UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY GMINY W KAZANOWIE z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podatnie art.18 ust.2 pkt.15, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 , poz. 43, z późn.zm.) Rada Gminy w Kazanowie uchwala co następuje: § 1. Ustala się opłatę za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę , eksploatowanych przez Gminę Kazanów w następującej wysokości: - dla celów socjalno-bytowych – 1,90 zł za 1m3 w tym VAT - dla celów produkcyjnych -1,90 zł za 1 m3 plus VAT § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazanów. § 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/95/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 lutego2009r.w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania z Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kazanów. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Bernaciak

Id: YMZYN-AQEKA-TCOJY-WKOYR-MHWGV. Podpisany

Strona 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful