DOCTRINĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ.

(supot de curs pentru experţi contabili şi contabili autorizaţi) Ι . DOCTRINA PROFESIONALĂ. 1. Profesia contabilă: conţinut şi forme de manifestare. Profesia contabilă este definită de lege ca fiind „profesia experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pe care aceştia o exercită dacă au dobândit această calitate” din partea organismului profesional, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,- persoană juridică de utilitate publică şi autonomă.. În înţelesul general, profesia cuprinde „ansamblul intereselor unei colectivităţi care exercită aceeaşi meserie”. În accepţia acestei semnificaţii, rezultă că sunt profesionişti contabili toţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au dobândit această calitate. În acest sens , legea de organizare a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi vine şi separă profesia acestora, în ceea ce priveşte exercitarea ei, în: c) profesie contabilă liberă, investind-o cu caracteristica esenţială a profesiei libere, adică cu incompatibilitatea acesteia cu orice activitate salarizată, în afara Corpului; d) profesie contabilă salarizată, exercitată, în baza unui contract de muncă sau convenţie civilă, de către acei experţi contabili şi contabili autorizaţi care au dobândit această calitate 2. Calitatea de expert contabil / contabil autorizat. Profesia de expert contbil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.65/1994. 2.1. Definirea expertului contabil / contabilului autorizat. Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa profesională de a organiza şi de a conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neângrădit la efectiuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport. Expertul contabil poate, de asemenea, să organizeze şi să conducă contabilitatea societăţilor comerciale şi să analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a acestora. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările lucrările în vederea întocmirii situaţiilor

financiare. 2.2. Accesul la profesie. Accesul la profesie se realizează prin examen de admitere. Examenul se desfăşoară în baza Normelor Corpului şi a Regulamentului pentru efectuarea stagiului şi prin examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi contabil autorizat. 2.3. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. 2.3.1. Expertul contabil.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare; b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; c) efectuează analize economico – financiare şi evaluări patrimoniale; d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege; e) execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică; f) îndeplineşte potrivit dispozişiilor legale, atribuţiile prevăzute de mandatul de cenzor la societăţile comerciale; g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale; h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice sevicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate. Persoanele fizice şi juridice are au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi. Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual sua se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii. 2.3.2. Contabilul autorizat.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract; b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare. Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

2.3.

Răspunderile experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii. Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

e) mustrare; f) avertisment scris; g) suspenarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an; h) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat. Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamantul de organizare şi funcţionare. 3. Organizarea şi funcţionarea C.E.C.C.A.R. 3.1. Atribuţiile.

În art.19 din O.G. 65/1994 sunt enumerate următoarele atribuţii: a) Organizează examenul de admitere; ● organizează efectuarea stagiului; ● organizează susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat; ● elaborează programele de concurs, în vederea accesului la profesie, reglementările privind stagiul şi examenul de aptirudini care se avizează de M.F.P., urmărindu-se armonizarea cu Directivele europene în domeniu. b) Organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. c) Asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. d) Elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, elaborează ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. e) Asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor internaţionale de Evaluare; f) Sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor, prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvată.. g). Apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. h). Colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate. i). Editează publicaţii de specialitate. j). Alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

4.Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. 4.1. Activităţile prevăzute la 2.3.1. şi respectiv 2.3.2. din prezentul, pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat , înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia demembru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. 4.2. Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe două secţiuni: - secţiunea experţilor contabili; - secţiunea contabililor autorizaţi.

E.4. 4. .E.R.C. Au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. 5. salariat. Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către C.1..C. Evidenţa persoanelor care au promovat examenul de acces şi se află în perioada de stagiu se organizează porivit Regulamentului de organizare şi funcţinare al C.R. În reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti. consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora. Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică. Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanenent al Consiliului superior.R. 5.E. angajat la propunerea consiliului filialei.. 4. i) j) Comisia de disciplină a filialei. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)” Membrii C. Sub conducerea preşedintelui Biroului permanent al filialei.C.A. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale sau au săvârşit abateri ghrave de altă natură. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vicepreşedinte expert contabil iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de viceprşedintele contabil autorizat. funcţionarea administarativă a consiliului filialei se realizează de directorul executiv al filialei. de mai sus.E.3. De asemenea sunt radiaţi din evidenţă experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare care potrivit legislaţiei în vigoare.5. care are următoarea formulare: „Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării.A. La nivel Central: Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţională. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările generale. Organele de conducere ale Corpului. prevăzute în regulament. să respect prevederile Reulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Preşedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei pentru un mandat de 4 ani şi este şi preşedintele biroului pemanent.4.C. impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.C.C. Reprezentantul Ministerului Finanţelor. Oranizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funţionare al C.A. Membrii care nu exercită profesia vor fi înscrişi în capitole distincte. Organele care activează pe lângă Consiliul filialei. După înscrierea în Tablou experţii contabili şi contabilii autprizaţi depun un jurământ scris.C.2. în interesul membrilor săi.A.C. în termenul şi la nivelul prevăzut de lege. atribuţii. responsabil cu buna defăşurare a compartimentelor administrative.R. precum şi cei care nu depun în contul în contul bugetului statului. în cadrul secţiunilor de la 4.

C.C. Atribuţii: 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale C.C. .E.2.F.. c).R.2. a).F. La nivel de Teritorial: Organele de conducere ale filialei sunt: Adunarea generală. de către organele abilitate ale statului.R. Partea I.O. Alege. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Justiţiei.C.A. Activitatea C.C.C. Hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor C.R. g). dintre membrii săi.E.R. 5. c).F.).A.1. 5.3. preşedintele şi cei 5 vicepreşedinţi care sunt aleşi dintre experţii contabili şi un vicepreşedinte dintre contabilii autorizaţi.A.C. e).P.C. Aprobă R.3. avizate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Justiţiei. 16 din O. modificările şi completările acestuia.R.A. consiliul filialei şi Biroul permanent al acesteia. Şi dispune măsurile necesare. precum şi Codul etic al profesioniştilor contabili. Stabileşte direcţiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a frofesiei de expert contabil şi de contabil autorizat.G. Examinează activitatea desfăşurată de Consiliul superior şi de consiliile filialelor C. Şi a filialelor acestuia.C.R.R. j). Asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului. De asemenea.C.C.A.E.E.R şi ai comisiei de cenzori a acestuia. Hotărârile Curţii de Apel sunt definitive.A.R.O. Deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi contabil autorizat.A. de adunările generale.R. Organizarea şi funcţionarea C. Conferinţa Naţională Ordinară.A.5. i). Contestarea sancţiunilor hotărâte de comisia superioară de disciplină poate fi făcută la Secţia contencios administrativ al Curţii de Apel.3. Consiliul Superior ( din R.C. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de O. Aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea C.E. în termende 30 de zile de la data înştiinţării oficiale. Aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului.la propunerea comisiei superioare de disciplină. d). Şi a M.A.E. Aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior şi consiliilor filialelor C. în conformitate cu prevederile art.C. Alege şi revocă preşedintele şi doi membrii ai comisiei superioare de disciplină.C.A. care cor fi transmise către C. modificată.C. precum şi pentru aparatul propriu al acestora.C.E. şi a filialelor sale este supusă controlului privind respectarea prevederilor legale. 65/1994. activitatea C. d). se stabileşte prin Regulamentul aprobat de Conferinţa naţională.E.G. h). 65/1994.E. b). Şi a filialelor sale se controleză de cenzori aleşi de Conferinţa naţională şi respectiv. Asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului şi a Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. a). Spre publicare în Monitorul Oficial al României.C. cu avizul M. . f).C. e) Alege şi revocă membrii Consiliului Superior al C.C.E. b).J.C.

în termen de 30 de zile. Adunarea generală a filialei (din ROF). Reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice.R. (5) Preşedintele Consiliului superior nu poate avea atrubuţii referitoare la conducerea executivă a C.3 . Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională..E.A.A. 5 . pentru un mandat de patru ani. referitoare la alegeri. (3) Preşedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.C.R.3.A. cu respectarea statelor de funcţiuni aprobate de Consiliul Superior. Numeşte şi revocă.2 .2.1.2. b). a).C.v.2. prin vot deschis.1. (6) Preşedintele Consiliului superior reprezintă C. Aprobă statele de funcţiuni ale Corpului şi filialelor. Asigură coordonarea şi controlul activităţii Consiliilor filialelor. d).E.şi 3. membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret. (2) Preşedintele Consiliului superior. stabileşte metodologia de elaborare a b.R. a).E. Atribuţii (din ROF). Convoacă şi conduce şediţele Consiliului Superior şi ale Biroului Permanent. a terţilor sau a organizaţiilor naţionale şi internaţionale.A.2. Conferinţei Naţionale. sunt aplicabile şi filialelor C. 5.E. precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi starăinătate.C.C. ale Corpului.C. (4) Prevederile alin.Aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinţa Naţională. Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. c). cu aprobarea Biroului Permanent. la solicitarea acestora. dezbate şi aprobă. Consiliului Superior şi. Ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesiei de către membrii Corpului. g). Preşedintele Consiliului superior.E. l). k). Decide. Prezintă bilanţul contabil.A.Asigură participarea în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru. h).C.C. 5. raportul Consiliului filialei pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a .C. j).3. Consiliul Superior şi Biroul Permanent. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.R. h). Veghează ca Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie strict aplicat.C. apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi. În faţa autorităţilor publice. de Regulament şi de hotărârile Conferinţei Naţionale a C.R. spre adoptare.f). din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. spre aprobare. g). Conduce şi coordonează dezbaterile.C. pentru aparatul propriu al Consiliului şi stabileşte salariile.c. asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină. (1) Este ales de Conferinţa naţională dintre membrii C. f). i). Ia cunoştinţă. Poate să cumuleze acestă funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau învăţământului universitar de profil.

a). Reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi al colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale. în condiţiile prevăzute de Regulament. Regulament. al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia b.v. pentru exerciţiul financiar expirat. f).Hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia. Analizează şi adoptă proiectul de buget al filialei.c. în vederea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Efectuarea sau autorizarea pe întreg teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colectivă. Preşedintele filialei (din ROF).3. b) În aceleaşi condiţii se aleg şi supleanţii. Propune. precum şi încetarea provizorie de a mai face parte din Corp. b).2.Consiliului filialei. Pronunţă radierea din Tabloul Corpului.4. Stabileşte măsurile mencesare pentru îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de acte normetive sau de Hotărâri ale Consiliului Superior. preşedintele şi membrii comisiei de cenzori. j). h). conform Hotărârii Consiliului Superior. h). d). în cazurile prevăzute în Regulament. Aprobă lista experţilor contabili individuali şi a societăţilor ce vor fi analizate în anul următor. potrivit precizărilor Consiliului Superior. Sesizează Consiliul Superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiei. Supravegherea modului de exercitare a profesiei în raza filialei. Pe lângă Consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplină compusă din 5 membrii titulari şi 5 supleanţi: a) preşedintele şi 4 membrii aleşi de Adunarea geneală pentru un mandat de 4 ani. Asigurarea apărării intereselor filialei şi administrarea bunurilor ei. b. de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului. prin vot deschis. dintre membrii experţi contabili. 5. pe baza împuternicirilor . Urmăreşte încasarea cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei. Ia cunoştinţă de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activităţii profesionale a expeţilor contabili individuali şi a societăţilor comerciale controlate. e). Aprobă. Alege şi revocă preşedintele şi doi membrii ai Comisiei de disciplină a filialei. b). Convoacă Consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia. g).Sesizează comisiei de disciplină a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale membrilor Corpului. f).3. c).c.3. la cerere.2. k). b). g). considerate utile interesului profesiei. c).Prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional d). g).v. a). Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. 5. Reprezintă Consiliul filialei pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi pe lângă membrii Corpului. Consiliul filialei (din ROF). Alege şi revocă pe membrii Consiliului filialei. e). candidaţii pentru Consiliul Superior. Adoptă lista membrilor de onoare ai filialei. potrivit normelor emise de Consiliul Superior. dintre membrii săi. c).

v. hotărâri.Asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat pentru Conferinţa Naţională. Asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial. a membrilor şi a organelor subordonate.5.stabilite de Cosiliul Superior. la şedinţele Biroului Permanent. analizează şi controlează proiectele de buget ale filialelor. Răspunde solidar cu Consiliul filialei de încasarea cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei.. f). c). k).3.2. anual. care. în interesul profesiei membrilor Corpului. f). Participă.v.Asigură condiţiile materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii Consiliului Superior al Corpului.c. b). e).c. propune Comisiei de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea regulilor privind publicitatea. Organizează alegerile în consiliile Corpului. d).c. conform procedurii. Propunerile se înaintează Preşedintelui Consiliului Superior pentru aprobare. a). schema de funcţiuni şi salarizere a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine. i). în acest sens. 5. elaborează prioectul de buget al Corpului. j). Organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale. Execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentului administrativ. Secretarul General al Corpului (din ROF). Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.6. în limitele statului de funcţiuni aprobat. odată cu proiectul de buget. a). Pregăteşte. Consiliul Superior. Supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice.Asigură publicarea în revista Corpului a bilanţului contabil şi a contului de gestiune anual. 5. Execută hotărârile Consiliului filialei.2. luând cunoştinţă de deciziile adoptate. îl prezintă Consiliului Superior pentru adoptare. adunării generale execuţia b.3. Propune preşedintelui Biroului Permanent. după însuşire de catre Biroul Permanent. Face propuneri de angajare a salariaţilor din structurile executive ale filialei şi de stabilire a salariilor acestora. după aprobarea lor de Conferinţa Naţională. l). transmite Consiliului Superior un exemplar al balanţei de verificare şi al contului de execuţie a b. g). Regulament. fără drept de vot.Organizează şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. Arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora. h). în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj. Supune. prin Preşedintele Biroului Permanent. secţiunile şi comisiile Corpului. Angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat. e). Poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei. în limitele stabilite de Consiliul Superior şi în condiţiile legii. potrivit legii.Asigură execuţia b. . k). decizii ale organizaţiilor de conducere ale filialei şi ale Corpului. cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar.v. spre aprobare. h). d). pe anul expirat. prezentând informaţii periodice Biroului Permanent. Directorul executiv al filialei. i). j). g). După aprobare.

5. conform reglementărilor legale. Organele de conducere ale Corpului sunt Conferinţa Naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. activează pe lângă Consiliul Superior al . departamentelor şi Secretariatului general. Asigură execuţia b. Asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei. e). pentru 4 ani. numit de Consiliul Superior.3. care urmează a fi supusă aprobării Consiliului Superior. Membrii titulari şi supleanţi ai Cnsiliului Superior sunt aleşi prin vot secret. funcţionarea administrativă a Consiliului Superior se realizează prin Secretariatul general al Corpului. Asigură ţinerea contabilităţii filialei. În subordonerea secretarului general funcţionează compartimentele administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. Biroul permanent al Consiliului Superior este compus din preşedinte. Consiliul Superior al Corpului. 6. Atribuţiile. Corpul experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România denumit în continuare Corpul. c). la propunerea secretarului general. A). Sub coordonarea directă a preşedintelui Biroului permanent. fără drept de vot. la şedinţele Biroului Permanent al filialei. Activitatea secţiunilor.2. deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului. Participă. Atribuţiunile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior al Corpului.E.structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior. g). Organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului existent la filială.A. Elaborează proiectul de buget al filialei. condus de un secretar general salariat. din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi în condiţiile legii. astfel: a) preşedintele şi doi membrii experţi contabili aleşi de Conferinţa naţională. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor.C. este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă. h). Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi secţiunea contabililor autorizaţi. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în acte normative. subordonate Biroului permanent şi Consiliului Superior al Corpului.R.C.v.b). pentru un mandat de 4 ani. competenţele. care răspunde de buna funcţionare a compartimentelor administrative. comisiilor.7. luând la cunoştinţă deciziile adoptate. Comisia superioară de desciplină formată din 7 membrii titulari şi 7 membrii supleanţi.c. dintre experţii înscrişi în evidenţa C. precum şi hotărârile. departamentelor şi comisiilor Corpului se defăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul Superior al Corpului. Propune anual Consiliului filialei schema de funcţiuni şi salarizare a personalului necesar. i). Organe care Corpului. f). d).. Preşedintele Consiliului Superior este şi preşedintele Biroului permanent. aprobat. Organizarea internă a corpului (din ROF). ales de Conferinţa Naţională şi din vicepreşedinţi. aleşi de Consiliul Superior. şi Biroul permanent al Consiliului Superior.

