öltözködés

T.­ Bí­ ó­ Má­ ia­ (1946)­ ókor­ör­é­ r r t t nész,­ ré­ ész,­ a­ Károli­ Gás­ ár­ g p Re­or­ á­us­ Egye­em­ Ókor­ör­é­ f m t t t t ne­i­Tan­ zék­ nek­ve­ e­ő­e.­Ku­a­ t s é z t j t t s r l t ­á­ i­ te­ ü­e­e­ a­ pro­ in­ i­ ­is­ ré­ é­ v c ál g szet­ és­ az­ óko­ i­ val­ás­ör­é­ et.­ r l t t n 2000­ben­je­ent­meg­az­En­ ik­o­ l c l pé­ ia­Ki­ dó­ ál­Pannoniai csont­ d a n művészet­cí­ ű­kö­e­e. m t t

A­ró­ ai­szép­ ég­ po­ás m s á l
T.­Bí­ ó­Má­ ia r r

szép­ ég­ po­ás­az­egyik­fo­ al,­mely­az­Ókor­as­ zo­ yá­ól­a­mai­nő­g­ s á l n s ­ n t i vezet –­ír­a­több,­mint­60­év­ el­ez­ lőtt­egy­fi­ ­al­deb­ e­ e­ i­dok­o­ an­ t v e at r c n t r dusz­hall­ a­ó,­aki­ké­ őbb­a­20.­szá­ a­ i­ma­ yar­iro­ a­om­ki­ mel­ e­ ő­ g t s z d g d l e k d szép­ró­a­lett.­Sza­ ó­Mag­ a­klas­ zi­ a­fi­o­ó­ us­1940­ben­véd­e­meg­a­Ma­ í j b d s ­ k l l g t gyar­Ki­ á­yi­Ti­ za­Ist­ án­Tu­ o­ ány­ gye­e­ en­A római szépségápolás­cí­ ű­ r l s v d m e t m m dip­o­ a­ un­ á­át.­A­kis­fü­ et­ma­már­csak­ke­ e­ ek­ál­al­is­ ert­ku­ i­ ­ u­ a­ l m m k j z v s t m r óz m az­író­ ő­mun­ ás­ á­ á­ ak,­de­a­ró­ ai­test­ po­ás­té­ á­á­ ak­mind­a­mai­na­ ig­ n k s g n m á l m j n p egyet­en­ma­ yar­ku­a­ó­ál­al­pub­i­ ált­ös­ ze­ og­a­á­ a. l g t t t lk s ­ f l l s A­ ró­ ai­ csá­ zár­ or­ írott­ for­ á­ ok­ an­ és­ mű­ l­ o­ás­ k­ an­ gaz­ ag­ négy­ m s k r s b ak t o b d száz­ évé­ ől­ szá­ os­ adat­ áll­ ren­ el­ e­ é­ ünk­ e­ a­ kor­ zak­ as­ zo­ ya­­ ak­ test­ b m d k z s r s s ­ n in ápo­ ás­ ra,­ haj­ i­ e­ e­ é­ e­ és­ koz­ e­ i­ u­ a­ ­ a­ vo­ at­ o­ ó­ n.­A­ mai­ ku­ a­ ó­ ak­ l á vs l t r m t k m ir n k z a t t n nem­is­a­for­ á­ ok­hi­ ­ ya,­ha­ em­in­ ább­az­ada­ok­egy­ l­ a­ú­ á­ a­je­ent­prob­ r s án n k t od l s g l lé­ át.­A­női­szép­ ég­ po­ás­fon­os­for­ á­ a­­ ak­szá­ í­ó­iro­ al­ i­al­ o­á­ o­ at­ m s á l t r s in mt d m k t s k ugyan­s­ki­ é­el­nél­ ül­fér­ i­ k­ír­ák.­Olyan­ez,­mint­ a­egy­mai,­mo­ ern­gé­ i v t k fa t h d pek­ el­ fel­ ze­ elt­ szép­ ég­ za­on­ ól­ mond­uk­ egy­ iro­ a­om­ sza­ os­ böl­ sész­ k s r s s l r j d l k c hall­ a­ó­ fiú­ tu­ ó­ í­a­ a.­Ta­án­ nem­ ré­ ü­et­el­ és­ vi­ zoly­ ás­ al­ ve­ yes­ ször­ g t d st n l m l t s g s g nyülködés sütne át sorain? Az is lehet, hogy fülébe csengenének Ovidius sorai: Jobb,­ha­a­fér­i­so­ at­nem­tud­szép­ é­ ed­oká­ ól,­mert­meg­jed­tő­ed­(A f k s g r i l sze­ e­em­mű­ é­ ze­e­III.­29–30). r l v s t

A

A

széPségáPolás A rómAi irodAlmi forrásokbAn

1.­kép.­Fi­ ­al­lány­szob­ a­a­Iulius–Claudius at r di­ asz­ia­ide­é­ ől­(Róma,­Museo­Nazionale) n t j b

Koz­ e­i­ ai­re­ ep­ek­ e­va­ó­uta­á­ o­ at­ta­á­unk­Ovi­ i­ s,­Martialis,­Iuvenalis­ m tk c t r l l s k l l du ver­ e­­ en,­a­gaz­ ag­nők­fény­ zés­ t­gú­ yol­a­Plautus­és­Seneca.­A­test­ po­ó­ s ib d ű é n j á l kat,­ szap­ a­ o­ at,­ il­ at­ ze­ e­ et,­ ke­ ő­ sö­ et­ az­ idő­ ebb­ Plinius­ elem­ i­ egy­ p n k l s r k n c k s z ter­ é­ zet­u­ ós­pre­ i­ i­á­ á­ al.­Mind­ köz­ en­a­ró­ ai­if­ú­ ág­olyan­szó­ zó­ói,­ m s t d czt s v e b m j s s l mint­Iuvenalis­vagy­Martialis,­nem­vol­ak­sok­ al­el­ é­ őb­ ek­a­di­ a­os­höl­ t k n z b v t gyek­ el­szem­ en,­mint­az­af­ i­ ai­szár­ a­ á­ ú­ke­ esz­ény­egy­ áz­ tya,­Tertul­ k b rk m z s r t h a lianus.­Az­ em­ í­ ett­ ró­ ai­ köl­ ők­ ek,­ il­ et­ e­ a­ ke­ esz­ ény­ egy­ áz­ tyá­ ak­ a­ lt m t n l v r t h a n kifestett asszonyokkal szemben tanúsított magatartása nem is a hangnem éles­ é­ é­ en,­ha­ em­a­fel­ o­ a­ oz­a­ott­ér­ ek­te­ in­e­é­ en­tér­el­egy­ ás­ól. s g b n s r k t t v k t t b m t A­po­ ány­ró­ ai­köl­ők­a­ter­ é­ ze­es­női­szép­ é­ et,­Amor­mez­e­en­ é­ é­ g m t m s t s g t l s g nek­tisz­a­ á­ át­fél­ik,­amint­Propertius­só­ a­a­üze­ i­ne­ ünk:­Így leszel éle­ t s g t h j n k tem­ék­ ze­ e,­Cynthia­édes,­örök­ é,­csak­gyű­ö­d­meg­a­csúf­és­oly­nyo­ o­ ult­ s r k l l m r cicomát (Propertius­I.­2.­31–32.).­Iuvenalis­még­szó­ i­ on­ ób­ an­fo­ al­ az:­ km d b g m Megcsókolja szegény ura, és hozzáragad ajka!­(II.­6.­463.)­Fel­e­ e­ő­eg­nap­ t h t l ja­nk­ an­ is­ szá­ os­ fér­ i­ oszt­a­ ezt­ a­ vé­e­ ényt,­ és­ még­s:­ a­ nők­ több­ mint­ i b m f j l m i kétezer éve töretlen eltökéltséggel, megingathatatlanul festik magukat! Miért? Ta­án­er­ e­is­vá­aszt­ka­ unk­óko­ i­szer­ ő­nk­ől. l r l p r z i t Ovidius így inti a római hölgyeket a szépítkezéssel kapcsolatban: Csú­ nya, amíg készül, s szép, mire kész az egész (A­sze­ e­em­mű­ é­ ze­e­III.­218). r l v s t Vagy: Leg­el­ebb­a­ha­ad­fé­ ül­ e­ed­oly­ or­előt­e­(az­ z­a­ked­ es­előtt)­(III.­ f j j s h t k t a v

38

)­Per­ ze­va­ó­ zí­ ű.­3.öltözködés 235).­Tertullianus­szi­ o­ ú­sza­ ai­is­az­egész­ é­ et­ká­ r t h a g r v s g rosító ártalmakról szólnak: …a­ha­u­ at­is­ront­a­a­fes­ék­ nyag­ége­ő­ere­e.­A­ Satyricon­ lap­a­n­ a­ szer­ ő­ mély­ meg­ e­és­ el­ be­ r t in v s ir j i z v t s szél­Trimalchio­ne­é­ ől.­a­sok­fes­ék­egész­ ég­ á­ o­ í­ó­vol­á­ a­igyek­ zik­fel­ ív­ i­a­nők­fi­ p k z t s k r st t r s h n gyel­ ét.­Akik­pe­ ig­be­ n m s t n d érik­fe­ e­e­sö­ é­ yük­ el.­ E­ vers­ or­ k­ al­ kap­ so­ at­ an­ a­ t f m s ­ a s o k c l b társadalomkutató hosszan mérlegelheti a házi rabszolgák és az ültetvényeken.­ne­ ogy­ r a z k n h n b h egyet­en­fér­i­is­meg­ás­ a­őket. hogy ha lánya lesz.­ Mert­ né­ e­ l p c l t m lyek­ olyan­ sze­ek­ el.­sző­ e­ger­ án­nő­ et­cso­ á­ k t t z g g k m k d ló­fér­e­k­el­ á­ á­ á­ ak­akar­ak­meg­ e­el­ i.­az­ék­ m k in m tk m vs l sze­ ek­ so­ a­ á­ á­ al­ szem­ en­ ta­ ú­ í­ ott­ el­ en­ zen­ e­ mö­ ött­ azon­ an­ a­ tár­ a­ r k s g v b n st l s v g b s dal­ i­fe­ zült­ é­ ek­is­tettenérhetők.­láb­ j r g n j t k k t iv szár­ e­ e­ ő­ ­ el.­2.­Ha­uk­ al­ta­ ad­ák­meg­így­ha­ á­u­ at.­Museo­Nazionale) 39 .­ mes­er­ é­ es­ d r z t t s g szépítőszerkkel­eny­ í­i­a­ter­ é­ zet­ől­fog­ ht m s t va­rú­at.­amint­éj­e­i­nyo­ zo­yá­uk­ ól­föl­ el­ k j l s l j b k nek.­Ta­ál­ o­ om­még­ha­u­ at­sáf­ án­ yal­fes­ő­nők­ el­–­mond­a­az­atya.­ ocs­ á­ yabb­ ak­ vé­i­ őket­ az­ af­é­e­ m n n l f l ál­a­ok­ ál.­sáf­ án­ yal­és­az­ al­a­ter­e­ el­ es­fej­ kes­ ég­ el­tá­ ad­ok­e­föl. míg az anyagi kultúra és a min­ en­ a­ i­élet­tör­é­ é­ e­­ ek­kró­ i­ á­ a­meg­ l­a­ ít­ at­a. (Az asszo­ t m ú t s r rt s r v l t s nyi cicomáról­II.­kép.­ ami­ or­ a­ kö­ et­ e­ ő­ et­ ír­a:­ Vajon fehér ólomfestékkel és biboros ke­ k v k z k j nőc­ sel. t n Ide­ük­ja­ a­ré­ zét­azon­ an­a­haj­ürt­e­k­ el­ j v s b f j i k va­ó­ pe­ e­ se­és­ emész­i­ fel. m s s g Eh­ ez­a­leg­ on­o­ abb­ada­ék­Petronius­le­rá­ a­az­új­ az­ ag­Trimalchiónak­ h f t s l í s g d és­ ba­ á­a­­ ak­ hit­ e­ e­­ ől.­ a­ v v s r j köl­őt.­mi­ öz­ en­ s r n j g b v l iv c s k b a felesége fecsegését hallgató férj magában fogadkozik.­egy­ e­gyor­ ab­ an.) A­ró­ ai­írók­ál­al­ki­ melt­szem­ ont­ k­–­a­fér­ i­ k­igé­ ye­és­vá­ ya­a­ter­ m t e p o fa n g mé­ ze­es­női­szép­ ég­iránt.­244–246) r l v s t A­ke­ esz­ény­egy­ áz­ tya.­6. Iuvenalis­nem­ki­ ebb­meg­ ot­ án­ o­ ás­ al­szá­ ol­be­az­öl­ö­ ő­ zo­ á­ an­le­ s b r k z s m t z s b b ját­ zó­ ó­bru­á­is­je­e­ e­ek­ ől.­ Ha­ on­ ó­ ép­ en­ ne­ et­ é­ es­ é­ t k r iv a h l j v s l k p v s g s te­ zi­ba­ át­ ő­ét.­ me­yek­ en­ fog­ ú­o­ó­ c t l g l b s r l sze­ek.­azok­ar­a­fe­ sér­ k t r n k r c lik­ el­ fér­ük­ va­ yo­ át.­ vagy­ szem­ l­ ök­es­ő­ ken­ e­i­ ék­ r öd f t c fc rej­őz­ ek.­Ezért­az­án­szi­ l t g l b t go­ ú­ n­el­ ár­ óz­ ak­ott­ o­ uk­ an.­s­ilyen­ c ­ r ­ n z j d m é s g m t ki­es­et­en­emel­ ek­e­a­fel­ ők­ e­szem­ özt­Krisz­us­ al­az­an­ ya­ok­ti­e­ et?­(II.­És­vén­ba­ l f l s nyák­ meg­ ha­ on­ ző­ ű­ szol­ á­ók­ se­e­ e­ s s r g l r g leb­ sel­ én­ kö­ ü­öt­ük.­hogy­ j k g j z j k s l s n a­sző­ e­für­ök­után­áhí­o­ ó­höl­ yek­csak­a­ma­ as.­ha­ em­a­sok­aj­a­pi­ e­e­ zer­ke­ e­ n n f t p r s v ré­ é­ el­ né­ i­ derüsebb­ színt­ va­ á­ sol­ ak­ k v m r z n kel­em­ nél­ ü­i­ ar­ uk­a.­ hogy­ ha­uk­ szin­e­ j g n j t 2.­ szám­a­an­ á n r n l c t l ka­ at­al­ te­i­ té­ ely.­ le­ e­ sül­ e­ g n t j k b c v an­ ak­ter­ é­ ze­es­szí­ ét.­s­sze­ e­őm­za­ h l l g p s s r l n t r t varában / épp visszájára tette fejére haját / Ellenségemnek kívánok ilyen kala­ majkát! (A­sze­ e­em­mű­ é­ ze­e­III.­(II.­aki­va­ yont­érő­fül­ e­ a­ó­­ al­di­ sek­ zik.­nap­a­nk­ an­hát­ér­ e­szo­ u­ó­nagy­igaz­ á­ ot­is:­Minél jobban tör­ v k z j i b t b r l s g jük magunkat.­6.­ahol­az­el­ é­ yez­e­ett­ró­ ai­dá­ ák­rend­ ze­ e­ s d t l l n t r k n t t m m s r sen­ meg­ or­ á­ sol­ák­ vagy­ éles­ tűk­ el­ szur­ ál­ák­ a­ fri­ u­ á­u­ at­ ké­ zí­ő­ sze­ k b c j k k j z r j k s t ren­ sét­ en­ rab­ zol­ a­ á­ yo­ at.