You are on page 1of 3

UCHWAA NR VII/64/11 RADY MIASTA NOWY DWR MAZOWIECKI z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwr Mazowiecki przedszkolach publicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm. ) w zwizku z art. 14 ust. 5 Ustawy z 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co nastpuje: 1. 1. Usugi wiadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez gmin Nowy Dwr Mazowiecki w zakresie realizacji podstawy programowej, okrelonej przez Ministra Edukacji Narodowej Rozporzdzeniem z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) s realizowane bezpatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Czas na realizacj podstawy programowej ustala si w godzinach od 8.00 do 13.00. 2. wiadczenia opiekuczo-wychowawcze wykraczajce poza zakres podstawy programowej , o ktrej mowa w 1 s odpatne i obejmuj w szczeglnoci: 1. zajcia edukacyjno - opiekuczo - wychowawcze rozszerzajce zakres oddziaywa w poszczeglnych obszarach okrelonych w podstawie programowej w tym: 1) zajcia wspierajce indywidualny rozwj dziecka, 2) zajcia rozwijajce indywidualne zainteresowania dzieci : muzyczne techniczne, teatralne, sportowe w zalenoci od indywidualnych predyspozycji, 3) zajcia wspierajce rozwj emocjonalny i umysowy dziecka ( np. logopedyczne, terapii pedagogicznej psychologicznej), 4) zajcia wspomagajce adaptacj dzieci nowoprzyjtych do przedszkola, 5) wspdziaanie ze rodowiskiem rodzinnym dziecka midzy innymi poprzez integracyjne spotkania rodzinne , organizowane z rnych okazji ( dzie dziecka, dzie matki, dzie babci i dziadka, spotkania wigilijne, inne spotkania okolicznociowe), 6) tworzenie warunkw do uspoeczniania dzieci ( gry i zabawy zespoowe, dziaalno artystyczna, udzia w konkursach zawodach wewntrznych i zewntrznych). 2. Realizacj wasnych programw przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych majcych na celu w szczeglnoci: 1) wspieranie zdolnoci twrczych dzieci, 2) uatwienie adaptacji dzieci w rodowisku, 3) wyrabianie nawykw i zachowa prozdrowotnych, 4) ksztatowanie wzajemnych relacji dzieci i rodzicw. 3. 1. Za okrelone w 2 wiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin Nowy Dwr Mazowiecki , w wymiarze przekraczajcym czas niezbdny na realizacj podstawy programowej, ustala si opat w wysokoci 2 z za kad rozpoczt godzin korzystania dziecka z dodatkowych wiadcze. 2. Wysoko miesicznej opaty za wiadczenia , o ktrych mowa w 2 stanowi iloczyn opaty wskazanej w ust.1, liczby dni pracy przedszkola w danym miesicu oraz zadeklarowanej dziennej liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu przekraczajcej czas na realizacj podstawy programowej.

Id: ALTEK-BIGXV-WMYME-DVZCU-ULEII. Podpisany

Strona 1

4. Opata , o ktrej mowa w 3 nie obejmuje kosztw zaj dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodzicw ( opiekunw ). 5. W przypadku, gdy dochd przypadajcy na jedn osob w rodzinie nie przekracza dochodu obowizujcego przy ustaleniu prawa do zasiku rodzinnego opata za wiadczenia okrelone w 2 stanowi odpowiednio 80% opaty ustalonej zgodnie z 3 za pierwsze dziecko, 60 % opaty ustalonej zgodnie z 3 za drugie i kolejne dziecko. 6. Zakres wiadcze oraz wysoko opaty bdzie regulowaa umowa cywilnoprawna zawarta pomidzy dyrektorem przedszkola a rodzicami ( opiekunami ) dziecka, ktra okreli w szczeglnoci : 1) okres na jaki jest zawarta umowa, 2) dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, 3) zakres korzystania z posikw. 7. 1. Opata, o ktrej mowa w 3 winna by wnoszona miesicznie, do pitnastego dnia kadego miesica ( z gry). 2. Rodzice lub opiekunowie mog zrezygnowa ze wiadczonych przez przedszkole usug . Rezygnacja winna by zgoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnego owiadczenia z czternastodniowym wyprzedzeniem. Rezygnacja z usug przedszkola nie zwalnia z obowizku uiszczenia opaty za miesic, w ktrym zostaa zoona. 3. Rodzice lub opiekunowie mog zawiesi korzystanie ze wiadczenia przez przedszkole dodatkowych usug na okres zgoszonej nieobecnoci dziecka duszej ni jeden tydzie. Proporcjonalna cz opaty wniesionej wczeniej za cay miesic zostanie zaliczona na poczet kolejnego miesica. 8. 1. Koszty wydawanych w przedszkolach posikw ponosz rodzice lub opiekunowie. 2. Opat za wyywienie w oparciu o kalkulacj kosztw produktw zuytych do przygotowania posikw ustala dyrektor przedszkola i podaje j do publicznej wiadomoci w sposb przyjty zwyczajowo. ( kalkulacja nie moe zawiera kosztw zwizanych z ich przygotowaniem). 3. Opata za wyywienie winna by wnoszona z gry w terminie do pitnastego dnia kadego miesica. 4. W przypadku nieobecnoci dziecka trwajcej duej ni jeden dzie, opata za wyywienie podlega zwrotowi w wysokoci iloczynu stawki ywieniowej za jeden dzie przez liczb dni nieobecnoci w przedszkolu. 5. Zwrot stawki ywieniowej za pierwszy dzie nieobecnoci dziecka w przedszkolu przysuguje w przypadku zgoszenia nieobecnoci dziecka przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 9. W okresie wakacyjnym rodzice lub opiekunowie wnosz opaty do przedszkola penicego dyur, w wysokoci wyliczonej zgodnie z zasadami okrelonymi w 3. Opata wnoszona jest z gry a w przypadku nieobecnoci dziecka, opata za wyywienie jest zwracana na zasadach okrelonych w 8 a za wiadczenie usug w wymiarze przekraczajcym czas na realizacj podstawy programowej, na zasadach okrelonych w 7. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Nowy Dwr Mazowiecki. 11. Traci moc uchwaa Nr X/93/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Dwr Mazowiecki przedszkoli publicznych. 12. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie po upywie czternastu dni od dnia ogoszenia, z moc obowizujc od 1 wrzenia 2011r.

Id: ALTEK-BIGXV-WMYME-DVZCU-ULEII. Podpisany

Strona 2

Przewodniczcy Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski

Id: ALTEK-BIGXV-WMYME-DVZCU-ULEII. Podpisany

Strona 3