Finanţarea activităţii Corpului. recunoscută de Corp. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil legii.. în Monitorul Oficial al României. a-d din O. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru egenţii economici sau pentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă.C. De asemenea.. Prin societăţile de expertiză contabilă se înţelege societatea comercială care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. Sursele de finanţare ale Corpului.R. prin cabinete proprii . desemnaţi de M.Ca salariaţi. membre ale Corpului. Comisia superioară de disciplină aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la 2. În aceleaşi condiţii se desemează şi supleanţii. b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale.R. stabilite prin regulament. ● taxa de înscriere în evidenţa C.J.b) doi membrii.C.C.Ca asociaţi sau acţionari. sunt: ● taxa de înscriere la examenul de expert contabil respectiv de contabil autorizat. ori în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. Profesia se exercită.R.A.C. Orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală. desemnaţi de M. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice. în societăţi comerciale potrivit . adică: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil.G.C.E. c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili. autorizat.65/1994 şi este înscrisă în Tabloul Corpului. inclusiv soţi/soţii ale adminstratorului/administratoarei. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual ori în societăţi comerciale de expertiză contabilă. şi a filialelor sale.P. ● cotizaţiile membrilor stabilite pe tranşe de venit.F. ● donaţii ● alte venituri din activitatea C. d) acţiunile să fie nominative.3 din prezentul şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. 8.. care decide.. c) doi membrii. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea. înscrise în tablou.E. 7. la o societate de profil. 8 lit.E.A. Contestaţiile împotriva hotărârilor aplicate de Comisia superioară de disciplină se depun la Consiliul superior al C.A. . ● încasări din vânzarea publicaţiilor proprii.C. Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit această calitate. . nr. Tabloul se publică. anual. le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici.Individual.

comerciale. De asemenea. În realizarea atribuţiilor de supraveghere publică în domeniu Ministerul Finanţelor Publice poate delega atribuţiile sale unui alt organism. în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. Nu este un supervizor. acesta dispunând de semnătura socială a societăţii.R. reprezentarea societăţii în faţa terţilor şi a administraţiei publice. Societăţile comerciale de expertiză pot fi române.C. Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să supravegherea publică a activităţii C. 9. membrii ai Corpului. pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi Consiliul filialei. alături de semnătura autorizată a conducerii societăţii. Au următoarele îndatoriri: efectueze a) Participă. reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.Societăţile de expertiză contabilă au cel puţin 51% acţionari experţi contabili sau contabili autorizaţi şi cel puţin 51% din numărul membrilor Consiliului de Administraţie sunt experţi contabili sau contabili autorizaţi.A. Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat.C. Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată. precum şi de societăţile de experiă contabilă. în condiţiile legii. Membrii Corpului nu pot fi asociaţi sau acţionari la mai multe societăţi comerciale de expertiză contabilă. este Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.). b) Primeşte materiale şi convocatorul cu 7 zile înainte. Excepţie: dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale Corpului. Supravegherea publică. Persoana desemnată de autoritatea publică. Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi a membrilor care le alcătuiesc se realizeză prin exercitarea drepturilor administrative şi a celor de natură tehnică de către: – conducătorul (administratorul) societăţii: drepturile administrative şi sociale (de exemplu: faţă de bancă. fără drept de vot. de către: experţii contabili şi persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu practică în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani. Societăţile de exepertiză se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii impuse membrilor Corpului. – experţii contabili. care asigură cerinţele de natură tehnică ale propriilor lor lucrări executate. Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este intezis să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă. străine sau mixte. le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor. . contabilii autorizaţi şi ceilalţi asociaţi sau acţionari ai societăţii. bancare sau de asigurări şi nici în societăţi civile.E. agricole. la lucrările Conferinţei Naţionale. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la a-f şi a-c de mai sus. c) Este înştiinţat de către secretarul Comisiei Superioare de Disciplină despre toate contestaţiile primite de acestă comisie. potrivit legii. Societăţile de expertiză contabilă nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale. este un partener în profesie. prin semnătura acestora. etc. la şedinţele Consiliului Superior şi ale Biroului Permanent şi ale Comisiei superioare de disciplină.

luate precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior. Controlul de calitate în contabililor autorizaţi.A. pentru supravegherea activităţii publice a consiliului filialei. Pentru exercitarea îndatoririlor.d) Sesizează Ministerul Finanţelor Publice ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale.C. sunt nule de drept.A. activitatea experţilor contabili şi Controlul de calitate asupra lucrărilor realizate de expertul contabil sau contabilul autorizat care-şi desfăşoară activitatea individual se poate organiza şi exercita numai de către C.E.P.F. li se transmit materialele supuse dezbaterii organelor respective.. pe care le consideră nelegale.C.P. Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii.P.C. a) participă.F. o copie a hotărârilor şi deciziilor. Persoanele desemnate de M. hotărârile şi deciziile luate în ceea ce priveşte aceste materiale sunt nule de drept.C.P.). ale consiliului filialei.U.A.P. Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în M. Să efectueze supravegherea publică a activităţii C.R..E. la lucrările adunării generale.C. d) sesizează persoanele desemnate de M. Persoanele care exercită atrbuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplnar potrivit ROF al C. cu cel puţin 7 zile înainte. în termenul de mai sus.R.A.C. publicat în Monitorul Oficial al României nr.N. În acest scop C.F. 38/23. persoanelor desemnate de M.O. fără drept de vot.P. Hotărârile şi deciziile luate în baza materialelor care nu au fost transmise persoanelor desmnate de M.C.F.E.C. Hotărârile şi deciziile adoptate de Consiliul superior.F. a elaborat REGULAMENTUL privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile aprobat prin Hotărârea nr.va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de M. modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Superor al Corpului nr. b) sesizează C.01. Biroul Permanent şi Conferinţa naţională în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.R. precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. 03/56 din 30 . cu privire la aprobarea sau refuzul de a înscrie în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor.E.02. potrivit normelor emise de acesta şi aprobate de Conferinţa Naţională.2001 şi acualizat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului nr.A.A. c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale.R.2002. asupra hotărârilor consiliului filialei. În cazul netransmiterii persoanelor desemnate de către M. a materialelor supuse dezbaterii organelor respective.F.E.P. 00/39 a Consiliului Superior al Corpului.C. al Romaniei în termen de 30 de zile de la adoptare 8.E. ale biroului permanent şi ale comisiei de disciplină.R. 02/45 din 9. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea acestuia. a organizat un departament de specialitate – Departamentul pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale şi Auditului de Calitate – (D. care contravin reglementărilor legale. b şi c de mai sus.C.R.C.A.C. Pentru a-şi putea exercita atribuţia de mai sus C.C.A.

şi nu punctual. Χ . ci numai asupra ansamblului lucrărilor elaborate de cabinetele de expertiză contabilă supuse auditurilor de calitate. care dispune de de un termen de 30 de zile pentru a-şi prezenta auditorilor observaţiile sale. Β .eventualele observaţii ale cabinetului de xepertiză conabilă. care poate să se refere şi asupra expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare . aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale. însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit de calitate. la preşedintele filialei Corpului care decide asupra modului de verificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate în profesia contabilă.. ∆ . Α .Obiectivele auditului de calitate în profesia contabilă sunt: Α . 1. după un an. pentru a se verifica dacp s-a ţinut seama de observaţiile şi recomandările făcute. dacă preşedintele filialei Corpului decide în acest sens. prin care începând cu 01 ianuarie 2003 filialele Corpului au organizat activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară efectuate de membrii Corpului. precum şi la apropierea şi respectul profesioniştilot faţă de organismele Corpului. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se exercită asupra tuturor serviciilor profesionale prestate de membrii Corpului. prin favorizarea contactelor dintre colegi. în ultimă instanţă. Auditorii de calitate ai Corpului nu sunt abilitaţi să-şi exprime punctul de vedere asupra unor expertize contabile judiciare sau extajudiciare concrete. Intermediar. II. ele neputând fi divulgate şi comunicate decât: • noului auditor de calitate.Nota de sinteză. Auditul de calitate al profesiei contabile este de ordin general. examinând prin sondaj dosarele de lucru selecţionate. 12. transmisă cabinetului controlat. auditul de calitate în profesia contabilă se concretizează într-o Notă de sinteză. . oferirea către public a unei percepţii despre calitatea serviciilor prestate. armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor Corpului. După expirarea termenului de 30 de zile auditorii de calitate trebuie să întocmescă un Raport de audit avânda anexe: . concretizată în: • trimiterea unei scrisori de concluzii fără observaţii. anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui filialei. Acest raport. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu observaţii.august 2003 şi NORMELE nr. DOCTRINA PROFESIONALĂ ŞI DEONTOLOGIA. Auditul de calitate în cadrul profesiei contabile este un control efectuat de specialişti angajaţi ai Corpului.264/2002. Raportul auditorului de calitate şi scrisorile de concluzii sunt confidenţiale. contribuţia la dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. • consiliului filialei. Profesia liberală de expert contabil şi de contabil autorizat. contribuirea la o mai bună organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. atunci când se decide ca un nou audit de calitate să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea auditului de calitate precedent. . ajunge. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu simple observaţii.

Caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile sunt: . Profesia contabilă liberală este bazată pe moralitate ireproşabilă. obţinută prin forme de învăţământ. lingvistice. pe competenţă. La eleborarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România s-au avut în vedere recomandările IFAC referitoare la: – constatarea că.F. vizavi de angajator.C. Însemnătatea (importanţa) existenţei unui cod de etică profesională. dar potrivit normelor şi regulilor profesiei prestatorului. datorită diferenţelor de cultură. Serviciile profesionale reprezintă. vizavi de profesiunea lor şi de public. sau cu obligaţiile lor de loialitate.A. legislative şi sociale.1. u Fiscalitate.deţinerea unei competenţe intelectuale specifice. cu deosebire cele care se referă la obiectivitate. – necesitatea adoptării Codului Internaţional de Etică al profesioniştilor Contabili.recunoaşterea unei datorii vizavi de public. . sarcina pregătirii unor cerinţe etice detaliate revine în primul rând organismelor membre din fiecare ţară. pe ştiinţă în profesie. . datoria membrilor. . . – convingerea că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial de strădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi de respectarea anumitor principii fundamentale în acest scop. Uneori.îndeplinirea unei îndatoriri faţă de cineva. individual în cadrul propriilor cabinete sau ca salariaţi la o societate de profil. Cabinetul este forma organizatorică unde experţii contabili şi contabilii autorizaţi îşi desfăşoară activitatea. Serviciu – o muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva. încât să garanteze o calitate optimă a serviciilor şi să păstreze încrederea publicului în profesie. o asociaţie sau o societate de profesionişti.respectarea de către membrii a unui ansamblu de valori şi de regului stabilite de organismul profesional. care au şi responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe. este de datoria organismelor profesionale naţionale să definească reguli de etică pentru membrii lor. poate fi în contradicţie cu interesul lor personal pe termen scurt. potrivit Normelor şi reglementărilor privitoare la profesia contabilă. Ţinând seama de remarcile precedente.Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de membrii Corpului cu titlu independent. Cabinetul poate fi constituit dinr-un practician individual. pe independenţă. ca bază a fundamentării cerinţelor etice cuprinse în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 2. orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite. prestate de un contabil profesionist: υ Servicii de contabilitate. în ansamblu. u Audit. 2. Codul I. u Management financiar. u Consultanţă managerială.

2. angajaţi. . . Responsabilitatea profesionistului contabil nu înseamnă numai să satisfacă necesităţi individuale ale unui anumit client sau patron.auditorii interni furnizează asigurarea în privinţa existenţei unui sistem de control intern corect.consultanţii manageriali au o responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării unor decizii manageriale corecte.R. aşteptările şi punctele de vedere ale utilizatorilor. a avut în vedere interesul public. investitori. precum şi la aplicarea corectă a sistemului de impozitare. creditorii. Realizarea acestor cerinţe presupune satisfacerea a patru cerinţe de bază: – Credibilitate. donatori de credite. Profesioniştii contabili au un rol important în societate.3. Obiectivele codului etic. – Profesionalism. .C. în privinţa standardelor etice ale profesioniştilor contabili.2.A. În formularea codului etic naţional C. Este în interesul profesiunii contabile din România de a face cunoscut utilizatorilor serviciilor oferite de profesioniştii contabili că ele sunt executate la cel mai înalt nivel de perormanţă şi în conformitate cu cerinţele etice asociate acestor servicii. a fnanţelor şi alte persoane care se bazează pe obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare a economiei. patronii şi alte sectoare ale comunităţii financiare. patroni şi alte părţi .directorii financiari au atribuţii în diverse domenii de management financiar şi contribuie la utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor organizaţiei. 2. care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale entităţii.C. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. comunitatea oamenilor de afaceri. de exemplu: . patroni.auditorii financiari independenţi ajută la menţinerea integrităţii şi eficienţei financiare prezentate instituţiilor financiare ca suport parţial pentru împrumuturi şi acţionarilor pentru a obţine capital.experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi eficienţei. Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili atunci când prestează astfel de servicii au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.E. O caracteristică a profesiei o constituie acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public. Publicul profesiunii contabile este format din clienţi. guvernanţi. Interesul public este definit drept bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor deservite de profesionistul contabil. pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Există o necesitate pentru clienţi. . Profesioniştii contabili pot rămâne în această poziţie avantajoasă numai continuând să ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care să demonstreze că încrederea publicului este fundamentată. Codul recunoaşte că obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite să îndeplinescă cele mai înalte standarde de profesionalism. inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte. definiţii. Această activitate impune profesiunii contabile o răspundere publică. Investitorii. În întrega societate există nevoia de credibilitate în informaţie şi în sistemele de informaţii. Interesul general: conţinut. să atingă cele mai înalte niveluri de performanţă şi să răspundă cerinţelor interesului public.

– – interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil. fără ocolişuri. Principiile fundamentale: Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale: k) Integritate – drept. bazate pe ultimele evoluţii din practică. sincer. înainte de a face propuneri. c) să îşi exprime opinia fără nici o reţinere faţă de dorinţa. cum sunt: – ştiinţă. l) Obiectivitate – corect. a celui ce îl consultă şi să se pronunţe cu sinceritate. Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) să îşi dezvolte necontenit cultura. 2. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale. legislaţie şi tehnică. Încredere. Integritatea implică de asemenea. singurele capabile să-i întărească discenământul. cinstit. d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. confuziilor. e) să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsescă manifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. m) Competenţa profesională şi prudenţa – lucrtări efectuate cu grijă şi sârguinţă. competenţă şi conştiinţă. exprimându-şi dacă e nevoie. b) să acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personală. probitate şi demnitate. . dar şi cunoştinţele de cultură generală. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. – moralitate. – independenţă de spirit şi dezinteres material. chiar ascunsă. Un profesionist contabil trebuie să fie impaţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor.4. Calitate a serviciilor. păstrarea la zi a nivelului de cunoştinţe profesionale. Utilizatorii serviciilor profesioniştilor contabili trebuie să se poată simţi încredinţaţi că există un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. fără idei preconcepute. Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente. Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independenţei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili să aibă calităţi esenţiale. nu numai profesională. Este nevoie de asigurarea că toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de perofmanţă. tranzacţii corecte şi juste.

Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate. I.C. ei trebuie să se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: I. Profesionistul tehnice şi grijă şi contabil trebuie să-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele profesionale relevante.A. .. public.R..C. să prevadă responsabilităţi ale profesionistului contabil vizavi de clienţi.. Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică. obiectivitate şi. alţi membrii ai profesiei.R. angajatori. C. Ea presupune integritate şi obiectivitate. Independenţa reprezintă un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstrează publicului că îşi poate exercita misiunea (serviciul profesional) întro manieră obiectivă şi corectă. Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie.A.n) Confidenţialitate – păstrarea secretului profesional.A. p) Respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.A. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvăli aceste informaţii. (f) Profesionalism – comportament corespunzător exigenţelor profesiei contabile. Independenţa.principiu fundamental şi condiţie de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi contabil autorizat. în vigoare.F. în general. Independenţa de spirit ( în gândire.C. şi legislaţia relevantă. 2. de drept) Starea de spirit (de gândire) care permite emiterea unei opinii fără a fi afectat de influenţe care compromit judecata profesională şi care permite individului să acţioneze cu integritate. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. o) Comportament profesional. să-şi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional. terţi. în cazul liber-profesioniştilor contabili.F..C. Profesionalismul presupune că profesionistul contabil nu trebuie să facă ceva care ar aduce atingere reputaţiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei.S.5. Componentele independenţei: 1.E. aceasta obligă institutele membre ale IFAC ca. la elaborarea regulilor de etică.B. cu independenţa. În plus..

E.C.pună la 2. în consecinţă nici unui organism membru sau cabinet/societate. Aşadar.C. obiectivă în esenţă. Independenţa în aparenţă. să stabilească cerinţele etice detaliate.A. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune. Cerinţele de independenţă se aplică tuturor profesioniştilor contabili cu practică liberală. • acceptarea existenţei unei îndatoriri faţă de întreaga societate. O profesie se individualizează pe baza anumitor caracteristici care includ:  stăpânirea unor aptitudini intelectuale.R. nu îi este permisă aplicarea unor standarde mai puţin riguroase decât cele prevăzute în această secţiune. cu deosebire auditorilor statutari şi tuturor persoanelor care sunt în măsură de a influenţa lucrările profesionistului contabil. Secţiunea a 8-a din acest Cod stabileşte cadrul general conceptual pentru condiţiile privind independenţa profesionistului contabil în cazul misiunilor de audit şi servicii conexe (Assurance engagements). pentru ca membrii săi să asigure cea mai înaltă calitate prestării seviciilor profesionale şi să menţină încrederea publicului în profesie. În acest context. responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau a unui . Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. pentru profesioniştii contabili este de datoria Consiliului Superior al C. Mai mult. obiectivele şi principiile fundamentale sunt valabile în mod egal pentru toţi profesioniştii contabili. Obligaţia membrilor faţă de profesie şi societate poate să pară uneori a fi în conflict cu interesul lor personal sau cu obligaţia de loialitate faţă de angajatorii lor. Reprezintă capacitatea de a demonstra că riscurile la adresa independenţei de spirit au fost limitate sau eliminate. Un funcţionar public nu poate fi niciodată independent. Codul se bazează pe aceea că.C.A. 3. potrivit standardului internaţional.C. emis de C. dobândite prin pregătire şi îmvăţământ profesional. Activitatea de expert contabil este incompatibilă cu orice altă activitate curentă. • aderarea de către membrii săi la un cod comun de valori şi conduită. scopul de bază al Codului trebuie însă întotdeauna respectat. indiferent dacă ei practică în calitate de liber-profesionişti sau ca angajaţi în industrie. dacă nu se prevede în mod special o limitare. comerţ. stabilit de către organul profesional şi care include menţinererea unei imagini. Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi. Codul privind conduita etică şi profesională. Este componenta fundamentală a independenţei.E.R. astfel încât o terţă persoană să nu îndoială obiectivitatea profesionistului contabil. sectorul public sau învăţământ.

sectorul public. pentru ca membrii săi să asigure cea mai înaltă calitate prestării serviciilor profesionale şi să menţină încrederea publicului în profesie. dacă nu se prevede în mod special o limitare. Realizarea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerinţe de bază: . în consecinţă. Abordarea cadrului conceptual. învăţământ. Profesioniştilor contabili li se cere să aplice acest cadru conceptual în identificarea ameninţărilor la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Codul recunoaşte că obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite să îndeplinească cele mai înalte standarde de profesionalism. Profesioniştii contabili independenţi pot. de asemenea. găsi îndrumări referitoare la situaţiile lor specifice. în partea C. Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi. în evaluarea importanţei lor şi dacă aceste ameninţări sunt altfel decât în mod clar nesemnificative să aplice măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel încât să nu fie compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. Partea A stabileşte principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Consilul Superior al CECCAR satabileşte cerinţele etice detaliate. de asenâmenea. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune. obiectivele şi principiile fundamentale sunt valabile în mod egal pentru toţi profesioniştii contabili. Partea C se aplică profesioniştilor contabili angajaţi.angajator individual. indiferent dacă ei practică în calitate de liber-profesionişti sau ca angajaţi în industrie.Credibilitate. Acţionând în interes public un profesionist contabil ar trebui să respecte şi să se conformeze prevederiror etice ale acestui Cod. Cadrul conceptual oferă îndrumări legate de principiile fundamentale de etică. Partea B se adresează profesioniştilor contabili independenţi. etc. să atingă cele mai înalte niveluri de performanţă şi să răspundă cerinţelor interesului public. PARTEA A APLICABILĂ TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI Introducere şi principii fundamentale. scopul de bază al Codului trebuie însă întotdeauna respectat. Ele oferă exemple de măsuri de protecţie care ar putea fi adecvate pentru a soluţiona ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale şi. Codul se bazează pe aceea că. Acest Cod este structurat în trei părţi. Părţile B şi C ilustrează modul în care Cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice. activitatea sau relaţia care generează ameninţările trebuie evitată. În întreaga societate există nevoia de credibilitate în . oferă exemple de situaţii în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pentru a soluţiona ameninţările şi. comerţ.

Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profesionale şi de afaceri. Utilizatorii seviciilor profesioniştilor contabili trebuie să se poată simţi încredinţaţi că există un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii. de asemenea.Calitate a serviciilor. Investitorii.conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare. . Este nevoie de asigurarea că toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanţă. inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte. Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili atunci când prestează astfel de servicii au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor (vezi Codul). Există o necesitate pentru clienţi.conţin declaraţii sau informaţii eronate. comunicatele sau alte informaţii când apreciază că acestea: . contabil trebuie să respecte următoarele principii . tranzacţii corecte şi juste. patroni şi alte părţi interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil.informaţie şi în sistemele de informaţii. Profesioniştii contabili au un rol important în societate. pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. conflicte de interese sau din cauza influenţei nedorite a unor alte persoane. Principiul obiecivităţii impune o obligaţie tuturor profsioniştilor contabili de a nu îşi compromite profesia din cauza unor erori. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele.Încredere. – omit sau ascund infomaţii. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful 2 de mai sus dacă el furnizează el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerinţele paragrafului 2. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. patronii şi alte sectoare ale comunităţii financiare. . .Profesionalism. . Integritatea implică. Un profesionist fundamentale: ( a) Integritate. (b) Obiectivitate. evidenţele.

prestează servicii fiscale şi alte servicii de consultanţă managerială. şi ● să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale. Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe domenii difetite şi trebuie să-şi demonstreze obiecivitatea în împrejurări diferite. ● menţinerea unui nivel de competenţă profesională. Dezvoltarea profesională cotinuă elaborează şi menţine în .este Un profesionist contabil poate fi pus in situaţii în care obiecivitatea îi afectată. Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional rehnic şi mediul de afaceri. să Indiferent de poziţie sau serviciul prestat. comerţ. spectacole) care pot fi considerate a avea o influenţă importantă şi dăinătoare asupra raţionamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază. ● Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile şi-au însuşit principiul obiectivităţii. (c) Competenţa profesională şi prudenţa. sectorul public şi educaţie.părţită în două faze separate: ● obţinerea unui nivel de competenţă profesională. Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: ● menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săi sa fie siguri că primesc servicii profesionale competente. atunci când oferă servicii profesionale. Liberprofesiniştii contabili realizează rapoarte de certificare. profesioniştii contabili trebuie protejeze integritatea serviciilor şi să menţină obiecivitatea în raţionamentul profesional. Profesioniştii contabili nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri sau invitaţii (la mese. ● În stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor care pot ori par să afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie să domine un caracter rezonabil. execută serviciile de audit intern şi servesc în diferite funcţii financiare de conducere din industrie. Alţi profesionişti contabili angajaţi întocmesc situaţii financiare fiind subordonaţi altora. ● Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. În selecţionarea situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerinţelor etice legate de obiecivitate trebuie acordată atenţia corespunzătoare următorilor factori: ● Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. părtinirea ori influenţele altora să încalce obiectivitatea. Competenţa profesională poate fi î.

cu excepţia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informaţie sau dacă există o obligaţie legală sau profesională de a face publice acele informaţii. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi. să dintr-o . să menţină confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un posibil client sau angajator. chiar şi într-un mediu social. Când profesionistul contabil schimbă organizaţia angajatoare sau obţine un nou client el are dreptul să utilizeze experienţa anterioară. Un profesionist contabil trebuie. de Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvată Dacă este cazul. În următoarele situaţii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligaţi să divulge informaţii confidenţiale: – Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea. ● Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul exercitării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi. Seriozitatea include responsabilitatea de a acţiona în conformitate cu prevederile unei sarcini. de asemenea. de a Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie profesioniştilor contabili se abţine de la: ● Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare unei relaţii profesionale sau de afaceri. Obligaţia confidenţialităţii continuă şi după încheierea relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. în special în situaţii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. de asemenea. angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. folosească sau să divulge informaţii confidenţiale primite sau obţinute relaţie profesională sau de afaceri. Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul penru a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă pricipiul confidenţialităţii. Profesionistul contabil nu ar trebui. totuşi. (d) Confidenţialitatea. cu atenţie şi meticulozitate ţinând cont de un interval timp. menţinerea Un profesionist contabil terbuie. să ia în considerare confidenţialităţii în cadrul firmei sau al organiaţiei angajatoare. Profesinistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaţii.capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional.

Circumstanţele în care acţionează profesioniştii contabili pot permite apariţia unor ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. • penru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. natura misiunilor şi sarcinile de serviciu pot varia. Profesioniştii contabili trebuie să fie cinstiţi şi loiali şi nu trebuie: – să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă. dacă este disponibil. şi Ce tip de comunicare este preconizată şi cui i se adreseză. – – (e) Comportament profesional. profesionistii contabili nu trebuie să furnizeze infirmaţii eronate despre profesia lor. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii din partea organizaţiei membre sau a unui organism normalizator. – să ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţii. Acestea nclud acţiuni pe baza cărora o terţă parte raţională şi informată. de exemplu: • pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. inclusiv ale terţelor părţi ale căror interese ar putea fi afectae. ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informaţii. mai exact. şi • pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în măsură eventualele încălcări ale legii. Atunci când există o obligaţie profesională sau un drept de ale divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calităţii unui corp membru sau al organismului profesional. în măsura în care acest lucru este posibil. ar concluziona că este afectată în mad negativ buna reputaţie a profesiei. Mai mult. şi • pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice. calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţin. Principiul comportamentului profesional impune ca obligaţie profesioniştilor contabili de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni care pot discredita profesia contabilă. aşadar pot exista ameninţări diferite. la curent cu toate informaţiile relevante. Dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative şi dacă pot fi susţinute cu dovezi. Atunci când profesionistul contabil a determinat că informaţia confidenţială poate fi divulgată trebuie avute în vedere următoarele aspecte: – Dacă interesele tuturor părţilor. Este imposibil de definit fiecare situaţie care lasă loc unor astfel de ameninţări şi de specificat măsurile care trebuie luate pentru a le diminua. care cer aplicarea unor alte .– – Atunci când divulgarea este autorizată prin lege. când situaţia implică fapte sau opinii nefondate trebuie să se recurgă la raţionamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută. profesinistul contabil trebuie să fie convins că părţile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecaţi şi că au responsabilitatea să reacţioneze ca atare. În cadru strategiei de promovare şi de marketing a lor şi a activităţii pe care o efectuează.

un profesionist contabil simpatizează pre mult cu interesele altor părţi. să evalueze şi să răspundă acestor ameninţări conform principiilor fundamentale. Părţile B şi C ale acestui Cod furnizează exemple ale situaţiilor ce pot genera astfel de clase de ameninţări pentru profesioniştii contabili independenţi şi angajaţi. să aplice măsuri de protecţie pentru a elimina sau reduce la un nivel acceptabil. este. Un cadru conceptual care îi cere profesionistului contabil să identifice. Nu este suficient ca un profesionist contabil să respecte aceste exemple. Multe ameninţări se încadrează în următoarele categorii: (a) Ameninţarea generată de interesul propriu atunci când profesionistul contabil sau un membru al familiei acestuia are un interes financiar sau de alt gen. dacă odată ce încălcarea a fost descoperită ea a fost corectată prompt şi s-au luat măsurile de protecţie necesare. (c) Ameninţarea generată de favorizare poate apărea atunci când un profesionist contabil promovează o poziţie sau o opinie până la un punct în care obiectivitatea sa poate fi compromisă. teoretic. aşadar. este mai indicată aplicarea cadrului general situaţiilor specifice întâlnite de către acesta. (d) Ameninţarea generată de familiaritate poate apărea atunci când. Un profesionist contabil trebuie să ia în calcul atât factorii calitativi. Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi. sau dacă este cazul să să renunţe la clientul respectiv (în cazul unui profesionist contabil independent) sau la organizaţia angajatoare (în cazul unui profesionist contabil angajat). în interesul publicului. Dacă ameninţările identificate sunt alfel decât în mod clar nesemnificative. şi nu doar pentru a respecta un set de reguli specifice ce pot fi arbitrare. (b) Ameninţarea generată de autoexaminare (autocontrol) poate apărea atunci când un raţionament anterior trebuie să fie reevaluat de către profesionistul contabil responsabil de acel raţionament. Părţile B şi C ale acestui Cod includ exemple menite să ilustreze modul de aplicare al acestui cadru conceptual. în virtutea unei relaţii strânse.tipuri de măsuri de protecţie. atunci profesionistul contabil va trebui să refuze să mai furnizeze serviciul profesional respectiv. astfel încât conformitatea cu principiile fundamentale să nu fie compromisă. ameninţată de o mare varietate de situaţii. cât şi cantitativi atunci când apreciază importanţa unei ameninţări. evaluarea şi depăşirea acestor ameninţări în conformitate cu principiile fundamentale. dacă este cazul. O asemenea violare a Codului poate să nu compromită conformitatea cu principiile fundamentale enunţate. Dacă un profesionist contabil nu poate pune în pactică măsuri de protecţie adecvate. reale sau presupuse. un profesionist contabil ar trebui. Codul oferă un cadru general ce îl poate asista pe profesinistul contabil în identificarea. Un profesionist contabil poate să nu respecte involuntar o prevedere a acestui Cod. Un profesionist contabil are obligaţia de a evalua orice ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale atunci când are cunoştinţă sau se preconizează că are cunoştinţă de circumstanţe sau relaţii ce pot compromite conformitatea cu principiile fundamentale. . şi (e) Ameninţarea generată de intimidare apare atuci când un profesionist contabil poate fi împiedicat să acţioneze obiectiv prin intermediul unei ameninţări.

Măsurile de protecţie creiate de profesie. să ia în considerare consultarea cu persoanele însărcinate cu guvernarea organizaţiei. fie informal. Dacă un conflict important nu poate fi rezolvat. Dacă. comunicatelor sau informaţiilor unui profesionist contabil de către o terţă parte împuternicită prin lege. Când o chestiune implică un conflict cu o organizaţie sau în cadrul unei organizaţii. de asemenea. pentru a obţine îndrumări pe probleme etice. Părţile B şi C ale acestui Cod prezintă măsurile de protecţie în mediul de muncă al profesioniştilor contabil independenţi şi al celor angajaţi. ● proceduri disciplinare şi de monitorizare profesională sau reglementară. În iniţierea unui proces de soluţionare fie formal. ● cerinţe de dezvoltare profesională continuă. sau să renunţe la acea misiune. un profesionist contabil trebuie să ia în considerare următoarele: – fapte relevante. dacă acest lucru este posibil.Măsurile de protecţie ce pot elimina sau reduce la un nivel acceptabil acest gen de ameninţări se împart în două mari categorii: (a) măsuri de protecţie creiate de profesie. (b) măsuri de protecţie în mediul de muncă. În evaluarea conformităţii cu principiile fundamentale unui profesionist contabil i se poate cere să decidă asupra unui conflict privind aplicarea principiilor fundamentale. – principii fundamentale legate de problema pusă în discuţie. Uneori profesioniştii contabili se întâlnesc cu situaţii care pot da naştere la conflicte de interese. să refuze să mai continue asocierea cu problema care a generat conflictul. – proceduri interne implementate. Este în interesul profesionistului contabil să documenteze fondul economic al problemei şi detaliile privitoare la discuţiile avute sau la deciziile luate. după epuizarea tuturor posibilităţilor relevante. Profesionistul contabil poate determina că. Trebuie notat faptul că o diferenţă onestă de opinie între un profesionist contabil şi o . Profesionistul contabil trebuie să fie în permanenţă conştient de aceasta şi să fie prudent în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. conflictul etic rămâne nerezolvat. şi – modalităţi de acţiune alternative. un profesionist contabil trebuie. ● standarde profesionale. precum consiliul de administraţie sau consiliul de audit. în situaţia respectivă. fără a încălca clauza de confidenţialitate. ● examinarea externă a rapoartelor. evaluărilor. de formare şi experienţă la intrarea în profesie. este mai indicat să se retragă din echipa misiunii sau dintr-o sarcină. legislaţie sau reglementări. – chesti uni etice implicate. cu privire la respectiva problemă. un profesionist contabil poate dori să obţină sprojin profesional de la organismul profesional relevant sau de la consilierii juridici. un profesionist contabil ar trebui. companie sau organizaţie angajatoare. ● reglementări de guvernare corporativă. legislaţie sau reglementări includ (dar nu sunt limitate) ● cerinţe educaţionale.

De profesionist în practică publică şi de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului. 4. 3. dacă: . privind un membru al Corpului. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile cu care angajatorii profesionistului contabil se află în relaţii contractuale. etc. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru agenţii economici sau pentru institiţiile cu care cu care angajatorii profesionistului contabil se află în concurenţă. d) participarea la cţiuni. Există conflict de interese în următoarele situaţii: a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză. indiferent de natura şi durata contractului de muncă.E.. b) profesionistul contabil angajat într-o instituţie publică prestează servicii profesionale pentru o entitate cu care instituţia se află în raporturi juridice de drept comercial.A. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care au şi calitatea de salariat. de familie. când profesionistul contabil efectuează lucrîri în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese. etc. educaţie. ca de exemplu: a) profesionistul contabil angajat în industrie. b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleeaşi cauze. când profesionistul contabil efectuează pentru agenţii economici sau instituţii.altă parte nu constituie p problemă de etică în sine. 2. Conformitatea cu pnincipiile fundamentale reglementate de Cod poate fi ameninţată şi în următoarele situaţii: 1. faptele şi împrejurările fiecărui caz în parte necesită o investigaţie din partea celor interesaţi.C. că în cauza respectivă au – existata sau există litigii în curs la comisia de disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului. – expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază. are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie. în virtutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului. – expertul. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru incusiv sau soţi ai administratorilor. fapte sau cauze în rol dublu. 5. c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei C. sau persoane fizice.R. comercială sau de altă natură cu una din părţile cauzei.expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă. fiscal. sau într-o societate de expertiză prestează servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie contractuală cu angajatorul său. cum ar fi: – expert în faza de cercetare şi în faza de judecată. ca de exemplu: 6.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una din părţi în ultimii 2 ani. .C. comerţ. Oricum. . când profesionistul contabil efectuează lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.

ar putea ameninţa coformitatea cu principiile fundamentale includ. să obţină permisiunea clientului. Dacă ameninţările identificate sunt altfel decât clar semnificative ar tebui luate în considerare măsuri de protecţie şi aplicate. un profesionist contabil independent ar trebui să refuze să intre în relaţii cu clientul.PARTEA B APLICABILĂ LIBER PROFESIONIŞTILOR CONTABILI. De exemplu. Deciziile privind acceptarea ar trebui revizuite periodic pentru misiunile repetate la acelaşi client. de exemplu implicarea clientului în ativităţi ilegale (cum ar fi spălarea banilor). Atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil. trebuie să stabilească dacă există motive. sau • cerinţele legale sau etice privind acest tip de comunicări sau prezentări Un profesionist contabil independent trebuie. pentru a le elimina şi a le reduce la un nivel acceptabil. un profesionist contabil independent trebuie să refuze misiunea. prin alte modalităţi. dacă apar la suprafaţă. Un profesionist contabil existent se află sub restricţia confidenţialităţii. după cum este cazul. Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea metodelor de protecţie. Problemele clientului care. Înainte de acceptarea unei noi relaţii cu un client. în general. poate exista o ameninţare la adresa competenţei profesionale şi a prudenţei dacă un profesionist contabil indepandent acceptă misiunea inainte de a cunoaşte toate faptele necesare. sau care doreşte să aplice pentru o misiune deţinută în prezent de către un alt profesionist contabil independent. profesionele sau de altă natură. minciuna sau practici de raportare financiară care pot fi puse sub semnul întrebării. Un profesionist contabil independent trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a identifica circumstanţele în care ar putea apărea un conflict de interese. . Acest tip de circumstanţe ar putea genera ameninţări la adresa respectării pricipiilor fundamentale. de a iniţia discuţiile cu acel profesionist contabil existent. Acceptarea unui client. Semnificaţia oricăror ameninţări ar trebui să fie evaluată. informaţii satisfăcătoare cu privire la fapte. un profesionist contabil indepandent ar trebui să ia în considerare faptul dacă acceptarea ar creia anumite ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Un profesionist contabil independent care este solicitat pentru a înlocui un alt profesionist contail independent. cum ar fi circumstanţe care ameninţă conformitatea cu principiile fundamentale. pentru a nu accepta misiunea. Conflicte de interese. de preferat în scris. Măsura în care profesionistul contabil independent poate şi trebuie să discute cu profesionistul contabil propus depinde de natura misiunii sale şi de : • obţinerea permisiunii clientului de a face acest lucru. şi nu pot fi obţinute.

este corespunzător să ofere opinia cerută. Onorarii şi alte tipuri de remuneraţii. • Alocarea timpului şi personalului calificat necesare pentru realizarea sarcinii. . profesionistul contabil independent trebuie să concluzioneze că nu este corespunzător să accepte o anumită misiune sau că este necesară dimensionarea din una sau mai multe misiuni care sunt în conflict. Marketingul serviciilor profesionale. raportare sau a altor standarde sau principii în anumite circumstanţe sau anumitor tranzacţii de către o companie sau entitate care nu este un client curent. Atunci când este solicitat să ofere o astfel de opinie. Atunci când un conflict de interese reprezintă o ameninţare la adresa unuia sau mai multor principii fundamentale. Faptul că un profesionist contabil independent percepe un onorariu mai mic decât altul nu este. în sine. Opinii suplimentare. un profesionist contabil independent trebuie să evalueze importanţa ameninţărilor şi. în special. Măsurile de protecţie care pot fi aplicate includ: • Atragerea atenţiei clientului cu privire la condiţiile misiunii şi. sau cu o terţă parte care ar putea genera ameninţări. cu toate acestea. sau în numele acesteia pot genera ameninţări faţă de conformitatea cu principiile fundamentale. un profesionist contabil independent poate percepe orice onorariu pe care îl consideră corespunzător. Atunci când un profesionist contabil independent solicită noi misiuni prin publicitate sau alte tipuri de marketing pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Evaluarea include aprecierea. un profesionist contabil independent trebuie să evalueze dacă. ameninţare care nu poate fi eliminată sau redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecţie. dacă acestea sunt altfel decât nesemnificative. cu privire la baza pe care sunt perepute comisioanele şi cu privi la ce servicii sunt acoperite de comisionul perceput. Atunci când încep negocierile privind serviciile profesionale. trebuie avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Situaţiile în care un profesionist contabil independent este solicitat să ofereo a doua opinie cu privire la sandardele sau principiile de contabilitate. înainte de acceptarea sau continuarea relaţiei sau misiunii specifice cu un client. confidenţialitatea sau comportamentul profesional. Dacă enitatea sau compania ce solicită opinia nu va permite comunicarea cu acel profesionist contabil existent. Importanţa unor astfel de ameninţări depinde de factori cum ar fi nivelul onorariului perceput şi serviciile pentru care se aplică.Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări. dacă profesionistul contabil independent are interes de afaceri sau relaţii cu acel client. în circumstanţele date. inclusiv obiectivitatea. neetic. pot exista ameninţări faţă de conformitatea cu principiile fundamentale care apar din nivelul onorariului perceput.

s) înserările în anuare. radio – difuziune şi. publicitatea şi oferta sunt permise exclusiv pentru liberprofesioniştii contabili – membrii activi ai Corpului.O astfel de ofertă generează ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.înserările personale făcute în presă. circulare.Atunci când un profesionist contabil independent. trebuie avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. • oferta. • să respecte un format corespunzător pentru fiecare publicaţie. Profesionistul contabil independent trebuie să fie onest şi loial şi nu terbuie: • Să exagereze calitatea serviciilor oferite.V. etc. comisioane. toate procedeele publicitare. trebuind. r) înserarea în presa locală a unor avize informând despre o primă deschidere de cabinet sau schimbare de adresă. valoarea şi interesul din spatele ofertei Dacă este clar că ameninţările evaluate nu sunt semnificative.membri sau prin modul de prezetare şi coţinut aduc prejudicii în vreun fel altor membrii. Se pot tipări brosuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii de expertiză. reclame. de asemenea: .să aibă un caracter sobru şi informativ. afişe.. prin . sunt autorizate cu condiţia de a fi limitate la indicarea informaţiilor necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul. Este posibil ca unui profesionist contabil independent sau unui afin sau unei rude apropiate a acestuia să i se ofere cadouri sau ospitalitate din partea unui client.Un profesionist contabil independent nu trebuie să compromită profesia atunci când promovează serviciile profesionale. Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe hârtia cu antet destinată Corespondenţei Cadouri şi ospitalitate. În îţelesul Codului . cataloage de firme. tarife reduse sau alte avantaje. precum şi când face în vreun fel uz de un mandat politic sau de o misiune sau funcţie administrativă. a calificărilor deţinute sau a experienţei câştigate . Profesioniţti contabili pot face uz numai de titlurile sau diplomele de stat sau de şcoli sau instituţii de învăţământ atestate legal. Sunt interzise : . în publicaţiile profesionale sau altele. T. prin scrisori. în general. cinema. Anunţurile sunt permise în următoarele cazuri: q) anunţurile în presă cu condiţia să nu contravină regulilor de etică profesională. atunci când prin ea se atribuie remize sau onorariu. • Să facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora. cărţi de telefon. Importanţa unor astfel de ameninţări depinde de natura. atunci când acestea folosesc comparaţii cu alţi .

Un profesionist contabil angajat poate fi salariat. PARTEA C. toţi se pot baza pe activitatea profesioniştilor contabili angajaţi. care pot fi unic responsabili sau responsabili în comun de întocmirea şi raportarea informaţiilor financiare şi de altă natură pe cere se pot baza organizaţiile angajatoare şi terţele părţi. deţine. • Terminarea relaţiei financiare sau de afaceri care generază ameninţarea. dacă acestea nu sunt nesemnificative. de obicei. precum şi guvernările şi publicul larg. Existenţa ameninţărilor la adresa obiectivităţii în eferirea oricărui serviciu profesional va depinde de circumstanţele particulare ale misiunii şi de natura activităţii pe care profesionistul contabil independent o realizează. o poziţie superioară într-o organizaţie. la un nivel acceptabil. Toate sectoarele comunităţii de afaceri. ameninţările. funcţionari sau angajaţi Un profesionist contabil independent care oferă un serviciu de audit trebuie să fie independent faţă de clientul auditării. Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze importanţa ameninţărilor identificate.alicarea măsurilor de protecţie nu poate elimina sau reduce. Un profesionist contabil angajat are responsabilitatea de a duce mai departe scopurile legitime ale organizaţiei sale angajatoare. conflict de interese sau influenţa necorespunzătoare a altor părţi. Obiectivitate – toate serviciile. director. APLICABILĂ PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ANGAJAŢI. care subliniază importanţa pe care conducerea superioară o acordă conduitei etice. Un profesionist contabil independent trebuie să aibă în vedere. . Un profesionist contabil angajat. pentru a permite să exprime o opinie şi să fie perceput ca exprimând o concuzie neafectată de erori. trebuie avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. manager proprietar voluntar sau unul care lucrează pentru mai multe organizaţii angajatoare. atunci când oferă orice servicii profesionale. dacă există ameninţări la adresa conformităţii cu principiul fundamental al obiectivităţii care rezultă din iterese în relaţiile cu un client sau cu directori. Acestă parte a Codului ilustrează modul în care carul conceptual din Partea A trebuie aplicat de către profesioniştii contabili angajaţi. • Discutarea problemei cu nivelurile superioare ale conducerii firmei.De la un profesionist contabil angajat se aşteaptă să încurajeze o cultură bazată pe etică intr-o organizaţie angajatoare. nu trebuie să accepte o astfel de ofertă. Introducere. Astfel de măsuri de protecţie pot include: • Retragerea din echipa misiunii. • Discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernarea clientului. şi. partener. • Proceduri de supraveghere.

Un profesionist contabil angajat are obligaţia profesională de a se conforma principiilor fundamentale. . ( vezi Codul). Conflicte potenţiale. • Politici şi proceduri de împuternicire şi încurajare a angajaţilor de a informa nivelurile superioare din cadrul organizaţiei angajatoare asupra orcăror aspecte etice care îi privesc fără teamă de represalii. . sau • a reglementărilor. Ca o consecinţă a responsabilităţilor faţă de o organizaţie angajatoare. • Proceduri disciplinare adecvate.Respectarea principiilor fundamentale poate fi potenţial ameninţată de o varietate de circumstanţe. tuturor angajaţilor şi formarea şi educarea adecvată cu privire la aceste politici şi proceduri. Măsurile de protecţie din mediul de lucru includ. • Consultarea cu un alt profesionist contabil corespunzător. • respectarea fiscalităţii. • Conducerea care subliniază importanţa conduitei etice şi se aşteaptă ca angajaţii să acţioneze în mod etic. inclusiv orice modificare a acestora. şi • intimidare. un profesionist contabil angajat se poate afla sub presiunea de a acţiona sau de a se comporta într-un mod care să ameninţe direct sau indirect conformitatea cu principiile fundamentale. în special: • a auditorilor organizaţiei angajatoare.Încălcarea legii sau a reglementărilor. • Încălcarea standardelor tehnice sau profesionale. • favorizare.Emiterea sau alt tip de asociere cu un raport financiar sau non-financiar care reprezintă în mod semnificativ eronat faptele. • Politicile şi procedurile de implementare şi monitorizare a calităţii performanţei angajaţilor. Aceste ameninţări au fost discutate în Partea A. • autoexaminare.interes propriu. • Controale interne aprofundate. inclusiv situaţii legate de: • situaţiile fianciare. • Minciuna sau inducerea în eroare involuntară a altor persoane. din care enumerăm: . • Procedurile de recrutare din cadrul organizaţiei angajatoare care accentuează importanţa angajării unui personal extrem de competent. Un profesionist contabil angajat poate să se confrunte cu presiuni legate de: . • Programele de etică şi conduită ale organizaţiei angajatoare. dar nu sunt limitate: • Sistemul de supraveghere corporativă al organizaţiei angajatoare sau alte structuri de supraveghere. • Facilitarea strategiilor lipsite de etică şi ilegale de gestionare a veniturilor. • familiaritate. • Comunicarea oportună a politicilor şi procedurilor organizaţiei angajatoare.

dacă acestea sunt clar semnificative. Un profesionist contabil angajat trebuie să menţină informaţiile pentru care este responsabil. • Consultarea. penru îndeplinirea sarcinilor în mod adecvat. Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a întocmi sau aproba situaţii financiare de uz general pentru o organizaţie angajatoare trebuie să se asigure că acele situaţii financiare sunt prezentate în conformitate cu standardele aplicabile de raportare financiară.experţii independenţi. • Resurse necorespunzătoare pentru îndeplinirea adecvată a sarcinilor. Profesionistul contabil angajat poate. un profesionist contabil angajat ar trebui să refuze să rămână asociat cu informaţiile pe care le consideră că sunt sau pot fi eronate. • Insuficientă experienţă. • Asigrarea că există suficient timp disponibil pentru a îndeplinii sarcinile relevante. să facă apel la consultanţă juridică sau să demisioneze.• • respectarea legilor. . sau poate obţine. • Importanţa ameninţărilor trebuie evaluată şi. dacă este cazul. de asemenea. • Obţinerea asistenţei de la persoane care au experienţa necesară. sau . sau rapoartele solicitate de organele de reglementare a titlurilor de valoare. fie persistentă. Întocmirea şi raportarea informaţiilor. fie utilizate de alte persoane din interiorul sau exteriorul organizaţiei angajatoare. Profesionistul contabil angajat este adestea implicat în întocmirea şi raportarea informaţiilor care pot fi făcute publice. Situaţiile care ameninţă capacitatea unui profesionist contabil angajat de a-şi îndeplini îndatoririle cu un suficient grad de competenţă profesională şi competenţă includ: . formare şi/sau pregătire. Luarea de măsuri în cunoştinţă de cauză.Insuficient timp pentru a realiza şi a încheia în mod adecvat sarcinile relevante. cu: superiorii din cadrul organizaţiei angajtoare. pot apărea când un profesionist contabil angajat poate fi în pericol de a fi asociat cu informaţii eronate sau cu informaţii eronate generate de acţiunile altor persone (obiecivitatea sau competenţă profesională şi prudentă). . • Informaţii incomplete. Atunci când nu este posibilă reducerea ameninţării la un nivel acceptabil. trebuie luate măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil: • Obţinerea unei formări sau a unei consilieri suplimentare. acesta trebuie să aibă în vedere informarea autorităţilor competente. restricţionate sau uneori inadecvate. Dacă este conştient de faptul că emitera unor informaţii eronate este fie semnificativă. Principiul fundamental al competenţei profesionale şi al prudenţei solicită ca un profesionist contabil angajat să se implice în misiuni semnificative pentru care deţine.un organism profesional relevant. Ameninţările ce vizează conformitatea cu principiile fundamentale. suficientă formare de specialitate sau suficientă experienţă.

Un profesionist contabil angajat nu trebuie nici să manipuleze informaţia. tratamente preferentiale şi solicitarea necorespunzătoare de relaţii de prietenie şi loialitate. Sunt două categorii de ameninţări: • generate de interesul propriu cu privire la obiectivitate sau conformitate apar atunci când un stimulent este oferit pentru a influenţa acţiunile sau deciziile. Ofertele de stimulare pot reprezenta ameninţări la adresa confomităţii cu principiile fundamentale. Dacă ameninţările evaluate sunt în mod clar semnificative ar trebui luate în calcul şi aplicate măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil. Un profesionist contabil angajat se poate afla într-o situaţie în care se preconizează că. ospitalitate. măsurile de protecţie sunt analizate şi aplicate aşa cum este necesar pentru a elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Stimulente. pentru a încuraja un comportament ilegal sau incorect sau pentru a obţine informaţii confidenţiale. apar atunci dacă astfel de stimulente sunt acceptate şi sunt urmate de ameninţări de a face • publică oferta respectivă. fie reputaţiei afinului sau rudei apropiate acestuia. ofere stimulente pentru a subordona raţionamentul altor persoane sau organizaţii. care ar putea. Stimulentele pot lua forme diferite. Unui profesionist contabil angajat. profesionistul contbil angajat trebuie să aibă în vedere dacă să refuze sau nu îndeplinirea sarcinilor respective. Interese financiare. în unele situaţii. profesionistul contabil angajat nu ar trebui să accepte stimulentul. unui afin sau unei rude apropiate i se poate oferi un stimulent. pentru a influenţa procesul decizional . Dacă ameninţările sunt în mod clar semnificative. Când unui profesionist contabil angajat sau unui afin. un profesionist contabil angajat trebuie să examineze natura interesului financiar. nici să utilizeze informaţiile confidenţiale în interes propriu. incluzând cadouri. situaţia trebuie atent evaluată. dăunând astfel fie reputaţiei profesionistului contabil angajat.Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil. să conducă la ameninţări generate de conformitatea cu pincipiile fundamentale În evaluarea semnificaţiei unei astfel de ameninţări şi a măsurilor de protecţie adecvate care trebuie aplicate pentru a elimina ameninţările sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. • generate de intimidare cu privire la obiectivitate sau confidenţialitate. sau unei rude afiliate i se oferă un stimulent. Acceptarea şi emiterea de oferte. Când aceasta nu este posibil. sau este presat să. Un profesionist contabil angajat poate evea interese financiare sau poate fi la curent cu interesele financiare ale rudelor apropiate sau ale afinilor.

. prezentate de noi in Partea A din acest Cod. Atunci când presiunea de a oferi stimulente care nu sunt etice vine din exteriorul organizaţiei angajatoare. Un profesionist contabil angajat trebuie să nu offere un stimulent pentru a influenţa în mod nefavorabil raţionamentul profesional al unei terţe părţi. Nicolae SITOV. Expert contabil.sau obţinerea de informaţii confidenţiale. Ec. Astfel de presiuni pot veni din interiorul organizaţiei angajatoare (din partea unui coleg sau superior). influenţând probabil activitatea unui profesionist contabil angajat. sau de la o organizaţie din exterior care sugerează acţiuni sau decizii de afaceri ce pot fi avantajaoase orgniaţiei angajatoare. Formator. un profesionist contabil angajat trebuie să se conformeze principiilor şi îndrumărilor cu privire la soluţionarea conflictelor etice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful