P. 1
Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny

Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny

|Views: 764|Likes:
Published by Domonkos Kati

More info:

Published by: Domonkos Kati on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

A tu dás lét re jöt té ben sze re pet ját szó rend sze rek is me re té ben ért he tő, hogy a
szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek le ma ra dá sa több szin tű.

1.A gon dol ko dá si ké pes sé gek a kör nye ze ti le he tő sé gek, az in ger gaz dag ság
mér té ké ben tud nak tu dást lét re hoz ni. Aszociokulturálisan hát rá nyos
hely ze tű, akár kiemel ke dő ér tel mes sé gű gye re kek is csak ki sebb tu dás hoz
jut hat nak az in ger sze gény kör nye zet ben.

2.A kor lá to zott kó dot hasz ná ló nyel vi kör nye zet ben a ver bá lis-e lem ző-
szek ven ciá lis gon dol ko dás mód ke vés bé fej lő dik, ezért a szociokulturá -
lisan hát rá nyos gye re kek gon dol ko dá sá ban szű kebb in for má ciófel dol go -

20

Gyarmathy Éva

zá si ke re tek ala kul nak ki, és az is ko lai ta ní tás is ke vés bé elér he tő. Emiatt
nemcsak a ver bá lis-e lem ző-szek ven ciá lis gon dol ko dás mód juk nem fej lő -
dik meg fe le lően, de le ma rad nak az is ko lai ta nu lás ban is, és ez zel a ké sőb -
bi munkaerő-piaci le he tő sé geik is szű kül nek.

3.Az in ger sze gény kör nye zet ben nem fej lőd nek elég ma gas szint re az adott
élet kor ban fej lő dő ké pes sé gek. Aszociokulturálisan hát rá nyos gye re kek
le ma ra dá sa e té ren lé nye gé ben be hoz ha tat lan, mert idő sebb kor ban je len -
tő sen ke vés bé csök kent he tők a hiá nyok, mint hogy az agyi fej lő dés ben az
el ső tíz év meg ha tá ro zó.

A ké pes ség be li le ma ra dás sok eset ben be hoz ha tat lan, sőt az in ger sze gény
kör nye zet fenn ma ra dá sá val fo ko zó dik. Ate het sé ges, szociokulturálisan hát rá -
nyos gye re kek ese té ben a vesz te ség sok szo ros, és már az is ko lás évek re meg je le -
nik. Mindez a ko rai fej lesz tés fon tos sá gá ra hív ja fel a f gyel met. Ale ma ra dá sok
bár mely élet kor ban csök kent he tők, de a leg jobb, ha nem ke let kez nek hiá nyok,
el ma ra dás.

Joan Freeman (1990) a Gulbekian Ala pít vány f nan szí roz ta ku ta tá sa so rán
ma gas in tel li gen ciá jú, te het sé ges gye re ke ket vizs gált. Az ered mé nyek azt mu tat -
ták, hogy a te het sé ge sek ér zé ke nyeb bek az ok ta tá si ha tá sok ra. Arossz ok ta tá si
kör nye zet na gyobb rom lást ered mé nye zett a te het sé ge sek in tel li gen cia teszt jei -
nek pont szá mai ban, mint az át la go sa ké ban.
Egy kö ve té ses vizs gá la tunk ban ha son ló ered mény szü le tett. Tíz is ko lát és
több mint ezer gye re ket von tunk be a ku ta tás ba, ahol kü lön bö ző szociokulturá-
lis hát te rű te het sé ges gye re kek fej lő dé sét kö vet tük (1. táb lá zat).

Az egyes is ko lák ba já ró gye rek cso por tok kü lön bö ző szin ten tel je sí tet tek a
Ra ven-tesztben, amely az eduktív in tel li gen ciát mé ri. Az el ső teszt fel vé tel kor a

1. táb lá zat.Avizs gált is ko lák szociokulturális hát te re és a Raven-tesztben elért ered mé nyek

ala ku lá sa öt év után (N = 115)

Is ko lák
szociokult.
szint je

Kiemel ke dők ként azo no sí tot tak
Raven-teszt ered mé nye

3. osz tály

8. osz tály

vál to zás

Ma gas

46,9

55,3

8,4

Kö ze pes

47,3

54,6

7,3

Ala csony

46,4

52,7

6,3

Át la go san

46,9

54,2

7,3

21

Hát rány ban az előny –A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

leg ma ga sabb át la got a ma gas szociokulturális hát te rű is ko lák ba já rók, a legala -
cso nyab bat az ala csony szociokulturális hát te rű is ko lák ba já rók ér ték el. Úgy
tű nik, hogy a kul tú ra füg get len nek tar tott Raven-teszt ál tal mért, az ér tel mi ké-
pes sé gek alap ját ké pe ző kö vet kez te té si, el vo nat koz ta tá si ké pes sé gek te rén a szo-
ciokulturális kü lönb sé gek már ki lenc éves kor ban meg je len tek.
A gon dol ko dá si ké pes sé gek fej lő dé sé ben va ló el ma ra dás már az is ko lás kor
ele jén je len tős volt, de az is ko lás évek so rán ez a le ma ra dás erő sö dött a kiemel -
ke dő ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke zők nél az ala csony szociokulturális hát te rű
is ko lák ban.

A kiemel ke dő ként, a vizs gált gye re kek fel ső 10%-aként azo no sí tott gye re kek
töb bé-ke vés bé egy for ma szin tet mu tat tak har ma dik osz tály ban. Bár alul rep re -
zen tál tan, de a hát rá nyos hely ze tű te rü le te ken mű kö dő is ko lák ból is be ke rül tek
gye re kek a „te het sé ge sek” cso port já ba.
Öt év el tel té vel az ered mé nyek ben mu tat ko zó vál to zás is ko lán ként kü lön bö -
ző volt. Aleg ke ve sebb fej lő dést az ala csony szociokulturális hát te rű is ko lák ba já -
ró, ko ráb ban kiemel ke dő ként azo no sí tott gye re kek mu tat ták. Akör nye zet szá-
muk ra nyúj tot ta a leg ke ve sebb le he tő sé get a fej lő dés hez (Gyarmathy 2001).
A le ma ra dás már az is ko lás kor ele jé re kiala kul. Aké pes sé gek fej lő dé sé nek
in ten zív idő sza ká ban, a kisgyerekkorban in dul el és zá rul is a szen zi tív pe rió du -
sok több sé ge. Ezek nek az idő sza kok nak ha té kony ki hasz ná lá sá val sok szo ros ké-
pes ség szin tet le het elér ni a gon dol ko dá si szint nek meg fe le lően, ha legalább
meg fe le lően in gergazdag a kör nye zet (5. áb ra).

5. áb ra.Aké pes sé gek fej lő dé se a kör nye zet in ger gaz dag sá gá nak függ vé nyé ben

Ké pes sé gek

A kör nye zet
in ger gaz dag sá ga

22

Gyarmathy Éva

A kiemel ke dő gon dol ko dá si ké pes sé gek kel ren del ke zők ese té ben ezek az ér-
zé keny sza ka szok az át la gos nál na gyobb je len tő ség gel bír nak. Ameg nyí ló ideg-
rend sze ri le he tő sé ge ket ők az át la gos nál job ban tud ják hasz no sí ta ni, ha er re a
kör nye zet is le he tő sé get ad.
Min den vizs gá la ti ered mény ar ra mu tat, hogy mi nél jobb ké pes sé gek kel ren-
del ke zik az egyed, an nál job ban tud ja hasz no sí ta ni a kör nye ze ti in ge re ket ké pes -
sé gei fej lő dé sé hez. Akör nye zet in ger gaz dag sá gá val min den fé le szin tű ké pes ség
ex po nen ciá li san fej lő dik, de a ma ga sabb ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke zők ese-
té ben a gör be me re de kebb. Akör nye zet in ger gaz dag sá gá nak vál to zá sá val na-
gyobb vál to zás kö vet ke zik be a kiemel ke dő ké pes sé gűek fej lő dé sé ben, mint a
gyen géb bek ese té ben.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ges gye re kek ingergazdagabb kör nye -
zet be szü le tett te het sé ges tár saik hoz ha son lóan az át la gos nál na gyobb in ten-
zi tás sal ke re sik az in ge re ket, él mé nye ket. Adott sá gaik le he tő vé te szik a kör nye -
ze ti in ge rek ma gas szin tű fel hasz ná lá sát, és szük sé ges sé te szik az in ge rek ke re sé -
sét. Hely ze tük azon ban a le he tő sé gek ki hasz ná lá sát és szük ség le teik kielé gí té sét
egyaránt le he tet len né te szi. Ako rai fej lesz tés ná luk nem csak a ké pes sé gek fej lő -
dé sét se gí ti, de a vi sel ke dés be li prob lé má kat is megelőz he ti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->