­a­haj­ i­ e­et.­me­ye­ et­még­em­e­ et­ i­is­bal­ l t n l k l g n jós­a­ú­a­reg­ e­i­órák­ an. hogy nem Germánia vagy Gallia szülte őket.)­ Tertullianus­ itt­ Pál­ apos­ ol­ számonkérő­ sza­ a­ t­ tart­ a­ szem­ előtt:­ Azt t v i j mond­ at­ á­azon­ an­va­a­ i:­„Hogyan­tá­ ad­ ak­fel­a­ha­ ot­ ak?­Mi­yen­test­el­ h n b l k m n l t l t Egy nőgyűlölő Me­yik­ép­ szű­fér­i­tud­ra­ asz­ od­ i­olyan­ l e f g k n nő­ öz. j i v r s n t f l n A­ gö­ ög­ nép­ it­ év­ z­ e­ es­ to­ ább­ lé­ é­ ek­ ad­ a­ ta­ ú­ i­ ony­ á­ át­ Tertul­ r h e r d v é s n j n bz s g lianus.­ 3.­de­egy­ e­na­ yobb­ r r g j s m n r s b r g hő­ el­mű­ ö­ ő­haj­ zá­ í­ó­t­pi­ c­ a­do­ ó­cé­ ek­–­Tertullianus­fo­ al­ az­ a­meg­a­ v k d s rt i a r b g g m z kö­ et­ e­ ő.­ me­yek­ meg­ tud­ák­ r k l j vö­ ö­ í­e­ i­ a­ haj­in­ se­ et­ a­ dé­i­ ve­ ő­ény­ r st n t c k l r f ben.­a­gyap­ú­es­és­ ez­ha­ on­ó­ n. g j r c l r z t k Mert­nem­mos­ ák­ki­sze­ ük­ ől­tisz­a­víz­ s m b t hab­á­ al­az­álom­ká­ u­a­át.­460) g n s ­ n s ­ t s t A­női­hi­ ­ ág­ al­és­ál­a­á­ an­a­nők­ el­szem­ en­el­ é­ őbb­Ovi­ i­ s­in­ ább­a­ ús g t l b k b n z du k szé­ ít­ e­ és.­és­így­fa­ ad­ki:­ t d e r h b r j s d m s t l s k Nincs­is­a­nagy­va­ yo­ ú­as­ zony­ ál­vis­ za­a­ zí­óbb!­(II.­ aki­ ko­a­ reg­ el­ kör­ ön­ont­ mes­ h r g m f ter­ e­ és­ el­ ci­ o­ áz­ a­ ma­ át?­ Mi­ el­ va­ k d s c m z g v ló­ i­ áb­ á­ a­a­ csúf.­ kü­ön­kü­ön­ mást­mást­ m n t l l bíz­ ak­ a­ szol­ á­ók­ ke­ é­e:­ ezüst­ tá­a­ at.­ sok­é­e­ gyógy­r­al­ z v r l t f l ír ápol­ at­ák­sze­en­ sét­en­áb­ á­ a­u­ at.­a­női­szép­ ég­ön­ é­ú­ápo­á­ á­ ak­er­ öl­ si­ b l s r k b s c l l s n k c ala­ on­tör­é­ ő­el­té­é­ e­–­mel­ett­a­ke­ esz­ény­Tertullianus­ter­ é­ ze­e­ en­más­ p t n í l s l r t m s t s szem­ on­o­ at­is­fel­ et­a­női­szép­ ég­ po­ás­meg­té­é­ é­ ez.­ se­eg­ yi­ sze­en­ e.­min­ en­ set­ e­fel­ á­ o­ ít­a­a­tár­ a­ al­ i­igaz­ ág­a­an­ ág.­vagy­idő­e­ es­ko­ asz­ ág:­Egy­ zer­vá­ at­a­ ul­jöt­em.­ki­ ú­ yol­a­vas­ag­arany­ ar­ ö­ő­­ el.­1.­ (1.­ t t v s z r j in f m s ­ n l nü amint­ azt­ a­ kis­ Pollia­ ked­ es­ már­ ány­ zob­ án­ lát­ uk.­hogy­tüs­ént­ j v b l t t va­a­ ely­ ko­ oly­ fog­a­a­os­ ág­ után­ lás­ l m m l l t s sa­ ak.)­Az­óko­ i­egy­ áz­ tya­sza­ a­t­iga­ án­meg­ zív­el­ et­ ék­ r h a v i z s l h n a­ko­ unk­egy­ e­na­ yobb­tel­e­ ít­ é­ yű.­ kép)­ Iuvenalist. még­ jó­ elő­ e­ tö­ es­ ől­ le­ fog­ a­ vág­ i­ a­ gye­ ek­ mind­ ét­ fü­ ét­ (Satyricon r v t j n r k l LXVII).­A­ró­ ai­arany­­és­ezüst­ or­író­­ ak­a­koz­ e­i­ u­ ok.­hanem­az­önérzetes­ró­ s tk j z r t mai­beszél.­ l k z j k r ­ n t k j –­Szégyellik ezek a származásukat is.­a­fe­e­ ég­vagy­a­ked­ es­egész­ é­ é­ ek­meg­ r­ é­ e­ s t s l s v s g n őz s a­rom­ o­ó­vegy­ ze­ ek­ el­szem­ en.­És­ j k j t a t j ár­al­ as­a­haj­meg­ jí­á­ á­ a­és­szá­ í­á­ á­ a­is­meg­ á­asz­ott­hő­ ég.­ s­ akár­ a­ gyógy­ s k r k szer­ rus­ ál.­Vesta­pap­ ő­fá­yol­­és­haj­ i­ e­e­e n t vs l t (Róma.­6.­ f t t n h b k t s g l t k 7.­ mert­ mond­ uk­ a­ sü­ ő­ as­ al­ be­ ön­ ö­ í­ ett­ tin­ c l s g l n k j t v s g d rt csek­ nem­ let­ ek­ egy­ or­ a­ hos­ zú­ k.­Scintillát. t Mert­ha­va­a­ i­meg­ il­ant­a­ko­a­reg­ el­a­ l k p l j r g nő­ et. annál inkább napfényre kerül. p t k v s á l í l s h Az­el­ ő­kri­i­ us­meg­egy­ ésből­nem­a­ke­ esz­ény. hogy rejtegessük az öregséget.­ n g l z r l k kor­ ó­ at­ meg­ tük­ ö­ et.­ S­ mint­ hol­ i­ pom­ l k l c r m pás­ kör­ e­ e­en. (II.­hogy­a­ ró­ a­­ k­is­ d n p t n s in nk s ál p h j m ia mer­ék­a­sü­ő­ a­ at­és­a­fri­ u­ a­fürt­e­­ ek­egy­ or­ a­hos­ zú­ ak­kel­ett­len­ i­ k.­arany­ j f t h s l a sár­ a­ szín­ el­ fes­ik­ át­ ha­u­ at.­ szín­ rany­ haj­ á­ ó­ á­ al­ együtt.­6. bányákban dolgozók sorsa közötti különbségeket.­A­ rend­ ze­ es­ haj­ es­és­ kö­ et­ ez­ é­ ye­ le­ et­ a­ fej­ őr­ ki­ e­ e­ e­ é­ e.­ m s r f t v k m n h b s b s d s haj­ ul­ás.­Fortunatáról.

­Idő­ ebb­Agrippina­(Ró­ a.­még­fény­ zőbb­hit­ ány­ t n b ű v sá­ ot?­ Fül­ im­ á­­ on­ füg­ ő.­bi­in­ set­a­lá­ d m n n k j r l c buk­a!­ És­ mi­ ­án­ egész­ tes­ü­ et­ a­ mes­er­ r ut t k t kélt­csín­ha­ is­szép­ é­ é­ el­bű­ ö­ en­föl­ i­ m s g v v s p pe­ éz­ék.­ ha­ szük­ é­ es­ volt.­ haj­ űk­ el­ vagy­ s ­ s g t k haj­ á­ó­ al­rög­ í­et­ék.35–36.­me­yet­a­Ves­a­szü­ ek­hord­ak.­ de­ a­ ger­ mán­mi­o­ó­ ia­Walhallájában­is­a­fe­ük­ e­vá­ ott­fo­ os­ al­sé­ál­ ak­a­har­ o­ t l g j b g k s t n c sok.) n c k j j egész­ Ará­ ia­ il­at­el­e­ ét­ ont­ a.­ 40–41.­ Tertullianus­ a­ ha­ál­ utá­ i­ élet­ e­ vo­ at­ o­ ó.­és­sar­ uk­he­ yé­g­el­ o­ ít­a­őket­a­hit­ k g i b rj vány­arany.­sőt­meg­es­i­fürt­e­t. n s b d n v s g b Nem­ ke­ és­ é­ ér­ e­ es­ a­ né­ i­ val­ á­ os­ v b d k p l s ság­szem­ ont­á­ ól­az­a­meg­egy­ és.­csont­ a­ ag­ á­ yo­ on.­ha­előbb­meg­nem­hal.­ ró­ a­­ k­ ál­ vagy­ a­ r g n m ia n ger­ á­ ok­ ál­azon­ an­még­élt­az­a­hi­ ­ e­em.­A­ gö­ ö­ ök­ él.­Iulia.­me­yet­foly­on­ t c g l k l t bék­yó­ a­szo­ ít­ a­vi­ el­ ek.­ És­ v d r d j f j ik a­nagy­fá­adtág­ al­egé­ zen­a­szem­ l­ ö­ r g s öd kü­ ig­le­ ú­ ott­tin­ sek­csak­kes­ eny­sá­ ot­ k h z c k v hagy­ ak­sza­ a­ on­hom­o­ uk­ ól.­ me­yek­ fű­ ői­ mé­yen­ a­ láb­k­ á­uk­ l l z l i r j ba­ vág­ ak.­ (1Kor­ 15.­…Még­sza­ os­as­ zo­ z j f t j i j g s ­ nyi­ke­ ő­ sök­ el­is­ápol­a­fe­ét..­ zsí­os­ bő­ ük­ a­ bí­ or­ pi­o­ á­ an­ v r r b r s b ég­en. r i És­ezek­után­a­tar­ a­ ar­ á­a­fes­ett­szan­ k b k r t dá­ok. hogy a köztársaságkorban hátrasimították a ha­ at.­fáty­a­t.­2. r b r A­ női­ koz­ e­ i­ a­ túl­ a­ á­ a­ t­ os­ o­ o­ ó­ m tk k p s i t r z fér fi ak vé le mé nye i nek részle te i re még több­ zör­vis­ za­é­ ünk.­A­haj­rög­ í­é­ é­ ez­hasz­ ált­sza­a­ ok­ r zt s h n lg (Ró­ a. n r Így van a halottak feltámadása is: romlandóságban vetik el.öltözködés jön­ ek­majd­elő?”­Balga!­Amit­vetsz.­Lé­e­ ett­egy­ősi­haj­ h l v zt t t z vi­ e­et.­Titus­csá­ zár­lá­ ya s n kö­ ül.­7.­(lásd­cím­ap) d l A korabeli ábrázolások alapján tudjuk.­2.­nem­kel­élet­ e..­ i g l m s h j g s t l t k r z l s k szob­ o­ on. mindent feláldozó szerelmét Ai­ a­iránt.­kép.­ r da g k v k l g nya­ uk­ ól­meg­va­ yont­érő­lán­ ok­csün­ e­ k r g c g nek.­ a­ csá­ zár­ or­ an­ to­ ább­ lő­ l n r n k z s k b v é ar­ ha­­ us­hiedelemeket­kri­i­ ál­ a­in­i­azo­ at­a­ke­ esz­ény­nő­ et.­Museo­Nazionale) m kez­ et­ en­ dur­ a­ gyap­ú­ ól.­Szerelmeskedések 38­41 Kárpáty­Csil­a­for­ í­á­ a l dt s A rómAi széPségáPolás A kéPzőművészeti és régészeti leletek AlAPján A­fér­ i­ k­ál­al­írott­be­ zá­ o­ók­mel­ett­a­ró­ ai­nők­haj­ i­ e­et­ nek­vál­o­ á­ fa t s m l l m vs l é t z sa­ t­ fi­ ye­ em­ el­ kí­ ér­ et­ ük­ a­ ré­ é­ ze­ i­ le­ e­ e­ en­ is:­ érem­áb­ á­ o­ á­ o­ on.­Az­egyik­fajjúmi­fest­ é­ yen­áb­ s r i m n rázolt etióp szépség képét szemlélve már nem­ is­ tart­ uk­ olyan­ me­ e­ ze­ ű­ ek­ Rada­ j s s r n mes tragikus.­ n g v s h z mely­ csak­ ürü­ yül­ szol­ ál. A szakállat sima bő­ ig­vág­a.­rit­ ít­a.­a­gye­ ek­gye­ ek­ ént.­ és­ há­ ul­ egy­ ze­ ű­ konty­ an­ fog­ ák­ j t s r b t ös­ ze.­hogy­a­le­ á­ p k z l v gott­haj.­kö­ öm­–­pars pro toto­–­kap­ so­at­ r c l ban­ma­ ad­az­em­ er­ el.­míg­há­ n b d l k b tul.­sze­ ér­ et­en­or­ á­u­ at­vö­ ös­e­ r t m m l c j k r r fes­ik­a­rá­ á­ olt­ken­ e­i­ é­ el.­ r k k v k t m m p r k f r v n k Se­ ít­ é­ ük­ el­ vál­o­ a­os­ kép­ bon­a­ o­ ik­ ki­ előt­ünk.­ t n r h e ő t h t vs l é l i ék­ ze­ e­t.­ s­ a­ len­ e­ szö­ é­ ű­ ru­ á­ at.­ majd­ fi­ om­ len­ d b v j b n 40 .­még­bo­ á­uk­ne­án­pő­ én­ma­ k j t r radt­ré­ zét­is­kö­ ül­ ék­yóz­ a.­ha­dér­esett­már­rá­uk.­hogy­ha­ott­ t m z c fc v l hal­ ány.­hogy­aki­öre­ en­halt­meg.­sír­ ö­ e­ en.­a­vál­u­ on­gő­ ö­ en­hul­ám­ a­ ak­haj­ l k g s l z n gyű­ ű­k.­az­egyip­o­ i­mú­ ia­ ort­ é­ on. talán ártalmas és pokolra szánt fej levedlett szemétjét szent és keresztény fejre rakos­ gatjátok.­ több­ talan­ g c p ik g tonnyi­ sú­yú­ erüthraiai­ drá­ a­ ö­ et.­ S­ a­ tűz­ b l f l g s gyen­ e­láng­án­át­ e­ í­ett­vas­szer­ zá­ ok­ g j h vt s m erő­ el­ gön­ ör­ é­ for­ ít­ák­ haj­ürt­e­­ et.­ ki­ é­ m r im h t c v ve­rú­ul­le­ sün­ ő­keb­ü­ et.­kép.­akik­ s l l t z t a­ha­u­ at­ma­ a­ an­fel­ sa­ ar­ák­a­fe­ük­te­e­ j k g s c v t j t jére (tutulus)­ és­ sza­ag­ al­ (vittae)­ kö­öt­ék­ l g t t 4.­Mi­ ek­is­rész­ l b r v s n n le­ez­ em­a­töb­ i.­Így­lát­ at­a­Odüs­ ze­ sz­az­Al­ i­ág­ vl g r r k h t s ­ u vl ban a görög harcosokat összekaszabolva (Odüsszeia XI.­akik­kép­e­ c ik tz v t k r t k t le­ ek­ki­ za­ a­ ul­ i­a­di­ at­rab­ á­ á­ ól.­Ment­ é­ ük­ e­és­pár­ s s ­ t r s g r tatlanságuk illusztrálására azonban idézzük fel­ Tertullianus­ sza­ a­t:­ Nemünk [ti.­a­ha­ r j k j r n r g j ját­iga­ ít­a.­ ne­ ogy­ pő­é­ g g h r nek­láts­ za­ ak!­S­e­ru­ á­ at­ an­min­ e­ ük­ s ­ n h z b d n ha­ a­abb­ fel­s­ er­ e­ő. romolhatatlan­ ságban támad fel.­amely­ p j b j z ben­az­egy­ áz­ tya­a­pa­ ó­ ák­és­a­mű­ a­ak­ h a r k h j hordása ellen tiltakozik: tisztátalan.)­A­ter­ é­ ze­i­né­ ek­ él­a­ m s t p n mai­na­ ig­él­az­az­el­ ép­ e­és.­A­ fajjúmi­ ko­ or­ ók­ a­ g s g k t z t t k z t p s r fes­ett­szí­ es­port­ ék­élet­ ű­ n­meg­ riz­ék­az­el­ uny­ak­haj­ i­ e­et­ t.­kö­ ül­ yí­ o­ at­a. a fér­ v i fiak] is helyesli bizony a jó megjelenés kü­ 3.­öre­ m n n b ed l g gen­él­a­túl­ i­á­ on.­ vagy­ l g k v csuk­ó­u­ on­és­kar­u­ on­a­kí­ yós­kar­ e­e­ l j k j k g p r ce­ et­–­bár­len­ é­ ek­arany­he­yett­va­ó­ i­ k n n l l d kí­ yók!­Fe­ü­ et­pe­ ig­ko­ zo­ ú­öve­ i­kö­ ös­ g j k d s r z r kö­ ül.).­7. j Lukianosz.­No­ a­va­ at­ s r b l v h s ér­ e­ el­ é­ ek­bo­ á­uk­kö­ é.­ 42).­(II.­(II.­ mint­ ar­ uk.­mely­in­ i­ i­drá­ a­ ö­ ek­ el­csil­a­ os.­Mu­ s m seo­Capitolino) lönleges csalfa fogásait.

öltözködés ből.­sű­ ű­ha­u­ at­kö­ é­ en­két­ e­é­vá­asz­ot­ák­és­a­fej­e­őn­vagy­a­tar­ ón­ s ­ r j k z p f l l t t t t k konty­ a­fog­ák­ös­ ze.­ha j ­ őszül.­pro­ a­ an­ a­ér­é­ e­volt. s j j f r e Az­hul­á­ oz­ ék. húz­ ák­ki­ko­ om­ al­fe­ e­é­ e­a­szem­ il­ z r m k t r p lá­u­ at. azt hordjon.­aki­ ek­ke­ ek­az­ar­ a.­Ta­án­csak­a­fi­ ­al­lá­ yok­von­ at­ k d v t t m r k n l at n h ták ki magukat hatása alól.­Plotina­csá­ zár­ é.­Amint­köl­ő­nk­hos­ zan­pa­ a­ zol­ák. Ovi­ i­ s. l h Sok­ nő­ büsz­ én­ jár­ ara­ yon­ vett­ haj­ o­ k n k ­ ­ ­ ro­ á­ al. j Ez­fé­ ül­e­ha­át­cyllenei­hár­a­sze­ ű­ n.­Museo­Capitolino) l s g m ban­gyak­ an­ér­el­ e­ ik­úgy. ajkukat. o l lan­os­Apol­ót­így­fes­i­az­egy­ o­ i­kép.­Kö­ é­ en­ t n g d z p elválasztott hajuk.­kép.­ kin­ a­ kó­ os­ haj­ szép:­ azt­ hi­ zi­ c s ­ ­ mind­aki­lát­a: j ép­ en­ most­ kelt­ fel.­ k f k n m m n c vendégségben. l t Ó. t l t k r Más­ ak­ ked­ es­ a­ konty:­ így­ jár­ er­ ő­e­ n v d r ­ ­ Di­ ­ a. b d Szép­ a­ la­ án­ hul­ám­ ó­ haj.­a­smin­ et­nap­a­nk­ kk s t k j i ­ 6.­a­csá­ zár­ ők­haj­ i­ e­e­e­irá­ yí­ot­a.­hogy­a­ránk­ma­ m b n t v radt­fa­ ag­ á­ yo­ at­–­egyéb­ada­ok­hi­ ­ yá­ r v n k t án ban­–­sok­ zor­az­áb­ á­ olt­as­ zo­ yok­fri­ u­ s r z s ­ n z rája alapján lehet keltezni: egy töredékes sírkövön megmaradt hajviselet évtizedre pon­o­ an­meg­ a­á­ oz­ a­a­kő­ki­ a­ a­ á­ á­ ak­ t s h t r z f r g s n idő­ ont­át.­hogy­ s d m t n i j t z d n a­jó­meg­e­e­ és­ ek.­A­női­arc­és­haj­ki­ é­ zí­ p s s á l á s l h t k s tése. t Van.­(2.­ mi­ rt­ n n f l n é fes­ik­ ma­ u­ at.­ mit­ nem­ fed­ ezer­ s hb ­ ­ le­e­ ény! l m Ime.­fruf­ ut­fé­ ül­ek. p b h k z mint­el­ on­ a­ i­azt.) j z l ir l n r l v s t A­ ránk­ ma­ adt­ em­é­ ek­ azon­ an­ az­ egyé­ i­ adott­ á­ ok­ fe­ett­ győ­ e­ el­ r l k b n s g l z d mes­ e­ ő­di­ at­dik­á­u­ á­ ól­árul­ od­ ak. amint ezt auctoraink­is­sej­et­ i­en­ e­ ik. és pirosítják arcukat. a görög szob­ o­ on­gyak­ an­lát­ a­ó­fri­ u­ át­má­ ol­a. b t s ­ l k b d v g k r s t Ovidius kedvesen figyelmezteti a hölgyeket arra. l ­ s k f l l Hos­ zú­ar­ ú­nő­szebb­egy­ ze­ ü­ n.­sze­ é­ e c k s j r m b ­ az­ ki­ ek­ ar­ a­ ke­ek.­135–154.­ hogy­ a­ ter­ é­ zet­ hogy­ ked­ ez­ az­ m s v ­ ­ as­ zo­ yi­nép­ ek! s ­ n n ­ Nincs­ szép­ ég­ i­ a.­Új­na­ ok­–­új­di­­ d p ­ ­ ­ va­ok.­Had­ i­ ­ us­ s n r an fe­e­ é­ e­(Ró­ a. t v b l ih Itt­ új­ a­ fel­ déz­ ük­ a­ ró­ ai­ köl­ ök.­hogy­a­mo­ r t m z dern­ nő­ ki­a­ál­a.­ ha­ la­ án­ leng­ fény­ő­ z l ­ ­ haj­ o­o­ á­a.­A­fér­e­ ett­és­jó­ ó­ ú.­a­fü­e­t­hagy­a­ j v r s j n r c l i j szabadon. ünnepi alkalmakon való megjelenése az adott kultúra része volt. akinek a konty áll jól. l m z l b Kön­ yebb­ dús­om­ ú­ tölgy­án­ szá­ ol­ i­ n ­ l b f m n ­ ­ a­mak­ ot.­A­ t l j c n j g ró­ ai­ csá­ zár­ or­ höl­ ye­­ ek­ koz­ e­i­ á­a.­A szerelem művészete du III. hagy­a­la­ án­a­vál­a­­ a­om­a­ i.­Áll­on­ki­ki­tük­e­elé­ e.­ hogy­ a­ a­ ré­ i­ ki­ z h g ­ ­ ­ hullt.­ meg­ it­ ul­ ha­a­ f p r k j ­ ­ szá­a.­si­ án.­ szem­ l­ ö­ ü­ et?­ Ki­ ek­ akar­ ak­ j k öd k k n n a­ tet­ ze­ i.­Nem­túl­ ás­azt­mon­ a­ i.­A­fayu­ d k g d v t fele­ é­ e­(Ró­ a.­A­ hos­ zú­ ar­ ú­ egy­ ze­ ű­ si­ a­ f m j h j b l z r s ­ c s r m ha­at.­ a­ fér­ i­ k­ ak­ vagy­ egy­ ás­ s n fa n m nak? Az­arc­ i­ é­ zí­ést.­kép.­A­csá­ j l n n ak t n p g d t k szári udvarban megálmodott divat az egyéni döntéseknek egységes irányt sza­ ott. d g d Ez­ szebb­ úgy.­ a­ fér­i­ ko­ asz­ lesz.­(A­sze­ e­em­mű­ é­ ze­e­III. l ­ és­ mint­ Boreas­rázta­ fa­ lomb­a. j így­fé­ ül­e­ha­át­Laodamia. Bez­ eg­ a­ nő­ ger­ án­ fű­ el­ szi­ e­ í­i z m v n st ­ ­ ha­át. a make up­–­mű­ l­ o­ás.­hogy­ott­sem­kö­ et­e­ t n h v t 5. vs l j r b úgy­vá­as­ za­ki­azt.­Ez­akár­az­egyén­ál­al­meg­ á­aszt­ a­ó­ki­ e­e­ és­ or­ ák­egy­ r­el­ ű­ b t v l h t f j z f m ét m Ovidius a hajvisElEtről Haj­ i­ e­et­van­elég.­ mi­ rt­ ke­ ik­ ólom­ es­ék­ t g k é n f t kel vagy cretával­vas­a­ on­fe­ ér­ e­ar­ u­ t g h r c kat.­hány­haj­ i­ e­et­van­ m d n vs l ­ ­ a­föl­ ön.­egy­tár­ a­ al­ i­ré­eg­igé­ ye­t­fe­ez­e­ki.­és­az­alap­án­vá­as­ zon­ma­ á­ n a j d kn j r g j l ­ s g nak­ az­ arc­ or­ á­á­ oz­ leg­ob­ an­ il­ő­ fri­ u­ át. hogy a legfontosabb ta­ ács­ dó­a­min­ en­ i­ ek­a­sa­át­tük­ e­le­ yen.­Traianus­ s n min­ en­ i­szol­ ai­mó­ on­a­di­ a­ot.­ éj­ za­ a­ mert­ p s k ­ ­ mu­a­ott.­s­szebb­lesz.­ma­ a­ abb­ r k r h t z r s j j z m d g s társadalmi állású asszonyok igazodtak leg­ n­ ább­ a­ csá­ zár­ kör­ ye­ e­ é­ ől­ irá­ i k s n z t b nyí­ott­di­ at­sza­ á­ya­­ oz.­A­ ró­ ai­ dá­ ák­ ak­ az­ ut­ án. k őzet­az­Al­ ok­ an.­ ké­ őbb­ még­ fi­ o­ abb­ se­yem­ ől­ ké­ s n m l b szül­ek.­ meg­ si­ ál­a­ ma­ át.­mint­volt­az­a­haj­ ­ ­ va­a­ a.­mé­ et­tar­ a­me­ őn. akinek szép hullámos a haja.­ le­ j ­ ­ ­ hull.­ r i z m t egy­ ze­ ű­ pol­ á­ ok.­mely­ne­ i­meg­e­e­ő. p j A­ „bi­ o­ al­ i”­ női­ di­ a­ ot­ a­ csá­ zá­ i­ r d m v t s r ud­ ar.­ haj­ i­ e­e­e­ ez­ el­ szem­ en­ leg­n­ m s k g in m tk j vs l t z b i kább­a­ja­ án­gé­ ák­szép­ ég­ po­ás­ ra­ha­ on­ít­ a­ott. s t j m Egy­kis­hun­ ut­ át­fé­ ül­ön­elő­e.­ mun­ át­ és­ leg­ ő­ épp­ pénzt­ igé­ yelt.­si­ a­ s ­ c s r e m ­ ­ ­ haj­al.­ s­ hagy­a­ fü­ét n c r j l ­ ­ s z a­ a ­ o n .­mint­a­fo­yó­ an­a­víz. Ró­ á­ ól­irá­ yí­ott­di­ at.­135–154.­Sabina­csá­ zár­ é. amelyet kétoldalt vagy hátul fürtökbe fésültek.­a­hom­o­ uk­ a­pe­ ig­rö­ id­csi­ á­ at.­ fér­ ek­ di­ em­ á­ át:­ s r g r j l m j ki­ ek­ akar­ ak­ meg­ e­ el­ i­ a­ nők.­ s­ kös­ e­ si­ á­a­ j s m r ­ ­ ha­át. n v ­ Újat­ vesz­ pén­ ért.­rö­ id­fruf­ ut­fé­ ül­ön.­kép) t A­csá­ zár­ or­ an­a­nők­haj­ i­ e­et­ t­oly­ s k b vs l é mértékben meghatározta a központból. festik kékre a halántékukat és szemhéjukat.­ án ­ felgyűrkőzve­mi­ őn­űzi­a­für­ e­va­ at.­ v s n vs l t n t t Bár­azt­sej­e­ i­le­ et. d Min­ en­nap­más­más.­ez­ren­ e­ ak t t i s ­ n s j g teg­ időt.­Az­a­lány. k r n j ­ az­ meg­ fon­a­ be­ jól.­ mely­ váll­a­ z l z r ­ ­ le­ m­ik.­159–166 Bede­An­ a­for­ í­á­ a n dt s 41 .­Museo­Capitolino) s g m mi múmiaportrékon ábrázolt asszonyok hos­ zú.­mint­egy­mű­ l­ o­ás­ ak.

j csá­ zá­ i­csa­á­ ok­nő­ag­ai­ál­al­di­ at­ a­ho­ s r l d t j t v b Marcus­Aurelius­fe­e­ é­ e.­ sok­sok­ csi­ á­ a­ t s r e r d z g b gön­ ö­ í­ett­ haj­ i­ e­et.­ egy­ zer­ bőr­ i­ ak­ mód­án.­5.­ r j d s k t j Az­ esz­ ö­ ö­ et­ eh­ ez­ az­ Is­en­ el­ szem­ k z k h t n ben­ l­ó­ mű­ ész­ől­ cse­ ik.­ túl­ r­ é­ e­ ő­ ött.­ csu­ án­ a­ jo­ n t k t r p gos­ test­ po­ás­ mód­át­ és­ ará­ yát.­A­fü­ j t b t t s ­ lek­mel­ett­egy­egy­fürt­ke­ e­ez­e­az­ar­ ot.­ Leg­ zebb­ em­é­ ünk­ d rt vs l s l k er­ ől­ a­ fri­ u­ á­ ól­Titus­ csá­ zár­ lá­ yá­ ak.­If­abb­Faustina.­ (4.­nem­tud­ t n ­ n h n ­ d t juk­pon­o­ an. az uralkodót és családját ábrázoló szobrok hajviseletének utánzása polgári kötelesség.­Idő­ ebb­Faustina.­502–503.­(3.­ E­ r ár l k z haj­or­ yot­ al­ al­ an­ ént­ di­ ­ ém­ el­ erő­ í­ t n k m k ad m s tet­ék­meg.­ ezt­ ne­ e­ i­ „burafejnek”­ Martia­ v z 9.­ g b s n Az­Is­en­el­en­vét­ ez­ ek­ugyan­s­a­bő­ ü­ et­ t l k n i r k fes­ék­ el­ ma­ za­o­ók. annál nagyobb lojalitást kö­ e­elt­az­em­ e­ ek­ől­az­el­ á­ á­ ok­ oz­va­ v t b r t v r s h ló­al­ al­ az­ o­ ás.­sőt­mor­ id­vo­ á­ o­ at­is­fel­ ett.­ mint­ az­ ör­ ög.­ hogy­ Andromachénak­ vé­ ed­ z r j l elöl­ ől.­kép.­és­er­ ől­mint­a­nők­hom­o­ án­für­ök­ ől­ r l k t b Severus­fe­e­ é­ e­(Pá­ izs.­(II.­ és­ a­ hos­ zú­ ha­ at­ há­ ul­ l k l t k s r e m g s j s ­ j t rollnikba­csa­ ar­a. s Antoninus­Pius­fe­e­ é­ e­ l s g na­ é­ ok­ ól­és­szö­ e­ ék­ ől­va­ó­ször­ yű­ é­ d k b v d b l n s (Ró­ a.­ Te­ g b n v n l l r l s kint­ ük­ át­ nagy­ o­ a­ ak­ an­ a­ kü­ ön­ ö­ ő­ s v n l b l b z 8.­A­pro­ in­ i­ k­ an­ g d n k h t v cá b a császárkultusz keretében elhelyezett. g r s t t Plotina­csá­ zár­ é­új­stí­ust­ala­ ít­ki:­ha­át­egy­di­ ­ ém­ al­ket­é­ á­aszt­a.).­ kép)­ gk s r Ennek a frizurának az elkészítését gúnyolja Iuvenalis.­ az­ ar­ u­ at­ pi­o­ í­ t k s t l c k r s tók­ al­ szen­ ye­ ők­ és­ a­ szem­ l­ ö­ ü­ et­ k n ­ z öd k k ko­om­ al­ íve­ ők.­ s n l k j ad m t v l j a­ hom­ o­ a­ fe­ et­ i­ részt­ hur­ a­ ze­ ű­ n­ fel­ a­ a­ ít­ a.­ Nem­ á l j n kell­ át­ép­ ünk­ a­ ter­ é­ ze­es­ és­ az­ elég­ l n m s t sé­ es­ test­ po­ás­ meg­ í­ ánt­ ha­á­a­n.­ mi­ él­ ext­ a­ a­ án­ abb­ volt­ az­ ud­ ar­ n r v g s v ból kiinduló divat.­ ne­ g á l kv t r i te­ yünk­töb­ et.­va­on­min­ en­es­e­le­ on­ot­ák­e­és­ t s r c n t i j d t b t t reg­ el­új­ a­ké­ zí­et­ék.­ És­ s j l n l n t nem­a­szenny­és­nem­a­gon­ o­ at­an­ ág­ d z l s elő­ yét­ kö­öm­ a­ lel­ e­ek­e.­ j v b g pár­ a­ ze­ ű­ n­ el­ en­ e­ ett.­ k p t t h t ha­nem­ő.­ Csak­ ter­ é­ ze­ k t k t s m s tes.­ ez­ pe­ ig­ nem­ ál v t n d más. k m k d A divat bizonyos uralkodók alatt egyre túl­ e­ zí­ et­ eb­ é­ vált.­aki­az­em­ er­lel­ ét­is­át­ yúr­a­ b k g t go­ osz­ ág­ al?­ Két­ ég­e­en­ ő­ mes­er­ ed­ n s g s t l t k te­elő­az­ef­é­e­szé­ í­ő­ ze­e­ et.­ Ugyan­ ki­ mu­at­ á­ d t n meg.­hogy­ke­ f l pt s r k zét­ va­a­ i­ ép­ en­ ben­ ünk­ emel­e­ az­ Is­ l mk p n j ten­e.­1.­6.­kép.­Louvre) l s g r emelt­ gló­ i­ ­ ól­ em­ é­ e­ ik­ meg­ Statius.öltözködés ta­ a­ á­ át­ is­ je­ ent­ et­ e:­ mi­ él­ bo­ yo­ ul­ g d s l h t n n l tabb.­7.­Amit­ r l t t v pe­ ig­eh­ ez­hoz­ á­ a­ za­ol­ ak:­már­az­ d h z m s t n ör­ ög­ mes­er­ e­ é­ e­ csu­ án.­kép) l r r m Domitianus­ide­én­jön­di­ at­ a­a­ma­ as.­a­ r z r r s n n tra­ i­ us­ sor­ ú­ Iuliának­ a­ szob­ a.­A­ fej­ kö­ e­ én­ egy­ vagy­ z r v t z p két párhuzamos vonalban elválasztották a ha­at. a hajviselet az éppen uralmon le­ ő­di­ asz­ia­nép­ ze­ ű­ í­é­ ét­szol­ á­ó­pro­ v n t s r st s g l pa­ an­ á­ ak­is­te­ int­ e­ő.­ mint­ a­ k s ss j h a­ fe­ e­ ek­ tok­ a­ és­ tar­ ó­ ok­ fö­ ő­ e­ vol­ a.­kép) v j a tErmészEtEsség dicsérEtE Mind­ zt­ nem­ azért­ mon­ om­ el.­mint­ami­tet­ zik­az­Úr­ ak.­ nem­ tet­ zik­ r m z s ne­ ik­ az­ Is­en­ al­ o­á­ a.­A­ró­ b n s k v mai­mell­ zob­ o­ on­gyak­ an­lát­uk­a­25–30­ s r k r j cm magasra feltornyozott hajemeleteket a hom­ ok­ fe­ ett.­ s­ g k c j b így­ meg­ ó­ák­ a­ min­ en­ ég­ al­ o­ó­át­ is. oly több emeletnyi toronnyá/ nő­ fri­ u­ á­ a.­1–3 Vá­o­ i­Ist­ án­for­ í­á­ a r s v dt s 42 .­ mint­ a­ e d h va­a­ i­ tel­e­ en­ dur­ a­ és­ vad­ l­at­ oz­ il­ő­ l m j s v ál h l kül­ ő­ meg­e­e­ ést­ aján­a­ ék­ nek­ek.­ kü­ f s t t b ét k l d lönc.­ha­va­a­ i­az­Is­en­mű­ ét­meg­ n s l k t v fe­e­i­ör­ ö­ i­ta­ál­ á­ yok­ al! j l d g l m n k Tertullianus.­Ami­szü­e­ik:­az­Is­en­mű­ e­az.­Museo­Capitolino) m A­ Iulius–Claudius­dinasztia­ höl­ yei­ a­ g tör­é­ é­ zek­ál­al­Octavia­stílusnak­el­ e­ e­ ett­ t n s t n v z fri­ u­ át­ ked­ el­ék. a­ romanizált­ vi­ág­ oz­ va­ó­ tar­o­ ás­ kül­ ő­ l h l t z s sé­ ek­ en­ meg­ yil­ á­ u­ ó­ dek­ a­ á­ á­ a.­Septimius­ lis.­(5.­kép.­és­há­ul­konty­ a­kö­öt­ék­ös­ ze.­hogy­a­test­mi­ ép­ en­vál­oz­at­ a­ó.­Az asszonyi cicomáról II.­ hogy­ ma­ u­ at­ gán­ sol­ák­ ab­ an.­Museo­Capitolino) m ge­ et­ is.­ Nos­ igen.)­Feltűztök…­haj­o­ r f 7. l s g zott frizurákat! (Ró­ a.­ j t j k t d j n máskor meg éppen hátul a nyakatokra.­a­ l r t t c hom­ok­ a­sok­ap­ ó­fürt­si­ ult. A divat.­és­ar­ a­sin­ se­ ek­ada­a­nk. mint valami szónoki emelvényt –­ször­ yül­ n kö­ ik­ Tertullianus­ (Az asszonyi cicomáról d II.­ Iuvenalis­ mond­ a:­ annyi a l l j dísz a fején.­Hogy­men­ yi­volt­ben­ e­a­pót­ aj­és­men­ yi­az­ere­ e­i.­ Mi­ so­ a­ d t k d s p c d go­ osz­ ág.­Iulia­Domna.

­A­haj­ es­és­cél­a.­(6.­Fo­yé­ ony­vagy­ a g l s r t k t n v l k szi­árd­ál­a­ ot­ an­árul­ák.­a­ha­u­ at­sáf­ án­ yal­szí­ e­ ő­as­ zo­ yo­ at­is­ er.­zsar­ o­ h s ­ t r n ki­ ural­ o­ ó­ áz­ nő­ ag­ ai­ k d h t j eme­e­e­ en­fel­or­ yo­ ott­ha­al­ as­haj­ o­ o­ á­k­ré­ én­is­te­ l t s t n z t m k r n i v kin­é­yü­ et­hang­ ú­yoz­ ák.­hogy­e­fri­ u­ á­ at­a­min­ en­ a­ i­élet­ en­is­vi­ el­ s z r k d n p b s ték.­ Va­ on­ a­ ró­ ai­ szob­ o­ on­ áb­ á­ t b l p b j m r k r zolt­bo­ yo­ult­fri­ u­ ák­nem­csu­ án­az­utó­ or­szá­ á­ a­tör­ n l z r p k m r té­ ő­meg­ rö­ í­és­ak­u­ á­ a­ké­ zül­ek?­Per­ ze­aki­lá­ott­már­ n ö kt t s r s t s t iga­ án­ bo­ yo­ ult­ női­ afrofrizurát.­ táp­ ál­ ák­ a­ fej­ őrt­ és­ meg­ ka­ á­yoz­ ák­ a­ haj­ ul­ d s l j b a d l z h lást.­ Sőt.­sőt­több­mí­ es­haj­ á­ó­meg­is­ m n k v h l 43 .­Ami­ or­ a­ múlt­ szá­ ad­ an­ meg­ e­ ent­ a­ fény­ é­ e­ és.­és­nagy­tu­ ó­ p r b b öd k k d d san követve a szemöldökcsont hajlásvonalát.­kép) f s l Az­ idő­ ebb­ és­ az­ if­ s jabb­ Faustina­ haj­ i­ e­ et­ ­ vs l é ben ismét megjelenik a kö­ é­ en­el­ á­asz­ott. A hajfestés bonyolultsága vagy bizonyos elfedni kívánt je­en­ é­ ek­mi­ tt­di­ a­o­ ak­vol­ak­a­kü­ön­ é­e­pa­ ó­ ák.­A­fo­yé­ ony­vagy­ r n l k szilárd állapotban kapható haj­ es­ é­ ek­ gyak­ an­ haj­ f t k r hul­ást.­az­idő­ ek­ él­az­ősz­haj­el­ün­e­é­ e.­ arany­ ár­ a­ j f t h s l a s g színnel festik át hajukat. hogy­ a­ ró­ a­ ­ k­ nem­ sak­ pa­ ó­ át.­ ami­ el­ be­ ön­ ö­ í­et­ n f r st s ­ t v v g d rt ték­a­lok­ i­ at.­ Nero­ pél­ á­ l­ s n d u büsz­ én­em­e­ et­e­Poppea­ k l g t bo­ os­yán­ zí­ ű­ha­át.­újat­vesz­pén­ ért.).­ kép)­ és­ a­ pro­ m v s r vin­ i­ k­ te­ e­ ő­ ­ ek­ sírsztéléi­ (11.­ má­ ok­ for­ áz­ a­ ó­ á­ te­ s t t d s g s m h t v szik­a­ha­at. nk s rt t r d z t t s l k A­ ró­ ai­ nők­ a­ csá­ zár­ or­ an­ rend­ ze­ e­ en­ fes­et­ék­ a­ m s k b s r s t t ha­u­ at. melyek meg tudják vörösíteni a hajtincseket…­ a­ gyap­ ú­ es­ és­ ez­ ha­ on­ ó­ n.­Ha­át­kö­ é­ en­ z r k j z p el­ á­aszt­a­és­si­ án­ké­ol­ v l j m t dalt­le­ é­ ü­i.­kép.­ t l n A­ ró­ ai­ szép­ ég­ po­ás. öd k t t n A­ró­ ai­nők­ha­át­gyak­ an­gyön­ yök­ el­dí­ zí­ett.­62­és­72.­sőt­tud­olya­ ok­ ól.­Idő­ ebb­Plinius­is­ er­olyan­ke­ e­e­ et.­ k n k r n j v z hogyha a régi kihullt –­tu­ ó­ ít­Ovi­ i­ s­(A­sze­ e­em­mű­ é­ d s du r l v szete­III.­Mint­el­ kt s s n t t t s járás.­ Ez­ volt­ az­ ola­os­ t v t j alap­ nya­ ú­il­at­ ze­ ek.­XXIII.­Az­ t n g d rt l t n t k x ­ t unguentumok fontos alkatrésze volt a gyanta.­6.).­ame­yek­ l s m n t k l meg­ zün­ e­ ik­ a­ haj­ gön­ ör­ é­ ét.­ kép)­ őriz­ ék­ meg.­ Ez­ a­ mai­ haj­ se­ék­ ek­ l t t t s r g z l n fe­elt­meg.­ egy­ j n r k j v ds t t ú k j pi­ e­ és­do­ oz­ ól­szem­ l­ ö­ ö­ et­sze­ ett­elő.­ Tertullianus.­hi­ zen­a­fa­ j l l g r s s szé­ en­ fel­ or­ ó­ í­ott­ hos­ zú­ sü­ő­ as.­hogy­ha­csak­né­ ány­ősz­haj­ t t s r z t s h szá­ a­ van­ va­ a­ i­ ek.­ í s b j hogy a mai ízléssel ellentétben a rómaiak a sötét és dús szem­ l­ ö­ öt­tar­ot­ák­szép­ ek.­Ilyen­haj­ á­ó­ at­lá­ s b h l t s ­ h l k tunk­pompeii­fest­ é­ ye­ en.­ k z b j l k p z előbb­ az­ arisz­ok­ á­ ia. régi formáját teljesen visszaadta.­me­yek­se­ í­ik­a­haj­ ö­ e­ j n r l gt n v ke­ é­ ét.­A­pa­ ó­ ák­a­ger­ án­rab­ zol­ a­ ők­le­ á­ r k m s g n v gott­sző­ e­ha­á­ ól­ké­ zül­ek.­kép.­kép) t l k s l z Az uralkodóház által divatba hozott frizurákat a római matronák­ szá­ os­ már­ ány­ mell­ zob­ a­ (10.­ … v n st r l v s t Némelyek olyan szerekkel. pár­ ák­ an­ és­ ka­ a­ ok­ an.­Ovi­ i­ s­ír­a.­ egy­ ze­ űbb­ csi­ es­ zel­ ki­ ép­ i­ (I.­a­fej­ z p v l t te­őn­vagy­a­tar­ ón­ös­ ze­ t k s ­ fo­ ott­konty.­ t j k r ­ n n z s ­ n k m és­ az­ Úr­ sza­ a­­ al­ in­i­ őket:­ Ki­ fe­ e­ít­ e­i­ meg­ kö­ ü­e­ek­ a­ v iv t k t h t z l t fe­ ér­haj­ zá­at.­XXVII.­Sok l s g a v t s t l f l r k nő­büsz­ én­jár­ara­ yon­vett­haj­ o­ o­ á­á­ al. (Satyricon­ CX)­A­ le­ rá­ ok­ ól­ tud­ uk.­ de­ mű­ zem­ l­ ö­ öt­ is­ m ia c r k s öd k használtak: …Gitont­ a­ ha­ó­est­ al­ ó­ ré­ zé­ e­ ve­ et­e.­148.­165­166).­Egy­palmyrai­hölgy­ köztük is akadt világosabb ábrázolása síremléken (Pelizaeus­Museum.­ Ám­ cá m t in t épp­ezek­ ek­az­em­é­ ek­ ek­az­ün­ e­ i­jel­e­ e­te­ zi­kér­ é­ n l k n n p l g s d ses­ é­azt. a legdíszesebb hajviseletben.­vagy­ki­fe­ é­ ít­ e­i­meg­a­fe­ e­ét?­(Az asszo­ h s l h r h t k t nyi cicomáról II.­mint­ r k t j a mai olaszoknak.­de­hoz­ á­e­ zi.­még­ s s g n t l j ö kt s pedig legszebb ruháikban.­(9.­ l l kn s r p ­ s t n 41–46.­ j mint­lát­uk. felmart fej­ őrt­ ered­ é­ yez­ ek.­3. amit egyes szobrok kidolgozása alapján is sejtettünk.­Hildesheim) haj­ zí­ ű.­(Naturalis Historia­XXII..­ l t m z s elő­ e­ő­hölgy­fri­ u­ á­a k l z r j (Ró­ a.­kép) g A­ Septimius­ Severus­ dinasztia­csá­ zár­ ő­­ ek­vi­ e­ s n in s­ le­ét­Iulia­Domna­ala­ í­ot­ t kt 10.­A­ha­at­a­fé­ ü­és­il­et­ e­a­sü­ő­ as­ l l p b t j s l l v t v sal­tör­é­ ő­be­ ön­ ö­ í­és­előtt­il­a­os­ke­ e­ek­ el­fi­ ál­ák.­ A­ b m n t ró­ ai­ nők­ több­ é­ é­ ek­ m s g n sű­ ű­fe­ e­e­ha­a­volt.­Museo­Capitolino) m a­ kor­ át­ an­ ka­ o­ ai­ ha­ a­ l l t n t lom­ oz­vis­ za­é­ ő.­vagy­ m j r g k s t arany­ zál­ ól­font­haj­ á­ó­fog­a­ös­ ze.­ 163)­A­ha­at­táp­á­ó­anya­ ok­ a­szük­ ég­is­volt. az utóbbi kevésbé veszélyes.­hogy­a­nők­ha­u­ at­ger­ r t s n j du j j k mán­ fű­ el­ szí­ e­ í­ ik­ (A­ sze­ e­em­ mű­ é­ ze­e­ III­ 163.­fes­é­ ek­gyűj­ő­ e­ e.­ az­ a­ ró­ ai­ szob­ o­ on­ z n l m r k meg­ i­ yel­ e­ő­haj­ i­ e­e­et­is­hord­ a­ó­ ak­íté­i.­Késő­Traianus­ko­ i r ta­ki.­ test­ po­ás­ leg­ on­o­ abb­ kel­é­ m s á l á l f t s l két­ gyűj­ő­ szó­ al­ unguentumnak­ hív­ák. a világos szín el­ ré­ é­ ez­azon­ an­az­ere­ é s h b de­ i­ sö­ ét­ haj­ zínt­ kü­ ön­ t t s l bö­ ő­ anya­ ok­ al­ le­ kell­ z g k ma­ at­ i.­ majd­ ro­ a­ os­ gyor­ a­ ág­ al­ a­ pol­ t r c h m s s g gár­ ág­is­szük­ é­ es­ ek­érez­e­csa­ád­a­meg­ rö­ í­é­ ét.­(7.öltözködés Sabina­ csá­ zár­ é­ sza­ s n kít az eddigi extravagáns fri­ u­ ák­ al.­csak­ép­ en­ fg h t vs l t h t n l p a­mo­ ern­eu­ ó­ ai­fod­ á­ zat­ól­el­é­ ő­haj­ on­ o­ ást­kell­fel­ d r p r s t t r g d z té­e­ez­ ünk.­A­ke­e­i­szár­ a­ á­ ú.­akár­ sak­ma.) A­ró­ ai­nők­leg­n­ ább­a­ger­ án­as­ zo­ yok­sző­ e­haj­ m i k m s ­ n k ko­ o­ á­át­igye­ ez­ek­utá­ oz­ i.­idő­e­ es­vagy­vég­ l l g leges kopaszságot. k j b s t Petronius­Satyriconjának­egy­má­ ik­rész­e­é­ ől­tud­uk­ s l t b j azt.­a­fi­ ­a­ok­ese­é­ en­ j k f t j c at l t b ere­ e­ i­ eg­ sö­ ét­ szí­ ű­ fürt­ e­ k­ vö­ ös­ e­ szí­ e­ é­ e­ vagy­ ki­ d tl t n j i r r n z s sző­ í­é­ e­volt.­ egye­ es.).­(Ez­is­örök­női­vágy­–­va­ r n j k t n n jon­hány­fe­ e­e­ha­ú­olasz­TV­sztárt­lá­unk­a­kép­ r­ yőn?­A­ k t j t en mai­ Itá­ ia­ min­ en­ be­ on­ ó­ ő­ e­ hos­ zú.­ 8.)­Tibul­ j s r m t z lus­ zsen­ e­ dió­ éj­ ól­ ké­ zült­ fes­ é­ et­ aján­ ott­ az­ ősz­ haj­ g h b s t k l eltün­e­é­ é­ e.­ki­ zá­ í­ot­a.­ s­ úr­ j t s s b z t nő­ é­ ek­ pa­ ó­ á­ á­ al­ fel­ í­ zí­ et­ e­ a­ fi­ cs­ a­ fe­ ét. amely egyben az­ il­a­ok­ meg­ar­á­ á­ a­ is­ szol­ ált.­ sző­ e­ l d m d n j s ­ n k ha­ú­ szép­ ég!­ Ezen­ a­ té­ en­ sem­ i­ sem­ vál­o­ ott. persze 11.­és­8. lebecsülve annak természetes színét –­ mond­a­ Lukianosz­ (Szerelmeskedések 40.­tö­ e­ e­ et­é­tet­e­a­haj­ zá­a­ at..

dt t l Tertullianus.­Museo­Nazionale) h l m források Iuvenalis.­for­ í­ot­a­Kárpáty­Csil­a.­for­ í­ot­a­Muraközy­Gyu­a.­Satyricon.­1940.­1963. dt t b Ovidius.­ arany­ zá­ ak­ al­ ké­ s l k szült hálókat láthatunk a ró­ ai­ Nem­ e­ i­ Mú­ e­ m­ m z t z u ban..­Ro­ a. dt t l Ovidius.­for­ í­ot­a­Kar­ os­Lász­ó..­ar­ a­előtt m c le­ ek­ ől­ ál­ó­ haj­ án­ok­ dí­ v b l p t fátyollal egy fajjúmi múmiaportrén szí­ik.­arany­ l te l s 12.­arc­elé­ m s h m d s l t z húz­ a­ó­arany­fá­yol­lát­ a­ó.­Ró­ ai­hölgy.­D.­8.­ t j s ­ vagy­ke­e­i­ s­stí­u­ ú. Szerelmeskedések (Amores)..öltözködés ma­ adt:­Aquileiából­ szár­ r ma­ ó­ gyön­ yök­ el­ ki­ a­ z g k r kott.­Acconiciature e maquillage. dt t l Lukianosz.­for­ í­ot­a­Kárpáty­Csil­a.­kép.­(12.­Dok­o­ i­ér­e­ e­ és. fordította Vá­ o­ i­Ist­ án. dt t v v o Propertius­I.­kép.­ Az­ egyik­ gyö­ yö­ ű­ t n r női­kép­ á­ on­a­mai­mo­ a­ e­ án­nők­vi­ e­e­ét­idé­ ő. Petronius.­J.­Roman women. Átváltozások (Metamorphoses).­1989.­P.­Ti­ b d t r t k z sza­Ist­ án­Tu­ o­ ány­ gye­em­BTK. A­ sze­ e­em­ mű­ é­ ze­e­ (Ars­ amatoria).­A­ko­ áb­ r t s r r ban is em lí tett szí nes fajjúmi múmiaportrékon a frizurákat arany illetve csont­ haj­űk­ tart­ák­ ös­ ze. Sza­ ó­Mag­ a.­for­ í­ot­a­Hor­ áth­Ist­ án­Kár­ ly.­Arany­haj­ á­ó­(Ró­ a.­ for­ í­ot­a­ Bede­An­ r l v s t dt t na.­Kir. dt t d l Tibullus­I.­Szatírák. gl m 44 . r s v irodAlom Balsdon.­ Facsády­ An­ a­ r s b n ­ má­ ia­ása­á­ á­ ól.­ (13.­Paola.­V.­kép) h t t h t 13.­for­ í­ot­a­Devecseri­Gá­ or.­A római szépségápolás.­2.­M.­ kép)­ sőt­ ke­ ült­ r elő­ reticulum Aquincum vá­ o­ á­ ól.­New­York.­Az asszonyi cicomáról (De cultu feminarum). v d m e t Vir­ i­i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful