la audiere. a cdrei datd nu s-a putut preciza. prezerrt la locul producerii evenimentului rutier. 6 In cursul cercetdrii judecdtoregti inculpatul a solicitat audierea. vecina martor). Pentru urmdtoarele termene de judecata s-a constatat cd inculpatul nu s-a conformat obligafiei asumate. in apdrare. 106 fPeta nr. acesta a declarat ca inculpatul prezenta o stare de befie avansatd evidentd. anterior producerii evenimentului rutier. d). de asemenea. confinutul declara{iei unui martor. aceasta a confirmat declarafiile mamei pa4ii vatamate. av6nd in sdnge alcoolemie peste limita admisd de lege. existd probe din care rezultd cd aceasta se afla in relatii notorii de dugmdnie cu inculpatul. instan{a a dispus condamnarea inculpatului. c). La dosar existd urmdtoarele probe in apdrare: a).75Vo. b). fiindu-i anihilate posibilitdtile locomororii: c). De asemenea. doud expertize medico-legale din care rezultd cd inculpatul prezenta in sdnge o cantitate intre 2. relevd elemente de alterare a scrisului. specifice influenfei alcoolului consumat in can- titdfi excesive. inbaza dezinteresului manifestat de acesta. Instanfa de judecatd dispune condamnarea inculpatului. corespunzdnd unei alcoolemii de cca 0. criticdnd faptul cd aceasta nu a finut cont de concluziile ultimei expertize medico-legale. dupd care a dezvdluit fapta unei vecine. Instantra de judecatd a apreciat cd probele propuse de inculpat sunt pertinente. a consumat palincd. concludente Ei utile. In condilile existenfei acestui probatoriu. inrebare Este legald hotdtdrea instanfei de judecatd. prin prisma probaSiunii efectuate h cauzd? indicafi nominal. congtient fiind cd prin efectul lor s-ar diminua valoarea alcoolemiei. Inculpatul a declarat apel impotriva hotdrdrii instanfei de judecatd. de retractare partiald a celor susfinute infaza de urmdrire penald.40 gr Vo alcool. Cu referire la vecina inculpatului. qi in baza noilor declaralii ale inculpatului. b). de aducere a martorilor propuqi. din care rezultd. in fata instanfei de judecatd. in conformitate cu care partea vdtdmatd prezenra semne de deflorare completd veche. acesta a recunoscut cd. inculpatul igi retracteazd declaraliile date in faza de urmdrire penald. De asemenea. In aceste conditrii instan{a de judecatd a solufionat ca:uzain fond. un al treilea raport de expertizd.""u9i gi persoane cu care inculpatul se afld in relafii conflictuale. a unor martori Drept procesuol penol . p. renun{And la probatoriile propuse de inculpat. cd la ora comiterii accidentului alcoolul se afla in organismul inculpatului in faza de absorbfie. concluziile raportului medico-legal. fapt pentru care a admis cererea inculpatului 9i a dispus citarea martorilor indicafi. inculpatul susfine cd a ingerat o cantitate mai micd de alcool. instanta a luat act de faptul cd insugi inculpatul a lipsit de la activitatea de judecatd. astfel. con{inutul declaraliilor inculpatului. d). examinarea comparativii a declarafiilor scrise personal. Totodatd.. concubina inculpatului.5 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrqirea infracfiunii de conducere a unui aurovehicul pe drumurile publice. intebare Este legaJd hotdtirea instanlei de judecati sub aspectele criticate de cdte inculpat? Spela nr. confinutul declaraliei vecinei inculpatului. aceasta a constatat in mod direct raporturile sexuale in discufie. el a solicitat ca instanfa de judecatd sd nu ia in considerare probele in acuzate deoarece sursa acestora este subiectivd (rude de gradul I II ale pdrtii vdtdmuL.

Un lucrdtor de polifie. inrebare Care este modalitatea de apreciere a probelor? Ce solufie se impune fu spefa? Spefa nr. in cursul cercetdriijudecdtoregti. in momentul comiterii faptei. in prezenfa pdrfilor. locul unde a gdsit valorile. amplasarea garsonierei unde iqi avea sediul firma.l2 Inculpatul minor a fost trimis in judecatd pentru sdvdrqirea infrac{iunii de distrugere gi semnalizare falsd.25Vo. inreb*" fn aceste circumstanfe. rezultd. sunt gi declarafiile pdrfii vdtdmate. modul de operare.irea a patru infrac{iuni de furt calificat. alcoolemia era de 0. Drept procesuol penol 107 . in cursul cercetdrii judecdtoreEti. Intebdi Este admisibild retactarea declarasiilor anterioare ale inculpatului? Ce eficien(a juridicd va produce o Nemenea retactare. 11 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrgirea infrac{iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avdnd in sdnge o imbibafie de alcool ce depdgeqte limita legald. In acelagi sens. prin calcul reffoactiv. comisd in zilele de 26 si 27 mai 2006. obiecte de mobilier din incdpere.de cercetare la fata locului 9i plangele fotografice. dar in absenla unuia dintre pdrinfi. are loc audierea unui martor.65Vo gi l. este admisibi]d PPeta cererea de administrare a probei testimoniale? nr. cd inculpatul a prezentat o alcoolemie ce putea fi intre 0. Intebarc Este legal modul de audiere a martorului. 10 se pretinde agresat de o persoand pe care a legitimat-o. se dispune efectuarea unei expertize medico-legale care relevd. minor care nu a implinit vArsta de 14 ani. ori a tutorelui sau a persoanei cdreia ii este incredinfat minorul spre creqtere qi educare. prin pisma dispozifiilor legale relative la sarcina probasiunii in procesul penal? Spela nr.Spefe Copitolul V Intebarc Este legald hotdrdrea instanfei de judecatd.65Va. minor sub 14 ani? Spefa nr. intocmeqte un raport despre cele intAmplate. In recuts. In toate declarafiile date pe parcursul procesului. ardtdnd cu lux de amdnunte modul in care a ajuns la locul faptei. acesta a recunoscut activitatea infracfionald. care Intebare Constituie raportul lucrdtorului de poliSie mijloc de probd? Spefa nr. justificAndu-gi rezolufia infraclionald pe lipsa mijloacelor de intrefinere materiald. De asemenea. !n apel se criticd procedura de audiere a martorului minor. adresat superiorilor ierarhici. 7 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvAr. Din buletinul de analizd a probelor biologice recoltate o zi dupd sdv6rgirea infracfiunii. cale arelatatcd inculpatul a condus organele de cercetare penald la blocul unde se afla garsoniera. inculpatul iEi retracteazd declaralllle anterioare. pe perioada executdrii altei pedepse privative de libertate. cd. a indicat geamul prin care a pdtruns in interior gi modul cum a inldturat grilajul protector.9 Intr-o cauzd penal6. martorul este rudd cu partea vdtdmatd. in spela datdT PPeta nr. al dovedirii invinuirii. motivdnd cd acestea au fost date pentru definerea preferenfiald ori suplimentard a unor drepturi in penitenciar.8 Intr-o cauzd penald se solicita de cdtre partea vdtdmata administrarea probei testimoniale. Declara{iile sale se coroboreazd cu declarafiile martorului asistent prezent la efectuarea reconstituirii. Despre martorul propus se cunoagte ca se afld in relatrii de dugmdnie cu inculpatul. procesul-verbal.

Inculpatul a depus la dosar mai multe acte medico-legale din care rezaltd.pr. 10 lit. qi acte medicale privind unele intemdri anterioare faptei. in soluSionarea cauzei. In considerarea caracterului. e) C. 15 in cuprinsul unui raport de expertizd tehnicd. qi un raport de expertizd medico-legald psihiatricS. facultativ al expertizelor. pe l6ngd foaia de intemare. lu6nd in considerare caracterul de anteioritate al referatului de anchetd sociald. Inculpatul se afla dupd o lungd perioadd de spitalizare (5 iarutaie-2 martie 2ffi4) in unitdli spitalice. 14 Inculpatul minor a fost trimis in judecata pentru sdvArgirea infractiunii de furt. r08 Drept procesuol penol . 11 pct. se impunea efectuarea obligatorie a Spefa nr. in stabilirea stdrii subiective a inculpatului la momentul slvdrqirii faptei. instanfa de judecata a pronuntat achitarea inculpatului . in principiu.pr. un referat de evaluare redactat de cdtre Serviciul de protecfie a victimelor Ei reintegrare sociald a infractorilor de la domiciliul minorului. intebare Comentali hotdrdrea instanlei de judecatd. fala de dispozifia de furcepere a urmdririi penale? Spefa nr. constituie cartzaproducerii accidentului. expertizei psihiatice? k tp"tu.pen. Comisia de expertizd medico-legald psihiatricd l-a examinat pe inculpat. datat 3O iulie 2006. instanfa de judecatd nu a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice. cd suferd de mai multe afecJiuni pe fond psihic. raportat la art. 13 Inculpatul a fost trimis in judecata pentru savdrgirea infracfiunii de furt calificat. in raportul de expertiza intocmit s-a concluzionat cd inculpatul a comis fapta tn condiJii de iresponsabilitate. in copie xerox. fundamentati pe concluzia de iresponsabiktate cuprinsd ?n raportul de expertizd medico-legald psihiatricd? Spefa nr. in aceste circumstanfe. de concluziile cuprinse in raportul de expefiizd. Intebare Este legald soluSia instanfei de judecatd. Intebare Ce solulie se impune in cauzd. expertul ajunge la concluzia ca depdgirea imprudentd a victimei de cdtre inculpatul conducdtor auto. la datade 21 aprilie 2004. urmdrirea penald a fost inceputd la data de 20 augus t 2006.Copitolul V Spete ln caazd. inrebare Comentafi modul de efectuare a expertizei tehnice gi indicafi fui ce mdsurd instanfa de judecatd va Sine seama. fdrd ca acesta sd fie internat.ti de boli nervoase. datat 6 septembrie 2006.^2lit. a) C. expertul procedeazd la o analizda declarafiilor martorilor. aplicdndu-i inculpatului mdsura educativd a intemdrii intr-un centru de reeducare.pen. in lucrarea de completare a expertizei. comisia medico-legald a avut la dispozilie. La dosar existd.inbazaart.

instanlei ierarhic inferioare.it fapta. sunt admisibile doar in cazunle in care acfiunea penald se pune in mi. instanlei competente potrivit art. Interceptnrile gi 1. b). dente. pr. vecinii persoanei al cdrei domiciliu se perchezilioneazd. Declarafia de participare ?n proces eaparte v{tilmati: a). b). se efectueazd. se dispune de cdtre instanfa competentd. intrucdt prin informafiile fumizate conduc la stabilirea pe cale indirectd a faptelor principale. 8. pAnd la citirea actului de sesizare. rudele apropiate ale inculpatului. (1) C. se dispun doar in cursul fazei de urmdrire penald. prin intermediul lor put6ndu-se face dovada existenfei sau inexistenfei faptei. cu titlu provizoriu. instanfei ierarhic superioare. probe indirecte. se dispune de catre judecdtor in camera de consiliu. persoanele interesate in cauzd. in caz de urgenfd. d). d). b). se poate face numai personal. b). d). din care rezultd. poate fi prelungitd. probele cunoscute de un cerc foarte larg de persoane. Comisia rogaforie se poate adrosa a). pot fi dispuse. in cazui urgente. c). d). 3. trebuie sd fie pertinente. d). numai unui organjudiciar penal egal in grad. se poate face in tot cursul urmdririi penale. c). minorii sub 16 ani. sunt acele date existente in cauzd. se autorizeazd. pdnd la cel mult 45 de zrle:' c). are ca obiectiv tragerea la rdspundere civild a inculpatului pentru prejudiciul creat prin sdvdrgirea infractriunii. se pot autorizapentru cel mult 2 luni. pot fumiza informatii privind rezolvarea acelei cauze. hrtfnzarcapentru efectuarea intercegtgritor qi fu€gishldlon a). presupunerearezonablld cit persoana fa{a de care se efectueazd. degi nu se referd la dovedirea imprejurdrilor unei carrze. b). probele care. cei care au cunogtinfd despre faptd. 5. 7. prin ordonanfd.Grile Copitolul V Sectiuneo lll Grile defmite ca fiind: a). in legdtura cu faptele 9i imprejurdrile de care au luat cunogtinfd in exercitriul profesiei. utile 9i admisibile. in caz de urgenfd. pdnd la punerea in mi. cu cel mult 45 de zile. probe directe. Nu pot fi obligaie sI depunl ca martorln procesul penal: a). pen.care la plAngerea prealabild. Probele tn pocesul penal: administrate doar in cursul urmdririi penale. cu autoizarea motivatil a unui judecdtor de la instanfa cdreia i-ar reveni competenfa sd judece cauza in primd instanfd. parfile in procesul penal. Faptele principale pot fi fffegistrlrile convortirilon a). 9. pentru motive temeinice. pot fi propuse pdnd la momentul Drept procesuol penol r09 a). de cdtre persoana vdtamatd. b). 4. iar in fafa primei instanfe de judecatd. attoizalia se poate emite qi de cdtre procurorul general al parchetului de pe l6ngd curtea de apel. acte premergdtoare sau acte de urmdrire penald a sdvdr. c). Nu pot fi martori asistenfi: a). b). c). se poate face in cursul urmdririi penale. in gedinfa publica. de cdtre procuror. urmdrile ei socialmente periculoase gi vinovdfia sau nevinovdfia fdptuitorului.care a acfiunii penale. c). c). minorii. b). persoanele obligate sd pAsreze secretul profesional. d). se dd pentru durata necesard inregistrdrii. c). concluffimiterii dosarului in instanld prin rechizitoriu. 2. constituie mijloc de probd doar in cauzele privind fapte de coruplie b). d). pot fi dispuse. cdnd intdrzierea oblinerii autorizafiei judecdtorului ar aduce grave prejudicii activitdtrii de urmdrire. 30 alin. Interceptftile gi tnregistrlrile convorhirilor sau comunictrrilor efectraie prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare: a). de cdtre organele de cercetare ale poliliei judiciare. pot fi . 6. c). d). d). de edtre procurorul general al Parchetului de pe ldngd Inalta Curte de Casatrie qi Justitie.

intre 20 lei (RON) 9i 100 lei (RON). d). reprezintd o probd directd care conduce la re{inerea vinovd{iei penale a inculpatului. nu atrage nici o sancliune. Atitudi- a).Fa!il de martorul care lipsepte nejustificat se poate dispune: a). da. 17. constituie infracJiunea de mdrturie mincinoasd. 18.Copifolul V Grile 10. 16. b). soful invinuitului sau inculpatului are aceleagi drepturi 9i obligafii ca orice alt martor. c). trebuind sd existe o manifestare de voinfd din partea persoanei vdtdmate. inculpatul refuzi si dea declarafii. b). c). 15. d). b). deoarece repararea prejudiciului in procesul penal este guvematd de principiul disponibilitdtrii. arestmea preventivd (in ipoteza in care martorul se impotriveqte executdrii mandatului de aducere). aducerea silitd. da. numai in ipoteza in care persoana vatdmatd este o unitate de interes public. fdrd incuviintarea persoanei sau a organizaliei fa{a de care este obligat. soful inculpatului. spre a fi ascultate.lnfafa organelor de cercetare penal[. aplicarea unei amenzi penale. d). poate fi pusd in practicd doar in timpul fazei de urmdrire penala. martorin proces. numai in ipoteza in care cel viitdmat este o persoand lipsitd de capacitate de exercifiu sau cu capacitate de exerci{iu restrdnsd. nu. obiectul respectivei cauze sd se urmdreascd la pldngerea prealabild a persoanei vdtdmate. da. este pedepsibil5? a). fiul inculpatului. Dispozilia ca unitilile poqtale si refinil pi si predea scrisorile trimise de inculpat ori adresate acestuia: a). nu poate fi ascultat ca martor: a). in procesul penal. pentru faptele prevdzute cu pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. da. rudele apropiate ale invinuitului sau inculpatului.d a piistra secretul. minorul sub 14 ani. pentru faptele de coruptrie. deoarece legiuitorul ocrotegte sentimentele de afecfiune pe care soful invinuitului sau inculpatului le are fafa de acesta din urmd. in legaturd cu faptele qi imprejurdrile de care a luat cunoEtinfa in exercitriul profesiei. drept fundamental al fiinfei umane. d). darea declarafiilor reprezentdnd un drept al sdu. p6nd la dispunerea arestdrii preventive pe 30 de zile. d). c). d). pdnd la rdmdnerea definitivd a hotdrArii judecdtoreqti penale. nu. este neconstitufionald. Principiul preznmtiei de nevinovi{ie consti in aceea ci persoana este consideratl neyinovati: a). nu. 11. pdnd la prelungirea arestfii preventive. Existd pentru organele judiciare obligalia de a chema spre a fi ascultate persoanele care au suferit o pagubi materiald sau o dauni moral5 prin slvffrEirea infracfiunii? a). c). d). deoarece. in cazui urgente. qi nu o obligafie. soful invinuitului sau inculpatului. persoanele care au suferit o vdtdmare materiald prin infracfiune. organele judiciare sunt obligate sd cheme. ascultarea martorului minor care nu a implinit vdrsta de 14 ani se face in prezenfa |0 Drept procesuol penol . c). aplicarea unei amenzi penale intre amendd penald intre 200 lei (RO|g Ei 1. b). b). da. persoana obligatd a pdstra secretul profesional.000 lei @ON). 13. d). b). b). va fi sancfionatd de cdtre procuror prin aplicarea unei amenzi judiciare. inculpatul nu poate fi obligat sd dea declarafii. Procedura de ascultare a martorului minor care nu a implinit 14 ani prezinti elemente de distinct-ie? a). este de competenfa instanfei de judecatd sau. c). 14. b). pdnd la punerea in miqcare a acfiunii penale. deoarece in acest mod se incalcii inviolabilitatea corespondenfei. nea sa procesuali: I 12. Mirturia mincinoasi sivirEiti de soful invinuitului sau inculpatului. c). minorii. se aplicd cu conditria ca infracliunea care forrneazd. partea vdtamatd qi partea civild. a procurorului. participand in proces in aceasti calitate. b). c). Nu pot dobAndi calitatea de martor in cadrul procesului penal: a).

cdnd perchezitria urmeazd a se efectua intr-un local public. d). in cauzele in care ac{iunea penald se pune in migcare din oficiu. d). . cu posibilitatea prelungirii cu incd 30 de zile. in cursul judecdlii. sd existe date sau indicii temeinice privind pregdtirea sau sdvdrqirea unei infrac{iuni indreptate impotriva demnitdtii persoanei. c).rile convorbirilor sau comunicirilor efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare: a). efectuarea perchezitriei. Pentru efectuarea interceptirilor pi inregistririlor convorbirilor sau comunicirilor efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare este necesar a se constata indeplinirea uneia dintre urmitoarele condifii: a). 19.i 30 de zile. fiind obligat sd informeze de indatd instanfa. P erchezilia domiciliari: a). in scris gi motivat. b). c). 30 de zi7e. pentru motive temeinic justificate gi in aceleaqi condilii. in caz de moarte violentd. b). nu. interceptarea gi inregistrarea sd se impund pentru stabilirea situaliei de fapt. 21. d). este insd obligat sd rosteascd urmdtoarea formul6: . infaza de urmdrire penald. in cursul fazei de urmdrire penald. 22. d). dispozifia instanfei de judecatd de a se efectua o perchezitrie domiciliard se comunicd procurorului in vederea efectudrii acesteia. c). 20. sa existe autoizarca legald a organului de urmdrire penala. executorul judecdtoresc. c). in cazul in care aceasta este o unitate de interes public. Ridicarea de obiecte Ei inscrisuri se dispune de citre: a). se dispune dacd sunt date sau indicii temeinice privind pregdtirea sau sdvArgirea unei infractiuni pentru care urmdrirea penald efectueazd din oficiu. fiecare prelungire neputdnd depdqi 15 zlte. instanfa poate proceda la efectuarea percheziliei cu ocazia unei cercetdri la fafa locului. in cazui urgente gi temeinic justificate gi procurorul poate dispune. persoana fdptuitorului sd fie cunoscutd. autoizarea poate fi prelungitd. d). in cazul infractriunii de omor deosebit de grav. d). 23. pand la solulionarea definitivd a cauzei. ascultarea are loc la domiciliul parinfilor pentru a se evita influenfarea martorului minor de cdtre persoanele participante la proces. nu. organul de urmdrire penald. 30 de zile. Situatiile care permit efectuarea de perchezitii pe timpul noptii: a). 24. cu posibilitatea prelungirii. b). 30 de zile. faza de urmdrire penald lipsind. iar in faza de judecatd. b). fiecare prelungire neputdnd depd. se dispune de procuror. Durata pentru care se autortzeazh interceptirile qi inregistrf. pentru motive temeinic justificate qi in aceleagi condilii. durata maximd a interceptdrilor gi inregistrdrilor autorizate este de 120 de zile. c). Drept procesuol penol ilt . minorul care nu a implinit 14 ani nu depune jurdmdnt. b).i de judecdtor. cdnd este efectuatd de procuror.Md oblig cd voi spune adevdrul gi ca nu voi ascunde nimic din ceea ce qtiu". d). b). c). autoizarea poate fi prelungitd. in cazul infracfiunii de pruncucidere. c). se dispune numai de judecdtor. in caz de infrac{iune flagranta. da. da. secretarul parchetului. c). organele proprii de executare ale unitSlii pdgubite. cdnd persoana la domiciliul cdreia urmeazd a se face perchezitria consimte in scris la aceasta. d). dispozitria instanfei de judecatd de a se efectua o perchezitrie domiciliard se comunicd organului de cercetare penald in vederea efectudrii acesteia. se 25. in situalia in care sesizarea instanfei dejudecatd se face direct prin plAngere prealabild. 15 zile. Instanla de judecati poate proceda la efectuarea de perchezifii domiciliare? a). Constatarea medico-legalfl este obligatorie: a).. se dispune numai de judecator prin incheiere motivatd.Grile Copifolul V unuia dintre pdrinli sau a persoanei cdreia ii este incredinfat minorul spre cre$tere gi educare. b).

prin sentint6 de investire.00. in qedinfd publicd. cdnd activitatea urmeazd. de cdtre organul de urmdrire penali. prin incheiere. d). a se desfdgura intr-un local public.Copilolul V Grile 26. 2T. organele de cercetare penald desemnate de citre geful comenduirii de gnnizoand. la termenul fixat spre a se aduce la cunogtinfa pddilor gi expertului despre obiectul expertizei 9i intrebdrile la care 28. c). organul de cercetare penal6. c). cu citarea pirfilor. ?n ipoteza da. b). in ipoteza in care se dispune chemarea expertului spre a da explicafii verbale asupra raportului de expertizd. b). 30. Et<pertina medico-legali psihiatrici este obligatorie: a). d).incadrul procesului penal. prin rechizitoriu. se poate efectua qi pe timpul nop{ii. da. c). da. expertul trebuie sd rdspundd. expertul depune jurimdnt? in care expertul este recomandat de cdtre pddi. nu. 112 Drept procesuol penol . d). d). in cauzele in care acfiunea penald se pune in migcare din oficiu. Perchezifia domiciliari a). de cdtre instanfa dejudecatd. de cdtre judecdtor. cdnd este necesard o examinare corporald asupra ?nvinuitului ori persoanei vdtlmate pentru a constata pe corpul acestora existenfa urmelor infracfiunii. in cursul urmdririi penale. b). Comisia rogatorie se dispune: a). cdnd organul de urmdrire penald sau instania de judecatd are indoiald asupra stdrii psihice a invi- nuitului sau inculpatului. de cdtre pddi. d). b). prin intermediul apdrdtorului ales sau desemnat din oficiu. in caz de moarte violentd. b). procuror. in mod obligatoriu. judecdtor.intre orele 6. jurdmAntul este un aspect specific procedurii de audiere a martorilor. in prezentra persoanei la care se efectueaza perchezitia.00 Si 20. 29. c). c). se face. se efectueazd. de cdtre instanfa dejudecatd. se dispune.Perchezifia domiciliari poate fi dispusi de: a). a).

2 Solutia instantei de judecatd este criticabild sub aspectul acorddrii valorii probatorii unei prezumtii. Spefa nr. nu exclude posibilitatea ca restul prejudiciului sd aibd alte cauze (neglijenfa gestionarului. care nu poate fi verificatd. deoarece nu se integreazd intr-un ansamblu de dovezi. cu indeplinirea urmdtoarelor conditrii: 1). in acest context.completarea probelor in fafa instanfei. 1 Chiar pi in ipoteza in care pafiea civila nu administreazd probe cu privire la intinderea prejudiciului (cu referire la cheltuielile de inmormdntare).Solufiile spefelor Copitolul V CAPITOLUL V PROBATTUNEA iru pROCESUL PENAL Spela nr. nimeni nu poate fi obligat sd se supund unei intervenfii chirurgicale. o eroate de calcul. nu se coroboreazd. pentru a se ajunge la alte fapte. degi aceasta nu ?ndeplineqte condifiile necesare pentru a i se recunoaqte o asemenea valoare. cererea nu este nici concludenta si nici util6. situatia de fapt stabilitd inbaza ei. sd nu fie contrazisd de celelalte probe qi sd se afle in deplind concordan{d cu ele. 2). simplul fapt. aceea operatrie logicd in care se pomeqte de la anumite fapte sau situafii stabilite pe calea celorlalte mijloace de probd. Aceasta poate servi la formarea convingerii judecdtorilor. Spefa nr. in acest caz. faptul cd suma acordatd cu titlu de despdgubiri civile pentru cheltuielile de ?nmormdntare este in mod evident inferioara sumei necesare in mod obiqnuit. Spefa nr. ctt alte probe. In spefd se impunea. De asemenea. care trebuie sd se impund cu necesitate oricui. s-ar aduce atingere libertdtii persoanei de a dispune de integritatea sa corporald.3 Cererea inculpafilor cu privire la dispunerea de cdtre instanfd a efectudrii unei expertize medico-legale nu poate fi admisa. ?n aceste circumstanJe. in acest sens. absen{a unor probe cd la producerea prejudiciului ar fi concurat gi alte probe nu constituie o dovadd. unitd eventual cu alte probe. in condiliile spefei. 2). la rezultatul urmi{rit. In cazul concret din spe{d se observd cd aceste condilii nu sunt indeplinite. cdci altfel apare ca o simplii pdrere sau bdnuiald a judecdtorului. dovedit. Dispozitria de respingere se intemeiazd pe urmdtoarele argumente: 1). in spe16. in acest sens. poate constitui mijloc de Drept procesuol penol orice element de fapt care serve$te la consta- . in caz contra. intotdeauna.). se infdtrigeazd ca o simpld deducfie. amplificarea sferei investiga{iilor prin. hotirdrea instanfei de judecatd este temeinicd. 3). o sustragere sdvdrgitd de o alta persoana etc. atAta vreme cdt este de notorietate cd pentru inmorm6ntarea unei persoane se cheltuiegte mai mult decdt suma acordatd. in baza prezumfiei in discufie. dedusd din faptul necontestat al insuEirii unei pdrfi din sumd. cunoscut unui cerc foarte larg de persoane qi care nu mai trebuie dovedit. cd inculpatul gi-a insugit doar o parte din suma de bani constatatd lipsd din gestiune. nu este temeinicd din punct de vedere al probafiunii.4 In procesul penal. sd fie o operatie logicd corect fiicutS. sd se impund cu atdta fo4d ^ de convingere incdt orice alta concluzie sd fie exclusd. hotdr6rea instanfei de judecatd prin care i se imputd inculpatului insuEirea intregii sume constatatd lipsd. conduce la ideea cd hotardrea instanfei de judecatd nu poate fr atacatd sub aspectul neadministrdrii de probe pentru susfinerea pretenfiilor civile. Prezumfia reprezintd.r. necunoscute. ne afldm in fafa unui fapt de notorietate. in acest sens. Prezumfia.prezumfia de insuqire a intregii sume. deoarece nu existd certitudinea cd o interven{ie chirurgicald va duce.

Potrivit aft.pr. avAnd in vedere cd.i instanlei de judecati".pen. in cazul in care ei nu s-au prezentat. probele nu au o valoare mai dinainte stabilitd.pr. printre acestea enumerdndu-se . cu fapte qi impre348 Drept procesuol penol . instantra era obligatd sd procedeze la citarea martorilor sau la aducerea lor cu mandat. 63 alin. in aceastd ipotezd. in condiliile corobordrii acesteia cu celelalte probe administrate. cum ar fi martorii care percep activitatea infracfionald la scurt timp dupd consumarea acesteia.sarcina adminktdrii probelor in procesul penal revine organului de urmdrire penald . organul judiciar re{indnd numai ceea ce se coroboreazd cu alte probe. ambele relevAnd prezenfa in sdnge a unei cantitdfi de alcool ce impun refinerea faptei ca infrac{iune.pen. ori identificarea fdptuitorului. s In spefd. declarafiile inculpatului facute ?n cursul procesului penal pot servi la aflarea adevdrului numai in mdsura in care sunt coroborate cu fapte gi imprejurdri ce reztltd din ansamblul probelor administrate in cauzd. incdlcdnd prevederile art. de reguld acestea se probeazd prin declara{iile pd4ilor coroborate cu actele medico-legale eliberate de serviciile sanitare de specialitate gi unele probe indirecte.pen. a expertizei incriminante. Astfel.. cu privire la pertinenfa. Rezultd cd retractarea nu trebuie acceptatd necritic. (2) C. ceea ce inseamnd cd pdrfile pot proceda la retractarea acestor declarafii oricAnd pe parcursul procesului penal. (2) C. in scopul afldrii adevdrului. Retractabilitatea declarafiei implicd insd qi posibilitatea instanfei de judecatd. este de competenfa instanfei dejudecatd sd stabileascd datele reale care au determinatrezultatele expertizelor gi. 63 alin. potrivit art. care acceptd. in raport de textele de lege mai sus invocate qi situafia de fapt descrisd.. aprecierea fiecdrei probe penald qi de instanfa de judecata se face de organul de urmdrire in urma examindrii tuturor probelor administrate.pen. 80 C. sd depund mdrturie. implicit. in spefd se impune concluzia cd hotdrArea de condamnare este legald gi temeinicd.pr.7 Declarafiile pd4ilor sunt divizibile. expertizdefectuata inbaza unor date obfinute in faza de cercetare judecdtoreascd prin refractarea de catre inculpat a celor sus{inute anterior. potrivit axt. (2) C.i declaratriile inculpatului.. prin care se stabilegte prezenfa in sAnge a unei cantitdd de alcool inferioare celei necesare pentru refinerea sdvdrqirii infractriunii. proceddnd in acest mod. De asemenea. ca mijloc de aprobd. 9i o expertizd ulterioard a Institutului de Medicind Legala.pen. in al doilea rind. gradul de rudenie sau relele raporturi existente intre pd(i.. sd omologheze unul din actele medicale mai sus ardtate. probele nu au o valoare prestabilitd. hotdrdrea instantei de judecatd prin care s-a dispus condamnarea inculpatului apare ca fiind legald..pr.63 alin. Astfel. legiuitorul nedisting6nd forfa probantd in raport de faza procesuala in care s-au produs. Astfel. Referitor la probafiunea in materia infrac{iunilor privitoare la viafa sexuald.. 6I alin. potrivit art. Spefa nr.. a existenlei unor expertizefinalizate prin concluzii contradictorii. in scopul afldrii adevdrului. ale descendentilor ori altor persoane apropiate.. limitdndu-se la a constata asuma. la dosarul cauzei existd doud expertize medico-legale.Copitolul V Solufiile spelelor tarea existentei sau inexistenfei unei infrac{iuni.pr. in sensul refinerii. declarafiile pdrfilor sunt retractabile. aprecierea fiecdrui mijloc de proba constituind atributul organului judiciar 9i efectuAndu-se in urma examindrii tuturor probelor. De asemenea. in principiu. Spela nr. potrivit cdrora .6 Din moment ce inculpatului i s-a admis proba cu martori (aspect din care rezultd cd instanfa a apreciat cd sunt indeplinite cerinfele necesare pentru administrarea probei testimoniale. Se poate da eficienfd faptului de a retracta declaraliile anterioare numai in circumstantrele unei temeinice iustificdri. concludenfa gi utilitatea acesteia). instanfa de judecatd a transgresat administrarea probei cu martori in sarcina inculpatului.pen. solu{ionarea cauzei aparc a fi nelegald qi netemeinicd. 69 C. in consecinlii. potrivit art. (1) C.pr. de a inlitura declaratriile anterioare. iar aprecierea fiecdreia dintre ele se face de cdtre instanfd in urma examinfii tuturor probelor administrate in catzd. fPeta nr.rea obligaliei de cdtre inculpat in sensul aducerii martorilor qi neindeplinirea acesteia.

pen. Neproced6ndu-se aga. o nulitate relativd.pr. in indoiald.i sens. in momentul comiterii faptei. decdt aceea afirmatd de prezumfia legald de nevinovdfie. sd nu producd efecte juridice.pen. 64 C.. cu celelalte probe administrate in proces. In spefd. ceea ce determind ca retractarea acestora. neputdnd fi considerat un . potrivit arl.pr. minorul care nu a implinit vArsta de 14 ani poate fi ascultat ca martor intr-o cauzd. concludenfd 9i utilitate. Fiind. in infelesul art. Instanfa de judecatd. conform cdreia.). in solufionareacauzei.pr.197 alin. d) C. 11 pct.pen. (2) C. prezentd. 89 C.. a fi avutd in vedere. in instanfd.i 7.pr.257o. in al treilea grad de jurisdicfie. deoarece nu este menfionatd printre cazurile de nulitate absolutd expres qi limitativ prevdzute in art.pr. organele judiciare nu pot trage altd concluzie. Rezultd ca simplele retractdri de cdtre inculpat ale declarafiilor anterioare nu justificd.pr.pen. In spetd. omisiunea organului de urmdrire penala de a dispune efecDrept procesuol penol 349 .2lit. ea opereazd numai in conditriile in care partea interesatd. precum gi persoanele care nu sunt obligate sd compard in calitate de martor (art. o invocd in cursul efectudrii actului.pen. in baza Spela nr. Spela nr.pr.inscris". Astfel. Aceasta incdlcare nu atrage insd nulitatea absolutd a hotdrdrii. deci. nefiind certd. ea fiind prezumatd ca acoperitd prin tdcerea pdrfii. a fost elaborat de cdtre legiuitor prin folosirea procedeului enumerdrii exhaustive a mijloacelor de probd ce pot fi administrate in cadrul unei proceduri judiciare penale. 81 C.pen. Spela nr. concluzia cd declarafiile anterioare nu exprimd adevarul.12 Potrivit aft.pr. a) C. ci.pr. alcoolemia putea fi intre 0.existenta unui viciu de procedurd.reprezintd. 81 C. 80 C.. influenlata de ritmul individual de eliminare a alcoolului. potrivit art.). la termenul audierii martorului. 797 alin. care nu poate confirma existenla infracfiunii. Odatd stabilit acest aspect. (2) C.pen. in strdnsd legdturd cu principiul prezumtriei de nevinovafie. vorba despre o nulitate relativd. raporrat la art. procesul penal se subordoneazd regulii in dubio pro reo (indoiala profitd inculpatului).pr. rudd cu partea vdtdmatd. in spefd se impune pronunfarea unei solufii de achitare a inculpatului art. nu constituie prin sine insuEi o prezumfie a lipsei de obiectivitate. aceastd reguld nu poate fi rdstumatd decdt prin probe certe de vinovdfie. faptul cd martorul propus se afld in rela{ii conflictuale cu inculpatul. constdnd in incdlcarea prevederilor art. numai in prezenfa unuia din pdrinfi ori a tutorelui sau a persoanei cdreia ii este incredinfat minorul spre cre$tere gi educare. 10 Art. totodatd. nu constituie mijloc de proba. (2) C.pen.Solufiile spefelor Copilolul V jurdri convingdtoare cd exprimd realitatea. ln aceste condifii. nulitatea nu mai poate fi invocatd. nefiind cuprins in enumerarea expres limitativd a mijloacelor de probd gi. In consecinfd.657o . 63 alin. in acelagi timp.pen. Spefa nr. 11 Concluzia cuprinsd in raportul de expertizd. In acela. Spela nr.9 Potrivit art. ci doar in urma analizei declaratiei sale. in sensul inldturdrii invinuirii.pen. eventual.. prin ele insele. numai o supozitrie.penald. cu ocazia aprecierii depozitriei martorului in cadrul examindrii tuturor probelor administrate. in acest sens.79 qi 82 C.. reglementarea procesual penald stabilepte categoriile de persoane care nu pot dobdndi aceastd calitate (afi. 10lit. fiind.pen. imprejurarea participdrii martorului la primul termen de judecatd urmeazd.197 alin. ?n contextul intregului material probator. declara{iile anterioare ale inculpatului se coroboreazd. important este faptul de a se stabili dacd proba propusd indeplineqte condiliile de pertinenfd. dupd administrarea probei. 8 Cu referire la participarea martorilor in procesul penal. (4) C. CAt timp probele in acuzare sunt nesigure gi contradictorii.. se constatd. raportul lucrdtorului de polifie. in consecinld.pen.pr. nu poate inldtura ca nesincerd declarafia unui martor numai inbaza acestor motive.pr.

A doua ipotezd a obligativitdtii expertizei va fi luatd in considerare atunci cdnd existd elemente. nu oferd garan{iile necesare.sninorul care are vdrsta fnte 14 Si 16 ani rdspunde penal. conferite in mod legal competenfei expertului. 13 Spefa nr. in consecintrd.117 C. care sd determine o ?ndoiald cu privire la starea psihicd a invinuitului sau inculpatului. De asemenea.pen.pr. este sancfionatd cu nulitatea absoluta (obligafie prevdzutii in art. potrivit art. Argumentul existenfei la dosar a actelor medicale ce atestd o lungd perioadd de spitalizare. se constatd depdgirea de cdtre expert a atribufiilor sale. Expertizele facultative sunt cele mai frecvente in practica judiciard. procedeul folosit nu este sancfionat cu nulitatea absolutd ori relativd. (2) C. practica judiciard este constantd in a aprecia cd raportul de expertizd psihiatrici ce nu se bazeazdpe investigafii fdcute nemijlocit in conditrii de intemare (ci. asupra verosimilitdtrii altor probe (in spei6. ele fiind dispuse fie la cererea p64ilor interesate. din care rezultd cd depdsirea i td a victimei reprezintd. prin formularea unor concluzii de naturd pur subiectivd. b). care n-au nimic in comun cu o fundamentare tehnicd. In cazurile in care s-a dispus efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice (c6nd aceasta este obligatorie. aspect de competenfa exclusivd a instanfei de judecatd. instanta a pronunfat o hotardre nelegald Ei netemeinicd. aqa incdt atdta vreme cit expertizanu s-a fdcut. potrivit legii.II7 alin.pen. cdt gi anterior.pen. ll7 alin.pr. degi starea de indoiald exista. expertiza medicoJegald psihiatricd pentru minorii cu aceastd vArstd este obligatorie. urmeazd. in spetd. de exemplu. In consecinld. Sancfiunile prevdzute mai sus pentru incdlcarea procedurii in cauzele cu minori intervin. in mod strict. atAt ulterior comiterii infracfiunii.pr. expertizatrebuie efectuati.Copitolul V Solufiile spefelor tuarea referatului de evaluare. FPeta nr. Or. in considerarea dispozitriilor art.pen. Astfel.8 C. a accidentului. atunci c6nd organul de urmdrire penald sau instanfa de judecatd are indoiald asupra stdrii psihice a invinuitului sau inculpatului. bazatd pe elemente subiective. in cauzele cu infractori minori. singura cauzd.15 In spefa.). ?nsd. in ceea ce priveqte vinovafia inculpatului. 14 Dupd modul in care legea reglementeazd. 99 alin.i de altri participanfi in procesul penal. In consecin{6. riguroasd. expertiza este obligatorie in urmdtoarele situa{ii: a). in cazul omorului deosebit de grav (chiar gi in ipoteza in care infracfiunea a rdmas in stadiu de tentativd). luarea in considerare a acestor concluzii ar permite ca atributele instanfei sd fie preluate . fdrd excepfie. in dosarul catzei existau acte medicale care atestau cd inculpatul suferi de afecfiuni pe fond^psihic qi care erau de naturd sd determine lndoialain ceea ce prive. (2) C. Or. in acest sens.pen.pr.) 9i nu ambulatoriu. in conditrii de intemare intr-o institufie sanitara (art..pen. acestea pot fi facultative si obligatorii. (1) C. lI7 alin.pen. pe examinarea dosarului gi a unor acte medicale intocmite anterior sau pe observafiile sumare fdcute intr-o singurd zi asupra pacientului). nu este suficient pentru a se admite un raport de expertizd psihiatricd obtrinut prin incdlcarea art. numai dacd se dovedeste cd a sdvdrsit fapta cu discemdmfutt").pr. tehnice existente in raportul de expertizd. Potrivit aft. prevede cd hotdrdrea este supusd casarii cdnd expertiza medico-legald psihiatricd nu a fost efectuatd in cazuile qi condiliile afi. De asemenea. instanfa va soluliona cauzafin|nd cont numai de elementele obiective. lI7 alin. se constatd cd expertul s-a pronunfat.te starea psihicd a acestuia. necesitatea efectudrii expertizei. 482 C. (2) C. in situatria constatdrii omisiunii organului judiciar de a dispune efectuarea actelor respective. (1) qi (2) C. declamfiile martorilor). (. ca instanfa sd dispund o noud expertizd. art.pr. 385'pct. faptul cd referatul de evaluare a fost intocmit dupd comiterea infracfiunii (chiar dacd anterior dispunerii inceperii urmdririi penale) nu poate fi asimilat cu lipsa acestuia de la dosar.pen.). prin nedispunerea unei expertize medico-legale psihiatrice.pr. in dosarul cauzei. fPetu nr. Drept procesuol penol . fie cAnd organele judiciare socotesc cd sunt necesare cuno$tintele unui expert pentru ldmurirea anumitor aspecte ale cauzei penale. in spefd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful