2252

UCHWAŁA Nr LX/544/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie Miasta Ełku.
„PRO MEDICA” sp. z o.o. pokój nr 201, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Ełku, Rada Miasta Ełku uchwala: § 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalach na terenie Miasta Ełku. § 2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej, ustala się w następujący sposób:
Nr obwodu głosowania 29 Granica obwodu 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Siedziba obwodowej komisji poziom I pawilonu głównego budynku nr 3A, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

30

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Waldemar Paweł Pieńkowski

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful