UCHWAŁA NR III/15/2011 RADY GMINY DZIERZKOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm ) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych( Dz U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLI/231/2010 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 5 listopada 2010r.Nr XLI/231/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na 2011 rok (Dz Urz .Woj. Lubel. Nr 152 poz. 2645 z dnia 29 grudnia 2010r.) wprowadza się następujące zmiany: 1. §1 pkt 2 lit d otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -2,36 zł od 1m² powierzchni użytkowej.” § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

Przewodniczący Rady Witold Maksim

Id: FFXCU-FOSDR-YROIJ-IIKXA-RYIGI. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful