You are on page 1of 1

UZASADNIENIE Droga wewntrzna w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.) nie naley do kategorii drg publicznych, czyli gminnych, powiatowych, wojewdzkich lub krajowych, co skutkuje niemonoci wydawania decyzji o zgodzie na lokalizacj zjazdu z drogi publicznej dla nieruchomoci pooonych bezporednio przy drodze wewntrznej, ktre nie maj dostpu do drogi publicznej. Fakt, i dana droga wewntrzna nie jest zaliczona do drg publicznych, ogranicza moliwoci korzystania z nieruchomoci przy niej pooonych na cele budowlane, gdy decyzje o warunkach zabudowy obliguj ich adresatw do uzyskania decyzji o zgodzie na lokalizacj zjazdu z drogi publicznej lub zgody waciciela nieruchomoci pod drog wewntrzn. Z uwagi na niemono wydania decyzji o zgodzie na lokalizacj zjazdu z drogi publicznej dla nieruchomoci, ktre pooone s bezporednio przy drodze wewntrznej, Gmina Karczew jako waciciel nieruchomoci gruntowych pod drog wewntrzn, ma prawo umoliwi korzystanie ze stanowicych jej wasno nieruchomoci pod t drog na zasadach uyczenia do czasu zaliczenia drogi wewntrznej do drg publicznych drg gminnych. Umowy uyczenia bd zawierane na wniosek adresata decyzji o warunkach zabudowy, zobowizanego do uzyskania decyzji o zgodzie na lokalizacj zjazdu z drogi publicznej lub zgody waciciela nieruchomoci pod drog wewntrzn Z chwil zaliczenia drogi wewntrznej do kategorii drg publicznych umowa uyczenia zawarta z Gmin Karczew bdzie moga ulec rozwizaniu na podstawie art. 715 Kodeksu Cywilnego. Niezwocznie po zaliczeniu drogi wewntrznej do drg gminnych waciciele nieruchomoci pooonych bezporednio przy tej drodze bd zobowizani uzyska decyzj o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.